Het medisch aandeel in de multidisciplinaire benadering van het zwakzinnigheidprobleem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het medisch aandeel in de multidisciplinaire benadering van het zwakzinnigheidprobleem"

Transcriptie

1 Risico en winst Wat we misschien allen persoonlijk ervaren hebben en wat ook de gemeente als geheel ervaren zal als zij zich meer met deze kinderen gaat bemoeien is dit, dat ons eigen geloof, ons leven met God, ons leven als christelijke gemeente op een heel bijzondere manier in een crisis kunnen komen door de omgang met hen; dat zal vaak leiden tot een zekere afweer, tot een op een afstand houden van de kinderen, hun wijze van zijn, hun beperkingen en de uitdaging die daarvan uitgaat. Maar als wij daar doorheen kunnen komen, dan zal ons persoonlijk geloofsleven en het leven der gemeente alleen maar winnen aan dit contact. S. v. d. Wal Het medisch aandeel in de multidisciplinaire benadering van het zwakzinnigheidprobleem door A. M. BATENBURG-PLENTER, zenuwarts Het is nog niet zo lang geleden dat zwakzinnigheid" (oligofrenie) medisch gezien een achtergebleven gebied" was. De achtergrond van deze situatie is complex en heeft historische, (algemene achterstand van de Kinderpsychiatrie) en psychologische (angst, onmacht) facetten. Onder deze omstandigheden was de feitelijke situatie zo, dat onder de gemeenschappelijke noemer geestelijk achter" in een Psychiatrische Setting, een medisch diagnostisch ongedifferentieerde groep in in richtingen werd verzorgd, terwijl daarbuiten het B.L.O. zich over een deel van de zwakzinnigen (de jeugdigen en schoolgeschikten) ontfermde. Zelfs met uitbreiding van de belangrijke nazorg B.L.O."-diensten, werden toch niet alle oligofrenen opgevangen (n.l. de zeer jeugdigen, de lichamelijk invaliden, de zeer lage niveaus). Ondanks het voortreffelijke werk, dat in al deze sectoren intra- en extramuraal (binnen en buiten de in richtingen) werd verricht, (soms pionierswerk) waren de fundamenten medisch gezien uitermate wankel. Na de laatste wereldoorlog kan men wel spreken van een medisch reveil", wat betreft de oligofrenen sector, internationaal en nationaal. Het zich verdiepen in de multicausale, medisch-biologische achtergronden van zwakzinnigheid, bleek hierbij niet alleen van betekenis voor de zwakzinnigheidsproblematiek als zodanig, maar werkte ook inspirerend en bevruchtend op algemeen psychiatrisch-neurologisch en paediatrische inzichten. Mede hierdoor werd een begin gemaakt met het doorbreken van het isolement waarin zich de oligofrenologie" tot voor kort bevond ten opzichte van de andere medische disciplines. 250

2 Hoewel zwakzinnigheid medisch gezien niet als een ziekte is te beschouwen, (met vaste oorzaak en beloop), is het wel zo, dat de vele oorzaken, die tot zwakzinnigheid kunnen voeren, een medisch-biologisch karakter hebben. Inzicht in deze factoren en de daarmee samenhangende structurele en functionele afwijkingen, vormen een belangrijke basis voor een gerichte behandeling van het als totaliteit gestoorde kind. De neuro-psychologie en de neuro-psychiatrie vinden hier een rijk arbeidsterrein. Het is gebleken, dat de vroege behandeling van het in ontwikkeling zijnde zwakzinnige kind, efficiënter is, dan een later begonnen therapeutische benadering Zo vroeg mogelijk medisch-multidisciplinair teamonderzoek bij elk kind, waarbij oligofrenie vermoed of duidelijk is, is een eerste eis voor een verantwoorde behandeling. Bij lagere zwakzinnigen spelen vrijwel altijd primaire of secundaire hersenafwijkingen (waarvoor vele cerebrale en extracerebrale oorzaken kunnen bestaan) een rol. Naarmate men over meer en fijnere onderzoekmethoden kan beschikken, bleek, dat ook bij de debielen vaker hersenafwijkingen aantoonbaar waren, dan men eerst vermoedde. Naast het routine" somatisch-neurologisch onderzoek, kan een nauwkeurig onderzoek naar de apperceptie (visueel, accustisch, enz.), naar gnostische kwaliteiten een belangrijke bijdrage in dezen vormen. Afhankelijk van vele factoren, maar zeker in de eerste plaats van het tijdstip, de uitbreiding, de ernst en de plaats van de hersenstoornissen, wordt de totaliteit van het kind in ontwikkeling aangetast. Zeer verschillende toestandsbeelden kunnen zo ontstaan, met verschillende accenten : soms springt de geestelijke afwijking het allereerst in het oog, soms valt de lichamelijk-neurologische afwijking (en de daarmee samenhangende gevolgtoestand) het meest op. Maar hoe het kind zich ook manifesteert, het gaat om een totaliteitsbeschadiging en slechts daarop kan beoordeling en behandeling gebaseerd zijn. De vaak gestelde vraag: Is het kind lichamelijk of geestelijk gestoord", doet aan de totaliteitsvisie te kort. Ook al de ingeburgerde term dubbel gehandicapten" is in dezen beslist onjuist. Deze suggereert te veel in de richting dat er lichamelijk gehandicapten zijn, geestelijk gehandicapten, en dan als het summum van gestoordheid dubbel gehandicapten". Deze terminologie is in relatie tot de zwakzinnigheidsproblematiek misleidend. Daar buiten (maar dat is de minderheid), is dit wel verdedigbaar, voor zover het niet de cerebraal gestoorden betreft. Men bedenke in dit verband dat de lagere oligofrenen vrijwel alle, en de hogere" naar tegenwoordige inzichten steeds meer, tot de cerebraal afwijkenden behoren. Daarnaast blijkt steeds meer, dat van de cerebraal verlamde kinderen een hoog percentage (ongeveer 60 9/0), geestelijke retardatie of defecten vertoont. Zij die werken aan Mytylscholen, kunnen hiervan mee praten, omdat een hoog contingent van de leerlingen tot de cerebraal afwijkenden behoort. Door deze overlapping" is er organisato risch en terminologisch nog veel verwarring. Het vaststellen van een aantal uitvallers" en tekorten (bij cerebraal 251

3 gestoorden soms een respectabele lijst), is niet zonder betekenis, mits de onderlinge samenhang e rvan niet uit het oog wordt verloren en de betekenis van elk voor de ontwikkeling wordt gepeild. De ontwikkeling van het ene,,vermogen" is vaak afhankelijk van en/of voorwaarde voor het andere. Dit geldt voor elk kind, maar a fortio ri voor het (diep-)zwakzinnige. Hier kunnen belangrijke aanknopingspunten voor de therapie liggen. Slechts een medisch team (met paramedische deskundigen) kan de diagnostische en prognostische totaalvisie leveren, die de basis moet zijn voor een geïntegreerde behandeling, begeleiding en opvoeding. Al wordt de noodzaak tot het vormen van deze teams steeds meer gevoeld, het is een feit, dat dit nog nauwelijks gerealiseerd is. Binnen de zwakzinnigen-inrichtingen is men hiermee tot nu toe verder gevorderd dan daarbuiten. Hier passeert een kind op z'n best alle disciplines (die er in het meest ideale team maar te bedenken zouden zijn), maar dit gebeurt dan successievelijk en soms zelfs over verschillende steden verspreid! Het is geen uitzondering, dat in de loop van enkele jaren zo'n kind geweest is bij de kinderarts, zenuwarts, orthopedagoog, revalidatiearts, zintuigspecialist, die onderling niet eens van elkaars bestaan weten en ook geen contact (kunnen) hebben over de totaliteit van hun patiëntje. In analoog verband sprak Dra. W. Bladergroen eens over,,bundel asperges"-diagnostiek. Het gevolg hie rvan is, dat ondanks de vele deskundige bemoeienissen het kind als totaliteit te kort komt en de ouders ontmoedigd en in verwar ring raken. Om dan nog maar niet te spreken van de onderzoek-doublures en de anamnese vertelmoeheid van de ouders. De integrale diagnostiek en behandeling van het oligofrene kind als totaliteit is voorwaarde voor het bereiken van een maximale ontplooiing, zo mogelijk in het eigen milieu, eventueel daarbuiten. Het is nodig, dat er regionale centra komen, waaraan in multidisciplinair medisch teamverband (waarin de klinische psycholoog ook is opgenomen) de vroege diagnostiek beoefend wordt, op basis waa rvan in nauwe samenwerking met de paramedische deskundigen, de orthopedagoog en de speciaal geschoolde maatschappelijke werkkracht, de behandeling en begeleiding wordt ingesteld. Om zijn taak goed te kunnen ve rvullen, zal het medisch team zelf een uitgebreid achterland" moeten hebben, of minstens nauwe relaties moeten kunnen onderhouden met klinische onderzoekcentra en gedifferentieerde laboratoria. In de praktijk komt het er dan op neer, dat het onderzoekcentrum, óf deel uitmaakt van een bestaande zwakzinnigeninrichting (eventueel een vooruitgeschoven post" e rvan is), of dat het volledig geintegreerd wordt in de outillage van de moderne klinische en laboratoriamogelijkheden. Voor de wetenschappelijke benadering van de vele algemene problemen die er in een onderzoekcentrum kunnen rijzen, is het van essentieel belang, dat de verschillende centra onderling gegevens kunnen uitwisselen en vergelijken. Daartoe is een zekere uniformiteit in de diagnostiek-categoriëen en -termen, essentieel. 252

4 In Nederland zijn vele zwakzinnigeninrichtingen hieromtrent in onderling overleg getreden. Er is eenheid over het te kiezen medisch classificatie-systeem, n.l. het Ame rikaanse systeem (The American Association on Mental Deficiency) van A. F. Heber. In dit systeem kent men 7 medische hoofdgroepen, die onde rverdeeld zijn in subgroepen, waarvan verdere onderverdelingen tot 79 medische oorzaken" van zwakzinnigheid voeren. Het gehele systeem laat ruimschoots de mogelijkheid open tot nog genuanceerdere medische diagnostiek. De achtste hoofdgroep is niet zuiver medisch en voorzichtig meer in de psychologische causaliteit geformuleerd: Psychische subnormaliteit, tengevolge van twijfelachtige of vermoedelijk psychologische oorzaak, met alleen manifeste functionele reacties". De toepassing van dit systeem is in Nederland nog in het beginstadium. Uit het voorafgaande moge blijken, dat de elementaire, noodzakelijke vroegdiagnostiek, die de basis moet vormen voor preventie en behandeling, niet geleverd kan worden door een team waarvan de kern niet multidisciplinairmedisch is. De huidige Geneeskundige Hoofdinspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid (afd. Geestelijke Volksgezondheid), zenuwarts J. B. M. Veraart, heeft meermalen het volgende minimum desideratum geformuleerd: Elke zwakzinnige moet, minstens eenmaal in zijn leven, onderzocht zijn door een multidisciplinair team, waarbij impliciet was, dat dit onderzoek zo vroeg mogelijk gewenst is". Aan deze minimum eis kan Nederland, zeker wat de extramurale voorziening betreft (nog) niet voldoen. Dat een eenmalig onderzoek niet identiek is met een eenmalig bezoek van het patiëntje, spreekt vanzelf. In de meeste gevallen kunnen meerdere zittingen slechts een gefundeerde visie leveren. Vooral de prognose kan pas opgebouwd worden uit vergelijkend onderzoek. Bij dit vergelijken" ligt het accent vooral op het intra-individuele (dus met zichzelf) en niet op het inter-individuele (met andere kinderen). In sommige gevallen kunnen ze door een adequate benadering en training wel geschikt(er) gemaakt worden. Voor preventie en behandeling (en begeleiding) is het van het hoogste gewicht dat het onderzoekteam regionaal is. Slechts zo'n situatie waarborgt een intensief en frequent contact met de instanties, die met preventie (huisarts, kinderarts, verloskundige, enz.), en behandelingsmogelijkheden te maken hebben. Deze behandeling en begeleiding volgt uit en op het medischbiologisch onderzoek, nadat de resultaten e rvan geïntegreerd zijn met de gegevens over de pedagogische situatie van het kind in zijn milieu. Zo zal bijv. de wijze waarop een anti-epileptische medicatie en behandeling moet worden uitgevoerd, zeer belangrijk afhangen van de pedagogische capaciteiten van het milieu. Omgekeerd is het niet mogelijk pedagogisch verantwoord te adviseren over ernstige eetmoeilijkheden, als niet eerst vaststaat of neurologisch-motorische afwijkingen in het mond-keelgebied, al of geen rol spelen, of dat algemene lichamelijke afwijkingen (op het gebied van de kinderarts) ermee te maken hebben. (Dit zijn gesimplificeerde situaties). 253

5 Dat behandeling en preventie moeten volgen op de diagnose, is niet iets wat alleen voor het terrein van de oligofrenie geldt. Maar het geldt er wel a fortiori en moet in dit verband wel gezegd worden, omdat deze vanzelfsprekendheid niet algemeen gerealiseerd is en er daardoor het gevaar ontstaat, dat het kind of zonder medische diagnostiek wordt behandeld", of dat het vroeg-diagnostische team gestructureerd wordt uit de pedagogische sector met een medisch adviseur. In de behandelings-begeleidingsfase van het kind, kan de medische bijdrage niet gemist worden. Wel treden er met het ouder worden van het kind accentverschillen op, wat betreft de inbreng van de verschillende disciplines. Bij het ouder worden kan de medische discipline vaak meer terug treden en zal het pedagogisch element een zwaarder accent krijgen, (behalve bij de blijvend verpleegbehoeftigen). Het is moeilijk hierbij algemene leeftijden te noemen. Er moet geïndividualiseerd worden. Het behoeft verder geen uitleg, dat het niet de bedoeling was, competentieof prioriteitskwesties te stellen tussen de medische en pedagogische disciplines, maar om te betogen, dat deze twee elkaar steeds nodig hebben, zij 't dan ook in verschillende verhoudingen in de levensloop van het oligofrene kind naar volwassenheid. Tot slot moge een voorbeeld illustreren, hoe de feitelijke situatie in Nederland nog veelal is. Dit voorbeeld is representatief te achten, omdat het temidden van veel mate riaal", een bijna cliché-achtig karakter heeft. Joke is een 61/2-jarig meisje waarmee de ouders op de Jeugdpsychiatrische afdeling van de G.G. en G.D. komen, via de schoolarts, die het manifest gestoorde kind op een gewone kleuterschool ontmoette. De ouders vertelden, dat het kind, na normale zwangerschap en bevalling, in een ziekenhuis werd geboren en behalve een navelbreukje, geen bijzonderheden vertoonde. Het kwam dan ook de 10e dag, zonder speciale voorschriften, naar huis. (Bij informatie op de verloskundige afdeling bleek dit juist te zijn). Het was een voorspoedige baby. Het kind maakte bij ongeveer 9 maanden geen zitaanstalten en lag vaak,,zo stijf als een plank" in bed. Hierom volgde een verwijzing naar een orthopedagoog (no. 1), die afwachtende controle voorstelde. Toen het kindje enkele maanden later scheel ging kijken, werd een oogarts bezocht, (no. 2), die een b ril voorschreef en later opereerde. Inmiddels bleek dat de functionele ontwikkeling van het kind alles te wensen overliet. Kort na een orthopedische operatie (4de jaar), kwam Joke, zij het gebrekkig, op de been. Inmiddels trad bij Joke een symptoom op, dat de ouders in de loop van enkele jaren tot diepe wanhoop en de grens van hun tolerantie heeft gebracht : het kind smeert niet alleen elke nacht intensief zichzelf, maar ook het bed en het zusje onder de faeces. De ouders probeerden van alles, in goedens en kwadens". In arren moede togen ze naar een kinderarts (no. 3), die tabletjes gaf en ze terug bestelde. Joke werd suf van de tabletjes en de ouders gingen niet terug, te meer daar een schoolarts (no. 4), hun pad kruiste. Joke was n.l. op een gewone kleuterschool gekomen. De schoolarts 254

6 besteedde veel aandacht aan Joke en de ouders en adviseerde een psychiatrisch advies op de G.G. en G.D. in te winnen o.a. in verband met toekomstige schoolkeuze. De ouders wachtten op een oproep, maar konden deze (door het encropesis symptoom) niet meer afwachten. Ze togen, voor eigen geld" naar een Universiteits Polikliniek (no. 5). Hier werd uitvoerig onderzocht, foto's gemaakt, enz. De ouders konden naar huis gaan met hun kind en moesten wachten, tot ze er verder van hoorden. Deze afwachtperiode werd doorkruist door de G.G. en G.D.-oproep en zo belandde men bij de zenuwarts (no. 6). Een van de eerste vragen van de ouders was dan ook, waar dit onderzoek van was, van de Universiteit of van de schoolarts. Het kostte wel enige aanmoediging, deze mensen voor de 6de maal hun verhaal te laten vertellen... Ze misten elke visie op hun kind, voelden zich ook in de steek gelaten. Alle ellende concentreerde zich op de encopresis, welke echter een symptoom was van een manifest totalitair cerebraal gestoord kind Zonder diagnose, die in dit geval nu slechts door klinische observatie verkregen kan worden, valt hier niets te adviseren. Binnenkort wordt het kind ter obse rvatie opgenomen (no. 7). Het tragische in dit geval is, dat er veel gedokterd" is, door alleszins bekwame specialisten, maar dat het kind met de ouders in de mist en de kou staan. Toen de moeder bij 9 maanden, de vreemde rusthouding van het kind constateerde, gepaard gaande met de vertraagde functionele ontwikkeling, was multidisciplinair teamonderzoek geïndiceerd geweest, waarbij de kinderneuroloog zeker ingeschakeld zou moeten zijn. Het feit, dat dit voorbeeld van cliché-achtig karakter is, moge een aansporing zijn om op de kortst mogelijke termijn regionaal de nodige voorzieningen t.a.v. de oligofrenen te (doen) nemen. Medische aspecten van begeleiding van het psychisch gehandicapte kind door H. J. RONNER, psychiater te Loppersum Zodra een ernstig vermoeden rijst op gestoorde vroegkinderlijke ontwikkeling is onderzoek, eventueel multidisciplinair, vereist. Nog niet zo lang geleden kwam een uitgelezen gezelschap merendeels medici tot de voor hen beschamende uitspraak dat de melkboer en de bakker, die dagelijks langs de huizen gaan, vaak eerder en precieser op de hoogte waren van de aanwezigheid van een ernstig organisch gehandicapt kind dan de huisarts. Deze opmerking, die juist of onjuist in elk geval niet van hoogmoed getuigt, belicht wel iets van de typische moeilijkheden in de ontdekkingsfase van het psychisch gehandicapte kind. 255

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut

Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut VOORWOORD Wij zijn blij u de nieuwe versies van Beroepsethiek en voor de Fysiotherapeut te kunnen presenteren. In deze uitgave samengevoegd tot één overzichtelijk

Nadere informatie

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek

Wat staat er in mijn genen geschreven? in de kijker. informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Wat staat er in mijn genen geschreven? erfelijkheid in de kijker informatie over erfelijkheid en predictief genetisch onderzoek Inleiding 3 Wat moeten we weten over ons erfelijk materiaal? 4 Autosomaal

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201

Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel. visie document 201 Een visie op verslaving en verslavingszorg: focus op preventie en herstel visie document 201 ggz nederland inhoudsopgave Vormgeving Case Communicatie, Ede Copyrights GGZ Nederland 2013 Overname van teksten

Nadere informatie

Want ik wil nog lang leven

Want ik wil nog lang leven Want ik wil nog lang leven Moderne gezondheidszorg voor mensen met verstandelijke beperkingen Prof.dr. H.M. Evenhuis Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Amsterdam, september 2011 Alwien

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen

Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid. casuïstiek Groningen Gezinnen met Geringe Sociale Redzaamheid casuïstiek Groningen Utrecht, april 2015 Binnen Samenwerkend Toezicht Jeugd werken vijf rijksinspecties samen, te weten: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter

Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter vanuit bekeken Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter juni 2015 Autismediagnostiek: eerder, sneller en beter Vanuit autisme bekeken Juni 2015 Colofon Deze publicatie is gebaseerd op het onderzoek

Nadere informatie

Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen

Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen Meestal gaat het goed Van de meer dan 2,5 miljoen leerplichtige kinderen in Nederland, gaat jaarlijks het merendeel gewoon naar school. Leerling,

Nadere informatie

Handvest Kind en Ziekenhuis

Handvest Kind en Ziekenhuis Klachten Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht 1 KINDEREN worden niet in een ziekenhuis opgenomen als de zorg die zij nodig

Nadere informatie

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid

Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Advies d.d. 15 juni 2015 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Advies Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid Raad voor

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten

Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade: verbetering van de positie van slachtoffers en naasten Naar verwachting wordt begin 2015 het wetsvoorstel zorg- en affectieschade naar de Raad van

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen

Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Zorgprogramma: ADHD bij volwassenen Afdeling Psychiatrie UMC St. Radboud Nijmegen Ontwikkelingen uit de projectgroep ADHD Juni 2004 F.E. van Dijk C.C. Kan INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 Inleiding 2 Methode

Nadere informatie