Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fact sheet. Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam. Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? nummer 5 mei 2014"

Transcriptie

1 Fact sheet nummer 5 mei 2014 Betekenis meer zzp ers voor Amsterdam Het aantal zzp ers blijft toenemen, zowel in Amsterdam als in de rest van Nederland. Amsterdam telt er nu al bijna Ze maken 12,8% uit van de werkzame beroepsbevolking en 10% van de totale werkgelegenheid. Een op de twee bedrijfsvestigingen in Amsterdam betreft een zzp er. De relatief sterke toename in Amsterdam is het gevolg van de oververtegenwoordiging van bepaalde sectoren, creatieve industrie, ICT en advisering en onderzoek, die zich goed lenen voor zelfstandig ondernemerschap. De opkomst van de zzp ers is een van de duidelijkste signalen dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. De oorzaken die hieraan ten grondslag liggen zijn divers, ze variëren van de recessie, beleid gericht op ondernemerschap tot de verouderende beroepsbevolking. Deze fact sheet verkent de oorzaken nader en gaat in op de betekenis van grote aantal voor de stad. Aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, (procenten) % Nederland Amsterdam bron: CBS en O+S Wie zijn de Amsterdamse zzp ers? Gestart wordt met een korte beschrijving van de kenmerken van deze groep en wordt aangegeven waar ze vooral te vinden zijn in Amsterdam. Zzp ers vormen een heterogene groep. Er is een deel dat vrijwillig zzp er wordt en een deel dat hier noodgedwongen toe overgaat. Op dezelfde wijze kan er een onderscheid gemaakt worden tussen zij die klein willen blijven en zij met de ambitie om te groeien. Ondanks de heterogeniteit van de groep is er in de motivatie voor het zelfstandig ondernemerschap verrassend veel overeenstemming: onafhankelijkheid en flexibiliteit worden het vaakst genoemd. 1 Hoe hoger de leeftijd, hoe groter de kans dat iemand aan het werk is als zzp er. Kennis, ervaring en netwerk maken ouderen mogelijk meer geschikt voor het zelfstandig ondernemerschap dan jongeren, omdat hierdoor de verwachte opbrengsten van het ondernemen toenemen.

2 2 Evengoed kan de arbeidsmarktpositie van ouderen ook een rol spelen, zeker in het huidige tijdsgewricht. Voor veel 45-plussers is het erg moeilijk om een baan in loondienst te vinden. Dit maakt zelfstandig ondernemerschap voor deze groep tot een aantrekkelijke optie. 2 Tegelijkertijd blijkt dat de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap tegenwoordig vaker genomen wordt door de jongere generaties dan vroeger. Dit is vermoedelijk het gevolg van sociaalculturele ontwikkelingen of beleid (hierover straks meer). Mannen vaker zzp er Meer mannen kiezen voor het zzp-schap dan vrouwen: in Amsterdam is 60% van de zzp ers van het mannelijke geslacht. De motieven die aan de keuze ten grondslag liggen zijn verschillend. Waar bij mannen de keuze voor het zelfstandig ondernemen relatief vaak uit financiële overwegingen ingegeven wordt, spelen voor vrouwen gemiddeld genomen andere factoren een rol. Zelfstandig ondernemerschap biedt meer flexibiliteit, waardoor het goed te combineren is met andere taken, waar vrouwen gemiddeld genomen meer tijd aan besteden dan mannen. 3 Vooral hoogopgeleiden Mensen met een middelbaar of hoog opleidingsniveau zijn vaker zzp er dan mensen met een laag opleidingsniveau. In Amsterdam heeft de helft van de zzp ers een hbo-opleiding of een universitaire opleiding afgerond. Zakelijke diensten, creatieve industrie en ICT favoriet Amsterdamse zzp ers werken vooral in de zakelijke dienstverlening, creatieve industrie en ICT. Deze sectoren, die zich goed lenen voor zelfstandig ondernemerschap, zijn oververtegenwoordigd in Amsterdam. In de bouw en de zorg bevinden zich ook veel zzp ers maar de Amsterdamse werkgelegenheid in deze sectoren blijft achter bij die van de MRA als geheel. Concentratie in West en Oost De Amsterdamse zzp ers zijn niet gelijk verdeeld over de stad. De meeste zzp ers (een derde deel) zijn in Centrum en Zuid te vinden, de stadsdelen waar sowieso de meeste werkgelegenheid geconcentreerd is. Wanneer ze worden afgezet tegen het de totale werkgelegenheid per buurtcombinatie, blijkt dat er vooral veel zzp ers zijn in West en in delen van Oost. Ongeveer de helft van de zzp ers werkt voornamelijk thuis. Wat verdienen ze? De afgelopen jaren is door een aantal instanties onderzocht wat een gemiddelde zzp er verdient. 4 Verdeling zzp ers over de stad, ten opzichte van de totale werkgelegenheid per buurtcombinatie veel minder dan gemiddeld minder dan gemiddeld meer dan gemiddeld veel meer dan gemiddeld heel veel meer dan gemiddeld bron: O+S

3 Netto inkomen van Amsterdammers die tussen de 33 en 40 uur per week werken, 2013 (procenten) % < >3.050 het verhaal dat zzp ers een diverse groep zijn en dat een deel het financieel gezien goed doet. Inkomen zegt echter niet alles. Aanspraak op sociale verzekeringen is een ander belangrijk verschil tussen zelfstandigen en mensen die in loondienst werken. Terwijl een deel onder dezelfde omstandigheden werkt als werknemers kunnen zelfstandigen geen aanspraak maken op collectieve sociale voorzieningen. 8 Zelfstandigen moeten dit zelf regelen en beknibbelen daar nogal eens op. Dit blijkt ook uit een eerder onderzoek onder Amsterdamse zzp ers. 9 3 zzp loondienst bron: REB/O+S Omdat er verschillende definities worden gebruikt voor zowel zzp ers als inkomsten en er verschillende bronnen en meetmomenten zijn gebruikt, lopen de resultaten uiteen: het mediaan persoonlijk inkomen van een zzp er ligt tussen de en (bruto) op jaarbasis. 5 Dit ligt onder het modale inkomen, dat tussen 2009 en 2013 rond de schommelt. 6 Dat de groep Amsterdamse zzp ers ongelijksoortig is, komt ook tot uitdrukking in de figuur over het inkomen. Deze figuur laat zien hoe het inkomen van Amsterdamse zzp ers die een full time baan hebben (minimaal 33 uur per week werken), zich verhoudt tot diegenen die evenveel werken maar dan in loondienst. Van de zzp ers is de groep die per maand verdient iets groter dan onder de mensen die in loondienst werkt. Een klein deel van de zzp ers met het laagste inkomen vraagt de Dienst Werk en Inkomen (DWI) om financiële ondersteuning. In 2013 gebeurde dit bijna keer, in keer. Ongeveer zes van de tien aanvragen werden gehonoreerd. 7 Van de mensen met een inkomen tussen de en is de groep zzp ers kleiner dan de groep mensen in loondienst. Hier staat tegenover dat de groep zzp ers met een inkomen boven de aanzienlijk groter is dan die van de mensen in loondienst met een full time baan. Dit onderschrijft Banen combineren Van de totale Amsterdamse beroepsbevolking heeft 9% meer dan één baan: ofwel meerdere banen in loondienst, verschillende eigen bedrijven, ofwel een combinatie van een baan in loondienst en een baan als zelfstandige. 10 Voor zzp ers is het nog gebruikelijker om niet alleen afhankelijk te zijn van de inkomsten uit de onderneming: in 2013 is de helft hiervan afhankelijk. Andere belangrijke inkomensbronnen zijn het inkomen van een eventuele partner, pensioen, vermogen, een baan in loondienst of inkomen uit een andere onderneming. Het aantal `hybride ondernemers, zzp ers die ook een baan in loondienst hebben, is in de afgelopen jaren afgenomen. In 2010 combineerde 11% van de zzp ers hun eigen bedrijf met een baan in loondienst, in 2013 is dit teruggelopen naar 8%. 11 Verklaringen voor (verdere) groei Flexibilisering arbeidsmarkt De sterke groei van het aantal zzp ers in Amsterdam in de afgelopen jaren is te zien als een illustratie van de veranderingen die zich voordoen op de arbeidsmarkt. Werknemers krijgen minder vaak een vast contract en het aandeel tijdelijke werknemers en zelfstandigen (met en zonder personeel) neemt toe: in Amsterdam is nu één op de vijf werkenden werkzaam als zelfstandige, een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden. Werkzame Amsterdamse beroepsbevolking naar soort baan, (procenten) leeftijd zelfstandig in loondienst totaal werkzaam bron: O+S, REB

4 Verandering werkgelegenheid in Amsterdam, x jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan jul jan * netto groei/krimp wetswijziging * Voorlopige cijfers. bron: O+S Deze ontwikkeling wordt ook wel de flexibilisering van de arbeidsmarkt genoemd. En omdat het gebruikelijker wordt om zelfstandig te zijn, is het voor meer mensen een optie en of een weloverwogen keuze. Nieuwe Wet op Handelsregister De toename van het aantal zzp ers heeft voor een deel een administratieve oorzaak. Sinds 2008 is een nieuwe wet op het Handelsregister ingevoerd. Deze wet heeft ervoor gezorgd dat bedrijvigheid die voorheen niet zichtbaar was omdat deze niet geregistreerd hoefde te worden, dat nu wel is. Het gevolg was een forse toename van het aantal vestigingen in Amsterdam, waarvan verreweg de meesten klein van omvang zijn. Een deel hiervan heeft geen personeel in dienst en werkt voor verschillende opdrachtgevers, de zzp ers. Beleid gericht op ondernemerschap De overheid probeert al jaren om meer zelfstandigen te krijgen. Hiervoor wordt fiscaal en arbeidsmarktbeleid ingezet. Dit beleid en dan vooral de zelfstandigenaftrek stimuleert het zelfstandig ondernemerschap. Ondernemers met geringe inkomsten (in Nederland gaat het om een half miljoen van deze ondernemers) betalen niet of nauwelijks belasting. In zo n geval is het veel voordeliger om zelfstandige te zijn dan om een baan in loondienst te hebben. Voor ondernemers die meer verdienen is het fiscaal voordeel geringer. Het succes van dit beleid zou afgemeten kunnen worden aan het aandeel zzp ers per geboortecohort. Opeenvolgende geboortecohorten laten voor mannen een stijgend aandeel zzp ers zien: naarmate het geboortejaar later in de tijd ligt, is de kans groter dat men voor zelfstandig ondernemerschap kiest. Voor vrouwen is de kans om zzp er te worden daarentegen vrij constant. 12 Terwijl het aandeel zelfstandigen met personeel tussen 2002 en 2012 in heel Nederland afnam van 5,0% naar 4,6%, nam het aandeel zelfstandigen zonder personeel juist toe. Het aandeel van deze groep steeg van 7,4% in 2002 tot 10,2% van de werkzame beroepsbevolking in 2012 en maakt 69% uit van de totale groep zelfstandigen. 13 De groei van het ondernemerschap is volledig toe te schrijven aan het aantal zelfstandigen zonder personeel. Ook in Amsterdam domineren de zzp ers de totale groep zelfstandigen, met een aandeel van 71%. 14 Verouderende beroepsbevolking De kans om zzp er te worden neemt toe met de leeftijd. Voor een man van 50 is de kans 10 procentpunt hoger dat hij zzp er is dan dat hij werkzaam is als werknemer, zelfstandige met personeel of meewerkend zelfstandige. Voor een 40-jarige man ligt de kans 5 procentpunt hoger. Bij vrouwen is het effect iets minder sterk. Hier gaat het respectievelijk om 7,5 en 4 procentpunt meer, ten opzichte van de controlegroep. 15 In Nederland is het zzp-schap tussen 2002 en 2012 vooral toegenomen onder de groep mannen tussen de 40 en 65 jaar. Ook in andere Europese landen met een sterk groeiende groep zzp ers was het juist deze groep waar de toename het grootst was. Vooral vakspecialisten zijn een groeiende groep. Dit zijn bijvoorbeeld onderzoekers, docenten, specialisten in de gezondheidszorg, ICT of op juridisch gebied. Vaak zijn ze hoog opgeleid. 16

5 Amsterdamse vestigingen en zzp ers naar sectie vestigingen zzp (abs.) zzp (%) werkzame personen per vestiging advisering en onderzoek ,4 handel ,5 cultuur, sport en recreatie ,9 informatie en communicatie ,7 gezondheids- en welzijnszorg ,9 bouwnijverheid ,7 overige zakelijke dienstverlening ,9 overige dienstverlening ,6 onderwijs ,8 financiële instellingen ,0 transport en logistiek ,0 industrie ,7 handel, verhuur onroerend goed ,9 overig totaal bron: O+S, REB De groei van het aandeel zzp ers is dus voor een deel toe te schrijven aan de samenstelling van de beroepsbevolking en dan met name aan de toegenomen participatiegraad van ouderen op de arbeidsmarkt en het ontbreken van een goed arbeidsmarktperspectief voor deze groep in loondienst. Invloed recessie De recessie heeft vermoedelijk ook een bijdrage geleverd aan de verdere toename van het aantal zzp ers, al is er geen keihard bewijs te leveren. In theorie zijn de omstandigheden voor zzp ers vooral gunstig tijdens een periode van hoogconjunctuur, dan is de vraag hoger. Dit kan leiden tot meer zzp ers. Maar tijdens een periode van laagconjunctuur kan het aantal zzp ers ook toenemen, omdat het dan moeilijker is een baan in loondienst te vinden. Diensten als UWV en DWI stimuleren mensen in een uitkeringssituatie om een onderneming te beginnen. De eerste jaren van de recessie reageerde de arbeidsmarkt nog niet zo sterk op de veranderingen in de economische groei. Bedrijven deden aan labour hoarding: ze hielden hun werknemers vast. Er waren ook bedrijven die vanwege reorganisaties hun werkgelegenheid in Amsterdam concentreerden. Per saldo bleef de Amsterdamse werkgelegenheid groeien tot 2013, maar de laatste jaren wel op een lager peil dan gebruikelijk. Alleen in 2013 daalde de werkgelegenheid. Na de derde periode van economische neergang, in 2011, begon de werkloosheid op te lopen, ook in Amsterdam. Het aantal Amsterdammers met een WW-uitkering neemt sindsdien ook toe. De mensen die instromen in de WW, waren in hun vorige baan vaak werkzaam in de zakelijke en financiële dienstverlening en in zorg, welzijn en cultuur. Na enige tijd stromen ze uit naar de bijstand, tenzij ze erin slagen een andere baan te vinden. Dit is echter niet eenvoudig, zeker niet voor de groep die 45 jaar of ouder is. Een deel probeert vanuit een uitkering een bedrijf op te starten, meestal zonder personeel. Vooral in de creatieve industrie, de ICT en zakelijke dienstverlening kwamen er veel zzp ers bij. Met name van reclamebureaus, architectenbureaus en ingenieursbureaus is bekend dat ze zware jaren achter de rug hebben. Dit uitte zich in omzetdalingen, personele inkrimping en relatief hoge aantallen faillissementen. 17 Dit beeld wordt voor Amsterdam bevestigd in de Monitor creatieve industrie De recessie laat haar sporen na: flexibilisering voert de toon, digitalisering doet zich overal voor en leidt tot veranderingen in het productieproces. In de reclamewereld groeien vooral de digitale bureaus. Dit schept mogelijkheden voor kleinere bedrijfjes, waaronder zzp ers. De toenemende stroom zzp ers heeft ertoe geleid dat de gemiddelde omvang van een Amsterdamse vestiging gedaald is van gemiddeld 6,5 werkzame persoon per vestiging in 2009 tot

6 6 Grootste groep last van aanhoudende recessie De groep zelfstandigen zonder personeel groeide in een periode dat omzet geen gegeven was. Uit twee peilingen onder deze groep blijkt dat zzp ers het zwaarder hebben gekregen, naarmate de recessie langer aanhield. Eind 2013 gaf een grotere groep zzp ers in de bouw, creatieve industrie en advisering en onderzoek aan dat het belangrijkste gevolg van de recessie een omzetdaling was dan in In 2010 leek de economie zich weer te herstellen van de enorme dip in Het was toen nog niet duidelijk dat de economie in 2011 en 2013 opnieuw zou krimpen. Overigens is een omzetdaling niet het enige waar zzp ers mee kampen. Andere belangrijke gevolgen van de recessie die genoemd werden zijn minder klanten, verlaging van de tarieven en meer concurrentie. En het is niet zo dat de recessie uitsluitend deze drie groepen zzp ers raakt, ook de rest heeft last van de recessie. Net als ondernemers, die wel personeel hebben. Zij noemen ongeveer dezelfde gevolgen van de recessie. 19 Belangrijkste gevolg van de recessie, zzp ers naar branche creatieve industrie (n=172) advisering en onderzoek (n=132) bouw (n=15) sector * minder omzet minder klanten meer concurrentie meer bezuinigen meer omzet minder investeringen verslechtering solvabiliteit meer moeite met kredietverwerving verlaging tarieven weet ik niet/ geen antwoord geen effect bron: O+S 5 werkzame personen in In de sectoren waar de meeste zzp ers actief zijn, cultuur (gemiddeld 1,9 werkzame personen per vestiging), bouw (2,7), advisering en onderzoek (3,4), overige dienstverlening (2,6) en ICT (3,7) ligt het gemiddelde aantal werkzame personen onder de Amsterdamse gemiddelde. Conclusie: de groei verklaard In feite is er met de zzp ers een nieuwe groep op de arbeidsmarkt ontstaan, die zich tussen de ondernemers en werknemers in heeft genesteld. De arbeidsmarkt is hiermee veranderd, het aanbod is diverser geworden en vooral flexibeler. Dit is vooral voordelig voor de vraagkant: werkgevers kunnen kiezen of ze iemand in dienst nemen of slechts een klus geven. Maar niet iedereen De groep zzp ers is groot en behoorlijk heterogeen. Het is dan ook weinig verbazingwekkend dat niet elke zzp er last had van de recessie. In november 2013 gaf een op de vijf zzp ers aan er niets van te merken. Het grootste deel hiervan was al meer dan 10 jaar actief als zzp er, dus al ruim voordat de recessie uitbrak. Een klein deel (4%) spon zelfs garen bij de recessie: zij kregen meer klanten, genereerden meer omzet en hadden minder last van concurrentie. 19 De groei van het aantal en aandeel zzp ers kan voor een deel gezien worden als uiting van de flexibilisering van de arbeidsmarkt en is bovenal het gevolg van overheidsbeleid ten gunste van zzp ers en een verouderende beroepsbevolking. De digitalisering van de samenleving heeft de groei mede mogelijk gemaakt: in de meeste gevallen is een computer voldoende om voor jezelf te beginnen. De recessie heeft er nog een schepje bovenop gedaan: een deel van de mensen die voorheen in loondienst werkten zijn voor zichzelf begonnen. Niet altijd vrijwillig.

7 Betekenis zoveel zzp ers Minder behoefte aan bedrijfshuisvesting De groei van het aantal kleine ondernemers zorgt in theorie voor een toename in de vraag naar kleinschalige werkruimte, maar het groeiende aandeel zzp ers doet die vraag juist dalen. Met de opkomst van zzp ers wordt er meer thuis gewerkt al dan niet in combinatie met buitenshuis werken bij klanten en opdrachtgevers of op openbare locaties waardoor er minder behoefte is aan externe bedrijfshuisvesting. 20 Gunstig voor de economie? Het debat is nog gaande of de trend van flexibilisering gunstig is voor de economie. Wat wel al duidelijk is dat een flexibele arbeidsmarkt een pre is als het gaat om snel kunnen inspelen op veranderde omstandigheden, zoals veranderingen in de vraag. Een flexibele arbeidsmarkt biedt starters de ruimte en vergroot de kans dat mensen daar werken waar ze het beste tot hun Definitie zzp door O+S Er is geen registratie van zelfstandigen. Wel van vestigingen. Bij gebrek aan een registratie en aan een eenduidige definitie benadert O+S zelfstandigen zonder personeel (zzp ers) als volgt: alle 1- persoonsvestigingen die bij de KvK ingeschreven staan met de rechtsvorm eenmanszaak, waar de zzp er minimaal 12 uur per week werkt, met uitzondering van de horeca en detailhandel. In sommige bronnen wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke zzp ers en nieuwe zzp ers. De benadering van O+S sluit aan bij de nieuwe zzp ers. ZZP is breder dan freelancer De term zzp er bestaat nog niet zo lang. Voorheen was het begrip freelancer gangbaar. Met freelancers worden meestal professionals in de zakelijke dienstverlening bedoeld terwijl het begrip zzp'er meer soorten (en mengvormen van) ondernemers omvat dan de term freelancer, bijvoorbeeld in sectoren als de bouw, transport en zorg. recht komen. Als minpunt kan aangevoerd worden dat tijdelijke werknemers vaak minder goed af zijn dan mensen in vaste dienst. Er wordt minder of niet in ze geïnvesteerd en uiteindelijk zijn werkgevers hier ook de dupe van. Die zijn ook gebaat bij meer langdurige arbeidsmarktrelaties. 21 Verder is lang niet iedere zzp er is geschikt voor het ondernemerschap. Geen echte ondernemers, baten op ander vlak De meeste zzp ers zijn geen `echte ondernemers, in de zin dat ze voornemens zijn om te groeien in omzet en personeel en te innoveren. De wens van ondernemers om te groeien hangt positief samen met hun bereidheid om risico te nemen. Dit geldt zowel voor zzp ers als voor ondernemers met personeel. Echter, de risicobereidheid van zzp ers is duidelijk lager dan die van andere ondernemers: 16% van de zzp ers geeft aan de ambitie te hebben om personeel aan te nemen, tegenover 62% van de ondernemers die al personeel hebben. 22 Omdat lang niet alle zelfstandigen de kenmerken hebben van ondernemers die voor groei en innovatie zorgen zou het aandeel zelfstandigen een slechte maatstaf zijn voor ondernemerschap. 23 De baten van zelfstandigen liggen op een ander vlak, zeker in een land waar zo n groot aandeel nog in loondienst werkt. Tijdens een recessie zijn zzp ers een zegen: zij zorgen voor flexibiliteit en vangen de klappen op. 24 Arbeidsmarkt flexibeler in plaats van ondernemender Het besef dat een belangrijk deel van de zelfstandige ondernemers zonder personeel in feite flexibele mensen in loondienst zijn die hun eigen arbeidsvoorwaarden moeten regelen, zorgt voor een heel ander perspectief. Het lijkt erop alsof er veel veranderd is op de Amsterdamse arbeidsmarkt, maar in feite is deze vooral flexibeler geworden, niet per se ondernemender. 7

8 8 Noten 1 De Vries, N., A. Bruins en P. Vroonhof, Ambities en vermogensopbouw van zzp ers, Panteia, mei Bosch, N. G. Roelofs, D. van Vuuren en M. Wilkens, De huidige en toekomstige groei van het huidige aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, CPB, Bosch, N. G. Roelofs, D. van Vuuren en M. Wilkens, De huidige en toekomstige groei van het huidige aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, CPB, CBS (2012), EIM (2012), Regioplan (2013) en O+S (2010) 5 Heuts, L., H. Witteman-van Leenen, en J. Mevissen, Zzp ers tussen overvloed en onbehagen, Regioplan, Inzending Nederlandse Arbeidsmarktdag Deze cijfers zijn op basis van de CPB Korte termijnraming juni DWI 8 De Vries, N. en N. Braams, Inkomen, vermogen en dynamiek van zelfstandigen zonder personeel, EIM en CBS, december De Jong, I. en C. van Oosteren, Zzp ers in Amsterdam, O+S, Bron: REB, O+S, De Jong, I. en C. van Oosteren, Zzp ers in Amsterdam, O+S, 2010 en Meting economisch klimaat, O+S, november Bosch, N.G. Roelofs, D. van Vuuren en M. Wilkens, De huidige en toekomstige groei van het huidige aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, CPB, SCP, De sociale staat van Nederland, Bron: REB, O+S, Bosch, N.G. Roelofs, D. van Vuuren en M. Wilkens, De huidige en toekomstige groei van het huidige aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, CPB, Kosters, L. en M. Souren, De toename van zzp ers in Europeees perspectief, ESB jaargang 99 (4683), 18 april CBS, Monitor zakelijke diensten vierde kwartaal Van Oosteren, C. en M. Teirlick, Monitor creatieve industrie 2012, O+S, De Jong, I. en C. van Oosteren, Zzp ers in Amsterdam, O+S, 2010 en Meting economisch klimaat, O+S, november De Ruijter S. en C. van Oosteren, Vraag en aanbod van kleinschalige werkruimte in Amsterdam, O+S, SCP, De sociale staat van Nederland, Dit blijkt uit een onderzoek dat door Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) en Bureau Onderzoek en Statistiek is uitgevoerd onder 905 ondernemers uit het ondernemerspanel van O+S. 23 Van Praag, M., Onwijs zelfstandigenbeleid, ESB jaargang 98 (4666), 16 augustus Van Praag, M., Onwijs zelfstandigenbeleid, ESB jaargang 98 (4666), 16 augustus 2013 Oudezijds Voorburgwal GL Amsterdam Telefoon Auteur Carine van Oosteren

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Huidig economisch klimaat

Huidig economisch klimaat Huidig economisch klimaat 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers, 49). Het aandeel

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Fact sheet Opmars zzp ers in Amsterdam Aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, 2006-2012 (procenten)

Fact sheet Opmars zzp ers in Amsterdam Aandeel zzp ers in de werkzame beroepsbevolking, 2006-2012 (procenten) Fact sheet nummer 7 juli 212 Opmars zzp ers in Amsterdam Amsterdam telt 47. zzp ers. Dit is de helft van alle bedrijfsvestigingen en 1% van de totale werkgelegenheid. De afgelopen jaren is het aandeel

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt

Fact sheet. Ondernemers in Nieuw-West, te bestuderen kijken we eerst naar alle vesti- merschap in stadsdeel Nieuw-West zich verhoudt Fact sheet november 11 Ondernemerschap in is een samenvoeging van de vroegere stadsdelen Geuzenveld/Slotermeer, Slotervaart en Osdorp. Het stadsdeel is vooral een woongebied en heeft dan ook een relatief

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Amersfoort Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Amersfoort Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Amersfoort groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van

Fact sheet. Ondernemerschap in Noord. In stadsdeel Noord zijn er in ves gekeken of de gemiddelde bedrijfsgrootte van Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is van oudsher een woongebied (voor arbeiders) met aan de oevers grote industriële bedrijven. Na de de-industrialisatie in de jaren zeventig en tachtig

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Fact sheet nummer 9 juli 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2013 Er zijn in Amsterdam bijna 135.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2013). Veel jongeren volgen een opleiding of

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zeeland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zeeland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zeeland groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland en IJmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Kennemerland en IJmond groeit het aantal

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Gorinchem Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gorinchem Samenvatting Aantal banen neemt in beperkte mate toe, echter niet in collectieve sector In de krimpregio Gorinchem neemt het aantal banen van

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2016 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 20 Fact sheet april 20 De totale werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven aan 2015. Van de 14.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2014 Fact sheet juni 2015 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is voor het eerst sinds enkele jaren weer gedaald. Van de bijna 140.000 Amsterdamse jongeren

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

Participatie in arbeid

Participatie in arbeid 7 Participatie in arbeid De economische crisis zorgt voor veranderingen op de arbeidsmarkt. Welke groepen Amsterdammers doen het goed op de arbeidsmarkt en welke minder goed? Hoe heeft de werkloosheid

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Holland Centraal groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Helmond-De Peel Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Helmond-De Peel groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Gooi en Vechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In de Gooi en Vechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Consumentenvertrouwen in Amsterdam

Consumentenvertrouwen in Amsterdam Consumentenvertrouwen in Amsterdam Hoe wordt het vakantiegeld dit jaar besteed? In opdracht van: Het Parool Projectnummer: 14054-2 Carine van Oosteren Merel van der Wouden Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio IJsselvechtstreek Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In IJsselvechtstreek groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014

Een uitdagende arbeidsmarkt. Erik Oosterveld 24 juni 2014 Een uitdagende arbeidsmarkt Erik Oosterveld 24 juni 2014 Wat waren de gevolgen van de recessie? Hoeveel banen zijn er verloren gegaan? In welke sectoren heeft de recessie het hardst toegeslagen? Werkgelegenheid

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Noord-Holland Noord groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Samenvatting Twente Index 2016

Samenvatting Twente Index 2016 Samenvatting Twente Index 2016 Kijk voor regionale en lokale data op www.twenteindex.nl INLEIDING De Twente Index wordt door Kennispunt Twente samengesteld in opdracht van de Twente Board. De Board wil

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen Samenvatting Meer banen in Rijk van Nijmegen, vooral in zakelijke diensten In Rijk van Nijmegen groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Rijnmond Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Rijnmond Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Rijnmond groeit het aantal banen van werknemers (voltijd en deeltijd)

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Midden-Utrecht groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor juni 211 (cijfers t/m maart 211) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt?

Nadere informatie

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld

Arbeidsmarkt MRA in 2014 in beeld Arbeidsmarkt MRA in 201 in beeld Nieuwsbericht Onderzoek, Informatie en Statistiek, juli 201 De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam geven een beeld van de arbeidsmarktsituatie in de MRA tot

Nadere informatie

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016

Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 - Arbeidsmarktontwikkelingen 2016 Factsheet maart 2017 Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen in Amsterdam nam het afgelopen jaar toe met bijna 14.000 tot bijna 524.000 banen, een groei van bijna

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuidoost-Brabant groeit het aantal banen van werknemers

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio West-Brabant Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio West-Brabant Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In West-Brabant groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze

jeugdwerkloosheid 64% werklozen volgt opleiding 800 jongeren geregistreerd als werkloze 1 Jeugdwerkloosheid Fact sheet augustus 2014 Er zijn in ruim 15.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Zuid-Limburg groeit het aantal banen van werknemers (voltijd

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Midden-Gelderland Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Midden-Gelderland groeit en dat leidt ook tot

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010

Factsheet economische crisis. 1 e kwartaal 2010 Factsheet economische crisis 1 e kwartaal 21 O&S Mei 21 2 Kort samengevat Ieder kwartaal factsheet Vanwege de economische recessie in Nederland is er behoefte aan inzicht in de gevolgen hiervan voor de

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West

Jeugdwerkloosheid Nieuw-West 1 Jeugdwerkloosheid Factsheet september 2014 Er zijn in ruim 26.000 jongeren in de leeftijd van 15 tot 27 jaar (januari 2014). Veel jongeren volgen een opleiding of hebben een baan. De laatste jaren zijn

Nadere informatie

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid

Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Beantwoording motie M6 Onderzoek werkgelegenheid en werkloosheid Deze factsheet bevat de beantwoording van Motie M6 ingediend door de VVD. Onderzocht is de relatie tussen de toenemende werkloosheid en

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Minder starters in 2016

Minder starters in 2016 Vooruitzicht Starters Minder starters in 2016 Aantal starters stabiel in 2015, daling verwacht in 2016 130.000 Meer starters in de bouw, minder starters in de transport percentage, jan t/m sep 2015 t.o.v.

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Food Valley Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Food Valley Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, maar niet in collectieve sector De economie in Food Valley herstelt en dat leidt ook tot meer banen.

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek

Highlights Regio in Beeld Arbeidsmarktregio Achterhoek Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Achterhoek Samenvatting Meer banen in marktsector, maar minder in collectieve sector De economie in de Achterhoek herstelt, maar de werkgelegenheidsontwikkeling

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR OKTOBER 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 ONDERNEMERS, LAAT ZIEN DAT FLEXWERKERS WAARDEVOL ZIJN 4 OMZET FREELANCERS EN FLEXWERKERS DAALT DOOR TOENEMENDE

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2017 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 VRAAG NAAR FLEX BLIJFT STIJGEN, MAAR VOOR HOELANG? 4 FREELANCERS EN FLEXWERKERS OOK IN 2017 ONVERMINDERD

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Januari 211 (cijfers t/m oktober 21) Hoe staan de er voor op de arbeidsmarkt en de woningmarkt? Dat leest u in deze zesde editie van de crisismonitor, die het OCD eens in de twee maanden

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2013 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument

Jeugdwerkloosheid. achtergronddocument Jeugdwerkloosheid achtergronddocument Jeugdwerkloosheid In opdracht van: OJZ en Participatie Projectnummer: Idske de Jong Anne Huijzer Robert Selten Carine van Oosteren Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk

Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk Persbericht PB14-024 17 april 09.30 uur Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk - Meer mensen trokken zich terug van de arbeidsmarkt - Werkloosheid bij vrouwen toegenomen - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Beroepsbevolking 2005

Beroepsbevolking 2005 Beroepsbevolking 2005 De veroudering van de beroepsbevolking is duidelijk zichtbaar in de veranderende leeftijdspiramide van de werkzame beroepsbevolking (figuur 1). In 1975 behoorde het grootste deel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkloosheid Amsterdam

Werkloosheid Amsterdam Werkloosheid Amsterdam Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 527 9459 Fax 020 527 9595 www.os.amsterdam.nl Amsterdam, februari Werkloosheid in Amsterdam neemt verder

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

Werkzaam als zzp er. huishoudensprognose

Werkzaam als zzp er. huishoudensprognose Statistische trends Regionale Werkzaam als zzp er bevolkings- en als werknemer en huishoudensprognose 2016 2040 Analyse van regionale verschillen in vruchtbaarheid In samenwerking met Planbureau voor de

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017

Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Duiding Arbeidsmarktontwikkelingen juni 2017 Inhoudsopgave Samenvatting: in één oogopslag 2 1. Economie 3 1.1. Nederlandse economie groeit nog steeds verder 3 1.2. Minder verleende ontslagvergunningen

Nadere informatie

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe

Highlights Regio in Beeld 2015. Arbeidsmarktregio Drenthe Highlights Regio in Beeld 2015 Arbeidsmarktregio Drenthe Samenvatting Aantal banen neemt weer toe, echter niet in collectieve sector In Drenthe groeit het aantal banen van werknemers beperkt. Structurele

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2014 I Deze economische monitor gaat nader in op de ontwikkeling van de economie en arbeidsmarkt in Ede en de regio FoodValley met de focus op het tweede halfjaar van 20. Daarnaast

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald

April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) Aantal WW-uitkeringen opnieuw licht gedaald April 2012 Minder niet-werkende werkzoekenden (NWW) - 471.100 werkzoekenden geregistreerd bij UWV WERKbedrijf - Daling jonge werkzoekenden - Vooral daling agrarische beroepen en technische/industriële

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding

Werkgelegenheidsrapportage Haarlemmermeer Inleiding Inleiding De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Het aantal werkzame personen nam af met 238; een daling van 0,2%. Het totaal komt hiermee op 117.550 full-time arbeidsplaatsen.

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie