Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff."

Transcriptie

1 9 januari 2013 DGA Nieuwsbrief In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan twee recente gerechtelijke uitspraken: het arrest van de Hoge Raad over de zogenoemde afroommethode en de verwijzingsuitspraak van Hof Den Haag over de positie voor de sociale verzekeringen van notarissen binnen een samenwerkingsverband. Beide zijn van belang voor de fiscale positie van vrije beroepers in samenwerkingsverbanden zoals management consultants, advocaten, ingenieurs, etc. Daarnaast worden kort enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. Arrest afroommethode In de Wet op de loonbelasting is vastgelegd dat het belaste loon van een DGA niet in belangrijke mate mag afwijken van het gebruikelijk loon dat zou zijn genoten indien de betreffende DGA geen aandeelhouder zou zijn geweest. De Belastingdienst nam veelal de stelling in dat voor de bepaling van de hoogte van het gebruikelijk loon bij vennoten van advieskantoren de zogenoemde afroommethode toegepast moet worden. De afroommethode komt er kort gezegd op neer dat het gebruikelijk loon wordt gesteld op de opbrengsten van de B.V. na aftrek van de toe te rekenen kosten (exclusief het salaris van de DGA), lasten en afschrijvingen. Op 9 november 2012 heeft de Hoge Raad echter een arrest gewezen waarin de toepassing van de afroommethode bij een advocatenmaatschap is afgewezen. De komende weken zal hopelijk duidelijkheid ontstaan over de beleidslijn van de Belastingdienst inzake het gebruikelijk loon vanaf Share the Expertise

2 De zaak waar het arrest van de Hoge Raad op ziet, betrof een maatschap van advocaten en notarissen met ruim 100 werknemers. De belanghebbende nam deel in de maatschap via een persoonlijke houdstervennootschap, welke een winstaandeel uit de maatschap genoot. Het geschil betrof de hoogte van het door de belanghebbende in aanmerking te nemen gebruikelijk loon. De inspecteur had het gebruikelijk loon bepaald op basis van de afroommethode. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de afroommethode slechts dan gebruikt kan worden voor de bepaling van het gebruikelijk loon van een DGA indien de opbrengsten van de vennootschap (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de arbeid die de DGA heeft verricht. Als de arbeid van de DGA wordt verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de vennootschap bestaan uit een percentage in het resultaat van dit samenwerkingsverband, kan de afroommethode niet toegepast worden. Er is dan onvoldoende verband tussen dit aandeel in het resultaat en de door de DGA verrichte arbeid, aangezien het resultaat mede wordt bepaald door de bijdrage die anderen dan de DGA (werknemers van het kantoor, andere vennoten) hieraan geleverd hebben. Uit het arrest van de Hoge Raad volgt dat de afroommethode niet toegepast kan worden indien de winst van een vennootschap (in meer dan onbetekenende mate) afhankelijk is van de bijdrage van anderen dan de DGA. Dit zal in beginsel het geval zijn indien de vennootschap of het samenwerkingsverband waarin de vennootschap participeert meerdere werknemers en/of vennoten heeft die een bijdrage aan het resultaat leveren. De juridische vormgeving van het samenwerkingsverband is daarbij naar onze mening niet relevant. Indien het samenwerkingsverband niet is vormgegeven als een maatschap maar als een N.V. of B.V. kan het winstaandeel immers evenzeer afhankelijk zijn van het resultaat dat door anderen dan de DGA van de desbetreffende vennootschap gegenereerd wordt. Daarbij is wel van belang hoe de omvang van het winstaandeel bepaald wordt. Als dit een percentage van het totale resultaat is, is duidelijk dat de omvang van dit winstaandeel niet (nagenoeg) geheel bepaald wordt door de arbeid van de DGA. Dit kan eventueel anders komen te liggen indien het door de desbetreffende DGA gegenereerde resultaat binnen het samenwerkingsverband mede bepalend is voor de omvang van het winstaandeel dat diens vennootschap ontvangt. Afhankelijk van de omstandigheden, zou in dat laatste geval de afroommethode wel weer van toepassing kunnen zijn. Als de afroommethode niet van toepassing is, dient het gebruikelijk loon op een andere wijze bepaald te worden. Het is goed verdedigbaar dat hiervoor dan aangesloten wordt bij het salaris van de meest verdienende werknemer binnen het samenwerkingsverband of van de vennootschap die niet tevens vennoot is. Dit is ook het oordeel van de Advocaat- Generaal in zijn conclusie in de onderhavige procedure. Indien echter afspraken gemaakt zijn met de Belastingdienst over de wijze van vaststelling van de hoogte van het gebruikelijk loon op basis van de afroommethode, is de vraag of en op welke termijn beëindiging hiervan naar aanleiding van het onderhavige arrest mogelijk is. Het antwoord hierop hangt af van de bepalingen inzake de beëindiging van gemaakte afspraken en zal per geval beoordeeld moeten worden, echter veelal zodra vanaf 2013 nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden. Minderheidsaandeelhouders met beperkte zeggenschap niet in dienstbetrekking Op 18 december 2012 heeft Hof Den Haag, na verwijzing door de Hoge Raad, uitspraak gedaan over de verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen in relatie tot minderheidsaandeelhouders met beperkte zeggenschap in een samenwerkingsverband van rechtspersonen. Het Hof oordeelde dat er in de voorliggende casus geen sprake was van een dienstbetrekking, i.e. verzekeringsplicht. Deze uitspraak, waar overigens nog cassatie tegen kan worden ingesteld, is potentieel van belang, indien de wijze waarop een vrije beroeper deelneemt in een samenwerkingsverband het risico met zich brengt dat de fiscus stelt dat er sprake is van een dienstverband, terwijl dat niet de intentie van partijen is. 2

3 In deze zaak ging het om een N.V. die een notarissenpraktijk uitoefent (voorheen een maatschap). Haar aandeelhouders zijn de notarissen met wiens praktijkvennootschappen de N.V. overeenkomsten van opdracht heeft gesloten. De in de notarispraktijk werkzame notarissen zijn via hun persoonlijke holding- en praktijkvennootschappen middellijk aandeelhouders van de N.V. De aandeelhouders zijn te onderscheiden in A- en B-aandeelhouders. De verschillen zien er onder meer op dat de B-aandeelhouders in beginsel een lager winstaandeel hebben en dat zij ten aanzien van bepaalde onderwerpen geen stemrecht hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders, waaronder het opzeggen van hun eigen overeenkomst van opdracht. In geschil is of de B-aandeelhouders verplicht zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen, hetgeen de inspecteur stelt en de N.V. betwist. Rechtbank Haarlem stelt de inspecteur in het gelijk. Hof Amsterdam oordeelt in hoger beroep dat de B-aandeelhouders ten opzichte van de A-aandeelhouders een evident ondergeschikte positie hebben. Om die reden is volgens het hof sprake van een gezagsverhouding tussen de B-aandeelhouders en (het bestuur van) de N.V. en daarmee van een dienstbetrekking. De N.V. gaat in cassatie. De Hoge Raad is het niet eens met de stelling van de N.V. dat de wettelijke regels die van toepassing zijn op het ambt van notaris in de weg staan aan het aannemen van een dienstbetrekking. De Hoge Raad hecht belang aan het feit of de wil van partijen is gericht op het sluiten van een arbeidsovereenkomst, en op welke wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst. Volgens de Hoge Raad wordt uit de hofuitspraak niet duidelijk of de aard en de wettelijke regeling van het notarisambt en alle overige omstandigheden in de beslissing op juiste wijze zijn meegewogen. De omstandigheid dat de B-aandeelhouders geen stemrecht hebben ter zake van het opzeggen van hun eigen aansluitingsovereenkomsten is niet van doorslaggevende betekenis voor het bestaan van een dienstbetrekking. De opzegging van een aansluitingsovereenkomst tussen rechtspersonen kan bovendien niet zonder meer gelijk worden gesteld met het ontslag van een werknemer. Hof Den Haag oordeelt in de verwijzingsuitspraak dat uit de omstandigheden in onderling verband bezien volgt dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de N.V. en de B-notarissen persoonlijk. De wijze waarop de vergoeding voor de verrichtingen van de B-notarissen is vormgegeven, wijst weliswaar in beginsel op een arbeidsovereenkomst, maar de mate van zeggenschap die de B-notarissen in het onderhavige geval hebben en de bijzondere aard van het notarisambt, in de zin dat notarissen persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk zijn voor hun verrichtingen in hun eigen protocol, staan aan een privaatrechtelijke dienstbetrekking in de weg. Het Hof oordeelde voorts dat ook geen sprake was van een fictieve dienstbetrekking. De in deze procedure aan de orde zijnde casus komt voort uit de herstructurering die samenwerkingsverbanden van financiële en juridische dienstverleners (met name belastingadviseurs, accountants, consultants, advocaten, notarissen) de afgelopen decennia hebben doorgevoerd. Traditioneel vormgegeven als maatschap, hebben de meeste zich thans omgevormd tot naamloze vennootschappen waarin de participanten via persoonlijke houdstervennootschappen deelnemen. De achtergrond daarvan is het vergaand beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid voor ondernemingsrisico s. Deze omzettingen hebben de interne verhoudingen tussen de voorheen maten van de maatschap en thans aandeelhouders in de NV of BV in de regel niet materieel gewijzigd. Vanuit dat oogpunt zou de herstructurering van de dienstverleners dan ook geen consequenties mogen hebben in de situatie dat er voor de omzetting ook geen sprake was van verzekeringsplicht inzake de werknemersverzekeringen voor de DGA s van de praktijkvennootschappen die in de maatschap participeerden. 3

4 De Belastingdienst nam een ander standpunt in. Een aantal zakelijke dienstverleners is, mede als gevolg van de onderhavige procedure, geconfronteerd met het standpunt van de Belastingdienst dat de vennoten-aandeelhouders verplicht verzekerd zouden zijn voor de werknemersverzekeringen. Met het arrest van de Hoge Raad en de recente uitspraak van het Hof Den Haag kan echter worden geconcludeerd dat het risico van een sociaal verzekeringsrechtelijke dienstbetrekking voor vrije beroepsbeoefenaren aanzienlijk wordt beperkt door het feit dat gekeken moet worden naar de wijze waarop de werkzaamheden plaatsvinden en de samenwerking is vormgegeven. Voor aandeelhouders met een volwaardig aandelenbezit zowel ten aanzien van de winst als het stemrecht, lijkt op basis van de uitspraak van Hof Den Haag van verzekeringsplicht geen sprake. Voor aandeelhouders met beperkte rechten ten aanzien van winst en stemrecht, zou van verzekeringsplicht nog steeds geen sprake hoeven te zijn, indien zij als aandeelhouder (materieel) wel een reële invloed kunnen uitoefenen. Voor werknemers met geen ( salary partners ) of een volledig uitgekleed aandelenbezit zou er op basis van de uitspraak van Hof Den Haag wel sprake kunnen zijn van verzekeringsplicht. Commissariaten Tot en met 2012 was een commissaris op grond van goedkeurend beleid geen btw-ondernemer indien de persoon in kwestie minder dan vijf betaalde commissariaten vervulde en deze persoon niet al uit andere hoofde ondernemer was voor de btw. Het voordeel van deze regeling was dat een commissaris bij minder dan vijf commissariaten niet hoefde te beoordelen of hij btw in rekening diende te brengen en geen btw-administratie hoefde bij te houden. De staatssecretaris heeft deze goedkeurende regeling onder druk van de Europese Commissie ingetrokken bij besluit van 29 juni Bij wijze van overgangsregeling was een beroep op deze goedkeuring nog mogelijk tot 1 januari Met ingang van 1 januari 2013 moeten ook commissarissen met minder dan vijf betaalde commissariaten nagaan of zij voor deze werkzaamheden als btw-ondernemer moeten worden aangemerkt. Bij deze beoordeling kunnen onder andere de volgende elementen van belang zijn: hoeveel tijd de commissaris aan zijn werkzaamheden besteedt, het aantal commissariaten dat hij vervult en de hoogte van de commissarisbeloning. In geval van btw-ondernemerschap moet de commissaris zich bij de Belastingdienst als btw-ondernemer registreren. De commissaris zal btw moeten berekenen over de bruto-commissarisbeloning. Aan de andere kant zal de commissaris btw op kosten die worden gemaakt voor het vervullen van het commissariaat kunnen aftrekken. De commissaris moet periodiek (in principe per kwartaal) btw-aangiften indienen bij de fiscus. Commissariaten die als nevenwerkzaamheid bij de uitoefening van een beroep of bedrijf worden vervult, zoals door advocaten en belastingadviseurs, vielen en blijven in principe binnen de btw-sfeer vallen. Voor de volledigheid wijzen wij erop dat het intrekken van de btw-goedkeuring voor commissariaten ook gevolgen kan hebben voor leden van vergelijkbare organen, zoals leden van een Raad van Toezicht en leden van een Raad van Advies, zowel in de private als in de (semi-) publieke sector. Ook zij zullen moeten toetsen in hoeverre zij de betreffende functie vervullen in het kader van een btw-onderneming. 4

5 Werkgeversheffing van 16% over lonen boven Euro In 2013 zijn werkgevers een eenmalige aanvullende 16% eindheffing ( werkgeversheffing ) verschuldigd over het in 2012 aan een werknemer uitgekeerde loon uit tegenwoordige dienstbetrekking voor zover dat meer bedraagt dan Euro Deze heffing komt bovenop de reguliere inhouding van loonheffing over hetzelfde loon in De systematiek van deze werkgeversheffing is als volgt. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking over 2012 van een werknemer wordt voor de toepassing van deze heffing bij fictie aangemerkt als loon dat is genoten op 31 maart Dit loon wordt verminderd met Euro Over het bedrag dat resteert, is de werkgever de 16% eindheffing verschuldigd. Deze werkgeversheffing zal moeten worden voldaan op de in april 2013 in te dienen loonbelastingaangifte over de maand maart De heffing is een pseudo-eindheffing die op de werkgever drukt en die dus niet kan worden verhaald op de betreffende werknemer. De pseudo-eindheffing ziet enkel op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en is dus niet van toepassing op loon uit vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen of een ontslagvergoeding. In de aangifte vennootschapsbelasting over het jaar 2012 kan ten laste van de fiscale winst een voorziening worden gevormd voor de in 2013 af te dragen werkgeversheffing. Eenmalige afstempeling van in eigen beheer gehouden pensioenaanspraken Vanaf 1 januari 2013 is het mogelijk om onder voorwaarden pensioenaanspraken in eigen beheer eenmalig te verminderen, zonder dat dit leidt tot heffing van loon- of inkomstenbelasting over de gehele pensioenaanspraak ten laste van de pensioengerechtigde DGA. Deze vermindering is eenmalig mogelijk op de ingangsdatum van het pensioen en enkel in het geval sprake is van onderdekking van de pensioenaanspraak. Er komt een overgangsregeling die bewerkstelligt dat pensioenen die vóór 1 januari 2013 zijn ingegaan, onder dezelfde voorwaarden, in de periode 2013 tot en met 2015 eenmalig mogen worden verminderd. De vermindering van de pensioenaanspraken is slechts mogelijk indien wordt voldaan aan door de Minister van Financiën te stellen voorwaarden. Deze voorwaarden zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat sprake moet zijn van een substantiële onderdekking die het gevolg is van reële beleggings- en/of ondernemingsverliezen. Er zal moeten worden aangetoond dat sprake is van een dekkingsgraad van minder dan 75%. Onder dekkingsgraad wordt verstaan de mate waarin de waarde van de pensioenverplichting wordt gedekt door de activa van het eigenbeheerlichaam. De pensioenverplichting dient daartoe gewaardeerd te worden met inachtneming van fiscaal aanvaarde actuariële grondslagen, waarbij een rekenrente in aanmerking wordt genomen van ten minste 4%. Opgemerkt zij dat deze waarde (aanzienlijk) kan afwijken van de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraak. De vrijvalwinst die ontstaat als gevolg van de afstempeling van de pensioenaanspraken zal tot de winst van de vennootschap moeten worden gerekend. Bij de beoordeling of sprake is van een reële onderdekking zal op grond van de door de Minister te stellen regels betekenis toekomen aan (on)middellijke uitdelingen van winst (dividend) die hebben plaatsgevonden vóór de pensioeningangsdatum. Tevens zullen er voorwaarden worden gesteld in verband met vorderingen van het eigenbeheerlichaam op de directeur-grootaandeelhouder en op met hem verbonden lichamen en personen. 5

6 Indien afstempeling van pensioenaanspraken mogelijk is en het eigenbeheerlichaam meerdere pensioenregelingen uitvoert, dan dient de vermindering evenredig over alle uit te voeren pensioenregelingen plaats te vinden. De vermindering van de pensioenaanspraken dient te worden geaccordeerd door de betrokken pensioendeelnemers, de verzekeraar (het eigenbeheerlichaam ) en de werkgever. Aanpassing AOW-leeftijd / versobering pensioenopbouw Per 1 januari 2013 is de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Deze wet regelt naast de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd, de verhoging van de pensioenrichtleeftijd voor aanvullende pensioenen naar 67 jaar per 1 januari Gelijktijdig met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd zal het maximale pensioenopbouwpercentage voor eindloonregelingen worden verlaagd van 2% naar 1,90% en voor middelloonregelingen van 2,25% naar 2,15% van het pensioengevend loon. De maximale opbouwruimte bij pensioenregelingen op basis van een beschikbaar premiestelsel zal eveneens worden aangepast. Bestaande pensioenregelingen zullen voor 1 januari 2014 in lijn met deze nieuwe wetgeving moeten worden gebracht om ongewenste fiscale gevolgen met betrekking tot nog op te bouwen pensioenaanspraken te voorkomen. Reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden niet geraakt door deze wetgeving. Graag zijn wij u behulpzaam bij het aanpassen van uw pensioenregeling. In het regeerakkoord van 29 oktober 2012 is voorgesteld het fiscaal gefacilieerd sparen voor pensioenen verder te versoberen. De regering wil daartoe de maximale opbouwpercentages verlagen met 0,4%. Voor een eindloonregeling betekent dat een maximaal opbouwpercentage van 1,50% en voor middelloonregelingen van 1,75% van het pensioengevend loon. Tevens is voorgesteld dat vanaf een inkomen van Euro niet langer een fiscaal gefacilieerd pensioen kan worden opgebouwd. De voorgestelde versobering geldt niet alleen voor pensioenen, maar ook voor individuele lijfrentes. Wij zullen u door middel van nieuwsbrieven op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein. Aanscherping eisen Belastingdienst aan pensioenvermogen in eigen beheer De Belastingdienst heeft aangegeven onder welke omstandigheden het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend door een vennootschap gevolgen kan hebben voor de fiscale behandeling van een door de betreffende vennootschap uitgevoerde pensioen- of stamrechtovereenkomst. Indien de vennootschap door het terugbetalen van aandelenkapitaal of het uitkeren van dividend niet langer in staat is om het pensioen en/of stamrecht volledig uit te keren, is naar de mening van de Belastingdienst sprake van (gedeeltelijke) afkoop van het pensioen of stamrecht. De volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak is dan belast in box 1 tegen maximaal 52%. Tevens zal 20% revisierente verschuldigd zijn over de volledige pensioen- en/of stamrechtaanspraak. Om te kunnen beoordelen of er voldoende vermogen in de vennootschap aanwezig is om kapitaal terug te betalen of een dividenduitkering te doen dienen de bezittingen, waaronder eventuele deelnemingen, en de schulden (dus ook de pensioen- of stamrechtverplichting) op de waarde in het economische verkeer te worden gesteld. Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen met uw adviseur bij Loyens & Loeff. 6

7 the Expertise Disclaimer Hoewel deze publicatie met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden Loyens & Loeff N.V. en alle andere entiteiten, samenwerkingsverbanden, personen en praktijken die handelen onder de naam Loyens & Loeff, geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit deze uitgave zonder hun medewerking. De aangeboden informatie is bedoeld ter algemene informatie en kan niet worden beschouwd als advies.

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd

H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd met 42. H. Het in artikel 8.11, tweede lid, onderdeel b, laatstgenoemde bedrag wordt verhoogd I. In artikel 10.1 wordt 6.20, 6.29, 8.10 vervangen door: 6.20, 6.28, 8.10. Artikel II 1. Voor een opleiding

Nadere informatie

Accountantskantoor de Bot B.V.

Accountantskantoor de Bot B.V. Gebruikelijk loon voor de DGA, hoe te bepalen? Door de jaren heen zijn er diverse uitspraken door rechters geweest inzake de gebruikelijkloonregeling. Mede door aanpassingen en besluiten van de wetgever

Nadere informatie

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht

Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht 22 november 2012 DGA Nieuwsbrief Enkele fiscale wijzigingen per 1 januari 2013 nader belicht In dit memo worden enkele wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2013 besproken die mogelijk ook

Nadere informatie

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014)

Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) Concept Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van (Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2014) De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, handelend in overeenstemming

Nadere informatie

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben

DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben DGA in de pocket Alle informatie die een dga op zak moet hebben Voorwoord Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer

Nadere informatie

I Weten wat u verdient

I Weten wat u verdient Inhoudsopgave I Weten wat u verdient I Weten wat u verdient 3 1.1 Gebruikelijk loon 3 1.2 Werknemersverzekeringen 11 1.3 Beloningen en andere voordelen 20 II Met de bv aan de hand 34 2.1 Zakelijk omgaan

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

1. Inleiding. 1.1 Gebruikte begrippen en afkortingen. 18 maart 2013 Nr. BLKB 2013/27M Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Page 1 of 5 De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Hoog contrast Jaargang 2013 Nr. 8018 Te raadplegen sinds donderdag 28 maart 2013 11:00 Loonheffingen. Inkomstenbelasting.

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

1 Het geding in feitelijke instanties

1 Het geding in feitelijke instanties Uitspraak 14 februari 2014 nr. 13/00475 Arrest gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te s-gravenhage van 18 december 2012, nr. 12/00169,

Nadere informatie

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer

Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Pagina 1/6 Overzicht van voor- en nadelen van pensioenopbouw in eigen beheer Momenteel bouwt u pensioen op bij uw eigen vennootschap. Dit betekent dat de vennootschap recht heeft op premieaftrek voor uw

Nadere informatie

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer

Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Vrijwillige premie beroepspensioenregeling werknemer Inleiding Dit memo bevat de argumenten voor de fiscale aftrek van de premie betreffende het vrijwillige gedeelte van een beroepspensioenregeling bij

Nadere informatie

Besluit over prijsgeven van pensioen

Besluit over prijsgeven van pensioen Besluit over prijsgeven van pensioen Inleiding Met ingang van 1 januari 2013 bestaat een mogelijkheid tot het prijsgeven van in eigen beheer verzekerd pensioen. Deze regeling is opgenomen in artikel 19b

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer De drie keuzes van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange onzekerheid over het pensioen

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten

Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van pensioenrechten Vennootschapsbelasting. Pensioen; knip in de opbouw van Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein winstbelastingen Besluit van 26 juni 2003, nr. CPP2003/1406M De directeur-generaal

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als het Parlement voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting

Knelpunt pensioen in eigen beheer: waardering pensioenverplichting Voorstel voor een eenvoudiger pensioen in eigen beheer Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: het RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435

Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377. Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 Korte Grafte 9 7321 ZD Apeldoorn T 055-7851377 Lichtenauerlaan 102-120 3062 ME Rotterdam T 010-7982435 F 084-8671670 E info@hertgerspensioenadvies.nl I www.hertgerspensioenadvies.nl Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V.

Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Wat u als ondernemer hoort te weten omtrent de Flex B.V. Sprekers Mr. M.J.G. Kleine Punte Notariskantoor Sprang-Capelle Raadhuisplein 4a Sprang-Capelle J.F. Hettema Hettema Interim Controlling www.hettemainterimcontrolling.nl

Nadere informatie

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu?

Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft per 1 april 2017. Tenminste als het Parlement voor die datum de novelle en het wetsvoorstel daartoe aanneemt.

Nadere informatie

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen.

Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente- en stamrechtverplichtingen. Ontwikkelingen pensioen in eigen beheer voor de dga: de meest gestelde vragen Uitfasering pensioen Welke lijfrenten vallen onder het wetsvoorstel? Het wetsvoorstel ziet slechts op pensioen en niet op lijfrente-

Nadere informatie

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M

Directie Directe Belastingen. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. 16 november 2007 DB M Directie Directe Belastingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 16 november 2007 DB 2007-00589 M Onderwerp Vrijwillige

Nadere informatie

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25%

Vennootschapsbelastingtarief 2013 2012. Tarief voor belastbaar bedrag t/m 200.000 20% 20% Tarief over het meerdere 25% 25% Houd grip op de fiscale risico s als uw bv een stamrecht- of pensioensverplichting is aangegaan Fiscale spelregels 2013 voor uw bv Enkele belangrijke actualiteiten voor het ondernemen in de bv voor u op

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429

ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 07/00429 ECLI:NL:GHAMS:2008:BD7995 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 02-07-2008 Datum publicatie 23-07-2008 Zaaknummer 07/00429 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht

Nadere informatie

2014Z21984. Antwoord 1

2014Z21984. Antwoord 1 2014Z21984 Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretarissen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Financiën over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw, die bij

Nadere informatie

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn:

Keuze rechtsvorm. Belangrijke overwegingen bij uw keuze zijn: Ondernemers moeten voor hun onderneming een bepaalde rechtsvorm kiezen. In de praktijk zal het gaan om de volgende rechtsvormen: eenmanszaak vennootschap onder firma (waaronder de man/vrouw firma en de

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder

Met ingang van 1 januari 2016 is de nieuwe Regeling aanwijzing directeurgrootaandeelhouder 2016 WHITEPAPER Verzekeringsplicht DGA Niet verzekerd of dubbel verzekerd? Wijziging verzekeringsplicht directeur-grootaandeelhouder (DGA) en echtgenote Inhoud Pagina 1 Regeling aanwijzing DGA Wijzigingen

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu?

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft! Wat nu? Het pensioen in eigen beheer wordt per 1 januari 2017 afgeschaft. Tenminste als de Eerste kamer voor die tijd het daartoe op Prinsjesdag 2016 ingediende

Nadere informatie

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw

Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Beantwoording Kamervragen over de pensioenmaximering op 100.000 en de verlaging van de opbouw Het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft aan de staatssecretarissen Wiebes (Financiën) en Klijnsma (SZW) een

Nadere informatie

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013

Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Steens & Partners Accountants en Adviseurs Pensioen DGA 25 november 2013 Even voorstellen Pensioen Perspectief consultants voor actuariële, fiscaal- en civielrechtelijke pensioenvraagstukken geen belangen

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga

Informatieblad 03-10-14. Uw positie als dga Informatieblad 03-10-14 Uw positie als dga Als dga heeft u verschillende petten op. U bent bestuurder en aandeelhouder, maar ook werknemer en mogelijk stelt u ook nog vermogensbestanddelen ter beschikking

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 141 d.d. 30 mei 2011 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. B.F. Keulen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563

ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 29-03-2017 Datum publicatie 02-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-16/00505

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer Op 01 juli 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, de Tweede Kamer geïnformeerd over de mogelijke oplossingsrichtingen pensioen in eigen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 330 Wijziging van de Wet op de loonbelasting 1964 en van enige andere wetten (Wet aanvullend overgangsrecht fiscale behandeling pensioen) Nr.

Nadere informatie

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012

(Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 (Fiscale) problematiek rondom pensioen in eigen beheer (en de stamrecht BV) 25 september 2012 Inhoud Gevolgen aanpassen pensioenleeftijd naar 66, 67 jaar. Waardering aanspraken. Dividenduitkeringen Wet

Nadere informatie

Ontstaan van de problematiek

Ontstaan van de problematiek Ontstaan van de problematiek Verschil fiscale waardering en werkelijke waarde pensioenverplichting WEV Leeftijdscorrecties Direct ingaand risico vooroverlijden Indexatieverplichting Geen indexatieverplichting

Nadere informatie

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer

Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer Reactie RB op Kamerbrief over oplossingsrichtingen pensioen in eigen beheer 1. Inleiding Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft met belangstelling kennisgenomen van de brief van de staatssecretaris

Nadere informatie

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017

Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 Pensioen in eigen beheer vanaf 1 april 2017 De laatste jaren was het pensioen dat de directeurgrootaandeelhouder (DGA) in zijn eigen B.V. opbouwt onderwerp van gesprek. Het liefst wilde het kabinet er

Nadere informatie

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD

ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD ALIMENTATIEVERPLICHTING AFTREKBAAR ALS BOX-3 SCHULD Een man betaalde in 2006 19.442 alimentatie aan zijn ex-vrouw. Het bedrag werd als persoongebonden aftrek in mindering gebracht op het box-1 inkomen.

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

CHECKLIST RVU-RISICO 52%

CHECKLIST RVU-RISICO 52% CHECKLIST RVU-RISICO 52% Voorkomen is goedkoper dan genezen CHECKLIST 52%-risico bij vervroegd uittreden 1. Inhoud en bedoeling van deze checklist Deze checklist is een praktische handleiding om vast te

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF B.V.?

EENMANSZAAK OF B.V.? EENMANSZAAK OF B.V.? Inleiding Dit memorandum beoogt ondernemers informatie te verschaffen over twee hoofdvormen waarin een onderneming kan worden gedreven: de eenmanszaak en de B.V., en de keuze tussen

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Stamrecht: veel gestelde vragen. De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. Stamrecht Stamrecht: veel gestelde vragen De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten. De toepassing van stamrechtvrijstelling, zoals opgenomen

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012 Belonen Loonstaat wijzigt door invoering uniform loonbegrip Per 1 januari 2013 worden de grondslagen voor het berekenen van het loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga

Special Eindejaarstips Tips voor de bv en de dga Tips voor de bv en de dga 39. Stop opbouw pensioen in eigen beheer vanaf 2017 Een dga kan net als een gewone werknemer pensioen opbouwen. Een gewone werknemer moet dat doen bij een professioneel pensioenfonds

Nadere informatie

68 De Pensioenwereld in 2014

68 De Pensioenwereld in 2014 09 68 De Pensioenwereld in 2014 Pensioenregeling 69 Aanpassingen van het fiscale (Witteveen-)kader Auteurs: Ivar Sintemaartensdijk en Jan Stigter Pensioenen mogen zich nog altijd verheugen in de warme

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteiten pensioen Onderwerpen 1. Regeling voor vervroegde uittreding 2. Waardeoverdracht en de bijbetaalproblematiek 32 Regeling voor vervroegde

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan

In cassatie op : ECLI:NL:GHAMS:2013:BZ3234, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan Stamrechtovereenkomst tussen oprichter en BV i.o. is mogelijk, mits binnen redelijke termijn BV tot stand komt en overeenkomst bekrachtigd. Gehele aanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk

Nadere informatie

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950;

een goedkeuring voor pensioenregelingen met een toezegging van partner en wezenpensioen voor werknemers geboren voor 1950; Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten Dit besluit is een herziening van het besluit

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel

Fiscale eindejaarstips. Sjoerd van den Heuvel Fiscale eindejaarstips Sjoerd van den Heuvel EIA en MIA Minimuminvesteringsbedrag volgend jaar omhoog naar 2.500 per investering. In 2013 jaardrempelbedrag 2.300, drempelbedrag per investering 450 EIA

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-8: Richtlijn Pensioenvoorziening en oudedags- verplichting directeuren-grootaandeelhouder Algemeen Met RJ-Uiting 2017-3 ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2014-1: Pensioenvoorziening directeuren-grootaandeelhouder Belangrijkste wijziging Tot nu is door de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) toegestaan om de verplichting voor pensioenregelingen

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:3701

ECLI:NL:GHDHA:2014:3701 ECLI:NL:GHDHA:2014:3701 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 11-11-2014 Datum publicatie 02-12-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie BK-13_1439

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:72

ECLI:NL:GHAMS:2016:72 ECLI:NL:GHAMS:2016:72 Permanente link: http://deepl Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer 14/01023 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBNHO:2014:10956,

Nadere informatie

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is per 1 januari 2015 vervangen door het besluit van 23 september 2014, nr. BLKB2014/1702M) Het vervallen besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der

Nadere informatie

Checklist De 30%-regeling

Checklist De 30%-regeling Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044

ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044 ECLI:NL:RBHAA:2008:BD9044 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 25-07-2008 Datum publicatie 05-08-2008 Zaaknummer 07/6768 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Belastingrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:241

ECLI:NL:RBDHA:2014:241 ECLI:NL:RBDHA:2014:241 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 09-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 13_3894, 13_3895

Nadere informatie

Afschaffing pensioen in eigen beheer

Afschaffing pensioen in eigen beheer FAMILY OWNED BUSINESS & PRIVATE WEALTH MAART 2017 Afschaffing pensioen in eigen beheer Belangrijke informatie voor de (ex-)partner van de DGA Afschaffing pensioen in eigen beheer 3 Voorwoord De jarenlange

Nadere informatie

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder

RJ-Uiting : ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder RJ-Uiting 2017-3: ontwerp-richtlijn Pensioenvoorziening en oudedagsverplichting directeuren-grootaandeelhouder Inleiding Op 27 maart 2017 is de gewijzigde Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige

Nadere informatie

De DGA en de Dividenduitkering

De DGA en de Dividenduitkering Door Rob Korendijk, op persoonlijke titel De DGA en de Dividenduitkering Vanaf 1 oktober 2012 is het nieuwe BV-recht (Flex BV) van kracht. In het nieuwe BV-recht is onder meer het minimum aandelenkapitaal

Nadere informatie

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen.

Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. Dit besluit is vervangen door het besluit van 23 juni 2014, nr. BLKB2014/0351M. Het ingetrokken besluit is hierna opgenomen. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nadere informatie

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen.

de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. de pensioengerechtigde leeftijd of bij eerder overlijden, zoals aanspraken op ouderdomsen nabestaandenpensioen en pré-pensioen. De hierna opgenomen bepalingen worden niet alleen toegepast op formeel overeengekomen

Nadere informatie

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt

Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt Nieuwsbrief van d.d. 17-04-2013 Nummer: 04 2013 Terugwerkende kracht aanvraag kinderopvangtoeslag toch niet ingeperkt De termijn waarbinnen kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd, is in 2012 beperkt

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga

Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga Checklist Dga en zijn bv Haal het beste uit de fiscale positie van de dga 1. Wie is directeur-grootaandeelhouder? De directeur-grootaandeelhouder (dga) is enerzijds directeur van een bv en anderzijds aandeelhouder.

Nadere informatie

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014

Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 Goed om te weten voor uw personeelsadministratie 2014 DRV Accountants & Adviseurs 15-01-2014 Gedeeltelijke teruggave basispremie Aof Aan werkgevers wordt een gedeeltelijke teruggave verstrekt van de basispremie

Nadere informatie

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende: 34 555 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer en het treffen van enkele fiscale maatregelen inzake oudedagsvoorzieningen (Wet uitfasering

Nadere informatie

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied

Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Het pensioen; de ontwikkelingen en de praktijk op fiscaal gebied Aruba Bonaire Curaçao St. Maarten Arthur van Aalst & Wilco van Oosten Baker Tilly Dutch Caribbean 29 oktober 2015 Inhoud Algemene introductie:

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie

1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer

1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer Blad 1 van 5 1. Stamrecht in uw bv? Mogelijk kink in de kabel bij afkoop pensioen eigen beheer Heeft u pensioen in eigen beheer en kiest u voor afkoop hiervan in 2017, 2018 of 2019, maar heeft u ook nog

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor u en uw opdrachtgever over de inhouding en afdracht van loonheffingen Werkt u voor een opdrachtgever, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder personeel?

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten

Vragen en antwoorden op het gebied van stamrechten Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, domein belastingen op arbeid en vermogen Besluit van 27 november 2002, nr. CPP2002/896M De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers

Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Wet Witteveen 2015 voor IBondernemers Rogier van den Heuvel Met ingang van 1 januari wordt de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen ("Wet Witteveen

Nadere informatie

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u?

Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft. Welke keuze maakt u? Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft Welke keuze maakt u? Bron: SRA- Publicatiedatum:29-08-2017 Sinds 1 juli 2017 kunt u geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Het pensioen in eigen beheer

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Feiten. Standpunt inspecteur

Feiten. Standpunt inspecteur Forse stijging van de pensioengrondslag in zicht van pensioeningangsdatum maakt pensioenregeling niet onzuiver! Pensioenpremie niet ingehouden op het loon toch aftrekbaar! Het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

Intermediairdagen 2011

Intermediairdagen 2011 Intermediairdagen 2011 De fiscale behandeling van ontslaguitkeringen Stamrechtvrijstelling of belast loon? November/december 2011 Stel: U wordt ontslagen U ontvangt wel een ontslaguitkering! En nu? Te

Nadere informatie