STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT"

Transcriptie

1 STEIJNBORG DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Steijnborg is adviseur en bemiddelaar op het gebied van verzekeringen, hypotheken, pensioen en andere financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de financiële risico s waar u mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico s u zelf wilt en kunt dragen en welke risico s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij advies over de producten die naar ons oordeel het beste aansluiten op uw wensen en persoonlijke omstandigheden. Steijnborg Assurantiën BV Vaartweg 81 Postbus JG HILVERSUM 1200 CE HILVERSUM KvK Gooi-, Eem- en Flevoland Steijnborg staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor, onder nummer , een vergunning verleend om te bemiddelen en te adviseren op de volgende gebieden: Schadeverzekeringen Levensverzekeringen Pensioenverzekeringen Hypothecaire kredieten Consumptieve kredieten Betaal- en spaarrekeningen Onafhankelijkheid Als lid van de branche organisatie Adfiz hebben wij de Code van Onafhankelijk Advies ondertekend. Dit houdt in, dat wij de belangen van onze klanten centraal stellen en uitsluitend die financiële producten adviseren en bemiddelen, die passen bij de klant. Steijnborg is een onafhankelijke selectieve bemiddelaar. Dit betekent dat wij volledig vrij zijn om te bepalen met welke aanbieders wij samenwerken, maar binnen deze vrijheid bepaalde keuzes maken. Wij betrekken in onze analyses die maatschappijen, die naar onze mening solvabel zijn, een goede prijskwaliteitverhouding en performance op de administratieve afhandeling van de financiële producten leveren. Het is voor u belangrijk om te weten dat geen enkele financiële instelling, zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming heeft.

2 Beloningsbeleid Medewerkers van ons kantoor ontvangen een vast salaris, zij hebben geen variabele beloning. De belangen van u als klant staan centraal. Nadrukkelijke richtlijnen zijn afgegeven over de kwaliteit van de door ons geleverde adviezen. Kwaliteit De kwaliteit van onze dienstverlening is voor een groot deel gebaseerd op de kwaliteit van onze medewerkers. Wij investeren hier dan ook doorlopend in. Medewerkers van ons kantoor zijn zeer vakbekwaam op het gebied van verzekeringen en financiële diensten op of in de hierboven genoemde gebieden. Deze vakbekwaamheid wordt door doorlopende opleidingen actueel gehouden. Daarnaast staan medewerkers van ons kantoor ingeschreven in diverse registers. Voor een registratie in een dergelijk register gelden vaak hogere vakbekwaamheidseisen. Medewerkers van ons kantoor staan ingeschreven in de volgende registers: Erkend Hypotheekadviseur Registermakelaar in Assurantiën Wij komen in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Deze gegevens gebruiken wij enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wij hebben onze persoonsregistratie aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl). Hier kunt u nakijken welke informatie wordt bijgehouden en voor welk doel. Op uw verzoek verstrekken wij u inzage in de informatie die wij van u bijhouden. Steijnborg heeft een gedragscode opgesteld waaraan al onze medewerkers zich dienen te houden. Kern van de gedragscode, de klant staat centraal, niet provisie gedreven en objectief. Wij doen er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Mochten wij toch fouten maken dan hebben wij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Voor u geeft dit een stuk extra zekerheid. Stel dat wij toch ingebreke zijn gebleven dan kunt u onze aansprakelijkheidsverzekering aanspreken. Klachten Het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dat kenbaar wilt maken. U kunt telefonisch of schriftelijk een klacht indienen bij de directie van ons kantoor. U ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen een bevestiging van ontvangst van uw klacht. Vervolgens zullen wij uw klacht onderzoeken en indien mogelijk proberen op te lossen. Wij streven er naar om klachten binnen tien werkdagen te hebben afgehandeld. Als dit niet lukt, zullen wij u hier over informeren. Wanneer wij er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Dit is een onafhankelijk klachtencollege waarbij wij zijn aangesloten.

3 Welke advies- en bemiddelingsdiensten verrichten wij? Om tot een goed advies te komen dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, onderscheiden wij het volgende adviestraject: 1. Intake Aan het begin van ieder adviestraject staat een intakegesprek. U geeft hierbij aan waaruit uw adviesvraag bestaat, en wij leggen uit hoe onze dienstverlening is opgebouwd waarmee wij aan dit advies invulling geven. Tevens geven wij een indicatie van onze beloning aan. Een intakegesprek is altijd gratis. 2. Inventariseren Wij inventariseren uw persoonlijke omstandigheden, uw wensen en uw doelstellingen. Hierbij kijken wij niet alleen naar uw situatie op dit moment, maar ook naar de verwachte situatie gedurende de looptijd van het financiële product en naar die op het moment dat het financiële product afloopt of tot uitkering komt. Hierbij is het van belang dat wij zoveel mogelijk informatie verzamelen. Veelal zal u een klantinventarisatie-formulier worden toegestuurd. In het gesprek wordt deze inventarisatie samen doorgenomen. Vervolgens gaan wij na welke doelstellingen u hebt, welke voor u het belangrijkst zijn om te realiseren. Het kan immers voorkomen dat het niet mogelijk is om alle doelstellingen te behalen binnen uw budget. Tenslotte zullen wij u, op basis van de ontvangen informatie, informeren over de mogelijke oplossingen en de daarbij behorende productkeuzes. Wij gaan hierbij na of u zich bewust bent van de door u gemaakte keuzes en uitgangspunten, die wij zullen gebruiken voor onze berekeningen, analyses en advies. 3. Analyseren Met de van u ontvangen informatie en uw wensen maken wij diverse berekeningen en brengen wij eventuele risico s in kaart. Welke risico s wilt en kunt u zelf lopen? Vervolgens bepalen wij welke productoplossingen volgens ons passend zijn bij uw persoonlijke omstandigheden en voorkeuren en vergelijken wij deze producten op prijs en kwaliteit. Let wel: deze analyse is een momentopname en is afhankelijk van aannames over toekomstige ontwikkelingen. Het is voor u belangrijk om te weten dat wij niet met alle aanbieders van financiële producten zaken doen. Wij maken periodiek een selectie uit die aanbieders die naar onze mening de producten hebben met de beste prijs/kwaliteitverhouding en een goede dienstverlening. 4. Adviseren Wij presenteren u ons advies, waarbij wij u uitleggen hoe wij tot dit advies zijn

4 gekomen. De van u ontvangen informatie, onze berekeningen en analyses vormen de basis van dit advies. Wij vernemen hierbij graag van u of wij uw wensen en uitgangspunten op de juiste wijze hebben meegenomen in ons advies. Vervolgens gaan wij na of u zich bewust bent van de gemaakte keuzes, van de risico s die aan uw adviesvraag zijn verbonden, en van de (eventuele) financiële gevolgen. 5. Bemiddelen Heeft u besloten welk financieel product uw voorkeur heeft, dan kunnen wij bemiddelen bij het afsluiten. Wij zullen een aanvraag actief begeleiden en nagaan of het door de aanbieder afgegeven product overeenstemt met wat is aangevraagd. Als u wilt afwijken van ons advies dan is dat soms mogelijk. Er zijn gevallen dat wij een afwijking van ons advies niet vinden passen binnen onze beoordelingscriteria. Wanneer zich een dergelijke situatie voordoet zullen wij dat aan u kenbaar maken. 6. Doorlopende dienstverlening Als er wijzigingen in de via ons afgesloten financiële producten plaatsvinden of als er sprake is van wettelijke wijzingen die betrekking hebben op deze financiële producten, dan zullen wij u samen met de aanbieder van dit product informeren over deze wijzigingen en de gevolgen hiervan voor uw product(en). Als u er prijs op stelt, kunnen wij u ook gedurende de looptijd van de financiële producten van dienst blijven. Dit behoort niet tot onze standaard dienstverlening. Wij zullen hiervoor een apart servicecontract met u opstellen. 7. Tenslotte De tijd die wij aan een advies moeten besteden is geheel afhankelijk van uw adviesvraag en uw persoonlijke omstandigheden. Naast de gesprekken die wij met u voeren besteden wij nog tijd aan: Het verzamelen van informatie; Het analyseren en controleren van informatie; Het opvragen en opmaken van offertes; Het opstellen van ons advies; Het bijhouden van ons adviesdossier; Het controleren van ons adviesdossier; Het overleggen met aanbieders; Het bewaken van het bemiddelingstraject; Het controleren van de uiteindelijke producten. Hoe betaalt u ons voor advies en bemiddeling? Er zijn verschillende mogelijkheden om ons te betalen voor onze dienstverlening. Voordat wij onze werkzaamheden starten maken wij hier samen afspraken over en leggen wij die vast in de opdrachtbevestiging van onze dienstverlening. 1. Uurtarief Wij spreken een vast bedrag per uur af. Voordat wij aan onze werkzaamheden beginnen maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als onze tijdsbesteding. Als -tijdens het adviestraject- blijkt dat wij meer tijd nodig hebben dan vooraf ingeschat, dan zullen wij dit -

5 voordat wij extra kosten maken- altijd met u overleggen. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op onze declaratie. Wij specificeren onze nota s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee is gemoeid. Op deze wijze is het voor u duidelijk hoe wij tot onze declaratie zijn gekomen. 2. Verrichtingentarief Voordat wij aan onze werkzaamheden beginnen maken wij een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening als onze tijdsbesteding. Op basis van deze inschatting kunnen wij met u een vaste prijsafspraak maken. Dit is voor u wel zo prettig, u weet immers vooraf exact wat ons advies u gaat kosten. Als tijdens onze werkzaamheden blijkt dat onze inschatting niet goed is geweest omdat u ons onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt, dan hebben wij de mogelijkheid om onze declaratie aan te passen. Vanzelfsprekend zullen wij voordat wij extra kosten maken- dit altijd met u overleggen. Afhankelijk van de opdracht kunnen wij u vragen om een voorschot op onze declaratie.

6 Hoe hoog is onze beloning bij advies en bemiddeling? De hoogte van onze beloning is afhankelijk van uw adviesvraag en de daarbij behorende tijdsbesteding. In onderstaand overzicht vermelden wij onze beloning. Soms kunnen wij door de complexiteit niet direct een vergoeding voor de verrichte arbeid bepalen. Afwijkingen van de standaard beloningen naar boven toe hoort u in principe na het 1 ste intake gesprek. Soort advies. Een intake gesprek bij alle adviezen is gratis, het dient om kennis met u te maken, onze werkwijze uit te leggen, zodat u op een weloverwogen wijze kunt beslissen om met Steijnborg in zee te gaan. Hypotheekadvies Voor een alleenstaande neemt het adviestraject een tijdsbeslag van ongeveer 20 uur, het uurtarief bedraagt 125, voor samenwonenden zal dat 2 uur meer zijn, voor ondernemers ± 5 uur meer. De gemiddelde kosten van het hypotheekadvies komen te liggen tussen en Voor nieuwe hypotheken zal een doorlopende fee verschuldigd zijn van 50,- per jaar. Inkomensbescherming: voor overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen zal gemiddeld aan advies en behandeling zo n 4 uur worden besteed, de kosten liggen dan op 400. De doorlopende fee per jaar bedraagt 30. Arbeidsongeschiktheid vergt aan advies en behandeling zo n 4 uur en komt hierdoor uit op 400. De noodzakelijke gemiddelde aandacht elk jaar ligt hoger, de doorlopende fee komt uit op 90 per jaar. Oudedagsvoorziening / expiratie van lijfrenteverzekeringen / pensioenpolissen De advies duur wordt hier bepaald door de complexiteit van de te regelen oudedagsvoorziening, voor een lijfrente expiratie moet u denken aan 4 uur advies en behandeling, derhalve 400. De jaarlijkse doorlopende administratiekosten bedragen 25. Voor een uitgebreide oudedagsvoorziening inclusief pensioen, lijfrente polissen, box 2 en 3 vermogen is de betrokken adviesduur niet op voorhand te bepalen, een indicatie wordt vooraf afgegeven na het intakegesprek. Voor collectieve pensioenregelingen kunt met kantoor contact opnemen. Relaties met een servicecontract ontvangen een korting op het uurtarief van 25,-. Mocht u van onze dienstverlening gebruik maken dan komen wij een opdracht tot dienstverlening overeen met hierin de specifieke voorwaarden.

7 Hoe lang loopt het abonnement? Het service abonnement geldt voor onbepaalde tijd. U mag het abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Het abonnement eindigt dan aan het einde van de maand waarin u heeft opgezegd. Vanaf die datum eindigt dan ook onze dienstverlening. Ook wij mogen het service abonnement op elk gewenst moment opzeggen. Ook dan eindigt het abonnement aan het einde van de maand waarin wij hebben opgezegd. Wat gebeurt er als u niet, of niet op tijd, betaalt? Als u een achterstand heeft in de betaling van de abonnementskosten, dan sturen wij u een aanmaning. Betaalt u ook daarna niet, dan hebben wij het recht om onze dienstverlening op te schorten of de overeenkomst met u op te zeggen. U blijft de achterstallige kosten wel verschuldigd. Wat gebeurt er na opzegging van het abonnement? Als u het abonnement opzegt, heeft u de keuze om ons nog steeds te laten zorgen voor uw verzekeringen. Wij zullen dan met u afspreken welke werkzaamheden wij voor u verrichten en tegen welk tarief. Maar u kunt er ook voor kiezen om helemaal geen dienstverlening meer van ons af te nemen. In dat geval moet u de via ons afgesloten verzekeringen laten overboeken naar een andere tussenpersoon. Wijziging Wij willen u zo goed mogelijk bijstaan. Als wij het nodig vinden om daarvoor de met u gemaakte afspraken eenzijdig te wijzigen of aan te vullen, dan mogen wij dat doen. Wij stellen u daarbij op de hoogte van de gevolgen die deze aanpassingen voor u hebben. Kunt u zich niet in de aanpassingen vinden? Dan mag u de overeenkomst opzeggen. De overeenkomst eindigt dan aan het einde van de maand waarin u heeft opgezegd.

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Inleiding. Geachte cliënt,

Inleiding. Geachte cliënt, Assurantie & Financieringsbedrijf Herasto B.V. Jagersbosstraat 20 5241 JT Rosmalen Postbus 155 5240 AD Rosmalen Tel. 073-5216422 Fax2mail 0847461043 e-mail info@herasto.nl internet www.herasto.nl Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V.

Dienstverleningsdocument Hoogkamer Assurantiën B.V. Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. A. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer Concordia de Keizer Januari 2015 1 Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

A. Inleiding. B. Wie zijn wij?

A. Inleiding. B. Wie zijn wij? Dienstenwijzer Streefkerk makelaars o.g. & assurantiën, Weesperweg 2-A, 1398 XD Muiden, www.streefkerk.com, telefoon 0294-261392, fax 0294-270204, e-mail info@streefkerk.com A. Inleiding 1. De verzekeringsbedrijfstak

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij?

Dienstverleningsdocument. Wie zijn wij? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten.

Nico Poel Financiële Diensten behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. DIENSTENWIJZER Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van der Brugge Verzekeringen & Financieringen BV / de HypotheekWeter / de LijfrenteWeter Met dit dienstverleningsdocument maken wij u wegwijs bij Van der Brugge Verzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie