CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT. BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012"

Transcriptie

1 CONCEPT BELEID EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN Versie 28 juni 2012

2 O

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid 1.2 Waarom beleid externe veiligheid 2. Kaders van het Rijk (pag.11) 3. Terugblik (pag.12) 4. Ambities externe veiligheid (pag.13) 5. Toetsingskader externe veiligheid (pag.15) 5.1 Begrippen 5.2 Huidige situatie in de gemeente Emmen 6. Gebiedsgerichte externe veiligheid (pag.19) 6.1 Gebiedsgerichte benadering 6.2 Waarborgen kenmerken 6.3 Nieuwe locaties bevi-bedrijven 6.4 Beschrijving externe veiligheidsgebieden 7. LPG tankstation (pag28) 8. Transport gevaarlijke stoffen (pag.29) 8.1 Transport over de wegen 8.2 Transport over het spoor 8.3 Buisleidingen 9.Vuurwerkopslag (pag.30) 10. Co-vergisters(pag.31) II. Gemeentelijke afweging betreffende kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten (pag 32) 1. Inleiding (pag.32) 1.1 Aanleiding 1.2 Opdracht 1.3 Criteria toetsingsinstrument 2. Uitgangspunten kwetsbaar en beperkt kwetsbaar (pag.33) 2.1 Valt het object of de activiteit rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi? 2.2 Valt het object of de activiteit niet rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi? Bijlagen (pag 36) Bijlage I.1 Gebiedsindeling externe veiligheid Bijlage I.2 Lijst met maatregelen ten behoeve van de verhoging van de zelfredzaamheid van personen Bijlage I.3 Toelichting op de belangrijkste maatregelen ten behoeve van de verhoging van zelfredzaamheid P

4 Bijlage II.1 Gedetailleerde verantwoording van de gemaakte keuzes Bijlage II.2 Lijst met kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Begrippenlijst Q

5 R

6 SAMENVATTING DEEL 1: Ruimtelijke visie op externe veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige leefomgeving voor haar burgers. Om die verantwoordelijkheid in te vullen stelt de gemeente Emmen de visie op de externe veiligheid binnen de gemeentegrenzen vast. Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico s die voorvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. De eisen die het Rijk heeft geformuleerd in de formele wetten zijn uitgedrukt in afstanden en dit maakt het aspect externe veiligheid sterk ruimtelijk gerelateerd. De externe veiligheid is op deze manier niet alleen een zaak voor vergunningverlening maar kan belangrijke planologische gevolgen hebben. Om deze redenen is het van belang om de gemeentelijke ruimte zo te verdelen dat er een optimale combinatie ontstaat van veilig wonen en economische ontwikkelingen. Beleidsvrijheid Naast het feit dat vanuit de Rijksoverheid risiconormen zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving ook ruimte aan de gemeenten over om een eigen veiligheidsvisie te formuleren. In specifieke zin heeft de gemeente de vrijheid en verplichting om binnen kaders voor de bescherming van groepen burgers een eigen visie op te stellen. In deel I van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. In deel II van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Doel van het beleid Het bestuur van de gemeente Emmen acht het belangrijk dat de gemeente Emmen een veilig gebied is om te werken, wonen, winkelen en recreëren en dat dit door de inwoners ook zo wordt ervaren. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen en activiteiten te ontplooien en uitbreiden terwijl de inwoners en bezoekers van de gemeente daarvan geen schadelijke gevolgen mogen ondervinden. Een dergelijke situatie kan worden bereikt in eerste instantie door het scheiden van de risicovolle activiteiten van de activiteiten waarbij kwetsbare mensen zijn betrokken (ziekenhuizen, bejaardentehuizen) of activiteiten die veel mensen trekken zoals winkelcentra, hotels etc). Dit betekent wel beperkingen voor de beschikbare locatiemogelijkheden voor de verschillende typen bedrijven. Aan de andere kant zal een dergelijke scheiding meer mogelijkheden bieden voor bedrijven om optimaal te functioneren en te groeien. Daarom is het doel van deze Externe Veiligheidsvisie het realiseren van dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig belemmert. Gebiedsgerichte benadering Het veiligheidsniveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom wordt dit beleid opgesteld op basis van S

7 gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. Clusteren van risicovolle bedrijven Een van de mogelijkheden om risico s te beheersen is het creëren van afstand tussen de risicoveroorzakers en kwetsbare bestemmingen. Het clusteren van risicovolle activiteiten kan daarbij behulpzaam zijn. Door risicovolle bedrijven te clusteren is het mogelijk het industrieterrein optimaal in te richten voor aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen en voor het bestrijden van eventuele ongevallen met die gevaarlijke stoffen. Een belangrijk voordeel is ook dat door de clustering van deze bedrijven er op andere plaatsen ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, omdat externe veiligheid dan geen belemmerende factor is. Voor de risicovolle bedrijven ontstaat ruimte voor uitbreiding en verdere ontwikkeling doordat geen kwetsbare bestemmingen in hun nabijheid mogen worden gerealiseerd. De mogelijke beperkt kwetsbare objecten in de verschillende gebieden zijn en blijven punt van aandacht. In deze nota heeft de gemeente Emmen op basis van de gebiedsgerichte benadering voor de volgende gebiedsindeling gekozen: 1. voorkeursgebieden. Deze zijn de gebieden waar als eerste wordt gekeken of er ruimte voor een nieuwe risicovolle activiteit is. De regels in dit gebied zijn afgestemd op de aanwezige functies en gebruik: geen (beperkt) kwetsbare objecten wel risicovolle activiteiten. De aard van de aanwezige bedrijvigheid levert geen belemmeringen op voor de risicovolle activiteiten. 2. Zoekgebieden: als er geen ruimte meer in het voorkeursgebied is of een bepaalde risicovolle activiteit niet past binnen het voorkeursgebied dan wordt naar een geschikte locatie binnen het zoekgebied gekeken. In relatie tot gebruik geldt in dit gebied dat risicovolle en niet-risicovolle bedrijven gemengd voorkomen en geen kwetsbare objecten worden toegelaten. Deze situatie vraagt dat de mogelijke effecten van risicovolle bedrijven op de andere niet-risicovolle activiteiten beperkt moeten blijven. De regels die in dit gebied gelden zijn op dit uitgangspunt afgestemd. 3. Overgangszone: deze zone is bedoeld als een bufferzone tussen de gebieden met risicovolle activiteiten en de woonkernen. Hiermee is beoogd om een duidelijke ruimtelijke scheiding te realiseren tussen deze functies. Om deze redenen worden in de bufferzone geen nieuwe risicovolle activiteiten toegelaten. 4. Naast deze hoofdindelingen zijn er twee bijzondere gebieden aangewezen: de Nijbracht/Eigenhaard en het Aandachtsgebied. Nijbracht/Eigenhaard is bijzonder vanwege de aanwezige grootschalige detailhandel welke veel publiek kan trekken. Hierdoor moet het aspect groepsrisico onderscheidend aandacht krijgen. In het zogenaamde Aandachtsgebied zijn veel kantoorgebouwen. Deze situatie vergt bijzondere aandacht vanwege de geringe afstand tot een risicovolle bedrijf. Voor de hele Werkas geldt dat de woongebieden rondom het industrieterrein niet in het invloedsgebied van de risicovolle bedrijven mogen komen. T

8 De Werkas De Vierslagen U

9 LPG-tankstation Het is niet mogelijk om voor de nieuwe LPG-tankstations ook een gezamenlijke locatie aan te wijzen. Er zijn echter situaties waarbij eenduidig kan worden vastgesteld dat het vestigen van een LPGtankstation niet wenselijk is. Dit is het geval binnen of aan de rand van een woonwijk. De doorzet voor alle nieuwe LPG-tankstations in Emmen wordt gelimiteerd op 1000 m3/jaar. Buisleidingen Binnen een bepaalde afstand (plaatsgebonden risicocontour) gemeten vanaf de buisleiding mag geen woning of andere functie gerealiseerd worden waar veel bezoekers op afkomen. Deze leidingen worden op de bestemmingsplankaart ingetekend en er wordt een bouwverbod opgenomen binnen de plaatsgebonden risicocontour. Groepsrisico In het invloedsgebied van zowel de LPG-tankstations als de buisleidingen geldt dat de oriëntatiewaarde van het groepsrisico niet mag worden overschreden. Opslag van consumentenvuurwerk Omdat bij de opslag van consumentenvuurwerk sprake is van een toenemende risicosituatie zijn de bedrijventerreinen aangewezen als meest geschikte vestigingslocaties. Opslag profesioneel vuurwerk Vanwege de grote veiligheidsafstanden, die moeten worden aangehouden, is in de gemeente Emmen ruimtelijk en planologisch geen mogelijkheid voor het vestigen van dit type bedrijven. DEEL 2 : Afweging kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag (Wm en Wro) de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. Om de kwetsbaarheid het object of de activiteit die niet rechtstreeks onder de begripsbepaling van het Bevi valt, zijn de onderstaande uitgangspunten gehanteerd: 1. Is de activiteit of het object bestemd voor 50 personen voor minimaal 40 uur per week (het gaat er dus om of dit kan en niet of dit in de feitelijke situatie ook zo is)? Ja kwetsbaar 2. Is de activiteit of het object bestemd voor niet-zelfredzame personen (o.a. minderjarigen, bejaarden, zieken)? Ja kwetsbaar 3. Is het object bestemd voor bedrijfsmatige activiteiten (geen kantoren) waar doorgaans dezelfde personen aanwezig zijn (o.a. industriële panden)? Ja beperkt kwetsbaar (uitgangspunt 1 komt te vervallen, uitgangspunt 2 blijft gelden) Hier is voor gekozen, omdat ervan uit mag worden gegaan dat deze personen goed zijn voorbereid op eventuele ongevallen en daarmee een hoge mate van zelfredzaamheid hebben. Objecten die wisselend publiek aantrekken, zijn in principe kwetsbaar omdat dit publiek minder goed is voorbereid. V

10 NM

11 DEEL I RUIMTELIJKE VISIE OP EXTERNE VEILIGHEID 1. Inleiding 1.1 Wat is externe veiligheid Veiligheid is een ruim begrip. We praten over veiligheid in de zin van het voorkomen van ongelukken in het verkeer (verkeersveiligheid), het voorkomen van brand in gebouwen (brandveiligheid) en veilig over straat kunnen gaan (sociale veiligheid). Onder externe veiligheid verstaat men het beheersen van risico s die voorvloeien uit de opslag, productie, het gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. Dergelijke activiteiten leggen beperkingen op aan de omgeving, doordat veiligheidsafstanden tussen risicovolle activiteiten en bijvoorbeeld woningen nodig zijn. Een risicoloze maatschapij bestaat niet. Er dient altijd rekening gehouden te worden met een bepaald risico (het restrisico) dat overblijft na het toepassen van verscheidene risicoreducerende maatregelen. De vraag welk risico nog te verantwoorden is en wie hiervoor de verantwoording draagt zijn centrale vragen binnen het externe veiligheidsbeleid. De eisen die het Rijk heeft geformuleerd in de formele wetten zijn uitgedrukt in afstanden en dit maakt het aspect externe veiligheid sterk ruimtelijk gerelateerd. De externe veiligheid is op deze manier niet alleen een zaak voor vergunningverlening maar kan belangrijke planologische gevolgen hebben. Om deze redenen is het van belang om de gemeentelijke ruimte zo te verdelen dat er een optimale combinatie ontstaat tussen veilig wonen en economische ontwikkelingen. 1.2 Waarom beleid externe veiligheid? Het bestuur van de gemeente Emmen acht het belangrijk dat de gemeente Emmen een veilig gebied is om te werken, wonen, winkelen en recreëren en dat dit door de inwoners ook zo wordt ervaren. Bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te vestigen en activiteiten te ontplooien en uitbreiden terwijl de inwoners en bezoekers van de gemeente daarvan geen schadelijke gevolgen mogen ondervinden. Een dergelijke situatie kan worden bereikt door het scheiden van de risicovolle activiteiten van de activiteiten waarbij kwetsbare mensen zijn betrokken (ziekenhuizen, bejaardentehuizen) of activiteiten die veel mensen trekken zoals winkelcentra, hotels etc. Dit betekent aan ene kant beperkingen voor de beschikbare locatiemogelijkheden voor de verschillende typen bedrijven. Aan de andere kant zal een dergelijke scheiding meer mogelijkheden bieden voor bedrijven om optimaal te functioneren en te groeien. De voorwaarden waaraan de bedrijven en andere ontwikkelingen dienen te voldoen zijn vastgelegd in het onderhavige externe veiligheidsbeleid. Het opstellen van dit beleid heeft ook als voordeel dat met minder regels een maatschappelijk acceptabele veiligheidsituatie kan worden gecreerd. Het is dan niet nodig dat er voor elk initiatief regels worden gesteld voor de vestigingslocatie maar er worden in één keer voor een gebied dat de risicobedrijven ontvangt regels gesteld. Beleidsvrijheid Door de wetgever is er een basis-veiligheidsniveau gedefinieerd in de vorm van de eis waaraan een plaatsgebonden risico minimaal moet voldoen (grenswaarde plaatsgebonden risico). Voor het groepsrisico bestaat een zogenoemde oriënterende waarde. Binnen deze kaders dient de gemeente haar eigen afwegingen en ambities te formuleren. NN

12 Naast het feit dat vanuit de Rijksoverheid risiconormen zijn gesteld, laat de wet- en regelgeving ook ruimte aan de gemeenten over om een eigen veiligheidsvisie te formuleren. In specifieke zin heeft de gemeente de vrijheid en verplichting om binnen kaders voor de bescherming van groepen burgers een eigen visie op te stellen. In deel I van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geeft voor een groot aantal objecten aan of deze kwetsbaar zijn of beperkt kwetsbaar. Maar in een aantal gevallen geeft het Bevi het bevoegd gezag (Wm en Wro) de vrijheid om zelf te bepalen of een object kwetsbaar is of beperkt kwetsbaar. Daarbij noemt het Bevi een aantal afwegingscriteria met voorbeelden, maar het geeft niet aan hoe je op basis van deze criteria tot een goed oordeel kan komen. In deel II van deze nota is invulling gegeven aan deze beleidsruimte. 2. Kaders van het Rijk Om de veiligheidsrisico s te beheersen zijn door de Rijksoverheid diverse nota s, wetten en besluiten vastgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de gemeenten. Het gaat daarbij om weten regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor inrichtingen die met gevaarlijke stoffen werken en gevaarlijke stoffen vervoeren. Bedrijven Zo zijn met het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) risiconormen voor bedrijven, die met gevaarlijke stoffen werken, wettelijk vastgesteld. Daarnaast stelt het Besluit Risico s Zware ongevallen (BRZO-1999) eisen aan de meest risicovolle bedrijven ten aanzien van de preventie en de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Transport gevaarlijke stoffen De Wet vervoer gevaarlijke stoffen bepaalt dat provincies en gemeenten routes kunnen aanwijzen voor het vervoer van routeplichtige stoffen. Gevaarlijke stoffen mogen dan alleen over de aangewezen wegen vervoerd worden. Vervoerders van routeplichtige stoffen kunnen in een gemeente met een routebesluit alleen na verkregen ontheffing afwijken van de vastgestelde route voor gevaarlijke stoffen. Basisnet Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is belast met de ontwikkeling van beleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. De Nota Vervoer gevaarlijke stoffen bevat nieuw beleid dat erop is gericht de belangen van vervoer, ruimtelijke ontwikkeling en veiligheid meer met elkaar in evenwicht te brengen Met dit doel is het Basisnet ontstaan. Het Basisnet bestaat uit drie kaarten waarop bestaande spoor-, vaar- en rijkswegen onderverdeeld zijn in drie categorieën routes: Routes waar het vervoer van gevaarlijke stoffen geen beperkingen krijgt opgelegd, maar waar wel ruimtelijke beperkingen gelden. Routes waar zowel beperkingen voor het vervoer als voor de ruimtelijke ontwikkeling gelden. Routes waar alleen beperkingen voor het vervoer zijn. Voor het vervoer gelden op dit moment de normen uit de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het Besluit transportroutes externe veiligheid gevaarlijke stoffen is in voorbereiding 1. In dit besluit worden de veiligheidsnormen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vooralsnog wettelijk verankerd op dezelfde manier als de veiligheidsnormen die gelden voor inrichtingen in het BEVI. Buisleidingen Structuurvisie Buisleidingen 1 Besluit transportroutes externe veiligheid is een ambtelijk concept, dat eind 2008 ter informatie is aangeboden aan de Tweede Kamer NO

13 Het rijksbeleid voor nieuwe transportleidingen staat nu nog in het Structuurschema buisleidingen uit VROM werkt aan een opvolger van het structuurschema: de Structuurvisie Buisleidingen. Die wijst ruimte aan voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen in Nederland voor de komende 20 tot 30 jaar. Het Rijk geeft daarbij op hoofdlijnen aan waar provincies en gemeenten ruimte moeten reserveren. Provincies en gemeenten kunnen zelf meebepalen waar de leidingen precies komen te liggen. Zij moeten deze buisleidingen zoveel mogelijk met al bestaande buisleidingen laten samengaan. Dat voorkomt onnodige verspilling van de schaarse ruimte. In het concept Structuurvisie buisleidingen zijn stroken voor de aanleg van nieuwe buisleidingen ook in de gemeente Emmen aangewezen. Naar aanleiding van de uitgevoerde milieueffectrapportage voor dit plan en van onze zienswijze is besloten om in het definitieve plan te kiezen voor de 2 e variant. waarbij de nieuwe strook niet door onze gemeente loopt maar via Coevorden en Borger-Odoorn naar het noorden. Nieuwe AmvB Buisleidingen Het doel van dit besluit is om het externe veiligheidsbeleid van toepassing te laten zijn op de buisleidingen. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen regelt de externe veiligheidsaspecten van de buisleidingen op vergelijkbare wijze als in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het besluit verplicht de gemeenten om rekening te houden met de risicocontouren van de buisleidingen bij het vaststellen van een bestemmingsplan. Het is niet toegestaan dat binnen de plaatsgebonden risicocontour( PR10-6 )kwetsbare objecten komen. De aanwezigheid van de beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR 10-6 contour moet gemotiveerd worden. Indien een ruimtelijk besluit wordt genomen over bijvoorbeeld het tracé voor een nieuwe buisleiding of het bestemmen van een nieuwe woonwijk dan geldt de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Het bevoegd gezag dat het besluit neemt is ook verantwoordelijk voor de verantwoording van het groepsrisico. Bij een besluit over een bestemmingsplan is de gemeente het bevoegd gezag. Op grond van de nieuwe Wro kunnen de provincie of het Rijk een inpassingsplan vaststellen, voorzover het provinciaal belang of het rijksbelang dat nodig maakt. In dat geval is de provincie, dan wel het Rijk verantwoordelijk om bij vaststelling van een inpassingsplan het groepsrisico te verantwoorden. Circulaires Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen zijn de Circulaire zonering langs hogedruk aardgas-transportleidingen en de Circulaire K1K2K3 brandbare vloeistoffen van kracht. In deze circulaires zijn veiligheidsafstanden vastgelegd voor transportleidingen waarin aardgas onder hogedruk of ontvlambare stoffen worden getransporteerd. 3. Terugblik De input voor het beleid externe veiligheid van de gemeente Emmen geven de diverse onderzoeken die vanaf 2004 in het kader van externe veiligheid zijn uitgevoerd. Daarnaast is de onderhavige beleidsnota ook gebaseerd op de diverse besluiten die het bestuur heeft genomen in de afgelopen jaren in het kader van externe veiligheid. In augustus 2004 heeft het college van burgemeeste en wethouder van de gemeente Emmen voor het eerst besloten dat fysieke/externe veiligheid onderdeel diende uit te maken van alle ruimtelijke plannen. In oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen van kracht geworden. Om inzicht te krijgen in de fysieke/externe veiligheidssituatie in Emmen en om invulling te geven aan de betreffende besluiten zijn destijds een aantal onderzoeken opgestart. De acties die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen o.a. ten aanzien van het bestemmingsplan Bargermeer en de actualisatie van NP

14 milieuvergunningen zijn voortvarend opgepakt. Zo is een partiële herziening van het bestemmingsplan Bargermeer in het kader van externe veiligheid inmiddels onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan is een eerste reparatie geweest om de externe veiligheidsaspecten planologisch goed te borgen. In 2006 en 2007 heeft het onderzoek de pilot bouwstenen fysieke/externe veiligheid in structuur en bestemmingsplannen plaatsgevonden. Dit onderzoek heeft o.a. geresulteerd in beleidsuitgangspunten voor de Structuurvisie van Emmen. Deze uitgangspunten zijn ook opgenomen in de Structuurvisie. In 2007 heeft een onderzoek plaatsgevonden vanuit Bahco ten aanzien van de externe veiligheid op Bargermeer en het Bedrijvenpark A37. Dit onderzoek richt zich op de invloed van de externe veiligheid op de actualisering van het Masterplan Bahco en de nog vast te stellen bestemmingsplannen. Tevens zijn in dit onderzoek de beleidsuitgangspunten vanuit de pilot bouwstenen nogmaals getoetst. In het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan de Werkas is in 2010/2011 een volgende onderzoek uitgevoerd naar de situatie van de externe veiligheid op de Werkas. Doel van het onderzoek was het identificeren van de veranderingen die sinds 2007 zijn opgetreden en te bepalen of er gevallen zijn waarbij de huidige situatie tegenstrijdig is met het voorgenomen beleid. 4. Ambities Externe veiligheid Een van de kerntaken van de overheid is het bieden van een veilige leefomgeving voor haar burgers. Om die verantwoordelijkheid in te vullen stelt de gemeente Emmen haar visie op veiligheid binnen de gemeentegrenzen in het Beleid externe veiligheid vast. Het doel van het beleid Externe veiligheid is het aangeven en vastleggen van de voornemens voor de ruimtelijke ontwikkeling voor het aspect externe veiligheid. Welke ontwikkelingen zijn in een gebied gewenst en welke situaties dienen te worden voorkomen. In dit beleid heeft de gemeente de aspecten in kaart gebracht en vastgelegd die in de wet indicatief zijn geformuleerd. Het beleid vormt hierdoor voor het bestuur een afweging- en argumentatiekader bij concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet van bestuurlijke uitvoeringsinstrumenten In dit beleid wordt vastgelegd welke situatie, als het gaat om externe veiligheid, de gemeente Emmen wil bereiken. Waar en welk niveau van veiligheid is wenselijk en aanvaardbaar en hoe dit wordt bereikt. Streefbeeld Het kiezen voor een maximaal niveau van veiligheid, dus het uitsluiten van alle risico s, is niet mogelijk. Dat zou tot gevolg hebben dat veel activiteiten niet meer mogelijk zijn. Daarom is het uitgangspunt van deze Externe Veiligheidsvisie het streven naar dat niveau van veiligheid, dat voldoende bescherming biedt aan de inwoners én de economische en ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig belemmert. Dit niveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte voor economische activiteiten is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom wordt dit beleid opgesteld op basis van gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. De uitgangspunten voor het beleid voor externe veiligheid binnen de gemeentegrenzen zijn vastgelegd in de Structuurvisie Emmen In de genoemde Structuurvisie is met betrekking tot externe veiligheid het volgende aangegeven : Van de G27-gemeenten behoort Emmen tot de veiligste gemeente. Dit heeft deels te maken met het relatief grote aantal kernen, maar ook met de opzet van Emmen als open, groene stad. Een voortzetting van dit unieke Emmense concept is van belang voor een duurzame en (sociaal) veilige gemeente. De fysieke structuur van de NQ

15 gemeente dient derhalve bij te dragen aan de sociale veiligheid en de leefbaarheid. Hoewel de structuurvisie vooral een ruimtelijk-economisch plan is, kan de fysiek-ruimtelijke structuur niet los worden gezien van de sociale structuur. Er zit een zekere samenhang tussen het oplossen van vraagstukken van fysieke en sociale aard. Voor wat betreft het aspect fysieke veiligheid worden nieuwe ontwikkelingen hierop getoetst. Hierbij gaat het om de vraag binnen welke termijn en in welke mate hulpdiensten een object kunnen bereiken. Met name de situering ten opzichte van de vier brandweerposten (Emmen, Emmer-Compascuum, Klazienaveen en Schoonebeek) kan van invloed zijn op een ontwikkeling of inrichting van een gebied (maximale opkomsttijden). Specifiek aspect is de externe veiligheid. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) verplicht gemeenten afstand te houden tussen (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle activiteiten. Ten behoeve van een duurzame structuur van de gemeente is een scheiding van activiteiten (kwetsbare en risicovolle) aangebracht; nieuwe BEVI-activiteiten zijn in principe alleen mogelijk in daarvoor aangewezen zoekgebieden. Tevens wordt een buffer aangebracht om te voorkomen dat nieuwe activiteiten toekomstige functies belemmeren. De zoekgebieden voor de vestiging van nieuwe BEVI-inrichtingen liggen op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 2 en De Vierslagen. Buiten deze zoekgebieden is nieuwvestiging in principe niet mogelijk. Uitzondering hierop vormen de LPG-tankstations. Per locatie vindt een aparte beoordeling in het kader van het BEVI plaats in de planologische procedure. Voorts gelden de volgende uitgangspunten: - Bestaande BEVI-inrichtingen op de bedrijventerreinen Bargermeer, A37 en De Vierslagen blijven gehandhaafd; buiten deze terreinen worden zij gerespecteerd; - De (PR)10-6 contouren vallen binnen de zoekgebieden; er bevinden zich geen (beperkt) kwetsbare objecten of bestemmingen binnen een PR10-6 contour; - Realisatie van nieuwe kwetsbare objecten binnen de zoekgebieden is niet toegestaan; daarbuiten is dit op de 3 bedrijventerreinen beperkt mogelijk. - Indien mogelijk vindt een concentratie van BEVI-inrichtingen plaats in de gebieden 1 en 2, beide in paars aangegeven op onderstaande kaart. Overlap van PR10-6 contouren van BEVI-inrichtingen is hier toegestaan. - Domino- en cumulatie-effecten dienen zoveel mogelijk beperkt te worden. - Wijziging van bedrijfsvoering buiten de zoekgebieden mag niet leiden tot verhoging van het PR (Plaatsgebonden risico). - Een toename van het groepsrisico dient ten allen tijde afgewogen en verantwoord te worden. Uitgangspunt is dat het GR niet alleen afgezet wordt tegen de oriënterende waarde, maar ook ten opzichte van de huidige situatie. De oriëntatiewaarde van het GR wordt als plafond gehanteerd. - Invloedsgebieden vallen niet buiten de grenzen van de bedrijventerreinen; functies met niet-zelfredzame groepen passen niet binnen een invloedsgebied. Met betrekking tot het transport van gevaarlijke stoffen wordt aangesloten op vigerende wet- en regelgeving. Binnen de gemeente zijn de A37, de N34, en een gedeelte van de N862 en de Rondweg aangewezen als gevaarlijke stoffenroute. In het planmer zijn ontwikkelingen hieraan getoetst. Een laatste aspect, tenslotte, zijn buisleidingen met gevaarlijke stoffen. Op een aantal plekken lopen er dwars door de gemeente een aantal hogedruk aardgasleidingen en leidingen van de NAM. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt rekening gehouden met de ligging van deze leidingen en worden de voorgeschreven afstanden ten aanzien van externe veiligheid in acht genomen. In dit kader gaat hier bij de volgende projecten speciale aandacht naar uit: Wild Life Resort Griendtsveen, uitbreiding Bargermeer, nieuwe woonmilieus bos- en erfwonen en realisatie vaarroute Erica-Ter Apel. O Het huidige landbouwterrein tussen Bargermeer en bedrijvenpark A37 wordt ontwikkeld tot een nieuw bedrijventerrein. Hierdoor komt een aaneengesloten bedrijventerrein vanaf Emmen tot Klazienaveen tot stand die ook Werkas is genoemd. NR

16 De onderhavige nota is de verdere uitwerking van deze uitgangspunten 5. Toetsingskader Externe veiligheid 5.1 Begrippen Plaatsgebonden risico Het plaatsgebonden risico (PR) is de kans per jaar op overlijden van een onbeschermd persoon op een bepaalde lokatie naar aanleiding van een incident met gevaarlijke stoffen. Voor het PR zijn getalsnormen vastgesteld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. De maximale toelaatbare overlijdenskans van een persoon 10-6/jaar (1 op een miljoen). Dit betekent dat de grenswaarde wordt overschreden als zich woningen of andere kwetsbare objecten binnen de 10-6 risicocontour van de inrichting of transportroute bevinden. Voor bestaande kwetsbare objecten geldt dat uiterlijk binnen 3 jaar na het in werking treden van het besluit alle kwetsbare objecten buiten de 10-5 contour van een risicovolle inrichting moeten liggen én dat op 1 januari 2010 alle kwetsbare objecten buiten de 10-6 contour van een risicovolle inrichting moeten liggen. Voor beperkt kwetsbare objecten (bv bedrijven) geldt de 10-6 contour als richtlijn. Dat wil zeggen dat bij voorkeur geen nieuwe beperkt kwetsbare objecten binnen deze contour opgericht worden, maar dat een gemeente gemotiveerd hiervan af mag wijken. In tegenstelling tot kwetsbare objecten hoeven beperkt kwetsbare objecten in bestaande situaties tot 2010 niet te voldoen aan de grenswaarde voor nieuwe situaties. Voor reeds aanwezige en geprojecteerde beperkt kwetsbare objecten geldt geen saneringsgrenswaarde. Alle nieuwe beperkt kwetsbare objecten dienen buiten de 10-6 contour van een risicovolle inrichting te liggen. Aangezien hier echter sprake is van richtwaarde mag van deze norm uitsluitend in geval van gewichtige redenen worden afgeweken. Groepsrisico Het groepsrisico (GR) is de cumulatieve kans per jaar dat tenminste een aantal mensen het slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De GR is niet ruimtelijk weer te geven, maar wordt uitgedrukt in een grafiek waarin het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat zo n groep slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen: de fn-curve. Het GR wordt bepaald binnen het invloedgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), oftewel door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde personen in de omgeving komt te overlijden als gevolg van het ongeval met gevaarlijke stoffen. Verantwoordingsplicht groepsrisico In het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en het nieuwe Besluit externe veiligheid buisleidingen is de verantwoordingsplicht opgenomen. Deze verantwoordingsplicht houdt in dat conform de in de wetgeving aangegeven kaders, wijziging van het groepsrisico moet worden onderbouwd én verantwoord door het bevoegd gezag. Dit geldt ook wanneer het groepsrisico onder de oriëntatiewaarde blijft. De verantwoordingsplicht bevat de volgende elementen: Beoordeling van de verandering van het groepsrisico. Beoordeling van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid van de personen in de omgeving van de risicobron. Beoordeling van de mogelijkheden van bestrijdbaarheid van een incident of ramp. Beoordeling van de mogelijke alternatieven (voor het ruimtelijke plan). Beoordeling van de mogelijkheden voor risicoreductie. NS

17 De essentie van de verantwoordingsplicht is dat het bevoegd gezag zich uitspreekt over de aanvaardbaarheid van het risico. Zelfredzaamheid Zelfredzaamheid is het zichzelf kunnen onttrekken aan een dreigend gevaar, zonder daadwerkelijke hulp van de hulpverleningsdiensten. Dit kan door schuilen/dekking zoeken en indien nog mogelijk, vluchten uit het bedreigde gebied. Goede voorzieningen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid kunnen ertoe leiden dat mensen zich tijdig kunnen redden of de ernst van hun verwondingen kunnen beperken.. De mogelijkheden voor zelfredding variëren per type gevaar (hittebelasting bij brand, drukbelasting ten gevolge van een explosie, druk- en hittebelasting ten gevolge van een BLEVE, toxische belasting ten gevolge van een giftig gas of damp). Naast verschillen per scenario wordt de zelfredzaamheid beïnvloed door bv. de aanwezigheid van vluchtwegen, de mate van voorbereid zijn, het aantal mensen en hun fysieke conditie. Methoden voor goede kwantitatieve inschattingen van de zelfredzaamheid zijn er niet en daarom wordt bij de toetsing gekeken of de voorwaarden van een goede zelfredzaamheid aanwezig zijn..deze voorwaarden worden voor zoveel mogelijk vastgelegd in het bestemmingsplan. Hulpverleningsniveau Hoe sterker de hulpverleningsketen is, hoe lager het restrisico, hoe minder omvangrijk de bestuurlijk te accepteren onveiligheid. Het is hierbij een gegeven dat 100% veiligheid nooit geboden zal worden. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen blijft er altijd een kans, dat een ongewenst voorval met gevaarlijke stoffen zich voordoet. Indien onverhoopt toch een incident met gevaarlijke stoffen plaatsvindt, kunnen de nadelige gevolgen worden beperkt door de inzet van hulpdiensten. Onder het thema hulpverlening vallen alle maatregelen die invloed hebben op de bestrijdbaarheid van de calamiteit. Dit varieert van de capaciteit van de brandweer, de capaciteit om de slachtoffers te behandelen tot ingrepen in de ruimtelijke structuur voor het verbeteren van de aanrijroutes. Bestrijdbaarheid De bestrijdbaarheid van een incident gaat om vermindering van de schade in de omgeving, de hoeveelheid slachtoffers en de ernst van de verwondingen. De hulpverleners kunnen op vijf onderdelen ingrijpen: Bronbestrijding: beperken van de bronomvang of de kans op het alsnog ontstaan van schadelijke stoffen. Effectbestrijding: beperken van de omvang (concentratie) van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zich naar de omgeving uitspreidt. Dosisreductie: beperken van de dosis (combinatie van tijdsduur van de blootstelling en concentratie) door het stimuleren van beschermende maatregelen (binnenshuis gaan, ramen en deuren sluiten, ventilatie stoppen). Blootgesteldreductie: beperken de hoeveelheid (potentieel) blootgestelde personen in de bedreigde omgeving door waar mogelijk het stimuleren van ontvluchting/evacuatie. Slachtofferreductie: geneeskundige hulpverlening gericht op het verminderen van gezondheidsschade. Bereikbaarheid Bij bereikbaarheid gaat het om de infrastructurele mogelijkheden om de bron van het incident te kunnen benaderen. Indicatie voor bereikbaarheid is de benodigde tijd vanaf het begin van uitruk tot aan de plaats van het incident totdat daadwerkelijk de inzet wordt gestart. Opstelmogelijkheden De ruimte die beschikbaar is nabij de ongevallocatie om het benodigde materieel op te stellen NT

18 Inzetbaarheid van middelen (bluswatervoorziening) De middelen ter bestrijding van het incident zoals hogedrukspuit, schuimblusmiddel en voldoende bluswater moeten aanwezig en operationeel zijn. Het spanningsveld tussen effect en risico Risicoafstanden kennen een aanmerkelijk geringer ruimtebeslag dan effectenafstanden. De Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico geeft aan dat hier een spanningsveld ligt tussen de wens om (dodelijke en gewonde) slachtoffers uit te sluiten en de wens voor een multifunctionele leefomgeving. De verantwoordingsplicht noopt tot het locaal hanteerbaar maken van het spanningsveld. De keuze voor het gebruik van het begrip risico als voornaamste pijler van het externe veiligheidsbeleid betekent niet dat de effect-benadering overbodig is. Hulpdiensten zullen altijd op een groot effect voorbereid moeten zijn en moeten de mogelijkheid hebben om het effect doeltreffend te bestrijden, ook al is de kans op dat effect klein. Om het verschil in benadering te overbruggen is in het groepsrisicobeleid, verwoord in de verantwoordingsplicht, ook de plicht opgenomen om voldoende op de mogelijke effecten van een zwaar ongeval voorbereid te zijn. 5.2 Huidige situatie in de gemeente Emmen Bedrijventerrein Bargermeer Plaatsgebonden risico en groepsrisico Uit het onderzoek naar de externe veiligheidssituatie op het industrieterrein Bargermeer uitgevoerd eind blijkt dat er vanuit plaatsgebonden risico geen directe knelpunten of saneringssituaties zijn. Wel kan op meerdere locaties een knelpunt ontstaan als nieuwe kwetsbare objecten worden gerealiseerd of als een beperkt kwetsbaar object transformeert in kwetsbaar object. Er ontstaan dan alsnog saneringssituaties. Omdat inmiddels een partiële herziening van het Bestemmingsplan Bargermeer is uitgevoerd, is deze kans sterk afgenomen. Beoordeeld vanuit het groepsrisico kan geconstateerd worden dat het gehele gebied geheel en gedeeltelijk wordt overlapt door een of meerdere invloedsgebieden. Dit betekent dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen de verantwoordingsplicht ingevuld zal moeten worden. Het rekenkundige groepsrisico is onder de oriëntatiewaarde. Plaatselijk zijn hot-spots aan personendichtheid aanwezig, deels met beperkt mobiele personen. Voor het bestemmingsplan A37, Nijbracht en Eigenhaard ontbreekt een dergelijke toetsing op een ongelimiteerde ontwikkeling van de personendichtheid. In deze gebieden is een (ongewenst) hoog groepsrisico (met beperkt mobiele personen) mogelijk. Uitgaande van het beleid zoals verwoord in de Structuurvisie 2020 is dit ongewenst. Het is belangrijk om de toename van de personendichtheid te beperken. Daarnaast is het belangrijk om vooral in dit gebied de zelfredzaamheid te optimaliseren. Hulpverleningsniveau Uit grofmazig onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid voor hulpdiensten en bluswatervoorzieningen in het algemeen onvoldoende is. In het kader van het programma Bahco fase 3 zijn plannen opgesteld om deze problemen aan te pakken. De uitvoering van deze plannen zal ervoor zorgen dat de problemen met betrekking tot bereikbaarheid en bluswatervoorziening worden opgelost. Bedrijventerrein De Vierslagen 3 Onderzoek externe veiligheid Bestemmingsplan de Werkas, industrieterrein Bargermeer NU

19 Bij De Vierslagen bevindt zich in ieder geval een LPG Tankstation en een risicovolle inrichting (DSM Resins) in het gebied dat aangewezen is voor de vestiging van risicovolle activiteiten.. De concrete en gedetaileerde situatie met betrekking tot het plaatsgebonden risico, het groepsrisico, de bereikbaarheid en het hulpverleningsniveau zijn in kaart gebracht in het kader van de actualisatie van het bestemmingsplan De Vierslagen. De resultaten tonen aan dat er geen saneringsituatie voorkomt en het groepsrisico onder de orientatiewaarde ligt. LPG tankstations De saneringssituaties die ontstonden met de in werking treding van de Bevi zijn inmiddels opgelost. Op dit moment zijn er geen kwetsbare bestemmingen aanwezig binnen de plaatsgebonden risicocontour van de LPG- tankstations. Om het groepsrisico te beperken is de doorzet van de LPG tankstations in Emmen bij de meeste tankstations met LPG gemaximaliseerd op 1000 m3/jaar. Er zijn nog enkele LPG tankstations met een doorzet tot 1500 m3/jaar. Transport gevaarlijke stoffen Buisleidingen(nog de conclusies van Kerstin hier verwerken) Buisleidingen die in de grond liggen zijn vaak zodanig aangelegd dat bovengronds rekening moet worden gehouden met risicoafstanden tussen bebouwing en buisleiding. Het risico van buisleidingen hangt bijv. samen met de stof die door de leiding gaat, de wanddikte van de leiding en de diepteligging van de leiding. De risicoafstanden rond buisleidingen houden een planologisch relevante beperking in, omdat binnen die afstand in principe niet gebouwd mag worden. Op (in) het grondgebied van de gemeente Emmen zijn zowel buisleidingen van de NAM als van de Gasunie aanwezig. Deze leidingen transporteren brandbare of giftige stoffen onder hoge druk. De leidingen liggen zowel in het buitengebied als in/onder de woonkernen. In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen is onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidssituatie omtrent de hogedrukbuisleidingen zowel in het buitengebied als in de woonkernen. Hieruit blijkt dat er geen knelpunten of saneringssituaties zijn met betrekking tot de plaatsgebonden risicocontour en het niveau van het groepsrisico in de huidige situatie in de meeste gevallen laag is. Er is één locatie waar het groepsrisico de oriëntatiewaarde overschrijdt. Voor deze locatie wordt nader bekeken welke oplossingen mogelijk zijn. Over de spoorweg Over de spoorlijn Emmen-Zwolle vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Het adviesbureau DHV heeft een onderzoek uitgevoerd naar de risicosituatie langs dit spoortraject op basis van de prognose voor de toekomstige transportaantallen gegeven in het kader van Regulering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RVGS basisnet). De 10-6 PR contour ligt nergens over (beperkt) kwetsbare bestemmingen of geprojecteerd (beperkt) kwetsbare bestemmingen.de oriëntatiewaarde voor het plaatsgebonden risico wordt nergens overschreden. Het groepsrisco blijft langs het traject Emmen-Coevorden overal onder de orientatiewaarde. Het spoorwegemplacement Emmen In het kader van de vergunningprocedure is een onderzoek uitgevoerd naar de risicosituatie rondom het spoorwegemplacement op basis van de aangegeven transportaantallen. Uit het onderzoek blijkt dat een risiconiveau overeenkomstig met een overlijdingskans van 10-6/jaar niet voorkomt. Ten aanzien van het groepsrisico wordt geconcludeerd dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Wel wordt de oriëntatiewaarde dicht benaderd. NV

20 Over de weg De gemeente Emmen heeft een route gevaarlijke stoffen vastgelegd. In de routering zijn de A37, de N862 en de Rondweg aangewezen voor het transport van gevaarlijke stoffen. Onderzoek heeft uitgetoond dat dat de vervoersomvang op deze wegen geen 10-6 contour genereert welke buiten de rijbaan is gelegen. Daarnaast heeft ook de Rijkswaterstaat de externe veiligheidssituatie in kaart gebracht langs de A37. Uit deze berekeningen blijkt dat de A37 een 10-7 contour van 50 m of meer heeft, gemeeten van het midden van de weg. Bij de knooppunt Holsloot is een groepsrisico berekend die 0,1 tot 0,3 mal de orientatiewaarde is. 6. Gebiedsgericht extern veiligheidsbeleid De ruimtelijke uitgangspunten van het beleid zijn de volgende: 6.1 Gebiedsgerichte benadering Het veiligheidsniveau hoeft niet overal hetzelfde te zijn. De afweging tussen veiligheid en ruimte voor economische activiteiten is in woongebieden anders dan op de industrieterreinen. Daarom is dit beleid opgesteld op basis van gebiedsgerichte benadering, waarbij er per gebied, afhankelijk van het gebruik, een passend niveau van veiligheid wordt nagestreefd. Clusteren van risicovolle bedrijven Een van de mogelijkheden om risico s te beheersen is het creëren van afstand tussen de risicoveroorzakers en kwetsbare bestemmingen. Het clusteren van risicovolle activiteiten kan daarbij behulpzaam zijn. Door risicovolle bedrijven te clusteren is het mogelijk het industrieterrein optimaal in te richten voor aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen en voor het bestrijden van eventuele ongevallen met die gevaarlijke stoffen. Een belangrijk voordeel is ook dat door de clustering van deze bedrijven er op andere plaatsen ruimte ontstaat voor ontwikkelingen, omdat externe veiligheid dan geen belemmerende factor is. Voor de risicovolle bedrijven ontstaat ruimte voor uitbreiding en verdere ontwikkeling doordat geen kwetsbare bestemmingen in hun nabijheid mogen worden gerealiseerd. De mogelijke beperkt kwetsbare objecten in de verschillende gebieden zijn en blijven punt van aandacht. In deze nota geeft de gemeente Emmen aan voor welke gebiedsindeling is gekozen voor de vestiging van risicovolle bedrijven om het streefbeeld en de doelen te kunnen realiseren. 6.2 Waarborgen van de externe veilgheidskenmerken van het gebied Juridische borging: bestemmingsplan De gewenste functiescheiding tussen de risicovolle activiteiten en (beperkt) kwetsbare bestemmingen wordt juridisch geborgd in de bestemmingsplannen. Dit kan indirect door externe veiligheid geïntegreerd te ordenen. Te denken valt aan de volgende ordeningscriteria: Het hanteren van ruimtelijke scheiding Het uitsluiten, saneren, conserveren of juist stimuleren van de risicobronnen Het toedelen van (beperkt) kwetsbare bestemmingen De wijze van ruimtelijke scheiding van de risicobronnen De omvang van het groepsrisico De bereikbaarheid van de risicobronnen De routering van de gevaarlijke stoffen Beantwoording van de vraag of toename van groepsrisico veroorzaakt mag worden door de toename van het aantal personen, de risicobronnen of beide Het al dan niet bundelen van zoneringen (van andere milieucompartimenten). OM

BELEIDSNOTA EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN

BELEIDSNOTA EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN RIS.5972 BELEIDSNOTA EXTERNE VEILIGHEID GEMEENTE EMMEN 2 INHOUDSOPGAVE Samenvatting (pag 5) I. Ruimtelijke visie op externe veiligheid (pag 10) 1. Inleiding (pag. 10) 1.1 Wat is externe veiligheid 1.2

Nadere informatie

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald

Externe veiligheidsparagraaf. Bestemmingsplan Skoatterwald Externe veiligheidsparagraaf Bestemmingsplan Skoatterwald Toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving door: - het gebruik,

Nadere informatie

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam

Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor. DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg 1 te Amsterdam Externe veiligheidsrisico s transport gevaarlijke stoffen over het spoor DWI-locatie, Polderweg

Nadere informatie

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD

BUREAUSTUDIE EXTERNE VEILIGHEID BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD BEDRIJVENTERREIN STEPELERVELD GEMEENTE HAAKSBERGEN September 2009 110301.001599 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Wet- en regelgeving 3 2.1 Inleiding 3 2.2 Beleidskader

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 00 november 2009 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

Externe veiligheid. Algemeen

Externe veiligheid. Algemeen Externe veiligheid Algemeen Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen in inrichtingen en tijdens het transport

Nadere informatie

Planlocatie Nuland Oost te Nuland

Planlocatie Nuland Oost te Nuland Planlocatie Nuland Oost te Nuland Risico-inventarisatie Externe Veiligheid Definitief In opdracht van: Gemeente Maasdonk Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 31 januari 2011 Verantwoording Titel : Planlocatie

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012

Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen. Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein 2013' d.d. 14 november 2012 Inhoudsopgave 1 1 Aanleiding In en in de nabijheid van het bestemmingsplangebied

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728)

memo betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) memo aan: van: Green Real Estate BV Bas Hermsen c.c.: datum: 12 juni 2015 betreft: Quickscan externe veiligheid woontoren Bètaplein Leiden (120728) 1. Aanleiding De ontwikkeling in het plangebied voorziet

Nadere informatie

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006

Externe veiligheid. in bestemmingsplannen. Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Door: Hans Boerhof & André Gijsendorffer Hengelo, 12-10-2006 Externe veiligheid in bestemmingsplannen Welke informatie is noodzakelijk bij beoordeling: Inventariseren

Nadere informatie

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen

Goirle, Vennerode. Onderzoek externe veiligheid. Auteur(s) drs. M. de Jonge. Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen Goirle, Vennerode Onderzoek externe veiligheid projectnr. 183803 revisie 02 31 maart 2009 Auteur(s) drs. M. de Jonge Opdrachtgever Woonstichting Leyakkers Postbus 70 5120 AB Rijen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 Opdrachtgever: BRO Contactpersoon: Dhr. R. Osinga Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing. J.L.M.M.

Nadere informatie

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid

Memo. memonummer 1 datum 26 februari J. Eskens. Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr Notitie Externe veiligheid Memo memonummer 1 datum 26 februari 2015 aan ProRail van J. Eskens kopie M. Mutsaers project Bestemmingsplan Roodeschool Eemshaven projectnr. 268405 betreft Notitie Externe veiligheid Wettelijk kader Externe

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Uitbreiding Feanwâlden De Bosk te Feanwâlden Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig

Nadere informatie

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG

Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Externe Veiligheid BEVI / REVI / LPG Willem Niessink 15 april 2009 BEVI in vogelvlucht Bronnen van (on)veiligheid Natuurverschijnselen Gedrag van mensen Technologie Natuurlijke veiligheid Sociale veiligheid

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID MEMO Dossier : BC5930-102-105 Project : bestemmingsplan Cruiquiusgebied Amsterdam Betreft : quickscan externe veiligheid Ons kenmerk : MD-AF20131715/ISEE Datum : 13 december 2013 Status : definitief Classificatie

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 29 januari 2015 Opdrachtgever: PlanROS Contactpersoon: Dhr. S. Peters Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72 ing.

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Buitenpost-Centrum te Buitenpost Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico

Bestemmingsplan Kern Roosteren. Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Adviseurs externe veiligheid en risicoanalisten Adviesgroep AVIV BV Langestraat 11 7511 HA Enschede Bestemmingsplan Kern Roosteren Teksten t.b.v. verantwoording groepsrisico Project : 122179 Datum : 16

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Beleidskader

Memo. Inleiding. Beleidskader Memo datum 13 maart 2013 aan Hester van Griensven Croonen Adviseurs van Roel Kouwen Antea Group kopie Jeroen Eskens Antea Group project Bestemmingsplan Gezondheidscentrum Labouréstraat, Beek projectnummer

Nadere informatie

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F

Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F Heijmans Vastgoed b.v. Maart 2012 Concept Risicoberekeningen spoor Den Bosch Stationskwartier Locatie F dossier : BA8595 registratienummer

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude

Quickscan externe veiligheid Landgoed 'Klein Wolfswinkel' te Renswoude projectnr. 172050 revisie 01 december 2008 Auteur drs. T. (Tim) Artz Opdrachtgever Boom Holding BV Hamersveldweg 109 3833 GM Leusden datum vrijgave beschrijving revisie 01 goedkeuring vrijgave december

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen

Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Risico-inventarisatie Uitbreidingslocatie Golfbaan Wageningen Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello

Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 20 juni 2012 Kenmerk N004-4638202MTU-evp-V01-NL Quickscan externe veiligheid woningbouwlocatie Beekzone in Twello 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en doel van het

Nadere informatie

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk

memo betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde , Zaandam, ons kenmerk memo aan: van: c.c.: Bouwfonds Ontwikkeling t.a.v. de heer S. van Vessem Bas Hermsen Jurian Heerink datum: 16 december 2014 betreft: Quickscan externe veiligheid, Westzijde 124-132, Zaandam, ons kenmerk

Nadere informatie

Advies externe veiligheid

Advies externe veiligheid Extern Advies Bevoegd gezag : Gemeente Marum Datum : 29-06-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 39409 Aan : Mevr. M. van der Zee Van : Patrick van Lennep Collegiale toetser : K. Stijkel Onderwerp / Locatie

Nadere informatie

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade

BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID. Plan nieuwbouw school Plein. Gemeente Kerkrade BEOORDELING EXTERNE VEILIGHEID Plan nieuwbouw school Plein Gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen Gemeente Kerkrade 13 juli 2009 versie 2 Beoordeling Externe Veiligheid bestemmingsplan school Plein

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het bestemmingsplan Oude Baan 6-8 te Swalmen 1. Inleiding Externe veiligheid Connect Business is voornemens de locatie Oude Baan 6 (voormalige locatie

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen

Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen Quickscan Externe Veiligheid uitbreiding recreatieterrein d'olde Kamp te Ansen projectnr. 169666 revisie 01 24 februari 2010 Auteur: A.S. Veger MSc. Opdrachtgever d' Olde Kamp Fam. Van Zanten Dwingelerweg

Nadere informatie

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn

memo Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn memo aan: van: Van Wijnen Projectontwikkeling t.a.v. de heer P. Birkhoff Bas Hermsen c.c.: datum: 16 maart 2016 betreft: Quick scan externe veiligheid Driebergsestraatweg 63 te Doorn 1. Aanleiding In Doorn

Nadere informatie

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding

Notitie. : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld. Datum : 1 juni 2015 : Externe veiligheid. 1 Inleiding Notitie Project Projectnummer : Aldi Oosterbroekweg Gronsveld : 15-170 EV Betreft : Externe veiligheid Behandeld door : Patricia Coenen 1 Inleiding Plangroep Heggen verzorgd de gedeeltelijke herbestemming

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Paardenveld de Kade Auteur : J. van Berkel Datum : 17 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid projectnr. 161911 Auteur Drs. M. de Jonge Opdrachtgever Provincie Zeeland Directie Ruimte, Milieu en Water Projectbureau Zwakke Schakels Postbus 165 4330 AD Middelburg datum vrijgave beschrijving goedkeuring

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Boekels Ven

Risico-inventarisatie Boekels Ven Risico-inventarisatie Boekels Ven Onderdeel: Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 18 februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe

Nadere informatie

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectgroep bestemmingsplan Youri Egorovweg

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling

PROVINCIAAL BLAD. Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer tot vaststelling van een regeling PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 4165 19 juli 2016 Beleidsregels omgevingsveiligheid provincie Gelderland Bekendmaking van het besluit van 6 juli 2016 zaaknummer 2014-015978

Nadere informatie

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum

Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en 20 woningen Noordwolderweg te Bedum Opdrachtgever: Gemeente Bedum Dhr. S. Bergsma Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C

Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C Memo Ter attentie van Volker Wessels Vastgoed Datum 21 mei 2012 Distributie Projectnummer 12.0305 Onderwerp Externe Veiligheid Stationskwartier, deelgebied C VolkerWessels is voornemens ongeveer 140 woningen

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt 19 juni 2012 Dossiernummer Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Rivierenbuurt Versie 1.1 Brenda Abma Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX Amsterdam 020-254 38 01 b.abma@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman

Externe Veiligheid. bestemmingsplan Helpman Externe Veiligheid Milieudienst, 2009 1. Inleiding 1.1 Externe Veiligheidsstudie Ten behoeve van de beoordeling van het aspect Externe Veiligheid voor het bestemmingsplan Helpman heeft de Milieudienst

Nadere informatie

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost

Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265. Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Gemeente Tiel, maart 2013 Projectnummer: 74300265 Kwantitatieve risicoberekening aardgastransportleiding Gemeente Tiel, ontwikkelingen Tiel - Oost Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300265 Status

Nadere informatie

Memo externe veiligheid

Memo externe veiligheid Memo externe veiligheid Aan : Tiny van Hoek Organisatie : Gemeente Midden Drenthe Van : Henk Zwiers Team : Advies Betreft : Omgevingsvergunning in strijd handelen met bestemmingsplan Datum : 27 juli 2016

Nadere informatie

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO

ANALYSE EXTERNE VEILIGHEID HEIDELAAN A ERMELO HEIDELAAN A ERMELO GEMEENTE ERMELO 6 februari 2007 Defintief 141223.000504 Beperkte bijwerking d.d. 28 maart 2008 d.d. 4 augustus 2008. Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard

EV rapportage N983 - Rondweg Aduard EV rapportage N983 - Rondweg Aduard Opdrachtgever: J. Snijders Provincie Groningen Opgesteld door: K.T Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: april 2012 1 Inleiding Steunpunt externe

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Olympisch Stadion e.o.

Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Olympisch Stadion e.o. versie 30 augustus 2012 Dossiernummer DMB 1454 Onderzoek externe veiligheid bestemmingsplan Olympisch Stadion e.o. Brenda Abma / Yvette Moulijn-Oonk Cruquiusweg 5 Postbus 922 1019 AT Amsterdam 1000 AX

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen Notitie 20112327-05 MER Beneden-Lek (Bergambacht) Externe veiligheid Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 21 juni 2013 20112327-05 L. Gelissen 1 Inleiding In opdracht van Consortium 2.0 1 is een

Nadere informatie

Quickscan Externe Veiligheid N240

Quickscan Externe Veiligheid N240 Quickscan Externe Veiligheid N240 projectnr. 194453 revisie 0.1 februari 2009 Auteur M. Beterams MSc. Opdrachtgever Gemeente Wieringermeer Postbus 1 1770 AA Wieringerwerf datum vrijgave beschrijving revisie

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid

Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Bestuurlijke samenvatting Beleidsnota Externe veiligheid Hoe eerder hoe beter Externe veiligheid is voor velen een abstract en technisch begrip. Met deze samenvatting wordt op een toegankelijke wijze inzicht

Nadere informatie

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen

GEMEENTE PURMEREND. Verantwoording groepsrisico. Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen GEMEENTE PURMEREND Verantwoording groepsrisico Hogedruk aardgastransportleidingen Wheermolen Inhoudsopgave 1 Aanleiding...2 2 Relevante wetgeving...2 2.2 Plaatsgebonden risico (PR)...2 2.3 Groepsrisico

Nadere informatie

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer

Externe Veiligheid: de Basis Beginselen. Ir. D.J. de Boer Externe Veiligheid: de Basis Beginselen Ir. D.J. de Boer d.j.deboer@saxion.nl EV de Basis Beginselen: vooruitblik 1. Gericht op (het voorkomen) van dodelijke slachtoffers (niet zijnde werknemers) als gevolg

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie

Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Risico-inventarisatie Gebiedsontwikkeling Poelkampen Zandwinlocatie Externe veiligheid Definitief In opdracht van: Vos Zand en Grind BV Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 20 juli 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn

Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn Notitie Contactpersoon George Rutten Datum 18 februari 2009 Kenmerk N003-4615698RTG-srb-V01-NL Externe Veiligheid ontwikkeling Amefa-terrein Apeldoorn 1 Inleiding In opdracht van BAM Woningbouw heeft Tauw

Nadere informatie

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2

Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inventarisatie van risicobronnen en verantwoording Molenhoefstraat 2 Inleiding Aan de Molenhoefstraat 2 wordt de bestaande woning gesloopt, hiervoor in de plaats komen 2 nieuwe woningen, het perceel wordt

Nadere informatie

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen

datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden Joris Jennen Roel Kouwen Notitie nummer 150127 - AA49 datum 26 februari 2015 aan Ben van der Waal Gemeente Muiden van Joris Jennen Roel Kouwen Antea Group Antea Group kopie Erwin de Bos SAB project Bestemmingsplan Bredius, gemeente

Nadere informatie

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn

Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Externe Veiligheid beheersverordening Prins Hendrikpark te Baarn Opdrachtgever : Gemeente Baarn, mevrouw E. Nelissen Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/541886

Nadere informatie

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk

Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei L.C. Luijendijk Notitie Aan Gemeente Schiedam, t.a.v. Bas Hovens Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 25 mei 2015 21933243 L.C. Luijendijk Onderwerp Externe veiligheid Harga Midden Inleiding De gemeente Schiedam

Nadere informatie

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid.

Ten behoeve van besluitvorming omtrent de mogelijk te maken ruimtelijke ontwikkeling is onderzoek verricht naar het aspect externe veiligheid. Notitie 20130395-03 Bouwplan Taalstraat 88 te Vught Externe veiligheid Datum Referentie Behandeld door 14 maart 2013 20130395-03 R. Schoonbrood/LSC 1 Inleiding Ten noordoosten van het Vughts Historisch

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen

Quickscan externe veiligheid Centrum Vught e.o. Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen Kwalitatieve beschouwing relevante risicobronnen revisie 00 maart 2011 Auteur: Tom van der Linde Save Postbus 321 7400 AH Deventer Opdrachtgever Gemeente Vught datum vrijgave beschrijving revisie 04 goedkeuring

Nadere informatie

risico inventarisatie Felland Haren

risico inventarisatie Felland Haren risico inventarisatie Felland Haren Opdrachtgever: F. Vollebergh, gemeente Haren Opgesteld door: K.T. Stijkel, 4552 Steunpunt externe veiligheid Groningen Datum: risico inventarisatie Felland Haren Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land Notitie 20112539-03 Verantwoordingsparagraaf Externe Veiligheid Polanenpark Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 16 maart 2012 20112539-03 C. Land 1 Inleiding In opdracht van Van Riezen & partners

Nadere informatie

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366

Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Steunpunt externe veiligheid Groningen Externe veiligheid en verdubbeling / verbreding N366 Opdrachtgever: Provincie Groningen Dhr. J.H. Veerkamp Opgesteld door: P. van Lennep Steunpunt externe veiligheid

Nadere informatie

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015

21520204.R01. Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden. datum: 21 mei 2015 21520204.R01 Quickscan externe veiligheid supermarkt Urk Koraal Vastgoed uit Genemuiden datum: 21 mei 2015 m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k

Nadere informatie

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp

Intern memo. Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort - Duin 1e fase. Archief afdeling Ruimte en Wonen. Gert-Jan van de Bovenkamp Intern memo Dienst Stedelijke Ontwikkeling G.J. v.d. Bovenkamp Telefoon (036) 036 5484027 Fax (036) 036 539955 E-mail gjvdbovenkamp@almere.nl www.almere.nl Aan Projectteam Uitwerkingsplan Almere Poort

Nadere informatie

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk

: De heer H. Draaisma : Postbus 126 : 2200 AC Noordwijk RAPPORT betreffende een quickscan externe veiligheid Zuiddijk (ong.) te Graft-De Rijp Datum : 5 juli 2011 Kenmerk : 1105D234/DBI/rap5 Contactpersoon : De heer D.D.C.A. Bijl Auteur : Ing. J.P. Goossen Vrijgave

Nadere informatie

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid

Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond. Externe veiligheid Bijlage Verantwoording externe veiligheid behorende bij het projectbesluit Koningin Regentesselaan te Roermond 1. Inleiding Externe veiligheid In het kader van de stedelijke vernieuwing in de wijk Roermondse

Nadere informatie

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C.

: RUD Utrecht. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (kavel Vahstal) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, mevrouw C. Heezen Adviseur : Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : 8116008C Aantal

Nadere informatie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie

Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid. Datum 2 december 2011 Referentie Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011 Referentie 20112051-01 Referentie 20112051-01 Rapporttitel Kazernelaan te Weert Quickscan externe veiligheid Datum 2 december 2011

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid

Quickscan externe veiligheid Woningbouw Merellaan te Capelle aan den IJssel projectnr. 201716 revisie 02 mei 2011 Auteur ing. S. M. O. Krutzen Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Afdeling Stedelijke Ontwikkeling Postbus

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID INVLOEDSGEBIEDEN Realisatie vrijstaande woning, wijziging bouwvlak Luikerweg 110 Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Compositie 5 Stedenbouw bv de heer T. Kousemaeker

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen provinciale weg N 996 en Spoorwegtraject Sauwerd Delfzijl te Loppersum Opdrachtgever: Mv. T. Swijghuizen gemeente Loppersum Opgesteld door: P.P. van Lennep Steunpunt

Nadere informatie

Risicoanalyse transport spoor

Risicoanalyse transport spoor 2 oktober 2013 Versie 1 locatie Amsterdam Risicoanalyse transport spoor Bestemmingsplan Rouwcentrum Hoogoorddreef E. Dolman Herikerbergspoor 290 Postbus 922 1101 CT Amsterdam 1000 AX Amsterdam e.dolman@dmb.amsterdam.nl

Nadere informatie

Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode

Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode Gemeente Sint- Oedenrode, juli 2013 Projectnummer: 74300305 Kwantitatieve risicoberekeningen hogedruk aardgastransportleidingen Gemeente Sint- Oedenrode Opdrachtgever Project Projectnummer : 74300305 Status

Nadere informatie

NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID

NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID NOTITIE EXTERNE VEILIGHEID 1 INHOUD 1 Waarom deze notitie? 2 Wettelijk kader en rol provincie Groningen 3. Risicosituatie in Ten Boer 4. Conclusies bijlage 1: begrippen bijlage 2: besluiten en regelingen

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Ruimtelijke ontwikkelingen Zijweg Dungen 5 te Schijndel Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140927/D01/RK Datum: 11 augustus

Nadere informatie

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al

RUD Utrecht. Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al RUD Utrecht Toetsing plaatsgebonden risico (PR) en verantwoording groepsrisico (GR) Bestemmingsplan Oog in Al Auteur : J. van Berkel Datum : 4 december 2014 RUD Utrecht Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker

RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker RBMII-berekeningen weg en spoor t.b.v. bp Bedrijventerrein Duurkenakker 1. Inleiding De gemeente Menterwolde heeft het Steunpunt gevraagd om risicoberekeningen uit te voeren ten behoeve van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond)

Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Externe Veiligheid bestemmingsplanherziening Kavel 15 Vathorst (Ierse Pond) Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer B. Visscher Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat

Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Advies Externe Veiligheid inzake bestemmingsplan Sneek Van Giffenstraat Algemeen toetsingskader Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig ongeval voor de omgeving

Nadere informatie

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007

Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Advies Externe Veiligheid Van Rogier van Kalken bij ruimtelijke plannen Datum 19 oktober 2007 Onderwerp EV Advies tel./e-mail 075-6553537 rkalken@milieudienst-waterland.nl Inleiding In dit advies wordt

Nadere informatie

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst

Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Externe Veiligheid 47 extra woningen Vathorst Opdrachtgever : Gemeente Amersfoort, de heer S. de Graaff Adviseur : Servicebureau Gemeenten Auteur : de heer R. Polman Projectnummer : SB G/POLR/529357 Aantal

Nadere informatie

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe

Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 februari 2010 Kenmerk N003-4688832MTU-kmn-V02-NL Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone (Loswal) te Wijhe In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: SAB Contactpersoon: De heer C. Deterink Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 info@wmma.nl www.adviesburowindmill.com

Nadere informatie

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID

QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID QUICKSCAN EXTERNE VEILIGHEID Zeelberg 41A te Valkenswaard Opdrachtgever: Contactpersoon: Milon bv de heer W. van der Velden Documentnummer: 20140241/C01/RK Datum: 25 februari 2015 Opdrachtnemer: Auteur:

Nadere informatie

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren

Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Inpassingsplan Opstelplaats De Vork Essen-Haren Opdrachtgever: Provincie Groningen, A. Wiechertjes Opgesteld door: A.P. Drenth/K. Probst Omgevingsdienst Groningen Datum: 28 november 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN

BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN BUREAU EXTERNE VEILIGHEID FRYSLÂN EXTERNE VEILIGHEIDSPARAGRAAF / VERANTWOORDING GROEPSRISICO BESTEMMINGSPLAN BUSINESS PARK FRIESLAND van de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen Datum: 10 september 2010

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda

Verantwoording groepsrisico. Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Verantwoording groepsrisico Bestemmingsplan VOSKO, Goudse Poort gemeente Gouda Status: DEFINITIEF Datum: 16 oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Wat is de verantwoordingsplicht?...

Nadere informatie

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00

Dorado Beach. Externe Veiligheid. Definitief. Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013. GM-0115908, revisie 00 Dorado Beach Externe Veiligheid Definitief Grontmij Nederland B.V. Arnhem, 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Leeswijzer... 5 2 Begrippenkader externe veiligheid... 6 2.1 Het begrip risico...

Nadere informatie

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04

Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid. Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Herstructurering Biedermeier Mariaberg te Maastricht Quickscan externe veiligheid Datum 19 december 2012 Referentie 20122015-04 Referentie 20122015-04 Rapporttitel Herstructurering Biedermeier Mariaberg

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02

Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort. Datum 7 december 2009 Referentie 20091936-02 Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum Referentie 20091936-02 Referentie 20091936-02 Rapporttitel Onderzoek externe veiligheid plangebied Afrikastraat te Ittervoort Datum

Nadere informatie

Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk

Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk Milieuonderzoeken Losplaatsweg Noordwijk te Noordwijk Onderzoek externe veiligheid gasleiding Opdrachtgever Thunnissen Ontwikkeling BV Contactpersoon de heer M. Goesten Kenmerk R073255aa.00001.cvg Versie

Nadere informatie

Rapport VH.10125, september 2010

Rapport VH.10125, september 2010 Rapport VH.10125, september 2010 Onderzoek naar de omgevingskwaliteit ten aanzien van de herinrichting van akkerbouw en loonbedrijf Toonen Dekkers te Maasbommel Inzake: - luchtkwaliteit - geluidhinder

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden

Onderzoek externe veiligheid. Ontwikkeling De Krijgsman te Muiden definitief revisie 03 29 augustus 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 1.1 Leeswijzer 1 2 Beleidskader 2 3 Beschouwing risicobronnen 4 3.1 Rijksweg A1 4 3.2 Utrechtse Vecht 5 3.3 Maxisweg 6 3.4 Hogedruk

Nadere informatie

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede

Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede Notitie Contactpersoon Maaike Teunissen Datum 25 augustus 2008 Kenmerk N001-4601257MTU-pws-V01-NL Onderzoek externe veiligheid Hengelosestraat 363 te Enschede 1 Aanleiding en opzet onderzoek In opdracht

Nadere informatie

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept

Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid. Concept Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid Rapportnummer O 15571-1-RA-001 d.d. 8 april 2015 Madewater en Westmade te Monster externe veiligheid opdrachtgever Gemeente Westland (Gemeentekantoor

Nadere informatie

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp

Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Risicoanalyse vervoer gevaarlijke stoffen N388 Bestemmingsplan Kalkovens en vissershuisje Zoutkamp Opdrachtgever: Mv. K. Bakema gemeente De Marne Opgesteld door: P.P. van Lennep Datum: 14 oktober 2011

Nadere informatie

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer

Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer Verantwoording groepsrisico gemeente Roosendaal Bestemmingsplan Landgoed Ottermeer 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze verantwoording groepsrisico heeft betrekking op het bestemmingsplan Landgoed Ottermeer.

Nadere informatie

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW

Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Memo Datum : 20 juli 2016 Bestemd voor : BuroGkracht Van : M.H. van der Wielen Paraaf : MW Projectnummer : 20160303 Betreft : Verantwoording groepsrisico Esschebaan 6 te Esch 1.1 Inleiding 1.1.1 Beleidskader

Nadere informatie

memo Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid

memo Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid B.V. memo aan: van: Vivare Projecten BV ing. Edwin G.M. Bonekamp datum: 18 november 2008 cc: betreft: SAB Arnhem, Jeffrey Luttikhuizen 80769 Bergerhof, Renkum paragraaf externe veiligheid Situatie Vivare

Nadere informatie

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf

Zoetermeer. Innovatiefabriek. Kwantitatieve risicoanalyse. 090301.1778700 14-05-2013 concept. ir. R.A. Sips. ing. J. Lauf Zoetermeer Innovatiefabriek Kwantitatieve risicoanalyse identificatie status projectnummer: datum: status: 090301.1778700 14-05-2013 concept opdrachtleider: ir. R.A. Sips auteur: ing. J. Lauf Adviesbureau

Nadere informatie

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE

ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE MEIJDENSTRAAT RAPPORTAGE ACTUALISATIE ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID PASTOOR VAN DE GEMEENTE OISTERWIJK 19 februari 2014 077565769:A - Definitief D01071.000056.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3

Nadere informatie