Doorkiesnummer: Datum: 29 november 2010 Referentie: ZH/AW/jk/ Faxnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 29 november 2010 Referentie: ZH/AW/jk/10.131 Faxnummer: 088-888 66 40"

Transcriptie

1 Vestiging Haarlem Provinciale Staten van Zuid-Holland T.a.v. mevrouw I. van Westbroek Postbus LP DEN HAAG Doorkiesnummer: Datum: 29 november 2010 Referentie: Faxnummer: Betreft: Zienswijze op ontwerp Agenda Landbouw Geachte mevrouw Van Westbroek, Hierbij geven wij onze zienswijze op de Ontwerp Agenda Landbouw die tot en met 29 november 2010 ter inzage ligt. LTO Noord Is verheugd met de aandacht voor de grondgebonden landbouw als aanvulling op de Provinciale structuurvisie. Omdat de niet-grondgebonden landbouw ook een groot belang vertegenwoordigt binnen de totale agribusiness van Zuid-Holland, zouden wij in het vervolg dan ook liever spreken van een Agenda Grondgebonden landbouw. De beschrijving en de positie van de grondgebonden landbouw in ZH wordt slechts summier genoemd. Planologische druk is zeer groot in Zuid-Holland. Dat komt door meerdere factoren: ZH is o.a. de grootse tuinbouwprovincie van Nederland. Dit komt mede door de 3 Greenports en de aanwezigheid van ruim 60 % van het landelijke glasareaal; Aanzienlijke planologische claims vanuit de steden, hoge bouwopgave voor de Randstad ondanks krimp in andere gewesten; Flinke claims van EHS, RVZ s en RODS. Dat leidt er mede toe dat in grote delen van de provincie de prijs van landbouwgronden erg hoog is. In deze context is het verrassend dat de Zuid-Hollandse bedrijven de concurrentie landelijk goed bijhouden ook al zijn de omstandigheden vaak niet gemakkelijk (bijv. in het Groene Hart). Deze soms moeilijke omstandigheden hebben ondernemers gedwongen met hun specifieke kennis en gedreven inzet de bedrijven in stand te houden en verder te ontwikkelen. Ook de akkerbouw is in ZH altijd al intensief geweest waarbij er sprake is van een akkerbouwmatige tuinbouw. De Intensieve veehouderij daarentegen is met een landelijk aandeel van 3 % in ZH altijd laag geweest. Het valt te betreuren dat het restant van intensieve bedrijven, dat de kop boven water heeft weten te houden, nu wederom geen ontwikkelingsruimte krijgt terwijl daarvoor wel op een verantwoorde wijze inpassing voor is te vinden. Kortom, een provinciaal kader dat gemeenten de ruimte biedt een verantwoorde ontwikkeling mogelijk te maken. Zie ook onderdeel intensieve veehouderij in deze brief. Specifiek voor Zuid-Holland zijn voorts de belangrijke centra van verwerking en distributie van land- en tuinbouwproducten. Ook de rol van het landelijk gebied als contramal van de sterke verstedelijking is zeer bepalend voor Zuid-Holland. Bovengenoemde punten missen wij als specifieke context waarin de grondgebonden bedrijven in ZH moeten werken. Het beleid t.a.v. bodemdaling in de veenweidegebieden krijgt zijn vervolg in de 1 ste herziening PSV die gelijk ter visie ligt. Wij zullen n.a.v. de voorstellen om de ruwvoederteelt in de diepe veenweidegebieden te verbieden een afzonderlijk zienswijze geven. LTO Noord - Fonteinlaan JG Haarlem - Postbus RP Haarlem 1 T F E - I Het hoofdkantoor is gevestigd in Zwolle - KvK

2 Wij geven onze zienswijze op Agenda Landbouw weer n.a.v. de volgende punten: 1. Uw inleiding Voor de landbouw zijn de wettelijke kaders voor een groot deel landelijk of Europees ingevuld. Wij delen op hoofdlijnen de beschrijving van de rol van de provincie dat zich vooral toespitst op de PSV en het Provinciaal Waterplan. Deze laatsten bieden het juridische kader waarin bedrijven moeten werken. De Agenda Landbouw geeft daarnaast meer een beschrijving van de mogelijke andere beïnvloeding door de provincie. In de inleiding wordt bij de kerncijfers een gemiddelde kavelgrootte gegeven van 4.7 ha. Als hiermee bedrijfsgrootte per ha wordt gebruikt dan klopt dit niet omdat deze voor de grondgebonden bedrijven rond 40 ha ligt. Wellicht wordt hier bedoeld de gemiddelde perceelsgrootte? 2. Opgave en trends Uw beschrijving van het Europese Landbouwbeleid herkennen wij. De uitwerking van een verdere liberalisering, de afschaffing van subsidies en het meer ophouden van eigen broek beklemtonen het belang om in de regio s met goede productieomstandigheden te kunnen werken. In dit verband hechten wij veel waarde aan de steun voor het instrument Kavelruil, dat ook mede met Brussels geld wordt ingezet (POP gelden). Uw opsomming van een 7-tal trends geven ons aanleiding hierop het volgende te zeggen. Trend 5, het verdwijnen van de landbouw in de stadsrandzones delen wij niet. Wij spreken liever van een landbouw onder planologische druk. Het is niet alleen in de stadsrandzone waarin zich dit manifesteert, maar bijna in heel ZH. Dan valt het met de verrommeling aan de stadsranden nog best mee. Wij zien juist nog redelijk goed functionerende gebieden nabij de steden. Ondermeer het gebied van Haaglanden met daarin het Land van Wijk en Wouden en Midden-Delfland. Gebieden die het, ondanks de planologische druk, nog steeds goed doen. Stadsgewest Haaglanden heeft in haar structuurvisie het belang van de grondgebonden landbouw erkend en wil de positie daarvan ook versterken. De planologische druk heeft ook gevolgen voor de bedrijven op afstand van de steden, vooral in de doorwerking van de grondprijzen. Dit kan op den duur gevolgen hebben voor de landbouwstructuur. Trend 6 gaat over de bodemdaling in de veenweidegebieden. Wij erkennen de problematiek van bodemdaling. Bodemdaling in de veenweidegebieden is al heel lang gaande als een natuurlijk proces. Uw opvatting in de zin op pag. 9 Door de daling van de bodem is er geen sprake van een duurzaam water- en bodemsysteem, achten wij te algemeen voor alle veenweidegebieden. Daar waar deze discussie leidt tot die conclusie moeten ingrijpende beleidskeuzen gemaakt worden. Voor delen van de Krimpenerwaard (2450 ha) en de Zuidplas Polder (375 ha) zijn die keuzen reeds gemaakt. Maar wij moeten er niet aan denken dat ook de 6000 ha in het centrum van de Krimpenerwaard als niet duurzaam voor de landbouw zou moeten worden afgeschreven. Ook uw vergelijkbare beschrijving van de opgave op pag. 21 geeft aanleiding daar nader op terug te komen. LTO Noord wil meewerken aan onderzoek en maatregelen om de bodemdaling af te remmen. Trend 7 gaat over de behoefte het platteland meer aantrekkelijk, toegankelijk en vitaal te maken. LTO Noord staat daarvoor open. In diverse regio s werken ook de ANV s hier aan mee. Belangrijk is daarbij wel dat er ruim aandacht is voor de inpasbaarheid van dergelijke plannen. Het combineren van dit soort plannen, waarbij tevens de landbouwstructuur wordt versterkt, is dan het meeste kansrijk. 3. Visie In hoofdstuk Visie schetst u een toekomstige landbouw die verder is uitgebouwd op basis van de criteria van de bekende 3 p s. De vraag is hoe realistisch deze beelden zijn. De melkveebedrijven zullen in Zuid-Holland, internationaal sterk concurrerend, blijven produceren voor de bekende zuivelverwerkers die te maken hebben met een open wereldmarkt. De sterk schommelende melk- prijs van het laatste jaar is daar getuige van. Regionalisering en afzet direct aan de consument zal in onze ogen slechts een beperkt aandeel krijgen. De consument weigert tot nu toe de meerkosten hiervoor te betalen. Ook zien we dat de grote zuivelbedrijven met hun marketing inspelen op regiotrends en steeds vaker laten zien waar en hoe producten worden geproduceerd. 2

3 Opmerkelijk is dat u als provincie ZH het succesvolle ontmoedigingsbeleid ten opzichte van de Intensieve Veehouderij voor 100% doorzet; daar waar wij er juist voor pleiten om op basis van de 3 p s te komen tot een acceptabel aandeel van de Nederlandse intensieve veehouderij op een klein aantal bedrijven in ZH. Dan de afbakening van de agrarische landschappen in: Agrarische topgebieden; Agrarische gebieden met een opgave; Agrarische gebieden onder invloed van de stad. Het bijgeleverde kaartbeeld zien wij niet als juridisch kader waarbinnen bedrijven zich moeten ontwikkelen. De betekenis is voor ons een vraagteken. Ziet de provincie er een gewenste trend in? Wij houden u een ander beeld voor dat meer uitgaat van de ontwikkeling op de landbouwbedrijven: Gezonde, zich ontwikkelende bedrijven; Bedrijven die zich consolideren en/of groeien door verbreding; Bedrijven die vooralsnog bestaan maar op den duur stoppen. Als wij de 3 soorten bedrijven in een matrix brengen met de 3-type gebieden dan levert dit naar ons beeld weinig sturing op. Het kaartbeeld suggereert dat in de loop van 50 jaar de landbouwgebieden onder invloed van de stad meer functies hebben die aansluiten op de behoeften van de stedelingen. Wat betekent dit voor die landschappen? Die zijn nu vaak nog net zo waardevol en authentiek als de topgebieden. De schaalgrootte van de bedrijven nabij de steden is soms wat kleiner. Dat vraagt dan eigenlijk om meer bescherming i.p.v. mogelijkheden. Wilt u bijv. het Plassengebied nabij Leiden nog meer toegankelijk maken voor de recreant en wilt u de Hoeksche Waard op slot zetten? Ook zien wij nog een andere onduidelijkheid omdat delen van de gebieden die nu vallen onder invloed van de stad al jaren een sterk beschermde status hebben als Rijksbufferzone (o.a. landgoederenzone Leiden-Wassenaar). Deze overlapping van beleidsgebieden biedt weinig houvast voor een beeld van deze gebieden over 50 jaar. Vooral om het gevaar van verrommeling te keren, zouden wij eerder een beleidslijn willen voorstellen dat je ruimtelijk veel strenger in de leer moet zijn bij kleinschalige landschappen dan bij grootschalige. Bijvoorbeeld, strenger in Midden-Delfland dan in de Hoeksche waard. Een oude boerderij omzetten in een paardenmanege heeft op de schaal van Midden-Delfland meer gevolgen voor de beleving dan in de Hoeksche Waard. Wij stellen ons voor de betekenis van deze afbakening te relatieveren. Juist hier ligt een toenemende verantwoordelijkheid bij het gemeentelijk beleid. Het ware naar onze mening dan ook beter de kwaliteiten van de verschillende landschappen te benoemen. Dan kunnen gemeenten dit bij hun verdere invulling van de bestemmingsplannen betrekken. 4. Hoofdstuk specifieke relaties 4A) Intensieve veehouderij Het is te teleurstellend dat de provincie de lijn uit de Provinciale Structuurvisie voor wat betreft de Intensieve Veehouderij doortrekt. Zelfs de gevraagde herontwikkeling wordt niet mogelijk gemaakt. Wij verzoeken u dringend deze kleine sector een ruimte te bieden die noodzakelijk is vanwege gewijzigde wetgeving op gebied van dierenhuisvesting en milieu. Zie voor meer informatie bijgevoegde bijlage 1. Ook vinden wij het onjuist dat u een onderscheid maakt tussen doorontwikkeling en herontwikkeling. Dat u een economische voorwaarde inbouwt van een dreigend faillissement lijkt ons voor de regelgeving onwerkbaar. De RO biedt de ruimtelijke randvoorwaarden en de ondernemers bepalen of dit leidt tot investeringen of niet. Dat er in bestemmingsplannen een landbouwkundige toets wordt ingebouwd zouden wij nog kunnen begrijpen. In bestemmingsplannen kunnen gemeenten daarbij nog hun eigen gebiedseisen aan toevoegen. 3

4 Wij verzoeken de Provincie ZH (her)ontwikkelruimte voor de Intensieve veehouderij onder de volgende randvoorwaarden mogelijk te maken: De intensieve veehouderijsector in ZH mag in omvang niet uitbreiden; Voldaan moet worden aan de wettelijke eisen van de milieuwetgeving, dierenwelzijn en geurhinder; Een verantwoorde inpassing in het landschap is een vereiste; Een landbouwkundige toets is gewenst. Wij stellen voor daarom het tekstdeel in de nota over herontwikkeling en doorontwikkeling als volgt aan te passen: Herontwikkeling elders of doorontwikkeling van bestaande intensieve veehouderij op de huidige locatie is alleen toegestaan indien dit op ruimtelijk en milieuhygiënisch vlak op verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Een maximum van 2 ha wordt gesteld aan het bouwblok. Verplaatsing van een bedrijf wordt alleen toegestaan als deze verplaatsing tot [aanzienlijke] winst op het gebied van milieu, leefomgevingkwaliteit of landschap leidt. In de actuele bestemmingsplannen is voor veel bedrijven de intensieve veehouderij, bij gebrek aan ontwikkelingsruimte, een aflopende bedrijfstak. Een beperkte verruiming van de randvoorwaarden kan voor een kleine groep van bedrijven de mogelijkheid bieden op een economisch verantwoordde (her)ontwikkeling. Met deze bijstelling zal het succesvolle beëindigingbeleid van de intensieve veehouderij van de laatste 15 jaar in ZH voortgang kunnen vinden. Daarnaast kan dit ook een ontwikkeling van bedrijven beteken binnen de streng gestelde woordwaarden. Tenslotte verwijzen wij u verder naar de zienswijze van de NOP (Nederlandse Organisatie van Puimveehouders) van 26 november B) EHS/Bentwoud Wij wachten af welke de gevolgen zijn van de bezuinigingen op aankopen en natuurbeheer door Kabinet en provincie. In de prioritering hebben wij u per brief aangegeven de plannen voor IJsselmonde (Buijtenland) stop te zetten. Ook het voortschrijdend inzicht zou voor het verouderde bosplan voor het gebied Bentwoud wellicht kunnen leiden tot het bijstellen van deze plannen waardoor delen van de beste akkerbouwgronden in ZH nabij Waddinxveen in productie kunnen blijven en de weidse akkers hun landschappelijke uitstraling, midden in de Randstad, blijven houden. 4C) Zoetwater en Landbouw (pag. 15) Op hoofdlijnen ondersteunen wij uw benadering. Wij willen hier benadrukken veel waarde te hechten aan het onderzoek naar de hoofdstructuur van de zoetwatervoorziening voor in de Zuid-Hollandse Delta. Daarbij zoekend naar mogelijkheden om de het rivierwater hiervoor optimaal te benutten. Voldoende zoetwater van een goede kwaliteit blijft voor een zich ontwikkelende land- en tuinbouw van het grootste belang. 4D) Recreatie en landbouw (Hierover vindt nog afstemming plaats met Veelzijdig platteland ). 5. Hoofdstuk 6 De Strategie (pag. 16 e.v.) Bij dit hoofdstuk doen wij het voorstel om bij functiewijzingen de door ons voorgestelde Landbouwtoets toe te passen, zie bijlage. Deze toets is van belang voor het behoud van een goede landbouwstructuur en kan helpen verrommeling van landschappen tegen te gaan (zie bijlage 2). 4

5 5A) Topgebieden (pag. 17) Wij onderschrijven uw inzet voor de topgebieden. Voor ons roept dit wel vraagtekens op voor de overige gebieden want ook daar vinden wij schaalvergroting en het tegengaan van verrommeling een groot goed. LTO Noord is voorstander van een EU-regeling Landbouw met handicaps. 5B) Diepe Veenweidegebieden (pag. 21) Aansluitend op wat wij eerder over de bodemdaling in de veenweidegebieden schreven (zie pag. 3), wijzen wij de passage op pag. 21:., zal een peilverhoging moeten worden ingezet tot een peil van 40 cm, voor deze gebieden af. Dit leidt in de praktijk als gemiddelde over een peilgebied, tot onmogelijke situaties die landbouwkundig gebruik voor grote delen onmogelijk maakt. Deze stelling is te ongenuanceerd en brengt ons terug bij de discussie over de nota Peilbeheer van 2008 met als verwarrend credo: Functie volgt Peil. Wij verzoeken u hierover een meer evenwichtige formulering te kiezen en niet ha veenweidegebied in onzekerheid te brengen. De zinsnede om de bodemdaling in de Alblasserwaard (pag. 22) te remmem in relatie tot de rendabiliteit begrijpen wij niet. LTO Noord is voorstander van de toepassing van onderwaterdrainage omdat de eerste resultaten vanuit pilots positief uitpakken. LTO Noord bepleit daarom voor een bijdrageregeling om voor gebieden die zich hiervoor lenen een bijdrage regeling te maken. Ook middelen vanuit de Nota Ruimte kunnen hiervoor worden ingezet. Kaderstelling (pag. 23): LTO Noord reageert op het maïsteelt verbod afzonderlijk n.a.v. de 1 ste herziening van de PSV. De veenkern Alblasserwaard wordt door ons afgewezen omdat het hier gaat om een goed functionerend landbouwgebied. Het toestaan van schuilstallen levert volgens ons weinig of geen bijdrage tot het behoud van de weidegang. Het risico van verrommeling speelt hierbij ook. In gemeentelijke bestemmingsplannen dient dit geregeld te worden. De weidegang zal eerder gebaat zijn bij een gezonde landbouwstructuur waaronder een ruime huiskavel. T.a.v. polders met verzilting. Over de Droogmakerij Middelburg-Tempel, pag. 25, merken wij op dat de provincie zelf 10 jaar geleden hiervoor een ingrijpend plan heeft gemaakt (Inundatie) maar dat de hydrologische gevolgen voor de omgeving niet waren te overzien. Waarop dit plan is ingetrokken. Voor Polder Noordplas zijn recentelijk peilaanpassingen doorgevoerd. Wij gaan ervan uit dat voor de Noordplas de peilen voorlopig niet meer ter discussie staan. Dat de landbouw in dit gebied nu toch op pag. 25 ter discussie wordt gesteld verbaasd ons zeer. Voorstellen om te stimuleren. LTO Noord wil gaarne met de provincie genoemde punten mede stimuleren. Een goed voorbeeld is de aangepaste POP-regeling voor Kavelruil en aanleg van kavelpaden in veenweidegebieden. Onderzoeken/ ontwikkelen. Pilot grootschalige extensieve veehouderij ondersteunen wij (Krimpenerwaard). Studies zijn er al voldoende o.a. de Landschapswaaier, gemaakt samen met SBB 2007 en Natuurlijk Lukt het (Min. LNV en LTO, 2009). 5C) Gebieden onder invloed van de Stad (pag. 26) Wij kunnen instemmen met uw voorstellen om in deze gebieden de mogelijkheden voor verbreding te verruimen. In de praktijk zien wij dat gemeenten hier zeer strenge eisen aan stellen. Voor LTO Noord zit hier ook wel een tegenstelling. Door meer mogelijkheden van verbreding belemmert dit de grondmarkt en de ontwikkeling van de bedrijfsgrootte. In ons voorstel voor een eerder genoemde landbouwtoets willen wij juist de bedrijfsvergroting beter mogelijk maken met gelijktijdig het tegengaan van verdere verrommeling. De voors en tegens van een open ruimteheffing (pag. 30) zijn door het Rijk in de voorbereiding van de nieuwe WRO (2005) uitvoering onderzocht. De Grondexploitatiewet is uiteindelijk hieruit voortgekomen en alle andere modellen zijn afgevallen. Het lijkt ons niet wenselijk dit model naast de exploitatiewet toe te passen. 5

6 6. Financieel kader Hoofdstuk 7 Wij kunnen instemmen met uw voorstellen. Eerder hebben wij een lans gebroken om de mogelijkheden voor onderwaterdrainage in de veenweidegebieden te stimuleren. De gebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn waarschijnlijk dezelfde gebieden waar u in de PSV voorstelt de ruwvoederteelt te verbieden. Reden te meer dit met een bijdrageregeling aantrekkelijk te maken. Tot zover onze zienswijze op de Ontwerp Agenda Landbouw. Hoogachtend, T. Beishuizen, Algemeen Voorzitter LTO Noord Drs. T.H.H. van Vuren, Algemeen Secretaris LTO Noord (Deze zienswijze is ook per op 29 november 2010 aan u verzonden). Bijlagen: 1) Ontwikkeling Intensieve veehouderij in Zuid-Holland 2) Voorstel voor een landbouwtoets bij kleinschalige functiewijziging. Nadere informatie kan verkregen worden bij Antoine Willemsens, beleidsadviseur LTO Noord ZH,

7 BIJLAGE 1 bij LTO Noord brf Bedrijven met varkens en kippen in ZH, notitie LTO Noord 17 mei 2010 Bedrijven met bedrijven bedrijven Wijziging van het aantal dieren 2000/2009 vleesvarkens: NL ,4 milj. 5.8 milj. ZH 431(3%) 186 (3 %) (1.3% v. landelijk aandeel) Bedrijven met kippen: Vlees NL milj. 43 milj. Vlees ZH (1,2 %) landelijk aandeel) Leg NL milj. 45 milj. Leg ZH Van Totaal aantal bedrijven met varkens en kippen Daling aantal bedrijven met 44% Intensieve veehouderij in Zuid-Holland op slot. LTO Noord doet een dringend beroep op provinciale staten van ZH om in de Provinciale Stuctuurvisie enige ruimte te bieden voor een mogelijkheid voor herstructurering van bedrijven met varkens of kippen. De provincie heeft in het verleden met succes een roze invasie afgewend en is er zelfs in geslaagd het aantal bedrijven met varkens en kippen de laatste 10 jaar te laten krimpen van 546 naar 244 bedrijven. Het aantal vleesvarkens daalde in deze periode van naar en het aantal kippen daalde van 1, 3 miljoen naar stuks. De overlevingsdruk op de nu nog bestaande bedrijven is groot maar de provincie steekt er geen poot naar uit. LTO Noord vraagt nu het beleid enigszins bij te stellen om bestaande bedrijven de kans te bieden om zich te herstructureren. Dat loopt nu stuk op vergunningverleningen door de gemeenten. En die verschuilen zich dan weer achter de rug van de provincie omdat deze het exitbeleid van de streekplannen in de nieuwe provinciale structuurvisie blijft voortzetten. De antistemming tegenover de deze bedrijven is geheel onterecht omdat er ruimtelijk goede oplossingen mogelijk zijn. Bedrijven lopen echter tegen de beperkende regels aan en krijgen geen ruimte om uit te breiden of te verplaatsen. De intensieve veehouderij is in de grootste agrarische provincie van Nederland inmiddels weg gezakt naar een aandeel van 1.2 % Het gaat LTO Noord er niet om deze sector verder uit te breiden maar breekt wel een lans voor de nog bestaande bedrijven die op basis van goede plannen, uitgaande van de strenge milieuwetten, dierenwelzijnseisen, de wet geurhinder en een verantwoorde landschappelijke inpassing het bedrijf verder willen ontwikkelen. De noodzaak voor vernieuwing van de bedrijven is vaak een gevolg van milieu- en dierenwelzijnseisen. LTO Noord vraagt de provincie ZH het exitbeleid bij te stellen: Het beleid van wegpesten heeft zijn vruchten afgeworpen, het gaat er nu om bedrijven die op een verantwoorde wijze hun bedrijf duurzaam willen voorzetten daartoe de kans te geven. Dit signaal is ook belangrijk om bij de gemeenten steun te vinden voor een verantwoorde ontwikkeling van deze bedrijven. Het aantal bedrijven in de knel is niet groot maar het is jammer dat in het grote geheel deze bedrijven geen aandacht krijgen terwijl er goede oplossingen mogelijk zijn. Voorstel voor een motie daartoe t.a.v. de provinciale structuurvisie luidt als volgt: Kennis genomen hebbende van de grote afname van varkens en kippenbedrijven in de provincie ZH de laatste 10 jaar als gevolg van de strikte ruimtelijke beperkingen van deze bedrijven, houden P.S. van Zuid-Holland vast aan dit beperkend RO beleid ten aan zien van de intensieve veehouderij maar bieden ruimte voor bestaande bedrijven om op basis van een herstructurering te komen tot een duurzame voortzetting van hun bedrijven. Daarbij zal voldaan moet worden aan de eisen van de milieuwetgeving, dierenwelzijn de wet geurhinder en een verantwoorde inpassing in het landschap. 7

8 BIJLAGE 2 bij LTO Noord brf Landbouwtoets bij functiewijziging, voorstel 13 maart 2008, LTO Noord. Het gaat hier om een aanvullende toets bij nieuwe bestemmingen en te verlenen bouwvergunningen waar de functie van agrarische bedrijfswoning (en) en bedrijfsgebouwen niet meer aan de orde is. Door de opschaling van bedrijven zullen ook in de toekomst nog tal van bedrijven beëindigen. In het gunstige geval komen de vrijkomende gronden terecht bij blijvende landbouwbedrijven. Dat hoeft echter niet het geval te zijn. LTO Noord wil daarom alleen aan nieuwe functies meewerken als er voldaan wordt aan een zgn. landbouwtoets. Dat wil zeggen dat de nieuwe functie geen afbreuk doet aan de landbouwstructuur en deze helpt te versterken. Deze regel is aanvullend op de al genoemde voorwaarden. Wij zien in dit voorstel een parallel met het Raamplan gemaakt in de gemeente Westland in 2005, op grond waarvan men voor ongeveer 800 voormalige tuinderwoningen onder strikte voorwaarden medewerking verleent de bestemmingen te wijzigen van agrarische naar burgerwoningen. Belangrijk in het raamplan van de gemeente Westland is dat de achterliggende tuinbouwstructuur wordt verbeterd en een toekomstige herstructurering van de glastuinbouwgebieden niet wordt belemmerd. De achterliggende tuinbouwkavels moeten daarbij worden toegevoegd aan de naastliggende bedrijven. De tuinkavel mag dus niet los worden verkocht aan een buitenstaander op straffe dat de bestemming van de woning niet wijzigt. Hiermee wordt ook voorkomen dat losse percelen van een landbouwbedrijf apart worden verkocht aan derden, voor paardeweidjes of voor andere particuliere doelen. Een voorbeeld van een dergelijke regeling kent ook de gemeente Wassenaar waarin in het bestemmingsplan is opgenomen dat functiewijziging van het bouwperceel voor woondoeleinden alleen toelaatbaar is als de gronden die door het bedrijf worden losgelaten in gebruik dan wel eigendom worden toegedeeld aan aangrenzende landbouwbedrijven. Wij zouden een dergelijke koppeling ook willen terugzien in de voorschriften van dit plangebied. Een dergelijke bepaling heeft 3 voordelen: tegengaan van verdere versnippering van bedrijfsgronden versterking van de landbouwstructuur. Tegengaan van verrommeling van de lintbebouwing 8

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36

Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: NH/ML/MvD/12.084 Faxnummer: 088-888 66 36 Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hollands Kroon Postbus 8 1760 AA ANNA PAULOWNA Doorkiesnummer: 088-888 66 66 Datum: 21 december 2012 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 9 februari 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wijdemeren Postbus 190 1230 AD LOOSDRECHT Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 9 februari 2012 Referentie: Faxnummer: 088-888

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Stuknummer: 13.022171 C-C. Gr? GEMEENTE SCHAGEN ING 2 6 SEP2013 agriboard Noord-Holland Noord BioValley AFD BioValley p/a Stichting Agriboard Noord-Holland Noord Postbus

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober Nummer 2730 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.H.K. van Viegen (PvdD) d.d. 19 oktober 2012 Nummer 2730 Onderwerp Grotere bouwvlakken dan 2 ha veehouderij. Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting In een

Nadere informatie

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011

Besluit. Nr. 26. Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 Besluit Nr. 26 Provinciale staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 18 januari 2011 gelet op: de Partiële Herziening Structuurvisie de Nota van Beantwoording Partiële

Nadere informatie

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis

Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Grondgebonden landbouw in Zuid-Holland; Structuur en economische betekenis Masterclass Provinciale Statenleden ZH Marc Ruijs, 8 oktober 2014 Inleiding Grondgebonden landbouw Structuuraspecten Economische

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 24 januari 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 24 januari 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerhugowaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAARD Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 24 januari 2013 Referentie: Faxnummer:

Nadere informatie

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp)

1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Nota van Beantwoording Ontvangen reacties en beantwoording van reacties op 1 e Wijziging Legmeerpolder, Omzetting bedrijfswoningen naar burgerwoningen (Voorontwerp) Amstelveen, februari 2016 Nota van beantwoording

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 24 september 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 24 september 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem Raad van State Afdeling Bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 24 september 2013 Referentie: Faxnummer: 088-888 66 60 Betreft: Beroep

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Directie Ruimte en Mobiliteit Afdeling Ruimte, Wonen en Bodem Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441

Nadere informatie

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten

Inventarisatie WOB verzoek. Documenten Inventarisatie WOB verzoek Documenten 1. Inhoudelijke beoordeling van het plan door de provincie; 2. Diverse mails van gemeente gericht aan provincie. bedrijfskavel Beste Op 7 februari hebben wij jouw

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1

Betreft: Waterland Bp. Buitengebied Waterland 2013, uw nummer 201304565/1/R1 C.G.M. Neppelenbroek Overlekergouw 3 1151 CX Broek in Waterland Aangetekend Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Postbus 20019 2500 EA Den Haag Broek in Waterland, 25 juli 2013 Betreft: Waterland

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden

Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij. Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Ontwikkelingen Ruimtelijke Ordening en paardenhouderij Yvonne Verhagen Adviseur RO en Milieu Specialist Paarden Specialisten ROMB ZLTO Advies Complete begeleiding bij bedrijfsontwikkeling vanaf 1e idee,

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 30 oktober 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 30 oktober 2012 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Haarlem Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Medemblik Postbus 45 1687 ZG WOGNUM Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 30 oktober 2012

Nadere informatie

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.:

: Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland. Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: Memorandum Datum : 7 december 2006 Aan : Provinciale Staten van Noord Holland, Utrecht en Zuid Holland Van : Stuurgroep Groene Hart Tel.: 030-2582750 Onderwerp : Ontwerp Uitvoeringsprogramma Groene Hart

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter

2. H. Spoelstra, Goorseweg 37, 7468 SH te Enter > Notitie behandeling zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 2009, herziening Goorseweg ong.- Eversdijk 16 in Enter Bestemmingsplan Vanaf 1 juli 2010 heeft het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

Opiniërende Raadsbijeenkomst

Opiniërende Raadsbijeenkomst Opiniërende Raadsbijeenkomst Thema: Kaders en randvoorwaarden omvang grondgebonden agrarische bedrijven Onderwerpen Inleiding Terugblik informatieavond september 2009 Provinciale beleidswijziging Gemeentelijk

Nadere informatie

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660

Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010 Faxnummer: 088-8886660 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord Vestiging Haarlem Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Flevoland Postbus 55 8200 AB LELYSTAD Telefoonnummer: 088-8886666 Datum: 14 juli 2014 Referentie: FL/AM/MvD/14.010

Nadere informatie

Ontwerp wijziging PRVS

Ontwerp wijziging PRVS Model bekendmaking regeling provinciale staten 1 8 Ontwerp wijziging PRVS Ontwerp besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van [..], tot wijziging van de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 2 oktober 2012 nummer: 2012_BW_00273 Onderwerp Zienswijze Ontwerp Actualisering 2012 Provinciale Structuurvisie en Verordening

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied

Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Eemsmond t.a.v. College van B&W Postbus 11 9980 AA UITHUIZEN Ons kenmerk: 09-12-MT Groningen, 23-10-2009 Betreft: Voorontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Geacht College, Graag willen wij - de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T.

Raadsvoorstel. Status: Besluitvormend. Agendapunt: 13. Datum: 12 augustus 2014. Decosnummer: 226. E. m.borkent@dalfsen.nl T. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 13 Onderwerp: Geurverordening Datum: 12 augustus 2014 Portefeuillehouder: dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 226 Informant: Marco Borkent E. m.borkent@dalfsen.nl

Nadere informatie

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia

: Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia HaskoningDHV Nederland B.V. Logo Ruimtelijke onderbouwing Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Gemeente Hellevoetsluis : Royal HaskoningDHV : Dhr. A. van Rossum, Tuincentrum Groenrijk Aralia : B6475-01-001

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 435 Nota Ruimte Nr. 260 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTE- LIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen Zienswijzennota behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Kerkeveld naast 18 Beekbergen 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie

NIEUWSBRIEF. Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen. Oktober Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie NIEUWSBRIEF Nieuwe aanpak Noordrand Krimpenerwaard: Ruimte voor ondernemen Oktober 2014 Partijen in de Krimpenerwaard en de provincie Zuid-Holland gaan op een andere manier samenwerken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154.

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Ontwerpbestemmingsplan Froombosch, Hoofdweg 154. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Deelherziening Omgevingsplan Zeeland en tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland. Ontwerpversie 14 maart 2017

Deelherziening Omgevingsplan Zeeland en tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland. Ontwerpversie 14 maart 2017 Deelherziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en tweede wijziging Verordening Ruimte Provincie Zeeland Ontwerpversie 14 maart 2017 Deelherziening Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 en tweede wijziging Verordening

Nadere informatie

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013

Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied. Bestemmingsplan Buitengebied. Lith 2013 Presentatie dorpsraad Lith Bestemmingsplan Buitengebied Lith 2013 26 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voortraject 2. Wat is een bestemmingsplan? 3. Inhoud van het voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op

Nadere informatie

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

Raadsmededeling. De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: Raadsmededeling Nummer : 59/2009 Datum : 19 november 2009 B&W datum : 19 november 2009 Portefeuillehouder : W. ten Voorde Onderwerp : (provinciale) ontwerp-structuurvisie bedrijventerreinen Aanleiding

Nadere informatie

: De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening : Koopovereenkomst landbouwgrond

: De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening : Koopovereenkomst landbouwgrond Gedeputeerde Staten van Gelderland t.a.v. de heer H. Wassink Postbus 9090 6800 GX ARNHEM Ons kenmerk Inzake Betreft Bijlage : GjN/Verw/0957 : De Hel ongenummerd : Principeverzoek ontheffing Ontwerp omgevingsverordening

Nadere informatie

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012

Structuurvisie Losser. Commissie Ruimte 24 april 2012 Structuurvisie Losser Commissie Ruimte 24 april 2012 Doel en status nwro verplicht gemeenten een structuurvisie op te stellen waarin het ruimtelijk beleid in hoofdzaak vastligt en de samenhang met andere

Nadere informatie

Agrarische makelaardij

Agrarische makelaardij Agrarische makelaardij College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN Kenmerk/Intake: Betreft: Uw kenmerk: Datum: TB/GD/111102/ principeverzoek Ruimte voor

Nadere informatie

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel

1. Eindhovenseweg 39 Boxtel 1. Eindhovenseweg 39 Boxtel Ontwikkeling Realisatie van een bed&breakfast of kleinschalig motel, alsmede het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de vergunde situatie op het gebied van de bestaande

Nadere informatie

Bomenbeleidsplan Sliedrecht

Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Bomenbeleidsplan Sliedrecht Afdeling Plantsoenen en Reiniging Sliedrecht, 2009 Inhoud 1. Inleiding 1 2. Definiëring boomcategorieën en status 2 3. Herplant- en compensatiebeleid

Nadere informatie

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag)

Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) Begrenzing Primair agrarisch gebied (Primag) 1.1 Inleiding Het buitengebied van de gemeente Deurne, dat behalve de kernen van Deurne, Vlierden, Liessel, Neerkant en Helenaveen, het gehele grondgebied van

Nadere informatie

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025

Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Gewijzigde veldcode Landbouw-Structuurvisie Ermelo 2025 Inleiding Voor U ligt de landbouwvisie van LTO Noord afd. Veluwerand. Het bestuur van de afd. Veluwerand wil met deze visie een basisdocument opstellen

Nadere informatie

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT

Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Bijdrageregeling woningbouw en sloopvergoeding in het kader van Buitengebied in Ontwikkeling CONCEPT Uden, juni 2009 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3 2. Stimuleren ontwikkelingen in het landelijk gebied

Nadere informatie

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap

Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Gevolgen van megabedrijven in de intensieve veehouderij voor milieu en landschap Themabijeenkomst grootschaligheid in de veehouderij, 31 oktober 2008 Statencommissie voor het Fysieke Domein, provincie

Nadere informatie

Telefoonnummer: Datum: 15 augustus 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer:

Telefoonnummer: Datum: 15 augustus 2013 Referentie: NH/ML/MvD/ Faxnummer: Vestiging Haarlem De Gemeenteraad van Schagen Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 15 augustus 2013 Referentie: Faxnummer: 088-888 66 60 Betreft: Ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk

Nadere informatie

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde,

College van gedeputeerde Staten. Provincie Overijssel. Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Geachte gedeputeerde, College van gedeputeerde Staten Provincie Overijssel Postbus 10078, 8000 GB Zwolle Geachte gedeputeerde, Graag willen wij als inwoners en belangenorganisaties van Giethoorn middels deze brief reageren

Nadere informatie

Resultaten landbouwenquête. September 2013

Resultaten landbouwenquête. September 2013 Resultaten landbouwenquête September 2013 1 Landbouwenquête 2013 Inleiding In juni 2013 hebben de noordelijke Natuur en Milieufederaties en LTO Noord in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom

Behoort bij V.R. 2011/72. Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom Behoort bij V.R. 2011/72 Bestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te Wekerom 16 augustus 2011 Inhoud Zienswijzen... 3 Zienswijzenoverleg... 6 2 Het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Het Laar te

Nadere informatie

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief

3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief 3.4.3. Bestemmingsplanwijziging op eigen initiatief Vanaf 1 juli 2008 kan iedereen, een burger, een bedrijf, maar ook een bestuursorgaan, zoals bijvoorbeeld een waterschap, op eigen initiatief vragen om

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleidsregels Ruimtelijke inpassing zonnepanelen parken. Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder Adam Elzakalai, John Nederstigt Collegevergadering 6 januari 201 5 inlichtingen Herman Nijman (023 5676889) Registratienummer 2014.0057122

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: H. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: Portefeuillehouder: F.A.J.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: H. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: Portefeuillehouder: F.A.J. *15.25168* Behandelend ambtenaar: H. Post Afdeling/cluster: / Telefoonnr.: 0591-535294 Portefeuillehouder: F.A.J. Buijtelaar Onderwerp: Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied Voorgestelde

Nadere informatie

"blijvend boeren voor iedereen"

blijvend boeren voor iedereen themabijeenkomst "blijvend boeren voor iedereen" landbouw, landschap en recreatie in het buitengebied van Weststellingwerf 11 juli 2017 boerderij familie Reuvekamp Sonnega 1 17-7-2017 opbrengst van de

Nadere informatie

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant

Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Samenwerking rondom Bodem De praktijk in Noord-Brabant Harrie Vissers 21 september 2017 Congres SIKB Varkensdichtheid per gemeente (aantal varkens per ha landbouwgrond) aantal varkens Nederland: 12,5 mln

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen

Functie volgt peil. maaiveldverloop. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari. Huiskavel en gebouwen zones Functie volgt peil 70-50 cm 50-30 cm 0-30 cm 50-30 cm 70-50 cm maaiveldverloop gebruik waterpeil Huiskavel en gebouwen Gemiddeld 50 cm Grutto s, jongvee, ruwvoer, veensafari Natte Natuur, Piekberging

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland

Visie op Zuid-Holland Visie op Zuid-Holland Op weg naar de provinciale structuurvisie provincie Zuid Holland Visie op Zuid-Holland - Op weg naar de provinciale structuurvisie Visie op Zuid-Holland Veelzijdig, dynamisch. Zuid-Holland

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Landbouw-Structuurvisie Putten 2025

Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 15 maart 2013 1 11-03-2013 Landbouw-Structuurvisie Putten 2025 Inleiding Voor u ligt de landbouwvisie van LTO Noord afdeling Veluwerand. Het bestuur van de afdeling

Nadere informatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie

Structuurvisie Noord-Holland. Achtergrondinformatie Structuurvisie Noord-Holland Achtergrondinformatie Structuurvisie: waarom en wat? - Inwerkingtreding Wro 1 juli 2008 - elke overheidslaag stelt eigen structuurvisie op (thema of gebied) - structuurvisies

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER

Noord-Holland. Stuknummer: AM q lllfjl? JUNI Raad van de gemeente Den Helder Postbus AA DEN HELDER Noord-Holland POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Raad van de gemeente Den Helder Postbus 36 1 780 AA DEN HELDER GEMEENTE DEN HELDER HtèEKOW&'J q lllfjl?315 Stuknummer: AM5.03476 Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse

pjkez:. Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse M O ui o Havelte. 30 juni 2014 Ged. Staten Prov. Drenthe t/.a.v. de Statenleden van de Prov.Drenthe Van de Cie Omgevingsbeleid Postbus 122 9400 AC Asse Betreft: bezwaarschrift zaaknummer: 80565 Gemeente

Nadere informatie

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering

Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Notitie gevolgen inrichting natuur en landschap voor agrarische bedrijfsvoering Pina Dekker Gemeente Ooststellingwerf, beleidsmedewerker en ondersteunend lid van de werkgroep Es van Tronde. Deze notitie

Nadere informatie

www.salland.ltonoord.nl

www.salland.ltonoord.nl Workshop Gebiedscoalities door Ben Haarman voorzitter LTO Salland en Herman Menkveld voorzitter ANV Salland LTO Salland Beter samen Ondernemen Dan samen Ondergaan! ltosalland1@gmail.com www.salland.ltonoord.nl

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1

Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied. Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Nota zienswijzen bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied Gemeente Uithoorn Mei 2015 1 Het ontwerp bestemmingsplan Landelijk gebied De Kwakel Tuinbouwgebied heeft in de periode van 6 maart

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Reg.nr. : 4106385 B&W verg. : 9 december 2014 Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan '3 woningen Maliskampsestraat 61 1) Status Het voorliggende bestemmingsplan betreft een ontwerp

Nadere informatie

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer

Twentse landbouw in nieuw krachtenveld. Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Twentse landbouw in nieuw krachtenveld Gerko Hopster &JurgenNeimeijer Programma Voorstellen Stellingen Presentatie trends en ontwikkelingen Discussie Conclusies en afronding Pratensis Adviesbureau voor

Nadere informatie

Motie 246 is ingediend bij de vaststelling van de Agenda Landbouw.

Motie 246 is ingediend bij de vaststelling van de Agenda Landbouw. Gedeputeerde Staten provincie Provinciale Staten Contact J. Halbersma T 070-441 74 36 j.halbersma@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen

Gebiedvisie op het. buitengebied van de. gemeente Drimmelen Gebiedvisie op het buitengebied van de gemeente Drimmelen Door de ZLTO Afdeling Drimmelen Gebiedsvisie voor de gemeente Drimmelen Vanuit de ZLTO-afdeling Drimmelen is het idee gekomen om in navolging van

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl

20131502-896650/1 - KVH/ Schep/Groningen (Buizenzone/schaduwschade) 024-3828434 024-3828372 k.van.helvoirt@hekkelman.nl Sc ADVOCATEN N DTAR I S S E N HEKKELMAN ADVOCATEN N.V, AANTEKENEN EN PER GEWONE POST Provinciale staten van de provincie Groningen Postbus 610 9700 AP Groningen PRINS BERNHARDSTRAAT 1 (HOEK ORANJESINGEL

Nadere informatie

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Niet meewerken aan een bestemmingsplanherziening Drostlerweg 2 in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT

PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT 1 PROVINCIALE COMMISSIE LEEFOMGEVING (PCL) UTRECHT Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Pythagoraslaan 101 3508 TH Utrecht Datum: 1 oktober 2009 Ons kenmerk: PCL 2009/05

Nadere informatie

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit.

Wij hebben uw verzoek beoordeeld en besloten de gevraagde ontheffing te verlenen. Bijgaand treft u een afschrift aan van ons besluit. Gedeputeerde Staten Contact M. Molenwijk T 070-441 74 11 m.molenwijk@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie.

Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. Geachte leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland, Morgen, woensdag 8 juni 2016, bespreekt u in de commissie Ruimte en Leefbaarheid onder meer de partiële herziening VRM / PlanMER windenergie. In de

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan "Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke"

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll zienswijze ontwerp wijzigingsplan Aagtekerkseweg 6 te Aagtekerke Beslisnota GS 'JSfJ. Provincie ^Zeeland OPENBAAR documentnummer 17023857 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Zaal

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. "Bedrijventerreinen 2015"

NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN. Bedrijventerreinen 2015 NOTA ZIENSWIJZEN ONTWERP- BESTEMMINGSPLAN "Bedrijventerreinen 2015" Gemeente Strijen 17-06--2015 2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 2. Resultaten zienswijzen... 6 3. s naar aanleiding van zienswijzen...11

Nadere informatie

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Korte samenvatting voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied De basisfuncties zijn landschap, landbouw, natuur en water. Toegevoegde functies zijn wonen werken en recreatie. Basisfuncties De basisfuncties

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie