PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)"

Transcriptie

1 PSA/Solution Architecture Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

2 Versie datum auteur status opmerkingen Renate van Drunen/Menno Gresnigt concept Eerste versie in een aantal slagen opgeleverd Renate van Drunen/Menno Gresnigt/Kees Hommes Renate van Drunen/Menno Gresnigt 0.21 Renate van Drunen/Menno Gresnigt Renate van Drunen/Menno Gresnigt concept concept definitief Input van Kees Hommes voor JB opgenomen Commentaar verwerkt van: Ton Eijken, Marieke Guldemond, Ton Hoefnagel, Kees Hommes, Kees de Leeuw, Paul van Raaij, Pieterjan Vermeer, Hans Wieman, Bernd Wondergem, Gerard- Pieter Borren Commentaar verwerkt van Titus Mars Alternatieve oplossingen voor CORV verwijderd nav keuze door opdrachtgeversoverleg dd 25 juni 2013 en status definitief gemaakt nav goedkeuring door opdrachtgeversoverleg.

3 Inhoudsopgave 1 MANAGEMENTSAMENVATTING Verkorte inleiding Overzicht van de oplossing 3 2 INLEIDING Aanleiding opstellen project startup architectuur Doelstelling en gebruik architectuur Doel PSA Opbouw PSA 8 3 PROJECTINFORMATIE Doel van het project keteninformatisering Beleidsuitgangspunten Bedrijfsdrijfveren Afbakening en relaties met andere projecten 12 4 OVERZICHT VAN DE OPLOSSING 15 5 KETENARCHITECTUUR Globale architectuur 17 6 INFORMATIE ARCHITECTUUR Beleidslijnen, principes en standaarden Globale architectuur 33 7 TECHNISCHE ARCHITECTUUR Beleidslijnen, principes en standaarden Globale architectuur 45 8 BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Beveiligingseisen voor de oplossing 48 9 BEHEERARCHITECTUUR Beleidslijnen, richtlijnen en standaarden Beheer informatievoorziening Beheer applicaties en technische infrastructuur ONTWERPBESLISSINGEN BIJLAGEN 56 Pagina i

4 11.1 Glossary Interactieprocessen 57 Pagina ii

5 1 Managementsamenvatting 1.1 Verkorte inleiding De Project Startup Architectuur (PSA) heeft tot doel weer te geven welke oplossing beoogd wordt voor een gemeenschappelijke voorziening voor het routeren van berichten van en naar ketenpartijen die zich gezamenlijk inzetten voor de ketenopgave in de justitiële jeugdketens per 1 januari De nieuwe Jeugdwet beoogt dat alle kinderen naar vermogen gezond en veilig opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Deze PSA beschrijft de kaders en uitgangspunten voor de te ontwikkelen gemeenschappelijke voorziening: Collectieve opdrachtrouteervoorziening (CORV). De geaccordeerde PSA is het startpunt voor de realisatiefase. Doel van de oplossing is optimale informatie uitwisseling tussen justitiële en niet justitiële ketenpartners in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen mogelijk te maken. De voorgestelde oplossing leidt tot aanzienlijke kostenbesparing zowel voor de ketenpartners individueel als voor de jeugdzorg in het algemeen. 1.2 Overzicht van de oplossing De nieuwe jeugdwet introduceert nieuwe partners in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketens. Gemeenten en hun opdrachtnemers krijgen een belangrijke rol. Dit betekent dat er intensieve communicatie ontstaat tussen niet justitiële partijen en justitie partijen. De CORV kan ingezet worden in het gedwongen kader omdat het de interactie tussen justitiële partijen en niet justitiële partijen ondersteunt. Deze interactie komt in het vrijwillig kader niet voor. Dit roept ten eerste een business vraag op. Hoe zien de bedrijfsprocessen eruit en welke informatie moet dientengevolge uitgewisseld worden? Deze vraag wordt in deze PSA beantwoord door de modellering van de belangrijkste bedrijfsprocessen zoals een verzoek tot onderzoek een maatregel hulp en steun en toezicht en begeleiding. Het betreft de Pagina 3

6 uitwisseling van operationele informatie en dekt daarmee een groot deel van de business processen. Financiële verantwoording is echter geen onderdeel van dit deelproject. Vervolgens wordt op basis van deze modellen vastgesteld wanneer welke partijen onderling informatie uitwisselen. Hiervoor zijn zogenaamde interactie schema s uitgewerkt. Als duidelijk is welke informatie uitgewisseld moet worden komen vervolgens andere vraagstukken naar boven. Gemeentelijke partijen en justitiepartijen kennen verschillende standaarden. Zowel de betekenis van gegevens als ook de technische protocollen verschillen. Over en weer is bij gemeentelijke en justitiepartijen niet altijd bekend waar elektronische berichten afgeleverd moeten worden. Bovendien is zekerheid van aflevering van groot belang. Geen enkel bericht mag verloren gaan. Tenslotte is er in gevallen van disputen (dat bericht is niet door jou verzonden, ik heb nooit een bericht ontvangen ) een voorziening nodig voor het oplossen hiervan. In deze PSA wordt de Centrale OpdrachtRoutervoorziening beschreven die deze vraagstukken adresseert. Daarnaast wil het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) over beleidsinformatie beschikken. Er is reeds voorzien in beleidsinformatie in de jeugdzorg door in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een aantal essentiële gegevens op individueel niveau te verzamelen. Het gaat hier om elementaire gegevens zoals identificatie van ontvanger van de zorg, soort zorg die ontvangen is en start en einde hiervan. VenJ wil echter additionele informatie registreren om beleid te kunnen evalueren en ontwikkelen. Hiervoor worden naast de hierboven genoemde essentiële gegevens nog extra gegevens geregistreerd. Pagina 4

7 2 Inleiding 2.1 Aanleiding opstellen project startup architectuur Er is een wetsvoorstel in behandeling over een stelselherziening voor jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering. Dit wetsvoorstel is door de ministerraad goedgekeurd en ligt op het moment van schrijven ter advisering voor bij de Raad van State. Het wetsvoorstel voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden, naar gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. Het doel van de stelselherziening voor jeugd is om de jeugdketens effectiever, goedkoper en qua financiering eenvoudiger te maken. De evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg en de analyse van de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg onderschrijven deze doelstellingen. De stelselwijziging betreft het zowel bestuurlijk als financieel decentraliseren van alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbescherming naar gemeenten. De belangrijkste redenen voor de beoogde rol van gemeenten zijn: gemeenten zijn beter in staat dan andere overheidslagen (rijk of provincie) om integraal beleid te ontwikkelen, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheid en de behoefte van individuele kinderen, jongeren en ouders; door vroeg signalering tot en met de inzet van (zware) gespecialiseerde zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te brengen, wordt het gemakkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk, sport en veiligheid. Binnen de nieuwe, toekomstige verantwoordelijkheid van gemeenten valt ook de toeleiding naar jeugdhulp, het organiseren van jeugdhulp in een gedwongen kader en zorg dragen voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen 2.2 Doelstelling en gebruik architectuur In het justitiedomein zijn twee dominante jeugdketens te onderscheiden namelijk: 1. de jeugdstrafrechtketen met daarin partners als de politie, het Openbaar Ministerie (OM) de Raad voor de Kinderbescherming (rvdk) en justitiële jeugdinrichtingen; 2. de jeugdbeschermingsketen met daarin onder meer de rvdk en de rechterlijke macht (ZM, zittende magistratuur) Om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen kan een rechter een maatregel van kinderbescherming opleggen, zoals een ondertoezichtstelling (OTS), teneinde ernstige bedreigingen in de ontwikkeling weg te nemen. Naar aanleiding van een strafbaar feit Pagina 5

8 gepleegd door een jeugdige vanaf 12 jaar, kan deze onder meer gedwongen begeleid worden door de jeugdreclassering. Het belangrijkste doel van deze begeleiding is het voorkomen van recidive. De ketenopgave is het voorkomen van recidive en het wegnemen van ontwikkelingsbedreiging. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het goed organiseren van de informatiestromen. Dit is van belang voor zowel voor de ondersteuning van het primaire proces van ondersteuning en zorg als ook voor het sturen op de prestaties op basis van beleidsinformatie. De informatiestromen in de justitiële jeugdketens wijzigen met de invoering van het nieuwe jeugdstelsel omdat de: 1. Gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. De ketenopgave wordt geïntegreerd en in samenhang met het plan van aanpak aan de keukentafel onder gemeentelijke regie uitgevoerd. 2. Een aantal rollen van de Bureaus jeugdzorg 1 worden in de nabije toekomst onder gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd; o AMK wordt AMHK op te richten onder verantwoordelijkheid van het college o Toegang/toeleiding de deskundige entree naar zorg (n.a.v. zorgvraag, - zorgmelding etc.) o Jeugdreclassering en jeugdbescherming uit te voeren door gecertificeerde instellingen. Gemeenten dienen te voorzien in een kwalitatief toereikend aanbod. Hiertoe dienen zij bovenlokaal afspraken te maken, maar willen op lokaal niveau geïnformeerd worden over de maatregel voor een jeugdige inwoner. Dit geldt ook voor de landelijk werkende instellingen (LWI s). 3. Gemeenten kunnen of zelf, of een partij mandateren om verzoek tot onderzoek in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming zodat een verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel overwogen kan worden. 4. Politie niet één loket voor zorgmeldingen, meer heeft die tot op heden door Bureau Jeugdzorg Toegang verzorgd wordt Dientengevolge: Veranderen informatiestromen van regionaal niveau (rvdk, AMK, Bureau Jeugdzorg) naar bovenlokaal en eventueel lokaal niveau Dienen gemeenten kennis te nemen van het feit dat er een maatregel voor een jeugdige is uitgesproken 1 De tekst in dit document aangaande de uitvoering van jeugdreclasserings- en kinderbeschermingsmaatregelen door Bureau Jeugdzorg en de beschreven veranderingen gelden eveneens voor de Landelijk werkende instellingen (zoals Leger des Heils, William Schrikkergroep etc.) Pagina 6

9 Dienen gecertificeerde instellingen de opdracht voor de uitvoering van een maatregel te ontvangen en moeten gecertificeerde instellingen over het verloop en de afloop de betrokkenen informeren. Kan er variatie ontstaan in de uitvoering van maatregelen door gecertificeerde partijen; o Aantal aanbieders kan variëren zowel in een gebied als in de loop van de tijd o Gemeenten kunnen in een periode het aanbod van aanbieders wijzigen o Aanbieders dienen zich per maatregelaanbod te certificeren waardoor samenloop in maatregelen niet bij alle aanbieders mogelijk is Vermeerdert het aantal en wijzigt de populatie van partijen die een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming kunnen richten Vermeerdert het aantal ontvangers van zorgmeldingen aangezien gemeenten lokaal of bovenlokaal een loket kunnen inrichten of beleggen bij bijvoorbeeld CJG, Veiligheidshuis, netwerkoverleggen, wijkteams of binnen de eigen diensten. Om de interactie tussen VenJ en gecertificeerde instellingen en gemeenten goed te laten verlopen wordt voorgesteld een gemeenschappelijke voorziening in te richten die zorgt voor een goede routering en vertaling van berichten tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein. In hoofdstuk 5 wordt nader geïllustreerd op welke organisaties en welke koppelvlakken de veranderingen impact hebben. Voor alle interacties in de vorm van zorgmeldingen, verzoek tot onderzoek en de opdracht tot uitvoering van een maatregel geldt dat zowel de zender als de ontvanger eisen stellen aan het bericht. Hierbij is te denken aan: Duidelijkheid over welke informatie dient te worden verzonden en ontvangen in relatie tot de taak en verantwoordelijkheden van de verzendende en de ontvangende partij; evenals de ketenopgave Afleverzekerheid Vertrouwelijkheid en integriteit van berichten Mogelijkheden tot verantwoording en oplossen van disputen over wel/niet verzonden of ontvangen zijn van berichten Tijdige ontvangst van volledige, correcte en actuele informatie Geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van partijen om een taak of transactie met een andere partij te voltooien De inhoud in relatie tot privacywetgeving Organisatorische en technische maatregelen om gepaste beveiligingsniveau te bieden. De beoogde voorziening moet aan bovenstaande randvoorwaarden voldoen. 2.3 Doel PSA Het doel van deze PSA is de oplossing op hoofdlijnen te beschrijven en tevens de goedkeuring te krijgen voor een aantal ontwerpbeslissingen (zie hoofdstuk 10) zodat het deelproject met de realisatiefase kan starten. Privacy vraagstukken worden in de nog uit te voeren privacy Pagina 7

10 impact assessment meegenomen en blijven hier buiten beschouwing. De geïnventariseerde risico s van het project zijn opgenomen in een risico logboek en om redundantie te voorkomen niet in deze PSA beschreven. 2.4 Opbouw PSA De opbouw van deze PSA volgt de voorgestelde inhoudsopgave van de Model Architectuur Rijksoverheid (Marij) op hoofdlijnen. Recente inzichten binnen de ICTU vinden deze inhoud meer passen bij een solution architecture. Onderhavig document heeft hierbij een dubbel karakter, het is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling (PSA in onderstaande figuur) maar werkt tevens de oplossing uit in meer detail (solution architecture in onderstaande figuur 2 ) 2 Pagina 8

11 Onderstaande figuur geeft de plaats van de PSA ten opzichte van de overige architecturen weer. Pagina 9

12 3 Projectinformatie 3.1 Doel van het project keteninformatisering De samenwerking in de justitiële ketens zal mede door de decentralisatie van de jeugdzorg verschuiven van organisatie georiënteerd naar netwerk georiënteerd. In het justitiële domein is rechtsgelijkheid een belangrijk uitgangspunt gezien de impact die een besluit vanuit deze keten op het leven van een jongere, kind en diens gezin kan hebben. Belangrijk is de balans te vinden tussen wat gestandaardiseerd dient plaats te vinden (ketenperspectief) en bijdraagt aan de lokale uitwerking (netwerkperspectief). De hoofddoelen van het deelproject keteninformatisering zijn de volgende: 1. Gemeenten zo efficiënt en geharmoniseerd mogelijk in lijn met hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingsmaatregelen in staat te stellen hun taken in het nieuwe stelsel uit te voeren. 2. Door harmonisatie van informatie uitwisseling het stelsel als geheel zo efficiënt mogelijk inrichten 3. in lijn brengen van ketenprocessen met de nieuwe actoren en verantwoordelijkheden (informeren van gecertificeerde instellingen, routeren etc.) 4. De nieuwe actoren tijdig de juiste informatie kunnen laten leveren en verkrijgen. Alle betrokkenen in de justitiële jeugdketens dienen voor de uitvoering van hun rol, taken en verantwoordelijkheden tijdig te beschikken over juiste en actuele informatie op basis van need to know. Subdoelen: In een nauwe samenwerking met vertegenwoordiging namens de gemeenten dienen in ieder geval volgende subdoelen nagestreefd te worden: Eenduidige sturing en procesgang teneinde te borgen dat gelijke gevallen op een gelijke manier worden behandeld; Eenheid in taal door gestandaardiseerde, geharmoniseerde gegevensoverdracht; Reductie van ICT-complexiteit; Tijdig beschikken over actuele informatie; Geen onnodige administratieve lasten; De partijen in de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsketen voorbereiden op hun rol in het nieuwe stelsel ten aanzien van het leveren en ontvangen van informatie; Inzicht in de verhouding tussen de mogelijkheden die de bestaande privacy wet- en regelgeving biedt en de informatiestromen die van belang zijn voor het samenspel in het nieuwe jeugdstelsel; Dit wordt niet in deze PSA uitgewerkt maar in een aparte privacy impact assessment. Inzicht in de leveringsverplichting van informatie door gecertificeerde instellingen, gemeenten en de justitie partijen in het nieuwe stelsel. Pagina 10

13 te voorkomen dat gecertificeerde instellingen vanuit gemeenten en justitiële partijen verschillende koppelvlakken worden opgelegd die hetzelfde doel dienen (verstrekken van een opdracht en terugkoppeling daarover) Organiseren van het technisch, tactische en strategisch beheer van alle koppelvlakvoorzieningen (CORV, berichten e.d.) Het project is een succes als drie representatieve gemeenten (klein, middel en groot) goed functionerende werkprocessen hebben en gebruik maken van een technisch goed functionerende CORV waarvan het beheer ingericht is. 3.2 Beleidsuitgangspunten De volgende beleidsuitgangspunten gelden: Gemeenten moeten invulling kunnen geven aan hun lokale autonomie Justitiële processen en voorzieningen dienen rechtsgelijkheid in Nederland te bevorderen Gemeenten moeten geïnformeerd worden ten behoeve van 1 gezin, 1 plan Met bijzondere persoonsgegevens (strafrechtelijk of gedwongen zorg) moet zeer terughoudend omgegaan worden en in ieder geval moet aan de Wbp voldaan worden Administratieve lasten moeten verminderd worden. Met name gemeenten met een lage caseload (en die zijn er veel) moeten ontzorgd worden voor de afhandeling van casus binnen het justitieel kader. Het moge duidelijk zijn dat sommige uitgangspunten onderling op gespannen voet staan. In deze PSA worden concrete keuzen gemaakt als er frictie optreedt (bv wanneer informeer je een gemeente over een reclasseringsmaatregel). 3.3 Bedrijfsdrijfveren De volgende belangen kunnen onderscheiden worden: Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en reclassering vorm geven. Hiervoor moeten zij over de juiste informatie beschikken. Ook willen deze informatie gebruiken in samenhang met overige informatie rond het betrokken gezin. Ministerie van VenJ is verantwoordelijk voor de correcte werking van het jeugdbeschermings- en strafproces. Daarmee draagt VenJ verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van de keten inclusief de noodzakelijke informatie uitwisseling en het verzamelen en interpreteren van beleidsinformatie. Gecertificeerde instellingen moeten opdrachten kunnen ontvangen en over de uitvoering kunnen rapporteren. Zij moeten in staat zijn hun taken uit te voeren waaronder het verwerven van een goede informatiepositie. Zij moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op hun taak. Pagina 11

14 Ministerie van VWS is stelselverantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hieronder valt ook jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij dient zorg te dragen voor een goed functionerende keten en de samenhang tussen vrijwillig en gedwongen kader. Gemandateerde instellingen moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op hun taak en dus kennis kunnen nemen hoe en wanneer zij informatie ontvangen en welke rapportageplicht zij hebben. De rvdk heeft diverse rollen in de straf- en beschermingsketen; zo is hij onder meer eigenaar van het jeugdbeschermings- en het nazorg jeugdproces. De AMHKs zullen, indien daar aanleiding toe bestaat, een verzoek tot onderzoek bij de rvdk moeten kunnen indienen. Alle betrokken organisaties moeten voldoende tijd en gelegenheid hebben om hun ICT voor te breiden op de nieuwe informatiestromen. 3.4 Afbakening en relaties met andere projecten Deelproject Data en Systematiek beleidsinformatie Het raakvlak met dit project is minimale dataset én systematiek voor het verzamelen van beleidsinformatie. Voor VenJ wordt een additionele set voorzien die conform dezelfde systematiek kan worden opgehaald. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. Project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) Een kernvraag bij de decentralisatie jeugd, maar ook bij de andere twee decentralisaties WMO-begeleiding en werken naar vermogen is hoe de gemeenten invulling kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden en taken. Om ervoor te zorgen dat gemeenten tijdig klaar zijn, moet er de komende jaren nog veel gebeuren. Voor gemeenten is het belangrijk om ICTvoorzieningen te hebben voor het gehele sociale domein. Gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om met sociale wijkteams of frontlijnwerkers de dienstverlening te organiseren vanuit de situatie van de burger, in plaats van uit het aanbod of de wetgeving. Leidraad is hierbij het principe 1 gezin, 1-plan, 1-informatievoorziening, waarbij de gemeente en de ketenpartners worden ondersteund door 1 informatievoorziening met een brede blik over de verschillende werkvelden. Een platform dat de integrale aanpak en de samenwerking faciliteert en aanvullend is op de eigen bedrijfsvoeringsystemen. Raakvlakken met beoogde ontwikkeling van CORV is het integreren van de doelstellingen en ontwikkeling in de uitgangspunten van VISD, waaronder in het programma van eisen. Programma Jeugdcriminaliteit en problematische jeugdgroepen (DJJ) Met dit programma zijn diverse raakvlakken te benoemen onder meer waar het gaat om: Uitwerking van de ketensturing, met daarbij de ontwikkeling van een jeugdstrafrechtketenprocesmodel; benoemen van ketendoelen; het ontwikkelen van Keten Prestatie Indicatoren (KPI s) en Keten Management Informatie. Het voor de jeugdstrafrechtketen opzetten van voorzieningen voor beleids-, management- en sturingsinformatie op ketenniveau. Hiervoor is bijvoorbeeld in een eerder stadium i.h.k.v. bescherming KiB (Keten in Beeld) ontwikkeld. Pagina 12

15 Het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) is in opdracht van dit programma gerealiseerd. Binnen het project LIJ is een methode ontwikkeld waarmee beroepskrachten op effectieve en efficiënte wijze gegevens kunnen verzamelen in de jeugdstrafrechtketen bij delinquent gedrag van minderjarigen om te komen tot een passende, effectieve interventie en recidive te voorkomen. LIJ is buiten scope van het project en de PSA. Verkenning m.b.t. executieketen jeugdsancties. Binnen dit programma is een business case opgezet ten behoeve van het optimaliseren van de tenuitvoerlegging van jeugdsancties; o.a. het routeren van het executieproces voor jeugd. Uitgangspunt daarbij is de inzet van het Administratie en Informatiecentrum Executieketen (AICE) van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) voor de uitvoering van ketenprocessen. Het AICE is een organisatorische voorziening welke van groot belang is in het herontwerp van de executieketen voor volwassenen. Dit herontwerp is in opdracht van het Programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) gemaakt. Omdat jeugd vooralsnog buiten de scope van het Programma USB valt is onderzocht of het mogelijk is de executieprocessen jeugd maximaal aan te sluiten op de processen en voorzieningen voor volwassenen. De opdracht binnen de eerdergenoemde business case luidt Onderzoek voor welke processen/ sancties voor jeugd persoonsgerichte executie door het CJIB een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds consequente, effectieve en efficiënte uitvoering en anderzijds aan betere stuur- en managementinformatie. De samenhang met dit deelproject omvat de mogelijk nieuwe wijze van routeren; de scenario s in de business case m.b.t. jeugdsancties worden ook in het licht van de verantwoordelijkheidsverdeling in het nieuwe jeugdzorgstelsel bezien. AICE als voorziening voor het routeren van jeugdsancties is onderwerp van gesprekken in relatie tot de realisatie van CORV en positionering van deze gemeenschappelijke voorziening t.o.v. de fijnmazige routering naar gemeenten e.a. PRO-KID en JPT 12- Een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij jongeren onder de twaalf jaar, de zogenaamde twaalfminners, met politiecontacten. De implementatie van Prokid (signaleringssysteem) is medio 2012 gestart. Het raakvlak in deze betreft de doorgeleiding van informatie van politie naar gemeente of door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder toeleiding/toegang in het kader van zorgmeldingen. Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten In de jeugdwet wordt voorgeschreven dat er tussen de rvdk, gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming protocollen worden opgesteld waarin wordt opgetekend op welke wijze partijen met elkaar samenwerken in het kader van jeugdreclasserings- en kinderbeschermingsmaatregelen; zo ook waar het gaat om het inschakelen van de raad voor een onderzoek etc. Pagina 13

16 Resultaten van het deelproject keteninformatie justitiële jeugdketens evenals nadere definities van berichten tussen het justitieel en gemeentelijk domein faciliteren het maken van deze protocollen en dienen benoemd te worden in deze protocolafspraken. Pagina 14

17 4 Overzicht van de oplossing De jeugdwet heeft gevolgen voor de partijen die betrokken zijn bij de justitiële jeugdketens. Ook veranderen bedrijfsprocessen gedeeltelijk. Onderstaande figuur geeft hiervan een overzicht. figuur 1: - overzicht interacties jeugdketens op koppelvlak justitie-gemeenten In de volgende hoofdstukken worden de organisaties en de processen in meer detail uitgewerkt. Opgemerkt moet worden dat dit een eerste uitwerking is en de precieze interacties en voor ketenpartners benodigde informatieposities momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Hier is van belang op te merken dat de bedrijfsprocessen allemaal een of meerdere stappen kennen waarbij gegevens uitgewisseld worden tussen een justitie partij en een niet justitiepartij. Dit kan een gemeente zijn of een organisatie die in opdracht van of met mandaat van een gemeente werkt. Deze koppelvlakken zijn genummerd van 1 tot en met 6. Hoewel deze koppelvlakken verschillen in de informatie die uitgewisseld wordt zijn er ook overeenkomsten: berichten moeten gevalideerd worden, berichtformaten moeten aangepast worden, er moet zeker gesteld worden dat de ontvanger ontvangt wat de verzender verzendt en dit moet ook achteraf aangetoond kunnen worden en de juiste bestemming moet bepaald worden voor elk bericht. Deze zaken worden verzorgd door een gemeenschappelijke voorziening: Collectieve OpdrachtRouteervoorziening (CORV). Voor de beleidsinformatie wordt aangesloten bij de verzameling van beleidsinformatie die voor de gehele jeugdzorg ontwikkeld wordt door VWS in samenwerking met VenJ. Wel wordt Pagina 15

18 een aantal additionele gegevens geregistreerd omdat aan de rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid in het gedwongen kader hogere eisen worden gesteld dan in het vrijwillig kader. Pagina 16

19 5 Ketenarchitectuur De ketenarchitectuur van de oplossing beschrijft hoe de keten is georganiseerd en hoe de ketenpartners samenwerken om de ketendoelen te bereiken. Elementen van de ketenarchitectuur zijn: Organisatie, Producten en Diensten en Processen. 5.1 Globale architectuur Producten en diensten Er worden twee diensten ontwikkeld: Het leveren van de gegevens op basis waarvan beleidsinformatie gegenereerd kan worden. Het betreft dan uitsluitend die gegevens die specifiek zijn voor VenJ. Gegevens die niet specifiek zijn voor VenJ worden al verzameld in samenwerking met VWS in de algemene beleidsinformatie voor jeugdzorg Het ondersteunen van de informatie-uitwisseling bij de uitvoering van het operationele ketenproces tussen gemeenten, door gemeenten gemandateerde instellingen en gecertificeerde instellingen enerzijds en justitie organisaties anderzijds Processen: Globale procesarchitectuur Ketendenken en ketenuitgangspunten betekenen dat de betrokken professionals uit de verschillende organisaties een gezamenlijke visie ontwikkelen op hoe zij de kwaliteit van de ketenopgave vanuit de keten kunnen verbeteren. VenJ hanteert voor wat betreft informatievoorziening (IV) de volgende uitgangspunten waarop samenwerking en informatiedelen in de keten wordt gestoeld. Beleidsuitgangspunten informatievoorziening: Het ketenproces vormt de basis voor het handelen van de professionals Het ketenproces zorgt voor een optimale informatievoorziening zodat er op het juiste moment een adequaat beeld is van de jongere om tot de juiste beslissing te komen De informatievoorziening is een belangrijke basis van waaruit de professionals beslissingen nemen in de jeugdketen. Criteria voor informatievoorziening Voor het complexe justitiedomein en voor de jeugdketens in het bijzonder is het onontbeerlijk om te werken onder architectuur. Hierbij gelden onder meer de volgende criteria die dienen als richtlijnen voor het inrichten van de informatievoorziening op de koppelvlakken tussen ketenpartners: Een verandering levert een bijdrage aan het perspectief van jongeren een veilige samenleving Pagina 17

20 De informatie is op het juiste moment, over de juiste persoon conform de wet en regelgeving beschikbaar Een verandering levert een bijdrage aan het effectiever uitvoeren van de taak Sturingsinformatie en beleidsinformatie kunnen direct gegenereerd worden uit operationele bronsystemen zonder dat hiervoor extra registratiehandelingen van medewerkers nodig zijn. Gelijktijdige civielrechtelijke en strafrechtelijke processen worden zoveel mogelijk geharmoniseerd tot een integrale aanpak De architectuur wordt op verschillende niveaus van abstractie gemaakt (N0, N1 en N2) die in onderlinge samenhang opgesteld worden. Verdieping wordt alleen waar nodig gezocht. (Bron: concept Aanpak en criteria informatievoorziening Jeugdketens d.d ) In deze paragraaf worden achtereenvolgens de beleidsinformatieprocessen de processen voor de jeugdreclassering en jeugdbescherming uitgewerkt. In de bijlage zijn de interactieprocessen in detail uitgewerkt. Beleidsinformatie Het vastleggen van de gegevens op basis waarvan beleidsinformatie gegenereerd kan worden is geen bedrijfsproces. Het registreren van deze gegevens is zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van de primaire processen zodat de administratieve lasten zo laag mogelijk blijven. Er hoeft immers niets handmatig geregistreerd te worden. Anderzijds om perverse prikkels te vermijden. Registratie gebeurt automatisch en integraal. Er kan niet gekozen worden voor selectieve registratie. In lijn met de brede visie op het vergaren van beleidsinformatie in de jeugdketens wordt zowel bij start als einde van een traject een set basisgegevens vastgelegd: dit omvat vooralsnog 3 : BSN, NAW, start zorg, einde zorg, soort zorg mogelijk aangevuld met IQ en herkomst. VenJ wil extra gegevens verzamelen met name over doorlooptijden en zal hiervoor extra gegevens willen vastleggen. Dit betreft bij bescherming in ieder geval: datum beschikking en datum eerste contact ouders. Daarnaast zal bij bescherming de soort maatregel moeten aangeven welke beschermingsmaatregel het betreft (OTS, voogdij,..), een indicator in welke mate het doel bereikt is (bv door een score te meten) en de caseload (in uren of euro s). Bij reclassering betreft dit de tijd tussen uitspraak van de OvJ of de rechter en het eerste contact met de reclasseerder, de reden van de maatregel, of de maatregel eerder beëindigd is en zo ja waarom, het soort maatregel, of deze wel of niet erkend is, een indicator of het doel bereikt is (bv door score) en de caseload of kosten van een maatregel. 3 de definitieve set zal in het deelproject data en systematiek beleidsinformatie nog bepaald worden Pagina 18

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen

Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering. Juni 2013 Anna van Beuningen Kennisateliers Jeugdbescherming Jeugdreclassering Juni 2013 Anna van Beuningen Gemeenten na 2015 verantwoordelijk voor inrichting van het gehele jeugdstelsel Dus ook voor toeleiding naar jeugdbescherming

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht

Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Factsheet landelijke inkoopafspraken in het kader van het jeugdstrafrecht Met de Jeugdwet komt de verantwoordelijkheid voor de jeugdreclassering en de jeugdhulp 1 bij de gemeenten te liggen. Jeugdreclassering

Nadere informatie

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014. Ciska Scheidel. Programmamanager decentralisatie. Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. 14 maart 2014 Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Ciska Scheidel Programmamanager decentralisatie Jeugdzorg / Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 14 maart JEUGDBESCHERMING, JEUGDRECLASSERING EN VEILIGHEID 2 14 maart

Nadere informatie

Handreiking CORV. Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen

Handreiking CORV. Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen Handreiking CORV Digitale berichtenuitwisseling in de justitiële jeugdketen 2 Handreiking CORV Ministerie van Veiligheid en Justitie Inhoudsopgave Inleiding 5 Samenvatting 6 1 De justitiële jeugdketen

Nadere informatie

De uitvoering van het jeugdstrafrecht

De uitvoering van het jeugdstrafrecht Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet De uitvoering van het jeugdstrafrecht 1 De uitvoering van het jeugdstrafrecht 2 Inleiding Deze

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Dit memo heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd

Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd 28 januari 2014 Raad voor de Kinderbescherming Wat doet de Raad? Samenwerking Gemeente en Raad Model Samenwerkingsprotocol en handreiking

Nadere informatie

De aansluitvoorwaarden zijn afhankelijk van de aan te sluiten partij. Per partij worden hieronder de voorwaarden beschreven.

De aansluitvoorwaarden zijn afhankelijk van de aan te sluiten partij. Per partij worden hieronder de voorwaarden beschreven. Aansluitvoorwaarden CORV Versie: 13 Datum: 5 september 2014 De aansluitvoorwaarden zijn afhankelijk van de aan te sluiten partij. Per partij worden hieronder de voorwaarden beschreven. Gemeente Voor het

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd

Kinderen beschermen we samen. Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd Kinderen beschermen we samen Gemeente en Raad voor de Kinderbescherming in het nieuwe Stelsel voor de jeugd 1 juni 2013 Beelden van de Raad 2 Tijd om kennis te maken! Kennismaking met de Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. De uitvoering van het jeugdstrafrecht. Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Stelselwijziging Jeugd Factsheet De uitvoering van het jeugdstrafrecht Na inwerkingtreding van de Jeugdwet Inleiding Deze factsheet heeft betrekking op de uitvoering van het jeugdstrafrecht na de invoering

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen

Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Samenwerkingsprotocol Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Afspraken tussen gemeenten in Zuid-Limburg en de gecertificeerde instellingen Inleiding Gemeenten en Gecertificeerde Instellingen (hierna

Nadere informatie

Adolescentenstrafrecht

Adolescentenstrafrecht Adolescentenstrafrecht Aanpak met perspectief De ambitie Wat er verandert Februari 2014 Ambitie Adolescenten 16 tot 23 jaar Gerichte aanpak: rekening houden met ontwikkelingsfase Effectieve aanpak biedt

Nadere informatie

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015

T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 T oetsingskader voor toezicht naar Veilig Thuis in 2015 Utrecht, juni 2015 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015

Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 Evaluatiekader Jeugdwet April 2015 In de Jeugdwet is de volgende evaluatiebepaling opgenomen: Artikel 12.2 Onze Ministers zenden binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal

Nadere informatie

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd

WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd WELKOM Informatiebijeenkomst wetsvoorstel jeugd Transitiebureau Jeugd September 2013 Stand van zaken jeugdwet en landelijke ontwikkelingen 2 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe jeugdwet Het gebeurt per 1 januari

Nadere informatie

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

Voorstel technische aansluiting CORV

Voorstel technische aansluiting CORV Voorstel technische aansluiting CORV Aan: Van: Onderwerp: AO Jeugd Werkgroep informatiemanagement 3D Holland Rijnland Aansluiting CORV Inleiding In het nieuwe jeugdstelsel moeten gemeenten en justitiële

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402069

ons kenmerk ECSD/U201402069 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB)

Referentiewerkmodel. Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Referentiewerkmodel Samenwerking Raad voor de Kinderbescherming en Bureaus Jeugdzorg rond het Casusoverleg Bescherming (COB) Vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg Beter Beschermd op 6 mei 2009 Inhoud

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Jeugdbescherming in Nederland

Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Jeugdbescherming in Nederland Mr. drs. Bart de Jong Adviseur Van Montfoort 2 Stelselwijziging Jeugd Wat is Jeugdbescherming? Proces/Actoren Doelgroep en problematiek Maatregelen

Nadere informatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie

Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie Werkwijze gemeente bij opname in Gesloten accommodatie (Dit is een tussentijdse versie, deze wordt mogelijk nog op details gewijzigd en aangevuld met een model werkproces) Algemene opmerkingen Routes zijn

Nadere informatie

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel

Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Uitvoeringsproces Gedragsbeïnvloedende maatregel Definitieve status, d.d. 9 november 2010 1. Betrokken partijen en hun taken en verantwoordelijkheden Jeugdreclassering: De Jeugdreclassering is samen met

Nadere informatie

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering

Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering Plan van aanpak onderzoek Jeugdreclassering 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Wat is jeugdreclassering 3 1.3 Afbakening 4 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Centrale vraagstelling 6 2.2 Onderzoeksvragen 6 2.3 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015

Kinderen beschermen we samen. Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 Kinderen beschermen we samen Gemeente Peel en Maas 21 november 2015 De Raad voor de Kinderbescherming Landelijke organisatie Onderdeel ministerie Veiligheid & Justitie Uitvoering in 10 regio s, 21 locaties

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) deelproject Justitiële Keteninformatisering

Privacy Impact Assessment (PIA) deelproject Justitiële Keteninformatisering Privacy Impact Assessment (PIA) deelproject Justitiële Keteninformatisering Risico s en Privacy by Design bij de justitiële ketenberichten voor de Jeugdwet Opdrachtgevers: Ministerie van VWS, Directie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Toetsingskader essentiële vereisten. Toegang Jeugdhulp Stelselwijziging Jeugd Factsheet Toetsingskader essentiële vereisten Toegang Jeugdhulp Inleiding Op 1 januari aanstaande zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de hulp aan jeugdigen tot 18 jaar. Het

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdbescherming. Versie 1.1

Stelselherziening Jeugdbescherming. Versie 1.1 Stelselherziening Jeugdbescherming Versie 1.1 Stelselherziening Jeugdbescherming Versie 1.1 Datum juni 2014 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Justitiële Informatiedienst Egbert Gorterstraat 6

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant

Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Zorg- en Veiligheidshuis Midden - Brabant Ontwikkeling 2002 start Veiligheidshuis accent strafrechtketen 2004 betrokkenheid gemeente onderzoek Fijnaut sociale veiligheid breed draagvlak 2008 start Zorghuis

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde:

Memo JB/JR voor FO Jeugd. In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Memo JB/JR voor FO Jeugd In deze memo komen de volgende onderdelen aan de orde: Inleiding Beschrijving diensten Kwaliteitsborging Looptijd deelovereenkomst Toetreding Inleiding Bij een jeugdige kan een

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel 17 april 2014 Agenda van de workshop 1. Informeren: Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2. Dialoog Aandacht Faciliteren

Nadere informatie

Beschermen & Versterken

Beschermen & Versterken Beschermen & Versterken een aanpak die werkt Een veilige omgeving voor het kind We beschermen het kind en versterken het gezin De verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen die in hun ontwikkeling

Nadere informatie

Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) Maart 2014

Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) Maart 2014 Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) Maart 2014 Collectieve Opdracht Routeer Voorziening (CORV) VTO MHS NotG NotR ZOF CORV: Procesinrichting & ICT 2 Over CORV Kenmerken: 1. Opdrachten; geen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord / V. Afkortingenlijst / XIII. Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Afkortingenlijst / XIII Deel I Inleiding op het nieuwe jeugdstelsel / 1 1 Van Wet op de jeugdzorg naar Jeugdwet / 3 1.1 Wet op de jeugdzorg en de evaluatie / 3 1.2 Stelselwijziging

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Welkom bij de William Schrikker Groep

Welkom bij de William Schrikker Groep Welkom bij de William Schrikker Groep Deze folder is voor ouders van cliënten van de William Schrikker Groep. Er staat informatie in over ons werk en de verschillende soorten begeleiding die wij geven.

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond

Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Transitie jeugdzorg: gevolgen voor de jeugdreclassering en bescherming. 31 januari 2013 Wim Kemp Wethouder gemeente Roermond Inhoud Gemeentelijk jeugdbeleid Wat komt er op gemeenten af? De jeugd- bescherming

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Uitdagingen beleidsinformatie Jeugdwet 1. Welke beleidsinformatie heb je nodig om toe te zien op de werking van het

Nadere informatie

gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer:

<j6j> gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: Datum Afdeling Behandeld door Doorkiesnummer Portefeuillehouder Onderwerp 14 oktober 2014 Dienstverlening en Samenleving

Nadere informatie

BIJLAGE 9.4 HORIZONTALE EN VERTICALE VERANTWOORDING RAPPORTTITEL. Onderdeel van eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD)

BIJLAGE 9.4 HORIZONTALE EN VERTICALE VERANTWOORDING RAPPORTTITEL. Onderdeel van eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD) BIJLAGE 9.4 HORIZONTALE EN VERTICALE VERANTWOORDING RAPPORTTITEL Onderdeel van eindadvies Verkenning Informatievoorziening Sociaal domein (VISD) 0 Versie 1.0 Datum maandag 29 juli 2013 0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten

Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten Bezwaar en beroep Jeugdwet Betekenis voor gemeenten versie 1.0 K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd Jos Janssen, Mei 2014 1 Bezwaar en Beroep Jeugdwet Van recht op zorg naar jeugdhulpplicht In het wetsvoorstel

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Regiemodel Jeugdhulp 2015

Regiemodel Jeugdhulp 2015 Regiemodel Jeugdhulp 2015 Visie op de inrichting van een nieuw stelsel voor jeugdhulp na de decentralisatie versie 1 november 2012 Registratienr. 12.0013899 1 INLEIDING... 2 1.1 Schets van de opbouw van

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Registratie in het AMHK

Registratie in het AMHK Registratie in het AMHK Congres Huiselijk Geweld 18 november Hans Versteeg VNG Gegevensuitwisseling en Privacy 1. In en romdom het AHMK 2. In en rondom het sociaal domein gemeenten Gegevensuitwisseling

Nadere informatie

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016

FAMILIEGROEPSPLAN. Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen. stavaza februari 2016 Basis FGP in wet- en regelgeving: t.b.v. bijeenkomst te Eindhoven voor Advocaten en Juristen stavaza februari 2016 www.familiegroepsplan.nl FAMILIEGROEPSPLAN Basis van het Familiegroepsplan in wet -en

Nadere informatie

Zorglandschap jeugd Flevoland

Zorglandschap jeugd Flevoland Zorglandschap jeugd Flevoland Gebruik jeugdhulp met verblijf in de Flevolandse gemeenten Gegevens Centraal Bureau voor de Statistiek en Jeugdzorg Nederland (20) Gehanteerde definities Centraal Bureau voor

Nadere informatie

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht

Straffen en Opvoeden. De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht Straffen en Opvoeden De Raad voor de Kinderbescherming als schakel tussen hulp en recht 16 februari 2010 Taken Raad voor de Kinderbescherming Onderzoek naar noodzaak kinderbeschermingsmaatregel Onderzoek

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Perceelbeschrijving. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2016

Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2016 Perceelbeschrijving Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 2016 Samenwerkende gemeenten regio West-Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Perceelbeschrijving

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

Intern visiedocument. De rol van de Raad in het nieuwe stelsel voor de jeugd verbinding met de gemeenten inrichting van een frontoffice

Intern visiedocument. De rol van de Raad in het nieuwe stelsel voor de jeugd verbinding met de gemeenten inrichting van een frontoffice LMO Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.kinderbescherming.nl Versie 0.99 Intern visiedocument De rol van de Raad in het nieuwe stelsel voor de jeugd verbinding met de gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 26 816 Voortgangsrapportage Beleidskader Jeugdzorg 2000 2003 Nr. 32 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE EN DE STAATSSECRE- TARIS VAN VOLKSGEZONDHEID,

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening

Samen voor mekaar. Beleidsplan sociaal domein Onderdeel 8 Informatievoorziening Samen voor mekaar Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Onderdeel 8 Informatievoorziening Oldebroek, oktober 2014 8. Informatievoorziening De komst van nieuwe taken en budgetten naar de gemeente betekent

Nadere informatie

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren? Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD

VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD VERANTWOORDELIJKHEIDSKADER NAZORG JEUGD 1. Inleiding Er zijn veel partijen betrokken bij de nazorg ten behoeve van jeugdige wetsovertreders. Hierdoor wordt het als ingewikkeld ervaren om tot een sluitende

Nadere informatie

Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten

Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten Verstrekking van gegevens door en aan gemeenten 1. A. Gemeentelijke toegang Welke Wie Aan wie Voor welk doel? Wettelijke NAW-gegevens Deskundige van jeugdhulpverlener Registratie t.b.v. Art. 8, onder e,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 279 Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet Nr. 4 ADVIES AFDELING

Nadere informatie

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet

Afsprakenkader. Stelselwijziging Jeugd. Factsheet Stelselwijziging Jeugd Factsheet Afsprakenkader afstemming gemeenten en rijksinspecties over de uitvoering van het landelijk toezicht in het jeugddomein 2 Stelselwijziging Jeugd 1. Uitgangspunten a. Deze

Nadere informatie

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt.

Datum 16 augustus 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen Kooiman over het bericht dat de Raad voor de Kinderbescherming 130 tijdelijke mensen aanneemt. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen

Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Inzicht in de jeugdzorg en de samenhang met gerelateerde domeinen Informatiebijeenkomst Transitie jeugdzorg, SRA 19 juni 2011 Startfoto en kennisdeling. Het Planetarium Amsterdam Caroline Mobach Presentatie

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1

Jeugdreclassering. Proces van signalering tot en met maatregel 1 Jeugdreclassering Proces van signalering tot en met maatregel 1 Politie. Als de politie een jongere verdenkt van een strafbaar feit, dan wordt hij verhoord door de politie. De politie vraagt aan de jongere

Nadere informatie

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland

Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Factsheet Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Gelderland Kenmerken jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36270 17 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel

Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Informatie voor ouders over de jeugdreclasseringsmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn

Nadere informatie

Netwerk- en Trajectkaart

Netwerk- en Trajectkaart 1 / 6 Naam jongere Geboortedatum Gemeente van herkomst + laatst bekende woonadres + gemeente uitstroom, indien afwijkend Huidige JJI + evt locatie of: niet meer in JJI Datum instroom huidige JJI (bij overplaatsing:

Nadere informatie

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht

Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Factsheet Rol van gemeenten en inspecties in het kader van toezicht Ter voorbereiding op de Cursus crisismanagement tijdens de tweedaagse van de subcommissie Jeugd op 29 oktober 2014 geven we hier een

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK)

VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND (IRVK) Artikel 3 IRVK 1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk

Nadere informatie

Ill I III III II III III llll II 14BIN08476 (070) 373 8393

Ill I III III II III III llll II 14BIN08476 (070) 373 8393 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Ill I III III II III III llll II 14BIN08476 (y3c) VMG INGEKOMEN 1 1 NOV. 2014 Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uw kenmerk bijlage(n)

Nadere informatie

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl

Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet. hoorn.nl Over zorg voor de jeugd en de Jeugdwet hoorn.nl Wmo Partici patiewet Jeugdwet gemeente Aanleiding Jeugdwet huidige stelsel versnipperd samenwerking rond gezinnen schiet tekort druk op gespecialiseerde

Nadere informatie

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein

Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein Informatieanalyse op het werkproces sociaal domein -- concept -- 30 september 2014 Inhoud 1. Situatieschets: privacy binnen gemeenten.3 2. Doel van het document 4 3. Informatieanalyse: de uitgangspunten..5

Nadere informatie

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren

Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Jeugdreclassering Informatie voor jongeren Inhoudsopgave Jeugdreclassering Informatie over Bureau Jeugdzorg Limburg Wanneer krijg je met jeugdreclassering te maken? Wat kan jeugdreclassering voor je doen?

Nadere informatie

Van Onderwerp Datum Inleiding Opdracht

Van Onderwerp Datum  Inleiding Opdracht Memo: juridische voorbeeldteksten CORV Van Il Shik Sloover Onderwerp Juridische voorbeeldteksten met betrekking tot CORV Datum 17 november 2014 Inleiding Inleiding Op 1 januari 2015 dragen Rijk en provincie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 977 Wijziging van de Wet op de jeugdzorg in verband met het opnemen van een gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen Nr. 9 DERDE

Nadere informatie