Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010"

Transcriptie

1 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010

2

3 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen Elektronische toegang tot de overheid Elektronische authenticatie Stelsel van Basisregistraties Elektronische informatie-uitwisseling 19 Hoofdstuk 4 Aansluiting op en gebruik van de basisvoorzieningen Aansluiting op de basisvoorzieningen Ondersteuning van de Implementatie 26 Hoofdstuk 5 Beheer van de basisvoorzieningen 30 Bijlage I: Planningsoverzicht los Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

4 Hoofdstuk 1 Inleiding Het verbeteren van overheidsdienstverlening is een speerpunt van dit kabinet. Een manier om overheidsdienstverlening te verbeteren is door gebruik te maken van ICT-toepassingen. De inzet van ICT-toepassingen is ook een belangrijk middel bij de vermindering van de administratieve lasten van burgers, bedrijven, professionals en medeoverheden. De afgelopen jaren zijn er veel basisvoorzieningen ontwikkeld ter verbetering van de overheidsdienstverlening. De laatste jaren van het kabinet staan in het teken van de implementatie van de basisvoorzieningen van de elektronische dienstverlening. De implementatie zorgt voor een verbetering van overheidsdienstverlening en administratieve lastenverlichting voor burgers, bedrijven, professionals in de publieke sector en medeoverheden. Om de implementatie van de basisvoorzieningen tot stand te brengen wordt sinds december 2008 het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP) uitgevoerd. In het NUP hebben gemeenten, provincies, waterschappen en de rijksoverheid gezamenlijke doelstellingen geformuleerd om de basisvoorzieningen van de elektronische overheid te implementeren. Afspraken over de regie van de ontwikkeling en implementatie van de basisvoorzieningen zijn in het NUP vastgelegd. Om de afhankelijkheden van de doelstellingen van het NUP inzichtelijk te maken zijn er voorbeeldprojecten aan het NUP toegevoegd. Het succes van een voorbeeldproject is afhankelijk van een succesvolle implementatie van het NUP. Er wordt hard gewerkt om op 1 januari 2011 het merendeel van voorzieningen uit de basisinfrastructuur ontwikkeld te hebben en in gebruik te nemen. Deze voorjaarsrapportage elektronische dienstverlening start met een weergave van vijf van de zes NUP voorbeeldprojecten. De verwijsindex risico s jeugdigen is ook een NUP voorbeeldproject, maar maakt geen onderdeel uit van deze rapportage. Meer informatie over de verwijsindex risico s jeugdigen kunt u vinden op Deze rapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen van de voortgang van de bouw, implementatie en het gebruik van de basisvoorzieningen van de e-overheid per 1 april Over het programma Nederlandse identiteitskaart (e-nik) wordt in deze rapportage niet gerapporteerd. Het ministerie van BZK heeft in de aanbesteding van de productie en transport van de 2

5 Nederlandse reisdocumenten een optie opgenomen om op termijn, als BZK daartoe beslist, e-functionaliteit op de e-nik te kunnen plaatsen. Als bijlage is een planningsoverzicht toegevoegd. Dit planningsoverzicht geeft aan wanneer de basisvoorzieningen geïmplementeerd kunnen gaan worden. Naast dit planningsoverzicht wordt een releasekalender gepubliceerd, waarin de planning van de productreleases per bouwsteen worden weergegeven. Deze releaseplanning maakt voor leveranciers en afnemers van de technische producten transparant wat de release inhoudt en wanneer deze beschikbaar komt. De releasekalender wordt periodiek bijgewerkt en op de website gepubliceerd. In de totstandkoming van deze rapportage hebben verschillende departementen samengewerkt. Zo hebben de uitvoeringsorganisaties en e-overheidsprogramma s de teksten aangeleverd. De samenstelling is uitgevoerd door RENOIR, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. In de rapportage is aangegeven welk departement politiek verantwoordelijk is voor de basisvoorzieningen en de juistheid en volledigheid van de geleverde teksten. 1 loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten Politiek opdrachtgever: OCW Doel: Het ministerie van OCW heeft samen met de IB-Groep en een aantal pilotgemeenten een digitaal loket voor verzuim en voortijdig schoolverlaten ontwikkeld. Scholen melden hun verzuimgegevens bij één digitaal loket, dat vervolgens de juiste gemeente op de hoogte stelt; dat scheelt scholen veel werk én levert betrouwbare gegevens. Het loket voortijdig schoolverlaten maakt gebruik van een aantal bouwstenen uit de infrastructuur van de e-overheid, namelijk het burgerservicenummer en de Basisregistratie Personen. Voortgang: Een aantal gemeenten en scholen heeft het loket in het kader van een pilot in de praktijk getest van november 2007 tot mei Op basis van de positieve evaluatie van het pilot is in augustus 2008 gestart met de landelijke uitrol van het loket. In augustus 2009 is het loket, conform planning, landelijk ingevoerd. Het loket is gefaseerd, per RMC-regio, ingevoerd. De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Effect: Scholen melden hun verzuimgegevens op één centrale plaats, op uniforme wijze. Gemeenten ontvangen de verzuimgegevens van één centrale plaats, op uniforme wijze. Dienstenloket Dienstenrichtlijn Politiek opdrachtgever: EZ Doel: Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd. Dankzij de richtlijn kunnen dienstverleners zoals cateraars, installatiebedrijven en horecaondernemers straks eenvoudiger aan Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

6 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP Met een aantal voorbeeldprojecten uit lopende beleidsprioriteiten willen de overheden zichtbaar maken hoe de samenhang van rijksinitiatieven met de informatiehuishouding van de andere overheden is en op welke wijze de basisinfrastructuur van de e-overheid kan helpen om efficiënte elektronische dienstverlening te realiseren. Het Digitaal Verzuimloket Effect: Scholen melden hun verzuimgegevens op Politiek opdrachtgever: OCW één centrale plaats, op uniforme wijze. Gemeenten Doel: Het ministerie van OCW heeft samen met ontvangen de verzuimgegevens van één centrale de DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs, voorheen plaats, op uniforme wijze. IB-Groep) en een aantal pilotgemeenten het Digitaal Planning: De voortgang is conform de aan de Verzuimloket (voorheen Eén loket voor verzuim en Tweede Kamer afgegeven planning. voortijdig schoolverlaten) ontwikkeld. Scholen melden hun verzuimgegevens bij één digitaal loket, dat vervolgens de juiste gemeente op de hoogte stelt; Dienstenloket Dienstenrichtlijn dat scheelt scholen veel werk én levert betrouwbare Politiek opdrachtgever: EZ gegevens. Het Digitaal Verzuimloket maakt gebruik van Doel: De Dienstenrichtlijn bevordert het vrije verkeer een aantal bouwstenen uit de infrastructuur van de van diensten en de vrije vestiging van dienstverleners e-overheid, namelijk het burgerservicenummer en de binnen de Europese Unie. Ondernemers die over de basisregistratie personen. grens hun diensten willen aanbieden, moesten aan Voortgang: Een aantal gemeenten en scholen heeft allerlei extra en dubbele vereisten voldoen, bijvoorbeeld het loket in het kader van een pilot in de praktijk m.b.t. vergunningen en registraties. Door die getest van november 2007 tot mei Op basis belemmeringen weg te nemen, moet dienstverlening van de positieve evaluatie van het pilot is in augustus over de grens makkelijker worden. De richtlijn is op 2008 gestart met de landelijke uitrol van het loket. In 28 december 2006 in werking getreden. De implementatietermijn is 3 jaar. Op 28 december 2009 moesten augustus 2009 is het loket conform planning landelijk ingevoerd. Het loket is per RMC-regio gefaseerd de EU-lidstaten voldoen aan alle verplichtingen die ingevoerd. Alle gemeenten zijn aangesloten en alle uit de dienstenrichtlijn voortvloeien. Zo moet een scholen - uitgezonderd een zeer bescheiden uitloop dienstverlener alle procedures en formaliteiten in van enkele scholen - melden hun verzuim via het verband met de toegang tot en de uitoefening van Digitaal Verzuimloket. een dienst via een centraal Dienstenloket kunnen afwikkelen. Dit loket is binnen Antwoord voor Bedrijven vormgegeven. Dit raakt centrale en decentrale overheden, toezichthouders, handhavingsautoriteiten, bedrijf- en produktschappen en beroepsorganisaties. Dit zijn de organisaties die de informatie en procedures via het Dienstenloket elektronisch mogelijk maken. In Nederland is het Ministerie van Economische Zaken het beleidsverantwoordelijke ministerie voor de implementatie van de Dienstenrichtlijn. EZ heeft gewerkt in een interdepartementale projectgroep samen met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie. Het Dienstenloket maakt in de beoogde eindsituatie gebruik van een groot aantal bouwstenen uit de infrastructuur van de e-overheid. Voortgang: De invoering van de Dienstrichtlijn is afgerond. Voldoen aan de Dienstenrichtlijn komt voor decentrale overheden in hoofdlijnen op het volgende neer: het screenen van relevante regelgeving (en verminderen van de lastendruk) het online beschikbaar stellen hiervan via Antwoord voor Bedrijven (via Samenwerkende Catalogi) aansluiten op de berichtenbox aansluiten op het Internal Market Information system (IMI) De systemen en alle aansluitingen zijn op tijd (voor 8 december 2009) gerealiseerd. De wet is van kracht en gebruik van het Dienstenloket door ondernemers wordt vanaf Q actief gestimuleerd. Effect: Dienstverleners uit Europese lidstaten kunnen dankzij het loket gemakkelijker en op afstand zaken regelen bij de Nederlandse overheid. Ook Nederlandse dienstverleners kunnen gebruikmaken van het loket. Het Dienstenloket is ondergebracht bij Antwoord voor 4

7 Bedrijven. Met een speciale berichtenbox is beveiligd Het digitaal klantdossier is sinds 3 januari 2008 berichtenverkeer mogelijk. Via dit kanaal kan de landelijk opengesteld. Sinds die datum kunnen WW dienstverlener vragen stellen en transacties verrichten. en WWB-klanten van de keten van werk en inkomen De Dienstenrichtlijn levert op: vereenvoudiging van hun eigen gegevens raadplegen via internet. Het ondernemen, minder regels, simpele procedures, beschikbaar stellen van gegevens gebeurt via een behoud of verbetering van kwaliteit, meer welvaart, groeimodel. Medewerkers in de keten van werk economische groei (tussen de 1,4-6,3 miljard, bron en inkomen kunnen via SUWI-net de gegevens CPB) en minder administratieve lasten. van klanten oproepen. In het voorjaar van 2008 is Planning: De voortgang is conform de aan de het digitaal klantdossier (DKD) fase I afgerond. De Tweede Kamer afgegeven planning. Staatssecretaris heeft de SUWI-partijen vervolgens verzocht om te komen met een plan van aanpak voor de doorontwikkeling van het DKD binnen het domein Digitaal klantdossier werk en inkomen (DKD) van werk en inkomen. In juni 2008 is het plan op Politiek opdrachtgever: SZW hoofdlijnen aangeboden aan de Staatssecretaris van Doel: Doel van dit project is de realisatie van SZW. De plannen zijn in goede samenwerking tussen één digitaal klantdossier voor werk en inkomen. de ketenpartners tot stand gekomen en worden dan Werkzoekenden kunnen op drie manieren gebruik maken van het digitaal klantdossier: (1) inschrijven voor werk, (2) aanvragen van een uitkering WW of WWB en ook ketenbreed gedragen. In het najaar van 2008 heeft een verdere uitwerking van de plannen plaatsgevonden waarna het programma in november 2008 is gestart. De vervolgfase DKD II betreft een uitbreiding bij de 2-1A = niets (0 = 0%) = gebruik (430 = 100%) = ontwikkeling (0 = 0%) (3) raadplegen van een groot deel van hun gegevens. gebruikers van DKD I (burgers en professionals), de Alle gemeenten zijn aangesloten op DKD De gegevens die de ketenpartners hebben vastgelegd, functionaliteit (elektronische diensten voor burgers en worden in het dossier opgeslagen en kunnen door zowel de professionals als werkzoekenden worden ingezien en gebruikt. Uitvoerders van dit programma zijn de gezamenlijke professionals), gegevens en de randvoorwaarden van gegevensuitwisseling. Dit betekent dat de doorontwikkeling van DKD fase II 2-2A = niets (177 = 41,2%) = gebruik (231 = 53,7%) = ontwikkeling (22 = 5,1%) ketenpartners UWV, SVB en gemeenten. Het digitaal zich richt op: klantdossier werk en inkomen maakt gebruik van Verankeren van de resultaten van DKD fase I een aantal bouwstenen uit de infrastructuur van de e-overheid: DigiD, BSN, Samenwerkende Catalogi, MijnOverheid.nl, eformulieren, Digikoppeling, Digimelding en de basisregistraties GBA, Voertuigen en Uitbreiden van het aantal e-formulieren zodat burgers nog meer diensten vanuit huis kunnen aanvragen Uitbreiden van klantgroepen 2-3A = niets (0 = 0%) = gebruik (0 = 0%) = ontwikkeling (430 = 100%) op termijn de Polisadministratie en het Kadaster. Voortgang: DKD fase I is afgerond. Uitbreiden van bronnen zoals DUO (voormalige IB-groep), NHR en Kadaster Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

8 2-1A 2-2A 2-3A 2-3B = niets (0 = 0%) = gebruik (430 = 100%) = ontwikkeling (0 = 0%) = niets (177 = 41,2%) = gebruik (231 = 53,7%) = ontwikkeling (22 = 5,1%) Gemeenten aangesloten op Regelhulp (peildatum 23 april 2010) = niets (0 = 0%) = gebruik (0 = 0%) = ontwikkeling (430 = 100%) Uitbreiden van de set gegevens die niet meer bij de klant mag worden opgevraagd. Meer gegevens voorinvullen Belangrijk speerpunt van DKD fase II zal de ondersteuning worden van de professional op de werkpleinen. Het overgrote deel van de projecten loopt volgens planning, zowel qua tijd als qua financiën. Verschillende mijlpalen zijn afgerond en er zijn enkele eindproducten opgeleverd. Het jaar 2010 staat in het teken van de implementatie van de opgeleverde producten. Effect: Het zal in de vervolgfase gaan om het daadwerkelijk mogelijk maken van integrale dienstverlening voor zowel de klant als de professional 1% waarbij niet alleen sprake is van administratieve 7% lastenvermindering maar ook van een verbetering van de communicatie. Het is zaak de resultaten van DKD fase I in de primaire processen te verankeren zodat 18% de verbetering van de dienstverlening merkbaar en zichtbaar wordt. Burgers hoeven maar één keer hun gegevens op te geven. De voordelen voor de overheidsprofessional zijn de uitbreiding van het aantal 74% gegevensbronnen, de hogere gegevenskwaliteit, minder noodzaak tot verificatie, minder administratieve handelingen en als gevolg daarvan, meer tijd voor de klant. Planning: Alle gemeenten zijn aangesloten op DKD = aantal met score 47 uit 47 = aantal met score 44 tot en met 46 = aantal met score 38 tot en met 43 = aantal met score 0 tot en met 37 Regelhulp Politiek opdrachtgever: VWS en SZW Doel: Regelhulp is het webloket dat chronisch zieken, gehandicapten en ouderen helpt bij het vinden van de juiste voorzieningen en organisaties, óver de verschillende wetten heen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om voorzieningen aan te vragen of een afspraak te maken met desbetreffende organisatie. Voortgang: De voortgang van het project is conform planning en plannen. Per medio april 2010 zijn 231 gemeenten aangesloten, en heeft de website gemiddeld unieke bezoekers per maand. Effect: Voor de burger die binnen de doelgroep van Regelhulp valt, wordt administratieve lastenverlichting gerealiseerd. Planning: De planning is overeengekomen met opdrachtgevers VWS en SZW. Rapportage aan de Tweede Kamer december Nieuw programmaplan beschikbaar deze zomer. Omgevingsvergunning Politiek opdrachtgever: VROM 4-2 Doel: Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning afgeven: één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu. Hiervoor is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in het leven geroepen. 4-2A Iemand die nu een huis, fabriek of schuur wil (ver)bouwen, krijgt te maken met een groot aantal vergunningen. Verschillende vergunningen, met elk hun eigen criteria, procedures, loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Dit is voor burgers 6 Scores Webrichtlijnen gemeenten (peildatum 1 mei 2010) Aantal In procenten

9 en bedrijven onoverzichtelijk en tijdrovend. Door invoering van de omgevingsvergunning staat degene die een vergunning nodig heeft centraal. Hij of zij hoeft straks nog maar één type vergunning aan te vragen, bij één loket. Er is ook maar één bevoegd gezag. Na het doorlopen van één procedure volgt één besluit, waarop zonodig één rechtsbeschermingprocedure volgt. De Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) is de voorziening die het mogelijk maakt om digitaal een omgevingsvergunning aan te vragen en in behandeling te nemen. De Watervergunning van VenW zal ook in hetzelfde Omgevingsloket worden opgenomen ten behoeve van de samenhang tussen beide vergunningen voor ondernemers (één elektronisch loket). Voortgang: Het voorstel van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is aangenomen in de Tweede en daarna de Eerste Kamer. Naast de Wabo zijn de invoeringswet en de uitvoeringsregelgeving opgesteld en is hiervoor het parlementaire traject doorlopen. De richtdatum voor inwerkingtreding van de wet is 1 juli Beoogd effect: Het beoogde effect van de Omgevingsvergunning is het reduceren van de administratieve lasten ( 60 mln. voor ondernemers en 10 mln. voor burgers) en het verbeteren van de publieke dienstverlening. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. 2-1A 2-1A 2-2A 2-2A 2-3A 2-3A = niets (0 = 0%) = niets gebruik (0 = (430 0%) = 100%) = gebruik ontwikkeling (430 = (0 100%) = 0%) = ontwikkeling (0 = 0%) = niets (177 = 41,2%) = niets gebruik (177 (231 = 41,2%) = 53,7%) = gebruik ontwikkeling (231 = 53,7%) (22 = 5,1%) = ontwikkeling (22 = 5,1%) = niets (0 = 0%) = niets gebruik (0 = (0 0%) = 0%) = gebruik ontwikkeling (0 = 0%) (430 = 100%) = ontwikkeling (430 = 100%) en waterschappen aangesloten op het Omgevingsloket (peildatum 14 april 2010 respectievelijk 7 april 2010) De landelijke voorziening voor de voorloper van de Wabo (LVO1) is 27 januari 2009 opgeleverd voor een aantal huidige vergunningen en meldingen (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopvergunning (BRIKS) en vergunningaanvraag en melding gebruiksbesluit). Eind 2009 is LVO1 opgevolgd door het Omgevings LoketOnline als inregel- en oefenomgeving. Hierop zijn alle decentrale overheden aangesloten. Daarnaast is sinds 1 juli 2009 de module voor het doen van een melding Activiteitenbesluit beschikbaar. Deze module wordt te zijner tijd ondergebracht in het OmgevingsLoketOnline. 2-3B 2-3B 0 Omgevingsloket 20 40in gebruik 60 Omgevingsloket in ontwikkeling Omgevingsloket in gebruik Omgevingsloket in ontwikkeling Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

10 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bijdrage van een bouwsteen aan een betere dienstverlening voor burgers en bedrijven. Ook geeft dit hoofdstuk inzicht in de voortgang en samenhang van de bouwstenen. 3.1 Elektronische toegang tot de overheid ontsloten via Het project bevindt zich in de doorontwikkelingsfase, waarbij er periodiek onderhoudsreleases worden uitgevoerd en Officiële overheidspublicaties verbeteringen worden doorgevoerd in gebruiks- Politiek opdrachtgever: BZK vriendelijkheid en performance. Daarnaast wordt er Doel: Officiële Elektronische Publicaties heeft als doel extra functionaliteit toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het laagdrempelig toegankelijk maken van officiële het digitaliseren van het voortraject van het Rijksbegrotingsproces. In mei 2009 is een start gemaakt publicaties (Staatscourant, Staatsblad, Tractatenblad en parlementaire documenten) voor burgers, met de Europese aanbesteding van de dienstverlening professionals en bedrijven. (opmaak en XML-redactie) voor de Officiële Elektronische publicaties. De Wet Elektronische Bekendmaking heeft als doel het Effect: Kosteloze en laagdrempelige toegang tot digitaal ontsluiten van de volgende onderdelen: elektronische publicaties. Daarnaast is voor overheden 1 De landelijke officiële bekendmakingen uit de goedkoper geworden om te publiceren en is het proces Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad beter controleerbaar. (en daarbij de Parlementaire documenten) Planning: De voortgang is conform de aan de 2 Officiële publicaties van decentrale overheden Tweede Kamer afgegeven planning. (dit moet nog worden ontwikkeld) 3 Geconsolideerde wet- en regelgeving van decentrale Na de start van de digitale publicatie van overheden Staatscourant, Tractatenblad en Staatsblad per Voortgang: In juli 2009 is de Wet Elektronische 1 juli 2009, zijn inmiddels ook alle Kamerstukken Bekendmaking in werking getreden. Inmiddels beschikbaar via zoek.officielebekendmakingen.nl wordt een deel van bovengenoemde publicaties Samenwerkende Catalogi Politiek opdrachtgever: BZK Doel: Doelstelling van Samenwerkende Catalogi is het vindbaar maken van overheidsinformatie door de verschillende online overheidsloketten optimaal te laten samenwerken. Gemeenten zullen zich in de toekomst steeds meer manifesteren als de poort tot de overheid. Met de landelijke standaard voor Samenwerkende Catalogi wordt daarop voorgesorteerd. Door de koppeling van internetloketten vinden burgers en ondernemers altijd de gewenste producten en diensten, onafhankelijk van de website waarop ze hun zoektocht naar informatie starten. De standaard helpt de overheidslagen gezamenlijk iets voor de burgers te betekenen, zoals het kabinet zich ten doel stelt in zijn beleidsprogramma. Samenwerkende Catalogi is gebaseerd op een standaard die door elke overheidsorganisatie kan worden toegepast. Deze standaard wordt voorgedragen aan het College Standaardisatie als door het openbaar bestuur te gebruiken standaard. Voortgang: De standaard Samenwerkende Catalogi versie 2.1 is sinds 1 oktober 2007 ingevoerd. In 2009 is met een openbaar herzieningstraject gestart dat doorloopt tot en met het eerste kwartaal van Doel van deze herziening is om Samenwerkende Catalogi nog sterker te positioneren als e-overheidsbouwsteen en om hergebruik nog beter te faciliteren. De standaard is inmiddels verder doorontwikkeld en maakt nu ook integraal onderdeel uit van de architectuur van MijnOverheid.nl en het Dienstenloket. Samenwerkende Catalogi is bovendien opgenomen als vast onderdeel bij de implementatie van de EU-Dienstenrichtlijn. 8

11 De implementatie bij gemeenten, provincies en waterschappen vordert. Alle provincies en waterschappen en 384 gemeenten (peildatum 7 april 2010) zijn reeds aangesloten. Enkele gemeenten zijn via een door Antwoord voor Bedrijven aangeboden tool handmatig aangesloten en zullen in 2010 een automatische aansluiting realiseren. Het programma Antwoord voor Bedrijven (Ministerie EZ) rapporteert over de voortgang van de aansluiting van overheden die onder de Europese Dienstenrichtlijn vallen. Effect: Samenwerkende Catalogi laat internetloketten van overheden op die wijze samenwerken dat bezoekers van de elektronische overheid niet meer voor een dichte deur komen te staan. De overheid wordt dikwijls gezien als een organisatie. Als iemand bijvoorbeeld wil weten wat de zwemwaterkwaliteit is in zijn gemeente, zal hij wellicht niet direct aan de provincie denken maar veel eerder aan de gemeente. Door Samenwerkende Catalogi is de informatie van de provincie ook vindbaar via de gemeentelijke productencatalogus. Burgers en ondernemers hebben daardoor eenvoudiger toegang tot overheidsdiensten. Planning: Het wetsvoorstel wordt behandeld door de Eerste Kamer. Het programma Antwoord voor Bedrijven (Min. EZ) is verantwoordelijk voor rapportage over het halen van de gestelde deadline vanuit de Europese Dienstenrichtlijn. Antwoord voor Bedrijven Politiek opdrachtgever: EZ Doel: Antwoord voor bedrijven is de ingang voor alle ondernemersvragen aan de overheid op het gebied van wetgeving, subsidies en vergunningen. De informatie van Antwoord voor bedrijven bestrijkt de hele overheid, zowel het rijk als lokale overheden en overheidsdiensten. Die informatie wordt via verschillende kanalen (website, , telefoon, chat) toegankelijk gemaakt. De vraag en behoefte van de ondernemer staat hierbij centraal. Antwoord voor bedrijven faciliteert tevens een ondernemersforum waar ondernemers discussiëren over voor hen relevante bedrijfszaken. Voortgang: Antwoord voor bedrijven is per januari 2008 van start gegaan. Het aantal bezoeken van de website is gestegen van ca bezoeken per maand begin 2008 naar ca bezoeken per maand in Er is een koppeling gelegd met het project Overheidsorganisaties van Overheid heeft Antwoord om de contactgegevens van overheidsorganisaties te ontsluiten. Daarnaast is het mogelijk om via Samenwerkende Catalogi (van Overheid heeft Antwoord) ook producten van decentrale overheden en Rijksoverheidinstanties via die methode te ontsluiten. In 2009 zijn verschillende kanalen van Antwoord voor bedrijven aangepast op basis van klantonderzoeken. Tevens is een aantal componenten voor de Dienstenrichtlijn geïmplementeerd in de website. De website (deel regelgeving) is nu bijvoorbeeld in het Engels beschikbaar en er is een berichtenbox operationeel die gericht is op digitale afhandeling van vergunningen voor ondernemers. Dit jaar wordt onder andere gewerkt aan een persoonlijk domein voor de ondernemer. Effect: Antwoord voor Bedrijven biedt goede, gerichte en volledige overheidsinformatie en doorgeleiding naar de juiste overheidspartij en helpt daarmee de (potentiële) ondernemer bij het zaken doen. Antwoord voor Bedrijven maakt informatie en procedures van de overheid voor ondernemers beter toegankelijk. Ondernemers zien in een oogopslag wat moet, wat mag en wat kan. Dienstverlening gaat via de website, , telefoon of chat. Vanaf eind 2009 is dit uitgebreid met de mogelijkheid procedures via Antwoord voor Bedrijven af te handelen, o.a. met behulp van de berichtenbox. Antwoord voor Bedrijven geeft direct het antwoord of verwijst naar de betreffende overheidsorganisatie. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. MijnOverheid.nl Politiek opdrachtgever: BZK Doel: Het doel van MijnOverheid.nl is het op gepersonaliseerde wijze via internet zaken doen en informatie uitwisselen met de gehele overheid, op elk gewenst moment en op elke gewenste plek, zo snel en goedkoop mogelijk met zo weinig mogelijk administratieve last. De ontwikkeling van MijnOverheid.nl sluit aan op de kabinetsdoelstelling om de (elektronische) dienstverlening van de overheid te verbeteren. Via MijnOverheid.nl zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om een kap- of bouwvergunning aan te vragen, belastingaangifte te doen of een uitkering aan te vragen. Daarnaast kunnen burgers zien hoe zij bij de overheid geregistreerd staan en een verzoek bij de aangesloten dienstaanbieder indienen om foutieve gegevens te verbeteren. Met MijnOverheid.nl kunnen aangesloten overheidsorganisaties persoonlijke berichten sturen naar burgers, Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

12 denk daarbij bijvoorbeeld aan een herinnering aan een periodieke APK. Persoonlijke toegang tot MijnOverheid.nl krijgt de burger met DigiD. Daarnaast kan een burger de status van een lopende zaak inzien op MijnOverheid.nl, bijvoorbeeld de afhandeling van een vergunningsaanvraag. Voortgang: De voortgang van het programma verloopt volgens planning. Op 3 april 2008 is MijnOverheid.nl in een eerste versie live gegaan; daarna zijn volgende versies live gegaan. In 2010 ligt de nadruk op aansluiten van Dienstaanbieders. Effect: De effecten van de gepersonaliseerde elektronische overheidsdienstverlening aan de burger zijn als volgt: de burger ervaart een hoger niveau van dienstverlening een bijdrage aan administratieve lastenverlichting voor zowel burgers als voor overheidsorganisaties (o.a. door middel van inzage gegevens) uitvoering inzage door en correctierecht van de burger efficiencyvoordelen voor overheidsorganisaties (o.a. door gebruik berichtenbox) Planning: Er is geen planning aan de Tweede Kamer gemeld. Project Antwoord Politiek opdrachtgever: BZK en AZ Doel: Vanaf 2015 zijn gemeenten de herkenbare en betrouwbare ingang tot de overheid voor burgers, bedrijven en instellingen. Voor het uniforme antwoord op nagenoeg alle vragen en (het in gang zetten van) transacties kunnen burgers en ondernemers dan terecht aan de balie in een gemeentehuis, op internet of door de te bellen met het 14+netnummer van hun gemeente. Voortgang: De focus van Antwoord beperkt zich tot de uitrol van het 14+netnummer, het inrichten van een kennisbank (contentcollectie), de toepassing van standaarden en het faciliteren van gemeenten bij kwaliteitsbewaking. De verwachting is dat aan het eind van 2010, 8 miljoen inwoners (inclusief de inwoners van gemeenten) via een 14+ netnummer toegang hebben tot hun gemeente. Daarnaast is er begin 2010 een nieuwe contentstrategie uitgedacht in een plan van aanpak Overheidsbrede Content. Doel hiervan is de contentcollectie voor Antwoord en LEAF (LEvensgebeurtenissen Als verbindende Factor) versneld en klantgericht op te bouwen rondom 5 onderwerpen en levensgebeurtenissen. Het resultaat van het project Overheidsbrede Content is een gestandaardiseerd proces dat is getoetst bij afnemers en aanbieders. Op basis van het gestandaardiseerd proces kan in 2011 de contentcollectie verder worden uitgebreid. Daarnaast wordt er een advies opgeleverd over de voor 2011 te volgen strategie op het gebied van content. Effect: Eind 2010 hebben 8 miljoen burgers (incl gemeenten) toegang tot een 14+ netnummer Antwoord en eind 2011 zijn alle gemeenten in Nederland aangesloten op een 14+ netnummer. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Invoeringsbegeleiding Wro Politiek opdrachtgever: VROM Doel: Vanaf 1 januari 2008 is het programma DURP samengevoegd met de Invoeringsbegeleiding nieuwe Wro van het ministerie van VROM. Het doel is dat op het moment van inwerkingtreding, van zowel de Wro op 1 juli 2008 als de digitale verplichtingen anderhalf jaar later, de noodzakelijke kennis bij rijk, provincies en gemeenten aanwezig is. En dat zij zo goed mogelijk ondersteund worden bij de implementatie van de verschillende nieuwe aspecten van de wet waarbij de digitale verplichting een belangrijke rol speelt. Daarnaast is het doel de (gemeenschappelijke) ICT-voorzieningen en standaarden te creëren die digitalisering van de Wro mogelijk maken. Het project Invoeringsbegeleiding stopt per 1 juli Voortgang: Verloopt volgens planning. Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Behalve een vernieuwd stelsel van processen voor de ruimtelijke ordening in Nederland worden met de inwerkingtreding van de Wro ook de resultaten van het programma DURP wettelijk verankerd: nagenoeg alle instrumenten uit de Wro worden door bronhouders digitaal gemaakt en beschikbaar gesteld, en de bestemmingsplannen worden onderling vergelijkbaar. Hiervoor is het pakket RO standaarden 2008 ontwikkeld, dat wettelijk wordt verankerd in de bij de Wro behorende Regeling standaarden ruimtelijke ordening. Om de overgang van een analoge naar een digitale ruimtelijke ordening soepel en verantwoord te laten verlopen, heeft de Minister van VROM besloten - na afstemming met het RO-werkveld - om de Ministeriële regeling RO Standaarden pas op 1 januari 2010 inwerking te laten treden. 10

13 Effect: De overheid streeft naar betere dienstverlening aan burgers en bedrijven en naar een effectieve en efficiëntere overheid door middel van ICT. De landelijke voorziening RO-Online (www.ruimtelijkeplannen. nl) maakt ruimtelijke plannen beter bereikbaar voor burgers, bedrijven en overheden en toont op termijn de volledige en actuele ruimtelijke situatie van iedere willekeurige locatie in Nederland, op een betrouwbare en duidelijke manier. Dit betekent concreet dat burgers en professionals bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de overheid in samenhang kunnen raadplegen. De effecten sinds de inwerkingtreding van de wettelijke verplichtingen op zijn positief: Meer dan 90% van de gemeenten/provincies/ departementen kan eraan voldoen Er zijn inmiddels ca nieuwe en vigerende plannen beschikbaar gesteld via RO-Online Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Vindbaarheid Het programma eoverheid voor Burgers zorgt met haar programmaonderdelen Webrichtlijnen, Overheidsbrede Zoekdienst en Webmetadata voor makkelijk bereikbare en toegankelijke overheidsinformatie. Webrichtlijnen Politiek opdrachtgever: BZK Doel: Overheidsorganisaties bouwen hun websites zodanig dat ze optimaal vindbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn zowel voor mensen (inclusief mensen met een (visuele) beperking) als voor browsers en zoekmachines. Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. Toepassing van deze standaarden levert een beduidend betere website op die toegankelijk is voor alle gebruikers. De Nederlandse overheid heeft deze internationale standaarden handzaam samengebracht in de zogenoemde webrichtlijnen. Naast de geautomatiseerde toets op de Webrichtlijnen laat een aantal overheidsorganisaties hun website ook beoordelen op toegankelijkheid. Een positieve beoordeling geeft organisaties het recht om het Waarmerk Drempelvrij.nl te dragen. Het Waarmerk Drempelvrij.nl meet de kwaliteit en de toegankelijkheid van websites. Het is opgesteld in samenwerking met alle belanghebbenden (overheid, bedrijfsleven, belangenorganisaties van industrie en gehandicapten). Een groen logo betekent dat aan de minimale eisen voor toegankelijkheid wordt voldaan. Op dit moment voeren 7 gemeenten het groene logo. Voortgang: De voortgang verloopt niet volgens planning. Met name de decentrale overheden lopen achter op de ontwikkelingen bij het Rijk. Het Rijk heeft de webrichtlijnen vastgelegd in het Besluit Kwaliteit Rijks overheidswebsites. De webrichtlijnen zijn opgenomen in het op 1 december 2008 getekende NUP. Met opname van Webrichtlijnen in het NUP moeten alle websites van gemeenten, provincies en waterschappen voor voldoen aan de webrichtlijnen. Deze overheidsorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van hun websites. Het project Webrichtlijnen faciliteert hen via een servicedesk, een procesmodel, toetsingsinstrumenten, pilots met gemeenten om het procesmodel en de implementatie van webrichtlijnen waar nodig te verbeteren. Kennisdeling en -uitwisseling vindt plaats via presentaties, adviezen en de Wiki-webrichtlijnen. Het project heeft in 2009 het stappenplan Webrichtlijnen afgerond. Met dit stappenplan kunnen organisaties een kwalitatief goede site die voldoet aan de webrichtlijnen realiseren. Er wordt de komende tijd in het kader van de Versnellingsagenda extra ingezet op de implementatie van webrichtlijnen bij gemeenten. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft alle gemeenten op 2 september 2009 een ondersteuningstraject aangeboden met plaats voor maximaal 150 gemeenten. In dat traject krijgen de gemeenten trainingen aangeboden voor projectleiders en redacteuren, worden workshops georganiseerd en krijgen zij advies op maat. Dit traject wordt uitgevoerd in het kader van het aanvullend beleidsakkoord Betere dienstverlening met minder regeldruk, versnellingsagenda Inmiddels zijn alle 150 plekken gevuld. Effect: Overheden sluiten door het toepassen van de webrichtlijnen eind 2010 niemand meer uit van toegang tot online informatie en diensten van de overheid. Planning: De NUP doelstelling dat eind 2010 alle overheidsorganisaties voldoen aan de webrichtlijnen zal niet worden gehaald. De rest van 2010 zal wel in het teken staan van ondersteuning aan overheidsorganisaties om hen zoveel mogelijk op weg te helpen bij de invoering van de webrichtlijnen onder andere met de Versnellingsagenda, een nieuwe website met Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

14 voorbeelden en instrumenten. Voor de daadwerkelijke implementatie van de webrichtlijnen hebben de overheden een eigen verantwoordelijkheid. Overheidsbrede Zoekdienst Politiek opdrachtgever: BZK Doel: De zoekdienst heeft tot doel overheidsinformatie op verschillende manieren (thema s, life events, geografisch, op maat) in samenhang te ontsluiten. De zoekdienst speelt een centrale rol in het beter vindbaar maken van overheidsinformatie. Voortgang: De zoekdienst is operationeel. Een nieuwe aanbesteding is in het vierde kwartaal van 2009 gestart. In het eerste kwartaal van 2010 heeft gunning aan de nieuwe leverancier plaatsgevonden. Afhandeling met leverancier van huidige zoekdienst (overdracht documentatie e.d.) heeft voor vertraging gezorgd. Effect: Betere vindbaarheid (betrouwbaar, volledig, actueel en tijdig) van overheidsinformatie. Planning: Er is geen planning aan de Tweede Kamer gemeld. Webmetadata Politiek opdrachtgever: BZK Doel: Overheidsorganisaties kunnen hun informatie op dusdanige wijze labelen dat de vindbaarheid van digitale documenten verbetert door het ontwikkelen van een nationale metadata standaard en het beproeven ervan in een aantal concrete projecten. Een ander doel is het stapsgewijs ontwikkelen van een beheerstructuur voor de metadata. Voortgang: De voortgang verloopt volgens planning. Er is op basis van de internationale Dublin Core standaard een technisch raamwerk ontwikkeld waarin een kern-set van 8 metadataeigenschappen verplicht gesteld wordt. Ook worden standaard waardelijsten gepubliceerd met bijvoorbeeld de namen van overheidsorganisaties. Er is een toenemende aandacht voor de overheidsbrede webmetadatastandaard, zowel binnen de Nederlandse overheid (Rijksoverheid.nl) als binnen Europa (CEN, SEMIC.EU). Effect: Beter vindbare documenten. In de ideale situatie vinden bezoekers bij zoekacties op internet alle relevante documenten en niets anders dan die documenten. Documenten waar niet naar wordt gezocht worden ruis genoemd. Iedereen die weleens zoekmachines als Google gebruikt weet dat de werkelijkheid anders is. Door extra zoeksleutels (metadata) aan documenten toe te kennen, kunnen bezoekers informatie vinden zonder al te veel ruis -documenten. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. 3.2 Elektronische authenticatie Elektronische authenticatie is het elektronisch vaststellen dat iemand of een organisatie is wie hij of zij zegt te zijn: een terechte identiteitsclaim. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een pincode of van een digitale handtekening. DigiD Machtigen Politiek opdrachtgevers: BZK Doel: Het ICTU-Programma DigiD Machtigen (voorheen GMV, Gemeenschappelijke MachtigingsVoorziening) zorgt voor een landelijke, overheidsbreed beschikbare voorziening die het burgers mogelijk maakt om anderen (burgers, bedrijven en intermediairs) te machtigen voor het elektronisch regelen van zaken met publieke dienstverleners. Voortgang: Conform de doelstellingen in het NUP is DigiD Machtigen op 1 januari 2010 gereed voor gebruik in het burgerdomein (de vertegenwoordigde is altijd een natuurlijke persoon). Het in 2009 voorziene gebruik in pilots van de Belastingdienst is achter gebleven bij de oorspronkelijke planning. Daardoor wordt de voorziening vanaf 1 januari 2010 geleidelijk in gebruik genomen. In eerste instantie door de Belastingdienst en door VWS/Regelhulp maar later ook door andere overheidsinstellingen. Vanaf 2011 zal DigiD Machtigen worden gebruikt voor de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA) van particulieren. Het beheer van de voorziening zal in 2010 worden uitgevoerd door Logius. Effect: Met deze voorziening wordt het bereik van elektronische dienstverlening verder vergroot. Mensen die het elektronische kanaal niet machtig zijn, of die de elektronische dienst complex vinden, kunnen een ander in te schakelen om - namens henzelf - elektronische diensten van de overheid af te nemen. De voorziening draagt bij aan het voorkomen dat vooringevulde gegevens door onbevoegden worden ingezien of dat DigiD wachtwoorden worden uitgeleend. Planning: Er is geen planning aan de Tweede Kamer gemeld. e-herkenning voor Bedrijven Politiek opdrachtgever: EZ Doel: Digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven moet beter. Bedrijven willen met gebruiksvriendelijke 12

15 middelen diensten af kunnen nemen van de overheid. De overheid wil met zekerheid kunnen vaststellen wie van een organisatie een dienst van hen afneemt en of deze persoon daartoe gemachtigd is. Een succesvolle, breed inzetbare oplossing voor het herkenningsvraagstuk is daarvoor nodig. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken werkt het programma eherkenning voor Bedrijven aan veilige èn betrouwbare elektronische herkenning van bedrijven. Een Netwerk voor eherkenning biedt de oplossing: bedrijven kunnen met bestaande middelen elektronische diensten van overheden afnemen. Dit netwerk wordt (zo veel als mogelijk) vormgegeven door partijen die actief zijn of willen worden op de markt voor eherkenning. Voor een succesvolle werking van het Netwerk zijn afspraken nodig. Deze afspraken worden gemaakt in samenwerking met bedrijven en met overheidsdienstverleners en worden vastgelegd in een Afsprakenstelsel eherkenning. Het Afsprakenstelsel eherkenning is onderdeel van het programma eherkenning voor Bedrijven van het Ministerie van Economische Zaken. Voortgang: Verloopt volgens planning. Sinds september 2009 is er in werkgroepen gewerkt aan het afsprakenstelsel. Inmiddels is volgens planning versie 0.8 opgeleverd van het Afsprakenstelsel eherkenning. Deze versie wordt gebruikt voor een eerste implementatieronde van launching customers. Overheidsdienstverleners hebben (nog) geen wettelijke verplichting om aan te sluiten op het afsprakenstelsel. Vanuit het project en vanuit de opdrachtgever wordt de adaptatie van eherkenning gestimuleerd. Effect: De behoefte om bedrijven te kunnen herkennen als ze elektronische zaken afwikkelen met de overheid bestaat bij overheidsdienstverleners al geruime tijd. Deze behoefte wordt door de toenemende beschikbaarheid van e-overheidsdiensten alleen maar groter. De techniek en het aanbod van verschillende middelen om bedrijven elektronisch te kunnen herkennen, bestaat ook al enkele jaren. Tot op heden zijn vraag en aanbod echter niet goed op elkaar aangesloten. Omdat er geen algemeen geaccepteerde gestandaardiseerde oplossingen zijn, hebben verschillende overheidsdienstaanbieders eigen herkenningsmethoden ontwikkeld en geïntroduceerd. Bedrijven beschikken over vele verschillende manier van identificatie en authenticatie, met als gevolg veel (extra) administratieve last, en daarmee een rem op potentiële economische groei. Al met al geen wenselijke situatie. Het Ministerie van Economische Zaken onderkent de urgente aard van dit dossier. Grote overheidsdienstverleners zoals de Belastingdienst, UWV en andere uitvoeringsorganisaties hebben behoefte aan een snelle en goed werkende oplossing om te kunnen voldoen aan afspraken met en wensen van de Tweede Kamer. Met het afsprakenstelsel wordt beoogd om de digitale sleutelbos voor bedrijven te minimaliseren. Planning: Er is geen formele planning aan de Tweede Kamer gemeld. Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

16 3.3 Stelsel van Basisregistraties Op 6 juli 2005 zijn door de Tweede Kamer nog eens drie basisregistraties aangewezen: Voertuigen, Lonen, Arbeids- en Uitkeringsverhoudingen en Inkomen. Toelichting op het Stelsel van Basisregistraties Daarnaast zijn drie potentiële basisregistraties Politiek opdrachtgever: BZK benoemd: Registratie Niet-Ingezetenen, Grootschalige Doel: Het verbeteren van de informatievoorziening van BasisKaart Nederland en Data en Informatie de overheid over burgers en bedrijven. Nederlandse Ondergrond. Voortgang: De ontwikkeling van het stelsel van basisregistraties tot op heden ziet er als volgt uit. De Basisregistratie Voertuigen functioneert vanaf 1 juli 2008 en heeft een koppeling met de GBA. De planning voor de wetgeving en realisatie van De basisregistratie Inkomen wordt vanaf 1 januari de eerste zes basisregistraties is neergelegd in de 2009 verplicht gebruikt. De basisregistratie Data Wetgevingsnota Basisregistraties. De eerste zes en Informatie Nederlandse ondergrond heeft het basisregistraties zijn: Personen (GBA), Bedrijven beleidstraject afgerond en is gestart met de realisatie (Nieuw Handelsregister, NHR), Adressen, Gebouwen van de registratie. De naam van deze basisregistratie is (tezamen BAG), Topografie en Kadaster. gewijzigd in Basisregistratie Ondergrond. Bij brief van Stand van zaken van de eerste zes basisregistraties de GBA moet vanaf 1 januari 2010 wettelijk verplicht worden gebruikt, maar niet elk bestuursorgaan voldoet hier nog aan. Op technisch niveau is binnen gemeenten een verbinding tussen de GBA en de BAG gerealiseerd gemeenten zouden volgens planning op 1 juni 2009 zijn aangesloten op de landelijke voorziening BAG. Per 25 maart 2010 zijn 42 gemeenten aangesloten. Dit aantal neemt naar verwachting in 2010 sterk toe. Het gebruik van de BAG wordt per 1 juni 2011 verplicht. het Kadaster is sinds 1 januari 2009 basisregistratie. Gegevens over natuurlijke personen worden uit de GBA overgenomen, maar een koppeling met de GBA wordt op zijn vroegst in 2011 verwacht. De koppeling met de basisregistratie Adressen (voor adressen van de eigenaar) is ook in 2011 voorzien de Basisregistratie Topografie wordt per 1 januari 2009 verplicht gebruikt. Overname van gegevens uit andere basisregistraties is in 2010 voorzien. in april 2009 is de gegevenscatalogus NHR gepubliceerd en het verplicht gebruik is voorzien vanaf september 2006 is het stelsel van basisregistraties uitgebreid met de basisregistratie WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken). Effect: De overheid die volgens het Stelsel van basisregistraties werkt: vraagt niet naar de bekende weg, d.w.z. maakt ernst van de vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven is klantgericht: door vraaggestuurd te werken en haar diensten snel, adequaat en waar mogelijk proactief te verlenen laat zich niet voor de gek houden, d.w.z. bestrijdt fraude en criminaliteit effectief en neemt haar taken op het vlak van toezicht en handhaving serieus weet waarover ze het heeft, d.w.z. heeft een gedegen informatiepositie als het gaat om beleidsvorming, -monitoring en -verantwoording heeft haar zaken op orde en kost niet meer dan nodig is, onder meer door haar eigen werkprocessen zo efficiënt mogelijk uit te voeren Nieuw Handelsregister (NHR) Politiek opdrachtgever: EZ Doel: Bedrijven hoeven hun gegevens nog maar één keer te verstrekken aan de Kamer van Koophandel. Dit draagt bij aan een efficiëntere overheid en aan een betere dienstverlening aan ondernemers. Het Nieuw Handelsregister wordt de basisregistratie voor ondernemingen en rechtspersonen. Dit register is uitgebreider dan het huidige register en heeft meer functies. Alle overheden, waaronder de gemeenten, worden verplicht aangesloten. Voortgang: Verloopt volgens planning. Op 1 juli 2008 is de Handelsregisterwet 2007 in werking getreden. 14

17 De eerste stap was het uitbreiden van de populatie ingeschrevenen tot Na wordt Relatiediagram Stelselposter begonnen met het aansluiten van afnemers op het vanaf dat moment operationeel Nieuw Handelsregistersysteem. Alle bestuursorganen zijn per 1 juli 2014 verplicht om het Nieuw Handelsregister te gebruiken. Effect: Het Handelsregister helpt de dienstverlening Kenteken Registratie Basisregistratie Inkomens Basisregistratie Loon Arbeid Uitkering Basisregistratie Kadaster Onroerende Zaak Appartements recht Basisregistratie Topografie van de overheid te verbeteren. In het bijzonder draagt deze basisregistratie bij aan het verlagen van de administratieve lasten door eenmalige gegevensuitvraag over rechtspersonen en Gekentekend voertuig Inkomen Loon Uitkering Dienstverband Zakelijk Recht Perceel Leiding netwerk Kleinschalig geo-object ondernemingen. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Basisregistratie WOZ Grootschalige Basiskaart NL Basisregistratie voor Adressen en gebouwen (BAG) Politiek opdrachtgever: VROM WOZ Waarde WOZ Object Grootschalig topografisch Object Lijnelement Doel: Alle gemeenten houden een hoogwaardige basisregistratie bij van gegevens over gebouwen en adressen die alle overheden vervolgens afnemen. Belang Basisregistratie Ondergrond Hiermee wordt een belangrijk fundament aangebracht voor de betrouwbaarheid van overheidsinformatie. Ondergrond In samenhang met het gebruik van andere basisregistraties betekent dit voor burgers en bedrijven een, meer dan nu, snelle en betrouwbare dienstverlening. Voortgang: Op 1 juli 2009 is de wet BAG van kracht geworden. Voor die datum zijn de wet en de ICT opgeleverd, maar de realisatie van de BAG bij gemeenten loopt achter op planning. Op dit moment Registratie Niet ingezetenen Niet ingezetene Natuurlijk Persoon Gemeentelijk Basis Administratie Ingezetene Basisregistratie Personen Nieuwe Handelsregister Niet Natuurlijk persoon onderneming maatschappelijke activiteit Vestiging Basis Gebouwen Registratie Pand Verblijfsobject Standplaats, Ligplaats Adresseerbaar object Basisregistratie Adressen Woonplaats openbare ruimte Nummeraanduiding zijn er 42 gemeenten aangesloten op de Landelijke voorziening BAG. De gemeenten en VROM leveren momenteel flinke inspanningen om de opbouw van de Legenda Geometrische relatie Administratieve relatie Geometrische gegevens BAG zo snel mogelijk af te ronden. Ten behoeve van Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

18 16

19 een goede invoering van de BAG is om deze reden een aansluitproject bij VROM ingericht om te bevorderen dat uiterlijk in 2010 alle gemeenten aangesloten zijn. De aanwezige BAG gegevens komen beschikbaar via de landelijke voorziening. De landelijke dekking van beschikbare gegevens is afhankelijk van genoemde aansluiting van gemeenten. Op 1 oktober 2009 is de landelijke voorziening BAG volledig in beheer overgedragen aan het Kadaster. De afnemers van de BAG worden momenteel gestimuleerd te beginnen met het maken van een impactanalyse om de gevolgen voor aansluiten op de BAG systematisch in kaart te brengen. Op dit moment wordt in een vervolgproject het afnemen van de BAG bevorderd, naast het aanjagen van de bronhouders (gemeenten). Binnen dit project is ook het stimuleren van de binnengemeentelijke afname voorzien. Beoogd effect: Vrijwel alle administratieve gegevens van de overheid maken gebruik van het adres. Het adres vormt daarmee een uitgelezen mogelijkheid om gegevens met elkaar te verbinden. De BAG levert daarmee cruciale gegevens om de dienstverlening van de overheid verder te verbeteren en draagt bovendien bij aan fraudebestrijding, verbeterde openbare orde en veiligheid, effectiviteit en efficiency van administratieve processen en administratieve lastenverlichting. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Basisregistratie Kadaster Politiek opdrachtgever: VROM Doel: Het doel is de realisatie van de Basisregistratie Kadaster, waardoor alle overheidsorganisaties makkelijk met elkaar geografische informatie kunnen uitwisselen. De registratie wordt beheerd door het Kadaster. Voortgang: Is verlopen volgens planning. Vanaf 1 januari 2008 is de wet van kracht. Met ingang van die datum geldt de gebruiksplicht en de terugmeldplicht. Gebruikers hadden een jaar om aan deze wettelijke verplichting te voldoen, dus tot 31 december Alle overheden zijn zelf verantwoordelijk voor de invoering van de basisregistratie Kadaster in hun werkprocessen. Inmiddels zijn alle gemeenten, provincies en waterschappen aangesloten. Effect: Alle overheidsorganisaties kunnen door de invoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK) makkelijk met elkaar juridisch-registratieve en landmeetkundig-cartografische informatie uitwisselen. Uiteindelijk heeft dit voor burgers en bedrijven het effect dat de betreffende informatie nog breder toegankelijk wordt gemaakt. Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister) Politiek opdrachtgever: V&W Doel: Realisatie van de basisregistratie Voertuigen. Voortgang: Het project dat leidt tot de realisatie van de basisregistratie Voertuigen is afgerond. De wet is op 1 juli 2008 in werking getreden met uitzondering van artikel 43b (verplicht gebruik). Dit artikel is op 1 januari 2010 in werking getreden. Beoogd effect: De RDW (Dienst Wegverkeer) registreert voertuiggegevens en de gegevens van de eigenaren van die voertuigen. Het kentekenregister fungeert al jaren als een betrouwbare, volledige en actuele registratie. Uit de registratie verstrekt de RDW informatie aan burgers en bedrijven. De gegevens zijn landelijk beschikbaar voor overheidsinstanties, zoals de Politie en Belastingdienst, die deze informatie nodig hebben bij de uitvoering van hun publieke taken. Vanaf 1 juli 2008 fungeert het kentekenregister als Basisregistratie Voertuigen. Daarmee is de registratie onderdeel van het Stelsel van Basisregistraties. Dat stelsel biedt veel voordelen. Zo hoeven authentieke gegevens slechts éénmaal te worden vastgelegd. Duidelijke afspraken en processen waarborgen de kwaliteit van de gegevens. Bovendien zorgt het stelsel ervoor dat voertuig- en andere gegevens gemakkelijker kunnen worden gedeeld. Planning: De voortgang is conform de aan Tweede Kamer afgegeven planning. Basisregistratie Lonen, arbeids- en uitkeringsverhoudingen (BLAU) Politiek opdrachtgever: SZW Doel: De realisatie Basisregistratie lonen, arbeidsen uitkeringsverhoudingen. Voortgang: De voorbereidingen voor het wetgevingstraject van BLAU zijn in overleg met UWV gestart. De planning voor het realiseren van BLAU is afhankelijk van de voortgang in loonaangifteketen. Op dit moment is er nog geen concreet inzicht in de planning van BLAU. Basisregistratie waarde onroerende zaken (WOZ) Politiek opdrachtgever: FIN Doel: Het realiseren van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Voortgangsrapportage e-overheid voorjaar

20 Voortgang: Volgens planning is op 1 januari 2009 de Basisregistratie WOZ formeel gestart. Sinds 1 januari 2010 is er sprake van verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde. Daardoor zijn ook notarissen, banken en verzekeraars aangewezen als afnemer van de Basisregistratie WOZ. Het Ministerie van Financiën voert op dit moment een onderzoek uit naar de Landelijke Voorziening WOZ (businesscase, de toepassing stelselvoorzieningen, planning). Effect De doorontwikkeling van de WOZ-registratie naar een basisregistratie sluit aan bij het streven om de WOZ-waarden voor meer doeleinden te kunnen benutten, zonder dat burgers en bedrijven vaker gevraagd wordt om hun WOZ-beschikking te overleggen. Planning: Een planning voor het realiseren van de Landelijke Voorziening WOZ is niet gedetailleerd gemeld aan Tweede Kamer. Basisregistratie Inkomen (BRI) Politiek opdrachtgever: FIN Doel: De realisatie Basisregistratie Inkomen. De BRI bevat het authentieke inkomensgegeven van circa 13 miljoen burgers (natuurlijke personen). Voortgang: In het eerste kwartaal van 2009 is de wet in werking getreden en er vindt inmiddels gegevensuitwisseling plaats. Er worden voorbereidingen getroffen om passende voorzieningen te introduceren zoals een abonnementenservice voor gebruikende organisaties en de administratie van terugmeldingen over foutvermoedens. Effect: Met de Basisregistratie Inkomen worden inkomensgegevens centraal uitgevraagd en verstrekt, waardoor burgers niet onnodig worden lastiggevallen. Ook verbetert de kwaliteit van de te verstrekken inkomensgegevens aan afnemers. Planning: De voortgang is conform de aan de Tweede Kamer afgegeven planning. Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) Politiek opdrachtgever: BZK Doel: De realisatie basisregistratie Niet-Ingezetenen. De RNI gaat een aantal gemeenschappelijke basisgegevens van niet-ingezetenen gestandaardiseerd en eenduidig vastleggen in één registratie. Een eenduidige informatiebron die straks - net als de GBA - gebruikt kan worden door alle daartoe geautoriseerde overheidsorganisaties. Bij de inschrijving in de RNI wordt aan de niet-ingezetene (mits goed geïdentificeerd) een burgerservicenummer (BSN) toegekend. De RNI vormt straks samen met de GBA de basisregistratie personen. Door het uniform vastleggen van enkele basisgegevens van niet-ingezetenen in een basisregistratie wordt de beschikbaarheid en de uitwisseling van de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van verschillende overheidstaken verbeterd. Overheidsorganen hoeven niet ieder afzonderlijk correcties bij te houden en niet-ingezetenen hoeven niet aan elk van de overheidsorganisaties afzonderlijk wijzigingen door te geven. Dat verhoogt de kwaliteit van de gegevens, vergemakkelijkt de dienstverlening en biedt bovendien mogelijkheden voor een betere en efficiëntere fraudebestrijding. Voortgang: Op 2 juli 2009 is de Tweede Kamer door middel van een startbrief RNI geïnformeerd over de opzet en inrichting van de RNI, inclusief het beoogd wetgevingstraject. De architectuur van de RNI is vastgelegd in de architectuurnotitie, waarin onder meer is beschreven dat de verstrekkingen uit de RNI op dezelfde wijze plaatsvinden als bij de GBA (de GBA en de RNI zijn gebaseerd op hetzelfde gegevensmodel). De architectuurnotitie is onderdeel van de geplande uitgebreide voorlichting aan de betrokken overheidspartijen. De kosten-batenanalyse van de RNI is afgerond en de besluitvorming over financiering van de RNI (exploitatiekosten) wordt voorbereid. Het wetsvoorstel is tot 10 mei 2010 in interdepartementale consultatie. Het functionele ontwerp van het benodigde systeem wordt uitgewerkt op basis van het Logische Ontwerp. Voorts wordt in samenwerking met gemeenten en deelnemers gewerkt aan de vormgeving van de RNI-inschrijfvoorzieningen en de initiële vulling van de RNI. Beoogd effect: Inschrijven, actualiseren en controleren van gegevens kost bestuursorganen en burgers tijd en geld. Het bijhouden van gegevens van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen levert de overheid kostenbesparingen op. Overheidsorganisaties krijgen één punt waar zij persoonsgegevens kunnen verifiëren en niet-ingezetenen hoeven wijzigingen in hun gegevens nog maar aan één overheidsorganisatie door te geven. Bovendien stelt de RNI overheidsorganisaties in staat om hun dienstverlening aan niet-ingezetenen te verbeteren. Planning: Er is nog geen planning aan de Tweede Kamer afgegeven. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Politiek opdrachtgever: VROM Doel: De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige topografie. 18

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening

Basisinformatie GMV. Algemeen. 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening Basisinformatie GMV Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) Gemeenschappelijke Machtigings- en vertegenwoordigingsvoorziening (GMV) 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen

Nadere informatie

Dienstverlening en e-overheid

Dienstverlening en e-overheid Dienstverlening en e-overheid commissie Middelen/AB 9 april 2009 1 Inhoud Wat is de aanleiding voor deze presentatie? Wat is Dienstverlening en e-overheid? Welke wetten en regels zijn van belang? Hoe heeft

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten

Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Voorbeeldrapportage Individuele gemeente en benchmark met vergelijkbare gemeenten Dit document is een voorbeeldrapport vanuit Benchlearning.org. Het betreft een individuele gemeentelijke rapportage van

Nadere informatie

Basisinformatie DigiD

Basisinformatie DigiD Basisinformatie DigiD Algemeen 1. Wat is het onderwerp? (naam) DigiD Documenten 2. Wat maakt het programma (resultaat/deliverable) en wat is in hoofdlijnen de impact van die voorziening voor gemeenten?

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal!

Inleiding. 1. Visie op dienstverlening: de gebruiker centraal! Verklaring vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de realisatie van het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015).

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Smaling (SP) over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015). > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen

Stand van zaken eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen

Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Samenhang VROM ICT-projecten voor gemeenten, provincies en waterschappen Maart 2008 VROM en de elektronische overheid Het ministerie van VROM wil bijdragen aan een betere dienstverlening door de overheid.

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6

Inhoud. Hoofdstuk 1 Inleiding 2. Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3. Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten en hun aansluiting op de basisvoorzieningen 3 Hoofdstuk 3 Regie op de e-overheid 6 Hoofdstuk Realisatie van de basisvoorzieningen A Elektronische

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV)

COLLEGEBESLUITEN D.D. 06-01-2015 Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) A01 Beëindiging programma elektronische dienstverlening (EDV) Het Programma EDV is nu actief van 2009 2014. De basis voor dit programma waren indertijd wettelijke verplichtingen en het implementeren van

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid

heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid oor t angs appo tagee ektro is heov Voortgangsrapportage 2 elektronische overheid Samenstelling Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Informatie Kenniscentrum e-overheid Telefoonnummer:

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009)

MEMO. JvdH. Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT Bloemendaal nieuw (jan 2009) JvdH MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen c.c. : Van : Jeroen van der Hulst Datum : 13 januari 2009 Verzenddatum : 13 januari 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten jan 2009 Ons

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw

Nadere informatie

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening en de Dienstenrichtlijn De elektronische handtekening Wat zegt een elektronische handtekening? De en de Dienstenrichtlijn Deze factsheet behandelt de Dit is een middel om te kunnen vertrouwen op berichten en transacties. Op 28 december 2009 moet in alle EU-lidstaten de Dienstenrichtlijn zijn ingevoerd.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168

BABVI/U200801689 Lbr. 08/168 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Ledenraadpleging Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en E-Overheid Samenvatting uw kenmerk ons

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking

MijnOverheid voor Ondernemers. Visie, uitvoering en samenwerking MijnOverheid voor Ondernemers Visie, uitvoering en samenwerking Geef me inzicht Maak het simpel en overzichtelijk Bedien me waar ik ben, stuur me niet naar tig plaatsen om zaken te regelen Ondernemer Geef

Nadere informatie

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL

NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL NATIONAAL UITVOERINGSPROGRAMMA DIENSTVERLENING EN E-OVERHEID BURGER EN BEDRIJF CENTRAAL Behorende bij de verklaring d.d. 1 december 2008 vastgesteld bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van rijk,

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld

Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Persbericht 9 december 2014 Rekenkamercommissie start onderzoek naar digitale dienstverlening in de gemeente Barneveld Op verzoek van een afvaardiging van de gemeenteraad gaat de rekenkamercommissie onderzoek

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 3 november 2009 Steller : D.P.J. Brom Telefoonnummer: 593 Onderwerp : Stand van zaken programma e-dienstverlening Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u

Nadere informatie

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1)

Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) Visie op het stelsel van basisregistraties (1.1) 0. Waarom een visie op het stelsel van basisregistraties Bij een moderne informatiesamenleving hoort een goed functionerend openbaar bestuur waar burgers

Nadere informatie

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132

ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr. 07/132 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. BAWI (070) 373 8022 onderwerp vanaf 1 januari 2008 is het Digitaal Klantdossier wettelijk verplicht uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200701996 Lbr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Ondernemingsdossier Horeca

Ondernemingsdossier Horeca Ondernemingsdossier Horeca Lastenvermindering door slimme gegevensuitwisseling November 2011 Arjen van den Dool Beleidsadviseur KHN (mede namens andere koploperbranches) Ondernemingsdossier 2 Huidige situatie

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Het stelsel van basisregistraties

Het stelsel van basisregistraties Het stelsel van basisregistraties Motor van een compacte & efficiënte overheid Symposium Basisregistraties, wat komt er van terecht, 23 maart 2011 Kop- en Voettekst regel 2 Een paspoort wordt verstrekt..

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Introductie Eindresultaat

Introductie Eindresultaat VOORTGANGSRAPPORTAGE Wormerland heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Peter Tange 1 november 2010 Versie 1.0 Naam opdrachtgever Marlies van den Hende Naam opdrachtnemer Reinout Schaatsbergen Rapportageperiode

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

Tussenbalans medio 2013

Tussenbalans medio 2013 Tussenbalans medio 2013 i-nup Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Stand van Zaken 5 A. De digitale front office van de e-overheid voor burgers (MijnOverheid, Antwoord 14+ netnummer, webrichtlijnen)

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Het kan makkelijker!

Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Het kan makkelijker! Contact met de overheid: iedereen heeft het wel eens, maar kan het nou niet wat makkelijker? Het antwoord daarop is Ja! Minder vaak langs bij organisaties Nog

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist

UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist UWV GegevensDiensten, de gegevensspecialist Inhoud Een korte introductie Een korte introductie 1 1. UWV GegevensDiensten, gegevensspecialist voor Werk en Inkomen 3 2. Op naar het hergebruik van gegevens

Nadere informatie

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken

Ervaar het gemak van MijnOverheid. Uw persoonlijke website voor overheidszaken Ervaar het gemak van MijnOverheid Uw persoonlijke website voor overheidszaken Toegang tot uw berichten, persoonlijke gegevens en lopende zaken bij de overheid MijnOverheid is overzichtelijk, veilig en

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT

Meerjarenplan ICT Meerjarenplan ICT 2008-2012 ICT meerjarenplan Vooraf. Informatie ICT informeel in het voorjaar 2008 Besluitvorming ICT formeel bij de begroting Dienstverleningsvisie eind 2008 (richtinggevend) Programmaplan

Nadere informatie

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers

Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Bijlage over de ontwikkeling van MijnOverheid voor Ondernemers Achtergrond en ambitie In het Algemeen Overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering van 30 september 2015 heeft de minister toegezegd om inzicht

Nadere informatie

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi

FORUM STANDAARDISATIE Aanmelding Samenwerkende Catalogi ------Oorspronkelijk bericht----- Van: Survey [mailto:website.open.standaarden@[xxx].nl] Verzonden: dinsdag 18 mei 2010 14:08 Aan: Logius Forumstandaardisatie CC: Joris Gresnigt Onderwerp: Formulier Open

Nadere informatie

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden

Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Bijlage 1 Opdrachtomschrijving en algemene voorwaarden Inleiding en achtergrond Het doel van het product Informatie Publicatie Model 4.0 voor Vergunningen, hierna te noemen IPM 4.0 (ICTUprogramma Overheid

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 > Retouradres Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Kenmerk 2013-0000264522 Uw kenmerk Betreft Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012

Omgevingsloket online in de keten. Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Omgevingsloket online in de keten Corine Flendrie, Peter Visser 18 december 2012 Huidige Omgevingsloket Onderdeel Totaal aantal ingediend Wabo 287.796 (sinds 1-10-2010) Water 3.716 (sinds 1-4-2012) Olo

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel 1: Algemeen Inhoudsopgave Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving...1 1. Het project Decentrale Regelgeving...2 2. De wettelijke verplichting...3

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 6510 26 februari 2016 Autorisatiebesluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Datum: 31 oktober 2014

Nadere informatie

Collegebericht 137 van 2010

Collegebericht 137 van 2010 Collegebericht 137 van 2010 Weeknummer: 51 Datum vergadering 21-12-2010 Ambtenaar MO. D. Riesthuis Registratienummer Bb10.0098 Telefoonnummer 7836 Portefeuillehouder F. M. Weerwind E-mailadres driesthuis@velsen.nl

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. DGBK/BPR Agentschap BPR In het verzoek van 17 juli 2014, 2014-0000393188 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister.

In dit informatiebulletin zal worden ingegaan op een specifiek onderdeel van de nieuwe fraudewet, namelijk het Frauderegister. Inleiding Nieuwe wet Per 1 januari 2013 is de invoering van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in het kort de Fraudewet - een feit. Doel van deze wet is een hardere aanpak van

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Rapportnummer: RQA Datum rapport: 27-03-2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten. In het verzoek van 7 oktober 2013, 2013-0000684742, heeft de directeurgeneraal Ruimte en Water van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, verzocht

Nadere informatie

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID!

BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! BETERE DIENSTVERLENING, MINDER ADMINISTRATIEVE LASTEN MET DE ELEKTRONISCHE OVERHEID! Verklaring, vast te stellen bij gelegenheid van het Bestuurlijk Overleg van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage elektronische overheid

Voortgangsrapportage elektronische overheid Voortgangsrapportage elektronische overheid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...1 2. Aansluiting op en gebruik van de basisvoorzieningen...2 A. Aansluiting op de basisvoorzieningen...2 B.Toepassing van de basisvoorzieningen...8

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving

Het Stelsel van Basisregistraties - maart 2015. Een architecturale beschrijving Het Stelsel van - maart 2015 Een architecturale beschrijving Het Stelsel van maart 2015 1 Bij nagenoeg alle vraagstukken voor de overheid is het kunnen beschikken over adequate gegevens cruciaal. Voor

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Geo informatieplan Koggenland op de kaart

Geo informatieplan Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2014-2 7 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Toelichting 2013 4 2.1 Kostensoort Diversen 4 2.2 Luchtfoto s 4 2.3 BAG Inspectie 5 2.4 Cyclorama s 5 2.5 I spiegel 6 2.6

Nadere informatie

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid

Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Digipoort: veilige en gestandaardiseerde gegevensuitwisseling tussen bedrijfsleven en overheid Door: Sander Zwienink & Jean-Paul Bakkers 13 november 2009 Agenda Intro GBO.Overheid Toelichting op de product(lijnen)

Nadere informatie

Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid

Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid i-nup Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid Samenvatting Rijk en medeoverheden willen met elkaar de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017.

Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017. > Retouradres Aan Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Uw kenmerk Betreft 23 mei 2013 Visiebrief digitale overheid 2017 In mijn brief ter voorbereiding van

Nadere informatie