eiisden-marqraten J 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "eiisden-marqraten J 3"

Transcriptie

1 AANGETEKEND ^^^gemeente ^ eiisden-marqraten J 3 Partij Groot Eijsden De heer R. Thimister Dominikanenhof ie 6247 DA GRONSVELD Bezoekadres: Amerikaplein DA Margraten Servicepunt: Breusterhof EL Eijsden Eijsden-Margraten: Onderwerp: Geachte heer Thimister, - 6 DEC Artikel 42 vragen inzake Gemeentelijke Publicaties Postadres: Postbus ZG Margraten tel: of: fax: infooeijsden-margraten.nl www-margraten.nl IB AN BNG: NL46BNGH BIC: BNGHNL2G Graag beantwoorden wij uw schrijven van 13 november 2013 met betrekking tot Artikel 42 vragen inzake gemeentelijke publicaties. 01. Aanbesteding, 1.1. Tijdens het begrotingsdebat, en met name tijdens de behandeling van onze motie, werd aangegeven dat de aanbestedingsprocedure van start is gegaan c.q. lopende is. Enig onderzoek door onze fractie toont aan dat er geen sprake is van een aanbesteding of de opstart daartoe. Kunt U ons dit uitleggen? Volgens de geldende nota inkoop en aanbesteding dient de gemeente voor diensten tussen ,- en ,- een meervoudig onderhandse aanbesteding op te starten. Het 3 jaar publiceren van de gemeentepagina kost naar schatting , - per jaar ( , - voor 3 jaar). De ambtelijke voorbereiding voor meervoudig onderhandse aanbesteding is opgestart. Het college neemt in haar vergadering van 26 november 2013 een besluit over de offerteaanvraag meervoudige onderhandse aanbesteding gemeentepagina. Daarna worden partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen Bij de eerdere aanbesteding in 2011, werd door Uw college aangegeven dat er sprake diende te zijn van minimaal 3 aanbieders voor een aanbesteding. Tijdens de begrotingsvergadering van 12 november 2013 begrepen wij dat er 2 aanbieders zijn binnen de aanbesteding, te weten Weekblad "De Etalage" en Weekblad "Trompetter/Heuvelland Actueel". a). Is de voorwaarde van minimaal 3 aanbieders niet meer van toepassing? In de nota 'Inkoop en aanbesteding gemeente Margraten' staat vermeld dat er minimaal 3 aanbieders worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen. b). Indien deze voorwaarde niet van kracht meer is, vernemen wij graag de reden daarvan? Zie antwoord onder punt 1.2.a. Behandeld door : Mevr. A. Steijns-Bodelier Bijlage(n) : 2 Ons kenmerk : 13U

2 01 c). Indien deze voorwaarde wel nog van kracht is, vernemen wij graag wie de derde aanbieder is of gaat worden? Limburg Weekkrant is de derde aanbieder..banholt eckelrade eijsden margraten mariadorp mesch.noorbeek oost-maarland rvjckholt scheulder st. geertruid 1.3. Gezien het feit dat er momenteel geen sprake is van een aanbestedingsprocedure zouden wij graag vernemen, wanneer U voornemens bent om deze wel van start te laten gaan? De ambtelijke voorbereiding voor de aanbestedingsprocedure is opgestart. Het college neemt in haar vergadering van 26 november een besluit over de offerteaanvraag meervoudige onderhandse aanbesteding gemeentepagina. Daarna worden partijen uitgenodigd een offerte uit te brengen Bent U zich ervan bewust dat de opstart van deze aanbestedingsprocedure niet voor kan zijn afgerond? Wij streven ernaar om de aanbestedingsprocedure voor af te ronden. Mocht dit niet haalbaar zijn dan wordt voor de overgangsperiode een tijdelijke afspraak gemaakt met onze huidige opdrachtnemers. Wat heeft dit voor een gevolgen voor de gemeentelijke publicaties vanaf ? Geen, indien we niet halen zal de nieuwe overeenkomst op een later tijdstip ingaan Bij de eerdere aanbesteding werd er binnen de gemeente een beoordeling van de ontvangen aanbestedingen gedaan. Deze beoordeling werd voornamelijk, mogelijk zelfs uitsluitend, op financiële gronden gedaan. Beoordeling op prijs bij de gunning was 40 punten van de 100 (zie onderstaande tabel). Subgunningscriterium G1 Prijs (incl. btw) 40 G2 Plan van Aanpak: 60 Te behalen punten Flexibiliteit 15 Representativiteit 25 Klachten afhandeling 10 Oplage 10 Welke terzake kundige professional is tijdens de voorgaande aanbesteding verantwoordelijk c.q. betrokken geweest bij de beoordeling van inhoud en vormgeving van de ontvangen aanbestedingen? De beoordeling op inhoud en vormgeving is door 3 personen beoordeeld, namelijk: Teamleider bestuursondersteuning; Beleidsmedewerker communicatie; Medewerker inkoop en aanbesteding; 1.6. Welke ter zake kundige professional zal tijdens de komende aanbesteding verantwoordelijk c.q. betrokken zijn bij de beoordeling van inhoud en vormgeving? Tijdens de komende aanbesteding zal de medewerker inkoop en aanbesteding samen met een nader te bepalen externe communicatieadviseur, 2

3 beleidsmedewerker Algemeen Juridische Zaken en teamleider bestuursondersteuning de offertes beoordelen aan de hand van de offerteaanvraag. De medewerker Inkoop en aanbesteding is verantwoordelijk voor een juist verloop van de aanbesteding. banholt cadier en keer.eckelrade. margraten.mariadorp.mesch.noorbeek oost-maarland 1.7. Bij de aanbesteding van 2011 zijn duidelijke criteria gesteld en afspraken contractueel vastgelegd. a). Wanneer heeft tijdens de contractperiode een toetsing plaats gevonden van deze criteria en de vastgestelde contractuele afspraken? Er heeft tijdens de contractperiode geen toetsing van deze criteria en de vastgestelde contractuele afspraken plaatsgevonden. b). Indien er geen evaluatie heeft plaats gevonden, wat was daarvan dan de reden of oorzaak? Zaken die goed of minder goed liepen zijn onmiddellijk gecommuniceerd en opgelost. c). Bent U voornemens om bij een nieuwe aanbestedingsronde / -procedure wel een evaluatie van de periode te laten plaatsvinden? Indien de komende periode wederom de samenwerking goed verloopt is evaluatie niet direct nodig Graag ontvangen wij van U de aanbestedingsnota en de opgestelde criteria? De aanbestedingsnota treft u hierbij aan. Zodra de opgestelde gunningscriteria zijn vastgesteld door het college van B&W wordt u hierover geïnformeerd Bent U bereid om bij aanbesteding ook ruimte mee te nemen voor publicatie van politiek nieuws n.a.v. de raadsvergaderingen? (zoals in het verleden via de griffie ook werd overeengekomen met Weekblad "De Etalage") In de aanbesteding zullen we alleen de ruimte die benodigd is voor gemeentepublicaties opnemen. 02. Bekostiging van extra pagina's 2.1. In onze eerder gestelde schriftelijke vragen over de bekostiging van vroegen wij U om nadere specificatie van kosten voor de extra pagina's welke in met name het Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" gebruikt worden. De afgelopen jaren is er meerdere malen sprake geweest van het publiceren op meer dan de twee A3 pagina's conform het contract met Weekblad 'De Trompetter/Heuvelland Actueel". In Uw antwoord geeft U aan dat er op jaarbasis inderdaad sprake is geweest van ongeveer 1/3 meer dan contractueel overeengekomen. In plaats van ons inzicht te geven in de daarmee gepaard gaande extra kosten, wijst U in Uw antwoord op het feit dat ook in Weekblad "De Etalage" een overschrijving heeft plaats gevonden van ongeveer 1/6 op jaarbasis. Daarnaast geeft U in de beantwoording aan dat de extra gemaakte kosten binnen het geraamde budget van de begroting vallen, en dat de extra kosten inmiddels ook zoveel als mogelijk worden doorberekend naar projecten c.q. vakafdelingen. Daarmee wordt onze vraag dus uitvoeriger, a). Graag ontvangen wij een overzicht van deze bekostiging/kostenspecificatie van de jaarlijkse overschrijding in Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel"? 3

4 b). Graag ontvangen wij een overzicht van deze bekostiging/kostenspecificatie van de jaarlijkse overschrijding in Weekblad "De Etalage"? c). Graag ontvangen wij een kostenspecificatie van de door U aangegeven doorberekening naar projecten c.q. vakafdelingen. Hierbij zien wij dan ook graag naar welke projecten en vakafdelingen is doorberekend? banholt.eckelrade.margraten mariadorp.mesch noorbeek.oost-maarland Graag ontvangen wij een overzicht van alle werkelijk betaalde kosten aan beide bladen? Ondernemer uit eigen gemeente. Bent U het met ons eens dat de keuze voor een ondernemer uit de eigen gemeente zwaar, mogelijk zwaarder, moet wegen bij de uiteindelijke keuze? In het kader van rechtmatigheid is het niet mogelijk om bij een meervoudig onderhandse aanbesteding een lokale ondernemer te bevoordelen Indien U dit niet met ons eens kunt zijn, ontvangen wij hierover graag nadere uitleg. Dit mede gezien Uw doelstelling om eigen ondernemers meer te betrekken? Volgens de nota inkoop en aanbesteding dienen we bij meervoudige onderhandse aanbestedingen voor diensten en leveringen minimaal 1 lokale ondernemer uit te nodigen om een offerte uit te brengen. Tijdens de procedure is deze lokale ondernemer gelijk aan alle andere aanbieders. Bij diensten en leveringen van zeer geringe aard < 5000,- krijgt een lokale ondernemer de voorkeur bij enkelvoudige aanbestedingen. Mits hij voldoet aan de gestelde eisen; Marktconform aanbieden Termijnen handhaven Kwaliteit bieden De gemeente onderschat het belang niet, maar moet integer en onpartijdig handelen. De gemeente mag géén voorkeursbehandeling geven omdat het een lokaal blad is. 04. Kostenberekening, 4.1. In de eerder ontvangen schriftelijke antwoorden maakt U de volgende kostenberekening * Weekblad "De Trompetter / Heuvelland Actueel" Kosten voor het jaarcontract 275,- excl. BTW per pagina A3 formaat. Eén pagina per week. Totale kosten per week 275,- * Weekblad "De Etalage" Kosten voor het jaarcontract 156- excl. BTW per pagina A4 formaat. Twee pagina's per week. Totale kosten per week 312,- a) Uitgaande van 52 weken per jaar komen wij op basis van bovenstaande cijfers uit op: Weekblad "De Trompetter / Heuvelland Actueel" 52x 275,- = ,- per jaar. Weekblad "De Etalage" 52x 312,- = ,- per jaar. Bent U zich ervan bewust dat U hierbij niet heeft meegenomen dat Weekblad "De Etalage", als extra service aan de gemeentelijke politiek 6 4

5 .banholt.eckelrade..margraten.mariadorp mesch. noorbeek.oost-maarland scheulder é mm tot 8 maal per jaar gratis een volledige pagina ter beschikking stelt voor publicatie van het fractienieuws n.a.v. de gehouden raadsvergaderingen en dat deze service in z'n geheel ontbreekt bij Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel"? Het staat de gemeentelijke politiek vrij om hun nieuws aan diverse media te sturen (free publicity); In de gunningscriteria is dit opgenomen onder criterium representativiteit. Heuvelland Actueel reserveert elke week ruimte voor verschillende onderwerpen in het heuvelland, waar deze gemeente onderdeel van is. Selectie van teksten wordt gemaakt door de redactie van het blad zelf. 05. Weekbladen binnen de gemeente Eijsden-Marqraten, 5.1. Bent U het met ons eens dat Weekblad "De Etalage" in tegenstelling tot Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" een blad is van, voor en door de (eigen) gemeenschap Eijsden-Margraten? Wij beseffen dat Weekblad "De Etalage" een blad is van, voor en door de (eigen) gemeenschap. Het college heeft een besluit genomen inzake de aanbestedingsprocedure. Daarin wordt gehandeld volgens de regels van het inkoop- en aanbestedingsbeleid Is het U bekend dat Weekblad "De Etalage": a). al vanaf 2003 een verspreidingsgebied heeft bestaande uit: alle kernen van de voormalige gemeente Eijsden maar daarnaast ook Banholt, Mheer, Noorbeek, Sint Geertruid, Eckelrade en alle overige kernen aan de zuidzijde van de Rijksweg Maastricht-Gulpen? b). al vanaf 2009 haar verspreidingsgebied heeft vergroot met: Margraten, Cadier en Keer, Bemelen, Scheulder en alle overige kernen aan de noordzijde van de Rijksweg Maastricht-Gulpen? Daf is bij de gemeente bekend Bent U het met ons eens dat Weekblad "De Etalage" daardoor geworteld is binnen de totale gemeente Eijsden-Margraten? Aangezien het Weekblad "De Etalage" al heel wat jaren wordt uitgebracht kunnen wij ons voorstellen dat het blad bij de burgers van de gemeente Eijsden- Margraten bekend is. De gemeente onderschat het belang niet, maar moet integer en onpartijdig handelen. De gemeente mag géén voorkeursbehandeling geven omdat het een lokaal blad is Is het U bekend dat Weekblad "De Etalage" in tegenstelling tot Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" gratis ruimte kan bieden voor: - Nieuws vanuit politieke partijen (zelf met een korting van 15% op kosten bij advertenties) - Nieuws vanuit verenigingen / kerkgenootschappen / activiteitencommissies / buurthuizen etc. Het staat de gemeentelijke politiek en verenigingen vrij om hun nieuws aan diverse media te sturen (free publicity); In de gunningscriteria is dit opgenomen onder criterium representativiteit. Heuvelland Actueel reserveert elke week ruimte voor verschillende onderwerpen in het heuvelland, waar deze gemeente onderdeel van is. Selectie van teksten wordt gemaakt door de redactie van het blad zelf. 5

6 5.5. Is het U bekend dat dit mede of voornamelijk financieel mogelijk wordt gemaakt doordat de gemeente Eijsden-Margraten als vaste adverteerder gebruik maakt van Weekblad "De Etalage". Communicatiebeleidsplan: Voor alle duidelijkheid het gaat hier niet om het belang van Heuvelland Actueel of de Etalage an sich. De afweging moet gaan om plaatsing van de gemeente-informatie in die bladen. Het is in dezen niet de taak van de gemeente bij te dragen in de levensvatbaarheid van een onderneming en/of product..banholt hemelen. cadier en keer eckelrade eijsden.margraten mariadorp.mesch.noorbeek.oost-maarland St. geertruid 5.6. Is het U bekend dat wanneer de gemeente Eijsden-Margraten zou besluiten de gemeentelijke publicaties niet meer te publiceren in Weekblad "De Etalage" dit gevolgen heeft voor de gratis publicatiemogelijkheden van verenigingen / kerkgenootschappen / activiteitencommissies / buurthuizen etc. Natuurlijk bent U hier formeel niet verantwoordelijk voor, en bestaat er ook geen wettelijke taak hierin voor U als gemeente, maar dat er mogelijk wel sprake is van een sociaal-maatschappelijke taak of dienst aan de gemeenschap van onze gemeente? Maar begrijpt U dat een gemeente met een bloeiend verenigingsleven, welk U zelf (terecht) hoog in het vaandel heeft staan hiermee een slag toebrengt aan dit verenigingsleven. Begrijpt U dat deze verenigingen de kosten voor publicaties dan uit bijvoorbeeld de toch al onder druk staande subsidie moet gaan bekostigen. Communicatiebeleidsplan: Voor alle duidelijkheid het gaat hier niet om het belang van Heuvelland Actueel of de Etalage an sich. De afweging moet gaan om plaatsing van de gemeente-informatie in die bladen Is het bij U bekend dat er binnen Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" geen enkele ruimte is voor gratis informatieve publicaties van zowel politieke partijen en verenigingen, maar dat de advertentiekosten bijzonder hoog zijn. En daardoor dus onbetaalbaar voor lokale politieke partijen en verenigingen? Heuvelland Actueel reserveert elke week ruimte voor verschillende onderwerpen in het heuvelland, waar deze gemeente onderdeel van is. Selectie van teksten wordt gemaakt door de redactie van het blad zelf. Verder is het zo dat de gemeente geen criterium in de aanbesteding heeft opgenomen over advertentietarieven Is het U bekend dat Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" nauwelijks tot geen ruimte biedt of aandacht geeft aan nieuws of ingezonden stukken uit de gemeenschap Eijsden-Margraten? Heuvelland Actueel reserveert elke week ruimte voor verschillende onderwerpen in het heuvelland, waar deze gemeente onderdeel van is. Selectie van teksten wordt gemaakt door de redactie van het blad zelf. 06. Bezorging, 6.1. Is het U bekend dat Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" in vele kernen niet, nauwelijks of zeer slecht en niet tijdig bezorgd wordt? In 2011 heeft de gemeente, zoals wij u reeds in onze brief van 14 mei 2012 mededeelden 5 klachten ontvangen. In 2012 hebben wij 1 klacht ontvangen en in 2013 géén klachten Is het U bekend dat vele inwoners meerdere malen (sommige zelfs maandelijks vanaf 2011) hierover klachtmeldingen gedaan hebben bij het Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel" / A&C-media? 6

7 4 De rechtstreeks gemelde klachten bij het genoemde bedrijf zijn bij de gemeente niet bekend. Zijn deze "klachtmeldingen" bij U als gemeente ook gemeld of zijn deze vanuit A&C-media met U besproken? Klachtmeldingen zijn niet bij de gemeente gemeld of besproken. Wij gaan ervan uit dat de klachtmeldingen naar volle tevredenheid van de burgers door A&Cmedia zijn opgelost..banholt 6.4..eckelrade ^ margraten.mariadorp mesch. Q 8_.noorbeek g - oost-maarland 8.2. Hoe staat deze bezorgproblematiek in verhouding tot de aanbestedingscriteria en afspraken m.b.t. bezorging? Zoals wij u al eerder aangaven is bij de gemeente de bezorgproblematiek niet bekend. Onderzoek, Bestaat bij U de bereidheid om een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar: - bezorging van beide bladen. - lezerstevredenheid over beide bladen. De gemeente heeft niet het voornemen een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten. Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel". Is het U bekend dat er (mogelijk) grote veranderingen op stapel staan binnen A&C-media en dat dit (grote) gevolgen zou kunnen hebben voor Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel". In de overeenkomst met de gegunde partij staan afspraken die zij dienen na te komen. De door u aangegeven (mogelijke) grote veranderingen zijn nu niet bekend en daardoor ook niet meetbaar. Wat is voor U de meerwaarde voor publicatie van gemeentelijke informatie in Weekblad "De Trompetter/Heuvelland Actueel"? Uit effeciency overweging en conform het besluit door de gemeenteraad op 12 november m.b.t. het budget voor gemeentelijke publicaties in één weekblad wordt een aanbesteding gestart om te komen tot de selectie van één weekblad. Met vriendelijke groet, Drs. H van Dijk rmans 7

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant

Offerteaanvraag. Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant Offerteaanvraag Voor het plaatsen van de gemeentepagina s in een plaatselijke huis-aan-huiskrant 1. Algemene informatie Door middel van deze offerteaanvraag wordt u uitgenodigd om een offerte in te dienen

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota B&W-voorstel en besluitnota Domein d.d. B&W Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratie- 29-11-2016 datum Opsteller Bert Borggreve 24-1-2017 Portefeuille Sociale Wijkteams Registratienummer Bestuurlijk

Nadere informatie

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

de Aanbestedingsrichtlijn gemeente Den Haag te wijzigen conform de Europese aanbestedingsrichtlijnen. RIS116033_07-MEI-2004 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2004.1411 RIS 116033 AANBESTEDINGSRICHTLIJN GEMEENTE DEN HAAG HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: de Aanbestedingsrichtlijn gemeente

Nadere informatie

Openbare agenda College vergadering van 25-11-2014. Nummer: Aanwezig:

Openbare agenda College vergadering van 25-11-2014. Nummer: Aanwezig: Openbare agenda College vergadering van 25-11-2014 Aanwezig: Nummer: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij,

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 13-09-2011 Openbaar Onderwerp : Onderzoek onafhankelijk weekblad Wormerland Bijlagen besloten Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange Afdelingshoofd/hoofd

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 november 2006 Registratienummer: Agendapunt nummer: Onderwerp Benoeming accountant Inleiding/aanleiding Op grond van artikel

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Commissie Algemene Bestuurszaken en Middelen. Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 115 Bestuursdienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 26 maart 2002 Betreft Europese aanbesteding gemeentekrant Dienst Commissie Bijlage(n) Samenvatting Voorstel In verband met

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad

Beantwoording schriftelijke vragen conform art 41 RvO Gemeenteraad ^ % (Jemeente +Z4 IJsselstein postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein De heer R.J. Leutscher LDIJ c.c.: leden gemeenteraad IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 30-6-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs. A.M.M.H. (Wethouder) Jacobs,

Nadere informatie

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014

Pre Bid meeting Dienstvoertuigen. 23 juni 2014 Pre Bid meeting Dienstvoertuigen 23 juni 2014 Status presentatie Deze presentatie geeft een toelichting op de werkwijze bij de aanbesteding van dienstvoertuigen. Status hiervan is : ter info. Alle op TenderNed

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland

Aanbestedingsprotocol gemeente Steenwijkerland Inhoudsopgave 1. Drempelbedragen werken 2. Drempelbedragen leveringen 3. Drempelbedragen diensten 4. Inkoop-/ aanbestedingsformulier enkelvoudige uitnodiging 5. Inkoop-/ aanbestedingsformulier meervoudig

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Brunssum. Datum: 1 juni 2015 Rapportnummer: 2015/083 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Brunssum niet eerlijk en niet objectief uitvoering

Nadere informatie

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies:

Collegevoorstel Inleiding: Feitelijke informatie: Afweging: Inzet van middelen: dekking Procedure: vervolgstappen inkoop Advies: College Onderwerp: V200801594 Verlenging contract mbt afvoer van afval van milieustraat van 1 april 2009 tot en met 30 juni 2009 met bedrijven P.A. van Erp en Zn. BV en A.G. van Iersel en Zn. BV Collegevoorstel

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Bedrijfsvoering 31 maart 2015 onderwerp Aanbesteding accountant boekjaren 2015-2018 40648 zaakkenmerk Inleiding Vanwege het aflopen van het contract met

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe.

Gerneente Delft. Ter informatie zenden wij u notitie Gunningsbesluit aanbesteding Wmo hulpmiddelen toe. Gerneente Delft Retouradres. Wijk- en Stadszaken, Postbus 340, 2600 AH Delfl Gemeenteraad van Delft Afd.!^iT? Gemefente Delft Kopie 2 9 MEI 2009 Datum Ons kenmerk 975440 Uw brief van Onderwerp Toezending

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten.

B&W Vergadering. 2. Het college gaat akkoord de opdracht volgens de Nationaal Openbare procedure in de markt te zetten. 2.1.4 Aanbesteding Beveiligingsdiensten Stadskantoor 2018-2022 1 Dossier 2198 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2198 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 10 oktober 2017 Agendapunt 2.1.4 Omschrijving

Nadere informatie

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers.

Ter informatie: in totaal benaderen wij voor deze meervoudig onderhandse aanbesteding vijf leveranciers. Aan de geselecteerde gegadigden Begeleidend schrijven Natuurlijke begrazing door schapen in de gemeente Leeuwarden 2016-Z8801 Stadsontwikkeling en -beheer Wijkzaken, team Buitendienst Hans Sterkenburg

Nadere informatie

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013

gemeente roerdalen datum 15 augustus 2013 gemeente roerdalen 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 GEMEENTE Roerdalen stuknummer RD/2013-3937 Ontvangstdatum: 15-8-2013 Raadsinformatiebrief uw

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân

Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en aanbestedingsbeleid CBO Meilân Inkoop- en Aanbestedingsbeleid CBO Meilân Opgesteld: Sjoerd Seffinga Besproken: directieoverleg 7 juli 2016 Bespreken: auditcommissie 4 oktober 2016 Aanpassing:

Nadere informatie

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken

Wethouder Verlinden. Wethouder van den Beuken B&W advies 8-9-2015 0:00:00 Opsteller H.J.M. Rademakers Eenheid Dienstverlening Team Team WO Portefeuillehouder De heer J.M.M. van den Beuken (wethouder) B en W advies Burgemeester Verhoeven Walraven Verlinden

Nadere informatie

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES

CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES CHECKLIST AANBESTEDINGSPROCEDURES Deze checklist dient bij aanbestedingsprocedures te worden gebruikt en deze checklist moet alleen worden ingevuld indien op voorhand zeker is dat de waarde van de opdracht

Nadere informatie

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637

KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN. 10-6-2014 Corsanummer: 14.038637 KLACHTAFHANDELING BIJ AANBESTEDEN Standaard voor klachtafhandeling I. Inleiding Waarom een standaard voor klachtafhandeling bij aanbestedingen? In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting. Inleiding. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Contractverlenging n.a.v. eerste evaluatie InforMeer

Nota van B&W. Samenvatting. Inleiding. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Contractverlenging n.a.v. eerste evaluatie InforMeer gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Contractverlenging n.a.v. eerste evaluatie InforMeer Portefeuillehouder mr. A.Th.H. Van Dijk Collegevergadering 17 oktober 2006 Inlichtingen Nathalie Goudsmit

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 22 december 2015 Agendapunt: RTG: 08 december 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 22 december 2015 Agendapunt: RTG: 08 december 2015 Reg.nr:Z.08568 INT.12807 Pagina 1 van 6 GEMEENTE NUTH Raad: 22 december 2015 Agendapunt: RTG: 08 december 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Gemeentelijke publicaties per 1 januari 2016. 1. Samenvatting Nu het

Nadere informatie

Evaluatie systematiek groslijsten

Evaluatie systematiek groslijsten Evaluatie systematiek groslijsten 2013-2015 Eenheid Advies & Control team Juridische zaken d.d. 2 juni 2016 PAGINA 2 VAN 9 Inleiding Het college heeft bij besluit van 27 augustus 2013 de beleidsregels

Nadere informatie

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN

KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN KLACHTENREGELING AANBESTEDEN WETTERSKIP FRYSLÂN 7 mei 2013 1 Inhoud I. Inleiding... 3 a. Begrippen;... 3 b. Doel Klachtenregeling aanbesteden... 3 c. Juridische basis... 3 II. Klachten van Ondernemers

Nadere informatie

Openbare Agenda Collegevergadering 31-03-2015 Aanwezig:

Openbare Agenda Collegevergadering 31-03-2015 Aanwezig: Openbare Agenda Collegevergadering 31-03-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs. A.M.M.H.

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk

Inkoopstrategie. Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling. Projectgegevens Korte omschrijving van het in te kopen product, dienst of werk (Startformulier Inkoop en aanbestedingen) Omschrijving Naam van het project Het betreft een Algemene gegevens Aanvrager Functie Afdeling Budgethouder Functie Afdeling Geraamde waarde excl. btw Begrotingspost

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Bouwen Gunningsadvies voor zonnepanelen op gemeentehuis en gemeenteloods Afdelingshoofd Auteur : Lommerse, H.C.J. : Ransz, E.W.M.G. Datum vergadering

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM

INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM INKOOPSTRATEGIE: INKOOPPROCEDURE UITBREIDING CAMERATOEZICHT GEMEENTE LEERDAM IBMN-2017-LEE-PH-001 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Doelstelling.....3 3. Huidige situatie... 3 4. Het juridisch kader...

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis

Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis svoorstel Onderwerp: Aanpassen drempelbedragen Strategisch Inkoop- en aanbestedingsbeleid in verband met economische crisis Portefeuillehouder: T. Houwing-Haisma Personeel, Juridische Zaken en Communicatie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID

2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID 2014 INKOOP & AANBESTEDINGSBELEID I 1. Inkopen Woningstichting St. Joseph probeert tegen zo laag mogelijke kosten leveringen (ook projecten) en diensten te verwerven volgens een kwaliteit die zoveel mogelijk

Nadere informatie

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005

NOTA AANBESTEDINGSBELEID. feb. 2005 NOTA AANBESTEDINGSBELEID feb. 2005 1. Leeswijzer Deze nota begint met definities. De begrippen werk, levering en dienst worden omschreven, alsmede de verschillende aanbestedingsprocedures. Daarna komen

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Kenmerk: BB / LH Vaals, Agendapunt nr. 2005/MID/019 Raadsvergadering d.d

Kenmerk: BB / LH Vaals, Agendapunt nr. 2005/MID/019 Raadsvergadering d.d Kenmerk: BB / LH 050016 Vaals, 13-12-2005 Agendapunt nr. 2005/MID/019 Raadsvergadering d.d. 19.12.2005 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Nota aanbestedingsbeleid 2005 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 12 februari 2015 Groot Onderhoud Wegen

agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 12 februari 2015 Groot Onderhoud Wegen Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- Leefomgeving 12 februari 2015 onderwerp Groot Onderhoud Wegen 2015 38931 zaakkenmerk Inleiding Het Wegenbeheersplan is bedoeld om via planmatig onderhoud

Nadere informatie

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding

postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein uw kenmerk zaaknummer datum uw brief van blad 1 van 5 behandeld door P. Budding postadres Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Gemeenteraad IJsselstein Postbus 26 3400 AA IJsselstein bezoekadres Overtoom 1 3401 BK IJsselstein t 14 030 f 030 6884350 e info@ijsselstein.nl betreft Artikel

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig:

Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015. Aanwezig: Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 28-7-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole

Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Plan van aanpak Aanbesteding Accountantscontrole Bij de aanbesteding van de accountantsdienstverlening zijn de volgende zaken van belang, die voorafgaand aan de eerste externe procedurestap helemaal helder

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen EUA Kennisgevingen. Herkomst in document. Vraag. Antwoord

Nota van Inlichtingen EUA Kennisgevingen. Herkomst in document. Vraag. Antwoord Vraag Herkomst in document Antwoord Vraag 1 Bewijsnummers worden volgens de Raamovereenkomst geleverd door GroupM. Op pagina 7 staat dat opdrachtnemer moet garanderen dat bewijsvoering van kennisgevingen

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen.

Binnen de plaatsgevonden aanbesteding zijn er twee mogelijkheden om op korte termijn aan deze vraag te voldoen. Collegevoorstel Inleiding: Op 27.11.2007 heeft u kennis genomen van de ontwikkelingen m.b.t. het Deltaplan inburgering en de gevolgen hiervan voor de gemeente en is door u het besluit genomen tot het aanbieden

Nadere informatie

Voorstel aan het Algemeen Bestuur:

Voorstel aan het Algemeen Bestuur: DIRECTIE Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond DIRECTIE Tel: 0475-394240 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl info@wbl.nl Corsanr. UNIT STAF STAF WH ZVB P&C P&O pc/ps-2010.05449 Voorstel aan het Algemeen

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Inhuur strategisch adviseur grondzaken / planeconoom voor Plan Zuid. Gemeentewinkel

Onderwerp: Inhuur strategisch adviseur grondzaken / planeconoom voor Plan Zuid. Gemeentewinkel Onderwerp: Inhuur strategisch adviseur grondzaken / planeconoom voor Plan Zuid openbaar Rapport aan B&W d.d. 21 oktober 2015 Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling secretaris P. van Boxtel

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015

GEMEENTE OLDEBROEK. Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 23 april 2015 Voorstel van het college aan de raad Onderwerp: Tijdelijke huisvesting basisschool De Wegwijzer. Agendapunt Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg

Nadere informatie

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college

Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Regeling behandeling aanbestedingsklachten Alfa-college Artikel 1 Een klacht is een schriftelijke melding van een onderneming die belang heeft bij de aanbesteding waarin de ondernemer gemotiveerd aangeeft

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-04-2016 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-04-2016 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 12-04-2016 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016

Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet. Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 Webinar Wijzigingen op de Aanbestedingswet Door: Anke Stellingwerff Beintema Datum: 8 maart 2016 1 Drempelwaarden m.i.v. 1 januari 2016 Drempels vanaf 1 januari 2016 Centrale overheid/ Decentrale overheid

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo

Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen D66 art. 39 RvO over vervanging bij ziekte Wmo Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Op 29 juni 2016 heeft

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 16-12-2014 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 16-12-2014 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 16-12-2014 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 2015-2017 Inhoudsopgave 1. DEFINITIES 2. DOELSTELLINGEN 3. UITGANGSPUNTEN 3.1 Algemeen juridisch kader 3.2 Algemene

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

GEMEENTE WINTERSWIJK ^ ' 26NOV. 2015. Afgedaan

GEMEENTE WINTERSWIJK ^ ' 26NOV. 2015. Afgedaan GEMEENTE WINTERSWIJK B&W-nota ^ ' 26NOV. 2015 Afgedaan PaT nr(s) geregistreerde stuk(ken): 94835 blad: 1/6 datum nota: 19 november 2015 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 539

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Zaaknummer: ORGOGJVZ04. Vernieuwing discussiesysteem raadzaal Collegevoorstel Inleiding Het huidige discussiesysteem in de raadzaal in het gemeentehuis in Vlijmen vertoont steeds vaker gebreken. De storingen die het systeem regelmatig tijdens raadsvergaderingen vertoont,

Nadere informatie

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW.

De gehanteerde bedragen die in de navolgende hoofdstukken zijn genoemd zijn ramingen. De bedragen zijn exclusief eventueel verschuldigde BTW. Richtlijn aanbestedingen Ameland 1. Inleiding Per 1 april 2013 is de Aanbestedingswet 2012 van toepassing op overheidsopdrachten en raamovereenkomsten voor werken, diensten en leveringen boven én onder

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad

Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Schriftelijke vragen aan het College van B&W Reglement van orde Gemeenteraad Aan de voorzitter van de Gemeenteraad Gemeente De Bilt Vragensteller: Ebbe Rost van Tonningen namens de fractie van Beter De

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed

In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed In zes stappen volledig digitaal aanbesteden via TenderNed 1 2 3 4 5 6 TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken Publiceren Stap 1 Stap 2 Publiceren van de aankondiging over

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2013 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad

Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Ons kenmerk G.14.01730 G.14.01730 Voorstel van college dan wel burgemeester aan gemeenteraad Raadsnummer: BP/282 Datum collegebehandeling: 13 mei 2014 Steller: J.H.M.Martens Portefeuillehouder: P. Laheij

Nadere informatie

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht

Aanbesteden door de Twentse gemeenten. Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Aanbesteden door de Twentse gemeenten Mariëlle Eshuis, inkoopcoördinator Noaberkracht Inkopen in Twente Wat zijn de regels? Wat is het beleid? Enkele feiten en cijfers Voorbeelden en tips Aanbestedingsregels

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma 2016

Onderzoeksprogramma 2016 Onderzoeksprogramma 2016 Mei 2016 1 Onderzoeksprogramma 2016 1. Inleiding In de verordening op de Rekenkamercommissie Overbetuwe is opgenomen dat de rekenkamercommissie jaarlijks een onderzoeksprogramma

Nadere informatie

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet.

Gemeentewinkel. Beoogd effect Duidelijkheid of Scherpenzeel deelneemt aan de gemeenschappelijke aanbesteding voor vate telefonie en internet. Onderwerp: Gemeentelijk vaste Telefonie en internet Rapport aan B&W d.d. 28 juni 2016 secretaris Jan Koopman Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving

Nadere informatie

417788 GJ Eeftink Gri --

417788 GJ Eeftink Gri -- SAMENVATTING RAADSVOORSTEL EN -BESLUIT 417788 GJ Eeftink Gri -- AGENDANUMMER B2 BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN Niet van toepassing REDEN VAN AANBIEDING Volgens artikel 213, lid 2 Gemeentewet wijst de raad

Nadere informatie

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken

Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Leidraad Groslijstmethodiek voor meervoudig onderhandse aanbestedingen van civiel en cultuurtechnische Werken Gemeente Vlaardingen, Sectie Voorbereiding & Realisatie November 2016 Inleiding Deze leidraad

Nadere informatie

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Aan De raads- en duoburgerleden Tel:

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Gemeente Bergen op Zoom Raadsmededeling I Datum 2 0 JUNI 2017 Nr. Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Email: K.terstappen@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Portefeuillehouder(s)

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl

Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl Nieuwegein Postbus 1 3430 AA Bezo< adres Stadsplein 1 3431 Li www.nieuwe< ein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 m K- BIC: BNGHNL2G 2015-? 9 6 Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Contactpersoon Laureen

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : Auditcommissie AB CATEGORIE : A-STUK (Afdoeningsstuk) VERGADERING D.D. : 30 september 2014 NUMMER : SEC//AKS/PvL/8375 OPSTELLER : P. van der Loo, 0522-276709

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen.

Ter besluitvorming door het college 1. Brief aan de gemeenteraad van Nijmegen aangaande de stand van zaken met betrekking tot TSN vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Programma Zorg & Welzijn BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting In november 2015 heeft TSN surseance van betaling aangevraagd. In veel gevallen leidt

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine!

Blik p. Informatieboek. Sint-Michielsgestel. Alles over het magazine! Blik p Sint-Michielsgestel Informatieboek Alles over het magazine! Beste Ondernemer, Na het doorlezen van dit boekje bent u helemaal op de hoogte van BlikOp Sint-Michielsgestel.nl en het nieuwste magazine

Nadere informatie

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H.

Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 gemeente@winsum.nl (t.a.v. D.S.H. Vergadering: 23 november 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: (wnd) burgemeester P. van der Zaag Behandelend ambtenaar D.S.H. Elzinga, 0595 447753 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.

Nadere informatie

Evaluatie Opdracht: Contractnummer:

Evaluatie Opdracht: Contractnummer: Evaluatie Opdracht: Contractnummer: A. Algemene informatie 1 Dienst / Bedrijf 2 3 Sector en afdeling Contactpersoon Opdrachtgever 4 Contactpersoon: Gegevens Opdrachtnemer Naam Bedrijf: KVK-nummer: Adres:

Nadere informatie

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen

Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Systematiek groslijsten gemeente Hoogeveen Rogier Molenaar 26 januari 2014 PAGINA 2 VAN 9 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Groslijsten 4 3. Procedure 5 3.1. Toetreding tot de groslijst 5 3.2. Selectie uit

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie