NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS"

Transcriptie

1 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012

2

3 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Contactpersoon Kees Zandvliet Adres SEOR, Erasmus Universiteit Rotterdam Postbus DR ROTTERDAM Telefoon Fax

4 Voorwoord In oktober 2011 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap SEOR opdracht gegeven tot het uitvoeren van een nulmeting van de wettelijke streefcijfers voor vrouwen in de top. Voorliggend rapport bevat de uitkomsten van dit onderzoek, alsmede een toelichting op de uitgevoerde werkzaamheden. Het onderzoek is uitgevoerd door Kees Zandvliet (projectleider), Olivier Tanis en Marion Collewet. Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers heeft als adviseur aan het onderzoek meegewerkt. Het veldwerk is uitgevoerd door een team bestaande uit Esmeralda Kerst, Ikrame Faris, Laurens Visser, Milangelo Maduro, Sebastian Korteweg en Sharleen Giel. Vanuit de opdrachtgever is het onderzoek begeleid door Ashwinie Ramdat, Peter Wansink en Wester Meijdam. Wij bedanken hen voor hun coöperatieve ondersteuning in dit onderzoeksproject, dat in korte tijd moest worden uitgevoerd.

5 INHOUD Samenvatting i 1 Inleiding 1 2 Opzet van het onderzoek Inleiding Gehanteerde begrippen en definities Aanpak van het onderzoek 5 3 Het aantal bedrijven dat onder de wettelijke criteria valt 7 4 Aandeel vrouwen in topfuncties Inleiding Aandeel vrouwen in Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen Aandeel bedrijven dat voldoet aan streefcijfer 12 Bijlage 1 Gedetailleerde tabellen 17 Bijlage 2 Methode en bronnen 20

6 SAMENVATTING Achtergrond: de regelgeving Het lage aandeel vrouwen in hoge posities is al lang een belangrijk thema in het Nederlandse emancipatiebeleid. Weliswaar is in de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt, maar vooral het bedrijfsleven blijft achter bij de niet-commerciële sector. De introductie van quota in Noorwegen en wetgeving in bijvoorbeeld Spanje en Canada gaf een nieuwe impuls aan de beleidsdiscussie in Nederland. In het Nederlandse beleid is uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in topfuncties. Ondervertegenwoordiging van of vrouwen of mannen is niet in lijn met de gedachte van evenwichtigheid. Per amendement is een wettelijk streefcijfer voor het aandeel mannen en vrouwen in het bestuur bepaald, als aanpassing van boek 2 Burgerlijk Wetboek (in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen) 1.De wet treedt per februari 2012 in werking. Het amendement geeft aan dat bij de benoeming van bestuurders (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen), voor zover dit natuurlijk personen zijn, zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige van de zetels wordt ten minste 30 procent van de zetels bezet door mannen en ten minste 30 procent door vrouwen. Deze percentages zijn streefcijfers. Het amendement is verplichtend voor BV s en NV s die voldoen aan twee van de drie karakteristieken: 1. Vermogen: de waarde van de activa bedraagt meer dan 17,5 miljoen euro; 2. Netto omzet: de netto omzet bedraagt meer dan 35 miljoen euro; 3. Werkgelegenheid: het bedrijf heeft 250 werknemers of meer. Tot 2016 geldt dat de bedrijven waarvoor het amendement verplichtend is, ofwel het streefcijfer bereiken, ofwel toelichten waarom zij (nog) niet aan de verplichting (kunnen) voldoen, volgens het zogenaamde pas toe of leg uit principe. Doel onderzoek Dit onderzoek geeft een beeld van de uitgangssituatie (nulmeting) voor wat betreft: Het aantal bedrijven dat moet voldoen aan de wettelijke bepalingen voor evenredige vertegenwoordiging in raden van bestuur en raden van toezicht; Het aandeel vrouwen in het bestuur van deze bedrijven; Het aandeel van deze bedrijven dat de wettelijke streefcijfers behaald. 1 Tweede Kamer, Kamerstuk , Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, Staatsblad 275, Jaargang i

7 Onderzoeksaanpak: bandbreedtes voor nulmeting Het onderzoek is gebaseerd op openbare bronnen, die informatie bevatten over deze bedrijven. Aanvullend is via onderzoek onder een steekproef van bedrijven nadere informatie gezocht en is een deel van de benodigde gegevens verkregen via telefonische navraag. Door het ontbreken van informatie is zowel het aantal bedrijven dat onder de wettelijke bepalingen valt, als het aandeel vrouwen in bestuursfuncties niet exact vast te stellen. Het ontbreken van informatie heeft te maken met onder meer de volgende factoren: Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het deponeren van de bedrijfsinformatie (of meer algemeen: het openbaar maken van de informatie). De Kamer van Koophandel checkt de geleverde gegevens procedureel, maar heeft geen handhavingsplicht; In jaarverslagen hoeft geen melding te worden gemaakt van het aantal werknemers en (onder de oude regelgeving) het geslacht van bestuurders en toezichthouders; Beschikbare gegevens betreffen peilmomenten in het (recente) verleden. Bedrijven kunnen nadien zijn opgeheven, gefuseerd, gegroeid of gekrompen. Ook de bezetting van de bestuursfuncties en toezichthoudende functies kan nadien zijn veranderd; Sommige bedrijven (die mogelijk voldoen aan de wettelijke criteria) vallen niet onder de publicatieplicht, of hebben beperkte publicatieverplichtingen. Daarnaast zijn we tijdens de nulmeting nog tegen een aantal meer praktische beperkingen aangelopen, zoals de aard van de cijfers (voltijds eenheden en niet aantal werknemers, financiële gegevens in buitenlandse valuta, rechtspersonen als bestuurder, etc.). De steekproef is benut om zoveel mogelijk te corrigeren voor onvolledige of onjuiste informatie, maar de omvang van de steekproef is zodanig dat met grote marges rekening is gehouden. De informatie uit de diverse benutte bestanden is op verschillende manieren aan elkaar gekoppeld, om zo, in combinatie met de steekproefresultaten, uit te komen op bandbreedtes voor de grootheden die in de nulmeting zijn vastgesteld. Als gevolg van de steekproefsamenstelling zijn de uitkomsten op gedetailleerd niveau (sector, regio) minder robuust dan voor de totale steekproef. Aantal bedrijven dat onder de wettelijke criteria valt Tussen en bedrijven dienen te voldoen aan de wettelijke streefcijfers, dan wel in het jaarverslag aan te geven waarom zij dat (nog) niet doen. Een kwart tot een derde van deze bedrijven is een financiële instelling. Verder zijn de handel en horeca en de industrie met ieder ongeveer een zesde van de bedrijven sterk vertegenwoordigd. Ongeveer de helft van de bedrijven is in het westen van het land gevestigd (Noord- en Zuid-Holland). Aandeel vrouwen in topfuncties Gemiddeld is tussen 5 en 8 procent van de bestuurders en ongeveer 10 procent van de toezichthouders vrouw. Deze aandelen zijn beduidend hoger in de collectieve sector. De aandelen vrouwen zijn laag in de landbouw, industrie en bouwnijverheid, en verschillen nauwelijks tussen ii

8 regio s. Het aandeel vrouwen in topfuncties is ook wat lager in bedrijven met één bestuurder en/of toezichthouder. Het gaat bij de bedrijven die onder de wettelijke criteria vallen naar schatting in totaal om 15 to 22 duizend topfuncties, waarvan ongeveer de helft bestuurder en de helft toezichthouder. Het aantal vrouwelijke bestuurders en toezichthouders in deze bedrijven schatten we op tot 1.700, waarvan eveneens ongeveer de helft in RvB en de helft in RvC. Aandeel bedrijven dat streefcijfers haalt Gemiddeld voldoet 8 tot 15 procent van de relevante bedrijven aan de wettelijke streefcijfers voor het aandeel vrouwen in de RvB en tussen 9 en 10 procent voor het aandeel vrouwen in de RvC. Organisaties in de collectieve sector voldoen relatief vaak aan de streefcijfers, maar ook de zakelijke dienstverlening en vervoer en communicatie scoren bovengemiddeld. In de landbouw en de bouwnijverheid is het aandeel bedrijven dat de streefcijfers haalt relatief laag. In het onderzoek is specifiek gekeken naar de mate waarin het streefcijfer voor het aandeel vrouwen wordt gehaald. Dit omdat het overgrote deel van de bedrijven voldoet aan de wettelijke streefcijfers voor het aandeel mannen. Het aandeel bedrijven dat hieraan niet voldoet schatten we (indicatief) op ongeveer 10 procent. Deze bedrijven zijn vooral te vinden in de niet commerciële dienstverlening (collectieve sector, waaronder zorg, cultuur, onderwijs, etc.). iii

9 1 INLEIDING Achtergrond van het onderzoek Het lage aandeel vrouwen in hoge posities is al lang een belangrijk thema in het Nederlandse emancipatiebeleid. Weliswaar is in de afgelopen jaren enige vooruitgang geboekt, maar vooral het bedrijfsleven blijft achter bij de niet-commerciële sector. De introductie van quota in Noorwegen en wetgeving in bijvoorbeeld Spanje en Canada gaf een nieuwe impuls aan de beleidsdiscussie in Nederland. Omdat in het Nederlandse beleid meer wordt uitgegaan van eigen verantwoordelijkheid van de bedrijven is, hier een wetsvoorstel aangenomen waarin streefcijfers zijn opgenomen. Bovendien is in dit wetsvoorstel de nadruk gelegd op evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen en niet specifiek op de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Een ondervertegenwoordiging van mannen is eveneens in strijd met de evenredigheidsgedachte. Per amendement is een wettelijk streefcijfer voor het aandeel mannen en vrouwen in het bestuur bepaald, als aanpassing van boek 2 Burgerlijk Wetboek (in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen) 2.De wet treedt per februari 2012 in werking. Het amendement geeft aan dat bij de benoeming van bestuurders (Raden van Bestuur en Raden van Commissarissen), voor zover dit natuurlijk personen zijn, zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige van de zetels wordt ten minste 30 procent van de zetels bezet door mannen en ten minste 30 procent door vrouwen. Deze percentages zijn streefcijfers. Het amendement is verplichtend voor BV s en NV s die voldoen aan twee van de drie karakteristieken: 1. Vermogen: de waarde van de activa bedraagt meer dan 17,5 miljoen euro; 2. Netto omzet: de netto omzet bedraagt meer dan 35 miljoen euro; 3. Werkgelegenheid: het bedrijf heeft 250 werknemers of meer. Tot 2016 geldt dat de bedrijven waarvoor het amendement verplichtend is, ofwel het streefcijfer bereiken, ofwel toelichten waarom zij (nog) niet aan de verplichting (kunnen) voldoen, volgens het zogenaamde pas toe of leg uit principe. Doel van het onderzoek Het onderzoek is bedoeld om de uitgangssituatie in kaart te brengen voor wat betreft het aandeel mannen en vrouwen in het bestuur in de bedrijven die onder de bepaling vallen (nulmeting). Onderzoeksvragen Het onderzoek is gericht op beantwoording van de volgende vragen: 1. Hoeveel bedrijven vallen onder de wettelijke bepaling? 2. Wat is het gemiddeld aandeel vrouwen in de Raden van Bestuur? 3. Wat is het gemiddeld aandeel vrouwen in de Raden van Commissarissen? 2 Tweede Kamer, Kamerstuk , Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, Staatsblad 275, Jaargang

10 Opzet van het rapport Het rapport is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 2 geeft een toelichting op de onderzoeksaanpak en de praktische belemmeringen bij het verzamelen van de benodigde gegevens. Daarbij wordt ook toegelicht hoe de wettelijke bepalingen meer in detail zijn geoperationaliseerd. Gedetailleerde toelichtingen en tabellen zijn opgenomen in bijlagen. Hoofdstuk 3 geeft een beeld van het aantal bedrijven en organisaties dat aan de wettelijke streefcijfers moet voldoen, uitgesplitst naar enkele relevante kenmerken, zoals sector en bedrijfsomvang. In hoofdstuk 4 presenteren we het aantal bedrijven dat voldoet aan de wettelijke streefcijfers, alsmede het aandeel vrouwen in bestuursfuncties, eveneens uitgesplitst naar relevante kenmerken. 2

11 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 2.1 INLEIDING In dit hoofdstuk beschrijven we de aanpak van het onderzoek. Eerst gaan we in paragraaf 2.2 in op de verschillende begrippen en definities die van belang zijn en op welke wijze we daarmee in het onderzoek zijn omgegaan. Daarna beschrijven we in paragraaf 2.3 kort de aanpak van het onderzoek. 2.2 GEHANTEERDE BEGRIPPEN EN DEFINITIES De wettelijke verplichtingen en de criteria op hoofdlijnen De wettelijke regeling (het amendement) schrijft evenredigheid in de zetelverdeling voor, dat wil zeggen een aandeel van ten minste 30 procent vrouwen (en ten minste 30 procent mannen) in Raden van Bestuur (de dagelijkse leiding of het management) en Raden van Commissarissen (raden van toezicht) als streefcijfer voor. In de praktijk wordt in de meeste gevallen wel voldaan aan het streefcijfer voor mannen, echter niet aan het streefcijfer voor vrouwen. De streefgetallen gelden voor BV s en NV s die voldoen aan twee van de drie karakteristieken: 1. Vermogen: de waarde van de activa bedraagt 17,5 miljoen euro of meer; 2. Netto omzet: de netto omzet bedraagt 35 miljoen euro of meer; 3. Werkgelegenheid: het bedrijf heeft 250 werknemers of meer. Tot 2016 geldt dat de bedrijven die aan twee van de drie criteria voldoen ofwel het streefcijfer bereiken, of toelichten waarom zij dit (nog) niet halen, volgens het zogenaamde pas toe of leg uit principe. Regels en uitwerking op detailniveau Tijdens de dataverzameling bleek het noodzakelijk een aantal details van de regelgeving nader te preciseren. Het gaat om de volgende punten: a. De wettelijke eisen zijn alleen van toepassing voor zover bestuurders natuurlijke personen zijn. In de praktijk blijkt in diverse bedrijven het bestuur alleen te bestaan uit rechtspersonen (andere BV s, moederbedrijven). In het onderzoek is er van uitgegaan dat deze bedrijven niet onder de wettelijke regeling vallen (niet het streefcijfer van 30 procent hoeven te halen, dan wel zich niet hoeven te verantwoorden voor het niet behalen ervan). b. Artikel 408 (BW 2) heeft betrekking op de wijze waarop een bedrijf geconsolideerde gegevens moet publiceren (art 397 BW, lid 2). In principe moet het jaarverslag geconsolideerde gegevens bevatten, dat wil zeggen van alle onderliggende bedrijven. Van deze regel kan worden afgeweken wanneer het bedrijf weer onderdeel is van een grotere groep, dat wil zeggen wanneer het bedrijf zelf weer één of meer moederbedrijven heeft. Wel moet het bedrijf in zo n geval in het jaarverslag expliciet het gebruik van artikel 408 noemen, maar in het veldwerk is gebleken dat dit niet altijd gebeurt. Een bedrijf dat dit artikel (408) toepast is alleen verplicht om de waarde van de activa in het jaarverslag te melden en het bedrijfsresultaat (dus niet de omzet en het aantal werknemers). In zo n geval kan 3

12 niet worden vastgesteld of het bedrijf wel of niet valt onder de verplichtingen van de wettelijke regeling. We hebben in het onderzoek genoteerd wanneer een bedrijf artikel 408 toepast. c. Buitenlandse bedrijven die aan de wettelijke criteria voldoen en waarbij de bestuurders (RvB, RvC) bestaan uit natuurlijke personen moeten aan de regels voldoen. Overigens was het in die gevallen soms moeilijk om het geslacht van de bestuurders vast te stellen (dit geldt soms ook voor Nederlandse bedrijven, als het geslacht niet expliciet is vermeld). d. In de regelgeving wordt niet aangegeven of alleen werknemers in Nederland meetellen voor het criterium (250 of meer), of dat ook in het buitenland werkzame werknemers moeten worden meegeteld. In het onderzoek zijn we uitgegaan van het totaal aantal onder de rechtspersoon vallende werknemers, ongeacht het land waar zij werkzaam zijn. e. Soms is de wel beschikbare informatie niet precies beschikbaar in het vereiste formaat. Bijvoorbeeld: Het gemiddeld aantal werknemers is niet bekend, maar wel het aantal werknemers op een bepaald tijdstip (einde jaar bijvoorbeeld). Soms is het aantal werknemers niet in personen gegeven, maar in fte (voltijdseenheden). Dit is vooral lastig wanneer dit aantal net onder de grenswaarde van 250 ligt, omdat dan niet kan worden vastgesteld of het bedrijf op basis van dit criterium wel of niet onder de werking van de wettelijke regeling valt. Soms worden activa en omzet genoteerd in dollars (of een andere valuta). Deze hebben we omgerekend op basis van de gemiddelde koerswaarde. In alle gevallen hebben we de wel beschikbare informatie vastgelegd, ook als deze niet precies voldeed aan de gewenste eenheden. Een laatste speciaal geval zijn de zogenaamde holdings. Bij holdings zijn vaak slechts enkele personen direct in dienst en wordt er weinig omzet gemaakt, omdat het alleen om vermogensbeheer gaat. Op grond daarvan valt een belangrijk deel van de holdings buiten de regelgeving. Toch zouden deze bedrijven soms, op basis van consolidatie (totale omzet en werkgelegenheid in dochterbedrijven), in principe onder de wettelijke regels vallen. Er zijn ook echter diverse holdings die alleen de bedrijfsactiva beheren en weer vallen onder een moederbedrijf. Deze vallen weer buiten de wettelijke regels. Betekenis aantal bestuursleden Bij het aandeel vrouwen (of mannen) moet worden bepaald hoe de cijfers dienen te worden geïnterpreteerd bij kleine aantallen. Tabel 2.1 bevat de concrete uitwerking van de wettelijke streefcijfers. De betekenis van het aantal bestuursleden wordt meegenomen bij de presentatie van de uitkomsten. Op basis van de beschrijving kan dan worden afgeleid of het aandeel vrouwen samenhangt met het aantal bestuurders. Bedrijven met maar één bestuurder en/of toezichthouder laten we buiten beschouwing bij de berekening van het aandeel bedrijven dat de wettelijke streefcijfers haalt. 4

13 Tabel 2.1 Overzicht consequenties streefcijfers voor vereist aantal vrouwen (of mannen) in bestuursfuncties Aantal bestuurders (zowel in RvC, als in RvB) 30 procent-eis Minimaal vereist aantal vrouwen of mannen 1 0,3 a) 2 tot en met 3 0,6 0,9 1 4 tot en met 6 1,2 1,8 2 7 tot en met 10 1,5 3, tot en met 13 3,3 3,9 4 Et cetera a) Het aandeel heeft in deze situatie geen betekenis. 2.3 AANPAK VAN HET ONDERZOEK Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen is gebruik gemaakt van twee databronnen, namelijk van de Kamer van Koophandel (KvK) en databank Reach/Orbis. De databronnen zijn vervolgens aan elkaar gekoppeld. Zo is één bestand verkregen dat op bedrijfsniveau informatie levert over omzet, activa en aantallen werknemers. Daarnaast is er informatie over de omvang en samenstelling van de RvB s en RvC s. De in het gekoppelde bestand opgenomen bedrijven voldoen minimaal aan één van de drie opgestelde criteria. Uit nader onderzoek is gebleken dat de informatie in het verkregen bestand niet altijd op alle relevante kenmerken actueel of compleet is. Dit heeft verschillende redenen: - De verantwoordelijkheid voor deponering van bedrijfsinformatie bij de KvK ligt bij de bedrijven zelf. De KvK registreert de aangeleverde gegevens, maar heeft geen handhavingsplicht. Wel neemt de KvK contact op met het bedrijf wanneer de gegevens niet volgens het juiste regime zijn gedeponeerd. - In jaarverslagen hoeft geen melding te worden gemaakt van het aantal werknemers en het geslacht van de bestuurders en toezichthouders. - De informatie is gebaseerd op een peilmoment. Bedrijven kunnen inmiddels zijn opgeheven, gefuseerd, gegroeid of gekrompen. - Sommige bedrijven vallen niet onder de publicatieplicht of hebben beperkte publicatieverplichtingen. Artikel 408 is hiervan een voorbeeld. Om na te gaan in welke mate deze redenen spelen, is uit het bestand een steekproef van bedrijven getrokken. Per individueel bedrijf in de steekproef zijn de relevante gegevens gecontroleerd en is nagegaan hoeveel bestuurders er zijn en van welk geslacht. We zijn uitgegaan van de beschikbare meest recente informatie. Daarbij is als volgt te werk gegaan: 5

14 In de database van de website van Company.info 3 is per bedrijf het recente jaarverslag opgezocht. Hieruit is de meest actuele informatie gehaald. Wanneer dit niet de meest actuele informatie opleverde, is gekeken of de website van het bedrijf zelf meer informatie opleverde. Bij de aanvulling en de controle van de het bestand bleek dat voor een aanzienlijk deel van de bedrijven geen informatie beschikbaar is over de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Daarom is met een deel van de bedrijven telefonisch contact opgenomen. Gezien de omvang van het onderzoek, is dit alleen gedaan voor de bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de drie criteria en waarvan geen informatie over de RvC beschikbaar was. In totaal zijn 480 bedrijven telefonisch benaderd. De resultaten van de steekproef hebben we weer vertaald naar de populatie. Dit is gedaan op basis van sector, omdat de steekproef naar sector is gestratificeerd. Het aandeel bedrijven per sector dat in de steekproef voldoet aan minimaal twee wettelijke criteria, passen we toe op het totaal aantal bedrijven van dezelfde sector in de populatie. In de presentatie van de resultaten maken we steeds onderscheid naar de verschillende bronnen, op deze manier ontstaat een bandbreedte. In bijlage 2 is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de gehanteerde aanpak. 3 Company.info ( is Nederlands' beste database met bedrijfsinformatie. Het bevat de jaarverslagen, nieuws, marktrapporten en beslissersinformatie van de top ondernemingen en instellingen. 6

15 3 HET AANTAL BEDRIJVEN DAT ONDER DE WETTELIJKE CRITERIA VALT Het aantal bedrijven dat voldoet aan minimaal twee van de drie wettelijke criteria hebben we op verschillende manier vastgesteld. Omdat in de databestanden en het veldwerk diverse vormen van vervuiling voorkomen, zijn de uitkomsten desondanks niet honderd procent nauwkeurig. Om die reden hebben we op basis van de wel beschikbare en gecombineerde gegevens een bandbreedte afgeleid van het aantal bedrijven waarvoor de wettelijke verplichtingen gelden. Het aantal bedrijven dat onder de wettelijke criteria valt is op de volgende manieren bepaald: 1. Op basis van informatie over de drie criteria in Reach; 2. Op basis van de door de KvK gemaakte selectie op basis van de drie criteria; 3. Op basis van zowel Reach als de KvK (gecombineerd bestand); 4. Op basis van de steekproef, waarbij de steekproefresultaten op sectorniveau zijn terugvertaald naar het aantal bedrijven in de bestanden van de KvK, Reach en beide gecombineerd. In tabel is het aantal bedrijven opgenomen dat valt onder de wettelijke criteria, volgens verschillende bronnen. Daaruit blijkt dat minimaal bedrijven aan minimaal twee van de drie wettelijke criteria voldoen. Op basis van de steekproef komen we uit op een maximum van ongeveer bedrijven. Daarnaast zijn er nog ongeveer bedrijven die voldoen aan minimaal één criterium (vaak de activa), maar waarvan de informatie over de overige criteria niet beschikbaar of volledig betrouwbaar is. Van deze bedrijven kan daarom niet met zekerheid worden vastgesteld of ze wel of niet onder de wettelijke criteria vallen. Ongeveer een kwart van de bedrijven die aan de wettelijke criteria voldoen, komt uit de financiële sector. In deze sector bestaat echter ook de grootste onzekerheid over de vraag of bedrijven wel of niet voldoen aan de wettelijke criteria. Afhankelijk van de bron is van 50 tot 70 procent van de financiële bedrijven niet met zekerheid vast te stellen of ze wel of niet voldoen. Voor de sectoren Industrie en Handel en Horeca is voor het grootste deel van de bedrijven de informatie wel beschikbaar. 4 De gedetailleerde resultaten naar sector zijn opgenomen in tabel B1.1 in bijlage 1 7

16 Tabel 3.1 Bandbreedte aantal bedrijven dat voldoet aan minimaal twee criteria, naar sector Minimum Maximum Landbouw en Grondstoffen Industrie Bouwnijverheid Handel en Horeca Vervoer en Communicatie Financiële Instellingen Vastgoed R&D Zakelijke Dienstverlening Collectieve sector Totaal Bron: SEOR, op basis van KvK en Reach In tabel 3.2 is een soortgelijke uitsplitsing gemaakt naar regio. Het blijkt dat de meeste bedrijven die voldoen aan twee criteria zijn gevestigd in het westelijke deel van Nederland. Dit is te verwachten, omdat in de Randstad, en vooral in de regio Amsterdam, de meeste (grote) bedrijven zijn gevestigd. In dit deel van het land zijn relatief gezien ook de meeste bedrijven waarvan de informatie niet volledig beschikbaar is. Dit hangt samen met het grote aandeel financiële bedrijven. In het noorden zijn de minste bedrijven te vinden die voldoen aan minimaal twee criteria. Tabel 3.2 Bandbreedte aantal bedrijven dat voldoet aan minimaal twee criteria, naar regio Minimum Maximum Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) Oost (Gelderland, Overijssel) Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg) West (Noord-Holland, Zuid-Holland) Midden (Utrecht, Flevoland) Totaal Bron: SEOR, op basis van KvK en Reach 8

17 4 AANDEEL VROUWEN IN TOPFUNCTIES 4.1 INLEIDING De volgende stap is om voor de bedrijven, waarvan kan worden vastgesteld dat die voldoen aan minimaal twee criteria, het aandeel vrouwen in topfuncties te bepalen. Daarnaast kijken we in welke mate deze bedrijven voldoen aan het streefcijfer van 30 procent. De KvK heeft cijfers geleverd over het aantal vrouwen in topfuncties. Reach levert hier geen betrouwbare informatie over. Ook in de steekproef is informatie opgenomen over het aantal vrouwelijke bestuurders. Het aandeel vrouwen in de RvC s en RvB s is voor een groot deel van de bedrijven niet nader te bepalen. Op basis van de gegevens verstrekt door de KvK blijkt dat de samenstelling van de RvB voor ongeveer de helft van de bedrijven niet bekend is. Voor de samenstelling van de RvC geldt dit zelfs bij 80 procent van de bedrijven. Het gaat dan voornamelijk om bedrijven met één bestuurder of toezichthouder. Na de door ons uitgevoerde controle van de data daalt het percentage onbekend, maar het blijft toch hoog. De bedrijven waarvan de informatie onbekend blijft (480), hebben we nagebeld om de gewenste informatie te achterhalen. Van ongeveer een derde van deze bedrijven hebben we aanvullende gegevens gekregen over de samenstelling van de RvC s en RvB s. De overige bedrijven waren niet bereid om medewerking te verlenen, óf waren binnen de reikwijdte van dit onderzoek, niet bereikbaar. Ruim driekwart van de gecontacteerde bedrijven geeft aan geen RvC te hebben. Dit verklaart mede het hoge aandeel onbekend in het bestand van de KvK. Ook blijken niet alle bedrijven een bestuur te hebben in de vorm van een natuurlijk persoon. Zij zijn dan onderdeel van een holding. De bedrijven die geen RvC of RvB hebben, laten we buiten de analyse van het aandeel bedrijven dat voldoet aan minimaal 30 procent vrouwelijke bestuurders. De categorie onbekend delen we, op basis van het nabellen, verder toe aan de categorieën ja en nee. Hierdoor komen de aandelen van bedrijven die wel en niet voldoen aan het streefcijfer van 30 procent vrouwelijke bestuurders hoger te liggen dan op basis van de KvK het geval lijkt te zijn. Bedrijven met slechts één bestuurder en/of toezichthouder zijn niet meegenomen, aangezien hier het aandeel vrouwen altijd nul of honderd procent is en zodoende geen betekenis heeft. 4.2 AANDEEL VROUWEN IN RADEN VAN BESTUUR EN RADEN VAN COMMISSARISSEN Tabel 4.1 geeft het aantal vrouwen in een topfunctie uitgedrukt in het totaal aantal leden van de RvB s en RvC s in een sector. Deze aandelen zijn gebaseerd op de bedrijven die voldoen aan minimaal twee criteria en waarvoor informatie beschikbaar is. De bestuurders en toezichthouders zijn over de gehele sector gesommeerd. Hierbij hebben we apart gekeken naar de aantallen geleverd door de KvK en de aantallen uit de steekproef. Gemiddeld genomen is tussen de vijf en acht procent van de bestuurders vrouw. Bij de toezichthouders ligt het aandeel vrouwen met tien procent iets hoger. Deze percentages zijn redelijk vergelijkbaar met ander onderzoek (zie Van Berkel en Merens, 2011). De aandelen moeten worden beschouwd als een ondergrens, omdat van ruim een kwart van de bestuurders en toezichthouders het geslacht niet bekend is. Het aandeel vrouwen loopt uiteen voor de verschillende sectoren. Zoals valt te verwachten ligt in de collectieve 9

18 sector het aandeel vrouwen in topfunctie het hoogst. Verder is het relatief hoge aandeel vrouwelijke toezichthouders in de sector vastgoed opvallend. Dit zien we overigens bij de steekproefcijfers niet terug, maar dat hangt vermoedelijk samen met de beperkte omvang van de steekproef op sectorniveau. In de bouwnijverheid en de industrie zijn de minste vrouwen te vinden in de besturen. Tabel 4.1 Aantal vrouwelijke bestuurders uitgedrukt in het totaal aantal bestuurders, naar sector KvK Steekproef RvB RvC RvB RvC Landbouw en Grondstoffen 3,6 5,1 4,2 3,7 Industrie 2,3 5,8 6,8 8,5 Bouwnijverheid 1,8 5,5 1,7 8,4 Handel en Horeca 3,3 2,5 7,5 14,1 Vervoer en Communicatie 3,5 8,5 7,9 9,8 Financiële Instellingen 6,6 7,4 7,4 2,8 Vastgoed 7,6 23,4 6,2 7,4 R&D 4,6 8,8 10,1 7,8 Zakelijke Dienstverlening 5,8 6,9 11,9 5,4 Collectieve sector 11,9 19,5 17,6 16,3 Totaal 4,9 9,2 8,0 9,2 Bron: SEOR, op basis van KvK en Reach Wanneer we het aandeel vrouwen binnen een bedrijf over alle bedrijven middelen, dan ontstaat een beeld van het aandeel vrouwen in RvB s en RvC s dat vergelijkbaar is met tabel 4.1. De resultaten van deze berekening zijn opgenomen in tabel B1.2 in bijlage 1. De standaardafwijking van het gemiddelde aandeel vrouwelijke bestuurders over alle bedrijven is afhankelijk van de bron ongeveer 14 (KvK) of 20 procent (steekproef). Op basis van de gegevens van de KvK hebben we apart gekeken naar het aandeel vrouwen bij bedrijven met één bestuurder en/of toezichthouder (zie tabel 4.2). Het aandeel vrouwen bij deze bedrijven ligt gemiddeld lager dan bij bedrijven met meer dan één bestuurder en/of toezichthouder. De collectieve sector heeft het hoogste aandeel vrouwen in topfuncties; in de sectoren landbouw en vervoer en communicatie zijn relatief de minste vrouwen te vinden in topfuncties bij bedrijven met één bestuurder en/of toezichthouder. Bij de RvC gaat het om een beperkt aantal bedrijven (110) die maar één toezichthouder hebben. De in de tabel opgenomen aandelen moeten daarom als indicatief worden beschouwd. 10

19 Tabel 4.2 Aantal vrouwelijke bestuurders uitgedrukt in het totaal aantal bestuurders bij bedrijven met één bestuurder en/of toezichthouder, naar sector RvB RvC Landbouw en Grondstoffen 0 n,a, Industrie 2,0 0 Bouwnijverheid 0,0 14,3 Handel en Horeca 1,9 3,3 Vervoer en Communicatie 0,0 0,0 Financiële Instellingen 2,6 4,3 Vastgoed 4,5 20,0 R&D 6,9 0,0 Zakelijke Dienstverlening 2,3 0,0 Collectieve sector 20,6 0,0 Totaal 2,9 3,7 Bron: SEOR, op basis van KvK en Reach Tabel 4.3 geeft een overzicht van het aandeel vrouwen in topfuncties naar regio. De aandelen van de totalen wijken iets af van de totalen in tabel 4.1. Dit komt omdat van een deel van de bedrijven het adres niet bekend is. De verschillen tussen de regio s zijn niet groot. In de noordelijke regio ligt het aandeel vrouwen in topfuncties iets boven het gemiddelde, al is het beeld op basis van de twee bronnen niet eenduidig. Wat verder opvalt is het relatief hoge aandeel vrouwelijke toezichthouders in het midden van het land. Tabel 4.3 Aantal vrouwelijke bestuurders uitgedrukt in het totaal aantal bestuurders, naar regio KvK Steekproef RvB RvC RvB RvC Noord 7,8 13,9 11,6 7,8 Oost 4,9 9,9 5,5 9,9 Zuid 3,9 8,9 6,4 7,4 West 4,9 7,3 7,5 8,7 Midden 5,7 13,2 8,5 19,6 Totaal 5,0 9,2 7,4 9,7 Bron: SEOR, op basis van KvK en steekproef 11

20 Het aandeel vrouwen in bestuursfuncties varieert niet sterk met de bedrijfsomvang, zoals tabel 4.4 laat zien. Grotere verschillen zijn er bij de toezichthoudende functies. Afhankelijk van de bron ligt bij hele kleine en grote bedrijven het aandeel vrouwen iets hoger. Ook hier geldt dat de aandelen uit de twee bronnen niet geheel overeenkomen, maar dat de verschillen zich beperken tot enkele procentpunten. Tabel 4.4 Aantal vrouwelijke bestuurders uitgedrukt in het totaal aantal bestuurders, naar bedrijfsomvang KvK Steekproef RvB RvC RvB RvC Onbekend of <2 5,5 12,0 9,6 9, ,0 4,7 6,3 7,9 >250 4,2 6,6 9,3 13,2 Totaal 4,9 9,2 8,3 10,0 Bron: SEOR, op basis van KvK en steekproef Uit de schattingen over het aantal bedrijven dat aan de criteria van de wetgeving voldoet en het aandeel vrouwen kan ook een schatting voor het totaal aantal bestuurders en toezichthouders worden afgeleid. Zoals ook met de andere schattingen ontstaat door het gebruik van diverse benaderingen een grote bandbreedte. Het totaal aantal topfuncties (bestuurders en toezichthouders) in de bedrijven die aan de wettelijke verplichtingen moeten voldoen, komt uit op 15 tot 22 duizend, waarvan ongeveer de helft bestuurder en de helft toezichthouders. Het aantal vrouwelijke bestuurders en toezichthouders in deze bedrijven schatten we op tot 1.700, waarvan eveneens ongeveer de helft in RvB en de helft in RvC. 4.3 AANDEEL BEDRIJVEN DAT VOLDOET AAN STREEFCIJFER Tabel 4.5 geeft het aandeel van de bedrijven die voldoen aan minimaal twee criteria, en ook voldoen aan het wettelijke streefgetal van 30 procent. Zoals eerder aangegeven, zijn bedrijven met minder dan twee bestuurders en/of commissaris in deze berekening niet meegenomen. De percentages zijn daarom niet direct toepasbaar op alle bedrijven in Nederland, maar op bedrijven met meer dan één bestuurder/toezichthouder. De aandelen zijn bepaald op basis van de data van de KvK en de steekproef. Op deze manier krijgen we een bandbreedte voor het percentage bedrijven dat aan het wettelijke streefcijfer voldoet. De resultaten tussen de bronnen wijken soms wat af. Dit is deels te verklaren doordat bij uitsplitsing naar kenmerken bij het steekproefbestand de celvulling soms klein is. Voor de totalen zijn de verschillen beperkt. Uit de tabel blijkt dat gemiddeld 8 tot 15 procent van de bedrijven voldoet aan het streefcijfer van 30 procent vrouwen in het bestuur. Voor de RvC geldt dit voor ongeveer 10 procent van de bedrijven. In de collectieve sector voldoen bedrijven relatief vaak aan het streefgetal. Ook de zakelijke dienstverlening en vervoer en communicatie scoren bovengemiddeld als het gaat om het aandeel vrouwelijke bestuurders. In de landbouw en de bouwnijverheid ligt het percentage onder het landelijke gemiddelde. Bedrijven in de 12

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014

Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 2014 Resultaten Conjunctuurenquete 1e helft 214 Willemstad, Maart 214 Inleiding In juni 214 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) de bedrijven benaderd met vragenlijsten op Curaçao. Doel van deze

Nadere informatie

4 Onderzoeksverantwoording

4 Onderzoeksverantwoording 4 Onderzoeksverantwoording Het onderzoek Het veldwerk van de Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005 liep 11 weken en vond plaats van 19 september tot en met 6 december 2005. In totaal zijn 38.030 bedrijven

Nadere informatie

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal

Graydon Kwartaal Monitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-214, Q1 215 en Q2 215 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015

Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Resultaten conjunctuurenquête 1 e halfjaar 2015 Inleiding Chris M. Jager In mei en juni 2015 zijn in het kader van de conjunctuurenquête (CE) een groot aantal bedrijven benaderd met vragenlijsten. Doel

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 3 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 6 Vergelijking Q1-216, Q2 216 en Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 2 216 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Overzicht per branche 5 Vergelijking Q4-215, Q1 216 en Q2 216 Starters per branche 5 Opheffingen per branche 6 Faillissementen

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU'

Datum 20 april 2012 Betreft Openbare consultatie 'Ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingsbesturen in de EU' a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016 Q2 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Waar een wil is, is een weg. edrijvenmonitor 2013

Waar een wil is, is een weg. edrijvenmonitor 2013 Waar een wil is, is een weg edrijvenmonitor 2013 Waar een wil is, is een weg Bedrijvenmonitor 2013 Babette Pouwels, Wilma Henderikse Commissie Monitoring talent naar de top l VanDoorneHuiskes en partners

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee).

Opvallend in deze figuur is het grote aantal bedrijven met een vergunning voor exact 340 stuks melkvee (200 melkkoeien en 140 stuks jongvee). Ontwikkeling melkveebedrijven in Utrecht, Gelderland en Brabant Analyse van mogelijke groei van melkveebedrijven op basis van gegevens van CBS en provincies Het CBS inventariseert jaarlijks de feitelijk

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q1, 2016 Q1 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Inleiding Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 4 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Disclaimer 7 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017

Graydon Kwartaalmonitor Q3 2017 Graydon kwartaal monitor 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht t.o.v. voorgaande kwartalen 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag Q2 Graydon Barometer Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2017 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Betaalgedrag per branche

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Uitstroommonitor praktijkonderwijs Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2015-2016 Samenvatting van de monitor 2015-2016 en de volgmodules najaar 2016 Platform Praktijkonderwijs december 2016 Definitieve versie 161208 1 Vooraf In de periode

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003

Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Rapportage Vergelijkend Onderzoek naar Ziekteverzuim SW-sector 2003 Inleiding In het arboconvenant Sociale Werkvoorziening is bepaald dat jaarlijks een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van het ziekteverzuim

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 873 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 Het advies

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013

Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Uitstroommonitor praktijkonderwijs 2012-2013 Samenvatting van de monitor 2012-2013 en de volgmodules najaar 2013 Platform Praktijkonderwijs Rotterdam, 2 december 2013 1 Introductie In deze beknopte samenvatting

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012

Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2012 Oktober 2013 Samenvatting Provinciebreed wordt er in 2012 met 91% van de medewerkers een planningsgesprek gevoerd, met 81% een voortgangsgesprek en met

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q3, 2016 Q3 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013

Rapport. Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 w Rapport Rapportage Bijzondere Bijstand 2013 T.J. Slager en J. Weidum 14 november 2014 Samenvatting In 2013 is er in totaal 374 miljoen euro door gemeenten uitgegeven aan bijzondere bijstand. Het gaat

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal

Graydon Kwartaalmonitor. Kwartaal Graydon kwartaal monitor Kwartaal 1 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q3 216, Q4 216 en Q1 6 Starters per branche 7 Faillissementen per branche 8 Opheffingen per branche 9 Netto-groei

Nadere informatie

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting

Omnibusenquête 2015. deelrapport. Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting Omnibusenquête 2015 deelrapport Studentenhuisvesting OMNIBUSENQUÊTE 2015 deelrapport STUDENTENHUISVESTING Zoetermeer, 9 december 2015 Gemeente Zoetermeer

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Werkloosheid in augustus gedaald

Werkloosheid in augustus gedaald Persbericht PB13-061 19 september 09.30 uur Werkloosheid in augustus gedaald - In augustus minder werkloze jongeren - Stijgende trend werkloosheid minder sterk - Bijna 400 duizend WW-uitkeringen De voor

Nadere informatie

Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Graydon Studie

Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Graydon Studie 2016 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per jaar 7 Betaalgedrag per kwartaal 9 Disclaimer 10 Betaalgedrag

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering december 2010 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, januari 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2 1.1

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB13-079 19 december 09.30 uur Werkloosheid gedaald Werkloze beroepsbevolking in november met 21 duizend afgenomen Aantal lopende WW-uitkeringen met 11 duizend gestegen Toename aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FEDA branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018)

FUNCTIEPROFIEL. Stagiair (september 2017 maart 2018) FUNCTIEPROFIEL Stagiair (september 2017 maart 2018) 1. ORGANISATIE 2. AANLEIDING VAN DE VACATURE 3. FUNCTIE 4. ONDERZOEKSOPDRACHT 5. KANDIDAAT 6. BIJZONDERHEDEN 7. PROCEDURE Chasse Executive Search Datum:

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 6 Starters per branche 7 Opheffingen per branche 8 Faillissementen per branche 9 Netto-Groei

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag

Signaal. Signaal. Mensen met een beperking in Den Haag Signaal Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Marlies Diepeveen Marlies Diepeveen Integrale Vraagstukken 070-3535386 Nr 9, Jaargang 2007 m.diepeveen@ocw.denhaag.nl Oplage Redactieadres Internet

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen

Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden Aantal WW-uitkeringen in een jaar tijd met gestegen Juni 2012 Meer werkzoekenden (NWW) dan een jaar geleden - 464.300 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - In i vrijwel evenveel werkzoekenden als in - Van de 55-plus beroepsbevolking is 9,4 procent

Nadere informatie

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven'

Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' Update ' toezicht op bestuur in relatie tot de rol van participatiemaatschappijen in hun portefeuillebedrijven' 1 Toezicht op bestuur Op 31 mei 2011 is het wetsvoorstel bestuur en toezicht (het "Wetsvoorstel")

Nadere informatie

Welkom Bestuur en toezicht

Welkom Bestuur en toezicht Welkom Bestuur en toezicht Suzan Koerselman advocaat Turnaround Advocaten Turnaround Advocaten is een klein en modern gespecialiseerd advocatenkantoor. Digitaal dossier. Wij bieden de inzet van zeer ervaren

Nadere informatie

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2

Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen Statistiek 2009 Versie 2 Centraal Bureau voor de Statistiek Divisie sociale en regionale statistieken (SRS) Sector statistische analyse voorburg (SAV) Postbus 24500 2490 HA Den Haag Kenmerk ontheffing in de Bijstands Uitkeringen

Nadere informatie

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet

Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Publicatiedatum CBS-website: 16 juli 2007 Kenmerken van wanbetalers zorgverzekeringswet Centraal Bureau voor de Statistiek Samenvatting Op 1 januari 2006 is de nieuwe Zorgverzekeringswet inwerking getreden,

Nadere informatie

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland

M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland M200513 Tijdsbesteding ondernemend Nederland R. Hoevenagel Zoetermeer, december 2005 Tijdsbesteding ondernemend Nederland Ondernemers in Nederland maken lange werkweken. Uit onderzoek van EIM komt naar

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag

Graydon Barometer. Graydon Barometer Betaalgedrag Q1 Graydon Barometer Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2017 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 5 Betaalgedrag per jaar 6 Betaalgedrag per branche

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

De in 2016 beëindigde faillissementen

De in 2016 beëindigde faillissementen De in 2016 beëindigde faillissementen Inleiding Ergens rond maart 2016 ben ik publicaties in het CIR gaan bijhouden. Pas halverwege 2016 ben ik ook de KEI-verslagen gaan bijhouden, maar nog niet systematisch

Nadere informatie

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011

Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 Barometer Arbeidsmarkt Regio Achterhoek (BARA) Oktober 2011 In deze rapportage van het UWV WERKbedrijf worden de actuele ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt kort toegelicht. Vanuit diverse bronnen

Nadere informatie

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages

Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Stoppen als huisarts: trends in aantallen en percentages Een analyse van de huisartsenregistratie over de

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Januari 2013 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Januari 2013 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Niet-werkende werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf 4 Ingediende vacatures UWV 5 Ingediende ontslagaanvragen en verleende

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Concentratie allochtonen toegenomen

Concentratie allochtonen toegenomen Jan Latten 1), Han Nicolaas 2) en Karin Wittebrood 3) Niet-westerse wonen vanouds geconcentreerd in het westen van Nederland. Daarbinnen zijn ze geconcentreerd in de vier grote steden. In 4 bestond procent

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE]

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] 4 2010 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het vierde kwartaal van 2010. Arbeidsmarktrapportage

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari

Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen in februari Februari 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen verder gestegen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting NWW

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006

Bedrijfsprofiel. 1 & 2 sterrenhotels in beeld. Anders denken, anders doen. In dit profiel: Van Spronsen & Partners horeca-advies December 2006 Bedrijfsprofiel 1 & 2 sterrenhotels in beeld Van Spronsen & Partners horeca-advies December 26 In dit profiel: Aanbod - - - - - - - - - - - - - - - -2 Ontwikkeling - - - - - - - - - - - - 3 Branche onder

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN FYSIOTHERAPEUTEN Peiling 2003 R.J. Kenens L. Hingstman Februari 2004 NIVEL Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Telefoon: 030-27 29 700 www.nivel.nl Pagina 2 van 6 INLEIDING In

Nadere informatie

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009

Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Aan: Van: Ashna Nakched Evert Pommer en Klarita Sadiraj Inlichtingen bij Evert Pommer e.pommer@scp.nl T 7947 kamer D-0608 Datum 24 januari 2010 Actualisatie verdeelmodel jeugdzorg 2009 Het ministerie van

Nadere informatie

Erratum Report LEI

Erratum Report LEI Erratum Report LEI 14-128 19 januari 2015 Koeijer, T.J. de, P.W. Blokland, C.H.G. Daatselaar, J.F.M. Helming, H.H. Luesink, 2015. Scenario s voor grondgebondenheid: Een verkenning van de varianten binnen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald

Werkloosheid gedaald Persbericht PB013-72 21 november 9.30 uur Werkloosheid gedaald - In oktober 11 duizend werklozen minder - Aantal lopende WW-uitkeringen met 8 duizend toegenomen De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Het belang van het MKB

Het belang van het MKB MKB Regio Top 40 Themabericht Rogier Aalders De nieuwe MKB Regio Top 40 is uit. Zoals u van ons gewend bent, rangschikken we daarin de veertig Nederlandse regio s op basis van de prestaties van het MKB

Nadere informatie

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4

Graydon Kwartaalmonitor. incl Kwartaal 4 Graydon kwartaal monitor incl Kwartaal 4 1 Inhoud Inleiding 3 Persbericht 4 Per branche Overzicht Q2, Q3 en Q4 8 Starters per branche 9 Opheffingen per branche 1 Faillissementen per branche 11 Netto-Groei

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen

Mannen geven veel vaker leiding dan vrouwen nen geven veel vaker leiding dan vrouwen Astrid Visschers en Saskia te Riele In 27 gaf 14 procent van de werkzame beroepsbevolking leiding aan of meer personen. Dit aandeel is de afgelopen jaren vrijwel

Nadere informatie