HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET STEMRECHTLOZE AANDEEL"

Transcriptie

1 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1

2 PLAN VAN BEHANDELING 1. IntroducIe 2. Flex- BV 3. Stemrechtloze aandelen 4. CerIficaten van aandelen 5. ParIcipaIebewijzen 6. Redelijkheid en billijkheid 2

3 DE FLEX- BV WETTELIJK KADER Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV- recht (Kamerstukken , Stb. 2012, 299) Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering BV- recht (Kamerstukken , Stb. 2012, 300) Uitwerking: wijzigingen in Boek 2 BW In werking treding per 1 oktober 2012 (Stb. 2012, 301) 3

4 DE FLEX- BV UITGANGSPUNTEN (1) Minder dwingend en meer regelend recht; Meer vrijheid voor aandeelhouders om de onderneming naar eigen inzicht en wensen vorm te geven met voldoende waarborgen voor de belangen van andere parijen (in het bijzonder minderheidsaandeelhouders); Regels die onnodig belemmerend of ineffecief zijn, vervallen; Vermindering van (administraieve) lasten; EvenwichIge bescherming van crediteuren; 4

5 DE FLEX- BV UITGANGSPUNTEN (2) Het wegnemen van rechtsonzekerheid; Aansluiten bij de behoefen van de hedendaagse, naionale en internaionale prakijk; Aansluiten bij ontwikkelingen in de ons omringende landen en de Europese Unie; Geen nieuwe rechtsvorm, maar oplossing van knelpunten in het (huidige) BV- recht. 5

6 DE FLEX- BV HOOFDLIJNEN (1) - Meer vrijheid van inriching; - EvenwichIg systeem van crediteurenbescherming; - Bescherming van minderheidsaandeelhouders; - Crediteurenbescherming gebaseerd op een uitkeringstest in combinaie met aansprakelijkheidssancies voor bestuurders en aandeelhouders; - Afschaffing minimumkapitaal van ; - Vervallen van verplichte blokkering van de overdraagbaarheid van aandelen; 6

7 DE FLEX- BV HOOFDLIJNEN (2) - Verruiming van mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden; - Wekelijke geschillenregeling verbeterd; - Mogelijkheid ingevoerd om in de statuten te voorzien in: a. stemrechtloze aandelen; b. winstrechtloze aandelen; en/of c. een flexibele verdeling van stemrecht. 7

8 SOORTEN AANDELEN IN DE FLEX- BV (1) Aandelen met volledig stemrecht: aandelen met stemrecht ten aanzien van alle voorkomende onderwerpen in de algemene vergadering (ongeacht het aantal stemmen dat op deze aandelen kan worden uitgebracht) (art. 2:228 lid 1 BW); Stemrechtloze aandelen: aandelen die geen stemrecht hebben in de algemene vergadering (ongeacht of deze aandelen stemrecht toekomt in een vergadering van houders van stemrechtloze aandeelhouders) (art. 2:228 lid 5 BW); Beperkt stemgerech;gde aandelen: aandelen met beperkt stemrecht ten aanzien van alle besluiten in de algemene vergadering (art. 2:228 lid 2 jo. lid 4 BW); 8

9 SOORTEN AANDELEN IN DE FLEX- BV (2) Winstrechtloze aandelen: aandelen die geen recht geven op uitkering van winst of reserves (art. 2:216 lid 7 BW); Beperkt winstgerech;gde aandelen: aandelen die beperkt recht geven op uitkering van winst en/of reserves (art. 2:216 lid 7 BW); Aandelen met gedifferen;eerd stemrecht: aandelen waarop meer dan één stem kan worden uitgebracht ten aanzien van alle besluiten in de algemene vergadering (art. 2:228 lid 3 jo. lid 4 BW). NB: dit zijn nieuwe soorten aandelen naast reeds bestaande mogelijkheden als (cumulaief) preferente aandelen en prioriteitsaandelen 9

10 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL VOORGESCHIEDENIS (1) - Pleidooi voor stemrechtloos aandeel in de literatuur sinds circa 1970; - Bekende rechtsfiguur in buitenlandse rechtstelsels: Nederlandse AnIllen, UK, Spanje, België, Duitsland, Italië, Frankrijk, Zwitserland, VS en Japan. Wel telkens andere uitwerking; - Ambtelijk voorontwerp van het wetsvoorstel flex- BV kende geen stemrechtloos aandeel en volgde aanbeveling Expertgroep: in Nederland geen stemrechtloze aandelen invoeren, omdat (i) cer;ficaten en statutaire winstbewijzen reeds mogelijk zijn, (ii) gedifferen;eerd stemrecht mogelijk wordt, en (iii) een gecompliceerde regeling, zoals in het buitenland moet worden vermeden. - KriIek daarop vanuit de (rechts)prakijk; 10

11 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL VOORGESCHIEDENIS (2) Wetgever heef alsnog het stemrechtloze aandeel geïntroduceerd (art. 2:228 lid 5 BW): Anders dan bij het opstellen van het ambtelijk voorontwerp werd verondersteld, is gebleken dat er ook naast de invoering van flexibel stemrecht in de statuten behoege bestaat aan wehelijke facilitering van aandelen zonder stemrecht. Er is in dit verband opgemerkt dat het stemrechtloze aandeel in interna;onaal verband een gebruikelijke figuur is en daarom van nut kan zijn voor interna;onale (houdster) structuren. De status van par;cipa;ebewijzen, zijnde winstrechten die statutair worden vormgeven als een aandeel zonder stemrecht, naar huidig (lees: oud) recht onzeker is. Uit de consulta;e komt naar voren dat ook cer;ficering in de prak;jk geen bevredigend alterna;ef biedt, omdat daarmee niet wordt bereikt dat op de aandelen geen stemrecht kan worden uitgeoefend. Cer;ficering blijkt bovendien in het buitenland moeilijk uit te leggen en leidt tot rela;ef hoge kosten in de vorm van het instellen van een administra;ekantoor. 11

12 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DE WET (1) Art. 2:228 lid 5 BW: In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de statuten bepalen dat aan aandelen geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. Een dergelijke regeling kan slechts worden getroffen ten aanzien van alle aandelen van een bepaalde soort of aanduiding waarvan alle aandeelhouders instemmen of waarvan voor de uitgige in de statuten is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De aandelen worden in de statuten als stemrechtloos aangeduid. Ten aanzien van stemrechtloze aandelen kan niet op grond van ar;kel 216 lid 7 worden bepaald dat zij geen recht geven tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap. 12

13 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DE WET (2) Art. 2:228 lid 5 BW: De statuten kunnen bepalen dat aan aandelen geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden (afwijking van hoofdregel van art. 2:228 lid 1 BW), wel stemrecht in de vergadering van houders van stemrechtloze aandelen; Een dergelijke regeling kan slechts worden getroffen ten aanzien van alle aandelen van een bepaalde soort of aanduiding (bijvoorbeeld nummer of leker) waarvan alle aandeelhouders instemmen of waarvan voor de uitgife in de statuten is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden; De aandelen worden in de statuten als stemrechtloos aangeduid; Ten aanzien van stemrechtloze aandelen kan niet op grond van art. 2:216 lid 7 BW worden bepaald dat zij geen recht geven tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap. 13

14 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DE WET (3) Het stemrechtloze aandeel is een afwijking van de hoofdregel: Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Iedere aandeelhouder heeg ten minste één stem (art. 2:228 lid 1 BW). De wetgever heef gekozen voor een eenvoudige regeling van het stemrechtloze aandeel. Geen stemrechtloos aandeel in de NV (zie voor pleidooi daartoe R.A. Wolf, TvOB , p ) 14

15 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DEFINITIE (1) NegaIeve definiie van aandeel in de flex- BV: Rechten die stemrecht noch aanspraak op uitkering van winst of reserves omvahen, worden niet als aandeel aangemerkt. (art. 2:190 BW) De wet noch de toeliching daarop geven een - echte, posiieve definiie van een (stemrechtloos) aandeel. 15

16 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DEFINITIE (2) In de literatuur wordt een aandeel verschillend omschreven of gedefinieerd. een aandeel is een aandeel indien het als zodanig uitgegeven is Gemene deler: - lidmaatschapsverhouding tot de vennootschap; - vermogensrecht (art. 3:6 BW) van eigen aard: a. zeggenschapsrechten b. financiële rechten 16

17 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DEFINITIE (3) DefiniIe BV (art. 2:175 BW): De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in een of meer overdraagbare aandelen verdeeld kapitaal. De aandelen zijn op naam gesteld. Een aandeelhouder is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandelen behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen, onverminderd het bepaalde in ar;kel 192. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. 17

18 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL DEFINITIE (4) Eigen definiie: Het stemrechtloze aandeel is een vermogensrecht op naam, in de vorm van een aandeel uitgegeven door de BV, dat kapitaal in een BV vertegenwoordigt, waaraan de rechten en verplich;ngen volgens de wet en de statuten van de BV zijn verbonden, waaronder het recht op winst en/of reserves van die BV, doch aan welk aandeel geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. 18

19 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL KENMERKEN EN RECHTEN (1) Op hoofdlijnen: Het stemrechtloze aandeel kan statutair worden gecreëerd vóór uitgife daarvan of na uitgife van een aandeel (zie R.A. Wolf, WPNR 2014/7011, p ); Na uitgife van een aandeel kan het daaraan verbonden stemrecht slechts worden ontnomen indien alle houders van die aandelen daarmee instemmen; De stemrechtloze aandeelhouder heef alle aandeelhoudersrechten, behalve het stemrecht en het voor- keursrecht ex art. 2:206a BW, tenzij - wat het voorkeursrecht betref - de statuten anders bepalen. Zo heef de stemrechtloze aandeelhouder wel vergaderrecht en winstrecht; 19

20 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL KENMERKEN EN RECHTEN (2) Stemrechtloze aandelen zijn aandelen van bepaalde soort of aanduiding; Houders van stemrechtloze aandelen vormen orgaan in de zin van art. 2:189a BW à eventueel toekennen bevoegdheden (statutair); Houders van stemrechtloze aandelen hebben stemrecht in vergadering van houders stemrechtloze aandelen; 20

21 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL KENMERKEN EN RECHTEN (3) Op grond van het bepaalde in art. 2:346 BW kunnen stemrechtloze aandeelhouders onder de in dat arikel geformuleerde voorwaarden een enquêteverzoek indienen; Stemrechtloze aandeelhouders kunnen zich tot de rechter wenden met de vordering tot vernieiging van een besluit op grond van art. 2:15 BW wegens schending van de vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid van art. 2:8 BW; Uit de definiie van de BV volgt dat er sowieso één aandeel met stemrecht moet zijn, zodat in de algemene vergadering alijd tot besluitvorming kan worden overgegaan. Daarvoor is - uiteraard - stemrecht vereist; Aanbiedingsregeling van art. 2:195 BW: houders van stemrechtloze aandelen kunnen alleen op die aandelen reflecteren, dus niet op gewone aandelen, tenzij statutair anders is bepaald; 21

22 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL KENMERKEN EN RECHTEN (4) Een aandeel kan niet zowel stemrechtloos als winstrechtloos zijn, zo volgt uit art. 2:190 BW; Geheel stemrechtloos is het stemrechtloze aandeel niet. Wordt aan de winstrechten van de stemrechtloze aandeelhouder azreuk gedaan, dan zal hij met een dergelijke statutenwijziging moeten instemmen, zie art. 2:216 lid 8 jo. lid 6 BW; Aan een stemrechtloos aandeel zal daarom alijd recht op uitkering van winst en/of reserves, al dan niet beperkt, verbonden moeten zijn, zie art. 2:228 lid 5 BW en 2:216 lid 7 BW. Een stemrechtloos aandeel met een beperkt winstrecht of recht op reserves is mogelijk; Berekening meerderheden en quora: hoofdregel art. 2:24d lid 1 BW: stemrechtloze aandelen tellen niet mee, uitgezonderd de arikelen genoemd in art. 2:24d lid 2 BW. 22

23 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL VOORDELEN (1) het bieden van financiële deelname in de vennootschap, zonder de stemverhoudingen aan te tasten (investeerders, (erf)opvolging in familievennootschappen, werknemersparicipaies en bij banken en financieringsmaatschappijen); het voorkomen dat aanvankelijk overeengekomen stemverhoudingen in een vennootschap wijzigen bij (toekomsige) kapitaalinjecies; 23

24 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL VOORDELEN (2) Ten opzichte van cerificering van aandelen heef de uitgife van stemrechtloze aandelen: lagere invoeringskosten; In internaionaal verband een gebruikelijke figuur (nu{g bij internaionale (houdster- ) structuren, aantrekkelijkheid van Nederland als vesigingsland); Anders dan bij cerificaten, waar het stemrecht toekomt aan een AK, kan men bereiken dat er helemaal geen stemrecht bestaat. 24

25 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL NADELEN Aan aandeelhouders wordt een belangrijk element (het stemrecht) van het aandeel- houderschap wordt ontnomen; Binnen één vennootschap kan er een grote diversiteit van aandelen bestaan. Hierdoor kan de complexiteit van statutaire regelingen toenemen. 25

26 HET STEMRECHTLOZE AANDEEL OVERGANGSRECHT De invoering van deze aandelen leidt niet tot overgangsrechtelijke problemen. Deze aandelen zijn opioneel; ontstaan pas als de statuten daartoe zijn aangepast en als ze zijn uitgegeven. 26

27 HET AANDEEL MET GEDIFFERENTIEERD STEMRECHT Het wekelijk uitgangspunt: Het stemrecht verhoudt zich evenredig tot de nominale waarde van de aandelen (art. 2:228 lid 2 en 3 BW). Afwijken daarvan is mogelijk (art. 2:228 lid 4 BW). Bij statuten kan worden voorzien in een flexibel stemrecht (+/- ), doch slechts ten aanzien van alle besluiten van de algemene vergadering. Hoe kan niekemin differeniaie per besluit plaatsvinden? Vergadering van bijzonder soort aandelen, toekennen van bevoegdheden, ook in die vergadering variëren aantal stemmen (zie bijv. Boschma & Kuijers- Tollenaar, WPNR 2013/6962). 27

28 BEPAALDE SOORT OF AANDUIDING (1) Aanduiding: bijvoorbeeld nummer of leker Soort of aanduiding vermelden in aandeelhoudersregister (art. 2:194 BW) Onderscheid tussen bepaalde soort of bepaalde aanduiding (niet) duidelijk? (Zie R.A. Wolf, JBN 2014/11 met naschrif H. Koster, reacie op H. Koster, JBN 2013/66) Aandelen waarbij bevoegdheden worden toegekend, moeten statutair gecreëerd worden. Besluit AV tot toekenning van aanduiding is daartoe onvoldoende. Waarom dan niet die aanduiding in de statuten opnemen? (aanpassing art. 2:178 BW?) 28

29 BEPAALDE SOORT OF AANDUIDING PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS (1) Zeggenschap kan niet alleen worden toegekend aan een nieuw uitgegeven soort aandelen, maar ook aan bestaande aandelen met een bepaalde aanduiding. (Kamerstukken I 2011/12, en , nr. E, p. 24). In art. 2:178 BW geen bepaalde aanduiding opgenomen, omdat Zou een dergelijke aanduiding is de statuten moeten worden vermeld, dan zou de beoogde flexibiliteit niet worden gerealiseerd. (Kamerstukken I 2011/12, en , nr. C, p. 16). 29

30 BEPAALDE SOORT OF AANDUIDING PARLEMENTAIRE GESCHIEDENIS (2) Voorbeeld art. 2:242 BW: Om de mogelijkheden van besluitvorming te verruimen, voorziet ar;kel 242 in de mogelijkheid dat de statuten bepalen dat bestuurders worden benoemd door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Het wordt hiermee mogelijk dat aandeelhouders of groepen van aandeelhouders ieder een eigen bestuurder benoemen. (Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p. 91 (MvT)) en De expertgroep heeg opgemerkt dat de expliciete grondslag in ar;kel 242 voor een statutaire regeling desondanks gewenst is vanwege haar eenvoud en ondubbelzinnigheid. Deze aanbeveling is overgenomen. (Kamerstukken II 2006/07, , nr. 3, p. 91 (MvT)) 30

31 BEPAALDE SOORT OF AANDUIDING CONCLUSIE Zeggenschapsrechten moeten sowieso in de statuten worden omschreven en aan (de vergadering van houders van die) aandelen worden toegekend (art. 2:201 lid 3 BW); Redenering van minister (dus) niet juist. In art. 2:178 BW kan ook bepaalde aanduiding worden opgenomen; Onderscheid is vaag, zie art. 2:228 lid 5 BW: stemrechtloze aandelen zijn soort aandelen en worden in de statuten als stemrechtloos aangeduid ; Bepaalde aanduiding voor de prakijk relevant om aandelen en de houders daarvan makkelijk te kunnen onderscheiden (idenificaie, bijvoorbeeld familiestaken). 31

32 ORGAANBEGRIP (BV) Art. 2:189a BW: uitgebreid met aandelen van bepaalde aanduiding. Orgaan van de BV is onder meer de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Dus bijvoorbeeld ook de vergadering van winst- of stemrechtloze aandeelhouders. Tal van mogelijkheden (tenzij dwingend recht) om aan een orgaan bepaalde bevoegdheden toe te kennen (bijvoorbeeld): benoeming bestuurders/commissarissen (art. 2:242/252 BW); instrucierecht (art. 2:239 lid 4 BW); toekennen van vergaderrecht aan cerificaten (art. 2:227 lid 2 BW); bestemming winst en vaststelling uitkeringen (art. 2:216 BW). 32

33 ALGEMENE BESCHERMINGSREGELS BOEK 2 BW (BV) Categorieën: a. unanimiteit (art. 2:226 lid 2 en 3, 2:228 lid 4 en 5 en 2:231 lid 3, 2:242 lid 2, 2:252 lid 1 en 253 BW); b. goedkeuring (art. 2:231 lid 4 en 2:231a lid 1 BW); c. instemming (art. 2:195 lid 3, 2:208 lid 3 en 4, 2:216 lid 6 en lid 8 en 2:227 lid 4 BW); en d. vrijstelling (art. 2:192 lid 1, 2:192 lid 3 jo. 2:192a en 2:195 lid 4 BW). 33

34 GOEDKEURING ART. 2:231 LID 4 BW Besluit tot statutenwijziging; Specifiek azreuk aan recht van houders van aandelen van bepaalde soort of aanduiding; Goedkeurend groepsbesluit (per soort/aanduiding aandelen); Tenzij wijzigingsbevoegdheid voorbehouden en onverminderd evt. instemmingsvereiste (bijv. art. 2:216 lid 8 BW); Azreuk: wijziging in statutaire rechten die aan die soort aandelen zijn verbonden, waaronder ook invoering van wijzigingsbevoegdheid; Welke gevolg heef ontbreken goedkeuring? PG laat zich daarover niet uit. NieIg/ vernieigbaar (?) 34

35 INSTEMMING ART. 2:216 LID 8 BW (1) Instemming van alle houders van aandelen aan wier rechten de statutenwijziging azreuk doet; Wat moet worden verstaan onder azreuk? Daadwerkelijk azreuk doen: a. ruime opva{ng: wetgever blijkens parlementaire geschiedenis; b. enge opva{ng: Stokkermans en Dortmond. 35

36 INSTEMMING ART. 2:216 LID 8 BW (2) Ruime opva{ng: Een hoger winstrecht voor houders van bepaalde aandelen leidt de facto tot een lagere winstuitkering aan houders van andere aandelen. Dit moet worden gekwalificeerd als abreuk. (Kamerstukken I 2011/12, /32 426, nr. C, p. 23); Enge opva{ng: statutaire wijzigingen van het direct aan het aandeel verbonden financiële recht. 36

37 OMZETTING BV MET SA IN NV BV heef SA en zet zich om in NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV; Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:181 lid 3 BW; Art. 2:181 lid 4 BW geef regeling over schadeloosstelling; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Kapitaalgrens NV van Bijstorten? Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW n.v.t. (wel bij fusie en splitsing), zie art. 2:181 lid 5 BW 37

38 FUSIE BV MET SA EN NV Verdwijnende BV met SA en verkrijgende NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV, art. 2:311 lid 2 BW; Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:330a BW; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW wel bij fusie van toepassing! 38

39 SPLITSING BV MET SA EN NV Splitsende BV met SA en verkrijgende NV; Uitgangspunt: aandeelhouderschap van SA wordt voortgezet in NV, art. 2:334e lid 1 BW; Uitzondering art. 2:334e lid 3 sub d BW: Stemt SA niet in, dan schadeloosstelling ex art. 2:334ee1 BW; NV kent echter geen SA; Aandeelhouder in NV met gering stemrecht? Wijziging van zeggenschapsverhoudingen; Bijzondere rechten toegekend aan SA? Art. 2:231 lid 4 BW wel bij splitsing van toepassing! 39

40 ENKELE KNELPUNTEN afdwingbaarheid rechtsposiie: kapitaalverschaffer zonder stemrecht staat vaak op achterstand SA wordt beschermd door zesien regels: toepassing in de prakijk? posiie SA bij omze{ng, fusie en splitsing 40

41 CERTIFICATEN VAN AANDELEN (1) Scheiding zeggenschaps- en financiële rechten; Driehoeksverhouding: vennootschap, administraiekantoor (AK) en cerificaathouder; AK is juridisch eigenaar van de aandelen en oefent alle aan de aandelen verbonden rechten uit; Verhouding AK- cerificaathouder: administraievoorwaarden; 41

42 CERTIFICATEN VAN AANDELEN (2) NV: CerIficaten met en zonder medewerking van de vennootschap (niet wekelijk geregeld); BV: CerIficaten met en zonder vergaderrecht (art. 2:227 BW); Niet- royeerbare, beperkt royeerbare, royeerbare cerificaten; Wekelijke, gemeenschappelijk pandrecht voor cerificaathouder (art. 3:239 BW); CerIficaat van aandeel is vorderingsrecht op naam, levering volgens art. 3:94 BW, tenzij in administraievoorwaarden anders is bepaald (soms notariële akte). 42

43 CERTIFICATEN MET OF ZONDER MEDEWERKING Bewilligd/niet- bewilligd (NV): geen wekelijke regels; Ruime leer: iedere vorm van feitelijke betrokkenheid bij cerificering leidt tot medewerking van de vennootschap; Enge leer: rechtshandeling gerichte benadering. Statuten van vennootschap met medewerking uitgeven, uitgife besluit, aanvaarding in administraievoorwaarden; Rechtspraak: 1. Hof A dam (OK) 21 juni 2007, JOR 2007/182 (Kalter/The Greenery), r.o. 3.2; 2. Rb. A dam 25 augustus 2010, JOR 2010/301 (CFS), r.o Lees de noot van Nowak. 43

44 CERTIFICATEN MET OF ZONDER VERGADERRECHT Vergaderrecht (art. 2:117/2:227 BW): recht om AV bij te wonen en daar het woord te voeren. Let op aan vergaderrecht gekoppelde rechten, bijvoorbeeld oproeping, machiging tot bijeenroepen AV etc. Wijziging van vergaderrecht: ontneming, art. 2:227 lid 4 BW: Slechts met instemming van cerificaathouder, tenzij reeds voorbehouden Bevoegdheid tot verbinden/ontnemen van vergaderrecht ligt bij AV, kan echter ook statutair gedelegeerd aan orgaan worden (art. 2:227 lid 2 BW, laatste volzin). CerIficaathouders met vergaderrecht inschrijven in aandeelhoudersregister (art. 2:194 BW, laatste volzin). 44

45 CERTIFICATEN, VERGADERRECHT, OVERGANGSRECHT (1) Specifiek overgangsrecht: art. V.2 lid 1 en 6 Invoeringswet Flex- BV Vennootschap schrijf uiterlijk 1 oktober 2013 vergadergerechigde cerificaathouders in. Zo niet, verval van vergaderrecht? Nee! Bewilligde cerificaathouders kunnen inschrijving verzoeken Weigert de vennootschap, dan verzoek bij rechtbank Aan bewilligde cerificaten bij eerste statutenwijziging vergaderrecht verbinden; Oude oproepingsvereisten (art. 2:223 lid 2 en 3 oud BW) kunnen van belang blijven 45

46 CERTIFICATEN, VERGADERRECHT, OVERGANGSRECHT (2) Discussie bewilligd/niet- bewilligd blijf van belang Wat te doen in onzekere periode? Risicoanalyse Is overgangsrecht tekstueel sluitend? Art. V.2 lid 1: de vennootschap, art. 2:194 BW spreekt over bestuur Art. V.2 lid 6: vergaderrecht verbinden aan houders van cer;ficaten? Art. 2:227 BW: aan cerificaten Geldt lid 1 ook voor nieuwe cerificaten, d.w.z. cerificaten met vergaderrecht uitgegeven na 1 oktober 2012? 46

47 STELLING De cerificaathouder zonder vergaderrecht behoort niet tot de kring van betrokkenen, zoals bedoeld in art. 2:8 BW. Aan hem komt daarom niet een vordering tot vernieiging van besluiten ex art. 2:15 lid 1 sub b BW toe. 47

48 CERTIFICATEN MET EN ZONDER VERGADERRECHT (Nieuw) BV- recht: Vergaderrecht (art. 2:227 lid 1 BW): recht om AV bij te wonen en daar het woord te voeren; De statuten kennen vergaderrecht toe (art. 2:227 lid 2 BW); Aan vergaderrecht gekoppelde rechten, bijvoorbeeld oproeping, machiging tot bijeenroepen AV etc, maar ook art. 3:259 BW; Uitgangspunt ( ) is dat de vennootschap zelf bepaalt of er cer;ficaten met vergaderrecht worden toegelaten, en zo ja, aan welke cer;ficaten dat vergaderrecht toekomt. Het zijn ( ) in beginsel de aandeelhouders die bepalen in hoeverre de besluitvorming in de algemene vergadering open staat voor anderen (Kamerstukken II, , nr. 3, p. 81, MvT). 48

49 CERTIFICAATHOUDER ZONDER VERGADERRECHT EN ART. 2:8 BW Behoort de cerificaathouder zonder vergaderrecht tot de kring van betrokkenen in de zin van art. 2:8 BW? Drie opva{ngen: 1. Ja o.a. Nowak, Van Schilfgaarde & Huizink 2. Nee o.a. Dortmond, Hamers, Schwarz, Stokkermans & Wolf (Ondernemingsrecht , p. 3-10) 3. Redelijk belang- benadering o.a. Assink, Brink, Van Solinge & Nieuwe Weme 49

50 VERNIETIGING VAN BESLUITEN EX ART. 2:15 LID 1 SUB B BW Komt de cerificaathouder zonder vergaderrecht de vordering ex art. 15 lid 1 sub b toe? Drie opva{ngen: 1. behoort wel tot kring van art. 2:8 BW, dus wel art. 2:15 BW (ruime opva{ng); 2. behoort niet tot kring van art. 2:8 BW, maar wel art. 2:15 BW (redelijk belang- benadering, financieel oogpunt); 3. behoort niet tot kring van art. 2:8 BW, dus geen art. 2:15 BW (enge opva{ng). 50

51 CONCLUSIE De cerificaathouder zonder vergaderrecht behoort niet tot kring van art. 2:8 BW, dus geen art. 2:15 BW, omdat: sluit aan bij PG; strook met jurisprudenie onder oud recht; er heef geen toekenning en aanvaarding van bevoegdheden tussen vennootschap en cerificaathouder plaatsgevonden; CerIficaathouder heef andere mogelijkheden voor redres: art. 6:162 BW, schorsing besluit in KG en enquêterecht. 51

52 PARTICIPATIEBEWIJZEN (1) Tegen storing of inbreng verkregen en vertegenwoordigen kapitaal in de vennootschap; Aan een paricipaiebewijs zijn soms alle rechten die een aandeelhouder toekomen verbonden, behalve het stemrecht; Houders van paricipaiebewijzen hebben aanspraak op een deel van de winst en/of het liquidaiesaldo; Statutaire basis (art. 2:216 BW) en contractuele grondslag (paricipaievoorwaarden); 52

53 PARTICIPATIEBEWIJZEN (2) Overdracht paricipaiebewijs soms beperkt; Overdracht door middel van akte van cessie (art. 3:94 BW); Vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid in acht nemen; Een vergeten rechtsfiguur, opleving na de Flex- BV? 53

54 REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID BV is flexibeler geworden, niet eenvoudiger; Vennootschappelijke redelijkheid en billijkheid (art. 2:8 BW); In literatuur onderkent dat meer nadruk op deze open norm binnen de BV komt te liggen; Vooral van belang bij: 1. winstreservering; 2. bezoldiging van bestuurders en commissarissen; 3. overige besluiten die financieel recht van SA aantasten. In besluitvorming extra alert bij: belangenconflicten, tegenstrijdig belang en (soms) familievennootschap; VernieIging van besluiten wegens schending van deze norm (art. 2:15 BW), sterk casuïsisch. 54

55 CONTACT Rogier Wolf nl.linkedin.com/in/rogierwolf E: T:

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL

HET STEMRECHTLOZE AANDEEL HET STEMRECHTLOZE AANDEEL Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

CERTIFICATEN VAN AANDELEN

CERTIFICATEN VAN AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN Webinar Law at Web 8 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair docent Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht 1 PLAN VAN BEHANDELING

Nadere informatie

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen

Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen Postacademische specialisatieopleiding Ondernemingsrecht: Soorten aandelen mr. dr. R.A. Wolf Bijeenkomst 2, 5 maart 2015 Programma Wat zijn aandelen? Soorten aandelen Gelijkheidsbeginsel Orgaan en BVA

Nadere informatie

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV

CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV CERTIFICERING VAN AANDELEN IN DE BV Postacademische specialisa=eopleiding Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden 25 juni 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf advocaat Steins Bisschop & Schepel universitair

Nadere informatie

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS

DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS DE FLEX- BV VOOR DE FUSIE- EN OVERNAMEPRAKTIJK MR. DR. ROGIER WOLF MR. SOPHIE PRINS Amsterdam, 20 november 2014 INLEIDING 1. De flex- BV (hoofdlijnen) 2. Kapitaal 3. Aandelen 4. Organen van een BV 5. Algemene

Nadere informatie

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates

(On)gelijkheid van aandeelhouders. Updates (On)gelijkheid van aandeelhouders Updates TvOB- symposium 13 maart 2015 mr. dr. R.A. (Rogier) Wolf Steins Bisschop & Schepel Universiteit Leiden Universiteit Maastricht (ICGI) Wat gaan we doen? 1. Update

Nadere informatie

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. Programma. Waarom de flex B.V.? 05-06-2012. 30 mei 2012. mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 30 mei 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Bijma: Tierolff: Programma - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire

Nadere informatie

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff

Flex B.V. 3 oktober mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Flex B.V. 3 oktober 2012 mr. S.A. (Sjirk) Bijma mr. A.J.V. (Alexander) Tierolff Programma Bijma: - achtergrond en uitgangspunten - kapitaal(bescherming), aandelen, blokkeringsregeling, statutaire verplichtingen

Nadere informatie

DE KAPITAALVERSCHAFFER ZONDER STEMRECHT IN DE BV

DE KAPITAALVERSCHAFFER ZONDER STEMRECHT IN DE BV DE KAPITAALVERSCHAFFER ZONDER STEMRECHT IN DE BV The provider of capital without voting rights of the Dutch private company with liability PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit

Nadere informatie

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning

Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Mr. dr. R.A. Wolf* Het stemrechtloze aandeel in de N.V.? Een pleidooi en verkenning Op 1 oktober 2012 heeft de flex-b.v. haar intrede in het vennootschapsrecht gedaan. Met de invoering van de flex-b.v.

Nadere informatie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Page 1 of 8 WPNR 2014(7011) Het creëren en de uitgifte van stemrechtloze aandelen als soort aandelen Publicatie Aflevering 145 afl. 7011 Paginanummers 253-258 Publicatiedatum 22 maart 2014 Auteurs Weekblad

Nadere informatie

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht

25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht 25 25.De flexibele BV; oprichting, aandelen zonder stemrecht en zonder winstrecht In het voorstel van Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht worden onder andere de vereisten voor de oprichting

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

KPMG Meijburg & Co ABCD. Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht en de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering

Nadere informatie

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk

Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk Certificering in Wetsvoorstel Flex-BV gevolgen voor de praktijk S.C. van Gendt 1 Inleiding Het voorstel voor de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht 1 (hierna: Wetsvoorstel Flex-BV) is op 15

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV

Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Special Flex BV Alles wat u moet weten over de Wet Flex-BV Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Oprichten van een nieuwe BV is eenvoudiger 4 3. Meer vrijheid van inrichting 4 4. Kapitaal- en crediteurenbescherming

Nadere informatie

Highlights van de Flex BV

Highlights van de Flex BV Highlights van de Flex BV Dag van de Limburgse Financial 26 september 2012 Peter Brouns en Remco Rosbeek Waarom nieuwe BV-wetgeving? Vereenvoudiging van het BV-recht Afschaffing van als nodeloos ervaren

Nadere informatie

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK).

Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). Juridische aspecten van de stichting administratiekantoor (STAK). mr. dr. R.W.F. Hendriks, Willem II stadion te Tilburg 20 juni 2012 De STAK Certificering van aandelen is een in Nederland veel voorkomende

Nadere informatie

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden.

Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal vermelden. blad -1- Gevolgen invoering van de Flex-BV wetgeving per 1 oktober 2012 Onderwerp Huidige situatie Wijzigingen Flex B.V. Maatschappelijk en minimum kapitaal 1. De statuten moeten het maatschappelijk kapitaal

Nadere informatie

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer

28 oktober 2010 Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht / presentatie 28 oktober 2010 Ellen Timmer Modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht (o.a. flex) 28 oktober 2010 door ( Rotterdam Ellen Timmer (kantoor Belangrijke veranderingen in het Nederlandse ondernemingsrecht, onder meer: flexibilisering

Nadere informatie

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht

Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht Flex-BV: nieuwe kansen, en hoe nu verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe BV-recht BV's die na 1 oktober 2012 opgericht worden, zullen meteen met de wijzigingen van de Flex-BV geconfronteerd

Nadere informatie

DE FLEX-BV KORT & BONDIG

DE FLEX-BV KORT & BONDIG DE FLEX-BV KORT & BONDIG Marxman Advocaten B.V. Sectie Ondernemingen Inleiding & Indeling Met ingang van 1 oktober 2012 treedt de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (hierna: de Flexwet ) in

Nadere informatie

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV

NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 FLEX BV NOTARISKANTOOR ZWANIKKEN Blad: 1-16 Vijverlaan 21-6881 HL Velp tel.: 026-361 79 21 fax : 026-363 51 38 M:\ONDERNEMING\BV\FLEXBV\BROCHURE FLEXBV.DOC FLEX BV ALLROUND KANTOOR VOOR PARTICULIER EN ONDERNEMER

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk?

Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk? Certificering onder het nieuwe BV-recht: werkt het zo (wel) voor de praktijk? Mr. R.J. Wouters Dit artikel behandelt de huidige praktijk van certificering van aandelen en blikt vooruit op de gevolgen voor

Nadere informatie

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD

HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD oe Notarisklerk I mt'!/juni 2012 ------------ HET BV-RECHT GEFLEXIBILISEERD Mr. J.P.W.V. (Peter-Jan) Hopmans Notaris te Nij'megen, verbonden aan Dirkzwager advocaten en notarissen Op 12 juni heeft de Eerste

Nadere informatie

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed.

A D V O C A T E N. Aan de Wet bestuur en toezicht zal op een later tijdstip nog uitgebreid aandacht worden besteed. De Flex Wet in a nutshell Op 1 oktober jl. is het veel besproken wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht ( Flex Wet ) dan eindelijk in werking getreden. Daarnaast zal op 1 januari 2013

Nadere informatie

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011

Flex BV. Stan Commissaris Jolande van Loon. Rotterdam 17 november 2011 Flex BV Stan Commissaris Jolande van Loon Rotterdam 17 november 2011 Onderwerpen - Inleiding - Stemrechtloze / winstrechtloze aandelen - Uitkeringstest en accountantsverklaring - Positie bestuur - Certificering

Nadere informatie

Student: A.M.J. Soeters ANR: Onderwijsinstelling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg Opleiding: Fiscaal Recht

Student: A.M.J. Soeters ANR: Onderwijsinstelling: De Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Tilburg Opleiding: Fiscaal Recht De civielrechtelijke mogelijkheid tot uitgifte van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen en de fiscale gevolgen hiervan voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet en de Wet op de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING

AFSCHAFFING BANKVERKLARING EN ACCOUNTANTSVERKLARING 1 AFSCHAFFING MINIMUMKAPITAAL Het minimale startkapitaal van 18.000 is niet meer vereist. Dit betekent dat een B.V. kan worden opgericht met slechts één geplaatst aandeel van 0,01. En dat ene aandeel hoeft

Nadere informatie

De Flex-BV: Wat kan men ermee?

De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? De Flex-BV: Wat kan men ermee? Michiel Hoogkamer 31 januari 2013 Programma Vereenvoudiging en Flexibilisering BV-recht (1-10-2012): achtergrond en uitgangspunten Wijzigingen

Nadere informatie

De nieuwe Flex-BV. September 2012

De nieuwe Flex-BV. September 2012 De nieuwe Flex-BV September 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten aansprakelijk

Nadere informatie

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT

FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT FLEX BV OVERZICHT BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN BV-RECHT; VERGELIJK HUIDIGE MET NIEUWE REGELS EN OVERGANGSRECHT (INWERKINGTREDING 1 OKTOBER 2012) Dit document beoogt een overzicht te geven van de belangrijkste

Nadere informatie

Vereenvoudigd BV-recht: commentaar op het ambtelijk voorontwerp (Eerste Tranche).

Vereenvoudigd BV-recht: commentaar op het ambtelijk voorontwerp (Eerste Tranche). postadres Postbus 2888 kantooradres Weena 690 3000 CW ROTTERDAM Notitie 3012 CN ROTTERDAM telefoon 010 224 62 24 fax 010 412 58 39 Aan Ministerie van Justitie Afdeling Directie Wetgeving / Sector Privaatrecht

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014

Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 23 juli 2014 Flex-bv: nieuwe kansen en bedreigingen Het belang van de vennootschap staat voorop! 1 Het belang van de vennootschap staat voorop! Sinds 1 oktober 2012 is het bv-recht ingrijpend gewijzigd. De regels zijn

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint

https://wpnr.knb.nl/wpnronline/?sca_e1tk_490_mddocumentprint pagina 1 van 5 De Flex-BV in vogelvlucht (I) Auteur: Mr. P.H.N. Quist, Notaris te Amsterdam. Rubriek: Stichting Publicatie: WPNR Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie Editie: 2012, 6938

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie

Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie WPNR 2016(7093) Het certificaat van aandeel in de BV Publicatie Aflevering 147 afl. 7093 Paginanummers 113 119 Publicatiedatum 06 februari 2016 Auteurs Het certificaat van aandeel in de BV Weekblad voor

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures

New rules New choices New opportunities. Flex BV Joint Ventures New rules New choices New opportunities Flex BV Joint Ventures Geen noodzaak tot wijzigingen wel kansen voor nieuwe joint ventures New rules New choices New opportunities Inleiding Per 1 oktober 2012 wordt

Nadere informatie

Een half uurtje flex-bv en

Een half uurtje flex-bv en Een half uurtje flex-bv en Eindelijk is het dan zover: sinds 1 oktober jl. is de flex-bv een feit. Daar waar de minister er zelf ruim vijf jaar over heeft gedaan om deze bv-vorm te doorgronden, heeft de

Nadere informatie

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet

Overzicht bepalingen in huidige statuten die conflicteren met de Flexwet A. Kapitaal en kapitaalbescherming Inbreng op aandelen anders dan in geld Artikel 2:204b BW Overeenkomstig de oude wetgeving is bepaald dat wanneer er inbreng op aandelen anders dan in geld wordt overeengekomen,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 300 Wet van 18 juni 2012 tot aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht

Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Nieuwe wetgeving Flex-B.V. wordt per 1 oktober 2012 van kracht Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer de wetsvoorstellen voor de Flex-B.V. 1 aangenomen. Hiermee zijn na jaren van voorbereiding per 1 oktober

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Juridische gevolgen 4 Winstrechtloze en stemrechtloze aandelen 5 Fiscale

Nadere informatie

Mr. dr. R.A. Wolf* WETENSCHAPPELIJK. 1. Inleiding

Mr. dr. R.A. Wolf* WETENSCHAPPELIJK. 1. Inleiding Mr. dr. R.A. Wolf* Het certificaat van aandeel in de B.V. met (flexibel) vergaderrecht en (zonder) wettelijk pandrecht ex art. 3:259 BW of (met) pandrecht ex art. 2:198 BW In deze bijdrage stelt de auteur

Nadere informatie

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl

Uitnodiging. HLB OndernemersCafé 7 november 2011. Ondernemend, net als u. www.hlb-van-daal.nl Uitnodiging HLB OndernemersCafé 7 november 2011 Ondernemend, net als u Nieuw bv-recht: Welke kansen biedt het u? Op 1 oktober 2012 wordt een geheel nieuwe wettelijke regeling voor de bv van kracht, de

Nadere informatie

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één!

WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! WPNR 2015(7049) Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! Het nieuwe BV-recht in social en andere media: vragen uit de praktijk 1 A. Inleiding

Nadere informatie

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden.

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Inleiding Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht, ook wel bekend onder de naam Flex-BV, in werking getreden. Om u kennis te laten maken met de Flex-BV hebben wij op: www.dirkzwagerondernemingsrecht.nl

Nadere informatie

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting

AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting AMBTELIJK VOORONTWERP Memorie van Toelichting 1. Inleiding Dit wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel.

Nadere informatie

FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING

FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING mr.w.bosse FLEX-B.V. TEKST EN TOELICHTING Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl Boekverzorging:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme

De naamloze en besloten vennootschap. Hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen Advocaat te Amsterdam. Mr. M.P. Nieuwe Weme Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht Rechtspersonenrecht Deel II De naamloze en besloten vennootschap Derde druk Bewerkt door: Mr. G. van Solinge Hoogleraar aan

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer

Nadere informatie

Topmodel met alle opties (II)

Topmodel met alle opties (II) Topmodel met alle opties (II) EEn facelift voor de flex-bv Mr. P.H.n. QuIST Sinds het wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht op 15 december 2009 werd aangenomen is er geamendeerd, geherformuleerd

Nadere informatie

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012

Flexibilisering BV-recht. Najaar 2012 Flexibilisering BV-recht Najaar 2012 2 Inleiding Vanaf 1 oktober 2012 kunt u sneller en eenvoudiger een BV oprichten en heeft u meer vrijheid om uw bedrijf naar uw eigen wensen in te richten. De wet Flexibilisering

Nadere informatie

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder?

Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? Flex-bv: nieuwe kansen, en hoe verder? De juridische en fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht Sneller en eenvoudiger een bv oprichten en meer vrijheid om uw bedrijf naar eigen wensen in te richten.

Nadere informatie

Managementparticipatie in private equity transacties:

Managementparticipatie in private equity transacties: 13223 woorden MASTERTHESIS Managementparticipatie in private equity transacties: CERTIFICATEN OF STEMRECHTLOZE AANDELEN? door S.B. Garcia Nelen LLB (i469246) Begeleider: prof. mr. C.A. Schwarz Universiteit

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity

New rules New choices New opportunities. Flex BV Private Equity New rules New choices New opportunities Flex BV Private Equity Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. Er zijn veel verschillen tussen de bestaande BV en de Flex BV, maar welke

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014

Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Wat betekent de Flex B.V. voor u? 28 oktober 2014 Mr. Peter de Lepper dlb notaris Bergen op Zoom 1 Te behandelen onderwerpen: kapitaalvermindering winstrecht-/stemrechtloos versus certificering aandelen

Nadere informatie

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn

Flex-bv en de (overname)praktijk. Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn Flex-bv en de (overname)praktijk Prof. mr. Adriaan F.M. Dorresteijn 1. Waarom Flex-bv? Liberalisering incorporatiemarkt recht van vestiging Hof van Justitie EU Praktijkbehoefte aan flexibilisering Oplossen

Nadere informatie

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v.

Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Besluiten Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 7 september 2011 NedSense enterprises n.v. Naar aanleiding van de gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden bij een juridische fusie

De (on)mogelijkheden bij een juridische fusie De (on)mogelijkheden bij een juridische fusie Masterscriptie Auteur: Emile Doelwijt Student nr: 6061850 e-mail: Telefoon nr: Begeleider: Mw. Mr. G.C. de Heer Juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Consultatie wetsvoorstel vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht Eerste tranche Reactie NautaDutilh Maart 2005 Introductie Met belangstelling hebben wij kennis genomen van het ambtelijk voorontwerp

Nadere informatie

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie?

Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Vennootschappelijk belang en instructierecht: een (on)gelukkige combinatie? Prof. mr. drs. I.S. Wuisman Mr. dr. R.A. Wolf Leiden Revisited, 9 september 2014 Programma Introductie; Statutair instructierecht;

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen

New rules New choices New opportunities. Flex BV en financieringen New rules New choices New opportunities Flex BV en financieringen Inleiding Op 1 oktober 2012 wordt de BV vervangen door de Flex BV. De Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht wordt dan

Nadere informatie

De 10 belangrijkste aandachtpunten:

De 10 belangrijkste aandachtpunten: Per 1 oktober 2012 wordt de wetgeving voor BV s ingrijpend vernieuwd. In deze brief informeren wij u over de belangrijkste wijzigingen uit de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (de zogenaamde

Nadere informatie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie

Flex-BV. 1. Inleiding en conclusie Flex-BV 1. Inleiding en conclusie Alweer vijf jaar geleden, namelijk op 31 mei 2007, werd het wetsvoorstel Vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht (31 058) ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel

Nadere informatie

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht

Welkom. Kennisontbijt 28 februari 2012. Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Welkom Kennisontbijt 28 februari 2012 Programma: Ontbijt Welkomstwoord Robert Ruiter Wie is RRA Voorstelrondje Wijzigingen rechtspersonenrecht Mw. mr. M.M.C.M. (Michèlle) Hussem m.hussem@rra.nl Mw. mr.

Nadere informatie

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! themadossier De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten! Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar

Nadere informatie

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie.

presenteren hierbij het volgende voorstel voor het tot stand brengen van een juridische fusie. Delta Lloyd Deelnemingen fonds N.V./ Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V./voorstel tot fusie ECJ/HW/ads/0111815-0000002 VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Europees Deelnemingen

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch

Fiscale aspecten van de flex-bv Bijvangst, maar toch Bijvangst, maar toch Mr. S.F.J.J. (Sylvester) Schenk FB Amersfoort, 31-01-2013 Fiscale aspecten Flex BV Flex BV: ingevoerd per 01-10-2012 Lang gewacht, stil gezwegen, niet verwacht, toch gekregen! Regeling

Nadere informatie

Topmodel met alle opties

Topmodel met alle opties Een preview van de flex-bv Mr. P.H.N. Quist Op 15 december 2009 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel inhoudende de flexibilisering van het bv-recht 1 aangenomen. Een belangrijke stap voorwaarts. Het

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van afdeling Inhoudelijke Ondersteuning stemmingen in de Tweede Kamer aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 6 oktober 2011 Betreffende wetsvoorstel: 32426 Aanpassing

Nadere informatie

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder

De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Wet flex-bv De gevolgen voor de aandeelhouder Naam: Claudia van der Sar Studentnummer: 330573 Begeleider: Mr. M.P.L. Adriaansen

Nadere informatie

Inleiding. Vennootschapsrecht

Inleiding. Vennootschapsrecht Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe regeling een roemloos einde

Nadere informatie

Loyaal aan soorten aandelen

Loyaal aan soorten aandelen Loyaal aan soorten aandelen Mr. B. Bier Hoewel al veel over het loyaliteitsdividend gezegd en geschreven is, zal de uitspraak van de Hoge Raad in de DSM-zaak, 1 gewezen na cassatie in het belang der wet,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9

Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Nieuwsbrief Ondernemingsrecht 9 Geachte heer, mevrouw, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief in 2012 van de praktijkgroep ondernemingsrecht van KienhuisHoving, geheel gewijd aan de Flex- BV. Inleiding

Nadere informatie

Aan de leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie ^p I Ci V"Q f ( O v van de Eerste Kamer der Staten Generaal \ 7j ' *

Aan de leden van de Commissie voor Veiligheid en Justitie ^p I Ci VQ f ( O v van de Eerste Kamer der Staten Generaal \ 7j ' * I BDO Ter mzage gelegd op het Centraal Informatiepunt Eerste Kamer Tel: +31 {0)13 466 62 22 Fax: +31 {0)13 466 62 00 lnfo@bda.nl www.bdo.fil BDO Accountants & Belastfngadviseurs B.V, Postbus 208, SOOOAETHburg

Nadere informatie

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049

WPNR 2015(7059) Reactie op Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 WPNR 2015/7059 Reactie mr. J.D.M. Schoonbrood en mr. drs. T.J.C. Klein Bronsvoort op publicatie: Flexibele (winst)uitkeringen, het is van tweeën één! van mr. L.W. Kelterman in WPNR (2015) 7049 & WPNR 2015(7059)

Nadere informatie

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser

ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM. door. Mr. K.I.J. Visser ZEGGENSCHAPSRECHTEN VAN HOUDERS VAN EEN RECHT VAN PAND OF VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN OP NAAM door Mr. K.I.J. Visser Kluwer - Deventer - 2004 Voorwoord Inleiding V 1 Hoofdstuk I Toekenning van stemrecht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

De wet flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht De invloed op het aanmerkelijk belang

De wet flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht De invloed op het aanmerkelijk belang ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Erasmus School of Economics Bachelor scriptie De wet flexibilisering en vereenvoudiging BV-recht De invloed op het aanmerkelijk belang Kirsten Gielen Studentnummer: 357579

Nadere informatie

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA?

WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? WPNR 2013(6962) De bevoegdheidsverdeling in de Flex-BV: AV of BGA? Publicatie Aflevering 144 afl. 6962 Paginanummers 101-108 Publicatiedatum 16 februari 2013 Auteurs Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat

Nadere informatie

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht

Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht 11 e Handelsmissie Zaken doen met de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname Het komende Surinaamse rechtspersonenrecht Vrijdag 7 mei 2010 Avila Hotel, Curaçao Mr. K. Frielink 14.50 15.15 uur Er zal op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P

C E I F E R N I E U W S B R I E F S P E C I A L B V - N V S E P T E M B E R 2 0 1 2 P SPECIAL BV-NV September 2012 Inleiding Het heeft lang geduurd, maar het is er dan toch van gekomen. Anders dan voor de maatschap en de vennootschap onder firma waar na jaren van voorbereiding de nieuwe

Nadere informatie

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering

LEIDRAAD SPAAR BV. 4. Certificering LEIDRAAD SPAAR BV In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet uitputtend. In het voorkomende geval kun

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V/Delta Lloyd Europa Fonds N.V./Delta Lloyd Donau Fonds N.V.Voorstel tot fusie VOORSTEL TOT FUSIE De besturen van: (1) Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V., een naamloze

Nadere informatie