Doorkiesnummer: Datum: 29 november 2010 Referentie: ZH/AW/jk/ Faxnummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 29 november 2010 Referentie: ZH/AW/jk/10.131 Faxnummer: 088-888 66 40"

Transcriptie

1 Vestiging Haarlem Provinciale Staten van Zuid-Holland T.a.v. mevrouw I. van Westbroek Postbus LP DEN HAAG Doorkiesnummer: Datum: 29 november 2010 Referentie: Faxnummer: Betreft: Zienswijze op ontwerp Agenda Landbouw Geachte mevrouw Van Westbroek, Hierbij geven wij onze zienswijze op de Ontwerp Agenda Landbouw die tot en met 29 november 2010 ter inzage ligt. LTO Noord Is verheugd met de aandacht voor de grondgebonden landbouw als aanvulling op de Provinciale structuurvisie. Omdat de niet-grondgebonden landbouw ook een groot belang vertegenwoordigt binnen de totale agribusiness van Zuid-Holland, zouden wij in het vervolg dan ook liever spreken van een Agenda Grondgebonden landbouw. De beschrijving en de positie van de grondgebonden landbouw in ZH wordt slechts summier genoemd. Planologische druk is zeer groot in Zuid-Holland. Dat komt door meerdere factoren: ZH is o.a. de grootse tuinbouwprovincie van Nederland. Dit komt mede door de 3 Greenports en de aanwezigheid van ruim 60 % van het landelijke glasareaal; Aanzienlijke planologische claims vanuit de steden, hoge bouwopgave voor de Randstad ondanks krimp in andere gewesten; Flinke claims van EHS, RVZ s en RODS. Dat leidt er mede toe dat in grote delen van de provincie de prijs van landbouwgronden erg hoog is. In deze context is het verrassend dat de Zuid-Hollandse bedrijven de concurrentie landelijk goed bijhouden ook al zijn de omstandigheden vaak niet gemakkelijk (bijv. in het Groene Hart). Deze soms moeilijke omstandigheden hebben ondernemers gedwongen met hun specifieke kennis en gedreven inzet de bedrijven in stand te houden en verder te ontwikkelen. Ook de akkerbouw is in ZH altijd al intensief geweest waarbij er sprake is van een akkerbouwmatige tuinbouw. De Intensieve veehouderij daarentegen is met een landelijk aandeel van 3 % in ZH altijd laag geweest. Het valt te betreuren dat het restant van intensieve bedrijven, dat de kop boven water heeft weten te houden, nu wederom geen ontwikkelingsruimte krijgt terwijl daarvoor wel op een verantwoorde wijze inpassing voor is te vinden. Kortom, een provinciaal kader dat gemeenten de ruimte biedt een verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken. Zie ook onderdeel intensieve veehouderij in deze brief. Specifiek voor Zuid-Holland zijn voorts de belangrijke centra van verwerking en distributie van land- en tuinbouwproducten. Ook de rol van het landelijk gebied als contramal van de sterke verstedelijking is zeer bepalend voor Zuid-Holland. Bovengenoemde punten missen wij als specifieke context waarin de grondgebonden bedrijven in ZH moeten werken. Het beleid t.a.v. bodemdaling in de veenweidegebieden krijgt zijn vervolg in de 1 ste herziening PSV die gelijk ter visie ligt. Wij zullen n.a.v. de voorstellen om de ruwvoederteelt in de diepe veenweidegebieden te verbieden een afzonderlijk zienswijze geven. LTO Noord - Fonteinlaan JG Haarlem - Postbus RP Haarlem 1 T F E - I Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK

2 Wij geven onze zienswijze op Agenda Landbouw weer n.a.v. de volgende punten: 1. Uw inleiding Voor de landbouw zijn de wettelijke kaders voor een groot deel landelijk of Europees ingevuld. Wij delen op hoofdlijnen de beschrijving van de rol van de provincie dat zich vooral toespitst op de PSV en het Provinciaal Waterplan. Deze laatsten bieden het juridische kader waarin bedrijven moeten werken. De Agenda Landbouw geeft daarnaast meer een beschrijving van de mogelijke andere beïnvloeding door de provincie. In de inleiding wordt bij de kerncijfers een gemiddelde kavelgrootte gegeven van 4.7 ha. Als hiermee bedrijfsgrootte per ha wordt gebruikt dan klopt dit niet omdat deze voor de grondgebonden bedrijven rond 40 ha ligt. Wellicht wordt hier bedoeld de gemiddelde perceelsgrootte? 2. Opgave en trends Uw beschrijving van het Europese Landbouwbeleid herkennen wij. De uitwerking van een verdere liberalisering, de afschaffing van subsidies en het meer ophouden van eigen broek beklemtonen het belang om in de regio s met goede productieomstandigheden te kunnen werken. In dit verband hechten wij veel waarde aan de steun voor het instrument Kavelruil, dat ook mede met Brussels geld wordt ingezet (POP gelden). Uw opsomming van een 7-tal trends geven ons aanleiding hierop het volgende te zeggen. Trend 5, het verdwijnen van de landbouw in de stadsrandzones delen wij niet. Wij spreken liever van een landbouw onder planologische druk. Het is niet alleen in de stadsrandzone waarin zich dit manifesteert, maar bijna in heel ZH. Dan valt het met de verrommeling aan de stadsranden nog best mee. Wij zien juist nog redelijk goed functionerende gebieden nabij de steden. Ondermeer het gebied van Haaglanden met daarin het Land van Wijk en Wouden en Midden-Delfland. Gebieden die het, ondanks de planologische druk, nog steeds goed doen. Stadsgewest Haaglanden heeft in haar structuurvisie het belang van de grondgebonden landbouw erkend en wil de positie daarvan ook versterken. De planologische druk heeft ook gevolgen voor de bedrijven op afstand van de steden, vooral in de doorwerking van de grondprijzen. Dit kan op den duur gevolgen hebben voor de landbouwstructuur. Trend 6 gaat over de bodemdaling in de veenweidegebieden. Wij erkennen de problematiek van bodemdaling. Bodemdaling in de veenweidegebieden is al heel lang gaande als een natuurlijk proces. Uw opvatting in de zin op pag. 9 Door de daling van de bodem is er geen sprake van een duurzaam water- en bodemsysteem, achten wij te algemeen voor alle veenweidegebieden. Daar waar deze discussie leidt tot die conclusie moeten ingrijpende beleidskeuzen gemaakt worden. Voor delen van de Krimpenerwaard (2450 ha) en de Zuidplas Polder (375 ha) zijn die keuzen reeds gemaakt. Maar wij moeten er niet aan denken dat ook de 6000 ha in het centrum van de Krimpenerwaard als niet duurzaam voor de landbouw zou moeten worden afgeschreven. Ook uw vergelijkbare beschrijving van de opgave op pag. 21 geeft aanleiding daar nader op terug te komen. LTO Noord wil meewerken aan onderzoek en maatregelen om de bodemdaling af te remmen. Trend 7 gaat over de behoefte het platteland meer aantrekkelijk, toegankelijk en vitaal te maken. LTO Noord staat daarvoor open. In diverse regio s werken ook de ANV s hier aan mee. Belangrijk is daarbij wel dat er ruim aandacht is voor de inpasbaarheid van dergelijke plannen. Het combineren van dit soort plannen, waarbij tevens de landbouwstructuur wordt versterkt, is dan het meeste kansrijk. 3. Visie In hoofdstuk Visie schetst u een toekomstige landbouw die verder is uitgebouwd op basis van de criteria van de bekende 3 p s. De vraag is hoe realistisch deze beelden zijn. De melkveebedrijven zullen in Zuid-Holland, internationaal sterk concurrerend, blijven produceren voor de bekende zuivelverwerkers die te maken hebben met een open wereldmarkt. De sterk schommelende melk- prijs van het laatste jaar is daar getuige van. Regionalisering en afzet direct aan de consument zal in onze ogen slechts een beperkt aandeel krijgen. De consument weigert tot nu toe de meerkosten hiervoor te betalen. Ook zien we dat de grote zuivelbedrijven met hun marketing inspelen op regiotrends en steeds vaker laten zien waar en hoe producten worden geproduceerd. 2

3 Opmerkelijk is dat u als provincie ZH het succesvolle ontmoedigingsbeleid ten opzichte van de Intensieve Veehouderij voor 100% doorzet; daar waar wij er juist voor pleiten om op basis van de 3 p s te komen tot een acceptabel aandeel van de Nederlandse intensieve veehouderij op een klein aantal bedrijven in ZH. Dan de afbakening van de agrarische landschappen in: Agrarische topgebieden; Agrarische gebieden met een opgave; Agrarische gebieden onder invloed van de stad. Het bijgeleverde kaartbeeld zien wij niet als juridisch kader waarbinnen bedrijven zich moeten ontwikkelen. De betekenis is voor ons een vraagteken. Ziet de provincie er een gewenste trend in? Wij houden u een ander beeld voor dat meer uitgaat van de ontwikkeling op de landbouwbedrijven: Gezonde, zich ontwikkelende bedrijven; Bedrijven die zich consolideren en/of groeien door verbreding; Bedrijven die vooralsnog bestaan maar op den duur stoppen. Als wij de 3 soorten bedrijven in een matrix brengen met de 3-type gebieden dan levert dit naar ons beeld weinig sturing op. Het kaartbeeld suggereert dat in de loop van 50 jaar de landbouwgebieden onder invloed van de stad meer functies hebben die aansluiten op de behoeften van de stedelingen. Wat betekent dit voor die landschappen? Die zijn nu vaak nog net zo waardevol en authentiek als de topgebieden. De schaalgrootte van de bedrijven nabij de steden is soms wat kleiner. Dat vraagt dan eigenlijk om meer bescherming i.p.v. mogelijkheden. Wilt u bijv. het Plassengebied nabij Leiden nog meer toegankelijk maken voor de recreant en wilt u de Hoeksche Waard op slot zetten? Ook zien wij nog een andere onduidelijkheid omdat delen van de gebieden die nu vallen onder invloed van de stad al jaren een sterk beschermde status hebben als Rijksbufferzone (o.a. landgoederenzone Leiden-Wassenaar). Deze overlapping van beleidsgebieden biedt weinig houvast voor een beeld van deze gebieden over 50 jaar. Vooral om het gevaar van verrommeling te keren, zouden wij eerder een beleidslijn willen voorstellen dat je ruimtelijk veel strenger in de leer moet zijn bij kleinschalige landschappen dan bij grootschalige. Bijvoorbeeld, strenger in Midden-Delfland dan in de Hoeksche waard. Een oude boerderij omzetten in een paardenmanege heeft op de schaal van Midden-Delfland meer gevolgen voor de beleving dan in de Hoeksche Waard. Wij stellen ons voor de betekenis van deze afbakening te relatieveren. Juist hier ligt een toenemende verantwoordelijkheid bij het gemeentelijk beleid. Het ware naar onze mening dan ook beter de kwaliteiten van de verschillende landschappen te benoemen. Dan kunnen gemeenten dit bij hun verdere invulling van de bestemmingsplannen betrekken. 4. Hoofdstuk specifieke relaties 4A) Intensieve veehouderij Het is te teleurstellend dat de provincie de lijn uit de Provinciale Structuurvisie voor wat betreft de Intensieve Veehouderij doortrekt. Zelfs de gevraagde herontwikkeling wordt niet mogelijk gemaakt. Wij verzoeken u dringend deze kleine sector een ruimte te bieden die noodzakelijk is vanwege gewijzigde wetgeving op gebied van dierenhuisvesting en milieu. Zie voor meer informatie bijgevoegde bijlage 1. Ook vinden wij het onjuist dat u een onderscheid maakt tussen doorontwikkeling en herontwikkeling. Dat u een economische voorwaarde inbouwt van een dreigend faillissement lijkt ons voor de regelgeving onwerkbaar. De RO biedt de ruimtelijke randvoorwaarden en de ondernemers bepalen of dit leidt tot investeringen of niet. Dat er in bestemmingsplannen een landbouwkundige toets wordt ingebouwd zouden wij nog kunnen begrijpen. In bestemmingsplannen kunnen gemeenten daarbij nog hun eigen gebiedseisen aan toevoegen. 3

4 Wij verzoeken de Provincie ZH (her)ontwikkelruimte voor de Intensieve veehouderij onder de volgende randvoorwaarden mogelijk te maken: De intensieve veehouderijsector in ZH mag in omvang niet uitbreiden; Voldaan moet worden aan de wettelijke eisen van de milieuwetgeving, dierenwelzijn en geurhinder; Een verantwoorde inpassing in het landschap is een vereiste; Een landbouwkundige toets is gewenst. Wij stellen voor daarom het tekstdeel in de nota over herontwikkeling en doorontwikkeling als volgt aan te passen: Herontwikkeling elders of doorontwikkeling van bestaande intensieve veehouderij op de huidige locatie is alleen toegestaan indien dit op ruimtelijk en milieuhygiënisch vlak op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Een maximum van 2 ha wordt gesteld aan het bouwblok. Verplaatsing van een bedrijf wordt alleen toegestaan als deze verplaatsing tot [aanzienlijke] winst op het gebied van milieu, leefomgevingkwaliteit of landschap leidt. In de actuele bestemmingsplannen is voor veel bedrijven de intensieve veehouderij, bij gebrek aan ontwikkelingsruimte, een aflopende bedrijfstak. Een beperkte verruiming van de randvoorwaarden kan voor een kleine groep van bedrijven de mogelijkheid bieden op een economisch verantwoordde (her)ontwikkeling. Met deze bijstelling zal het succesvolle beëindigingbeleid van de intensieve veehouderij van de laatste 15 jaar in ZH voortgang kunnen vinden. Daarnaast kan dit ook een ontwikkeling van bedrijven beteken binnen de streng gestelde woordwaarden. Tenslotte verwijzen wij u verder naar de zienswijze van de NOP (Nederlandse Organisatie van Puimveehouders) van 26 november B) EHS/Bentwoud Wij wachten af welke de gevolgen zijn van de bezuinigingen op aankopen en natuurbeheer door Kabinet en provincie. In de prioritering hebben wij u per brief aangegeven de plannen voor IJsselmonde (Buijtenland) stop te zetten. Ook het voortschrijdend inzicht zou voor het verouderde bosplan voor het gebied Bentwoud wellicht kunnen leiden tot het bijstellen van deze plannen waardoor delen van de beste akkerbouwgronden in ZH nabij Waddinxveen in productie kunnen blijven en de weidse akkers hun landschappelijke uitstraling, midden in de Randstad, blijven houden. 4C) Zoetwater en Landbouw (pag. 15) Op hoofdlijnen ondersteunen wij uw benadering. Wij willen hier benadrukken veel waarde te hechten aan het onderzoek naar de hoofdstructuur van de zoetwatervoorziening voor in de Zuid-Hollandse Delta. Daarbij zoekend naar mogelijkheden om de het rivierwater hiervoor optimaal te benutten. Voldoende zoetwater van een goede kwaliteit blijft voor een zich ontwikkelende land- en tuinbouw van het grootste belang. 4D) Recreatie en landbouw (Hierover vindt nog afstemming plaats met Veelzijdig platteland ). 5. Hoofdstuk 6 De Strategie (pag. 16 e.v.) Bij dit hoofdstuk doen wij het voorstel om bij functiewijzingen de door ons voorgestelde Landbouwtoets toe te passen, zie bijlage. Deze toets is van belang voor het behoud van een goede landbouwstructuur en kan helpen verrommeling van landschappen tegen te gaan (zie bijlage 2). 4

5 5A) Topgebieden (pag. 17) Wij onderschrijven uw inzet voor de topgebieden. Voor ons roept dit wel vraagtekens op voor de overige gebieden want ook daar vinden wij schaalvergroting en het tegengaan van verrommeling een groot goed. LTO Noord is voorstander van een EU-regeling Landbouw met handicaps. 5B) Diepe Veenweidegebieden (pag. 21) Aansluitend op wat wij eerder over de bodemdaling in de veenweidegebieden schreven (zie pag. 3), wijzen wij de passage op pag. 21:., zal een peilverhoging moeten worden ingezet tot een peil van 40 cm, voor deze gebieden af. Dit leidt in de praktijk als gemiddelde over een peilgebied, tot onmogelijke situaties die landbouwkundig gebruik voor grote delen onmogelijk maakt. Deze stelling is te ongenuanceerd en brengt ons terug bij de discussie over de nota Peilbeheer van 2008 met als verwarrend credo: Functie volgt Peil. Wij verzoeken u hierover een meer evenwichtige formulering te kiezen en niet ha veenweidegebied in onzekerheid te brengen. De zinsnede om de bodemdaling in de Alblasserwaard (pag. 22) te remmem in relatie tot de rendabiliteit begrijpen wij niet. LTO Noord is voorstander van de toepassing van onderwaterdrainage omdat de eerste resultaten vanuit pilots positief uitpakken. LTO Noord bepleit daarom voor een bijdrageregeling om voor gebieden die zich hiervoor lenen een bijdrage regeling te maken. Ook middelen vanuit de Nota Ruimte kunnen hiervoor worden ingezet. Kaderstelling (pag. 23): LTO Noord reageert op het maïsteelt verbod afzonderlijk n.a.v. de 1 ste herziening van de PSV. De veenkern Alblasserwaard wordt door ons afgewezen omdat het hier gaat om een goed functionerend landbouwgebied. Het toestaan van schuilstallen levert volgens ons weinig of geen bijdrage tot het behoud van de weidegang. Het risico van verrommeling speelt hierbij ook. In gemeentelijke bestemmingsplannen dient dit geregeld te worden. De weidegang zal eerder gebaat zijn bij een gezonde landbouwstructuur waaronder een ruime huiskavel. T.a.v. polders met verzilting. Over de Droogmakerij Middelburg-Tempel, pag. 25, merken wij op dat de provincie zelf 10 jaar geleden hiervoor een ingrijpend plan heeft gemaakt (Inundatie) maar dat de hydrologische gevolgen voor de omgeving niet waren te overzien. Waarop dit plan is ingetrokken. Voor Polder Noordplas zijn recentelijk peilaanpassingen doorgevoerd. Wij gaan ervan uit dat voor de Noordplas de peilen voorlopig niet meer ter discussie staan. Dat de landbouw in dit gebied nu toch op pag. 25 ter discussie wordt gesteld verbaasd ons zeer. Voorstellen om te stimuleren. LTO Noord wil gaarne met de provincie genoemde punten mede stimuleren. Een goed voorbeeld is de aangepaste POP-regeling voor Kavelruil en aanleg van kavelpaden in veenweidegebieden. Onderzoeken/ ontwikkelen. Pilot grootschalige extensieve veehouderij ondersteunen wij (Krimpenerwaard). Studies zijn er al voldoende o.a. de Landschapswaaier, gemaakt samen met SBB 2007 en Natuurlijk Lukt het (Min. LNV en LTO, 2009). 5C) Gebieden onder invloed van de Stad (pag. 26) Wij kunnen instemmen met uw voorstellen om in deze gebieden de mogelijkheden voor verbreding te verruimen. In de praktijk zien wij dat gemeenten hier zeer strenge eisen aan stellen. Voor LTO Noord zit hier ook wel een tegenstelling. Door meer mogelijkheden van verbreding belemmert dit de grondmarkt en de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte. In ons voorstel voor een eerder genoemde landbouwtoets willen wij juist de bedrijfsvergroting beter mogelijk maken met gelijktijdig het tegengaan van verdere verrommeling. De voors en tegens van een open ruimteheffing (pag. 30) zijn door het Rijk in de voorbereiding van de nieuwe WRO (2005) uitvoering onderzocht. De Grondexploitatiewet is uiteindelijk hieruit voortgekomen en alle andere modellen zijn afgevallen. Het lijkt ons niet wenselijk dit model naast de exploitatiewet toe te passen. 5

6 6. Financieel kader Hoofdstuk 7 Wij kunnen instemmen met uw voorstellen. Eerder hebben wij een lans gebroken om de mogelijkheden voor onderwaterdrainage in de veenweidegebieden te stimuleren. De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn waarschijnlijk dezelfde gebieden waar u in de PSV voorstelt de ruwvoederteelt te verbieden. Reden te meer dit met een bijdrageregeling aantrekkelijk te maken. Tot zover onze zienswijze op de Ontwerp Agenda Landbouw. Hoogachtend, T. Beishuizen, Algemeen Voorzitter LTO Noord Drs. T.H.H. van Vuren, Algemeen Secretaris LTO Noord (Deze zienswijze is ook per op 29 november 2010 aan u verzonden). Bijlagen: 1) Ontwikkeling Intensieve veehouderij in Zuid-Holland 2) Voorstel voor een landbouwtoets bij kleinschalige functiewijziging. Nadere informatie kan verkregen worden bij Antoine Willemsens, beleidsadviseur LTO Noord ZH,

7 BIJLAGE 1 bij LTO Noord brf Bedrijven met varkens en kippen in ZH, notitie LTO Noord 17 mei 2010 Bedrijven met bedrijven bedrijven Wijziging van het aantal dieren 2000/2009 vleesvarkens: NL ,4 milj. 5.8 milj. ZH 431(3%) 186 (3 %) (1.3% v. landelijk aandeel) Bedrijven met kippen: Vlees NL milj. 43 milj. Vlees ZH (1,2 %) landelijk aandeel) Leg NL milj. 45 milj. Leg ZH Van Totaal aantal bedrijven met varkens en kippen Daling aantal bedrijven met 44% Intensieve veehouderij in Zuid-Holland op slot. LTO Noord doet een dringend beroep op provinciale staten van ZH om in de Provinciale Stuctuurvisie enige ruimte te bieden voor een mogelijkheid voor herstructurering van bedrijven met varkens of kippen. De provincie heeft in het verleden met succes een roze invasie afgewend en is er zelfs in geslaagd het aantal bedrijven met varkens en kippen de laatste 10 jaar te laten krimpen van 546 naar 244 bedrijven. Het aantal vleesvarkens daalde in deze periode van naar en het aantal kippen daalde van 1, 3 miljoen naar stuks. De overlevingsdruk op de nu nog bestaande bedrijven is groot maar de provincie steekt er geen poot naar uit. LTO Noord vraagt nu het beleid enigszins bij te stellen om bestaande bedrijven de kans te bieden om zich te herstructureren. Dat loopt nu stuk op vergunningverleningen door de gemeenten. En die verschuilen zich dan weer achter de rug van de provincie omdat deze het exitbeleid van de streekplannen in de nieuwe provinciale structuurvisie blijft voortzetten. De antistemming tegenover de deze bedrijven is geheel onterecht omdat er ruimtelijk goede oplossingen mogelijk zijn. Bedrijven lopen echter tegen de beperkende regels aan en krijgen geen ruimte om uit te breiden of te verplaatsen. De intensieve veehouderij is in de grootste agrarische provincie van Nederland inmiddels weg gezakt naar een aandeel van 1.2 % Het gaat LTO Noord er niet om deze sector verder uit te breiden maar breekt wel een lans voor de nog bestaande bedrijven die op basis van goede plannen, uitgaande van de strenge milieuwetten, dierenwelzijnseisen, de wet geurhinder en een verantwoorde landschappelijke inpassing het bedrijf verder willen ontwikkelen. De noodzaak voor vernieuwing van de bedrijven is vaak een gevolg van milieu- en dierenwelzijnseisen. LTO Noord vraagt de provincie ZH het exitbeleid bij te stellen: Het beleid van wegpesten heeft zijn vruchten afgeworpen, het gaat er nu om bedrijven die op een verantwoorde wijze hun bedrijf duurzaam willen voorzetten daartoe de kans te geven. Dit signaal is ook belangrijk om bij de gemeenten steun te vinden voor een verantwoorde ontwikkeling van deze bedrijven. Het aantal bedrijven in de knel is niet groot maar het is jammer dat in het grote geheel deze bedrijven geen aandacht krijgen terwijl er goede oplossingen mogelijk zijn. Voorstel voor een motie daartoe t.a.v. de provinciale structuurvisie luidt als volgt: Kennis genomen hebbende van de grote afname van varkens en kippenbedrijven in de provincie ZH de laatste 10 jaar als gevolg van de strikte ruimtelijke beperkingen van deze bedrijven, houden P.S. van Zuid-Holland vast aan dit beperkend RO beleid ten aan zien van de intensieve veehouderij maar bieden ruimte voor bestaande bedrijven om op basis van een herstructurering te komen tot een duurzame voortzetting van hun bedrijven. Daarbij zal voldaan moet worden aan de eisen van de milieuwetgeving, dierenwelzijn de wet geurhinder en een verantwoorde inpassing in het landschap. 7

8 BIJLAGE 2 bij LTO Noord brf Landbouwtoets bij functiewijziging, voorstel 13 maart 2008, LTO Noord. Het gaat hier om een aanvullende toets bij nieuwe bestemmingen en te verlenen bouwvergunningen waar de functie van agrarische bedrijfswoning (en) en bedrijfsgebouwen niet meer aan de orde is. Door de opschaling van bedrijven zullen ook in de toekomst nog tal van bedrijven beëindigen. In het gunstige geval komen de vrijkomende gronden terecht bij blijvende landbouwbedrijven. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. LTO Noord wil daarom alleen aan nieuwe functies meewerken als er voldaan wordt aan een zgn. landbouwtoets. Dat wil zeggen dat de nieuwe functie geen afbreuk doet aan de landbouwstructuur en deze helpt te versterken. Deze regel is aanvullend op de al genoemde voorwaarden. Wij zien in dit voorstel een parallel met het Raamplan gemaakt in de gemeente Westland in 2005, op grond waarvan men voor ongeveer 800 voormalige tuinderwoningen onder strikte voorwaarden medewerking verleent de bestemmingen te wijzigen van agrarische naar burgerwoningen. Belangrijk in het raamplan van de gemeente Westland is dat de achterliggende tuinbouwstructuur wordt verbeterd en een toekomstige herstructurering van de glastuinbouwgebieden niet wordt belemmerd. De achterliggende tuinbouwkavels moeten daarbij worden toegevoegd aan de naastliggende bedrijven. De tuinkavel mag dus niet los worden verkocht aan een buitenstaander op straffe dat de bestemming van de woning niet wijzigt. Hiermee wordt ook voorkomen dat losse percelen van een landbouwbedrijf apart worden verkocht aan derden, voor paardeweidjes of voor andere particuliere doelen. Een voorbeeld van een dergelijke regeling kent ook de gemeente Wassenaar waarin in het bestemmingsplan is opgenomen dat functiewijziging van het bouwperceel voor woondoeleinden alleen toelaatbaar is als de gronden die door het bedrijf worden losgelaten in gebruik dan wel eigendom worden toegedeeld aan aangrenzende landbouwbedrijven. Wij zouden een dergelijke koppeling ook willen terugzien in de voorschriften van dit plangebied. Een dergelijke bepaling heeft 3 voordelen: tegengaan van verdere versnippering van bedrijfsgronden versterking van de landbouwstructuur. Tegengaan van verrommeling van de lintbebouwing 8

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36 Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon Postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 C-C. Gr? GEMEENTE SCHAGEN ING 2 6 SEP2013 agriboard Noord-Holland Noord BioValley AFD BioValley p/a Stichting Agriboard Noord-Holland Noord Postbus

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Haarlem Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter > Notitie behandeling zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Goorseweg ong.- Eversdijk 16 in Enter Bestemmingsplan Vanaf 1 juli 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied

Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Eemsmond t.a.v. College van B&W Postbus 11 9980 AA UITHUIZEN Ons kenmerk: 09-12-MT Groningen, 23-10-2009 Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Geacht College, Graag willen wij - de

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Gewijzigde veldcode Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Inleiding Voor U ligt de landbouwvisie van LTO Noord afd. Veluwerand. Het bestuur van de afd. Veluwerand wil met deze visie een basisdocument opstellen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

Landbouw-Structuurvisie Putten 2025

Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 15 maart 2013 1 11-03-2013 Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 Inleiding Voor u ligt de landbouwvisie van LTO Noord afdeling Veluwerand. Het bestuur van de afdeling

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij Agrarische makelaardij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Kenmerk/Intake: Betreft: Uw kenmerk: Datum: TB/GD/111102/ principeverzoek Ruimte voor

Nadere informatie

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom Behoort bij V.R. 2011/72 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom 16 augustus 2011 Inhoud Zienswijzen... 3 Zienswijzenoverleg... 6 2 Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Notitie Schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren

Notitie Schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren GEMEENTE OLDEBROEK Notitie Schuilgelegenheden buiten bouwpercelen voor hobbyboeren 22 oktober 2009 2 1 Inleiding Als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen (schaalvergroting) hebben veel agrariërs

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. Agenda nr. 9 Raadsvoorstel Agenda nr. 9 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Ruiter 10 Someren Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: M. ter Avest Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/019808

Nadere informatie

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief 3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief Vanaf 1 juli 2008 kan iedereen, een burger, een bedrijf, maar ook een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een waterschap, op eigen initiatief vragen om

Nadere informatie

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1

INLEIDING. 3 BjflO. Hoofdstuk 1 INLEIDING De gemeente Drimmelen heeft van de heer Rasenberg het verzoek ontvangen om het rundveehouderijbedrijf aan de Zandstraat 5 te Hooge Zwaluwe te mogen verplaatsen naar een perceel aan de Zonzeelseweg

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft:

NOORD. Vestiging Zwolle. Doorkiesnummer: Faxnummer: Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc 088-88866 34. Betreft: NOORD Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Zwolle Doorkiesnummer: Faxnummer: 088-888 66 66 088-88866 34 Datum: 17juli2014 Referentie: 2014.0168.PB,bc Betreft: Nieuwe taakverdeling LTO Noord Beste

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert

Esdonk 8, Gemert. Onderbouwing grondgebonden karakter. Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Bedrijfsopzet Esdonk 8, Gemert Onderbouwing grondgebonden karakter Rundveehouderij Meulepas V.O.F. Onderbouwing grondgebonden karakter rundveehouderij Esdonk 8 - Gemert 1 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Locatie 4 3 Beschrijving van de inrichting

Nadere informatie

Bewonersvereniging Noordwest

Bewonersvereniging Noordwest Bewonersvereniging Noordwest Centrum Publieksparticipatie Natura 2000 T.a.v. 65 Postbus 30316 2500 GH Den Haag Betreft: Zienswijze van de Bewonersvereniging Noordwest (Wageningen) op aanwijzing van Het

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel

CONVENANT. inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel CONVENANT inzake de ontwikkeling van het Restveen en Groene Waterparelgebied in de gemeenten Moordrecht en Nieuwerkerk aan den Ijssel Parti jen: 1. Staatsbosbeheer, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij t Goed ten Rhijn, Rhijnauwenselaan 5 te Bunnik.

Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij t Goed ten Rhijn, Rhijnauwenselaan 5 te Bunnik. gemeente Bunnik Discussienota Aan: Van: De leden van de raad Het college van burgemeester en wethouders Datum: 18 mei 2016 Onderwerp: Vooroverlegplan verplaatsen productieruimte De Veldkeuken naar boerderij

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING

Doorkiesnummer : (0495) 575 223 Agendapunt: 19 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING Frohn, Bert RB S1 RAD: RAD120926 2012-09-26T00:00:00+02:00 BW: BW120821 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 26 september 2012 Portefeuillehouder : A.W.P. Kirkels Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 concept- beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 25 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beleidsuitgangspunten... 6 2.1 Landbouw... 6 2.2 Bestaande woningen... 9 2.3 Nieuwe woningen... 10

Nadere informatie

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren

Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren GEMEENTE OLDEBROEK Notitie Varianten grondgebonden agrarische bedrijven inclusief uitwerking bestemming 'Wonen' met hobbyboeren 15 december 2009 2 1 Aanleiding Tijdens een op 8 mei 2006 plaatsgevonden

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG BELEIDSNOTITIE MET BETREKKING TOT (AGRARISCH) KINDERDAGVERBLIJF EN BUITENSCHOOLSE OPVANG Definitief, versie 4 1 Inhoudsopgave Titel Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Meer ruimte voor ruimte?

Meer ruimte voor ruimte? Meer ruimte voor ruimte? St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 2011 St. Centrale Dorpenraad Landelijk Noord Dorpsweg Ransdorp 35 1028 BK Ransdorp Tel 020-4904437 www.centraledorpenraad.nl Meer ruimte

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland

Gedeputeerde Staten. Toelichting provinciale ruimtelijke prodecures n.a.v. beëindiging Procesconvenant Ruimtelijke Ordening Zuid- Holland Gedeputeerde Staten Contact ir. A.I. Koffeman T 070-441 82 71 ai.koffeman@pzh.nl K.P. Spannenburg T 070-441 80 82 kp.spannenburg@pzh.nl Aan: - De colleges van Burgemeester en Wethouders van alle Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04

Programma Nieuwe Natuur Flevoland. Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Programma Nieuwe Natuur Flevoland Projectvoorstel Noordwest Schokland - NFL04 Aangepaste versie augustus 2014 Indiener De heer J.A. Schenk Zaakwaarnemer Agrivesta makelaardij en onteigening J.A.J.M. Huijbregts

Nadere informatie

Samen of apart. Advies over de wenselijkheid van een Agrarische Hoofdstructuur op rijksniveau. publicatie RLG 07/7 september 2007

Samen of apart. Advies over de wenselijkheid van een Agrarische Hoofdstructuur op rijksniveau. publicatie RLG 07/7 september 2007 Advies over de wenselijkheid van een Agrarische Hoofdstructuur op rijksniveau publicatie RLG 07/7 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. Agrarische Hoofdstructuur in beeld 3. Toepassing in de praktijk 4.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5. Doetinchem, 17 april 2013. MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.5 MER bestemmingsplan Buitengebied - 2012 Voorstel: 1. In het bestemmingsplan Buitengebied - 2012 aan de wijzigingsbevoegdheid voor het veranderen van de vorm of het vergroten

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en

Onderwerp: Zienswijzen betreffende ontwerpbestemmingspian Molenweg 53/ 53a te Haarle en 12INK080O6 III II III HM Burgemeester en Wethouders van (i EM F.BNTE H ELLEND()()RN Beband.: 0 AUG 20IÍ Hellendoorn Postbus 200 7440 AE Nijverdal AI B Stuk Tľd'w.: We[kļ2L Kopie nan: ArchiĽľ DI N. reeksį

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties

BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN. Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties BURGERINITIATIEF BIO-INDUSTRIE NAAR BIO-INDUSTRIETERREIN Ries Kock Stichting MOOIJ Land, namens 1500 burgers en meerdere organisaties De Log s in Gelderland, die hebben meegewerkt: Ruurlose Broek Halle

Nadere informatie

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten

HOLLAND ZUID - 7 FEB. 20U. Gedeputeerde Staten Gedeputeerde Staten p r HOLLAND ZUID College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland Postbus 3061 2601 DB DELFT Directie Leefomgeving en Bestuur Afdeling Water en Groen Contact mw. G.J.H. Bongers T

Nadere informatie

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren

Promotie zweefvliegcentrum Someren. LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum in Someren pagina 1 van 8 Page 1 LTA-Someren Secretariaat LTA-Someren P/a J. van Lierop Limburglaan 36 5712PM Someren info@heidehoeve.nl - 1 - Datum 7 juni 2014 Onderwerp: LTA-Someren - Internationaal Zweefvliegcentrum

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land

Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land Concept Ruimtelijk Perspectief Windenergie op Land 3 februari 2010 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, doel en aanpak 2. Waar wél; concentratiegebieden 3. Waar niét: vrijwaringsgebieden i 4. Overig Nederland

Nadere informatie

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID.

Provincie Limburg. gek. 3 O JAN. 2014 VERZONDEN 3 0JAN.20U 2014/5424 GRIF. DOCnr. Provinciale Staten. CASnr. ID. provincie limburg Provincie Limburg PS DOCnr. Provinciale Staten gek. 3 O JAN. 2014 2014/5424 GRIF 30-1-2014 18-4-2014 CASnr. ID. Cluster Faxnummer Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp WL (043) 361 80 99 2014/3941

Nadere informatie

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015

15ini01295. concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 15ini01295 concept-beleidsuitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 2015 20 mei 2015 Inhoud 2 1 Inleiding Waarom een nieuw bestemmingsplan? In 2005 zijn de gemeenten Gendringen en Wisch gefuseerd tot

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie.

Inleiding: Transportbedrijf Moeijes is toentertijd op verzoek van de gemeente naar het bedrijventerrein verhuisd. fig 1: Huidige situatie. Inleiding: Transportbedrijf Moeijes BV gevestigd aan de Factorij 19 in Zwaag is bereid grond aan te kopen om kopen voor meer dan een half miljoen euro voor de verplaatsing c.q uitbreiding van het parkeerterrein.

Nadere informatie

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1

Wij hopen dat u deze punten zult meenemen in de definitieve startnotitie. 1 Coöperatie Windunie U.A. Centrum Publieksparticipatie SWOL Postbus 30316 2500 GH Den Haag Churchilllaan 11 Postbus 4098 3502 HB Utrecht tel +31 (0)30 753 3100 fax +31 (0)30 753 3199 secretariaat@windunie.nl

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas 339941 Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2014/556817 Besluitnummer: 29 6.2 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Woningsplitsing Tongerlo 2 Maasbree Advies:

Nadere informatie

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur

Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Vraag en antwoord Ecologische Hoofdstructuur Maart 2013 Wat is de ecologische hoofdstructuur (EHS)? De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke

Nadere informatie

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u

In reactie op uw verzoek van 10 november 2011 namens uw cliënt de heer De Beer, waarin u BIJLAGE 2 ABAB Vastgoedadvies B.V. Onze referentie: AZ09/000481-UA12/09987 T.a.v, De lieer 3. Lauwerijssen Postbus 10085 uw referentie: 5000 JB TILBURG Behandelaar: S.W. Vergeer-de Smit Telefoonnummer:

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen

Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw MTS Vroege te Dalen Landschappelijke inpassing nieuwbouw mts Vroege te Dalen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 Doel en intenties 3 Landschap 4 Huidige erf en zijn rol 5 De

Nadere informatie

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging

VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng / houd ik het bedrijf op waarde? VAB-bijeenkomst bedrijfsbeëindiging Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven wonen en gebouwen afbreken? Hoe breng/houd ik mijn bedrijf op waarde? Blijven

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL

PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle PROVINCIALS STATEN VAN OVER!J SEL Reg.nr. Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.ovenjssel.nl postbus@overijssel.n! Dat. ontv.: 0 5 SEP RABO Zwolle

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Globalisering Paragraaf 15 t/m 19

Hoofdstuk 1 Globalisering Paragraaf 15 t/m 19 Hoofdstuk 1 Globalisering Paragraaf 15 t/m 19 inhoud Patronen van de landbouw in de EU (par. 15) Veranderingsprocessen in de EU-landbouw (par. 16) Oostenrijk - Nederland: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie