CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012"

Transcriptie

1 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

2 O

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid 1.2 Waarom beleid externe veiligheid 2. Kaders van het Rijk (pag.11) 3. Terugblik (pag.12) 4. Ambities externe veiligheid (pag.13) 5. Toetsingskader externe veiligheid (pag.15) 5.1 Begrippen 5.2 Huidige situatie in de gemeente Emmen 6. Gebiedsgerichte externe veiligheid (pag.19) 6.1 Gebiedsgerichte benadering 6.2 Waarborgen kenmerken 6.3 Nieuwe locaties bevi-bedrijven 6.4 Beschrijving externe veiligheidsgebieden 7. LPG tankstation (pag28) 8. Transport gevaarlijke stoffen (pag.29) 8.1 Transport over de wegen 8.2 Transport over het spoor 8.3 Buisleidingen 9.Vuurwerkopslag (pag.30) 10. Co-vergisters(pag.31) II. Gemeentelijke afweging betreffende kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (pag 32) 1. Inleiding (pag.32) 1.1 Aanleiding 1.2 Opdracht 1.3 Criteria toetsingsinstrument 2. Uitgangspunten kwetsbaar en beperkt kwetsbaar (pag.33) 2.1 Valt het object of de activiteit rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi? 2.2 Valt het object of de activiteit niet rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi? Bijlagen (pag 36) Bijlage I.1 Gebiedsindeling externe veiligheid Bijlage I.2 Lijst met maatregelen ten behoeve van de verhoging van de zelfredzaamheid van personen Bijlage I.3 Toelichting op de belangrijkste maatregelen ten behoeve van de verhoging van zelfredzaamheid P

4 Bijlage II.1 Gedetailleerde verantwoording van de gemaakte keuzes Bijlage II.2 Lijst met kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Begrippenlijst Q

5 R

6 SAMENVATTING DEEL 1: Ruimtelijke visie op externe veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige leefomgeving voor haar burgers. Om die verantwoordelijkheid in te vullen stelt de gemeente Emmen de visie op de externe veiligheid binnen de gemeentegrenzen vast. Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico s die voorvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. De eisen die het Rijk heeft geformuleerd in de formele wetten zijn uitgedrukt in afstanden en dit maakt het aspect externe veiligheid sterk ruimtelijk gerelateerd. De externe veiligheid is op deze manier niet alleen een zaak voor vergunningverlening maar kan belangrijke planologische gevolgen hebben. Om deze redenen is het van belang om de gemeentelijke ruimte zo te verdelen dat er een optimale combinatie ontstaat van veilig wonen en economische ontwikkelingen. Beleidsvrijheid Naast het feit dat vanuit de Rijksoverheid risiconormen zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving ook ruimte aan de gemeenten over om een eigen veiligheidsvisie te formuleren. In specifieke zin heeft de gemeente de vrijheid en verplichting om binnen kaders voor de bescherming van groepen burgers een eigen visie op te stellen. In deel I van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. In deel II van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Doel van het beleid Het bestuur van de gemeente Emmen acht het belangrijk dat de gemeente Emmen een veilig gebied is om te werken, wonen, winkelen en recreëren en dat dit door de inwoners ook zo wordt ervaren. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen en activiteiten te ontplooien en uitbreiden terwijl de inwoners en bezoekers van de gemeente daarvan geen schadelijke gevolgen mogen ondervinden. Een dergelijke situatie kan worden bereikt in eerste instantie door het scheiden van de risicovolle activiteiten van de activiteiten waarbij kwetsbare mensen zijn betrokken (ziekenhuizen, bejaardentehuizen) of activiteiten die veel mensen trekken zoals winkelcentra, hotels etc). Dit betekent wel beperkingen voor de beschikbare locatiemogelijkheden voor de verschillende typen bedrijven. Aan de andere kant zal een dergelijke scheiding meer mogelijkheden bieden voor bedrijven om optimaal te functioneren en te groeien. Daarom is het doel van deze Externe Veiligheidsvisie het realiseren van dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig belemmert. Gebiedsgerichte benadering Het veiligheidsniveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom wordt dit beleid opgesteld op basis van S

7 gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. Clusteren van risicovolle bedrijven Een van de mogelijkheden om risico s te beheersen is het creëren van afstand tussen de risicoveroorzakers en kwetsbare bestemmingen. Het clusteren van risicovolle activiteiten kan daarbij behulpzaam zijn. Door risicovolle bedrijven te clusteren is het mogelijk het industrieterrein optimaal in te richten voor aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen en voor het bestrijden van eventuele ongevallen met die gevaarlijke stoffen. Een belangrijk voordeel is ook dat door de clustering van deze bedrijven er op andere plaatsen ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, omdat externe veiligheid dan geen belemmerende factor is. Voor de risicovolle bedrijven ontstaat ruimte voor uitbreiding en verdere ontwikkeling doordat geen kwetsbare bestemmingen in hun nabijheid mogen worden gerealiseerd. De mogelijke beperkt kwetsbare objecten in de verschillende gebieden zijn en blijven punt van aandacht. In deze nota heeft de gemeente Emmen op basis van de gebiedsgerichte benadering voor de volgende gebiedsindeling gekozen: 1. voorkeursgebieden. Deze zijn de gebieden waar als eerste wordt gekeken of er ruimte voor een nieuwe risicovolle activiteit is. De regels in dit gebied zijn afgestemd op de aanwezige functies en gebruik: geen (beperkt) kwetsbare objecten wel risicovolle activiteiten. De aard van de aanwezige bedrijvigheid levert geen belemmeringen op voor de risicovolle activiteiten. 2. Zoekgebieden: als er geen ruimte meer in het voorkeursgebied is of een bepaalde risicovolle activiteit niet past binnen het voorkeursgebied dan wordt naar een geschikte locatie binnen het zoekgebied gekeken. In relatie tot gebruik geldt in dit gebied dat risicovolle en niet-risicovolle bedrijven gemengd voorkomen en geen kwetsbare objecten worden toegelaten. Deze situatie vraagt dat de mogelijke effecten van risicovolle bedrijven op de andere niet-risicovolle activiteiten beperkt moeten blijven. De regels die in dit gebied gelden zijn op dit uitgangspunt afgestemd. 3. Overgangszone: deze zone is bedoeld als een bufferzone tussen de gebieden met risicovolle activiteiten en de woonkernen. Hiermee is beoogd om een duidelijke ruimtelijke scheiding te realiseren tussen deze functies. Om deze redenen worden in de bufferzone geen nieuwe risicovolle activiteiten toegelaten. 4. Naast deze hoofdindelingen zijn er twee bijzondere gebieden aangewezen: de Nijbracht/Eigenhaard en het Aandachtsgebied. Nijbracht/Eigenhaard is bijzonder vanwege de aanwezige grootschalige detailhandel welke veel publiek kan trekken. Hierdoor moet het aspect groepsrisico onderscheidend aandacht krijgen. In het zogenaamde Aandachtsgebied zijn veel kantoorgebouwen. Deze situatie vergt bijzondere aandacht vanwege de geringe afstand tot een risicovolle bedrijf. Voor de hele Werkas geldt dat de woongebieden rondom het industrieterrein niet in het invloedsgebied van de risicovolle bedrijven mogen komen. T

8 De Werkas De Vierslagen U

9 LPG-tankstation Het is niet mogelijk om voor de nieuwe LPG-tankstations ook een gezamenlijke locatie aan te wijzen. Er zijn echter situaties waarbij eenduidig kan worden vastgesteld dat het vestigen van een LPGtankstation niet wenselijk is. Dit is het geval binnen of aan de rand van een woonwijk. De doorzet voor alle nieuwe LPG-tankstations in Emmen wordt gelimiteerd op 1000 m3/jaar. Buisleidingen Binnen een bepaalde afstand (plaatsgebonden risicocontour) gemeten vanaf de buisleiding mag geen woning of andere functie gerealiseerd worden waar veel bezoekers op afkomen. Deze leidingen worden op de bestemmingsplankaart ingetekend en er wordt een bouwverbod opgenomen binnen de plaatsgebonden risicocontour. Groepsrisico In het invloedsgebied van zowel de LPG-tankstations als de buisleidingen geldt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet mag worden overschreden. Opslag van consumentenvuurwerk Omdat bij de opslag van consumentenvuurwerk sprake is van een toenemende risicosituatie zijn de bedrijventerreinen aangewezen als meest geschikte vestigingslocaties. Opslag profesioneel vuurwerk Vanwege de grote veiligheidsafstanden, die moeten worden aangehouden, is in de gemeente Emmen ruimtelijk en planologisch geen mogelijkheid voor het vestigen van dit type bedrijven. DEEL 2 : Afweging kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag (Wm en Wro) de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. Om de kwetsbaarheid het object of de activiteit die niet rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi valt, zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 1. Is de activiteit of het object bestemd voor 50 personen voor minimaal 40 uur per week (het gaat er dus om of dit kan en niet of dit in de feitelijke situatie ook zo is)? Ja kwetsbaar 2. Is de activiteit of het object bestemd voor niet-zelfredzame personen (o.a. minderjarigen, bejaarden, zieken)? Ja kwetsbaar 3. Is het object bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten (geen kantoren) waar doorgaans dezelfde personen aanwezig zijn (o.a. industriële panden)? Ja beperkt kwetsbaar (uitgangspunt 1 komt te vervallen, uitgangspunt 2 blijft gelden) Hier is voor gekozen, omdat ervan uit mag worden gegaan dat deze personen goed zijn voorbereid op eventuele ongevallen en daarmee een hoge mate van zelfredzaamheid hebben. Objecten die wisselend publiek aantrekken, zijn in principe kwetsbaar omdat dit publiek minder goed is voorbereid. V

10 NM

11 DEEL I RUIMTELIJKE VISIE OP EXTERNE VEILIGHEID 1. Inleiding 1.1 Wat is externe veiligheid Veiligheid is een ruim begrip. We praten over veiligheid in de zin van het voorkomen van ongelukken in het verkeer (verkeersveiligheid), het voorkomen van brand in gebouwen (brandveiligheid) en veilig over straat kunnen gaan (sociale veiligheid). Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico s die voorvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Een risicoloze maatschapij bestaat niet. Er dient altijd rekening gehouden te worden met een bepaald risico (het restrisico) dat overblijft na het toepassen van verscheidene risicoreducerende maatregelen. De vraag welk risico nog te verantwoorden is en wie hiervoor de verantwoording draagt zijn centrale vragen binnen het externe veiligheidsbeleid. De eisen die het Rijk heeft geformuleerd in de formele wetten zijn uitgedrukt in afstanden en dit maakt het aspect externe veiligheid sterk ruimtelijk gerelateerd. De externe veiligheid is op deze manier niet alleen een zaak voor vergunningverlening maar kan belangrijke planologische gevolgen hebben. Om deze redenen is het van belang om de gemeentelijke ruimte zo te verdelen dat er een optimale combinatie ontstaat tussen veilig wonen en economische ontwikkelingen. 1.2 Waarom beleid externe veiligheid? Het bestuur van de gemeente Emmen acht het belangrijk dat de gemeente Emmen een veilig gebied is om te werken, wonen, winkelen en recreëren en dat dit door de inwoners ook zo wordt ervaren. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen en activiteiten te ontplooien en uitbreiden terwijl de inwoners en bezoekers van de gemeente daarvan geen schadelijke gevolgen mogen ondervinden. Een dergelijke situatie kan worden bereikt door het scheiden van de risicovolle activiteiten van de activiteiten waarbij kwetsbare mensen zijn betrokken (ziekenhuizen, bejaardentehuizen) of activiteiten die veel mensen trekken zoals winkelcentra, hotels etc. Dit betekent aan ene kant beperkingen voor de beschikbare locatiemogelijkheden voor de verschillende typen bedrijven. Aan de andere kant zal een dergelijke scheiding meer mogelijkheden bieden voor bedrijven om optimaal te functioneren en te groeien. De voorwaarden waaraan de bedrijven en andere ontwikkelingen dienen te voldoen zijn vastgelegd in het onderhavige externe veiligheidsbeleid. Het opstellen van dit beleid heeft ook als voordeel dat met minder regels een maatschappelijk acceptabele veiligheidsituatie kan worden gecreerd. Het is dan niet nodig dat er voor elk initiatief regels worden gesteld voor de vestigingslocatie maar er worden in één keer voor een gebied dat de risicobedrijven ontvangt regels gesteld. Beleidsvrijheid Door de wetgever is er een basis-veiligheidsniveau gedefinieerd in de vorm van de eis waaraan een plaatsgebonden risico minimaal moet voldoen (grenswaarde plaatsgebonden risico). Voor het groepsrisico bestaat een zogenoemde oriënterende waarde. Binnen deze kaders dient de gemeente haar eigen afwegingen en ambities te formuleren. NN

12 Naast het feit dat vanuit de Rijksoverheid risiconormen zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving ook ruimte aan de gemeenten over om een eigen veiligheidsvisie te formuleren. In specifieke zin heeft de gemeente de vrijheid en verplichting om binnen kaders voor de bescherming van groepen burgers een eigen visie op te stellen. In deel I van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag (Wm en Wro) de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. In deel II van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. 2. Kaders van het Rijk Om de veiligheidsrisico s te beheersen zijn door de Rijksoverheid diverse nota s, wetten en besluiten vastgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de gemeenten. Het gaat daarbij om weten regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen die met gevaarlijke stoffen werken en gevaarlijke stoffen vervoeren. Bedrijven Zo zijn met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) risiconormen voor bedrijven, die met gevaarlijke stoffen werken, wettelijk vastgesteld. Daarnaast stelt het Besluit Risico s Zware ongevallen (BRZO-1999) eisen aan de meest risicovolle bedrijven ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Transport gevaarlijke stoffen De Wet vervoer gevaarlijke stoffen bepaalt dat provincies en gemeenten routes kunnen aanwijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Gevaarlijke stoffen mogen dan alleen over de aangewezen wegen vervoerd worden. Vervoerders van routeplichtige stoffen kunnen in een gemeente met een routebesluit alleen na verkregen ontheffing afwijken van de vastgestelde route voor gevaarlijke stoffen. Basisnet Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is belast met de ontwikkeling van beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen bevat nieuw beleid dat erop is gericht de belangen van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid meer met elkaar in evenwicht te brengen Met dit doel is het Basisnet ontstaan. Het Basisnet bestaat uit drie kaarten waarop bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn in drie categorieën routes: Routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wel ruimtelijke beperkingen gelden. Routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden. Routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn. Voor het vervoer gelden op dit moment de normen uit de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het Besluit transportroutes externe veiligheid gevaarlijke stoffen is in voorbereiding 1. In dit besluit worden de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vooralsnog wettelijk verankerd op dezelfde manier als de veiligheidsnormen die gelden voor inrichtingen in het BEVI. Buisleidingen Structuurvisie Buisleidingen 1 Besluit transportroutes externe veiligheid is een ambtelijk concept, dat eind 2008 ter informatie is aangeboden aan de Tweede Kamer NO

13 Het rijksbeleid voor nieuwe transportleidingen staat nu nog in het Structuurschema buisleidingen uit VROM werkt aan een opvolger van het structuurschema: de Structuurvisie Buisleidingen. Die wijst ruimte aan voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen in Nederland voor de komende 20 tot 30 jaar. Het Rijk geeft daarbij op hoofdlijnen aan waar provincies en gemeenten ruimte moeten reserveren. Provincies en gemeenten kunnen zelf meebepalen waar de leidingen precies komen te liggen. Zij moeten deze buisleidingen zoveel mogelijk met al bestaande buisleidingen laten samengaan. Dat voorkomt onnodige verspilling van de schaarse ruimte. In het concept Structuurvisie buisleidingen zijn stroken voor de aanleg van nieuwe buisleidingen ook in de gemeente Emmen aangewezen. Naar aanleiding van de uitgevoerde milieueffectrapportage voor dit plan en van onze zienswijze is besloten om in het definitieve plan te kiezen voor de 2 e variant. waarbij de nieuwe strook niet door onze gemeente loopt maar via Coevorden en Borger-Odoorn naar het noorden. Nieuwe AmvB Buisleidingen Het doel van dit besluit is om het externe veiligheidsbeleid van toepassing te laten zijn op de buisleidingen. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt de externe veiligheidsaspecten van de buisleidingen op vergelijkbare wijze als in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het besluit verplicht de gemeenten om rekening te houden met de risicocontouren van de buisleidingen bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Het is niet toegestaan dat binnen de plaatsgebonden risicocontour( PR10-6 )kwetsbare objecten komen. De aanwezigheid van de beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR 10-6 contour moet gemotiveerd worden. Indien een ruimtelijk besluit wordt genomen over bijvoorbeeld het tracé voor een nieuwe buisleiding of het bestemmen van een nieuwe woonwijk dan geldt de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Het bevoegd gezag dat het besluit neemt is ook verantwoordelijk voor de verantwoording van het groepsrisico. Bij een besluit over een bestemmingsplan is de gemeente het bevoegd gezag. Op grond van de nieuwe Wro kunnen de provincie of het Rijk een inpassingsplan vaststellen, voorzover het provinciaal belang of het rijksbelang dat nodig maakt. In dat geval is de provincie, dan wel het Rijk verantwoordelijk om bij vaststelling van een inpassingsplan het groepsrisico te verantwoorden. Circulaires Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen zijn de Circulaire zonering langs hogedruk aardgas-transportleidingen en de Circulaire K1K2K3 brandbare vloeistoffen van kracht. In deze circulaires zijn veiligheidsafstanden vastgelegd voor transportleidingen waarin aardgas onder hogedruk of ontvlambare stoffen worden getransporteerd. 3. Terugblik De input voor het beleid externe veiligheid van de gemeente Emmen geven de diverse onderzoeken die vanaf 2004 in het kader van externe veiligheid zijn uitgevoerd. Daarnaast is de onderhavige beleidsnota ook gebaseerd op de diverse besluiten die het bestuur heeft genomen in de afgelopen jaren in het kader van externe veiligheid. In augustus 2004 heeft het college van burgemeeste en wethouder van de gemeente Emmen voor het eerst besloten dat fysieke/externe veiligheid onderdeel diende uit te maken van alle ruimtelijke plannen. In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen van kracht geworden. Om inzicht te krijgen in de fysieke/externe veiligheidssituatie in Emmen en om invulling te geven aan de betreffende besluiten zijn destijds een aantal onderzoeken opgestart. De acties die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen o.a. ten aanzien van het bestemmingsplan Bargermeer en de actualisatie van NP

14 milieuvergunningen zijn voortvarend opgepakt. Zo is een partiële herziening van het bestemmingsplan Bargermeer in het kader van externe veiligheid inmiddels onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan is een eerste reparatie geweest om de externe veiligheidsaspecten planologisch goed te borgen. In 2006 en 2007 heeft het onderzoek de pilot bouwstenen fysieke/externe veiligheid in structuur en bestemmingsplannen plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft o.a. geresulteerd in beleidsuitgangspunten voor de Structuurvisie van Emmen. Deze uitgangspunten zijn ook opgenomen in de Structuurvisie. In 2007 heeft een onderzoek plaatsgevonden vanuit Bahco ten aanzien van de externe veiligheid op Bargermeer en het Bedrijvenpark A37. Dit onderzoek richt zich op de invloed van de externe veiligheid op de actualisering van het Masterplan Bahco en de nog vast te stellen bestemmingsplannen. Tevens zijn in dit onderzoek de beleidsuitgangspunten vanuit de pilot bouwstenen nogmaals getoetst. In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan de Werkas is in 2010/2011 een volgende onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de externe veiligheid op de Werkas. Doel van het onderzoek was het identificeren van de veranderingen die sinds 2007 zijn opgetreden en te bepalen of er gevallen zijn waarbij de huidige situatie tegenstrijdig is met het voorgenomen beleid. 4. Ambities Externe veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige leefomgeving voor haar burgers. Om die verantwoordelijkheid in te vullen stelt de gemeente Emmen haar visie op veiligheid binnen de gemeentegrenzen in het Beleid externe veiligheid vast. Het doel van het beleid Externe veiligheid is het aangeven en vastleggen van de voornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling voor het aspect externe veiligheid. Welke ontwikkelingen zijn in een gebied gewenst en welke situaties dienen te worden voorkomen. In dit beleid heeft de gemeente de aspecten in kaart gebracht en vastgelegd die in de wet indicatief zijn geformuleerd. Het beleid vormt hierdoor voor het bestuur een afweging- en argumentatiekader bij concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten In dit beleid wordt vastgelegd welke situatie, als het gaat om externe veiligheid, de gemeente Emmen wil bereiken. Waar en welk niveau van veiligheid is wenselijk en aanvaardbaar en hoe dit wordt bereikt. Streefbeeld Het kiezen voor een maximaal niveau van veiligheid, dus het uitsluiten van alle risico s, is niet mogelijk. Dat zou tot gevolg hebben dat veel activiteiten niet meer mogelijk zijn. Daarom is het uitgangspunt van deze Externe Veiligheidsvisie het streven naar dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig belemmert. Dit niveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte voor economische activiteiten is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom wordt dit beleid opgesteld op basis van gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. De uitgangspunten voor het beleid voor externe veiligheid binnen de gemeentegrenzen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Emmen In de genoemde Structuurvisie is met betrekking tot externe veiligheid het volgende aangegeven : Van de G27-gemeenten behoort Emmen tot de veiligste gemeente. Dit heeft deels te maken met het relatief grote aantal kernen, maar ook met de opzet van Emmen als open, groene stad. Een voortzetting van dit unieke Emmense concept is van belang voor een duurzame en (sociaal) veilige gemeente. De fysieke structuur van de NQ

15 gemeente dient derhalve bij te dragen aan de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Hoewel de structuurvisie vooral een ruimtelijk-economisch plan is, kan de fysiek-ruimtelijke structuur niet los worden gezien van de sociale structuur. Er zit een zekere samenhang tussen het oplossen van vraagstukken van fysieke en sociale aard. Voor wat betreft het aspect fysieke veiligheid worden nieuwe ontwikkelingen hierop getoetst. Hierbij gaat het om de vraag binnen welke termijn en in welke mate hulpdiensten een object kunnen bereiken. Met name de situering ten opzichte van de vier brandweerposten (Emmen, Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Schoonebeek) kan van invloed zijn op een ontwikkeling of inrichting van een gebied (maximale opkomsttijden). Specifiek aspect is de externe veiligheid. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) verplicht gemeenten afstand te houden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle activiteiten. Ten behoeve van een duurzame structuur van de gemeente is een scheiding van activiteiten (kwetsbare en risicovolle) aangebracht; nieuwe BEVI-activiteiten zijn in principe alleen mogelijk in daarvoor aangewezen zoekgebieden. Tevens wordt een buffer aangebracht om te voorkomen dat nieuwe activiteiten toekomstige functies belemmeren. De zoekgebieden voor de vestiging van nieuwe BEVI-inrichtingen liggen op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 2 en De Vierslagen. Buiten deze zoekgebieden is nieuwvestiging in principe niet mogelijk. Uitzondering hierop vormen de LPG-tankstations. Per locatie vindt een aparte beoordeling in het kader van het BEVI plaats in de planologische procedure. Voorts gelden de volgende uitgangspunten: - Bestaande BEVI-inrichtingen op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en De Vierslagen blijven gehandhaafd; buiten deze terreinen worden zij gerespecteerd; - De (PR)10-6 contouren vallen binnen de zoekgebieden; er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten of bestemmingen binnen een PR10-6 contour; - Realisatie van nieuwe kwetsbare objecten binnen de zoekgebieden is niet toegestaan; daarbuiten is dit op de 3 bedrijventerreinen beperkt mogelijk. - Indien mogelijk vindt een concentratie van BEVI-inrichtingen plaats in de gebieden 1 en 2, beide in paars aangegeven op onderstaande kaart. Overlap van PR10-6 contouren van BEVI-inrichtingen is hier toegestaan. - Domino- en cumulatie-effecten dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. - Wijziging van bedrijfsvoering buiten de zoekgebieden mag niet leiden tot verhoging van het PR (Plaatsgebonden risico). - Een toename van het groepsrisico dient ten allen tijde afgewogen en verantwoord te worden. Uitgangspunt is dat het GR niet alleen afgezet wordt tegen de oriënterende waarde, maar ook ten opzichte van de huidige situatie. De oriëntatiewaarde van het GR wordt als plafond gehanteerd. - Invloedsgebieden vallen niet buiten de grenzen van de bedrijventerreinen; functies met niet-zelfredzame groepen passen niet binnen een invloedsgebied. Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen wordt aangesloten op vigerende wet- en regelgeving. Binnen de gemeente zijn de A37, de N34, en een gedeelte van de N862 en de Rondweg aangewezen als gevaarlijke stoffenroute. In het planmer zijn ontwikkelingen hieraan getoetst. Een laatste aspect, tenslotte, zijn buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op een aantal plekken lopen er dwars door de gemeente een aantal hogedruk aardgasleidingen en leidingen van de NAM. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de ligging van deze leidingen en worden de voorgeschreven afstanden ten aanzien van externe veiligheid in acht genomen. In dit kader gaat hier bij de volgende projecten speciale aandacht naar uit: Wild Life Resort Griendtsveen, uitbreiding Bargermeer, nieuwe woonmilieus bos- en erfwonen en realisatie vaarroute Erica-Ter Apel. O Het huidige landbouwterrein tussen Bargermeer en bedrijvenpark A37 wordt ontwikkeld tot een nieuw bedrijventerrein. Hierdoor komt een aaneengesloten bedrijventerrein vanaf Emmen tot Klazienaveen tot stand die ook Werkas is genoemd. NR

16 De onderhavige nota is de verdere uitwerking van deze uitgangspunten 5. Toetsingskader Externe veiligheid 5.1 Begrippen Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermd persoon op een bepaalde lokatie naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor het PR zijn getalsnormen vastgesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De maximale toelaatbare overlijdenskans van een persoon 10-6/jaar (1 op een miljoen). Dit betekent dat de grenswaarde wordt overschreden als zich woningen of andere kwetsbare objecten binnen de 10-6 risicocontour van de inrichting of transportroute bevinden. Voor bestaande kwetsbare objecten geldt dat uiterlijk binnen 3 jaar na het in werking treden van het besluit alle kwetsbare objecten buiten de 10-5 contour van een risicovolle inrichting moeten liggen én dat op 1 januari 2010 alle kwetsbare objecten buiten de 10-6 contour van een risicovolle inrichting moeten liggen. Voor beperkt kwetsbare objecten (bv bedrijven) geldt de 10-6 contour als richtlijn. Dat wil zeggen dat bij voorkeur geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour opgericht worden, maar dat een gemeente gemotiveerd hiervan af mag wijken. In tegenstelling tot kwetsbare objecten hoeven beperkt kwetsbare objecten in bestaande situaties tot 2010 niet te voldoen aan de grenswaarde voor nieuwe situaties. Voor reeds aanwezige en geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten geldt geen saneringsgrenswaarde. Alle nieuwe beperkt kwetsbare objecten dienen buiten de 10-6 contour van een risicovolle inrichting te liggen. Aangezien hier echter sprake is van richtwaarde mag van deze norm uitsluitend in geval van gewichtige redenen worden afgeweken. Groepsrisico Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen het slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De GR is niet ruimtelijk weer te geven, maar wordt uitgedrukt in een grafiek waarin het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat zo n groep slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: de fn-curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), oftewel door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde personen in de omgeving komt te overlijden als gevolg van het ongeval met gevaarlijke stoffen. Verantwoordingsplicht groepsrisico In het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het nieuwe Besluit externe veiligheid buisleidingen is de verantwoordingsplicht opgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat conform de in de wetgeving aangegeven kaders, wijziging van het groepsrisico moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag. Dit geldt ook wanneer het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. De verantwoordingsplicht bevat de volgende elementen: Beoordeling van de verandering van het groepsrisico. Beoordeling van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van de personen in de omgeving van de risicobron. Beoordeling van de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een incident of ramp. Beoordeling van de mogelijke alternatieven (voor het ruimtelijke plan). Beoordeling van de mogelijkheden voor risicoreductie. NS

17 De essentie van de verantwoordingsplicht is dat het bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het risico. Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten. Dit kan door schuilen/dekking zoeken en indien nog mogelijk, vluchten uit het bedreigde gebied. Goede voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid kunnen ertoe leiden dat mensen zich tijdig kunnen redden of de ernst van hun verwondingen kunnen beperken.. De mogelijkheden voor zelfredding variëren per type gevaar (hittebelasting bij brand, drukbelasting ten gevolge van een explosie, druk- en hittebelasting ten gevolge van een BLEVE, toxische belasting ten gevolge van een giftig gas of damp). Naast verschillen per scenario wordt de zelfredzaamheid beïnvloed door bv. de aanwezigheid van vluchtwegen, de mate van voorbereid zijn, het aantal mensen en hun fysieke conditie. Methoden voor goede kwantitatieve inschattingen van de zelfredzaamheid zijn er niet en daarom wordt bij de toetsing gekeken of de voorwaarden van een goede zelfredzaamheid aanwezig zijn..deze voorwaarden worden voor zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan. Hulpverleningsniveau Hoe sterker de hulpverleningsketen is, hoe lager het restrisico, hoe minder omvangrijk de bestuurlijk te accepteren onveiligheid. Het is hierbij een gegeven dat 100% veiligheid nooit geboden zal worden. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen blijft er altijd een kans, dat een ongewenst voorval met gevaarlijke stoffen zich voordoet. Indien onverhoopt toch een incident met gevaarlijke stoffen plaatsvindt, kunnen de nadelige gevolgen worden beperkt door de inzet van hulpdiensten. Onder het thema hulpverlening vallen alle maatregelen die invloed hebben op de bestrijdbaarheid van de calamiteit. Dit varieert van de capaciteit van de brandweer, de capaciteit om de slachtoffers te behandelen tot ingrepen in de ruimtelijke structuur voor het verbeteren van de aanrijroutes. Bestrijdbaarheid De bestrijdbaarheid van een incident gaat om vermindering van de schade in de omgeving, de hoeveelheid slachtoffers en de ernst van de verwondingen. De hulpverleners kunnen op vijf onderdelen ingrijpen: Bronbestrijding: beperken van de bronomvang of de kans op het alsnog ontstaan van schadelijke stoffen. Effectbestrijding: beperken van de omvang (concentratie) van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zich naar de omgeving uitspreidt. Dosisreductie: beperken van de dosis (combinatie van tijdsduur van de blootstelling en concentratie) door het stimuleren van beschermende maatregelen (binnenshuis gaan, ramen en deuren sluiten, ventilatie stoppen). Blootgesteldreductie: beperken de hoeveelheid (potentieel) blootgestelde personen in de bedreigde omgeving door waar mogelijk het stimuleren van ontvluchting/evacuatie. Slachtofferreductie: geneeskundige hulpverlening gericht op het verminderen van gezondheidsschade. Bereikbaarheid Bij bereikbaarheid gaat het om de infrastructurele mogelijkheden om de bron van het incident te kunnen benaderen. Indicatie voor bereikbaarheid is de benodigde tijd vanaf het begin van uitruk tot aan de plaats van het incident totdat daadwerkelijk de inzet wordt gestart. Opstelmogelijkheden De ruimte die beschikbaar is nabij de ongevallocatie om het benodigde materieel op te stellen NT

18 Inzetbaarheid van middelen (bluswatervoorziening) De middelen ter bestrijding van het incident zoals hogedrukspuit, schuimblusmiddel en voldoende bluswater moeten aanwezig en operationeel zijn. Het spanningsveld tussen effect en risico Risicoafstanden kennen een aanmerkelijk geringer ruimtebeslag dan effectenafstanden. De Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico geeft aan dat hier een spanningsveld ligt tussen de wens om (dodelijke en gewonde) slachtoffers uit te sluiten en de wens voor een multifunctionele leefomgeving. De verantwoordingsplicht noopt tot het locaal hanteerbaar maken van het spanningsveld. De keuze voor het gebruik van het begrip risico als voornaamste pijler van het externe veiligheidsbeleid betekent niet dat de effect-benadering overbodig is. Hulpdiensten zullen altijd op een groot effect voorbereid moeten zijn en moeten de mogelijkheid hebben om het effect doeltreffend te bestrijden, ook al is de kans op dat effect klein. Om het verschil in benadering te overbruggen is in het groepsrisicobeleid, verwoord in de verantwoordingsplicht, ook de plicht opgenomen om voldoende op de mogelijke effecten van een zwaar ongeval voorbereid te zijn. 5.2 Huidige situatie in de gemeente Emmen Bedrijventerrein Bargermeer Plaatsgebonden risico en groepsrisico Uit het onderzoek naar de externe veiligheidssituatie op het industrieterrein Bargermeer uitgevoerd eind blijkt dat er vanuit plaatsgebonden risico geen directe knelpunten of saneringssituaties zijn. Wel kan op meerdere locaties een knelpunt ontstaan als nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd of als een beperkt kwetsbaar object transformeert in kwetsbaar object. Er ontstaan dan alsnog saneringssituaties. Omdat inmiddels een partiële herziening van het Bestemmingsplan Bargermeer is uitgevoerd, is deze kans sterk afgenomen. Beoordeeld vanuit het groepsrisico kan geconstateerd worden dat het gehele gebied geheel en gedeeltelijk wordt overlapt door een of meerdere invloedsgebieden. Dit betekent dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de verantwoordingsplicht ingevuld zal moeten worden. Het rekenkundige groepsrisico is onder de oriëntatiewaarde. Plaatselijk zijn hot-spots aan personendichtheid aanwezig, deels met beperkt mobiele personen. Voor het bestemmingsplan A37, Nijbracht en Eigenhaard ontbreekt een dergelijke toetsing op een ongelimiteerde ontwikkeling van de personendichtheid. In deze gebieden is een (ongewenst) hoog groepsrisico (met beperkt mobiele personen) mogelijk. Uitgaande van het beleid zoals verwoord in de Structuurvisie 2020 is dit ongewenst. Het is belangrijk om de toename van de personendichtheid te beperken. Daarnaast is het belangrijk om vooral in dit gebied de zelfredzaamheid te optimaliseren. Hulpverleningsniveau Uit grofmazig onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten en bluswatervoorzieningen in het algemeen onvoldoende is. In het kader van het programma Bahco fase 3 zijn plannen opgesteld om deze problemen aan te pakken. De uitvoering van deze plannen zal ervoor zorgen dat de problemen met betrekking tot bereikbaarheid en bluswatervoorziening worden opgelost. Bedrijventerrein De Vierslagen 3 Onderzoek externe veiligheid Bestemmingsplan de Werkas, industrieterrein Bargermeer NU

19 Bij De Vierslagen bevindt zich in ieder geval een LPG Tankstation en een risicovolle inrichting (DSM Resins) in het gebied dat aangewezen is voor de vestiging van risicovolle activiteiten.. De concrete en gedetaileerde situatie met betrekking tot het plaatsgebonden risico, het groepsrisico, de bereikbaarheid en het hulpverleningsniveau zijn in kaart gebracht in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan De Vierslagen. De resultaten tonen aan dat er geen saneringsituatie voorkomt en het groepsrisico onder de orientatiewaarde ligt. LPG tankstations De saneringssituaties die ontstonden met de in werking treding van de Bevi zijn inmiddels opgelost. Op dit moment zijn er geen kwetsbare bestemmingen aanwezig binnen de plaatsgebonden risicocontour van de LPG- tankstations. Om het groepsrisico te beperken is de doorzet van de LPG tankstations in Emmen bij de meeste tankstations met LPG gemaximaliseerd op 1000 m3/jaar. Er zijn nog enkele LPG tankstations met een doorzet tot 1500 m3/jaar. Transport gevaarlijke stoffen Buisleidingen(nog de conclusies van Kerstin hier verwerken) Buisleidingen die in de grond liggen zijn vaak zodanig aangelegd dat bovengronds rekening moet worden gehouden met risicoafstanden tussen bebouwing en buisleiding. Het risico van buisleidingen hangt bijv. samen met de stof die door de leiding gaat, de wanddikte van de leiding en de diepteligging van de leiding. De risicoafstanden rond buisleidingen houden een planologisch relevante beperking in, omdat binnen die afstand in principe niet gebouwd mag worden. Op (in) het grondgebied van de gemeente Emmen zijn zowel buisleidingen van de NAM als van de Gasunie aanwezig. Deze leidingen transporteren brandbare of giftige stoffen onder hoge druk. De leidingen liggen zowel in het buitengebied als in/onder de woonkernen. In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen is onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidssituatie omtrent de hogedrukbuisleidingen zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Hieruit blijkt dat er geen knelpunten of saneringssituaties zijn met betrekking tot de plaatsgebonden risicocontour en het niveau van het groepsrisico in de huidige situatie in de meeste gevallen laag is. Er is één locatie waar het groepsrisico de oriëntatiewaarde overschrijdt. Voor deze locatie wordt nader bekeken welke oplossingen mogelijk zijn. Over de spoorweg Over de spoorlijn Emmen-Zwolle vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het adviesbureau DHV heeft een onderzoek uitgevoerd naar de risicosituatie langs dit spoortraject op basis van de prognose voor de toekomstige transportaantallen gegeven in het kader van Regulering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RVGS basisnet). De 10-6 PR contour ligt nergens over (beperkt) kwetsbare bestemmingen of geprojecteerd (beperkt) kwetsbare bestemmingen.de oriëntatiewaarde voor het plaatsgebonden risico wordt nergens overschreden. Het groepsrisco blijft langs het traject Emmen-Coevorden overal onder de orientatiewaarde. Het spoorwegemplacement Emmen In het kader van de vergunningprocedure is een onderzoek uitgevoerd naar de risicosituatie rondom het spoorwegemplacement op basis van de aangegeven transportaantallen. Uit het onderzoek blijkt dat een risiconiveau overeenkomstig met een overlijdingskans van 10-6/jaar niet voorkomt. Ten aanzien van het groepsrisico wordt geconcludeerd dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Wel wordt de oriëntatiewaarde dicht benaderd. NV

20 Over de weg De gemeente Emmen heeft een route gevaarlijke stoffen vastgelegd. In de routering zijn de A37, de N862 en de Rondweg aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Onderzoek heeft uitgetoond dat dat de vervoersomvang op deze wegen geen 10-6 contour genereert welke buiten de rijbaan is gelegen. Daarnaast heeft ook de Rijkswaterstaat de externe veiligheidssituatie in kaart gebracht langs de A37. Uit deze berekeningen blijkt dat de A37 een 10-7 contour van 50 m of meer heeft, gemeeten van het midden van de weg. Bij de knooppunt Holsloot is een groepsrisico berekend die 0,1 tot 0,3 mal de orientatiewaarde is. 6. Gebiedsgericht extern veiligheidsbeleid De ruimtelijke uitgangspunten van het beleid zijn de volgende: 6.1 Gebiedsgerichte benadering Het veiligheidsniveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte voor economische activiteiten is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom is dit beleid opgesteld op basis van gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. Clusteren van risicovolle bedrijven Een van de mogelijkheden om risico s te beheersen is het creëren van afstand tussen de risicoveroorzakers en kwetsbare bestemmingen. Het clusteren van risicovolle activiteiten kan daarbij behulpzaam zijn. Door risicovolle bedrijven te clusteren is het mogelijk het industrieterrein optimaal in te richten voor aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen en voor het bestrijden van eventuele ongevallen met die gevaarlijke stoffen. Een belangrijk voordeel is ook dat door de clustering van deze bedrijven er op andere plaatsen ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, omdat externe veiligheid dan geen belemmerende factor is. Voor de risicovolle bedrijven ontstaat ruimte voor uitbreiding en verdere ontwikkeling doordat geen kwetsbare bestemmingen in hun nabijheid mogen worden gerealiseerd. De mogelijke beperkt kwetsbare objecten in de verschillende gebieden zijn en blijven punt van aandacht. In deze nota geeft de gemeente Emmen aan voor welke gebiedsindeling is gekozen voor de vestiging van risicovolle bedrijven om het streefbeeld en de doelen te kunnen realiseren. 6.2 Waarborgen van de externe veilgheidskenmerken van het gebied Juridische borging: bestemmingsplan De gewenste functiescheiding tussen de risicovolle activiteiten en (beperkt) kwetsbare bestemmingen wordt juridisch geborgd in de bestemmingsplannen. Dit kan indirect door externe veiligheid geïntegreerd te ordenen. Te denken valt aan de volgende ordeningscriteria: Het hanteren van ruimtelijke scheiding Het uitsluiten, saneren, conserveren of juist stimuleren van de risicobronnen Het toedelen van (beperkt) kwetsbare bestemmingen De wijze van ruimtelijke scheiding van de risicobronnen De omvang van het groepsrisico De bereikbaarheid van de risicobronnen De routering van de gevaarlijke stoffen Beantwoording van de vraag of toename van groepsrisico veroorzaakt mag worden door de toename van het aantal personen, de risicobronnen of beide Het al dan niet bundelen van zoneringen (van andere milieucompartimenten). OM

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN

Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Naar een veilige bestemming VNG HANDREIKING VERANKERING EXTERNE VEILIGHEID IN RUIMTELIJKE PLANNEN Deze

Nadere informatie

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg

PIP Ooijen Wanssum. Onderzoek externe veiligheid. Provincie Limburg PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid Provincie Limburg maart 2015 PIP Ooijen Wanssum Onderzoek externe veiligheid dossier : 9Y3672-120-100 registratienummer : AM-AF20150037/P&C versie: 3.0 Provincie

Nadere informatie

Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico

Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid Jrg 3 Nr 9 Ι 43 Risicobeperkend ruimtelijk ontwerpen door effectief eenvoudige richtsnoeren: onmisbaar voor een inhoudelijke verantwoording groepsrisico praktijkkennis

Nadere informatie

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee

Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Handreiking externe veiligheid in bestemmingsplannen: een veilig idee Borgen EV in ruimtelijke ordening Auteurs : R. Evelein (Tauw), B. Buitendijk (VRR) en F. van der Lans (DCMR) Afdeling : Gemeenten en

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp

Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick. Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Ruimtelijke onderbouwing Lidl, Prins Mauritsstraat te Blerick Gemeente Venlo Ontwerp Rapportnummer BRO: 211x07374 Datum:

Nadere informatie

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide

Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Notitie reikwijdte en detailniveau MER windmolenplan Lage Weide Onderwerp: Datum: 18 september 2012 Notitie reikwijdte en detailniveau plan-mer Windpark Lage Weide Aan: Cc: College van b&w Bevoegd gezag:

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8

2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 TOELICHTING INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. PLANGEBIED EN PLANONTWIKKELING... 5 2.1 Ligging plangebied en huidige situatie... 5 2.2 Beoogde planontwikkeling... 6 2.3 Ruimtelijke effecten... 8 3. BELEIDSKADERS/PLANOLOGISCHE

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879

BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 BESTEMMINGSPLAN DE DUINEN DEELGEBIED 6B STATUS: VOORONTWERP DATUM: IDENTIFICATIENUMMER: NL.IMRO.1783.OWZDUINENDG6B-VO01 CORSA: 15-0030879 2 COLOFON Dit is een uitgave van de Gemeente Westland, team Stedenbouw

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL

GEMEENTE REIMERSWAAL GEMEENTE REIMERSWAAL Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde - gemeente titel projectnummer status Reimerswaal Ruimtelijke onderbouwing Buitengebied, gedeelte Gawege 10 te Waarde

Nadere informatie

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01

NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 Projectbesluit Vestiging Huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Gemeente Echt-Susteren Vestiging huisartsenpraktijk Nieuwe Markt 2, Echt Plannr: NL.IMRO. 1711.PB20110107-OW01 concept o vastgesteld door

Nadere informatie

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen

Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Prov incie Noord-Brabant Gemeente Grave Inventarisatie vervoer gevaarlijke stoffen Auteurs Dhr. ing. V. van Erp Dhr. ing. I. Senssen Mw. ing. B. van Kooij Datum mei 2008 Voorwoord In het kader van het

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen!

Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: van belemmeringen naar kansen! Vergunningverlening duurzame energie: Datum 9 december 2014 Status Definitief Vergunningverlening duurzame energie: Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland

BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN Gemeente Westland BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN DE PLANETEN bestemmingsplan voor het bedrijventerrein aan De Planeten en aan het Mercuriusplein in de kern Poeldijk B E S T E M M I N G S P L A N Opdrachtgever : gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7028 15 maart 2013 Circulaire vervoer gevaarlijke stoffen door wegtunnels 14 december 2012 1 Aanleiding, doel en reikwijdte

Nadere informatie

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond

Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond Aanleiding Het kabinet is van mening dat een rijksvisie op het duurzaam gebruik van de ondergrond noodzakelijk is. De ondergrond 1 biedt kansen voor

Nadere informatie

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/104 Veiligheidsstudie spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht www.mep.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 549 32 01 info@mep.tno.nl Datum maart

Nadere informatie

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN

RUCPHEN BEstEmmiNgsPlaN Kom st. WillEBRoRd, VERlENgdE VosdoNKsEWEg BEstEmmiNgsPlaN RUCPHEN Bestemmingsplan Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg BESTEMMINGSPLAN Kom St. Willebrord, Verlengde Vosdonkseweg Gemeente Rucphen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode:

Nadere informatie

Windenergie op bedrijventerreinen

Windenergie op bedrijventerreinen Windenergie op bedrijventerreinen Integrale rapportage naar de kansen en belemmeringen voor toepassing van windenergie op bedrijventerreinen Utrecht, 23 oktober 2002 Referentie: GRMS/GES/HS/bg/2002-0547

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie