Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar"

Transcriptie

1 Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal beleid Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval (kg/inwoner/jaar) Dit is het totaal gewicht aan restafval per inwoner per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden). (Niet selectief ingezameld huishoudelijke afvalstoffen). Dit bestaat uit vier verschillende afvalstoffen: De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark. Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval, kerkhofafval,...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeente-afval ingezameld in containers. Het omvat niet (1) riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de gemeentelijke werkplaatsen en (2) plantsoenafval en gemeentelijk groenafval en (3) slib van septische putten en (4) reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval. Kilogram afval per inwoner per jaar (kg/inwoner/jaar) Leefmilieu/Afval Afvalstoffenbeheer Iedereen wordt dagelijks met afval geconfronteerd. Voor de huishoudens houdt het probleem meestal op met het op tijd en stond aan de deur zetten van hun restafval, PMD, glas- en papierafval, of naar het containerpark brengen van hun KGA en grofvuil. Het probleem is echter veel complexer dan dat. Grote hoeveelheden afval moeten opgehaald en verwerkt worden en de uiteindelijke verwijdering van de afvalstoffen (verbranden en storten) brengt tal van milieuproblemen met zich mee (verlies van grondstoffen en energie, emissies naar bodem, water en lucht, ruimtebeslag). In de verschillende opties inzake afvalbeheer is een voorkeursrangorde aangebracht: de ladder van Lansink. Deze rangorde geeft een algemene aanduiding van hun relatieve milieuhygiënische voor- en nadelen: 1. Preventie 2. (product)hergebruik 3. recyclage en compostering 4. verbranden met een hoog energierendement 5. verbranden 6. storten Het voorkomen van afvalstoffen is het belangrijkste doel in het afvalstoffenbeleid, immers wat niet moet verwerkt worden kan ook niet voor problemen zorgen. De afvalstoffen die vervolgens ontstaan, dienen zoveel mogelijk te worden gerecupereerd. Hiermee wordt hergebruik, recyclage en compostering bedoeld. Op die manier blijven producten en grondstoffen binnen de stofkringloop. De afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of gerecupereerd dienen op de meest milieuvriendelijke manier te worden verwijderd, waarbij het verbranden (met energieterugwinning) de voorkeur verdient boven storten. Thema afval De coördinerende rol die de Provincies krachtens het afvalstoffendecreet hebben, kunnen zij echter slechts in beperkte mate pg.1/7

2 spelen. Voor wat afval betreft, gebeurt dit in de schoot van het provinciaal overlegplatform waarin wordt vergaderd met de afvalintercommunales. De Provincie probeert daar aan de hand van studiewerk of specifieke vragen uit sectoren een aantal punten ter discussie te brengen. Soms kan daaruit een gezamenlijk standpunt of een werkafspraak worden gedestilleerd, meestal helpt dit om nieuwe thema s op de intercommunale agenda te zetten. Landbouwafval, KMO-afval, tarifering, optimalisering van selectieve inzameling (bestaande of nieuwe fracties) zijn de algemene noemers waaronder de meeste gespreksonderwerpen vallen. In 2012 heeft het Materialendecreet het Afvalstoffendecreet vervangen. Zeer productief is de samenwerking met diezelfde intercommunale partners voor het bereiken van burgers en bedrijven via gezamenlijke sensibiliseringscampagnes. Deze sensibiliseringsinspanningen kaderen vaak in de verplichtingen van de samenwerkingsovereenkomst. De provincie kan als trekker van een samenwerkingsverband met andere besturen, waaronder de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en verwerking heel wat ondersteunend werk leveren bij de voorbereiding van campagnes. Daarmee ondersteunt ze de gemeenten; maar omgekeerd kunnen de milieuboodschappen via de gemeenten, die dichter bij de burgers staan, ook meer weerklank krijgen. Centrale thema s in dit verband blijven: afvalarm winkelen, sorteeraanwijzingen en voorkomingstips voor burgers en KMO s en ontwijkgedrag (zie verder). De campagnes beperken zich niet tot papieren communicatie: er is bvb. ook het uitleenbare afvalspel voor scholen en verenigingen. Verder staat de Provincie klaar om gebieds- of sectorspecifiek bepaalde afvalproblemen te helpen tackelen. Als voorzitter van de Kustwerkgroep Afval wil de Provincie blijvend ondersteunen bij de efficiëntieverhoging van de selectieve inzameling op appartementen en in het openbaar domein en dit zowel via voorzieningen en communicatie. De Kustwerkgroep Afval is tevens het vehikel om in samenspraak met OVAM en Fostplus tot een specifieke, intensievere benadering te komen van de kustafvalproblematiek. Verder is de Provincie bereid om deel te nemen aan of te participeren in een aantal proefprojecten waarvan de ervaringen ook kunnen uitgedragen worden naar andere gemeenten of regio s. Zo kunnen problemen of kansen worden aangepakt op vraag van en in samenwerking met specifieke sectoren stellen: bvb. inzameling van GFT-afval uit de horeca-sector. Provinciale beleidsdoelstelling/bron In eigen huis wordt de selectieve inzameling verder geoptimaliseerd: de samenwerkingsovereenkomst vraagt trouwens een afvalbeheersplan voor minstens 5 vestigingen. Centrale doelstelling is het voorkomen en beperken van afvalstoffen Provinciaal Milieubeleidsplan Relatie tot het gewestelijke beleid Indicator op gewestelijk De totale hoeveelheid gestorte en verbrande huishoudelijke afvalstoffen niveau (kg per inwoner) Beleidsdoelstelling op (1) In het nieuw Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van gewestelijk niveau huishoudelijke afvalstoffen worden nieuwe taakstellingen vooropgesteld. Deze taakstellingen zijn een continuering van de lange termijntaakstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen Het Vlaams gemiddelde mag niet hoger zijn dan 150 kg per inwoner. Om dit streefdoel te realiseren mag elke gemeente maximum 200 kg per inwoner produceren tegen 2008 en 180 kg per inwoner vanaf pg.2/7

3 Bepaalde gemeenten (kustgemeenten, studentengemeenten en de grote steden Antwerpen, Brugge en Gent) hebben recht op een correctiefactor. (2) de hoeveelheid definitief verwijderd huishoudelijk afval blijft gelijk of is verminderd : de hoeveelheid definitief verwijderd huishoudelijk afval bedraagt 150 kg of minder per inwoner per jaar Bron Data Dataleverancier (1) Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (2) Mina-plan 4 ( ) Primaire databronnen: Afval: De gemeente, afval-intercommunale of privé-firma die afval inzamelt in opdracht van de gemeente. De primaire dataverzameling gebeurt volgens de standaardprocedures opgelegd door OVAM, die geacht worden nauwkeurig te worden uitgevoerd door of in opdracht van de gemeenten. Inwoners: Bevolkingsregister. Secundaire databron: Jaarlijkse inventarisatie van de OVAM op basis van door gemeenten ingediende gegevens (Vlarea-verplichting). Gepubliceerd in de reeks Huishoudelijke afvalstoffen: inventarisatie ; de cijfers in kg/inwoner worden zowel niet-gecorrigeerd als gecorrigeerd weergegeven. Vergelijkbaarheid in de tijd en ruimte De statistieken bestaan over het algemeen lang genoeg om evoluties in de tijd aan te duiden. Toch moet rekening gehouden worden met volgende gebeurtenissen die het totale gewicht aan restafval kunnen beïnvloeden: - Begindatum van de selectieve ophaling bracht over het algemeen een sterke daling mee van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners. - De selectieve ophaling van groenafval is meestal van een recentere datum en betekent een verdere daling van de hoeveelheid restafval. - De hoeveelheid gemeentevuil binnen de restfractie is sterk afhankelijk van het aantal evenementen, markten, veegbeurten straten,. De intensiteit van deze dienstverlening kan in de tijd sterk variëren. - Wijzigingen in de prijs van de (meestal grijze) zak voor restafval blijken een evenredig effect te hebben op de hoeveelheid aangeboden restafval. - De wijze waarop huishoudelijk afval wordt verwerkt, verschilt naargelang het gaat om selectief of niet selectief ingezameld afval. Al het niet selectief ingezameld afval gaat richting verbrandingsinstallaties en stortplaatsen. De selectieve inzameling van huishoudelijk afval daarentegen heeft tot doel materiaal aan te bieden voor hergebruik, compostering of recyclage, met uitzondering van bv. KGA dat deels ook omwille van een ecologisch verantwoorde verwijdering apart wordt ingezameld. Toch komt een hoeveelheid van het selectief ingezamelde afval niet voor deze verwerkingswijzen in aanmerking, wegens vervuiling door bepaalde componenten. Na de crisis in de voedingsindustrie, werd voor bepaalde stromen (dierenvoeding en meststof/ bodemverbeteraar) gestreefd naar absolute voorzorg en nulrisico, met als gevolg dat hiervoor wordt afgeweken van de ladder van Lansink en de prioriteit voor recyclage. - Andere wijzigingen in het afvalbeleid: voorbeeld promotie van 'gouden afvalkippen', pg.3/7

4 Dataverzameling en -verwerking wordt door OVAM georganiseerd en gecontroleerd, wat vergelijking tussen de gemeenten in principe perfect mogelijk maakt. Toch moet rekening gehouden worden met volgende factoren vooraleer gemeenten met elkaar te vergelijken: - Net zoals er zich binnen de gemeente verschuivingen in de tijd kunnen voordoen (zie bij vergelijkbaarheid in de tijd), bestaan er tussen de gemeenten belangrijke basisverschillen; - Zoals vermeld in het vigerende Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen, wordt voor restafval en voor selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bij een beperkt aantal gemeenten een correctiefactor toegepast voor studenten, toeristen, - Voor zover er geen aparte registratie bij de ophaling gebeurt van het restafval dat niet afkomstig is van particulieren (aparte ophaalronde, geautomatiseerd informatiesysteem) omvat het aantal kg 'huishoudelijk' restafval in de praktijk alle restafvalstoffen die de facto door of in opdracht van gemeenten worden ingezameld. Dit afval is hoofdzakelijk afkomstig van particuliere huishoudens. Maar het kan ook afkomstig zijn uit de publieke ruimte (zwerfvuil, marktvuil, afval van evenementen, ), van kantoren, winkels, landbouwers, voor zover het vergelijkbare afvalstoffen betreft die samen met de huishoudelijke werden ingezameld. - Vooral in plattelandsgemeenten wordt nog veel aan thuisverbranding in open lucht gedaan. Maar ook in steden 'verdwijnt' nog heel wat restafval via zogenaamde allesbranders. Tussen de gemeenten bestaan belangrijke verschillen in intensiteit van de controles op of sensibilisatie rond deze fenomenen. In de gemeenten waar geen selectieve inzameling van PMD-afval plaatsvindt, omvatte het restafval tot en met 2008 eveneens het sorteerresidu van het gemengde kunststofafval omdat deze inzameling de PMD-inzameling vervangt in het kader van een pilootproject van Fost Plus. Sinds 2009 omvat het restafval eveneens het selectief ingezameld luierafval, aangezien dit niet meer gerecycleerd wordt. Het luierafval wordt bij het huisvuil geteld. Validiteit Een dalende trend restafval wijst op daling van de noodzaak tot storten of verbranden en dus tot meer duurzaamheid. Storten van afval kan immers leiden tot bodem- en (grond)waterverontreiniging met negatieve gevolgen voor mens en natuur. Afvalverbranding wordt vaak geassocieerd met gevaren voor de gezondheid, vooral door de potentiële uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals dioxines. Restafval betekent tevens een aanzienlijke directe kost. Maar een daling van de hoeveelheid restafval, terwijl de totale hoeveelheid afval blijft stijgen, kan betekenen dat afvalproblematiek enkel benaderd wordt via de laagste treden van de verwerkingshiërarchie geïnspireerd op de Ladder van Lansink (zie beschrijving bekommernis). Complementaire indicatoren Rapporteringfrequentie Nulmeting 1991 Laatste rapportering 2012 Vanaf 2006 worden geen afwijkingen meer toegestaan op het stortverbod voor huishoudelijk afval. Ook de toegestane stortafwijking voor bedrijfsafval wordt verminderd. Samengestelde indicator die de totale hoeveelheid afval in al zijn componenten analyseert en daarenboven de afvalpreventie probeert te meten: totale hoeveelheid afval, hoeveelheid afval afkomstig van sluikstorten en zwerfvuil, hoeveelheid klein gevaarlijk afval, omzet kringloopcentra, Verontreiniging veroorzaakt door afvalverwerkingsbedrijven. Jaarlijkse meting en verwerking van de gegevens. pg.4/7

5 Feitelijke data : Grafiek 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Tabel 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar West-Vlaanderen Vlaanderen Opmerking: Voor de berekening van de afvalhoeveelheden in kg/inwoner in 2012 is gewerkt met een schatting van het bevolkingscijfer op pg.5/7

6 Kaart 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar 2012 * Opmerking: Voor de berekening van de afvalhoeveelheden in kg/inwoner in 2012 is gewerkt met een schatting van het bevolkingscijfer op Toelichting In 2012 bedroeg de ingezamelde hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner in West-Vlaanderen 171 kilogram. Dit is een lichte daling van 1 kg/inw t.o.v In Vlaanderen is 149 kg terminaal te verwijderen huishoudelijk afval ingezameld per inwoner, dit is een lichte daling van 0,86 kg/inw ten opzichte van In de periode steeg de hoeveelheid terminaal te verwijderen afvalstoffen per inwoner zowel in West-Vlaanderen als in Vlaanderen. Tussen 1995 en 2006 is de hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner zowel in West-Vlaanderen als in Vlaanderen jaarlijks gedaald. Na een stijging in 2007 daalde de hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen opnieuw. De trend tot 2012 is zowel in Vlaanderen als West-Vlaanderen dalend. Kaart 1 toont aan dat de meeste gemeenten in 2012 veel minder terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner inzamelden dan het provinciaal gemiddelde (171 kg/inwoner): slechts 15 van de 64 gemeenten overschrijden dit gemiddelde. De grootste hoeveelheid werd ingezameld in de kustgemeenten. De grootste hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval stijgt wel (316 kg/inwoner in Middelkerke) In Poperinge werd de laagste hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per inwoner ingezameld (105 kg/inwoner). pg.6/7

7 Interpretatie van de gegevens Vergelijking met Op Vlaams niveau wordt de doelstelling voor het 4de jaar op rij nipt doelstellingen gehaald. Voor het eerst wordt de doelstelling (na correctie) ook op West-Vlaams niveau gehaald. 26 van de 64 gemeenten voldoen individueel niet aan deze doelstelling. Verklaring Knelpuntenanalyse Oplossing Voor de taakstelling op gemeentelijk niveau zijn voor kustgemeenten en sommige andere steden correctiefactoren opgesteld. 1 Na correctie blijkt dat alle West-Vlaamse gemeenten voor het eerst voldoen aan de taakstelling van 2010 van 180 kg/inw. De grote hoeveelheid gemeenten die de norm van 150 kg/inwoner halen (na toepassing van de correctiefactor) in 2012 is het gevolg van het toenemend aantal gemeenten die overschakelen op DIFTAR. Daarnaast draagt een strengere toegangscontrole op het containerpark bij tot de vermindering van grofvuil. Grofvuil wordt bovendien steeds minder gratis aanvaard. Vanaf 1 juli 2013 mag het grofvuil wettelijk niet meer gratis worden aanvaard. Zie toelichting Volgende initiatieven dienen verder gezet te worden: - verdere invoering van DIFTAR voor huisvuil en grofvuil; - opvoeren van de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil; - afsplitsen van vergelijkbaar bedrijfsafval in meer gemeenten; - verder optimaliseren van de selectieve inzameling; - opvoeren van preventie-initiatieven; - en sensibilisatie van de bevolking. Administratief Naam Sarie Buffel Contactgegevens Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries tel fax Datum ontwerpversie: definitieve versie: printversie: Zie Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2010 pg.7/7

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel... 1 1. Papierverbruik per jaar... 2 2. Hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke diensten... 3 3. Totaal

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Milieubarometer Lummen

Milieubarometer Lummen Indicator: % gezinnen met een anti-reclame sticker % gezinnen met een anti-reclame sticker 1 9 8 7 6 5 4 % gezinnen met een antireclame sticker 3 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Aantal verdeelde stickers

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Afvalbeheer in Vlaanderen

Afvalbeheer in Vlaanderen Fiche 14 Afvalbeheer in Vlaanderen De uitdaging Rol van de in de organisatie van het afvalbeheer De zijn tot op vandaag bevoegd voor het beheer van huishoudelijk afval. Zij vormen het overheidsniveau dat

Nadere informatie

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 Kustactieplan Inhoud 1 Doel 1 2 Correctiefactoren 1 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 4 Evaluatie 4 5 Acties 1997-1998 6 5.1 Algemene tendens 6 5.2 Registratie

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007 UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007 OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

Nadere informatie

Emissie van NH 3 door de veeteelt

Emissie van NH 3 door de veeteelt Emissie van NH 3 door de veeteelt Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Emissie van ammoniak door de veeteelt Ammoniak is een gas dat op natuurlijke wijze ontstaat

Nadere informatie

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inleiding De gemeenten of intergemeentelijke verenigingen hebben de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Daarnaast

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Inhoudsopgave DEEL 1: AFVAL EN HET BELEID DEEL 1: Afval en het beleid Diftar, de sleutel tot een doordacht afvalstoffenbeleid

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Kwaliteit van het oppervlaktewater Kwaliteit van het oppervlaktewater Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Kwaliteit van het oppervlaktewater: zuurstofhuishouding en biologische kwaliteit Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO):

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON20 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C214 WON20 (2011-2012) 3

Nadere informatie

Fiche Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de. in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden

Fiche Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de. in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden Indicatorgegevens Naam Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de provinciedomeinen en provinciale

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen. Fiche 16 Afvalbeheer PUBLIC FINANCE

Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen. Fiche 16 Afvalbeheer PUBLIC FINANCE 2010 Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen Fiche 16 PUBLIC FINANCE fiche Waarover gaat het? Rol van de gemeenten in de organisatie van het afvalbeheer Het was de Franse revolutie die de aanzet

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval Vlaanderen is materiaalbewust Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE 1 ONTWERP UITVOERINGSPLAN VOOR HUISHOUDELIJK AFVAL

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

Milieurapport Vlaanderen MIRA. Achtergronddocument. Thema Beheer afvalstoffen

Milieurapport Vlaanderen MIRA. Achtergronddocument. Thema Beheer afvalstoffen Milieurapport Vlaanderen MIRA Achtergronddocument Thema Beheer afvalstoffen Auteurs Maarten Dubois, Karel Van Acker, KULeuven Koen Claes, Ann Van der Linden, Katleen Briffaerts, Integrale Milieustudies,

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem inhoud Zeg uw zegje! Wij luisteren naar u 3 Huishoudelijke afvalstoffen: waar staan

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009 gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009 Opdrachtnemer Naam : Lisec nv, Craenevenne 140, 3600 Genk Projectcode : 9410401165 Projectverantwoordelijke :

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

HAMME MILIEUBAROMETER 2013

HAMME MILIEUBAROMETER 2013 HAMME MILIEUBAROMETER 2013 1 Algemene informatie We moeten bewust omgaan met het milieu. Daar zijn we intussen allemaal wel van overtuigd. Er gebeurt dan ook al heel wat om het milieu waar mogelijk te

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD FINANCIELE DIENST Vrijthof 10-3960 Bree Tel. + 32 89 84 85 13 Fax + 32 89 46 23 93 E-mail : financie@bree.be UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 18 december 2012 Aanwezig Burgemeester-Voorzitter:

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Individueel afvalpreventie- en beheerplan voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten Het plan dient ingediend te worden in het Frans of in het Nederlands. De gegevens worden opgenomen in het

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM

GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM GEMEENTERAAD 4 JUNI 2013 BELASTING VOOR HET INZAMELEN EN VERWERKEN VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN VIA HET DIFTARSYSTEEM Context Door een besluit van de Vlaamse regering is de stad verplicht haar belastingreglement

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Alles verbranden? Kerndoelstellingen van het Vlaamse afvalbeleid 23

Hoofdstuk 3 Alles verbranden? Kerndoelstellingen van het Vlaamse afvalbeleid 23 INHOUD Inleiding I WEGWIJS IN DE REGLEMENTERING I.1 Beleidsprincipes Hoofdstuk 1 Wat is afval? Definities en begrippen 1 1.1 Wat is afval? Soorten afval 1 1.2 Wat is verwerken, verwijderen, nuttig toepassen?

Nadere informatie

ráíîçéêáåöëéä~å ãáäáéìîéê~åíïççêç=äéüééê=î~å ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=~Ñî~äëíçÑÑÉå

ráíîçéêáåöëéä~å ãáäáéìîéê~åíïççêç=äéüééê=î~å ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=~Ñî~äëíçÑÑÉå ráíîçéêáåöëéä~å ãáäáéìîéê~åíïççêç=äéüééê=î~å ÜìáëÜçìÇÉäáàâÉ=~Ñî~äëíçÑÑÉå Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar

Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Veelgestelde vragen betreffende inning 54 euro vaste bijdrage per jaar Beleidsmatige vragen Waarom wil IVAREM 54 euro forfaitair aanrekenen? Om ook de kosten die niet variabel kunnen aangerekend worden

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken

Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Kwaliteitsvolle gerecycleerde granulaten - Een stand van zaken Trends en evoluties van het beleid Philippe Van de Velde, AMB, team EBO INHOUD 1. Kader verder in opbouw 2. Waarheen met het beleid? 3. En

Nadere informatie

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels

Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken. Preventie en Welzijn Jan Sempels Praktische implementatie welzijn bij inzameling van asbestcement op containerparken Preventie en Welzijn Jan Sempels 5 december 2008 Intergemeentelijk (opdrachthoudend) Milieubedrijf Oost-Brabant opgericht

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent

Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Datum ontvangst: (vak voorbehouden voor de dienst) Aanvraag voor het gebruik van het openbaar domein van de Stad Gent Hoe bezorgt u dit formulier? Deze aanvraag dient u te sturen naar: Dienst Evenementen,

Nadere informatie

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal

Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal Bouw- en sloopafval: van bouwafval tot bouwmateriaal VVSG 19 juni 2012 Antwerpen Koen De Prins OVAM - afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeheer - Eindverwerking en Bouw Overzicht: 1. Regelgeving 2. Gerecycleerde

Nadere informatie

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1

TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013. Pagina 1 TUSSENEVALUATIE HUISHOUDELIJK AFVAL 2013 Pagina 1 1 Inleiding In 2011 is de Afvalnota gemeente Roerdalen 2012 2014 vastgesteld. Het huidige beleid loopt dus nog tot 1 januari 2015. In de afvalnota is vastgesteld

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Ook bedrijven moeten sorteren

Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Ook bedrijven moeten sorteren Als inwoners hebben we het sorteren van afval- en materiaalstromen al goed onder de knie. Zo was de I.V.M.-regio de eerste in Vlaanderen waar

Nadere informatie

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen

Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Selectief slopen en ontmantelen Sloopinventaris afvalstoffen Studiedag Grondverzet en selectief slopen december 2010 - januari 2011 Philippe Van de Velde OVAM -Afvalstoffen en Materialenbeheer - dienst

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE

GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE GEMEENTEBESTUUR WACHTEBEKE Dorp 61 Provincie Oost-Vlaanderen 9185 Wachtebeke Tel 09/345.01.35 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE GEMEENTE WACHTEBEKE Openbare zitting van 29 april 2015

Nadere informatie

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder

Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf. Kathelijne De Ridder Milieuverantwoord aankopen binnen je bedrijf Kathelijne De Ridder Hoeveel kilo papier gebruikt de gemiddelde Belg per jaar? a) 265 kilo/jaar b) 354 kilo/jaar c) 358 kilo/jaar Hoeveel kilogram restafval

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN

POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE HET ORGANISEREN VAN AFVALARME EVENEMENTEN Gemeente Willebroek HOOFDSTUK 1: Definities en toepassingsgebied Afdeling 1: DEFINITIES Artikel 1: De begrippen en definities vermeld

Nadere informatie

nieuw recyclagepark Wevelgem

nieuw recyclagepark Wevelgem nieuw recyclagepark Wevelgem Facelift van de recyclageparken Onze manier van consumeren levert een berg afval op. Al dit afval moet op één of andere manier verwerkt worden (hergebruik, recycleren, verbranden).

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010

TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 TOELICHTING VOOR DE WEBSITE OP DE AFVALSTOFFENVERORDENING NIEUWEGEIN 2010 Algemeen Hoofdstuk 10 van de Wet milieubeheer (Wm) gaat over afvalstoffen. Hierin is vastgelegd dat de gemeenteraad een afvalstoffenverordening

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008

OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2008 OVERZICHT ACTIES EN PROJECTEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 008 Zwart : basis is verplicht Rood: onderscheidingsniveau jaarlijks terugkerend (vast aantal punten) Groen: occasionele acties THEMA PUNTEN INSTRUMENTARIUM..

Nadere informatie

Restafval (in kg/inwoner) 0 tot 150 151 tot 175 176 tot 200 201 tot 220 221 tot 544. Welke resultaten behalen we?

Restafval (in kg/inwoner) 0 tot 150 151 tot 175 176 tot 200 201 tot 220 221 tot 544. Welke resultaten behalen we? Ann Braekevelt is projectleider Afvalstoffen bij OVAM Afval is niet langer afval Afval is niet langer zomaar afval. We kennen nu GFT, PMD, KGA, PET, EPS, PCB,...- elk met een eigen zak of bak. Straks kennen

Nadere informatie

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad.

Het vaststellen van het beleidsplan afvalbeheer 2015-2019 (Gaan voor grondstoffen!) is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Beleidsplan Afvalbeheer 2015-2019: Gaan voor grondstoffen! 1 Samenvatting De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. In huishoudelijk restafval zitten

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Provincie Antwerpen Gemeente Sint-Amands UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 17/12/2013 Aanwezig: Peter Van Hoeymissen, burgemeester-voorzitter; Bart De Schutter, Els De Smedt, Frans

Nadere informatie

Hoe kijken bedrijven naar hun afvalkost en kunnen zij er werkelijk iets aan doen? Steven Ghysens, directeur Enviro+ en bestuurder VMC

Hoe kijken bedrijven naar hun afvalkost en kunnen zij er werkelijk iets aan doen? Steven Ghysens, directeur Enviro+ en bestuurder VMC Hoe kijken bedrijven naar hun afvalkost en kunnen zij er werkelijk iets aan doen? Steven Ghysens, directeur Enviro+ en bestuurder VMC Visie Professioneel en dynamisch team van een 30-tal gepassioneerde

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012

Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Uittreksel uit de notulen van de GEMEENTERAAD van 17 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Claude Vanwelden, burgemeester; Eliane Spincemaille, Noël Hoogstoel, Dirk Vanluchene, Ann Cosaert,

Nadere informatie

Imog persberichten april - mei 2012

Imog persberichten april - mei 2012 Imog persberichten april - mei 2012 www.imog.be imo Bron: Het Wekelijks Nieuws 27 april 2012 Bron: Het Laatste nieuws Nieuws 25 april 2012 Bron: Het Laatste nieuws Nieuws 25 mei 2012 Bron: De Tijd 2 mei

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader

drukhouders Sectorplan 70: CFK s, HCFK s, HFK s en halonen Beleidskader TEKST SECTORPLAN 45 (onderdeel LAP) Sectorplan 45 Brandblussers I Afbakening Dit sectorplan heeft betrekking op de verwerking van brandblussers. Onderstaand - niet limitatief bedoeld - overzicht bevat

Nadere informatie

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001

1.1 Aantal levend geborenen dat bij geboorte woont in het Vlaamse Gewest sinds 2001 Bijlage bij het persbericht dd. 08/06/15: 1 Vrouwen krijgen hun kinderen in toenemende mate na hun dertigste verjaardag 1. Het geboortecijfer volgens Kind en Gezin 67 875 geboorten in 2014, daling van

Nadere informatie

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8

notarisbarometer 2012 : meer vastgoedtransacties in België Vastgoedactiviteit in België www.notaris.be 106,4 106,8 101,6 99,2 100 99,2 99,8 notarisbarometer Vastgoed, vennootschappen, familie www.notaris.be A B C D E n 15 Oktober - december Trimester 4 - Vastgoedactiviteit in België Prijsevolutie Registratierechten Vennootschappen De familie

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN Gemeente DESTELBERGEN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. VOORWERP VAN HET AFVALPLAN : (aanduiden wat past) o Organisatie van een éénmalig groot evenement 1, ongeacht de aard of de locatie o Organisatie van een

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Milieubarometer Voeren

Milieubarometer Voeren Milieubarometer Voeren 1 Inleiding Dit rapport is opgemaakt op basis van gemeentelijke data uit het portaal Lokale Statistieken, data beschikbaar vanuit het bevolkingsregister, gemeentelijk milieupark

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004

Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305. Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Aan de gemeenteraad Agendapunt 6.8/240305 Roden, 17 maart 2005 Onderwerp Evaluatie proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval in 2004 Voorstel Proefexperiment tweemaal gratis brengen snoeiafval

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Sectoranalyse Horeca 2014

Sectoranalyse Horeca 2014 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Sectoranalyse Horeca 2014 Ondernemingen Faillissementen Oprichtingen en schrappingen Omzet en investeringen 2014 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca

Nadere informatie

Lerend netwerk FMiV: duurzaam event management

Lerend netwerk FMiV: duurzaam event management Lerend netwerk FMiV: duurzaam event management Afval Anouk Van de Meulebroecke, Stijn Lambert BECO België Agenda Deel 1: Afvalpreventie en -sortering 1. Waarom een duurzaam afvalbeheer? 2. Hoe doen jullie

Nadere informatie

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009

Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 Grafische sector West-Vlaanderen Werkt 2, 2009 De grafische sector in West-Vlaanderen Foto: : Febelgra Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is zeer divers. Grafische bedrijven

Nadere informatie

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN

ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN ONDERGRONDSE INZAMELING WAT HET KAN KOSTEN 1 1) IVAREM: inleiding 2) Kosten ondergrondse inzameling 2.1. Investering + onderhoud 2.2. Ledigen 2.3. Administratie 3) Kosten totaal 4) Vergelijking met inzameling

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten

Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten Studiedag Bouw- en sloopafval Antwerpen 24 februari 2015 Koen De Prins OVAM Afdeling Afvalstoffen- en Materialenbeleid team Bouw INHOUD 1. Bouwen in

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie