SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders"

Transcriptie

1 SCVMM SelfService Portal 2.0 dennis harders De weg naar een private cloud De term Cloud of Cloud computing staat steeds vaker op de agenda van bedrijven. Is Cloud computing daarmee een concept dat wordt overschat? Nee, integendeel, de komende jaren zullen bedrijven nog meer investeren in een of andere vorm van Cloud computing. Er zijn meerdere definities beschikbaar voor de term Cloud computing. In dit artikel verwijs ik naar een definitie van het NIST (National Institute of Standards and Technology). Cloud computing is a model for enabling convenient, on-demand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction. Cloud computing kent zijn oorsprong in de jaren 90, toen een de eerste -gebruikersinterfaces werden aangeboden als webinterface. Dit is wat men noemt een generieke Cloud oplossing die een dienst levert aan gebruikers. Destijds al een eerste vorm van Public Cloud Computing zonder dat de term Public Cloud eraan gekoppeld was. Cloud in het algemeen is geen one size fits all oplossing maar kent verschillende vormen. In de loop der jaren zijn er meerdere vormen van Cloud Computing ontstaan en zijn de vormen verder uitgekristalliseerd. Het NIST benadert Cloud computing door een model dat bestaat uit de volgende componenten: Drie Service modellen Vier Cloud modellen Vijf essentiële karakteristieken Cloud computing wordt in drie categorieën verdeeld die een mate van abstractie kennen. Deze vormen zijn ook wel bekend als Service Models. Waar het SaaS model het meest generiek is en het IaaS model de meeste flexibiliteit kent. De volgende modellen zijn van toepassing: Software as a Service (SaaS) Platform as a Service (PaaS) Infrastructure as a Service (IaaS) Daarnaast hebben we een aantal mogelijke Cloud modellen die iets vertellen over hoe Cloud computing wordt ingezet en met welke doel: Public Cloud - Vorm die generieke diensten aanbiedt via het internet Private Cloud of Internal Cloud - Bedrijfsspecifieke dienst onderdeel is van het bedrijfsnetwerk On-premise In-sourced Off-premise bij hoster of serviceprovider en dus outsourced Community Cloud - Gedeelde infrastructuur voor bedrijven die een sterke overeenkomst in dienstverlening hebben Hybrid Cloud - Combinatie van cloud modellen De vijf karakteristieken waaraan Cloud computing voldoen zijn als volgt: 1. On-demand self-service - Altijd bijschalen van resources wanneer nodig, zonder dat hier menselijke handelingen voor benodigd zijn. 2. Broad network access - Services zijn beschikbaar via een netwerk en er wordt toegang verkregen met standaard mechanismes vanaf verschillende type clients. 3. Resource pooling - Alle resources in de vorm van rekenkracht, netwerktoegang en opslag worden opgenomen in een pool die bedrijfsonafhankelijk gebruikt kan worden. Ook op de resources is een mate van abstractie van toepassing voor het gebruik. De resource zal zich bevinden in een specifiek land of datacenter. 4. Rapid elasticity - Alle capaciteit zal zeer snel en elastisch gecreëerd kunnen worden. In sommige gevallen zal dit volkomen automatisch gebeuren zodat Scale out en Scale In on the fly mogelijk is. 5. Measured Service - Cloud systemen automatisch controleren en optimaliseren door geavanceerde metingen met de juiste mate van abstractie. Hieraan gekoppeld zit een solide vorm van rapportage zodat het gebruik inzichtelijk is. 72

2 feature In het kort: Private Cloud beheer Self Service dienst VM deployment Web interface Vier gebruikersrollen XML-configuratie - bestanden Figuur 1: Building Blocks Microsoft Private Cloud oplossing private cloud Private Cloud is de nieuwste vorm van Cloud computing en is bezig met een opmars in de markt. Veel bedrijven hebben hier dan ook een focus op en spelen in op de ontwikkeling. Naast Microsoft zijn bedrijven zoals IBM, CA, VMware en andere bedrijven bezig om een oplossing te bieden binnen het IaaS service model. Private Cloud kent waarschijnlijk de meeste vormen zoals, on-premise en off-premise en out-sourced en in-sourced. Dit maakt het een flexibele vorm van Cloud computing. Men verwacht dat deze de komende jaren gaat groeien. Private Cloud wordt niet alleen als IaaS oplossing gepositioneerd maar is tevens als PaaS model beschikbaar. Wanneer er een Azure Appliance wordt opgenomen in een on-premise datacenter, dan wordt er voorzien in een volledig applicatie landschap dat gebruikt kan worden als Platform as a Service, dus een PaaS model. Er rouleren verschillende visies over Private Cloud met de vraag of dit überhaupt een echt Cloud model is, omdat het strikt genomen niet voldoet een of meer criteria. Public Clouds zijn meer generiek en kennen een echte Multi Tenancy vorm. Een Private Cloud kent dit niet omdat dit model gekoppeld is aan een specifiek bedrijf en dus niet door iedereen gebruikt kan worden. Anders bekeken heeft het wel dezelfde gedachte als Public Cloud computing, namelijk dat het een set van pooled resources en op alle lagen een juiste vorm van management kent. De definitie van Microsoft is dan ook: Private Cloud is de invoering van Cloud diensten die toegewijd zijn aan een bepaald bedrijf en kunnen in een datacenter van het bedrijf staan of in een datacenter buiten de deur. Een Private Cloud pakt dus de sterke punten van Cloud computing en gebruikt die om een efficiënte omgeving neer te zetten. Private Cloud is het punt waar Cloud computing concepten en een volwassen vorm van virtualisatie bij elkaar komen. Het raakt niet alleen Technology maar ook de twee andere componenten die we vaak tegenkomen, namelijk Process en People. Het komt in aanraking met management processen, het kan bedrijfsculturen beïnvloeden en de relatie tussen IT en de gebruiker veranderen. Deze stap draagt bij aan een makkelijkere transitie tussen verschillende Cloud modellen. Microsoft vindt dat een Private Cloud bestaat uit een volwassen vorm van servervirtualisatie en een hoge mate van server-utilisatie met daarbij: Hoge vorm van automation Schaalbaar en elastisch Mogelijkheid tot Self Service hyper-v cloud Private Cloud worden ingezet wanneer men de voordelen wil hebben van een aantal basis criteria van Cloud computing maar zelf de controle wil hebben en houden over bepaalde resources en zodoende niet de grip op IT te verliezen. Dit kan een uitvloeisel zijn van bepaalde wetten of regelgeving die het niet toestaan om data buiten de deur te plaatsen en daarmee ook de plek waar applicaties gehost worden beperkt. Daarnaast kunnen applicaties niet geschikt zijn om in een shared omgeving te plaatsen en dus zullen deze legacy applicaties on-premise blijven draaien. De combinatie van Private- en Public-clouds is dan ook een mogelijkheid. Bedrijven zijn nu al bezig om een applicatiestrategie te bepalen over hoe om te gaan met hun primaire applicaties en waar ze deze gaan laten draaien. Kosten voor beheer, onderhoud en infrastructuur zijn mede onderdeel van de beslissing om een Cloud model te kiezen. Microsoft Hyper-V Cloud is een belangrijk concept dat bedrijven helpt om hiermee om te gaan. Het biedt een migratiepad van een traditionele datacenter naar een volwassen Cloud IaaS model en indien nodig een migratiepad naar Public Cloud. Hyper-V Cloud is geïntro- TechNet Magazine maart

3 duceerd op EMEA Tech Ed 2010 in Berlijn en omvat een reeks programma s en een productaanbod die het voor bedrijven makkelijker maken om een private Cloud oplossing infrastructuur in te richten. Hyper-V Cloud is een Private Cloud oplossing gebaseerd op Microsoft technologie en richt op het IaaS model. Hyper-V Cloud kent verschillende modellen die afhankelijk van het gebruik gekozen kunnen worden. Meer over Hyper-V Cloud leest u op: Op dit moment is het al mogelijk om een Private Cloud in te richten met de bestaande technologie zoals Windows Server 2008 R2, Microsoft Hyper-V en Microsoft System Center. Microsoft heeft een Self Service portal ontwikkeld die de infrastructuur op een logische wijze benadert. Deze portal, SCVMM SSP 2.0, voorziet in het groeperen, toewijzen en uitrollen van datacenter resources. Deze resources kunnen gekoppeld worden aan Business Units in de portal zodat infrastructuur benaderd kan worden met de IaaS gedachte. microsoft iaas private cloud: scvmm self-service portal 2.0 De SCVMM self-service portal 2.0 is een product dat is ontstaan is uit de Dynamic Infrastructure Toolkit for System Center (DIT-SC) en behoort tot de groep Solution Accelerators. Het is dan ook geen nieuwe of geüpdatete versie van de Self-service portal die bij SCVMM 2008 R2 meegeleverd wordt. Deze twee portals zijn los van elkaar te gebruiken en verschillen van functionaliteit. De inzet van deze twee verschillende portals zal op basis van de juiste requirements moeten gaan. De VMM Self-Service Portal 2.0 is een core component van de private Cloud architectuur en is de bovenste laag op Windows Server 2008 R2, Hyper-V en System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. Om een hoge vorm van automation te verkrijgen is System Center Operations Manager benodigd die end-to-end monitoring op Line of Business applicaties en servers biedt. De OpsMgr integratie met SCVMM biedt een geavanceerde oplossing die op basis van PRO tips de omgeving dynamisch houdt. De Self-Service portal is uitbreidbare webapplicatie die voorziet in het uitrollen van resources door het gebruik van self-service aan groepen of afdelingen in een organisatie (Business Units) terwijl alle fysieke resources (servers, netwerken, opslag en andere gerelateerde hardware) in een gecentraliseerde pool bevinden. Op hoofdlijnen spreken we over de volgende drie onderdelen die samen deze solution-accelerator vormen: De VMMSSP-server met de rollen voor het website component, VMM-Server component en Database component De gebruikersrollen De infrastructuren die gekoppeld zijn aan business units Services en Service-rollen Naast de drie server componenten kent de self-service portal verschillende type gebruikers en lagen om een infrastructuur op te zetten. Deze gebruikersrollen kunnen één of meerdere gebruikers uit het Active Directory bevatten, waar de Datacenter Admins de meeste rechten hebben en de Business Unit Users de minste rechten hebben. De vier gebruikersrollen zijn: 1. DCIT Admin - Algemene beheerder op de portal. Kan alle mogelijke overkoepelende acties doen. Geeft ook toestemming voor het aanmaken van infrastructuren. 2. BUIT Admin - Beheerder van de BU. Kan alle acties doen die behoren tot de BU infrastructuur. 3. Advanced Operator - Is beheerder van een specifieke service binnen de BU. 4. Business Unit User - De meest simpele gebruikersrol die het mogelijk maakt een aantal eenvoudige taken uit te voeren op virtuele servers. Datacenter administrators (DC administrators) behoren tot de DCIT Admin gebruikersrol. Deze rol kan alle mogelijk acties doen die mogelijk zijn via de portal. Daarnaast kan deze groep ook niet standaard gebruikersrollen aanmaken om bepaalde acties toe te wijzen aan groepen of gebruikers. Deze niet standaardrol kan alleen acties uitvoeren die van toepassing zijn op virtuele servers. Elke Business Unit kan de infrastructuur beheren die gekoppeld is aan zijn eigen BU en is opgebouwd uit een aantal servicelagen die een bepaalde hiërarchie ondergaan. De infrastructuur bestaat uit een Service en een Servicerol. We benaderen de infrastructuur dan als een collectie van services. Er kunnen meerdere infrastructuren gekoppeld worden aan een BU. Elke infrastructuur dient in ieder geval één service te hebben. Deze service bepaalt de benodigde datacenter resources voor de infrastructuur. Dit kan een hoeveelheid van geheugen, opslag, netwerken en een aantal Active Directory gebruikers zijn. Een service kan meerdere groepen bevatten die bestaan uit virtuele servers die met elkaar dienen te communiceren. Dit kan bijvoorbeeld een groep met applicatieservers zijn communiceren met back-end database servers. Er zijn meerder services mogelijk die naast elkaar draaien om zo een Ontwikkel en Test omgeving te creëren. 74

4 Figuur 2: SCVMM Selfservice Portal componenten Elke Service op zijn beurt dient in ieder geval een service rol te hebben. Een service rol kunnen we het best beschrijven als een groep van virtuele servers die een aantal overeenkomsten heeft en wellicht dezelfde configuratie deelt en toegang heeft tot hetzelfde netwerk. Er is ook een mogelijkheid om een loadbalancer op te nemen voor een servicerol om zo netwerkverkeer te verdelen over deze groep van servers. Wel met de kanttekening dat de portal zelf geen loadbalancer functionaliteit kent en dus gebruik moet maken van externe functionaliteit. De website functionaliteit biedt een interface waaruit de resterende componenten aangestuurd worden. Alle componenten vervullen een bepaalde rol binnen de architectuur. Om hier een indruk van te geven, is een overzicht bijgevoegd van de componenten die elkaar aansturen. De drie serverrollen zijn opgenomen in de grijze driehoek die in het figuur staat. vmmssp website component De website rol omvat een rol gebaseerde interface naar de self-service portal. Op deze manier voorziet de portal in het toegang verlenen voor verschillende type gebruikers in de Business Units en voor the Datacenter administrators. Business Unit gebruikers kunnen afhankelijk van hun rechten een aantal acties doen via de portal. Datacenter administrators overzien het systeem en hebben logischerwijs alle rechten. Er zijn een paar acties die via standaard formulieren kunnen plaatsvinden en via de portal op basis van logische workflows. Business Units kunnen de volgende acties verrichten: Registreren van gebruikers Creëren van verzoeken voor het aanmaken van infrastructuren en wijzigingenverzoeken die benodigd zijn voor een omgeving Eén of meerdere virtuele servers creëren in de aangemaakte infrastructuur en acties toewijzen aan gebruikers die behoren tot deze infrastructuur Datacenter administrators kunnen de volgende acties uitvoeren: Beoordelen en goedkeuring van BU aanvragen Opnemen en koppelen van fysieke datacenter resources in de portal en het opnemen van configuraties in de VMMSSP database Wijzigen van gedefinieerde acties om aan te passen naar eigen inzicht vmmspp server component De VMMSSP server rol is een Windows Service die alle acties uitvoert die via de portal worden geïnitieerd. Het gebruikt de databaserol om acties weg te schrijven en op te halen in de database. Daarnaast verzorgt deze rol ook de communicatie met de SCVMM server om de virtuele infrastructuur aan te spreken. De rol bewaakt quota s en voert de scripts uit die gekoppeld zitten aan virtuele serveracties. Hiermee worden ook de kosten berekend voor het gebruik van de infrastructuur en kunnen rapportages uit de databases worden gegenereerd. De service gebruikt een Windows Communication Foundation (WCF) TCP endpoint om te luisteren op clientverkeer en zet het verkeer met het Message Queuing mechanisme in de queue. database component De VMMSSP database rol bestaat uit een SQL server database waarin alle informatie wordt weggeschreven. Dit moet een SQL 2008 standaard of Enterprise editie zijn. Elke actie of wijziging wordt hier weggeschreven en voorziet daarmee ook in controle functies. De database slaat ook XML bestanden op waar configuratie in opgenomen is die via de SSP wordt gedefinieerd. Door het gebruik van een database, is dit een zeer krachtige oplossing (omdat het mogelijk is queries te draaien naar de database en zodoende rapportages te maken). TechNet Magazine maart

5 Er zijn meerdere opties mogelijk om de Self-service portal in te richten. Alle rollen kunnen op één server worden geïnstalleerd of er kan voor een scenario worden gekozen waar de rollen op aparte servers worden geïnstalleerd. uitbreiding van de self-service portal Het is mogelijk om de portal uit te breiden met functies die in de portal kunnen worden gedefinieerd. De portal zelf is een standaard gebruikersinterface om interactie te verzorgen met de virtuele servers met de SCVMM Virtual Machine Actions. De portal biedt een interface waar uitbreiding op deze standaard acties mogelijk wordt. Er kunnen scripts worden toegevoegd om de virtuele servers sneller uit te rollen door het gebruik van SAN scripts om Rapid provisioning mogelijk te maken. Deze acties worden in XML bestanden opgenomen. Elke actie bestaat uit meerdere taken en kan scripts met paramaters bevatten. Deze taken kunnen op zijn beurt wederom via de portal worden aangepast maar er kan ook een kopie van worden gemaakt om die te gebruiken in specifieke situaties. Een van de belangrijk criteria in private Cloud is Measured Service. Dit betekent dat er een goede rapportage mogelijk moet zijn op de diensten die er aangeboden en gebruikt worden in een private cloud. Om het gebruik om te zetten in kosten is er een chargeback functionaliteit ingebouwd in SSP 2.0. Dit wordt mogelijk gemaakt door het instellen van kosten op de infrastructuur en services. Deze kosten worden meegenomen in de database en biedt de mogelijkheid tot rapportage. Er zijn twee soorten kosten: Kosten van gereserveerde services maar niet toegewezen aan virtuele servers Kosten van gebruikte services die wel aan virtuele servers zijn toegewezen De kosten zijn relatief en worden berekend (op basis van de waarden die gedefinieerd worden per infrastructuur service door de DC admin). Wanneer er een infrastructuur wordt aangemaakt, wordt er een voorspelling gedaan hoeveel resources er benodigd zijn voor opslag en geheugen voor die omgeving. Dit noemt men een resource forecast. Op dit moment worden CPU cycles hier buiten beschouwing gelaten. Wanneer een BU een infrastructuur aanvraag doet in de vorm van een service dan wordt er opgegeven welke maximumwaarden er voor geheugen en opslag worden gebruikt. Logischerwijs ligt dit binnen de voorspelde waarden die opgenomen zijn in de infrastructuur. Tevens wordt hier een prijsmodel voor gebruik aan gekoppeld die als input voor de chargeback rapportages. Alle chargeback kosten worden per dag berekend. Om de chargeback rapportages te bekijken, is er een dashboard die draait op Windows Sharepoint Services 3.0 en op Sharepoint Server Ondersteuning voor Sharepoint 2010 zit er eraan te komen. De rapportages worden gemaakt op basis van informatie die opgeslagen is in de VMMSSP Database (zie Figuur 3). De Virtual Machine Manager Self-service Portal Dashboard maakt het mogelijk om meerdere views te bekijken met statistieken. Er zijn bedrijven die deze functionaliteit uitbreiden met producten. Een voorbeeld hiervan is de vkernel chargeback with Hyper-V applicatie die het gebruik meet per applicatie of groep. Toekomst SCVMM SSP 2.0 is een volledig uitbreidbare web applicatie waar bedrijven op kunnen aanhaken om additionele functionaliteiten te bieden. VMMSSP 2.5 zal de eerstvolgende release worden. Deze biedt ondersteuning aan SCVMM 2008 R2 SP1 en Windows Server 2008 R2 SP1. De ontwikkelingen op dit vlak zijn in volle gang en zullen langzaam naar een volwaardige applicatie gaan, met een optimale System Center integratie. Figuur 3: Quota instelling mbt Charge-back Handige links private-cloud-get-started.aspx /11/09/now-available-system-center-virtualmachine-manager-self-service-portal-2-0-rtm.aspx dennis harders is senior consultant bij Avanade Nederland, in zijn dagelijkse werk houdt zich bezig met datacenter optimalisatie en virtualisatie en is betrokken bij de ontwikkeling van Cloud Management oplossingen. 76

Cloud Computing: Het concept ontrafeld

Cloud Computing: Het concept ontrafeld pagina 1 van 5 XR Magazine - Platform en online vakblad over Enterprise-, Bedrijfs- en ICT-architectuur http://www.xr-magazine.nl Artikel Cloud Computing: Het concept ontrafeld Gepubliceerd: 09 september

Nadere informatie

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1

Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Ubuntu Release Party welkom @ XTG 11/23/12 1 Welkom! Xpert in virtualization technology Kenniscentrum op gebied van virtualisatie: VMware, Citrix, Linux Microsoft... LPI Approved Training Partner Guru

Nadere informatie

Release (p)review. Microsoft releases 2012

Release (p)review. Microsoft releases 2012 Microsoft releases 2012 Release (p)review Nspyre Herculesplein 24 3584 AA Utrecht T 088-827 50 00 F 088-827 50 99 www.nspyre.nl System Center 2012 is een verzameling van krachtige beheerproducten waarmee

Nadere informatie

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace

Welkom bij IT-Workz. Etten-Leur, 16 november 2010. Altijd en overal werken en leren. Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Welkom bij IT-Workz Altijd en overal werken en leren Applicatie en Desktop Delivery met Quest vworkspace Etten-Leur, 16 november 2010 IT-Workz is de verzelfstandigde Dienst ICT van het ROC West-Brabant.

Nadere informatie

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015

Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Cloud? Waarom nu? Marc Gruben April 2015 Waarom Daarom Cloud? Cloud! Waarom Daarom nu? nu! Marc Gruben April 2015 Wie ben ik? Informatie analist Project/development manager Developer/architect Wie

Nadere informatie

VMWORLD 2011 US WRAP

VMWORLD 2011 US WRAP VMWORLD 2011 US WRAP UP VIKTOR VAN DEN BERG MARCEL VAN OS WELKOM ELKOM & A & AGENDA Viktor van den Berg, Dutch VMUG Leader Marcel van Os, Senior Technical Trainer @ XTG Agenda VMUG Update (Viktor) VMware

Nadere informatie

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter

Viktor van den Berg. Xpert Training Group VMware Authorized Training Center Citrix Authorized Learning Center Microsoft CPLS Eigen datacenter VIRTUALISATIE IRTUALISATIE & C...EEN EEN INTRODUCTIE & CLOUD COMPUTING VIKTOR VAN DEN BERG (XTG) INTRODUCTIE Viktor van den Berg VMware Certified Instructor Product Manager VMware Trainingen Dutch VMUG

Nadere informatie

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant

BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD. Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE THE JOURNEY TO THE CLOUD Ron Vermeulen Enterprise Consultant BRAIN FORCE Europe Europese Professional Services Provider Consultancy, Projects & Solutions, Staffing Belangrijkste Partnerships

Nadere informatie

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014

Cloud werkplek anno 2014. Cloud werkplek anno 2014 Introductie Peter Klix Infrastructuurarchitect Specialisatie networking en desktop concepts Peter.klix@eic.nl Cloud desktop Introductie Desktop concepten door de jaren Infrastructuur Cloud concepten Focus

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani

Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani Een dag uit het leven van een Cloud consument Stefan Willems, Architect @ Platani Marcel Steenman, Consultant @ Platani any any any online Cloud Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Gezin biedt een

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

De virtualisatie Grand Prix

De virtualisatie Grand Prix De virtualisatie Grand Prix met Microsoft en VMware Viktor van den Berg Consultant Peter Jong Consultant Voorstellen sprekers Viktor van den Berg Infrastructuur Consultant VCP, VCAP-DCV, VCAP-CID Peter

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Waarom de Cloud? CeneSam, Februari 2014 Executive summary Cloud computing is een veelgehoorde term. Cloud computing is geen architectuurconcept maar een manier om een

Nadere informatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie

Agenda. 1. Introductie CIBER. 2. Visie Cloud Services. 4. Hoe kan CIBER hepen. 2 Titel van de presentatie CIBER Nederland BV Agenda SURF 1. Introductie CIBER 2. Visie Cloud Services 3. Visiei Position Paper Beliefs 4. Hoe kan CIBER hepen 2 Titel van de presentatie 1. Introductie CIBER Nederland? Feiten en

Nadere informatie

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing

Cloud Computing. Definitie. Cloud Computing Cloud Computing Definitie In de recente literatuur rond Cloud Computing zijn enorm veel definities te vinden die het begrip allemaal op een verschillende manier omschrijven. Door deze diversiteit zijn

Nadere informatie

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud

Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen. Naar de Cloud Generieke gemeentelijke Infrastructuur modellen & Naar de Cloud Over mijzelf 10+ jaar ervaring als infrastructuur / cloud architect CCSP (cloud security) gecertificeerd Ervaring binnen overheid: Gemeente

Nadere informatie

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen

Cloud, cloud, cloud. Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen Cloud, cloud, cloud Wolfgang Ververgaert Wiljan Oomen 1 Wat kunt u verwachten? Definitie van Cloud computing Welke modellen van Cloud Computing zijn er? Welke varianten zijn er dan? Waarom naar een Cloud

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

vra + NSX and it all comes together

vra + NSX and it all comes together vra + NSX and it all comes together Even voorstellen Viktor van den Berg Technology Officer @ PQR Focus: SDDC / CMP @viktoriousss www.viktorious.nl vbe@pqr.nl Ronald de Jong Senior Consultant @ PQR Focus:

Nadere informatie

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten Welkom AGENDA 09.00 Verwelkoming 09.30 Hyperconverged vs. Traditioneel: Voordelen en aandachtspunten 10.10 Hewlett Packard Enterprise: wordt hyperconverged the new normal? 10.50 Waarom beschouwt Dell EMC

Nadere informatie

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011

Cloudsourcing onder Architectuur. Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Cloudsourcing onder Architectuur Martin van den Berg Serviceline Manager Architectuur Sogeti Nederland 13 oktober 2011 Architectuur en de Cloud 1. Heb je architectuur harder nodig als je services uit de

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK #PQRITG18 #PQRITG18

IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK #PQRITG18 #PQRITG18 IT Galaxy 2018 ON THE RIGHT TRACK ON THE RIGHT TRACK vra + NSX en alle stukjes vallen op hun plek Even voorstellen Viktor van den Berg Technology Officer @ PQR Focus: SDDC / CMP @viktoriousss www.viktorious.nl

Nadere informatie

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten

Bart Van Ingelghem Infrastructure Consulting Services - Hybrid Cloud Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten Welkom AGENDA 09.00 Verwelkoming 09.30 Hyperconverged vs. Traditioneel: voordelen en aandachtspunten 10.10 Hewlett Packard Enterprise: wordt hyperconverged the new normal? 10.45 Pauze 11.00 Waarom beschouwt

Nadere informatie

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie.

Cloud Services. SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services SetServices zorgt ervoor dat werken in de cloud werkelijk iets oplevert voor uw organisatie. Cloud Services U wilt grip houden op uw data, verzekerd zijn van beveiligde opslag van uw data

Nadere informatie

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties.

Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Droom of werkelijkheid? Integratie VMware NSX en F5 zorgt voor effectieve uitrol van applicaties. Ralph Wanders Datacenter Solutions Manager IT SECURITY IS TOPSPORT! Datacenter solutions componenten Orchestrate

Nadere informatie

ONTZORG DE ZORGPROFESSIONAL DOOR VIRTUALISATIE

ONTZORG DE ZORGPROFESSIONAL DOOR VIRTUALISATIE IT MANAGEMENT & OPTIMIZATION ONTZORG DE ZORGPROFESSIONAL DOOR VIRTUALISATIE E-BOOK DE STAP NAAR EEN TOEKOMST- BESTENDIGE EN DUURZAME BASIS Virtualiseren is in veel disciplines een populaire term. Het is

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Technische implementatie De infrastructuur rondom Transit kent de volgende rollen:

Technische implementatie De infrastructuur rondom Transit kent de volgende rollen: Transit Herkent u het? Steeds dezelfde uitdagingen in migratieprojecten; meerdere variabelen, in verschillende stadia en in een blijvend veranderende omgeving, managen. Grote hoeveelheden gegevens over

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Azure en BI: niet alleen voor grote bedrijven

Azure en BI: niet alleen voor grote bedrijven Azure en BI: niet alleen voor grote bedrijven 18.00 18.15 uur: welkom 18.15 19.15 uur: Jeroen ter Heerdt 19.15 19.45 uur: Pauze 19.45 20.30uur: Wouter & Martijn 20.30 20.45 uur: afsluiting en aansluitend

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA

Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites. Eelco Koster Software architect ORDINA Onder de motorkap van Microsoft Azure Web Sites Eelco Koster Software architect ORDINA Agenda Introductie Architectuur Project Kudu Azure Resource Manager Doel Dieper inzicht geven in de werking van Azure

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

HiveIO Fabric Technical Overview

HiveIO Fabric Technical Overview HiveIO Fabric Technical Overview February 2019 v1.1 HiveIO HiveIO Fabric is een Software Defined Data Center (SDDC) oplossing of anders gezegd een compleet geïntegreerd virtualisatie platform. Dit betekent

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment

Markt. IT Infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010. Agenda. IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment April 2010 IT infrastructuren voor het kleinzakelijke segment Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 30 maart 2010 Agenda Markt kleinzakelijke klanten Klantkeuze Daarom SBS 2008 Samen sterker Migratie Licenties

Nadere informatie

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties

Grip-IT Planning & Forecasting Tool. Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Grip-IT Planning & Forecasting Tool Voor beheerste Operations en bestuurbare proces-prestaties Wat is Grip-IT? Een snelle en degelijke applicatie voor planning en capaciteitsmanagement, bijvoorbeeld als

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN

DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN DE BUSINESS CASE VOOR DE ASP OPLOSSING VAN CRM RESULTANTS VOOR ONDERWIJSINSTELLINGEN Inleiding CRM Resultants biedt aan haar klanten de keuze om Microsoft Dynamics CRM in huis te installeren, of om de

Nadere informatie

IAAS - QUICK START GUIDE

IAAS - QUICK START GUIDE IAAS - QUICK START GUIDE Contents IAAS QUICK START GUIDE... 2 STAPPEN... 2 AANMAKEN VAPP... 2 NETWERK BESCHIKBAAR MAKEN IN VAPP... 3 UITROLLEN WINDOWS SERVERS... 3 VERSIES VAN WINDOWS SERVER TEMPLATES...

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst?

Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Van Virtualisatie naar Cloud Computing De roadmap voor de toekomst? Louis Joosse Principal Consultant Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van of voortvloeiende uit dit document

Nadere informatie

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure

Microsoft; applicaties; ontwikkelaar; developer; apps; cloud; app; azure; cloud computing; DevOps; microsoft azure Asset 1 van 7 Over het bouwen van cloudoplossingen Gepubliceerd op 24 february 2015 Praktische handleiding voor ontwikkelaars die aan de slag willen met het maken van applicaties voor de cloud. Zij vinden

Nadere informatie

Vervang uw verouderde hardware

Vervang uw verouderde hardware Whitepaper Vervang uw verouderde hardware Dedicated of Cloud? Alles over virtualisatie. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voordelen? INHOUD» Wat is virtualisatie?» Wat is een Virtual Server?» Besparen

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Kosten factoren in Azure

Kosten factoren in Azure Kosten factoren in Azure Geopunt infrastructuur initieel Geopunt = kaartviewer + tileservices + website 2 Loadbalancers 5 VM s Gehost in extern datacenter 8 Tb storage 1 Gb bandbreedte Postgis db Geopunt

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist

Agentschap NL Bodem+ naar Azure. 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ naar 2 maart 2011 Microsoft Applicatie Platform Congres, Zeist Agentschap NL Bodem+ is een onderdeel van de directie NL Milieu & Leefomgeving van Agentschap NL. Agentschap NL is begin

Nadere informatie

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack

Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Hoe bewaart u uw klantendata op een veilige manier? Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack Maak kennis met de veilige dataopslag in de Cloud van Azure Stack De groei van uw bedrijf

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017

SURFcumulus. Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 SURFcumulus Informatiebijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 10:00 10:10 Welkom Frank Pinxt 10:10 10:30 Waarom de Cloud? Michel Wets 10:30 10:50 SURFcumulus aanbod Michel Wets 10:50 11:00 Pauze 11:00 11:20 SURFcumulus

Nadere informatie

OPENTEXT RIGHTFAX 16.4

OPENTEXT RIGHTFAX 16.4 RIGHTF.2901 OPENTEXT RIGHTFAX 16.4 SYSTEEMVEREISTEN Het volgend document bevat de minimale en de aanbevolen systeemvereisten om Rightfax versie 16.4 te laten draaien op een server of netwerk. ECMsolutions

Nadere informatie

Deployment met PowerShell DSC. 20 september 2017 EIC B.V.

Deployment met PowerShell DSC. 20 september 2017 EIC B.V. Deployment met PowerShell DSC Voorstellen Eddy De Silva De Freitas Infrastructure Engineer/Consultant bij EIC sinds 2014 Wat is PowerShell? Windows PowerShell is een raamwerk waarmee beheer gepleegd kan

Nadere informatie

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017

Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging. ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Cloud dienstverlening en Informatiebeveiliging ISACA Round Table Assen - Maart 2017 Even voorstellen 2 Irmin Houwerzijl. Werkzaam bij Ordina. Ordina haar dienstverlening betreft o.a. traditionele hosting

Nadere informatie

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer

Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Virtual Desktop Infrastructure Een alternatief SBC concept? Jacco Bezemer Wat ga ik behandelen? Wat is VDI? Voordelen van SBC? VDI versus SBC De voor- en nadelen van VDI De techniek De componenten Use-cases

Nadere informatie

Voorwoord. Bekijk de mogelijkheden voor dienstverlening die wij voor u kunnen ver - zorgen. 4PS Business Software 03

Voorwoord. Bekijk de mogelijkheden voor dienstverlening die wij voor u kunnen ver - zorgen. 4PS Business Software 03 DIENSTEN CATALOGUS Voorwoord Met deze dienstencatalogus heeft u een overzicht van alle mogelijk heden die 4PS u biedt om u te onder steunen bij uw IT werkzaamheden. Bijvoorbeeld op het gebied van technisch

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen?

Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? Hoe zet u virtualisatie slim in bij forensische onderzoeksomgevingen? ir. Ronald van Vugt ronald@netwell.eu Aanleiding Deze presentatie is ontstaan naar aanleiding van een nieuw architectuur ontwerp voor

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters

Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple. Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup & Storage met Microsoft Azure en Storsimple Maarten Goet Bert Wolters Cloud Geintegreerde Backup met Microsoft Azure en SC Data Protection Manager Maarten Goet Availability

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Automated Networks, IaaS en SaaS

Automated Networks, IaaS en SaaS Automated Networks, IaaS en SaaS Donderdag 30 april 2015 Stratix en SURFnet Automated Networks 2 Automated Networks Behoefte? Capaciteitsbehoefte groeit - Video Behoefte aan grotere mate van flexibiliteit

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS

MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS MICROSOFT-REGISTRATIE 2013: WIJZIGINGEN LICENTIEREGELS SERVERS Voor een aantal producten zijn er sinds het uitkomen van nieuwe versies, wijzigingen in de licentieregels. Dit geldt voor SQL Server (zie

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT ADDENDUM VIRTUALISATIE VERSIE 2014-05-28 Inhoudsopgave 1. Definities...3 1.1. Control Panel...3 1.2. CPU...3 1.3. CPU core...3 1.4. Dienst...3 1.5. I/O-operaties...3

Nadere informatie

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011

Contract- en Service Management in de CLOUD. 29 September 2011 Contract- en Service Management in de CLOUD 2011 29 September 2011 Agenda Opening CLOUD Service Management in de cloud (de praktijk) Vragen / discussie Opening Opening Jos Beeloo Service Manager Gerard

Nadere informatie

Cloud Computing. Bart van Dijk

Cloud Computing. Bart van Dijk Cloud Computing Bart van Dijk (b.van.dijk@hccnet.nl) Cloud Computing Wat is Cloud Computing, en waarom Geschiedenis Cloud Computing Techologie Service modellen Voor en nadelen Cloud Computing voor consumenten

Nadere informatie

MS Dynamics 365 voor MKB

MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB MS Dynamics 365 voor MKB Doel van deze presentatie Door kennisdeling onze relaties in staat stellen de juiste softwarebeslissingen te maken om hun bedrijf door te ontwikkelen Ik

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services

Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services Factsheet CLOUD MIGRATIE Managed Services CLOUD MIGRATIE Managed Services We regelen een snelle en zorgeloze overstap naar een flexibele, veilige en stabiele cloud-omgeving. Een succesvol digitaal platform

Nadere informatie

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum]

Private Cloud : Intelligent Hosting. [Kies de datum] Private Cloud : Intelligent Hosting [Kies de datum] Inleiding WideXS is een Nederlandse aanbieder van internetoplossingen en met ruim 15 jaar ervaring een begrip in de markt. In deze whitepaper beschrijft

Nadere informatie

DJI/SSC-I Cloud. (Generieke) Infrastructuur Een robuuste (V&J) infrastructuur als fundament. RvdK RvdKRvdKRvdK. Klant X Applicaties.

DJI/SSC-I Cloud. (Generieke) Infrastructuur Een robuuste (V&J) infrastructuur als fundament. RvdK RvdKRvdKRvdK. Klant X Applicaties. DJI DJI Applicaties RvdK RvdKRvdKRvdK RvdK Applicaties Klant X Klant X Applicaties DJI/SSC-I Cloud (Generieke) Infrastructuur Een robuuste (V&J) infrastructuur als fundament 20 april 2016 Agenda Wat bedoelen

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

De Enterprise Security Architectuur

De Enterprise Security Architectuur De Enterprise Security Architectuur Martijn Doedens Security Consultant Peter Mesker CTO IT SECURITY IS TOPSPORT! Wat is de definitie?! Een enterprise security architectuur omvat alle noodzakelijke elementen

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 8-6-2018 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect

Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Robert Beudeker Manager IT Operations Solution Architect Inholland DC à Cloud Huub Oude Groen Manager IT Operations Robert Beudeker Solution Architect 11-10-2018 Agenda 1. Historie van Inholland Data Center 2013 naar Cloud 2017 2. Business Case 3. Consolidatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1

Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Wat is Cloud? July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 1 Het grote publiek associeert Cloud meestal met: July 1, 2017 Allard Blankensteijn - 2 Elektriciteit in de tweede helft van de 19 e eeuw Gevolg: Explosie

Nadere informatie

Bring it To The Cloud

Bring it To The Cloud Whitepaper Imtech ICT Communication Solutions, Rivium Boulevard 41 2909 LK Capelle a/d IJssel T +31 88 988 96 00, info.cs@imtech.nl, www.imtech-ict.nl/cs Imtech Voor organisaties is de keuze over hoe

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Cloud lessons learned

Cloud lessons learned Cloud lessons learned Voor providers en consumers, voor een betere rijkscloud VS KIXS J.C. Stroosnijder Agenda 1) Korte herhaling van wat cloud termen 2) Mijn ervaringen als provider 3) Lessons learned

Nadere informatie

SD-WAN, de nieuwe IT- Infrastructuur. Een functionele en technische uitleg waarom SD-WAN zo populair is.

SD-WAN, de nieuwe IT- Infrastructuur. Een functionele en technische uitleg waarom SD-WAN zo populair is. SD-WAN, de nieuwe IT- Infrastructuur Een functionele en technische uitleg waarom SD-WAN zo populair is. 01 Waarom SD-WAN Blz. 1 02 Uitleg SD-WAN Blz. 2 03 Functionaliteiten Blz. 3-4 04 Veilige toegang

Nadere informatie

Systeemeisen PB-Software

Systeemeisen PB-Software Systeemeisen PB-Software Een installatie van de PB-Software bestaat afhankelijk van de omvang van de inrichting uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen worden afhankelijk van de functie verdeeld over

Nadere informatie

SURFcumulus. 20 september 2016

SURFcumulus. 20 september 2016 SURFcumulus 20 september 2016 Agenda 09:30 09:40 Welkom Harold Teunissen 09:40 10:00 Waarom de Cloud? Michel Wets 10:00 10:15 Van KUBUS naar SURFcumulus Cees Plug (InHolland) 10:15 10:30 SURFcumulus aanbod

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Kenneth van Surksum. Managing Consultant at Insight24. Founder + board member WMUG NL.

Kenneth van Surksum. Managing Consultant at Insight24. Founder + board member WMUG NL. Kenneth van Surksum Managing Consultant at Insight24 Founder + board member WMUG NL ksurksum@insight24.nl Waar gaan we het in dit uur over hebben? Wat is Cloud Computing vanuit het oogpunt van een Infrastructuur

Nadere informatie