PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PSA/Solution Architecture. Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)"

Transcriptie

1 PSA/Solution Architecture Interactieproces, Koppelvlakken en de Collectieve Opdracht RouteerVoorziening justitiële jeugdketen (CORV)

2 Versie datum auteur status opmerkingen Renate van Drunen/Menno Gresnigt concept Eerste versie in een aantal slagen opgeleverd Renate van Drunen/Menno Gresnigt/Kees Hommes Renate van Drunen/Menno Gresnigt 0.21 Renate van Drunen/Menno Gresnigt Renate van Drunen/Menno Gresnigt concept concept definitief Input van Kees Hommes voor JB opgenomen Commentaar verwerkt van: Ton Eijken, Marieke Guldemond, Ton Hoefnagel, Kees Hommes, Kees de Leeuw, Paul van Raaij, Pieterjan Vermeer, Hans Wieman, Bernd Wondergem, Gerard- Pieter Borren Commentaar verwerkt van Titus Mars Alternatieve oplossingen voor CORV verwijderd nav keuze door opdrachtgeversoverleg dd 25 juni 2013 en status definitief gemaakt nav goedkeuring door opdrachtgeversoverleg.

3 Inhoudsopgave 1 MANAGEMENTSAMENVATTING Verkorte inleiding Overzicht van de oplossing 3 2 INLEIDING Aanleiding opstellen project startup architectuur Doelstelling en gebruik architectuur Doel PSA Opbouw PSA 8 3 PROJECTINFORMATIE Doel van het project keteninformatisering Beleidsuitgangspunten Bedrijfsdrijfveren Afbakening en relaties met andere projecten 12 4 OVERZICHT VAN DE OPLOSSING 15 5 KETENARCHITECTUUR Globale architectuur 17 6 INFORMATIE ARCHITECTUUR Beleidslijnen, principes en standaarden Globale architectuur 33 7 TECHNISCHE ARCHITECTUUR Beleidslijnen, principes en standaarden Globale architectuur 45 8 BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Beveiligingseisen voor de oplossing 48 9 BEHEERARCHITECTUUR Beleidslijnen, richtlijnen en standaarden Beheer informatievoorziening Beheer applicaties en technische infrastructuur ONTWERPBESLISSINGEN BIJLAGEN 56 Pagina i

4 11.1 Glossary Interactieprocessen 57 Pagina ii

5 1 Managementsamenvatting 1.1 Verkorte inleiding De Project Startup Architectuur (PSA) heeft tot doel weer te geven welke oplossing beoogd wordt voor een gemeenschappelijke voorziening voor het routeren van berichten van en naar ketenpartijen die zich gezamenlijk inzetten voor de ketenopgave in de justitiële jeugdketens per 1 januari De nieuwe Jeugdwet beoogt dat alle kinderen naar vermogen gezond en veilig opgroeien, hun talenten kunnen ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Deze PSA beschrijft de kaders en uitgangspunten voor de te ontwikkelen gemeenschappelijke voorziening: Collectieve opdrachtrouteervoorziening (CORV). De geaccordeerde PSA is het startpunt voor de realisatiefase. Doel van de oplossing is optimale informatie uitwisseling tussen justitiële en niet justitiële ketenpartners in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketen mogelijk te maken. De voorgestelde oplossing leidt tot aanzienlijke kostenbesparing zowel voor de ketenpartners individueel als voor de jeugdzorg in het algemeen. 1.2 Overzicht van de oplossing De nieuwe jeugdwet introduceert nieuwe partners in de jeugdbeschermings- en jeugdstrafrechtketens. Gemeenten en hun opdrachtnemers krijgen een belangrijke rol. Dit betekent dat er intensieve communicatie ontstaat tussen niet justitiële partijen en justitie partijen. De CORV kan ingezet worden in het gedwongen kader omdat het de interactie tussen justitiële partijen en niet justitiële partijen ondersteunt. Deze interactie komt in het vrijwillig kader niet voor. Dit roept ten eerste een business vraag op. Hoe zien de bedrijfsprocessen eruit en welke informatie moet dientengevolge uitgewisseld worden? Deze vraag wordt in deze PSA beantwoord door de modellering van de belangrijkste bedrijfsprocessen zoals een verzoek tot onderzoek een maatregel hulp en steun en toezicht en begeleiding. Het betreft de Pagina 3

6 uitwisseling van operationele informatie en dekt daarmee een groot deel van de business processen. Financiële verantwoording is echter geen onderdeel van dit deelproject. Vervolgens wordt op basis van deze modellen vastgesteld wanneer welke partijen onderling informatie uitwisselen. Hiervoor zijn zogenaamde interactie schema s uitgewerkt. Als duidelijk is welke informatie uitgewisseld moet worden komen vervolgens andere vraagstukken naar boven. Gemeentelijke partijen en justitiepartijen kennen verschillende standaarden. Zowel de betekenis van gegevens als ook de technische protocollen verschillen. Over en weer is bij gemeentelijke en justitiepartijen niet altijd bekend waar elektronische berichten afgeleverd moeten worden. Bovendien is zekerheid van aflevering van groot belang. Geen enkel bericht mag verloren gaan. Tenslotte is er in gevallen van disputen (dat bericht is niet door jou verzonden, ik heb nooit een bericht ontvangen ) een voorziening nodig voor het oplossen hiervan. In deze PSA wordt de Centrale OpdrachtRoutervoorziening beschreven die deze vraagstukken adresseert. Daarnaast wil het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) over beleidsinformatie beschikken. Er is reeds voorzien in beleidsinformatie in de jeugdzorg door in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) een aantal essentiële gegevens op individueel niveau te verzamelen. Het gaat hier om elementaire gegevens zoals identificatie van ontvanger van de zorg, soort zorg die ontvangen is en start en einde hiervan. VenJ wil echter additionele informatie registreren om beleid te kunnen evalueren en ontwikkelen. Hiervoor worden naast de hierboven genoemde essentiële gegevens nog extra gegevens geregistreerd. Pagina 4

7 2 Inleiding 2.1 Aanleiding opstellen project startup architectuur Er is een wetsvoorstel in behandeling over een stelselherziening voor jeugdzorg, kinderbescherming en jeugdreclassering. Dit wetsvoorstel is door de ministerraad goedgekeurd en ligt op het moment van schrijven ter advisering voor bij de Raad van State. Het wetsvoorstel voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden, naar gemeenten. De gemeenten worden verantwoordelijk voor het leveren van alle jeugdhulp. Het doel van de stelselherziening voor jeugd is om de jeugdketens effectiever, goedkoper en qua financiering eenvoudiger te maken. De evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg en de analyse van de Parlementaire Werkgroep Toekomstverkenning Jeugdzorg onderschrijven deze doelstellingen. De stelselwijziging betreft het zowel bestuurlijk als financieel decentraliseren van alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en de uitvoering van jeugdreclassering en jeugdbescherming naar gemeenten. De belangrijkste redenen voor de beoogde rol van gemeenten zijn: gemeenten zijn beter in staat dan andere overheidslagen (rijk of provincie) om integraal beleid te ontwikkelen, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de mogelijkheid en de behoefte van individuele kinderen, jongeren en ouders; door vroeg signalering tot en met de inzet van (zware) gespecialiseerde zorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering onder de verantwoordelijkheid van gemeenten te brengen, wordt het gemakkelijker verbindingen te leggen tussen zorg, onderwijs, werk, sport en veiligheid. Binnen de nieuwe, toekomstige verantwoordelijkheid van gemeenten valt ook de toeleiding naar jeugdhulp, het organiseren van jeugdhulp in een gedwongen kader en zorg dragen voor de uitvoering van jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen 2.2 Doelstelling en gebruik architectuur In het justitiedomein zijn twee dominante jeugdketens te onderscheiden namelijk: 1. de jeugdstrafrechtketen met daarin partners als de politie, het Openbaar Ministerie (OM) de Raad voor de Kinderbescherming (rvdk) en justitiële jeugdinrichtingen; 2. de jeugdbeschermingsketen met daarin onder meer de rvdk en de rechterlijke macht (ZM, zittende magistratuur) Om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen kan een rechter een maatregel van kinderbescherming opleggen, zoals een ondertoezichtstelling (OTS), teneinde ernstige bedreigingen in de ontwikkeling weg te nemen. Naar aanleiding van een strafbaar feit Pagina 5

8 gepleegd door een jeugdige vanaf 12 jaar, kan deze onder meer gedwongen begeleid worden door de jeugdreclassering. Het belangrijkste doel van deze begeleiding is het voorkomen van recidive. De ketenopgave is het voorkomen van recidive en het wegnemen van ontwikkelingsbedreiging. Dit wordt onder meer gerealiseerd door het goed organiseren van de informatiestromen. Dit is van belang voor zowel voor de ondersteuning van het primaire proces van ondersteuning en zorg als ook voor het sturen op de prestaties op basis van beleidsinformatie. De informatiestromen in de justitiële jeugdketens wijzigen met de invoering van het nieuwe jeugdstelsel omdat de: 1. Gemeenten verantwoordelijk worden voor de uitvoering van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. De ketenopgave wordt geïntegreerd en in samenhang met het plan van aanpak aan de keukentafel onder gemeentelijke regie uitgevoerd. 2. Een aantal rollen van de Bureaus jeugdzorg 1 worden in de nabije toekomst onder gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgevoerd; o AMK wordt AMHK op te richten onder verantwoordelijkheid van het college o Toegang/toeleiding de deskundige entree naar zorg (n.a.v. zorgvraag, - zorgmelding etc.) o Jeugdreclassering en jeugdbescherming uit te voeren door gecertificeerde instellingen. Gemeenten dienen te voorzien in een kwalitatief toereikend aanbod. Hiertoe dienen zij bovenlokaal afspraken te maken, maar willen op lokaal niveau geïnformeerd worden over de maatregel voor een jeugdige inwoner. Dit geldt ook voor de landelijk werkende instellingen (LWI s). 3. Gemeenten kunnen of zelf, of een partij mandateren om verzoek tot onderzoek in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming zodat een verzoek tot een kinderbeschermingsmaatregel overwogen kan worden. 4. Politie niet één loket voor zorgmeldingen, meer heeft die tot op heden door Bureau Jeugdzorg Toegang verzorgd wordt Dientengevolge: Veranderen informatiestromen van regionaal niveau (rvdk, AMK, Bureau Jeugdzorg) naar bovenlokaal en eventueel lokaal niveau Dienen gemeenten kennis te nemen van het feit dat er een maatregel voor een jeugdige is uitgesproken 1 De tekst in dit document aangaande de uitvoering van jeugdreclasserings- en kinderbeschermingsmaatregelen door Bureau Jeugdzorg en de beschreven veranderingen gelden eveneens voor de Landelijk werkende instellingen (zoals Leger des Heils, William Schrikkergroep etc.) Pagina 6

9 Dienen gecertificeerde instellingen de opdracht voor de uitvoering van een maatregel te ontvangen en moeten gecertificeerde instellingen over het verloop en de afloop de betrokkenen informeren. Kan er variatie ontstaan in de uitvoering van maatregelen door gecertificeerde partijen; o Aantal aanbieders kan variëren zowel in een gebied als in de loop van de tijd o Gemeenten kunnen in een periode het aanbod van aanbieders wijzigen o Aanbieders dienen zich per maatregelaanbod te certificeren waardoor samenloop in maatregelen niet bij alle aanbieders mogelijk is Vermeerdert het aantal en wijzigt de populatie van partijen die een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming kunnen richten Vermeerdert het aantal ontvangers van zorgmeldingen aangezien gemeenten lokaal of bovenlokaal een loket kunnen inrichten of beleggen bij bijvoorbeeld CJG, Veiligheidshuis, netwerkoverleggen, wijkteams of binnen de eigen diensten. Om de interactie tussen VenJ en gecertificeerde instellingen en gemeenten goed te laten verlopen wordt voorgesteld een gemeenschappelijke voorziening in te richten die zorgt voor een goede routering en vertaling van berichten tussen het justitiedomein en het gemeentelijk domein. In hoofdstuk 5 wordt nader geïllustreerd op welke organisaties en welke koppelvlakken de veranderingen impact hebben. Voor alle interacties in de vorm van zorgmeldingen, verzoek tot onderzoek en de opdracht tot uitvoering van een maatregel geldt dat zowel de zender als de ontvanger eisen stellen aan het bericht. Hierbij is te denken aan: Duidelijkheid over welke informatie dient te worden verzonden en ontvangen in relatie tot de taak en verantwoordelijkheden van de verzendende en de ontvangende partij; evenals de ketenopgave Afleverzekerheid Vertrouwelijkheid en integriteit van berichten Mogelijkheden tot verantwoording en oplossen van disputen over wel/niet verzonden of ontvangen zijn van berichten Tijdige ontvangst van volledige, correcte en actuele informatie Geen afbreuk doen aan de verantwoordelijkheid van partijen om een taak of transactie met een andere partij te voltooien De inhoud in relatie tot privacywetgeving Organisatorische en technische maatregelen om gepaste beveiligingsniveau te bieden. De beoogde voorziening moet aan bovenstaande randvoorwaarden voldoen. 2.3 Doel PSA Het doel van deze PSA is de oplossing op hoofdlijnen te beschrijven en tevens de goedkeuring te krijgen voor een aantal ontwerpbeslissingen (zie hoofdstuk 10) zodat het deelproject met de realisatiefase kan starten. Privacy vraagstukken worden in de nog uit te voeren privacy Pagina 7

10 impact assessment meegenomen en blijven hier buiten beschouwing. De geïnventariseerde risico s van het project zijn opgenomen in een risico logboek en om redundantie te voorkomen niet in deze PSA beschreven. 2.4 Opbouw PSA De opbouw van deze PSA volgt de voorgestelde inhoudsopgave van de Model Architectuur Rijksoverheid (Marij) op hoofdlijnen. Recente inzichten binnen de ICTU vinden deze inhoud meer passen bij een solution architecture. Onderhavig document heeft hierbij een dubbel karakter, het is richtinggevend voor de verdere ontwikkeling (PSA in onderstaande figuur) maar werkt tevens de oplossing uit in meer detail (solution architecture in onderstaande figuur 2 ) 2 Pagina 8

11 Onderstaande figuur geeft de plaats van de PSA ten opzichte van de overige architecturen weer. Pagina 9

12 3 Projectinformatie 3.1 Doel van het project keteninformatisering De samenwerking in de justitiële ketens zal mede door de decentralisatie van de jeugdzorg verschuiven van organisatie georiënteerd naar netwerk georiënteerd. In het justitiële domein is rechtsgelijkheid een belangrijk uitgangspunt gezien de impact die een besluit vanuit deze keten op het leven van een jongere, kind en diens gezin kan hebben. Belangrijk is de balans te vinden tussen wat gestandaardiseerd dient plaats te vinden (ketenperspectief) en bijdraagt aan de lokale uitwerking (netwerkperspectief). De hoofddoelen van het deelproject keteninformatisering zijn de volgende: 1. Gemeenten zo efficiënt en geharmoniseerd mogelijk in lijn met hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van jeugdreclasserings- en jeugdbeschermingsmaatregelen in staat te stellen hun taken in het nieuwe stelsel uit te voeren. 2. Door harmonisatie van informatie uitwisseling het stelsel als geheel zo efficiënt mogelijk inrichten 3. in lijn brengen van ketenprocessen met de nieuwe actoren en verantwoordelijkheden (informeren van gecertificeerde instellingen, routeren etc.) 4. De nieuwe actoren tijdig de juiste informatie kunnen laten leveren en verkrijgen. Alle betrokkenen in de justitiële jeugdketens dienen voor de uitvoering van hun rol, taken en verantwoordelijkheden tijdig te beschikken over juiste en actuele informatie op basis van need to know. Subdoelen: In een nauwe samenwerking met vertegenwoordiging namens de gemeenten dienen in ieder geval volgende subdoelen nagestreefd te worden: Eenduidige sturing en procesgang teneinde te borgen dat gelijke gevallen op een gelijke manier worden behandeld; Eenheid in taal door gestandaardiseerde, geharmoniseerde gegevensoverdracht; Reductie van ICT-complexiteit; Tijdig beschikken over actuele informatie; Geen onnodige administratieve lasten; De partijen in de jeugdbeschermings- en jeugdreclasseringsketen voorbereiden op hun rol in het nieuwe stelsel ten aanzien van het leveren en ontvangen van informatie; Inzicht in de verhouding tussen de mogelijkheden die de bestaande privacy wet- en regelgeving biedt en de informatiestromen die van belang zijn voor het samenspel in het nieuwe jeugdstelsel; Dit wordt niet in deze PSA uitgewerkt maar in een aparte privacy impact assessment. Inzicht in de leveringsverplichting van informatie door gecertificeerde instellingen, gemeenten en de justitie partijen in het nieuwe stelsel. Pagina 10

13 te voorkomen dat gecertificeerde instellingen vanuit gemeenten en justitiële partijen verschillende koppelvlakken worden opgelegd die hetzelfde doel dienen (verstrekken van een opdracht en terugkoppeling daarover) Organiseren van het technisch, tactische en strategisch beheer van alle koppelvlakvoorzieningen (CORV, berichten e.d.) Het project is een succes als drie representatieve gemeenten (klein, middel en groot) goed functionerende werkprocessen hebben en gebruik maken van een technisch goed functionerende CORV waarvan het beheer ingericht is. 3.2 Beleidsuitgangspunten De volgende beleidsuitgangspunten gelden: Gemeenten moeten invulling kunnen geven aan hun lokale autonomie Justitiële processen en voorzieningen dienen rechtsgelijkheid in Nederland te bevorderen Gemeenten moeten geïnformeerd worden ten behoeve van 1 gezin, 1 plan Met bijzondere persoonsgegevens (strafrechtelijk of gedwongen zorg) moet zeer terughoudend omgegaan worden en in ieder geval moet aan de Wbp voldaan worden Administratieve lasten moeten verminderd worden. Met name gemeenten met een lage caseload (en die zijn er veel) moeten ontzorgd worden voor de afhandeling van casus binnen het justitieel kader. Het moge duidelijk zijn dat sommige uitgangspunten onderling op gespannen voet staan. In deze PSA worden concrete keuzen gemaakt als er frictie optreedt (bv wanneer informeer je een gemeente over een reclasseringsmaatregel). 3.3 Bedrijfsdrijfveren De volgende belangen kunnen onderscheiden worden: Gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid voor jeugdbescherming en reclassering vorm geven. Hiervoor moeten zij over de juiste informatie beschikken. Ook willen deze informatie gebruiken in samenhang met overige informatie rond het betrokken gezin. Ministerie van VenJ is verantwoordelijk voor de correcte werking van het jeugdbeschermings- en strafproces. Daarmee draagt VenJ verantwoordelijkheid voor het correct functioneren van de keten inclusief de noodzakelijke informatie uitwisseling en het verzamelen en interpreteren van beleidsinformatie. Gecertificeerde instellingen moeten opdrachten kunnen ontvangen en over de uitvoering kunnen rapporteren. Zij moeten in staat zijn hun taken uit te voeren waaronder het verwerven van een goede informatiepositie. Zij moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op hun taak. Pagina 11

14 Ministerie van VWS is stelselverantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hieronder valt ook jeugdbescherming en jeugdreclassering. Zij dient zorg te dragen voor een goed functionerende keten en de samenhang tussen vrijwillig en gedwongen kader. Gemandateerde instellingen moeten zich tijdig kunnen voorbereiden op hun taak en dus kennis kunnen nemen hoe en wanneer zij informatie ontvangen en welke rapportageplicht zij hebben. De rvdk heeft diverse rollen in de straf- en beschermingsketen; zo is hij onder meer eigenaar van het jeugdbeschermings- en het nazorg jeugdproces. De AMHKs zullen, indien daar aanleiding toe bestaat, een verzoek tot onderzoek bij de rvdk moeten kunnen indienen. Alle betrokken organisaties moeten voldoende tijd en gelegenheid hebben om hun ICT voor te breiden op de nieuwe informatiestromen. 3.4 Afbakening en relaties met andere projecten Deelproject Data en Systematiek beleidsinformatie Het raakvlak met dit project is minimale dataset én systematiek voor het verzamelen van beleidsinformatie. Voor VenJ wordt een additionele set voorzien die conform dezelfde systematiek kan worden opgehaald. In hoofdstuk 6 wordt hier nader op ingegaan. Project Verkenning Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD) Een kernvraag bij de decentralisatie jeugd, maar ook bij de andere twee decentralisaties WMO-begeleiding en werken naar vermogen is hoe de gemeenten invulling kunnen geven aan de nieuwe verantwoordelijkheden en taken. Om ervoor te zorgen dat gemeenten tijdig klaar zijn, moet er de komende jaren nog veel gebeuren. Voor gemeenten is het belangrijk om ICTvoorzieningen te hebben voor het gehele sociale domein. Gemeenten onderzoeken de mogelijkheden om met sociale wijkteams of frontlijnwerkers de dienstverlening te organiseren vanuit de situatie van de burger, in plaats van uit het aanbod of de wetgeving. Leidraad is hierbij het principe 1 gezin, 1-plan, 1-informatievoorziening, waarbij de gemeente en de ketenpartners worden ondersteund door 1 informatievoorziening met een brede blik over de verschillende werkvelden. Een platform dat de integrale aanpak en de samenwerking faciliteert en aanvullend is op de eigen bedrijfsvoeringsystemen. Raakvlakken met beoogde ontwikkeling van CORV is het integreren van de doelstellingen en ontwikkeling in de uitgangspunten van VISD, waaronder in het programma van eisen. Programma Jeugdcriminaliteit en problematische jeugdgroepen (DJJ) Met dit programma zijn diverse raakvlakken te benoemen onder meer waar het gaat om: Uitwerking van de ketensturing, met daarbij de ontwikkeling van een jeugdstrafrechtketenprocesmodel; benoemen van ketendoelen; het ontwikkelen van Keten Prestatie Indicatoren (KPI s) en Keten Management Informatie. Het voor de jeugdstrafrechtketen opzetten van voorzieningen voor beleids-, management- en sturingsinformatie op ketenniveau. Hiervoor is bijvoorbeeld in een eerder stadium i.h.k.v. bescherming KiB (Keten in Beeld) ontwikkeld. Pagina 12

15 Het Landelijk Instrumentarium Jeugd (LIJ) is in opdracht van dit programma gerealiseerd. Binnen het project LIJ is een methode ontwikkeld waarmee beroepskrachten op effectieve en efficiënte wijze gegevens kunnen verzamelen in de jeugdstrafrechtketen bij delinquent gedrag van minderjarigen om te komen tot een passende, effectieve interventie en recidive te voorkomen. LIJ is buiten scope van het project en de PSA. Verkenning m.b.t. executieketen jeugdsancties. Binnen dit programma is een business case opgezet ten behoeve van het optimaliseren van de tenuitvoerlegging van jeugdsancties; o.a. het routeren van het executieproces voor jeugd. Uitgangspunt daarbij is de inzet van het Administratie en Informatiecentrum Executieketen (AICE) van het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) voor de uitvoering van ketenprocessen. Het AICE is een organisatorische voorziening welke van groot belang is in het herontwerp van de executieketen voor volwassenen. Dit herontwerp is in opdracht van het Programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB) gemaakt. Omdat jeugd vooralsnog buiten de scope van het Programma USB valt is onderzocht of het mogelijk is de executieprocessen jeugd maximaal aan te sluiten op de processen en voorzieningen voor volwassenen. De opdracht binnen de eerdergenoemde business case luidt Onderzoek voor welke processen/ sancties voor jeugd persoonsgerichte executie door het CJIB een belangrijke bijdrage leveren aan enerzijds consequente, effectieve en efficiënte uitvoering en anderzijds aan betere stuur- en managementinformatie. De samenhang met dit deelproject omvat de mogelijk nieuwe wijze van routeren; de scenario s in de business case m.b.t. jeugdsancties worden ook in het licht van de verantwoordelijkheidsverdeling in het nieuwe jeugdzorgstelsel bezien. AICE als voorziening voor het routeren van jeugdsancties is onderwerp van gesprekken in relatie tot de realisatie van CORV en positionering van deze gemeenschappelijke voorziening t.o.v. de fijnmazige routering naar gemeenten e.a. PRO-KID en JPT 12- Een methodiek voor het vroegtijdig signaleren van recidiverisico bij jongeren onder de twaalf jaar, de zogenaamde twaalfminners, met politiecontacten. De implementatie van Prokid (signaleringssysteem) is medio 2012 gestart. Het raakvlak in deze betreft de doorgeleiding van informatie van politie naar gemeente of door de gemeente gemandateerde jeugdhulpaanbieder toeleiding/toegang in het kader van zorgmeldingen. Protocollen en samenwerkingsovereenkomsten In de jeugdwet wordt voorgeschreven dat er tussen de rvdk, gemeenten en gecertificeerde instellingen voor jeugdreclassering en jeugdbescherming protocollen worden opgesteld waarin wordt opgetekend op welke wijze partijen met elkaar samenwerken in het kader van jeugdreclasserings- en kinderbeschermingsmaatregelen; zo ook waar het gaat om het inschakelen van de raad voor een onderzoek etc. Pagina 13

16 Resultaten van het deelproject keteninformatie justitiële jeugdketens evenals nadere definities van berichten tussen het justitieel en gemeentelijk domein faciliteren het maken van deze protocollen en dienen benoemd te worden in deze protocolafspraken. Pagina 14

17 4 Overzicht van de oplossing De jeugdwet heeft gevolgen voor de partijen die betrokken zijn bij de justitiële jeugdketens. Ook veranderen bedrijfsprocessen gedeeltelijk. Onderstaande figuur geeft hiervan een overzicht. figuur 1: - overzicht interacties jeugdketens op koppelvlak justitie-gemeenten In de volgende hoofdstukken worden de organisaties en de processen in meer detail uitgewerkt. Opgemerkt moet worden dat dit een eerste uitwerking is en de precieze interacties en voor ketenpartners benodigde informatieposities momenteel onderwerp van onderzoek zijn. Hier is van belang op te merken dat de bedrijfsprocessen allemaal een of meerdere stappen kennen waarbij gegevens uitgewisseld worden tussen een justitie partij en een niet justitiepartij. Dit kan een gemeente zijn of een organisatie die in opdracht van of met mandaat van een gemeente werkt. Deze koppelvlakken zijn genummerd van 1 tot en met 6. Hoewel deze koppelvlakken verschillen in de informatie die uitgewisseld wordt zijn er ook overeenkomsten: berichten moeten gevalideerd worden, berichtformaten moeten aangepast worden, er moet zeker gesteld worden dat de ontvanger ontvangt wat de verzender verzendt en dit moet ook achteraf aangetoond kunnen worden en de juiste bestemming moet bepaald worden voor elk bericht. Deze zaken worden verzorgd door een gemeenschappelijke voorziening: Collectieve OpdrachtRouteervoorziening (CORV). Voor de beleidsinformatie wordt aangesloten bij de verzameling van beleidsinformatie die voor de gehele jeugdzorg ontwikkeld wordt door VWS in samenwerking met VenJ. Wel wordt Pagina 15

18 een aantal additionele gegevens geregistreerd omdat aan de rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid in het gedwongen kader hogere eisen worden gesteld dan in het vrijwillig kader. Pagina 16

19 5 Ketenarchitectuur De ketenarchitectuur van de oplossing beschrijft hoe de keten is georganiseerd en hoe de ketenpartners samenwerken om de ketendoelen te bereiken. Elementen van de ketenarchitectuur zijn: Organisatie, Producten en Diensten en Processen. 5.1 Globale architectuur Producten en diensten Er worden twee diensten ontwikkeld: Het leveren van de gegevens op basis waarvan beleidsinformatie gegenereerd kan worden. Het betreft dan uitsluitend die gegevens die specifiek zijn voor VenJ. Gegevens die niet specifiek zijn voor VenJ worden al verzameld in samenwerking met VWS in de algemene beleidsinformatie voor jeugdzorg Het ondersteunen van de informatie-uitwisseling bij de uitvoering van het operationele ketenproces tussen gemeenten, door gemeenten gemandateerde instellingen en gecertificeerde instellingen enerzijds en justitie organisaties anderzijds Processen: Globale procesarchitectuur Ketendenken en ketenuitgangspunten betekenen dat de betrokken professionals uit de verschillende organisaties een gezamenlijke visie ontwikkelen op hoe zij de kwaliteit van de ketenopgave vanuit de keten kunnen verbeteren. VenJ hanteert voor wat betreft informatievoorziening (IV) de volgende uitgangspunten waarop samenwerking en informatiedelen in de keten wordt gestoeld. Beleidsuitgangspunten informatievoorziening: Het ketenproces vormt de basis voor het handelen van de professionals Het ketenproces zorgt voor een optimale informatievoorziening zodat er op het juiste moment een adequaat beeld is van de jongere om tot de juiste beslissing te komen De informatievoorziening is een belangrijke basis van waaruit de professionals beslissingen nemen in de jeugdketen. Criteria voor informatievoorziening Voor het complexe justitiedomein en voor de jeugdketens in het bijzonder is het onontbeerlijk om te werken onder architectuur. Hierbij gelden onder meer de volgende criteria die dienen als richtlijnen voor het inrichten van de informatievoorziening op de koppelvlakken tussen ketenpartners: Een verandering levert een bijdrage aan het perspectief van jongeren een veilige samenleving Pagina 17

20 De informatie is op het juiste moment, over de juiste persoon conform de wet en regelgeving beschikbaar Een verandering levert een bijdrage aan het effectiever uitvoeren van de taak Sturingsinformatie en beleidsinformatie kunnen direct gegenereerd worden uit operationele bronsystemen zonder dat hiervoor extra registratiehandelingen van medewerkers nodig zijn. Gelijktijdige civielrechtelijke en strafrechtelijke processen worden zoveel mogelijk geharmoniseerd tot een integrale aanpak De architectuur wordt op verschillende niveaus van abstractie gemaakt (N0, N1 en N2) die in onderlinge samenhang opgesteld worden. Verdieping wordt alleen waar nodig gezocht. (Bron: concept Aanpak en criteria informatievoorziening Jeugdketens d.d ) In deze paragraaf worden achtereenvolgens de beleidsinformatieprocessen de processen voor de jeugdreclassering en jeugdbescherming uitgewerkt. In de bijlage zijn de interactieprocessen in detail uitgewerkt. Beleidsinformatie Het vastleggen van de gegevens op basis waarvan beleidsinformatie gegenereerd kan worden is geen bedrijfsproces. Het registreren van deze gegevens is zoveel mogelijk onderdeel gemaakt van de primaire processen zodat de administratieve lasten zo laag mogelijk blijven. Er hoeft immers niets handmatig geregistreerd te worden. Anderzijds om perverse prikkels te vermijden. Registratie gebeurt automatisch en integraal. Er kan niet gekozen worden voor selectieve registratie. In lijn met de brede visie op het vergaren van beleidsinformatie in de jeugdketens wordt zowel bij start als einde van een traject een set basisgegevens vastgelegd: dit omvat vooralsnog 3 : BSN, NAW, start zorg, einde zorg, soort zorg mogelijk aangevuld met IQ en herkomst. VenJ wil extra gegevens verzamelen met name over doorlooptijden en zal hiervoor extra gegevens willen vastleggen. Dit betreft bij bescherming in ieder geval: datum beschikking en datum eerste contact ouders. Daarnaast zal bij bescherming de soort maatregel moeten aangeven welke beschermingsmaatregel het betreft (OTS, voogdij,..), een indicator in welke mate het doel bereikt is (bv door een score te meten) en de caseload (in uren of euro s). Bij reclassering betreft dit de tijd tussen uitspraak van de OvJ of de rechter en het eerste contact met de reclasseerder, de reden van de maatregel, of de maatregel eerder beëindigd is en zo ja waarom, het soort maatregel, of deze wel of niet erkend is, een indicator of het doel bereikt is (bv door score) en de caseload of kosten van een maatregel. 3 de definitieve set zal in het deelproject data en systematiek beleidsinformatie nog bepaald worden Pagina 18

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig

Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig Jeugdhulp onder dwang Terughoudend waar het kan, doorpakken waar nodig De gemeente en de raad voor de kinderbescherming in het nieuwe stelsel voor de jeugd Handreiking voor samenwerking Model Samenwerkingsprotocol

Nadere informatie

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK

Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Programma van Eisen ICT-ONDERSTEUNING AMHK Jeroen Dijkstra Johan Verhage 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1 Introductie 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Totstandkoming van dit Programma van Eisen 6 1.3 Leeswijzer 7 2 Huiselijk

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016

Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 2 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Programmaplan Keteninformatisering Vreemdelingenketen 2014-2016 Versie

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN

VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN VERKENNING INFORMATIE- VOORZIENING SOCIAAL DOMEIN Programma van eisen ten aanzien van de informatievoorziening Applicatiearchitectuur VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader

Ministerie van Veiligheid en Justitie. VeiligHeidsHuizen. Vóór en dóór partners. Landelijk kader Ministerie van Veiligheid en Justitie Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners Landelijk kader VeiligHeidsHuizen Vóór en dóór partners 1 : Voorwoord 6 1.1 Aanleiding 7 1.2 Waarom een landelijk

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur

CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN. Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur CONCEPT PROGRAMMA VAN EISEN Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning regie in het sociaal domein: 1-gezin 1-plan 1-regisseur 1 Colofon Concept-Programma van Eisen Informatievoorziening t.b.v. ondersteuning

Nadere informatie

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs

de Kinderombudsman Colofon drs. M.N. Baracs 2 Colofon drs. M.N. Baracs Dit onderzoek is in opdracht van uitgevoerd door BMC Onderzoek C. Baillieux, MSc drs. A. van den Heuvel M. de Jong, MSc drs. M.M. Kleinjan - Van Zwet drs. C.E. Mobach drs. K.

Nadere informatie

Jeugdreclassering in de praktijk

Jeugdreclassering in de praktijk 202 Onderzoek en beleid Jeugdreclassering in de praktijk M. Kruissink C. Verwers Justitie Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum 2002 Exemplaren van dit rapport kunnen worden besteld bij het

Nadere informatie

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen

Definitief Eindrapport. Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Definitief Eindrapport Pilots aansluiting tussen ZSM en veiligheidshuizen Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 MANAGEMENT SAMENVATTING... 4 VOORWOORD... 8 1. INLEIDING... 9 1.1. ACHTERGROND EN AANLEIDING...

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs

Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 14RV0010-BIJLAGE 3 Samenhang decentralisaties Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet en Passend Onderwijs 1 decentralisatie met 4 eigenschappen januari 2014 1 Samenhang decentralisaties Een transformatie van

Nadere informatie

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland

Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland Regionaal Transitiearrangement Zaanstreek-Waterland 30 oktober 2013 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Vooraf 9 1 Inleiding 11 1.1 Het streefbeeld 11 1.2 Richting geven binnen het transitiearrangement 12 1.3

Nadere informatie