NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 23 mei 2014 te Zeist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 23 mei 2014 te Zeist"

Transcriptie

1 NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 23 mei 2014 te Zeist 1. Opening Mevrouw De Zwaan, Voorzitter van het Bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (de SAAT), opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom en stelt de orde van de vergadering vast. Vervolgens stelt zij de overige leden van het Bestuur van de stichting voor: mevrouw Van Boeschoten, de heer De Clerck, de heer Nijenhof en mevrouw Castañeda. De Voorzitter meldt dat de heer Anker, notaris bij Nauta Dutilh, aanwezig is om toe te zien op het correct verlopen van de stemprocedure. De Voorzitter wijst conform artikel 9 lid 9 van de Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank mevrouw Verheul, van Verheul Executive Support, aan als notulist. Er wordt gestreefd om de notulen binnen drie maanden op de website te plaatsen. De Voorzitter constateert dat de oproep voor de vergadering conform artikel 9 van de Administratievoorwaarden Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank heeft plaatsgevonden. Certificaathouders hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen, welke tijdig is verzonden. De stukken voor de vergadering lagen ter inzage en konden worden opgevraagd. De Voorzitter meldt dat er 135 certificaathouders aanwezig zijn, die stemmen vertegenwoordigen. Daarnaast heeft de Directie van 972 certificaathouders volmachten ontvangen. Deze volmachten vertegenwoordigen in totaal stemmen. In totaal zijn daarmee vandaag stemmen aanwezig, dan wel vertegenwoordigd. De Voorzitter wijst erop dat de bank op de door haar ontvangen volmachten onafhankelijk van het Bestuur van de SAAT het stemrecht uitoefent. De Voorzitter deelt mee dat er mogelijk ook niet-certificaathouders aanwezig zijn. Zij zijn van harte welkom, maar hebben niet het statutaire recht om tijdens de vergadering het woord te voeren. Indien een certificaathouder het woord wenst te voeren, wordt hij/zij verzocht om alvast bij de microfoon te gaan staan. Elke certificaathouder mag in eerste instantie één vraag per keer stellen. Vragen kunnen alleen via de microfoon of via de live webcast gesteld worden. De certificaathouders wordt verzocht om voor zij het woord nemen duidelijk hun naam en woonplaats te noemen. Certificaathouders die na aanvang van de vergadering zijn gearriveerd kunnen niet stemmen. Dit is ook in de brief aangekondigd die certificaathouders hebben ontvangen nadat zij zich hadden aangemeld voor de vergadering. Dit is noodzakelijk om de geldigheid van de stemming te kunnen waarborgen. De Voorzitter geeft aan dat de governance structuur van Triodos Bank nog vaak vragen oproept. Aan de hand van een slide legt zij uit dat deze structuur is gebaseerd op een samenwerking in dialoog tussen drie partijen: Triodos Bank, de SAAT en de certificaathouders. Triodos Bank geeft aandelen uit aan de SAAT. De SAAT is een zelfstandig orgaan met een eigen bestuur, dat voor alle aandelen die zij houdt certificaten uitgeeft aan de certificaathouders. De SAAT oefent het stemrecht uit in de Algemene Vergadering van Triodos Bank, zoals dat vanmorgen ook is gebeurd. De leden van het Bestuur van de SAAT worden door de certificaat-houders benoemd. Deze structuur is in de eerste plaats gekozen om de onafhankelijkheid van Triodos Bank te waarborgen. Daarnaast maakt de structuur het mogelijk dat de missie van de bank wordt bewaakt door een onafhankelijk orgaan, dat permanent in gesprek is met de bank en de certificaathouders over de realisatie van die missie. En tenslotte biedt deze structuur de bank de gelegenheid om een directe relatie te onderhouden met haar kapitaalverschaffers, de certificaathouders. 1

2 In de praktijk werkt het zo dat het Bestuur, naast haar meer formele verantwoordelijkheden, ook proactief het gesprek met de certificaathouders en de bank gaande houdt en daar inhoud aan geeft. Zo zijn in het afgelopen jaar branches, klantendagen en de informele vergaderingen van certificaat-houders in de verschillende landen bezocht. Het Bestuur van de SAAT is twee keer in het Verenigd Koninkrijk geweest voor bijeenkomsten met klanten en certificaathouders. In België werd het twintigjarig bestaan van de branch gevierd in een bijeenkomst met circa aanwezigen en werd de lokale certificaathoudersvergadering bijgewoond die door ruim 500 certificaathouders werd bezocht. Ook voor Spanje was het een bijzonder jaar: Triodos Bank is inmiddels tien jaar actief in dit land. Hier waren zo n 140 uitermate betrokken certificaathouders aanwezig op de jaarlijkse vergadering. Tenslotte wijst de Voorzitter op de enquête die ieder jaar door de certificaathouders ingevuld kan worden. Een soort health check, om kennis te nemen van wat er onder certificaathouders leeft. Hieruit wordt elk jaar weer duidelijk hoezeer de certificaathouders als critical friends meeleven met de bank. Later in de vergadering zal hier nog kort bij stil worden gestaan. Vervolgens stelt de Voorzitter punt 2 van de agenda aan de orde. 2. Verslag van het Bestuur van de SAAT 2013 De Voorzitter verwijst naar pagina 146 t/m 150 van het Nederlandse jaarverslag (pagina 140 t/m 143 in het Engelse jaarverslag) en gaat kort in op de werkzaamheden van het Bestuur gedurende het jaar. Zij haakt al doende aan bij de eerder genoemde verantwoordelijkheden van het Bestuur. Ten aanzien van het waarborgen van de waarden en de missie van de bank geeft zij aan dat het Bestuur de jaarrekening in het bijzonder vanuit dat perspectief bekijkt. In de gesprekken met de Directie wordt gekeken naar de impact die de bank genereert met het geld dat door de spaarders en certificaathouders aan de bank is toevertrouwd en of dit ook werkelijk de vernieuwingen oplevert die wij met zijn allen willen realiseren. Het antwoord dat door de Directie vanmorgen op deze vraag is gegeven is gelijk aan het antwoord dat het Bestuur in de gesprekken met de Directie krijgt. Dit tekent de mate van transparantie van deze onderneming. Ook heeft het Bestuur van SAAT een brief aan de Raad van Commissarissen gestuurd met de vraag hoe de Raad zich verhoudt tot de waarden en missie van de bank en op welke wijze hij deze in zijn toezicht incorporeert. Het Bestuur van de SAAT heeft ook zichzelf deze vraag voorgelegd. Tenslotte heeft het Bestuur zich gebogen over de vraag of er bepaalde elementen zijn aan te wijzen in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen waarin juist Triodos Bank een voortrekkersrol zou kunnen vervullen. Het onderwerp onafhankelijkheid is niet aan de orde geweest, aangezien daar geen aanleiding toe was. Wel is uitgebreid stilgestaan bij de belangen van de certificaathouders, de kapitaal-verschaffers van deze bank. Daarbij is natuurlijk gekeken naar de dividenduitkering, waarbij opvalt dat het dividend door de jaren heen buitengewoon stabiel is. De waarde van het certificaat van de bank toont een gestage en betrouwbare groei zonder enorme pieken of dalen en ook dat is van belang voor certificaathouders. Het Bestuur heeft verder gekeken hoe de interne markt van certificaten werkt, en er is aandacht besteed aan wanneer en hoe de bank met de certificaathouders in gesprek gaat. Het Bestuur ervaart de bank daarbij als een uitermate deskundige, plezierige en transparante gesprekspartner, ook voor de certificaathouders. Het Bestuur heeft de lokale informele vergaderingen van certificaathouders bezocht. Het valt daarbij op dat de collega certificaathouders in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en België drie soorten vragen stellen; dezelfde vragen die ook vandaag weer aan de orde kwamen. De eerste vraag gaat over algemeen maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die Triodos Bank daarin wil en kan spelen. Een tweede vraag die vaak gesteld wordt gaat over de ontwikkelingen in de bancaire sector, en de rol van de bank daarin. Tenslotte is er de terugkerende vraag over de mate waarin de bank ontwikkelingen in de sectoren waarin zij actief is kan bevorderen en hoe de bank 2

3 daarbij een voortrekkersrol kan spelen. Deze vragen neemt het Bestuur van SAAT mee in de gesprekken met de Directie. De Voorzitter biedt vervolgens de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Aangezien er geen vragen zijn stelt de Voorzitter punt 3 van de agenda aan de orde: 3. Benoeming van Mike Nawas tot lid van het Bestuur van de SAAT Volgens rooster van aftreden is de heer Jan Nijenhof aan de beurt om af te treden. Hij is niet beschikbaar voor herbenoeming. De Voorzitter geeft aan dat aan het eind van de vergadering stil zal worden gestaan bij het afscheid van de heer Nijenhof. De Voorzitter gaat nader in op het proces dat vooraf gaat aan de voordracht voor nieuwe leden van het Bestuur. Zij merkt op dat bestuursleden van de SAAT vaak mensen zijn die schijnbaar bij toeval op onze weg komen, mensen die vanuit de periferie van Triodos Bank zichtbaar worden en waarmee een gesprek ontstaat, waarbij het idee groeit dat deze persoon voor de SAAT, de bank en voor de certificaathouders van betekenis kan zijn. Als het Bestuur tot de conclusie komt dat de persoon - qua ervaring en achtergrond - voldoet aan de profielschets voor leden van het SAAT Bestuur en bovendien een diepgaande verbinding heeft met de missie en de waarden van de bank, dan spreekt die kandidaat met de Directie van de bank. Daarna wordt de voordracht voorgelegd aan de Raad van Commissarissen die de instemming van de Directie van de bank moet goedkeuren. Hieruit blijkt hoe zorgvuldig de voordracht voor een benoeming plaatsvindt. De voordracht van de heer Mike Nawas is, conform artikel 8 lid 1 sub m van de statuten van Triodos Bank, door zowel de Directie als de Raad van Commissarissen goedgekeurd. Het Bestuur draagt de heer Mike Nawas met enthousiasme voor als nieuw lid van het SAAT Bestuur. De Voorzitter nodigt de heer Mike Nawas uit om zich kort voor te stellen. De heer Nawas geeft aan dat zijn CV en motivering in de bijlage bij de agenda voor deze vergadering te vinden zijn. Hij voegt hieraan toe dat hij in de Verenigde Staten geboren is en als kind met zijn familie naar Nederland is gekomen en daar is opgegroeid. Hij heeft politieke economie gestuurd in Tilburg, met als hoofdvak Geld-, krediet en bankwezen en als belangrijkste bijvak Politieke economie en maatschappelijke orde. Hij heeft grote waardering voor de waarden en de missie waar Triodos Bank voor staat. Het is een bank die het bankieren en wat dat kan betekenen niet omarmt als doel op zich, maar ten dienste stelt van de maatschappelijke orde, de mens, de maatschappij en de natuur. Hij zou graag een bijdrage willen leveren aan het Bestuur van de SAAT om deze waarden en missie van Triodos Bank te bewaken. De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de heer Nawas. De heer Bloemen uit Utrecht merkt op dat de heer Nawas werkzaam was bij ABN AMRO Bank en om bepaalde redenen is opgestapt. Hij vraagt zich af of het juist een van die redenen is waarom hij nu weer terugkomt in het bankwezen. De heer Nawas geeft aan dat hij bij ABN Amro veel geleerd heeft over het vak en ook veel goede dingen heeft meegemaakt. Hij is weggegaan als gevolg van de vele veranderingen. Na de opsplitsing van ABN AMRO is hij werkzaam geweest voor de Royal Bank of Scotland, maar dat beviel minder goed. Hij vindt het bankiersvak een mooi vak, maar niet als het wordt gereduceerd tot bankieren omwille van de shareholders value. Naar aanleiding van de vraag van mevrouw Van Giessen (Zeist) of zijn familie oorspronkelijk uit Egypte komt, legt de heer Nawas uit dat zijn familie van Palestijnse origine is en in 1948 naar Amerika is geëmigreerd. Aangezien er geen verdere vragen zijn, brengt de Voorzitter de benoeming van de heer Mike Nawas in stemming. Na een korte uitleg over de elektronische stemprocedure door de heer Hollander (Hoofd Tax, Legal en Compliance van Triodos Bank) wordt tot stemming overgegaan. De voorzitter constateert dat de benoeming van de heer Mike Nawas met 99.95% van de 3

4 uitgebrachte stemmen is goedgekeurd. Zij verwelkomt de heer Nawas als lid van het Bestuur van de SAAT. De Voorzitter gaat vervolgens over tot punt 4 van de agenda: 4. Rondvraag Via de live webcast is door de heer of mevrouw Alblas uit Nederland de vraag gesteld of er ook via internet gestemd kan worden. De heer Hollander antwoordt dat dit niet het geval is maar dat deze mogelijkheid wel nader wordt bestudeerd, omdat dit de participatie in deze vergadering verder zou kunnen verhogen. De heer Braakman (Schagen) vraagt zich af hoe duurzaam en hoe praktisch effectief Triodos Bank bezig is? De hedendaagse landbouw richt zich in de praktijk op eenjarige gewassen. Er moet meer aandacht worden besteed aan meerjarige gewassen. Hij wijst op een project in de Sahara. Dat biedt perspectief, ook voor Triodos Bank als voortrekker om deze ontwikkeling te promoten. Verder merkt hij op dat de certificaathouders bij de uitgang bonbons krijgen aangeboden, maar er staat niet op waar de chocola vandaan komt. De Voorzitter dankt de heer Braakman voor zijn oproep en zijn grote betrokkenheid. De bank zelf heeft de oproep gehoord en daar staat dit onderwerp permanent op de agenda, maar zet het er nogmaals op. Ten aanzien van de bonbons gaat zij ervan uit, de bank kennende, dat de nodige aandacht aan de herkomst is besteed. De heer Brands uit Driebergen wijst erop dat in de afgelopen maanden in de vergaderingen van de Triodos Beleggingsfondsen vragen zijn gesteld, waarop naar zijn mening geen of onvoldoende antwoord werd gegeven, of werd verwezen naar een medewerker van de bank om het onderwerp buiten de vergadering onder vier ogen te bespreken. Het Bestuur van de SAAT is er naar zijn mening ook om de belangen van de certificaathouders te behartigen. Hij heeft dit onderwerp vanmorgen in de Algemene Vergadering ook aangekaart en na de vergadering met de heer Blom gesproken, maar hij is niet tevreden met het antwoord. Hij begrijpt dat er onkosten gemaakt worden, en blijkbaar is er nu een regel van hogerhand gekomen die de bank opdraagt om duidelijk te maken welke kosten in rekening gebracht worden. De nieuw gehanteerde systematiek voelt voor hem echter alsof Triodos Bank zich in feite een stuk van zijn bezit toe-eigent. De heer Brands geeft aan dat hij zijn fondsen zal terugtrekken als dit zo blijft. De Voorzitter beschouwt dit betoog als een oproep aan het Bestuur van de SAAT om op te komen voor de belangen van de certificaathouders ook op dit punt. Die oproep is gehoord en het Bestuur zal het gesprek aangaan met de bank. Verder verzoekt zij de Directie van de bank en de Raad van Commissarissen om dit onderwerp te adresseren. Daarmee staat dit punt drievoudig op de agenda. De heer Vromans uit Oirschot vraagt zich af waarom het stemrecht beperkt is tot stemmen, en waarom niet tot of ? En of er bekend is of er instanties zijn die hun belang kunnen verdelen over meerdere personen of vennootschappen om de beperking te omzeilen? De Voorzitter legt aan de hand van een slide de stemverhoudingen uit. Zij geeft daarbij aan dat het stemrecht in de statuten beperkt is tot stemmen. Voor deze beperking is gekozen om te voorkomen dat een certificaathouder in de vergadering een dusdanig aantal stemmen heeft dat hij daarmee zijn wil aan de rest van de vergadering kan opleggen. Ten aanzien van het tweede deel van de vraag is het Bestuur niets bekend van certificaathouders die deze beperking omzeilen. Dit zou in ieder geval uit de administratie naar voren moeten komen. Ook in de dialoog tijdens deze vergaderingen en in de branches is nog nooit sprake geweest van een groep van certificaathouders, die zich als zodanig heeft gemanifesteerd. Naar aanleiding van de vervolgvraag waarom de limiet niet is gesteld op of stemmen antwoordt de heer Blom dat in de beginjaren van de bank certificaathouders helemaal geen stemrecht hadden. Dit werd in de loop der tijd steeds minder wenselijk geacht. Om echter te voorkomen dat één certificaathouder onevenredig veel invloed zou kunnen gaan uitoefenen is een aantal scenario s uitgewerkt om tot een optimale beperking van het stemrecht te komen. De 4

5 gekozen beperking leidt tot voldoende invloed vanuit zowel de kleinere als de grotere certificaathouders. Het getal van is enigszins arbitrair, en zou eventueel ook of 500 kunnen zijn, maar duidelijk is dat een getal in deze orde van grootte leidt tot een goede representatie van certificaathouders. Mevrouw Van Nistelrooij uit Amsterdam vraagt zich af hoe het Bestuur van de SAAT, dat naar eigen zeggen opkomt voor de belangen van certificaathouders, weet wat de belangen van certificaathouders zijn. Kan de dialoog met certificaathouders niet beter georganiseerd worden? De Voorzitter geeft een toelichting hoe de dialoog met certificaathouders tot stand komt. Vanmorgen konden certificaathouders rechtstreeks met de bank in gesprek treden en aangeven wat zij belangrijk vinden. Het Bestuur van de SAAT is bij de Algemene Vergadering aanwezig en neemt goede nota van alle vragen en voorstellen. Daarnaast is er de jaarlijkse enquete die veel informatie oplevert en de jaarlijkse klantendagen, waar het Bestuur van de SAAT het gesprek aangaat met certificaathouders. Daarnaast staat het certificaathouders altijd vrij om direct contact op te nemen met het Bestuur. Dat gebeurt ook en dan volgt er een gesprek. Het Bestuur stelt suggesties om de dialoog verder te verbeteren zeer op prijs. Verder heeft het Bestuur de bank gevraagd om in kaart te brengen wat haar activiteiten zijn geweest ten aanzien van de interactie met de certificaathouders en of dat wel voldoende is. Tenslotte is er, zoals gebruikelijk, na afloop van deze vergadering een discussie waarin de certificaathouders de dialoog kunnen aangaan met (medewerkers van) de bank. De heer Delhaise (Zeist) is van mening dat het democratisch gehalte van deze vergadering verbeterd zou kunnen worden: het jaarverslag wordt nu niet echt toegelicht, en er kan ook niet over gestemd worden. Ook het beleid wordt niet ter stemming gebracht. De Voorzitter dankt de heer Delhaise voor zijn suggestie. Dit onderwerp zal worden meegenomen door het Bestuur van de SAAT. Mevrouw Speur uit Almere merkt op dat de vergadering van certificaathouders voorheen voorafging aan de Algemene Vergadering. Zij zou ervoor willen pleiten de dagindeling weer om te draaien, zodat de certificaathouders bijvoorbeeld invloed hebben op de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen. SAAT geeft nu goedkeuring namens de certificaathouders, terwijl de certificaathouders niet expliciet naar hun mening over deze benoemingen is gevraagd. De Voorzitter antwoordt dat de suggestie om de volgorde van de vergaderingen te wijzigen in de evaluatie van het Bestuur zal worden meegenomen. Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, gaat de Voorzitter over tot punt 7 van de agenda: 5. Sluiting De Voorzitter sluit het officiële deel van deze vergadering en draagt de leiding over aan mevrouw Inge Diepman. Vervolgens wordt onder leiding van mevrouw Inge Diepman door de certificaathouders aan de hand van een aantal stellingen met een panel van vier medewerkers van de bank gediscussieerd over de volgende onderwerpen: Duurzaamheid Personeel Service Impact Deze discussie is niet genotuleerd. Een volledige weergave ervan is te vinden op de website van Triodos Bank: De Voorzitter dankt mevrouw Diepman en de medewerkers van de bank voor hun inbreng in de dialoog met de certificaathouders. De naar voren gebrachte punten zullen zeker in de gesprekken tussen het Bestuur van de SAAT en de Directie van Triodos Bank aan de orde komen. Zij dankt 5

6 de aanwezige certificaathouders voor hun betrokkenheid en wijst nogmaals op de grote waarde die het Bestuur van de SAAT toekent aan de goede dialoog met de certificaathouders. Opgemerkt wordt dat de klantendagen een goede gelegenheid zijn om kennis te maken met projecten die door de bank gefinancierd worden en om het gesprek aan te gaan met medewerkers van de bank. Informatie hierover is te vinden in De Kleur van Geld. Tenslotte memoreert de Voorzitter nog kort de enquête die ook dit jaar weer is gehouden onder de certificaathouders. Aan de resultaten daarvan is in deze vergadering dit jaar wat minder aandacht besteed. Wat dit jaar opviel in het onderzoek is dat over het algemeen de certificaathouders zeer tevreden zijn over Triodos Bank, en de balans die zij weet te vinden tussen enerzijds de financiële resultaten en anderzijds het realiseren van haar idealen. Alvorens afscheid te nemen van de certificaathouders, richt de Voorzitter nog het woord tot de heer Nijenhof, die eerder vanmiddag is afgetreden als lid van het Bestuur van de SAAT. Zij roemt zijn vermogen om altijd op het juiste moment de juiste vraag te stellen en zijn grote persoonlijke betrokkenheid bij de bank. Het Bestuur van de SAAT en de Bank zijn hem daarvoor zeer dankbaar. Tenslotte dankt de Voorzitter de aanwezigen nogmaals voor hun aanwezigheid en inbreng, en wenst een ieder wel thuis. J.G.J.M. de Zwaan Voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank E.L. Verheul Notulist 6

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist

Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, 1. Opening De heer Nijenhof, voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 22 mei 2015 te Zeist

van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 22 mei 2015 te Zeist NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 22 mei 2015 te Zeist 1. Opening Mevrouw De Zwaan, voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

2. Verslag door het Bestuur

2. Verslag door het Bestuur Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op 16 mei 2008 in Triodos Bank, Nieuweroordweg 1 te Zeist 1. Opening De heer Nijenhof,

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Drie certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 1 maart 2011 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

NOTULEN STAK FUNDA 2012

NOTULEN STAK FUNDA 2012 NOTULEN STAK FUNDA 2012 Notulen van de vergadering van Certificaathouders van Funda d.d. 23 april 2012 van 13.30-14.30 uur te Amsterdam, Wyndham Apollo Hotel Aanwezig namens Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Amsterdam. Jaarstukken 2014 Stichting Administratiekantoor van aandelen Jaarstukken 2014 9 april 2015 /1 Inhoud Blad Jaarstukken 2014 3 Verslag 2014 van de stichting 4 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2014 10 Rekening van baten

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Hoofdstuk 1. Naam. Statutaire zetel. Artikel 1.1. 1.1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN

Nadere informatie

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur.

Negen certificaathouders zijn vertegenwoordigd. Voorts zijn enige personen aanwezig op uitnodiging van het bestuur. Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot, gehouden op dinsdag 4 maart 2008 om 16.00 uur te s-hertogenbosch Aanwezig: Het voltallige bestuur van de Stichting

Nadere informatie

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

25 juni 2014. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 25 juni 2014 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Woensdag 25 juni 2014 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op woensdag 25

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist

Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Triodos Bank NV, gehouden op 21 mei 2010 te Zeist 1. Opening De heer Voortman, voorzitter van de Raad van Commissarissen, opent de vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal.

Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. Huishoudelijk Reglement Vereniging Markdal duurzaam en vitaal. versie aug 2013 goedgekeurd door ALV 16 september 2013 Noot Op basis van Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Belangenvereniging, model UVKK.

Nadere informatie

MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders

MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders MTY Holdings N.V. Bijzondere Vergadering van Aandeelhouders Datum: 13 augustus 2013 Locatie: Verslag: Hotel Mitland (Ariënslaan 1, 3573 PT) te Utrecht Manuela Geurts van Het Notuleercentrum Aanwezig: De

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

van de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gehouden op 22 mei 2015 te Zeist.

van de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gehouden op 22 mei 2015 te Zeist. NOTULEN van de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gehouden op 22 mei 2015 te Zeist. 1. Opening De heer De Geus opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt vervolgens de leden

Nadere informatie

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen

Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen Bijlage 8 LEDENRAAD / RAAD VAN AANGESLOTENEN REGLEMENT van Vereniging Buma en Stichting Stemra beide statutair gevestigd te Amstelveen De Ledenraad van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Vereniging

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN

REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN REGLEMENT VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN VERSIE 28 APRIL 2015 Definities Op dit reglement zijn de begripsbepalingen van de statuten van Stichting Pensioenfonds Openbare

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V.

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: 5 september 2016 Aanvang 11.00 uur Locatie: Hotel Van der Valk De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn

Nadere informatie

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V.

Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Concept notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) 1NOMij N.V. Datum 05 juni 2012 Plaats Parkhotel Rotterdam, Westersingel 70, 3015 LB Rotterdam Raad van Commissarissen Raad van Bestuur Notuliste

Nadere informatie

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort

Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 8 juli 2015 aanvang 10.30 uur in NH Hotels te Amersfoort 1 Opening De Voorzitter, de heer Ten Cate, opent de vergadering

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsdeelraad Hendrik Boogaardschool Rode Kruislaan van Stichting Floréo te Maassluis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken van de

Nadere informatie

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten.

S O L V A C AGENDA. I. Verslag van de Raad van Bestuur over de wijzigingen van de statuten. Wijzigingen van de statuten. S O L V A C NV BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING dinsdag 10 mei 2011 na afloop van de gewone algemene vergadering --------------------------------------------------------------- AGENDA I. Verslag van de

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 403.227.515 RPR Brussel Jaarvergadering van de aandeelhouders van donderdag 7 mei 2015, gehouden op de zetel te Havenlaan 2, 1080 Brussel

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012.

Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. Toelichting op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders van AamigoO Group NV (de Vennootschap ) van 26 juni 2012. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 31 augustus 2011 De

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Personeelspensioenfonds APG Laatstelijk gewijzigd door het bestuur van Stichting Personeelspensioenfonds APG op 27 november 2013 1 REGLEMENT VOOR HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004

REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 REGLEMENT PLEEGOUDERRAAD versie 01032004 VOORZIENING VOOR PLEEGZORG NOORDOOST-BRABANT/STICHTING OOSTERPOORT Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. de instelling de Stichting Oosterpoort te

Nadere informatie

Agenda. Plaats: Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, Zeist. 09:30 uur Ontvangst en registratie. 10:00 uur Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V.

Agenda. Plaats: Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, Zeist. 09:30 uur Ontvangst en registratie. 10:00 uur Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda Jaarlijkse Algemene en Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank Vrijdag 22 mei 2015 Plaats: Triodos Bank, Nieuweroordweg 1, Zeist 09:30 uur Ontvangst

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014.

Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. 1 Verslag Algemene Ledenvergadering 25 juni 2014. Aanwezig Bestuursleden T.P.P. Moors voorzitter x A.A. Keijman secretaris X J. Stuurman penningmeester X A. Kaiser 2 de secretaris X Raad van Toezicht C.

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht

Fondsdocumenten SNPF. Reglement Raad van toezicht Fondsdocumenten SNPF Reglement Raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Samenstelling, benoeming en ontslag 1. De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijke deskundige personen die

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage

STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage F179/F694/31003017 Versie 10 februari 2014 STATUTENWIJZIGING van de naamloze vennootschap: Nederlandse Waterschapsbank N.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage Heden, ** tweeduizend veertien, is voor

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

WATE NO. INGEK. 1 1 APR 2012

WATE NO. INGEK. 1 1 APR 2012 Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO WATE NO. ESI W i) BANK MP LLEl INGEK. 1 1 APR 2012 Den Haag, 10 april 2012 Ons kenmerk: w/jvd/ava Betreft: oproeping

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie