AANDELENOPTIEPLAN 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANDELENOPTIEPLAN 2008"

Transcriptie

1 Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen AANDELENOPTIEPLAN

2 INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1 Definities en interpretatie...3 ARTIKEL 2 Doel van het Plan...5 ARTIKEL 3 Soort en aantal van aandelenopties...5 ARTIKEL 4 - Administratie...5 ARTIKEL 5 Voorwaarden van de aandelenopties Aandelenoptieprijs Uitoefenprijs Looptijd van de Aandelenopties Nominatieve aard Rechten als Aandeelhouder...7 ARTIKEL 6 Overdracht van de aandelenopties Overlijden en liquidatie Overdraagbaarheid van de Aandelenopties...7 ARTIKEL 7 Uitoefening van de aandelenopties Definitieve Verwerving en uitoefenbaarheid van de Aandelenopties Algemene regels betreffende de Definitieve Verwerving van de Aandelenopties Uitoefenbaarheid van de Aandelenopties Gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of een consultancy overeenkomst Gevolgen van pensionering, werkonbekwaamheid of ernstige ziekte Uitoefenperiode Gedeeltelijke uitoefening Uitoefenprocedure Voorwaarden voor de uitgifte van Aandelen...9 ARTIKEL 8 Wijziging in de kapitaalstructuur van de vennootschap uitoefening van de Aandelenopties overeenkomstig de wet Wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap Uitoefening van de Aandelenopties overeenkomstig de wet...11 ARTIKEL 9 Diverse Belasting en Sociale Zekerheid Kosten Toepasselijk Recht en Bevoegde Hoven en Rechtbanken Kennisgevingen Verband met de arbeidsovereenkomst of de consultancyovereenkomst

3 ARTIKEL 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE De volgende bepalingen zullen de volgende betekenis hebben voor de doeleinden van het Plan en de Aandelenoptieovereenkomst: Aandelen Aandelenoptie Aandelenoptieovereenkomst Aandelenoptieprijs Begunstigde Benoemings- en Remuneratie Comité Consultant Controle Gewone aandelen van de Vennootschap of, in het geval van een kapitaalsreorganisatie van de Vennootschap, die aandelen in dewelke gewone aandelen zullen worden geconverteerd. Een warrant uitgegeven door de Vennootschap die de Geselecteerde Deelnemer het recht geeft om gedurende een bepaalde periode en tegen een bepaalde prijs een Aandeel te verwerven / onderschrijven overeenkomstig het Plan en de Aandelenoptieovereenkomst. Een overeenkomst tussen de Geselecteerde Deelnemer en de Vennootschap, die specifieke voorwaarden kan opleggen of die bijkomende bepalingen kan bevatten betreffende de Aandelenopties in kwestie, rekening houdend met het feit dat deze voorwaarden en bepalingen nooit onverenigbaar mogen zijn met de bepalingen van het Plan of, naargelang het geval, het Sub-Plan. De prijs, indien die er is, die de Geselecteerde Deelnemer dient te betalen aan de Vennootschap voor de verwerving van de Aandelenoptie zelf. Een persoon op geldige wijze aangeduid door de Geselecteerde Deelnemer, meer bepaald zijn/haar echtgeno(o)t(e) of wettige erfgenamen, om de rechten van de Geselecteerde Deelnemer onder het Plan en de Aandelenoptieovereenkomst na het overlijden van de Geselecteerde Deelnemer uit te oefenen (indien deze een natuurlijke persoon is). De aanduiding, herroeping en heraanduiding van een Begunstigde moet schriftelijk gebeuren in overeenstemming met het toepasselijke recht. Bij gebreke aan enige geldige aanduiding zullen de erfgenamen van de Geselecteerde Deelnemer in overeenstemming met het toepasselijke erfrecht geacht worden de Begunstigde te zijn. Indien er meerdere erfgenamen zijn, zullen alle erfgenamen samen optredend of één persoon aangeduid door de gezamenlijke optredende erfgenamen, geacht worden de Begunstigde te zijn. Een comité aangeduid door de Raad van Bestuur dat advies geeft betreffende de voorwaarden waaronder Geselecteerde Deelnemers Aandelenopties kunnen worden toegekend overeenkomstig het Plan, of, naargelang het geval, deze voorwaarden bepaalt. Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen werknemer is van de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap en die diensten verleent voor de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap in de hoedanigheid van senior manager of executive. De mogelijkheid om de facto of de jure een beslissende invloed uit te oefenen op de aanduiding van de meerderheid van de leden van de Raad van Bestuur of het algemene beleid van een Vennootschap, zoals bepaald in artikel 5 en volgende van het Wetboek van vennootschappen. 3

4 Datum van Aanbod Datum van Beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de consultancy overeenkomst Datum van Uitgifte Definitief Verworven Aandelenopties Geselecteerde Deelnemer Kennisgeving Overdracht Overdragen De datum waarop een Aandelenoptie overeenkomstig het Plan aan een Geselecteerde Deelnemer wordt aangeboden. De effectieve datum van beëindiging van de arbeids- of consultancy overeenkomst, om gelijk welke reden. De datum waarop de Aandelenopties worden uitgegeven door de Raad van Bestuur van de Vennootschap. Aandelenopties die definitief zijn verworven door de Geselecteerde Deelnemer overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Plan, het desgevallend toepasselijke Sub-Plan of de Aandelenoptieovereenkomst, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid dat de Aandelenopties nietig worden in de gevallen waarin ze niet uitgeoefend worden of niet langer uitgeoefend kunnen worden ingevolge bepaalde omstandigheden. Een Werknemer of Consultant geselecteerd door het Benoemings- en Remuneratie Comité, aan wie Aandelenopties werden aangeboden overeenkomstig het Plan. Een brief verstuurd naar de officiële woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde door middel van (i) een koerier met ontvangstbewijs of (ii) een aangetekend schrijven. De datum van de Kennisgeving is (i) de datum van de ondertekening voor ontvangst of, in afwezigheid daarvan, (ii) de postdatum van het aangetekend schrijven. Enige transactie die de verkoop, koop, toekenning of nemen van opties, ruil, afstand doen, inbreng in een vennootschap, overdracht op welke manier ook, voor een tegenprestatie of om niet, het doen van een betaling of het geven van een pand, of het aanvaarden van een betaling of van een pand, tot doel heeft, of in het algemeen enige overeenkomst die een onmiddellijke of toekomstige eigendomsoverdracht tot voorwerp geeft. Plan Het huidige Aandelenoptieplan Raad van Bestuur Uitoefenperiode Uitoefenprijs Vennootschap De raad van bestuur van de Vennootschap. De periode gedurende dewelke de Geselecteerde Deelnemer de aan hem/haar toegekende Aandelenopties kan uitoefenen, indien en in zover de Aandelenopties uitoefenbaar zijn overeenkomstig de voorwaarden bepaald in het Plan, desgevallend in het toepasselijlke Sub-Plan en in de Aandelenoptieovereenkomst en in enige andere overeenkomst die kan bestaan tussen de Geselecteerde Deelnemer en de Vennootschap. De prijs waaraan ieder Aandeel onderworpen aan een Aandelenoptie verworven / onderschreven kan worden bij de uitoefening van de Aandelenoptie. Real Software NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich, België, RPR

5 Verbonden Vennootschap Werknemer Enige vennootschap of entiteit die direct of indirect onder de Controle van de Vennootschap staat. Een persoon met een arbeidsovereenkomst afgesloten met de Vennootschap of met een Verbonden Vennootschap. Behalve in zover de context anders vereist, (i) zullen de begrippen in het enkelvoud vermeld het meervoud omvatten en vice versa, en (ii) zullen de begrippen in het mannelijk vermeld het vrouwelijke omvatten en vice versa. ARTIKEL 2 DOEL VAN HET PLAN Het Plan beschrijft de algemene voorwaarden van de Aandelenopties die de Vennootschap van plan is toe te kennen aan in hoofdzaak Werknemers en in ondergeschikte orde aan bepaalde Consultants. Het doel van het Plan is de hierna vermelde ondernemings- en human resources doestellingen te realiseren: (i) (ii) (iii) de Geselecteerde Deelnemer aanmoedigen en motiveren; de Vennootschap en haar Verbonden Vennootschappen toelaten om werknemers en consultants met de nodige ervaring en vaardigheden aan te trekken en te behouden; de belangen van de Geselecteerde Deelnemers nauwer verbinden met deze van de aandeelhouders van de Vennootschap door hen de mogelijkheid te geven om in de groei van de waarde van de Vennootschap te delen. ARTIKEL 3 SOORT EN AANTAL VAN AANDELENOPTIES 3.1 Het totaal aantal Aandelenopties dat wordt uitgegeven in het kader van het Plan bedraagt Elke Aandelenoptie zal de Geselecteerde Deelnemer toelaten om één (1) Aandeel te verwerven dat dezelfde rechten en voordelen zal hebben als de gewone aandelen van de Vennootschap. De Aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de uitoefening van de Aandelenoptie zullen deelnemen in het resultaat van de Vennootschap vanaf en over het volledige boekjaar waarin ze worden uitgegeven. De bij uitoefening van de Aandelenopties uit te geven Aandelen, zullen bij hun uitgifte recht hebben op een verminderde roerende voorheffing van 15%, i.e. de zogenaamde VVPR-status, met betrekking tot de dividenden, indien die er zouden zijn, waartoe de Vennootschap naar haar goeddunken zou kunnen beslissen. Desgevallend kan zulk VVPR-recht worden vertegenwoordigd door een afzonderlijk instrument. Een Aandeel vertegenwoordigt hetzelfde breukdeel van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap als de andere aandelen van de Vennootschap. ARTIKEL 4 - ADMINISTRATIE Het Benoemings- en Remuneratie Comité zal instaan voor de administratie van het Plan. Het Benoemings- en Remuneratie Comité is gemachtigd, binnen de beperkingen van de bepalingen van het Plan en in zoverre zijn beslissingen overeenstemmen met het doel van het Plan, om: (i) de Geselecteerde Deelnemers aan wie/waaraan de Aandelenopties worden aangeboden te bepalen; 5

6 (ii) (iii) (iv) (v) (vi) het aantal Aandelenopties dat aan een Geselecteerde Deelnemer wordt toegekend te bepalen; de eventuele bijkomende voorwaarden te bepalen overeenkomstig dewelke de Aandelenopties zullen worden aangeboden aan een Geselecteerde Deelnemer; de eventuele bijkomende voorwaarden te bepalen overeenkomstig dewelke de Aandelenopties Definitief Verworven Aandelenopties zullen worden; indien noodzakelijk, een sub-plan op te stellen, aan te passen of te implementeren voor een bepaalde jurisdictie waarin een Geselecteerde Deelnemer werkt en/of woont, dat de specifieke aanpassingen aan het Plan aanduidt die vereist zijn voor de betreffende jurisdictie, echter rekening houdende met het feit dat het sub-plan steeds verenigbaar dient te zijn met het Plan; alle regels, voorschriften of andere maatregelen te bepalen, te definiëren en te interpreteren die noodzakelijk of wenselijk zijn voor de administratie van het Plan. Behoudens indien in de Aandelenoptieovereenkomst iets anders wordt bepaald, moet een Geselecteerde Deelnemer de aangeboden Aandelenopties schriftelijk aanvaarden of weigeren binnen een termijn van 90 dagen volgend op de Datum van Aanbod. Elke weigering moet schriftelijk gebeuren, in de vorm die door de Vennootschap wordt bepaald. De aanvaarding zal worden bewezen door middel van de ondertekening van de Aandelenoptieovereenkomst. ARTIKEL 5 VOORWAARDEN VAN DE AANDELENOPTIES 5.1 Aandelenoptieprijs De Geselecteerde Deelnemers zullen geen Aandelenoptieprijs verschuldigd zijn aan de Vennootschap wanneer de Aandelenopties worden aangeboden, tenzij dit in de Aandelenoptieovereenkomst anders wordt bepaald. 5.2 Uitoefenprijs De Uitoefenprijs van de Aandelenoptie is gelijk aan 0,26 EUR, met name het gemiddelde van de slotkoersen van het Aandeel van de Vennootschap verhandeld op Euronext Brussels gedurende de dertig (30) dagenperiode voorafgaand aan de Datum van Uitgifte. Op het moment van uitoefening van de Aandelenoptie en de uitgifte van een nieuw Aandeel overeenkomstig de bepalingen van het Plan, zal de Uitoefenprijs van de Aandelenoptie geboekt worden als kapitaal van de Vennootschap. Echter, in de mate dat het bedrag van de Uitoefenprijs van de Aandelenoptie groter zou zijn dan de fractiewaarde van de Aandelen onmiddellijk voorafgaand aan de uitoefening van de betrokken Aandelenoptie, zal een deel van die Uitoefenprijs, gelijk aan die fractiewaarde, worden geboekt als kapitaal en zal het overblijvende deel van de Uitoefenprijs, indien er een dergelijk positief verschil is, worden geboekt als een uitgiftepremie. De uitgiftepremie zal een garantie uitmaken voor derde partijen, in dezelfde mate als het kapitaal van de Vennootschap, en zal geboekt worden op een onbeschikbare rekening die alleen kan verminderd of afgeboekt worden door een beslissing van de algemene vergadering en met een meerderheid vereistvoor een statutenwijziging van de Vennootschap. Volgend op de uitgifte van de Aandelen en de kapitaalverhoging ten gevolge daarvan, zal elk van de door de Vennootschap uitgegeven kapitaalvertegenwoordigende Aandelen hetzelfde aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen. 5.3 Looptijd van de Aandelenopties Tenzij een kortere looptijd wordt voorzien in de Aandelenoptieovereenkomst, zal de looptijd van de 6

7 Aandelenopties vijf (5) jaar bedragen te rekenen vanaf de Datum van Uitgifte. 5.4 Nominatieve aard De Aandelenopties zijn en blijven op naam en zullen ingeschreven worden in het register der warranthouders dat op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zal gehouden worden. De Aandelenopties mogen niet omgezet worden in Aandelenopties aan toonder. 5.5 Rechten als Aandeelhouder De Geselecteerde Deelnemer is geen aandeelhouder van de Vennootschap, noch zal hij enige rechten of privileges hebben die normaliter aan een aandeelhouder toebehoren zolang de Aandelenopties niet worden uitgeoefend. ARTIKEL 6 OVERDRACHT VAN DE AANDELENOPTIES 6.1 Overlijden en liquidatie Indien de Geselecteerde Deelnemer een natuurlijke persoon is, geldt de volgende bepaling. In geval van het overlijden van een Geselecteerde Deelnemer zullen alle Aandelenopties overgedragen worden aan de Begunstigde van de Geselecteerde Deelnemer en zullen zij uitoefenbaar zijn onder de voorwaarden bepaald in het Plan, desgevallend in het Sub-Plan en in de Aandelenoptieovereenkomst. Indien de Geselecteerde Deelnemer een rechtspersoon is, geldt de volgende bepaling. In geval van de ontbinding en vereffening van een Geselecteerde Deelnemer naar aanleiding van het overlijden van haar vaste vertegenwoordiger, zullen alle Aandelenopties overgedragen worden aan de personen die aandeelhouder(s) zijn van dergelijke Geselecteerde Deelnemers en zullen alle Aandelenopties uitoefenbaar zijn onder de voorwaarden bepaald in het Plan, desgevallend in het Sub-Plan en in de Aandelenoptieovereenkomst. 6.2 Overdraagbaarheid van de Aandelenopties Met uitzondering van de overdracht bepaald in Artikel 6.1 en tenzij de Raad van Bestuur daar naar haar eigen goeddunken anders over zou beslissen, kunnen de Aandelenopties door een Geselecteerde Deelnemer niet worden Overgedragen eens de Aandelenopties zijn toegekend aan een Geselecteerde Deelnemer. ARTIKEL 7 UITOEFENING VAN DE AANDELENOPTIES Aandelenopties kunnen enkel worden uitgeoefend gedurende een Uitoefenperiode (zoals hieronder bepaald in Artikel 7.2) op voorwaarde dat en in de mate dat zij Definitief Verworven Aandelenopties zijn geworden en tevens uitoefenbaar zijn geworden (overeenkomstig het hierna bepaalde Artikel 7.1) vóór of tijdens een bepaalde Uitoefenperiode. 7.1 Definitieve Verwerving en uitoefenbaarheid van de Aandelenopties Algemene regels betreffende de Definitieve Verwerving van de Aandelenopties Tenzij anders bepaald in de Aandelenoptieovereenkomst, zullen de aan een Geselecteerde Deelnemer toegekende Aandelenopties verworven worden en derhalve Definitief Verworven Aandelenopties worden in drie schijven van 1/3 elk op respectievelijk de Datum van Aanbod, de eerste verjaardag van de Datum van Aanbod en de tweede verjaardag van de Datum van Aanbod. In geval bovengenoemde schijven resulteren in een getal met cijfers na de komma, zal het aantal, verkregen door bovenvermelde fracties toe te passen, afgerond worden naar het lagere getal. De Raad van Bestuur kan echter naar haar eigen goeddunken het definitief verwerven van de Aandelenopties versnellen ingeval van een wijziging in de Controle over de Vennootschap. 7

8 7.1.2 Uitoefenbaarheid van de Aandelenopties Tenzij anders bepaald in de Aandelenoptieovereenkomst of in het respectievelijk Sub-Plan, zullen de Definitief Verworven Aandelenopties voor de eerste keer uitoefenbaar worden gedurende de eerste Uitoefenperiode volgend op het moment waarop ze Definitief Verworven Aandelenopties werden. Tenzij anders bepaald in de Aandelenoptieovereenkomst of din het respectievelijke Sub-Plan, is het de Geselecteerde Deelnemer toegelaten om alle Definitief Verworven Aandelenopties gedurende enige Uitoefenperiode uit te oefenen Gevolgen van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst of een consultancy overeenkomst Zonder afbreuk te doen aan de hiernavolgende bepalingen en tenzij het Benoemings- en Remuneratiecomité een voor de Werknemer of Consultant gunstigere beslissing neemt op de Datum van Beëindiging van de arbeids- of consultancyovereenkomst, zal de Geselecteerde Deelnemer, wanneer zijn/haar arbeidsovereenkomst wordt beëindigd om een andere dan een dringende reden, of wanneer zijn/haar consultancy overeenkomst worden beëindigd om een andere reden dan contractbreuk of ernstig wangedrag, alle Aandelenopties die op of voor de Datum van Beëindiging van de arbeids- of consultancyovereenkomst Definitief Verworven Aandelenopties zijn geworden, kunnen uitoefenen gedurende de resterende looptijd van de Aandelenopties. De Aandelenopties die op of voor de Datum van Beëindiging van de arbeids- of consultancyovereenkomst geen Definitief Verworven Aandelenopties zijn geworden zullen komen te vervallen en zullen op die datum nietig en onuitoefenbaar worden. Voor de toepassing van dit Artikel 7.1.3, zullen (i) de beëindiging van een consultancy overeenkomst onmiddellijk gevolgd door de ondertekening van een arbeidsovereenkomst of een nieuwe consultancy overeenkomst met de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap en (ii) een beëindiging van een arbeidsovereenkomst onmiddellijk gevolgd door de ondertekening van een nieuwe arbeids- of consultancyovereenkomst met de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap, niet worden beschouwd als een beëindiging van de betrokken arbeids- of consultancyovereenkomst van de Geselecteerde Deelnemer, tenzij het Aanstellings- en Remuneratie Comité hier anders over beslist. In geval de arbeidsovereenkomst van de Geselecteerde Deelnemer wordt beëindigd omwille van dringende reden of in geval de consultancy overeenkomst van de Geselecteerde Deelnemer wordt beëindigd omwille van contractbreuk of ernstig wangedrag, zullen alle Aandelenopties, tenzij anders bepaald door het Benoemings- en Remuneratie Comité, onafhankelijk van het feit of ze Definitief Verworven Aandelenopties zijn of niet, automatisch nietig en onuitoefenbaar worden Gevolgen van pensionering, werkonbekwaamheid of ernstige ziekte In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de consultancy overeenkomst als een gevolg van een pensionering, werkonbekwaamheid of ernstige ziekte (van de Geselecteerde Deelnemer of haar vaste vertegenwoordiger) resulterend in de onmogelijkheid om te werken of diensten te leveren gedurende een periode van meer dan achttien maanden of in geval van overlijden (van de Geselecteerde Deelnemer of haar vaste vertegenwoordiger), zullen de Aandelenopties onmiddellijk Definitief Verworven Aandelenopties worden en uitoefenbaar blijven voor de resterende termijn van de Aandelenopties volgens de voorwaarden van het Plan, het Sub-Plan en, desgevallend, de Aandelenoptieovereenkomst totdat de toepasselijke termijn van de Aandelenoptie verstrijkt. 7.2 Uitoefenperiode Definitief Verworven Aandelenopties kunnen enkel uitgeoefend worden gedurende de volgende periodes: jaarlijks, gedurende de looptijd van de Aandelenopties, tussen 15 augustus en 31 augustus, tussen 15 december en 15 januari en tussen 15 februari en 15 maart. 8

9 Elke Uitoefenperiode zal afgesloten worden op de laatste bankdag van de specifieke Uitoefenperiode. De Raad van Bestuur kan naar haar goeddunken beslissen om bijkomende Uitoefenperiodes te voorzien. De Raad van Bestuur kan ook de voorgaande Uitoefenperiodes aanpassen indien deze zouden samenvallen met van toepassing zijnde verbods- of andere periodes gedurende dewelke de uitoefening van Aandelenopties verboden of niet toegestaan zou zijn volgens een dealing code of er andere beperkingen zouden zijn opgelegd, hetzij door de Raad van Bestuur, hetzij door andere toepasselijke wetten, regelgevingen of reguleringen. 7.3 Gedeeltelijke uitoefening Een Geselecteerde Deelnemer kan alle of een deel van zijn/haar Definitief Verworven Aandelenopties uitoefenen. Een Aandelenoptie kan en mag echter niet uitgeoefend worden met betrekking tot fracties van Aandelen. 7.4 Uitoefenprocedure Een Aandelenoptie zal geacht worden uitgeoefend te zijn bij ontvangst door de Vennootschap, ten laatste op de laatste dag van de Uitoefenperiode, van: (i) Een Kennisgeving (in de vorm zoals meegedeeld aan de Geselecteerde Deelnemers) gegeven door de Geselecteerde Deelnemer en vermeldend dat een Aandelenoptie of een bepaald aantal Aandelenopties uitgeoefend wordt. (ii) Bewijs van volledige betaling van de Uitoefenprijs, binnen de zeven (7) kalenderdagen volgend op de laatste bankdag van de Uitoefenperiode waarin de Aandelenopties werden uitgeoefend, voor het aantal Aandelen zoals hierboven vermeld in de Kennisgeving sub (i), door middel van een banktransfer op een rekening van de Vennootschap waarvan het rekeningnummer door de Vennootschap wordt meegedeeld. (iii) (iv) Indien een Aandelenoptie wordt uitgeoefend door een persoon of bepaalde personen andere dan een Geselecteerde Deelnemer, passend bewijs van het recht van deze persoon of personen om de Aandelenoptie uit te oefenen. Verklaringen en documenten die de Raad van Bestuur gewenst of noodzakelijk kan achten om alle toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen na te leven en waarvan de voorlegging bijgevolg door de Raad van Bestuur wordt vereist. 7.5 Voorwaarden voor de uitgifte van Aandelen De Vennootschap zal enkel verplicht zijn om de Aandelen uit te geven als gevolg van de Uitoefening van de Aandelenopties nadat alle voorwaarden zoals bepaald onder Artikel 7.4 hierboven zijn vervuld De Aandelen zullen worden uitgegeven binnen 40 kalenderdagen na het afsluiten van de Uitoefenperiode waarin de Aandelenopties werden uitgeoefend. De Raad van Bestuur of twee leden van de Raad van Bestuur, zullen, overeenkomstig Artikel 591 van het Wetboek van vennootschappen, de kapitaalverhoging voor notaris laten akteren Indien toepasselijk en noodzakelijk, zal de Vennootschap (indien de Vennootschap op dat moment genoteerd is op een gereglementeerde markt of handelsplatform) aan de betreffende effectenmarkt toelating vragen opdat de Aandelen (en, desgevallend, VVPRstrips) publiekelijk op de effectenmarkt mogen worden verhandeld. 9

10 De Vennootschap is gerechtigd om naar haar goeddunken de levering van de Aandelen (en, desgevallend, VVPR-strips) uit te stellen indien dit noodzakelijk is om de toepasselijke wetgeving of reglementering van welke aard ook na te leven, waaronder begrepen doch niet beperkt tot een publiek bod, de registratie en andere verplichtingen met betrekking tot de Aandelen van de Vennootschap, zoals de Vennootschap het gepast acht. ARTIKEL 8 WIJZIGING IN DE KAPITAALSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP UITOEFENING VAN DE AANDELENOPTIES OVEREENKOMSTIG DE WET 8.1 Wijziging in de kapitaalstructuur van de Vennootschap Onverminderd artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen (of enige andere bepaling met dezelfde inhoud), mag de Vennootschap alle acties ondernemen die zij aangewezen acht in verband met haar kapitaal, haar statuten, haar financiële toestand of haar beheer, zelfs indien dergelijke acties zouden leiden tot een vermindering van de voordelen die worden toegekend aan de houders van Aandelenopties, met inbegrip van maar niet beperkt tot fusies of overnames, kapitaalverhogingen of -verminderingen (met inbegrip van die onder opschortende voorwaarden), de omzetting van reserves in het kapitaal met uitgifte van nieuwe Aandelen, de uitgifte van dividenden, de uitgifte van warrants, converteerbare obligaties of andere financiële instrumenten die de houder ervan recht geven om Aandelen of andere financiële instrumenten van de Vennootschap te onderschrijven of te verwerven, de wijziging van regelingen of bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of van de liquidatieboni (tenzij een wijziging van regelingen of bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of van de liquidatieboni tot gevolg zou hebben dat alle op dat moment uitstaande en bestaande Aandelen preferentiële rechten hebben met betrekking tot de verdeling van de winst of van liquidatieboni in vergelijking met de Aandelen die bij de uitoefening van de Aandelenoptie worden uitgegeven). Indien de rechten van een Geselecteerde Deelnemer met betrekking tot zijn Aandelenopties zouden worden aangetast door een dergelijke beslissing of transactie, dan zal de Geselecteerde Deelnemer geen recht hebben op een verandering van de Uitoefenprijs, op een verandering van de uitoefenvoorwaarden of enige ander vorm van (financiële of andere) compensatie, tenzij een dergelijke beslissing of transactie hoofdzakelijk tot doel zou hebben om de rechten van de houders van Aandelenopties te schaden of tenzij de Raad van Bestuur naar haar goeddunken anders zou beslissen. Ingeval de Vennootschap, op enig welk ogenblik vanaf de Datum van Uitgifte tot de uitoefening van een Aandelenoptie (i) haar Aandelen zou splitsen in een groter aantal Aandelen, (ii) haar Aandelen zou combineren tot een kleiner aantal Aandelen, of (iii) het aantal Aandelen zou verhogen of verminderen door een herclassificatie van Aandelen (zonder een verhoging of vermindering van het kapitaal van de Vennootschap), dan zal het aantal Aandelen dat zal worden uitgegeven bij de uitoefening van de Aandelenoptie na het zich voordoen van één van deze gebeurtenissen daaraan worden aangepast zodat, nadat dergelijke aanpassing van kracht is, de Geselecteerde Deelnemer van de Aandelenoptie gerechtigd zal zijn om bij de uitoefening van de Aandelenoptie dat aantal Aandelen te ontvangen die deze Geselecteerde Deelnemer zou gehad hebben of die hij gerechtigd zou zijn te ontvangen indien die Aandelenoptie zou zijn uitgeoefend onmiddellijk vóór het zich voordoen van de betrokken gebeurtenis. Een aanpassing die overeenkomstig dit Artikel 8.1 wordt gedaan, zal onmiddellijk uitwerking hebben na de datum waarop de betrokken gebeurtenis van kracht wordt. De Vennootschap zal de Geselecteerde Deelnemers op de hoogte brengen van dergelijke aanpassing door middel van een kennisgeving van zodra als praktisch mogelijk is na de datum van inwerkingtreding van de betrokken gebeurtenis. In geval er op enig welk ogenblik vanaf de Datum van Uitgifte tot de uitoefening van een Aandelenoptie (i) een fusie van de Vennootschap met of in een andere persoon of entiteit waarbij de Vennootschap niet de overlevende entiteit is, of (ii) een splitsing van de Vennootschap zou plaatsvinden, waarbij zowel in (i) als in (ii) de Aandelen van de Vennootschap worden omgeruild voor aandelen, andere effecten, cash of andere activa van een of meerdere personen of entiteiten, dan zullen de Aandelen die worden uitgegeven bij de uitoefening van de Aandelenoptie na het zich 10

11 voordoen van één van deze gebeurtenissen daaraan worden aangepast, zodat, nadat dergelijke aanpassing van kracht is, de Geselecteerde Deelnemer bij de uitoefening van de Aandelenoptie gerechtigd zal zijn om het aantal aandelen, andere effecten, cash of andere activa van de opvolger of overnemende personen of entiteiten te ontvangen, die dergelijke houder zou hebben gehad of waarop hij recht zou hebben gehad indien deze Aandelenoptie onmiddellijk vóór het zich voordoen van die gebeurtenis was uitgeoefend. Een aanpassing die overeenkomstig dit artikel 8.1 wordt gedaan, zal onmiddellijk uitwerking hebben na de datum waarop de betrokken gebeurtenis van kracht wordt. De Vennootschap zal de Geselecteerde Deelnemers op de hoogte brengen van dergelijke aanpassing door middel van een kennisgeving van zodra als praktisch mogelijk is na de datum van inwerkingtreding van de betrokken gebeurtenis. In geval van dergelijke fusie of splitsing, moet de Vennootschap bewerkstelligen dat de opvolgende of overnemende personen of entiteiten uitdrukkelijk de nauwkeurige en punctuele naleving en uitvoering van elke bepaling en verplichting van deze voorwaarden die moeten worden nageleefd en waargenomen door de Vennootschap, zullen uitvoeren. 8.2 Uitoefening van de Aandelenopties overeenkomstig de wet Indien een Aandelenoptie die niet uitoefenbaar is of die niet kan worden uitgeoefend overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden (zoals bepaald in het Plan of de Aandelenoptieovereenkomst) voortijdig uitoefenbaar wordt op grond van Artikel 501 van het Wetboek van vennootschappen en ook is uitgeoefend overeenkomstig dit artikel, zullen de Aandelen verkregen op grond van de uitoefening van de Aandelenoptie niet overdraagbaar zijn, tenzij uitdrukkelijk goedgekeurd door de Vennootschap, tot op het moment dat de onderliggende Aandelenopties uitoefenbaar zouden zijn geworden overeenkomstig het Plan en de Aandelenoptieovereenkomst. ARTIKEL 9 DIVERSE 9.1 Belasting en Sociale Zekerheid De Vennootschap of een Verbonden Vennootschap zal gerechtigd zijn, overeenkomstig de toepasselijke wet of gewoonten, om op de verloning of de cash vergoeding van de maand waarin het belastbare voordeel valt of op de cash verloning of de vergoeding van enige andere daarop volgende maand(en) een inhouding te verrichten, en/of de Geselecteerde Deelnemer zal verplicht zijn aan de Vennootschap of aan de Verbonden Vennootschap (indien daartoe verzocht wordt door de Vennootschap of door de Verbonden Vennootschap) het bedrag te betalen van enige belasting en/of sociale zekerheidsbijdragen, indien die er zijn, verschuldigd of te betalen omwille van het feit van de toekenning, de definitieve verwerving of de uitoefening van de Aandelenopties of verschuldigd of te betalen in verband met de levering van de Aandelen. De Vennootschap of een Verbonden Vennootschap zullen ook gerechtigd zijn in overeenstemming met de toepasselijke wet of gewoonte om de nodige rapportering, vereist als een gevolg van de toekenning van de Aandelenopties, hun Definitieve Verwerving, hun uitoefening of de levering van de Aandelen, te doen. 9.2 Kosten Zegeltaksen en gelijkaardige heffingen en taksen geheven bij de uitoefening van de Aandelenopties en/of de levering van de nieuwe Aandelen zullen door de Geselecteerde Deelnemer worden gedragen. Kosten verbonden aan de kapitaalverhoging die zal plaats vinden bij de uitoefening van de Aandelenopties zijn ten laste van de Vennootschap. 9.3 Toepasselijk Recht en Bevoegde Hoven en Rechtbanken Aandelenopties toegekend onder het Plan zullen beheerst worden en uitgelegd worden in overeenstemming met het Belgische recht. Betwistingen met betrekking tot het Plan of de Aandelenoptieovereenkomst van een Geselecteerde Deelnemer zullen onder de exclusieve 11

12 bevoegdheid vvallen van de hoven en rechbanken van het rechtsgebied waarin de Vennootschap zijn maatschappelijke zetel heeft. 9.4 Kennisgevingen Elke Kennisgeving aan een Geselecteerde Deelnemer zal gedaan worden aan het adres vermeld in het register van de Geselecteerde Deelnemers. Iedere Kennisgeving aan de Vennootschap, een Verbonden Vennootschap of het Benoemings- en Remuneratie Comité zal geldig gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap zoals vermeld in de Aandelenoptieovereenkomst. Adreswijzigingen moeten meegedeeld worden in overeenstemming met deze bepaling. 9.5 Verband met de arbeidsovereenkomst of de consultancyovereenkomst Niettegenstaande enige bepaling van het Plan, zullen de rechten en verplichtingen van een Geselecteerde Deelnemer zoals bepaald onder de bepalingen van zijn/haar arbeidsovereenkomst of consultancy overeenkomst met de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap niet aangetast worden door zijn/haar deelname aan het Plan. Een persoon aan wie Aandelenopties overeenkomstig het Plan worden toegekend zal geen recht op schadeloosstelling of compensatie hebben als gevolg van de beëindiging van zijn/haar arbeidsovereenkomst of consultancy overeenkomst met de Vennootschap of een Verbonden Vennootschap, op grond van gelijk welke reden, in zover deze rechten zouden ontstaan of kunnen ontstaan op grond van het beëindigen van de rechten die hij/zij zou hebben of de aanspraken die hij/zij zou kunnen maken betreffende de uitoefening van de Aandelenopties overeenkomstig het Plan als gevolg van de beëindiging van dergelijke arbeidsovereenkomst of consultancy overeenkomst of op grond van het verlies of vermindering in waarde van de rechten of voordelen. * * * #

TELENET GROUP HOLDING NV

TELENET GROUP HOLDING NV TELENET GROUP HOLDING NV AANDELENOPTIEPLAN 2008 # 554379 INHOUDSTAFEL Artikels Pagina 1. Definities en interpretatie... 1 1.1. Definities... 1 1.2. Interpretatie... 3 1.3. Betekenis van verwijzingen...

Nadere informatie

Fagron NV Warrantenplan 2016

Fagron NV Warrantenplan 2016 Fagron NV Warrantenplan 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap 0087893-0000021 BR:11609839.4 Inhoud Pagina 1. Definities... 1 2. Voorwerp van het Plan... 3 3. Rechten verbonden aan

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011

THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 THROMBOGENICS NV WARRANTENPLAN 2011 Goedgekeurd door de raad van bestuur van ThromboGenics NV op 10 maart 2011 0084307-0000002 CO:13587475.8 INHOUDSOPGAVE Clause Page 1. Definities...1 2. Doelstelling

Nadere informatie

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN

ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN ARSEUS NV STOCKOPTIE PLAN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Vennootschap op 7 december 2009 1 Artikel Pagina 1. Artikel 1: DEFINITIES...3 2. Artikel 2: VOORWERP VAN HET PLAN...4 3. Artikel 3:

Nadere informatie

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV

WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV Bijlage 1 Warrantenplan 2011: BAV WARRANTENPLAN DECEUNINCK NV 1 Artikel 1 - Doelstellingen van het plan Het hierna beschreven plan (hierna genoemd: Plan ) voorziet in de toekenning van Warranten op de

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen

Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen Real Software, afgekort RLS Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG

Nadere informatie

Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930

Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Keyware Technologies Naamloze vennootschap die een publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458430512 BTW nr: BE 458.430.512

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan

INFORMATIEMEMORANDUM inzake het 2016 Aandelenoptieplan KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel (hierna de "Vennootschap")

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN

ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN Pagina 1 ANHEUSER-BUSCH INBEV LONG TERM INCENTIVE PLAN UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE WARRANTS VAN 28 APRIL 2009 A. Warrants 1. Warrants Elke kent het recht toe om in te schrijven op één nieuw gewoon aandeel

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan 3 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen

1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen BIJLAGE 1 1 Uitgifte van Warrants en Warrant Bepalingen 1.1 Uitgifte van en inschrijving op naakte Warrants 1.1.1 De aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap zal het volgende aantal naakte Warrants

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP

VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP TEAM VAN TESSENDERLO GROUP VOORNAAMSTE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN BETREFFENDE DE UITGIFTE VAN WARRANTS VAN TESSENDERLO CHEMIE NV VOORBEHOUDEN AAN HET GROUP MANAGEMENT COMMITTEE GROUP MANAGEMENT COUNCIL EN SLEUTELLEDEN VAN HET LEADERSHIP

Nadere informatie

GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A 3, 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: RPR Mechelen

GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A 3, 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: RPR Mechelen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A 3, 2800 Mechelen Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Mechelen Bijzonder Verslag van de Raad van Bestuur in overeenstemming met Artikel 583 van

Nadere informatie

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Uitnodiging voor buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen BTW BE 0477.702.333 RPR Mechelen Rechtsgebied Kanton Mechelen, Arrondissement Mechelen Uitnodiging voor

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (W.VENN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN (W.VENN OPTION NV Naamloze Vennootschap die een beroep doet op het publieke spaarwezen Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven - Heverlee BTW BE 0429.375.448 (RPR Leuven) (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en

(ii) Opties Barco 04 Personeel Buitenland 2011 ; en 1 Barco Naamloze vennootschap te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 35 RPR Kortrijk ondernemingsnummer 0473.191.041 BTW-plichtige -------- De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen, obligaties

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.)

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG IN NATURA IN HET KADER VAN EEN KEUZEDIVIDEND (ARTIKEL 602 W.VENN.) Tessenderlo Chemie Naamloze Vennootschap (de "Vennootschap") Zetel: Troonstraat 130, 1050 Brussel (België) RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AANGAANDE DE INBRENG

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Barco NV AANDELENOPTIEPLAN. Opties Barco 03 Bedrijfsleiders 2010. Goedgekeurd door: de buitengewone algemene vergadering van Barco NV op 2010

Barco NV AANDELENOPTIEPLAN. Opties Barco 03 Bedrijfsleiders 2010. Goedgekeurd door: de buitengewone algemene vergadering van Barco NV op 2010 Exec 19.04.2010 Created by LECO/WABR Controlled by Approved by JVAC/DIDEM Barco NV AANDELENOPTIEPLAN Opties Barco 03 Bedrijfsleiders 2010 Goedgekeurd door: de buitengewone algemene vergadering van Barco

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Vermits op de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN SERVICEFLATS INVEST Naamloze vennootschap Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap)

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Troonstraat 130, 1050 Brussel 0412.101.728 RPR Brussel (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 29 JANUARI

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 583 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE UITGIFTE VAN WARRANTS TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING

UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: (RPR Brussel) OPROEPING UNITED ANODISERS Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Drukpersstraat 4, B-1000 Brussel KBO: 0448.204.633 (RPR Brussel) OPROEPING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur van de naamloze

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering. 25 april 2012 (15:00 uur) STEMMING PER BRIEF Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering 25 april 2012 (15:00 uur) Ondertekende stemmen per brief moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 19

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397

RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE OPROEPING GEWONE ALGEMENE VERGADERING 17 april 2015 RESILUX Naamloze vennootschap Damstraat 4, 9230 Wetteren - Overschelde RPR Dendermonde - BTW BE 0447.354.397 OPROEPING TOT

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven

1. INLEIDING. Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven THROMEOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op bet spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN

BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN KAPITAAL EN NAGESTREEFDE DOELEINDEN XIOR STUDENT HOUSING NV Mechelsesteenweg 34 bus 108, 2018 Antwerpen (België) RPR (Antwerpen (afdeling Antwerpen)) 0547.972.794 ( Xior Student Housing ) BIJZONDER VERSLAG RAAD VAN BESTUUR GEBRUIK TOEGESTAAN

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN HEVERLEE BTW BE RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPTION NAAMLOZE VENNOOTSCHAP GASTON GEENSLAAN 14 3001 HEVERLEE BTW BE 0429.375.448 RPR LEUVEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van bestuur heeft vooreerst de eer de aandeelhouders

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

NV BEKAERT SA OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Aangezien de Buitengewone

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 25 april 2012 (om 11.00 uur) Dit origineel ondertekend papieren formulier moet per post verzonden worden

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

ONTHOUDING ONTHOUDING

ONTHOUDING ONTHOUDING Naamloze Vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING OP 30 SEPTEMBER 2015 VANAF 17.00 UUR

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30

TOELICHTING. GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag 24 april 2013 om 10h30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 9 MEI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 9 MEI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap;

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap; OPTION NV Naamloze Vennootschap die een beroep doet op het publieke spaarwezen Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven - Heverlee BTW BE 0429.375.448 (RPR Leuven) (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011

Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen Volmacht Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2011 Ondergetekende : Eigenaar van...aandelen

Nadere informatie