Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzichtstudie informatieprocessen. Nota van bevindingen"

Transcriptie

1 Overzichtstudie informatieprocessen Nota van bevindingen

2 Colofon Programma Programma B Projectnaam Overzichtstudie informatieprocessen Versie 19 september 2013 Pagina 2 van 77

3 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies Aanleiding en achtergrond Onderzoeksvragen Toetsingskader Onderzoeksmethoden Conclusies 7 2 Inleiding Introductie Probleemanalyse Probleemstelling en onderzoeksvragen Toetsingskader Conceptueel model Onderzoeksmethode en reikwijdte uitspraken 16 3 Gegevensuitwisseling voor hergebruik Inleiding Gezamenlijke voorziening Norm Invulling Conclusie 30 4 Randvoorwaarde: borging kwaliteit gegevens Inleiding Polisadministratie Norm Invulling Conclusie Correctiefaciliteit voor de burger Norm Invulling Conclusie Opsporen en melden van afwijkingen in registraties Norm Invulling Conclusie 44 5 Randvoorwaarde: Bescherming persoonsgegevens Inleiding Veilige uitwisseling persoonsgegevens Norm Invulling Conclusie Beveiliging van persoonsgegevens Norm Invulling Conclusie 52 Pagina 3 van 77

4 6 Randvoorwaarde: transparante procesgang Inleiding Informeren burgers Norm Invulling Conclusie Mogelijkheid om geregistreerde gegevens in te zien Norm Invulling Conclusie Gebruik inzagerecht Norm Invulling Conclusie 64 Bijlagen 66 Bijlage 1 Toetsingskader 66 Bijlage 2 Begrippen 70 Bijlage 3 methodologische verantwoording 72 Bijlage 4 Lijst van deelnemers aan de expertsessie 73 Bijlage 5 Literatuurlijst 74 Pagina 4 van 77

5 1 Samenvatting en conclusies 1.1 Aanleiding en achtergrond De dienstverlening binnen de sector werk en inkomen is in de afgelopen jaren sterk gedigitaliseerd. De uitvoeringsorganisaties UWV en SVB en gemeenten wisselen steeds meer gegevens uit ten behoeve van de dienstverlening aan burgers. De verwachting is dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten. Hierdoor groeit ook het belang van de invulling van de randvoorwaarden op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, gegevenskwaliteit en transparantie over gegevensverwerking richting de burger. Met deze nota van bevindingen sluit de inspectie een periode van drie jaar af, waarin zij binnen het programma informatieprocessen onderzoek deed naar de ontwikkeling van digitalisering bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten in de sector werk en inkomen. De eerste programmarapportage gaf een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de periode hadden voorgedaan, en legde deze naast de aanbevelingen van de commissie Keller uit Sinds 2010 is er veel veranderd. In deze overzichtstudie geeft de inspectie een overzicht van de ontwikkelingen sinds het verschijnen van de eerste programmarapportage. De inspectie brengt in deze nota van bevindingen de in eerdere onderzoeken geconstateerde risico s die met gegevensuitwisseling samenhangen met elkaar in verband. Dit doet zij vanuit de drie programmalijnen van het programma informatieprocessen: eenmalige gegevensuitvraag en hergebruik van gegevens, kwaliteitsborging, en beveiliging van persoonsgegevens. Het beoogde effect van deze overzichtstudie is een meer solide basis voor digitale dienstverlening in de sector werk en inkomen, door inzicht te geven in de bijdrage die de gezamenlijke partijen binnen de sector werk en inkomen leveren aan hergebruik van gegevens, verbetering van gegevenskwaliteit transparantie en bescherming van persoonsgegevens. Voor de bewindspersonen van SZW, de uitvoeringsorganisaties UWV en SVB, en gemeenten bieden de bevindingen uit deze overzichtstudie aanknopingspunten voor het desgewenst treffen van maatregelen. 1.2 Onderzoeksvragen Bij de uitvoering van het onderzoek heeft de inspectie de onderstaande onderzoeksvraag centraal gesteld: 1 Inspectie werk en inkomen (2010). De burger bediend in Den Haag. Pagina 5 van 77

6 In hoeverre geven UWV, SVB en gemeenten invulling aan (de voorwaarden voor) gegevensuitwisseling door hergebruik van gegevens, kwaliteitsborging en bescherming van persoonsgegevens? De centrale vraagstelling wordt uitgewerkt in de volgende twee deelvragen: 1. Hoe geven UWV, SVB en gemeenten invulling aan de begrippen hergebruik van gegevens, kwaliteitsborging van gegevens, transparantie en bescherming van persoonsgegevens? 2. Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren voor hergebruik van gegevens, kwaliteitsborging van gegevens, transparantie en bescherming van persoonsgegevens? 1.3 Toetsingskader De inspectie heeft de centrale begrippen in het onderzoek getoetst aan de volgende normen: Hergebruik gegevens: De Wet Eenmalige Uitvraag werk en inkomen (WEU) regelt in de Wet SUWI dat de Suwi-partners voor het realiseren van de beoogde eenmalige uitvraag een stelsel van gezamenlijke voorzieningen (GeVS) in standhouden. Hieruit afgeleid is de norm dat UWV, SVB en gemeenten deze gezamenlijke voorzieningen hebben gerealiseerd en deze gebruiken ten behoeve van eenmalige uitvraag. Borging kwaliteit gegevens: De Polisadministratie voldoet aan het normenkader zoals vastgesteld door de betrokken partijen en afgestemd met de Tweede Kamer. De Polisadministratie bevat gegevens over lonen, uitkeringen en arbeidsverhoudingen van alle verzekerde werknemers in Nederland. Gemeenten, UWV en SVB bieden een correctiefaciliteit aan, waarmee de burger kan aangeven dat een gegeven naar zijn mening niet juist is geregistreerd. Gemeenten, UWV en SVB melden afwijkingen ten opzichte van (basis-)registraties terug aan de bronhouder/beheerder van de betreffende registratie of stellen de bronhouder in staat om afwijkingen zelf op te sporen. 2 Bescherming persoonsgegevens: Bescherming van persoonsgegevens is een breed begrip dat zowel technische als organisatorische (beheers)aspecten omvat. De inspectie heeft voor beide aspecten normen opgenomen. De eerste norm sluit aan bij de technische betekenis, die vooral wordt benadrukt in de publieke opinie en literatuur. De tweede norm sluit aan bij de bescherming van persoonsgegevens die vorm krijgt in organisatorische maatregelen, procedures en werkwijzen. In deze overzichtstudie ligt de nadruk op dit tweede aspect. Gegevensuitwisseling tussen gemeenten, UWV en SVB vindt plaats via een beveiligde ict-infrastructuur. Voor de uitwisseling van gegevens via Suwinet en het gebruik van deze gegevens zijn spelregels opgenomen in de SUWI-regelgeving, die zijn uitgewerkt in een verantwoordingsrichtlijn. Gemeenten, UWV en SVB voldoen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens uit GeVS aan de essentiële normen voor vertrouwelijkheid uit deze verantwoordingsrichtlijn. 2 De Inspectie geeft bij dit onderzoek een bredere invulling aan het begrip terugmelding dan die in de wetgeving wordt gehanteerd. De wetgeving gaat uit van verplichte terugmelding op als authentiek aangewezen gegevens uit basisregistraties. Voor de kwaliteit van de gegevens vindt de inspectie het ook van belang dat bij tijfel terugmelding plaatsvindt op niet als authentiek aangewezen gegevens, omdat steeds meer gegevens als authentiek worden aangemerkt. Pagina 6 van 77

7 Transparante procesgang: UWV, SVB en gemeenten maken het recht op inzage in algemene zin (passief) bekend aan burgers. Gemeenten, UWV en SVB bieden de burger de mogelijkheid om de over hem geregistreerde en verwerkte gegevens in te zien. UWV, SVB en gemeenten registreren in hoeverre burgers daadwerkelijk gebruik maken van de geboden faciliteiten voor inzage in hun gegevens. 1.4 Onderzoeksmethoden 1.5 Conclusies Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen heeft de inspectie een literatuurstudie uitgevoerd. Hierbij is uitgegaan van bestaande bronnen, waaronder rapportages van de inspectie, onderzoeksrapporten van andere organisaties, kamerstukken en jaarverslagen. De hieruit voortvloeiende conclusies zijn voorgelegd aan experts uit het veld van werk en inkomen met specifieke kennis op het terrein van gegevensuitwisseling. Daarbij hebben de experts desgevraagd ook inzicht gegeven in actuele ontwikkelingen. De opmerkingen van de experts zijn verwerkt in deze nota. Hergebruik De uitvoeringsorganisaties en gemeenten hebben gezamenlijk invulling gegeven aan de GeVS om hergebruik van gegevens te realiseren. Zij maken op grote schaal gebruik van gegevens die via Suwinet middels het virtuele Digitaal Klant Dossier (DKD) aan bronbestanden van de ketenpartners worden ontleend. Het totale aantal gegevens dat via Suwinet wordt hergebruikt, neemt toe. Dit geldt ook voor het aantal verschillende eindgebruikers. De eenmalige uitvraag van gegevens is nog niet overal in de uitvoering praktijk. Gemeenten blijven ten opzichte van UWV en SVB achter in het gebruik van de omgekeerde intake. Bij de omgekeerde intake worden bekende gegevens op het aanvraagformulier vooringevuld, waarna de klant deze controleert op juistheid en waar nodig aanvult. Belemmerende factoren voor hergebruik van gegevens door gemeenten via de GeVS zijn onder meer de problematische aanlevering van gegevens door gemeenten aan het sectorloket en twijfels bij de eindgebruiker over de kwaliteit en bruikbaarheid van gegevens. Daarnaast zijn er zorgen bij de ketenpartners over het veilig gebruik van persoonsgegevens (als voorwaarde voor gegevensverstrekking). Doordat er steeds meer (verschillende) aanbieders en afnemers zijn wordt de samenwerking binnen de GeVS complexer. Vooral daar waar sprake is van hergebruik van gegevens tussen de sector werk en inkomen en andere sectoren wordt deze bemoeilijkt door het bestaan van verschillende standaarden die voortvloeien uit verschillen in wetgeving en daardoor niet op elkaar aansluiten. Binnen de sector werk en inkomen geldt een gesloten verstrekkingenregime. Gegevens die binnen de sector van werk en inkomen worden verwerkt, mogen op grond van de Wet Suwi en de diverse materiewetten alleen worden uitgewisseld als de wet dat uitdrukkelijk toestaat. Met name in het gemeentelijke domein staat dit op gespannen voet met het uitgangspunt van de integrale klantbenadering, dat van professionals verwacht om over wettelijke domeinen heen te kijken. Met de komende decentralisaties, waardoor steeds meer wettelijke taken naar de gemeenten gaan, zal dit spanningsveld nog groter worden. Pagina 7 van 77

8 Kwaliteitsborging De gegevensverwerking in de Polisadministratie voldoet aan het normenkader zoals dat is afgestemd met betrokken partijen en de Tweede Kamer. De kwaliteit van de gegevens in de loonaangifteketen is afhankelijk van de aanlevering van gegevens door werkgevers. Door UWV en Belastingdienst zijn maatregelen voor kwaliteitsborging ingebouwd in het proces van loonaangifte. Het verbeteren van de kwaliteit van de gegevens in de polisadministratie, blijft een speerpunt. Vanuit het oogpunt van de bruikbaarheid van de polisgegevens voor de sector werk en inkomen zijn er verbeterpunten. Professionals van gemeenten hebben voor het vaststellen van het recht op een WWB-uitkering bijvoorbeeld behoefte aan actuele gegevens over lonen en inkomstenverhoudingen. Als gevolg van de gemaakte keuzes door de wetgever en uitgangspunten rond de inrichting van de loonaangifteketen kan hier niet altijd aan worden voldaan. In de sector werk en inkomen zijn (technische) voorzieningen voor correctieverzoeken gerealiseerd, zoals Suwinet-Correctie, Mijnoverheid.nl, en voorinvulling bij het aanvragen van een uitkering. Deze voorzieningen bieden de burger de mogelijkheid om aan te geven dat een gegeven naar zijn mening niet juist is geregistreerd. Gemeenten, UWV en SVB geven daarmee invulling aan een correctiefaciliteit voor de burger. Politiek-bestuurlijk is er voldoende draagvlak voor een correctiefaciliteit voor de burger en het belang daarvan wordt onderkend. Het recht op correctie, dat is vastgelegd in de WBP en de wet SUWI, laat zich in de praktijk echter moeilijk effectueren. De uitvoeringsorganisaties en gemeenten zijn nog weinig doordrongen van het feit dat de burger steeds meer verantwoordelijkheid draagt voor de juistheid van de over hem geregistreerde gegevens, en daarmee een groeiend belang heeft bij transparantie om zelf de regie te kunnen voeren over zijn gegevens. Zij informeren burgers niet (actief) over correctiemogelijkheden en vaak is niet duidelijk wie onjuistheden in de gegevens moet corrigeren. Burgers maken in de praktijk weinig gebruik van de geboden correctiefaciliteiten. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten kunnen afwijkingen ten opzichte van de geregistreerde gegevens doorgeven (terugmelden) aan de bronhouder van de registratie. De technische voorzieningen om terugmelding van onjuiste gegevens tussen organisaties mogelijk te maken zijn gerealiseerd, maar nog niet overheidsbreed inzetbaar. In de sector werk en inkomen worden daarnaast ook andere mogelijkheden ingezet om afwijkingen in gegevens op te sporen, zoals de vergelijking van verschillende adresbestanden. Terugmelding is uitsluitend verplicht bij gerede twijfel aan de juistheid van een authentiek gegeven. Het gebruik van terugmeldvoorzieningen is beperkt en terugmelding op nietauthentieke gegevens vindt nagenoeg niet plaats. Met name binnen gemeenten zijn professionals onvoldoende op de hoogte over hoe en waar ze moeten terugmelden. Op organisatieniveau heeft terugmelden geen prioriteit. Het gemeenschappelijk belang wordt onderschat en is ondergeschikt aan de bewaking van de kwaliteit van de gegevens voor het eigen primaire proces. Bescherming persoonsgegevens Er is een wettelijk kader voor de bescherming van persoonsgegevens. Het belang van beveiliging van persoonsgegevens neemt toe door de groeiende omvang van het aantal uitgewisselde gegevens en de toename van het aantal aansluitingen buiten de sector werk en inkomen. Hierdoor wordt de beveiliging van gegevens steeds complexer. In de sector werk en inkomen zijn verschillende initiatieven in gang gezet om de beveiliging van persoonsgegevens te verbeteren. Vooral gemeenten hebben nog een forse slag te maken om de beveiliging van persoonsgegevens op orde te krijgen. Pagina 8 van 77

9 Transparantie Het bieden van transparantie over de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijk uitgangspunt, dat onder meer tot uitdrukking komt in het inzage- en correctierecht. De inspectie verstaat onder transparantie ook dat UWV, SVB en gemeenten klanten informeren over hoe zij invulling kunnen geven aan dit recht. Het actief informeren van burgers over de mogelijkheden om hun gegevens in te zien is geen wettelijke verplichting en heeft in de praktijk geen prioriteit. Bij UWV en SVB is sprake van een passieve wijze van informeren van klanten over inzage- en correctierecht. Bij gemeenten is het beeld divers; er zijn gemeenten die de klant niet informeren, maar ook gemeenten die de klanten informeren door middel van folders en informatie op de website en er zijn gemeenten dit mondeling doen. Voor burgers zijn verschillende voorzieningen beschikbaar voor inzage in de over hen geregistreerde gegevens. Op mijnoverheid.nl en werk.nl krijgen burgers inzage in een belangrijk deel van de gegevens die over hen in het DKD zijn opgenomen. UWV en SVB hebben ook eigen voorzieningen gerealiseerd om de burger inzicht te geven in de gegevens die zij over hem hebben geregistreerd. Desondanks is het voor de burger niet transparant welke gegevensstromen, die vaak over organisatiegrenzen heen gaan, in het uitkeringsproces plaatsvinden. Uitvoeringsorganisaties en gemeenten zijn om een aantal redenen terughoudend met het bieden van transparantie over het gehele uitkeringsproces. Het geven van inzage is complex, mede door toenemende gegevensverwerking en registratie in vele databases. Daarnaast is voor de klant niet altijd duidelijk bij welke ketenpartner hij moet zijn voor inzage en correctie van zijn gegevens. Het feitelijk gebruik van inzage- en correctievoorzieningen door burgers is beperkt, wat het beeld voedt dat de burger weinig behoefte zou hebben aan transparantie. Hierdoor onderschatten uitvoeringsorganisaties en gemeenten het belang van de burger. Pagina 9 van 77

10 Pagina 10 van 77

11 2 Inleiding 2.1 Introductie In de afgelopen jaren is digitale dienstverlening aan de burger sterk toegenomen. Met het oog op een efficiënt functionerende overheid en meer verantwoordelijkheid voor de burger, zal deze digitalisering alleen maar verder toenemen. Dit heeft voor de sector werk en inkomen al geleid tot een wijziging van de Wet SUWI. 3 In de Wijzigingswet is onder meer het nieuwe digitale dienstverleningsconcept opgenomen. Dit concept beoogt dat de dienstverlening in toenemende mate digitaal wordt aangeboden. Hergebruik van gegevens is een van de voorwaarden voor een efficiënte en effectieve digitale dienstverlening. De Inspectie SZW heeft onderzocht in hoeverre de uitvoeringsorganisaties UWV, SVB en de gemeenten invulling geven aan de randvoorwaarden voor een efficiënte en effectieve wijze van hergebruik. In deze nota doet de inspectie verslag van de bevindingen van het onderzoek. Met deze nota van bevindingen sluit de inspectie een periode van drie jaar af, waarin onderzoek is gedaan naar de ontwikkelingen van informatieprocessen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten in de sector werk en inkomen. De nota van bevindingen richt zich op de wijze waarop de voorwaarden voor digitale en niet-digitale gegevensuitwisseling door UWV, SVB en gemeenten worden ingevuld. De focus ligt daarbij op de gegevensuitwisselingen die tussen en binnen deze organisaties plaatsvinden voor de uitvoering van de SZW-wetgeving. Meer in het bijzonder op de processen uitkeringsaanvraag, uitkeringsverstrekking en fraudebestrijding bij uitvoering van de WW, WWB, AIO of AOW. De inspectie kijkt terug naar wat er sinds de eerste rapportage De burger bediend 2010 aan ontwikkelingen heeft plaatsgevonden ten aanzien van hergebruik van gegevens. 2.2 Probleemanalyse Een korte terugblik In de periode waarin het programma Informatieprocessen tot stand kwam, lag de nadruk in de sector werk en inkomen op het realiseren van administratieve lastenverlichting voor werkzoekenden en werkgevers en de digitale ondersteuning van klantmanagers. Hierin speelden de integrale dienstverlening op de Werkpleinen, de invoering van de Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen (WEU) en de ontwikkeling van het digitaal klantdossier (DKD) een belangrijke rol. Het contact tussen de klantmanager/werkcoach en de klant nam in het dienstverleningsconcept van de Werkpleinen een centrale plaats in. De eerste rapportage van het programma Informatieprocessen besteedde aandacht aan de programmalijnen hergebruik van gegevens en gegevenskwaliteit. 4 De inspectie gaf in deze rapportage een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen die zich in de periode hadden voorgedaan, en legde deze naast de aanbevelingen van de commissie Keller uit 2005 en de daaruit voortgekomen besluitvorming van de toenmalige 3 Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in verband met aanpassing van de dienstverlening van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen aan werkgevers en werkzoekenden en de opheffing van de Raad voor werk en inkomen als publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak en van de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met de beëindiging van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van loonkostensubsidies, Stb. 2012, Inspectie werk en inkomen (2010). De burger bediend in Den Haag. Pagina 11 van 77

12 staatssecretaris. 5 De inspectie constateerde dat, ondanks de geboekte resultaten, vijf van de knelpunten van de commissie Keller anno 2010 nog niet over de volle breedte waren weggenomen. Deze knelpunten waren: - Omvangrijke intake, uitgebreide formulieren en veel bewijsstukken - Meermalen aanleveren van dezelfde gegevens - Onvoldoende zicht op samenhang van de activiteiten over organisaties heen - Geen ketenbrede statusinformatie over de burger beschikbaar - Controle op samenloop uitkeringen achteraf in plaats van vooraf Deze knelpunten hebben voornamelijk betrekking op eenmalige gegevensuitvraag en hergebruik van gegevens en kwaliteitsborging. De derde programmalijn van het programma Informatieprocessen, beveiliging van persoonsgegevens, kwam in latere rapportages aan bod. Ook met betrekking tot dit thema constateerde de inspectie diverse knelpunten. In 2011 deed de inspectie (vervolg)onderzoek naar de beveiliging van de gegevensuitwisseling via de gemeenschappelijke voorziening Suwinet. De inspectie concludeerde dat gemeenten op dat moment niet aantoonbaar konden maken dat een passend niveau van beveiliging was gerealiseerd om misbruik en oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens van burgers te voorkomen. 6,7 In een ander onderzoek constateerde de inspectie dat transparantie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens voor UWV, SVB en gemeenten in de praktijk geen prioriteit heeft. 8 Dit hangt samen met de beperkte mate waarin burgers gebruik maken van hun inzage- en correctierecht. 9 In de periode is het landschap van werk en inkomen ingrijpend gewijzigd. De noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen dwong het kabinet tot het maken van duidelijke keuzes, waarbij maximaal gebruik werd gemaakt van de snel toenemende mogelijkheden en acceptatie van internettechnologie. Als gevolg daarvan kwam het accent in de afgelopen jaren steeds meer te liggen op de digitalisering van de dienstverlening. De veronderstelling daarbij is dat de dienstverlening door verdere digitalisering zal leiden tot een goedkopere uitvoering. Daaraan gekoppeld is de verwachting dat de kwaliteit van de dienstverlening niet zal verminderen, en de uitvoering efficiënter en effectiever zal worden. Werkzoekenden werden in deze periode meer en meer aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid om werk te vinden. Ook is de rol van de klantmanager teruggedrongen. In het kader van het Redesign is UWV bezig om haar dienstverlening aan werkzoekenden voornamelijk digitaal aan te bieden en slechts in een beperkt aantal gevallen via face-toface contacten. 10 De wijziging van de wet SUWI van 21 mei 2012 gaf hiervoor een wettelijke basis; ook betekende dit het einde van de inzet van het re-integratiebudget Werkloosheidswet en van de loonkostensubsidies. 11 De geïntegreerde dienstverlening van UWV en gemeenten op de werkpleinen werd vervangen door complementaire dienstverlening. Het aantal vestigingen van waaruit UWV opereert wordt teruggebracht van 98 in 2012 naar 30 in Keller, W., Groen, U., Lunteren, J. van (2005). De burger bediend! Expertcommissie informatievoorziening en elektronische dienstverlening SUWI. Rapport uitgebracht aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 6 Inspectie Werk en Inkomen (2011) Vervolgonderzoek Beveiliging en privacy in de SUWI-keten. Den Haag. 7 Inspectie Werk en Inkomen (2011) Gegevensuitwisseling WWB/WIJ. Den Haag. 8 Inspectie Werk en Inkomen (2011) Transparante verwerking van persoonsgegevens in het SUWI-domein. Den Haag. 9 Ibid. 10 Wet van 21 mei 2012 tot wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen Kamerstukken II, , nr Ibid. Pagina 12 van 77

13 Deze ontwikkelingen vinden plaats binnen de context van de netwerksamenleving, waarin digitale dienstverlening op tal van terreinen ingeburgerd is geraakt. Vrijwel alle huishoudens hebben een pc met toegang tot internet Hour connectivity en het digitaal delen van gegevens zijn een alledaags verschijnsel geworden. 13 In 2009 werd geschat dat de gemiddelde Nederlander in tenminste 250 tot 500 databases staat geregistreerd. 14 Algemeen wordt aangenomen dat dit aantal snel stijgt: in 2011 staan actieve burgers naar schatting met circa gegevens in 1500 databases. 15 De overheid gaat hierin mee en is in snel tempo aan het omvormen tot een i-overheid. 16 Dit leidt in toenemende mate tot gegevensuitwisselingen tussen verschillende sectoren. Binnen het landelijke progamma i-nup wordt onder meer het stelsel van basisregistraties verder uitgebouwd. 17 ICT-ondersteuning is een cruciaal element in de visie van de VNG op de gemeentelijke dienstverlening in De Programmaraad SUWI stimuleert de toepassing van e-wwb bij uitkeringsaanvragen. 19 Ook het verandertraject SVB 10 van SVB steunt op digitalisering van dienstverlening. Door de snelle ontwikkeling van de digitale dienstverlening is het belang en de afhankelijkheid van gegevensuitwisseling in de sector werk en inkomen de laatste jaren toegenomen. De verwachting is, gezien de ambities van de uitvoeringsorganisaties en gemeenten ten aanzien van digitale dienstverlening, dat dit belang in de toekomst nog verder zal toenemen. Hierbij valt te denken aan klanten die een uitkering via het digitale kanaal aanvragen zonder dat daar een klantmanager aan te pas komt, klanten die zich online identificeren, internetformulieren die vooringevuld worden, real time controle van digitaal aangeleverde gegevens. Ook voor werkgevers zal naar verwachting het digitale kanaal belangrijker worden. UWV heeft aangegeven dat de mogelijkheden voor werkgevers om zelf via het internet kandidaten voor vacatures te zoeken zal worden verbeterd. 20 Gesignaleerde risico s De geschetste ontwikkelingen bieden kansen om de gegevensuitwisseling in de sector werk en inkomen te verbeteren en te versterken. Tegelijkertijd ziet de inspectie in de gegevensuitwisseling ook risico s voor de continuïteit van de (digitale) dienstverlening. Uit door de inspectie uitgevoerde onderzoeken komen diverse knelpunten op het terrein van digitale dienstverlening en gegevensuitwisseling naar voren, onder meer de volgende: Veel gemeenten moeten de benodigde gegevens nog uit diverse informatiesystemen bij elkaar brengen; de administratieve lasten in de uitvoering kunnen met andere woorden verder omlaag worden gebracht. 21,22 12 CBS Webmagazine (2012). Nederland Europees kampioen internettoegang. Artikel op NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/digitale-economie/artikelen/ wm.htm 13 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2011). ioverheid. Den Haag/Amsterdam: WRR/Amsterdam University Press. 14 Schermer, B.W en Wagemans, T. (2009) Onze digitale schaduw. Een verkennend onderzoek naar het aantal databases waarin de gemiddelde Nederlander geregistreerd staat. Amsterdam: Considerati. 15 De voorzitter van het CBP, de heer Kohnstamm, noemde deze aantallen in een expertmeeting inzake de evaluatie van Wbp. Zie Eerste Kamer (2011). Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens. Verslag van een expertmeeting. Kamerstukken I, , nr. B Herdruk. 16 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2011). ioverheid. Den Haag/Amsterdam: WRR/Amsterdam University Press. 17 I-NUP is de implementatie van Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Dit bestaat uit (23) digitale bouwstenen en het nakomen van (19) resultaatverplichtingen. Gemeenten en andere overheidsorganen kunnen die bouwstenen gebruiken om hun dienstverlening aan burgers en ondernemers sneller, beter en efficiënter te maken. (bron: i-nup (2011). Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid.) 18 Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2010). Dienstverlening draait om mensen. 19 De Programmaraad (Divosa, UWV en VNG) heeft een agenda voor de complementaire samenwerking tussen UWV en gemeenten opgesteld waaronder ICT-toepassingen. 20 UWV (2012). Jaarplan EIM (2010). De werking van de eenmalige gegevensuitvraag in de praktijk: Evaluatie perceel 2 WEU. Zoetermeer. 22 Inspectie Werk en Inkomen (2011). Keteninformatisering. Den Haag. Pagina 13 van 77

14 Verschillende gemeenten geven aan dat Suwinet nog niet volledig gebruikt kan worden als vervanging voor het opvragen van bewijsstukken. 23,24 Het ontwikkelen van back office systemen ter vervanging van legacy systemen 25 is niet eenvoudig. Zo heeft de SVB meer tijd nodig om het SVB tien programma uit te voeren en is de ontwikkeling van het WIA systeem bij UWV geen sinecure gebleken. 26,27 De dienstverlening aan werkgevers is meer vraaggericht geworden. Naar de mening van de werkgevers is het echter van groot belang dat bij de omslag naar veel meer digitale dienstverlening het elektronisch matchen op diverse punten verbeterd wordt en eigenlijk nooit helemaal zonder menselijke schakel kan functioneren. 28 Verder signaleert de inspectie dat de digitale dienstverlening de persoonlijke dienstverlening nooit helemaal zal kunnen vervangen en dat ook vanuit de werkzoekenden geredeneerd er altijd aandacht moet blijven voor situaties waarin de werkzoekenden niet zelfredzaam genoeg zijn. Zowel op het gebied van digitale dienstverlening als op andere gebieden binnen de begeleiding naar werk. 29 De beveiliging van Suwinet lijkt vooral bij gemeenten niet op orde te zijn, uitgaande van de indicaties die de monitor van BKWI over het gebruik van Suwinet door gemeenten geeft. 30 Standaard pakketten/oplossingen (bijv. e-wwb) sluiten niet altijd aan bij de wensen/processen van gemeenten. 31 Bovengenoemde knelpunten vragen om aandacht van beleid en uitvoering om stappen te kunnen zetten om de ambities met digitale dienstverlening te halen. De inspectie richt zich in deze rapportage in het algemeen meer op de risico s die met gegevensuitwisseling samenhangen. Dit doet zij vanuit de drie programmalijnen van het programma informatieprocessen: eenmalige gegevensuitvraag en hergebruik van gegevens, kwaliteitsborging, en beveiliging persoonsgegevens. De inspectie heeft ten aanzien van de deze thema s in het verleden diverse onderzoeken uitgevoerd. In dit onderzoek worden deze thema s met elkaar in verband gebracht en geplaatst in het bredere perspectief van gegevensuitwisseling. Dit gebeurt door de kennis over de thema s uit bestaande bronnen met elkaar in verband te brengen. Naast de bevindingen uit onderzoek van de inspectie (inspectiebreed) zijn dit relevante bevindingen uit onderzoeken van buiten de inspectie en de actuele bij experts aanwezige kennis. 2.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen In deze nota beschrijft de inspectie de stand van zaken van de gegevensuitwisseling binnen de sector werk en inkomen en de bevorderende en belemmerende factoren die daaraan zijn verbonden. Daarbij ligt de focus op de aspecten hergebruik van gegevens, gegevenskwaliteit, transparantie en beveiliging van persoonsgegevens. 23 Inspectie SZW (2012). Aanvraag WWB. Den Haag. 24 Inspectie Werk en Inkomen (2011). Keteninformatisering. Den Haag. 25 Legacy systemen zijn systemen die inmiddels verouderd zijn, maar nog steeds gebruikt worden, omdat ze voor de gebruiker nog voldoen. 26 Inspectie Werk en Inkomen (2011). Veranderprogramma SVB Tien. Den Haag. 27 Minister SZW (2009). Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 'Decemberrapportage Wia' van de Inspectie Werk en Inkomen. Kamerstukken II , 26448, nr Inspectie SZW (2012). Jaarverslag Ibid. 30 Inspectie Werk en Inkomen (2011) Gegevensuitwisseling WWB/WIJ. Den Haag. 31 Inspectie SZW (2012). Een bredere kijk op gegevens. Den Haag. Pagina 14 van 77

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen

Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen. Programmarapportage Informatieprocessen Informatie-uitwisseling van de SUWIketen met andere partijen Programmarapportage Informatieprocessen Colofon Programma Informatieprocessen Datum Augustus 2012 Nummer R12/01 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-253-0

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen

Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen. Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de werkpleinen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Nummer Nvb-Part

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement

GEMMA 2.0. Tactisch Gegevensmanagement GEMMA 2.0 Tactisch Gegevensmanagement Auteur KING Versie 1.0 Datum donderdag 1 januari 2015 2 Versie historie Versie Datum Omschrijving 1.0 1 januari 2015 Initiële versie 3 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Plaatsbepaling

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014

Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlagen bij BKWI Jaarverslag 2014 Bijlage 1 - Lijst met afkortingen AMvB Algemene Maatregel van Bestuur AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten BIBOB Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het

Nadere informatie

Aanleiding. Deze bundel. Indeling

Aanleiding. Deze bundel. Indeling 1 Inleiding Aanleiding De Hervormingsagenda Rijksdienst staat voor goede dienstverlening, meer slagvaardigheid en minder kosten. In dit meerjarig veranderproces van de overheid worden ook de uitvoeringsorganisaties

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

Keten Service Library

Keten Service Library Keten Service Library Een naslagwerk voor veilige en robuuste dienstverlening in ketens Productie : CIP Productiejaar : 2013-2014 Opdrachtgever : Ad Reuijl (CIP) Inhoudelijk Co-opdrachtgever : Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

RIS273602. Digitale veiligheid

RIS273602. Digitale veiligheid Digitale veiligheid RIS273602 Digitale veiligheid Bestuurlijk rapport Colofon Rekenkamer Den Haag 4 Leden - de heer Watze de Boer, voorzitter - mevrouw Ing Yoe Tan (tot 1 mei 2014) - de heer Pieter Welp

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011

Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Opdrachtgever IWI Stand van zaken uitvoeringspraktijk Schuldhulpverlening 2010-2011 Onderzoek Schuldhulpverlening onder druk, verkennende studie Startdatum 1 juli 2010 Einddatum 31 augustus 2011 Categorie

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking

ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID. Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking ARCHITECTUUR ELEKTRONISCHE OVERHEID Samenhang en Samenwerking In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur

NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur NORA 2.0 Nederlandse Overheid Referentie Architectuur Samenhang en samenwerking binnen de elektronische overheid vóór en dóór Architecten 25 April 2007 Kenniscentrum bouwt mee aan de e-overheid Opdracht

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel

Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren. Bijlage 1. Aanvullende projectenbundel Doordacht veranderen, zichtbaar verbeteren Bijlage 1 Aanvullende projectenbundel Frontoffice en digitale producten... 4 30 Dienstenrichtlijn / Wettenbank... 4 31 Klantbegeleidingssysteem... 6 32 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie