Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar"

Transcriptie

1 Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal beleid Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval (kg/inwoner/jaar) Dit is het totaal gewicht aan restafval per inwoner per jaar of nog genoemd het niet recupereerbaar huishoudelijk afval (te storten of verbranden). (Niet selectief ingezameld huishoudelijke afvalstoffen). Dit bestaat uit vier verschillende afvalstoffen: De totale hoeveelheid aangeboden gemengd huisvuil ingezameld via ophaling en containerpark. Het sorteerresidu dat uit het PMD-afval verwijderd wordt Het niet-recupereerbaar grofvuil afkomstig van huishoudens Het gemeentevuil bevat volgende te verwijderen afvalstoffen: marktafvalstoffen, straat- en veegvuil, afval van de werking van de gemeentelijke diensten (kantoorafval, kantineafval, kerkhofafval,...), strandafval, afval van recipiënten tegen de bestrijding van zwerfvuil, opruiming van sluikstorten, verontreinigd wegbermmaaisel, gemengd gemeente-afval ingezameld in containers. Het omvat niet (1) riool- en kolkenslib, afval van de afbraak van kunstwerken, wegen, gebouwen, afval van de gemeentelijke werkplaatsen en (2) plantsoenafval en gemeentelijk groenafval en (3) slib van septische putten en (4) reinigingsmateriaal van waterlopen, grachtafval. Kilogram afval per inwoner per jaar (kg/inwoner/jaar) Leefmilieu/Afval Afvalstoffenbeheer Iedereen wordt dagelijks met afval geconfronteerd. Voor de huishoudens houdt het probleem meestal op met het op tijd en stond aan de deur zetten van hun restafval, PMD, glas- en papierafval, of naar het containerpark brengen van hun KGA en grofvuil. Het probleem is echter veel complexer dan dat. Grote hoeveelheden afval moeten opgehaald en verwerkt worden en de uiteindelijke verwijdering van de afvalstoffen (verbranden en storten) brengt tal van milieuproblemen met zich mee (verlies van grondstoffen en energie, emissies naar bodem, water en lucht, ruimtebeslag). In de verschillende opties inzake afvalbeheer is een voorkeursrangorde aangebracht: de ladder van Lansink. Deze rangorde geeft een algemene aanduiding van hun relatieve milieuhygiënische voor- en nadelen: 1. Preventie 2. (product)hergebruik 3. recyclage en compostering 4. verbranden met een hoog energierendement 5. verbranden 6. storten Het voorkomen van afvalstoffen is het belangrijkste doel in het afvalstoffenbeleid, immers wat niet moet verwerkt worden kan ook niet voor problemen zorgen. De afvalstoffen die vervolgens ontstaan, dienen zoveel mogelijk te worden gerecupereerd. Hiermee wordt hergebruik, recyclage en compostering bedoeld. Op die manier blijven producten en grondstoffen binnen de stofkringloop. De afvalstoffen die niet kunnen worden voorkomen of gerecupereerd dienen op de meest milieuvriendelijke manier te worden verwijderd, waarbij het verbranden (met energieterugwinning) de voorkeur verdient boven storten. Thema afval De coördinerende rol die de Provincies krachtens het afvalstoffendecreet hebben, kunnen zij echter slechts in beperkte mate pg.1/7

2 spelen. Voor wat afval betreft, gebeurt dit in de schoot van het provinciaal overlegplatform waarin wordt vergaderd met de afvalintercommunales. De Provincie probeert daar aan de hand van studiewerk of specifieke vragen uit sectoren een aantal punten ter discussie te brengen. Soms kan daaruit een gezamenlijk standpunt of een werkafspraak worden gedestilleerd, meestal helpt dit om nieuwe thema s op de intercommunale agenda te zetten. Landbouwafval, KMO-afval, tarifering, optimalisering van selectieve inzameling (bestaande of nieuwe fracties) zijn de algemene noemers waaronder de meeste gespreksonderwerpen vallen. In 2012 heeft het Materialendecreet het Afvalstoffendecreet vervangen. Zeer productief is de samenwerking met diezelfde intercommunale partners voor het bereiken van burgers en bedrijven via gezamenlijke sensibiliseringscampagnes. Deze sensibiliseringsinspanningen kaderen vaak in de verplichtingen van de samenwerkingsovereenkomst. De provincie kan als trekker van een samenwerkingsverband met andere besturen, waaronder de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en verwerking heel wat ondersteunend werk leveren bij de voorbereiding van campagnes. Daarmee ondersteunt ze de gemeenten; maar omgekeerd kunnen de milieuboodschappen via de gemeenten, die dichter bij de burgers staan, ook meer weerklank krijgen. Centrale thema s in dit verband blijven: afvalarm winkelen, sorteeraanwijzingen en voorkomingstips voor burgers en KMO s en ontwijkgedrag (zie verder). De campagnes beperken zich niet tot papieren communicatie: er is bvb. ook het uitleenbare afvalspel voor scholen en verenigingen. Verder staat de Provincie klaar om gebieds- of sectorspecifiek bepaalde afvalproblemen te helpen tackelen. Als voorzitter van de Kustwerkgroep Afval wil de Provincie blijvend ondersteunen bij de efficiëntieverhoging van de selectieve inzameling op appartementen en in het openbaar domein en dit zowel via voorzieningen en communicatie. De Kustwerkgroep Afval is tevens het vehikel om in samenspraak met OVAM en Fostplus tot een specifieke, intensievere benadering te komen van de kustafvalproblematiek. Verder is de Provincie bereid om deel te nemen aan of te participeren in een aantal proefprojecten waarvan de ervaringen ook kunnen uitgedragen worden naar andere gemeenten of regio s. Zo kunnen problemen of kansen worden aangepakt op vraag van en in samenwerking met specifieke sectoren stellen: bvb. inzameling van GFT-afval uit de horeca-sector. Provinciale beleidsdoelstelling/bron In eigen huis wordt de selectieve inzameling verder geoptimaliseerd: de samenwerkingsovereenkomst vraagt trouwens een afvalbeheersplan voor minstens 5 vestigingen. Centrale doelstelling is het voorkomen en beperken van afvalstoffen Provinciaal Milieubeleidsplan Relatie tot het gewestelijke beleid Indicator op gewestelijk De totale hoeveelheid gestorte en verbrande huishoudelijke afvalstoffen niveau (kg per inwoner) Beleidsdoelstelling op (1) In het nieuw Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van gewestelijk niveau huishoudelijke afvalstoffen worden nieuwe taakstellingen vooropgesteld. Deze taakstellingen zijn een continuering van de lange termijntaakstellingen van het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen Het Vlaams gemiddelde mag niet hoger zijn dan 150 kg per inwoner. Om dit streefdoel te realiseren mag elke gemeente maximum 200 kg per inwoner produceren tegen 2008 en 180 kg per inwoner vanaf pg.2/7

3 Bepaalde gemeenten (kustgemeenten, studentengemeenten en de grote steden Antwerpen, Brugge en Gent) hebben recht op een correctiefactor. (2) de hoeveelheid definitief verwijderd huishoudelijk afval blijft gelijk of is verminderd : de hoeveelheid definitief verwijderd huishoudelijk afval bedraagt 150 kg of minder per inwoner per jaar Bron Data Dataleverancier (1) Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen (2) Mina-plan 4 ( ) Primaire databronnen: Afval: De gemeente, afval-intercommunale of privé-firma die afval inzamelt in opdracht van de gemeente. De primaire dataverzameling gebeurt volgens de standaardprocedures opgelegd door OVAM, die geacht worden nauwkeurig te worden uitgevoerd door of in opdracht van de gemeenten. Inwoners: Bevolkingsregister. Secundaire databron: Jaarlijkse inventarisatie van de OVAM op basis van door gemeenten ingediende gegevens (Vlarea-verplichting). Gepubliceerd in de reeks Huishoudelijke afvalstoffen: inventarisatie ; de cijfers in kg/inwoner worden zowel niet-gecorrigeerd als gecorrigeerd weergegeven. Vergelijkbaarheid in de tijd en ruimte De statistieken bestaan over het algemeen lang genoeg om evoluties in de tijd aan te duiden. Toch moet rekening gehouden worden met volgende gebeurtenissen die het totale gewicht aan restafval kunnen beïnvloeden: - Begindatum van de selectieve ophaling bracht over het algemeen een sterke daling mee van de hoeveelheid restafval aangeboden door de inwoners. - De selectieve ophaling van groenafval is meestal van een recentere datum en betekent een verdere daling van de hoeveelheid restafval. - De hoeveelheid gemeentevuil binnen de restfractie is sterk afhankelijk van het aantal evenementen, markten, veegbeurten straten,. De intensiteit van deze dienstverlening kan in de tijd sterk variëren. - Wijzigingen in de prijs van de (meestal grijze) zak voor restafval blijken een evenredig effect te hebben op de hoeveelheid aangeboden restafval. - De wijze waarop huishoudelijk afval wordt verwerkt, verschilt naargelang het gaat om selectief of niet selectief ingezameld afval. Al het niet selectief ingezameld afval gaat richting verbrandingsinstallaties en stortplaatsen. De selectieve inzameling van huishoudelijk afval daarentegen heeft tot doel materiaal aan te bieden voor hergebruik, compostering of recyclage, met uitzondering van bv. KGA dat deels ook omwille van een ecologisch verantwoorde verwijdering apart wordt ingezameld. Toch komt een hoeveelheid van het selectief ingezamelde afval niet voor deze verwerkingswijzen in aanmerking, wegens vervuiling door bepaalde componenten. Na de crisis in de voedingsindustrie, werd voor bepaalde stromen (dierenvoeding en meststof/ bodemverbeteraar) gestreefd naar absolute voorzorg en nulrisico, met als gevolg dat hiervoor wordt afgeweken van de ladder van Lansink en de prioriteit voor recyclage. - Andere wijzigingen in het afvalbeleid: voorbeeld promotie van 'gouden afvalkippen', pg.3/7

4 Dataverzameling en -verwerking wordt door OVAM georganiseerd en gecontroleerd, wat vergelijking tussen de gemeenten in principe perfect mogelijk maakt. Toch moet rekening gehouden worden met volgende factoren vooraleer gemeenten met elkaar te vergelijken: - Net zoals er zich binnen de gemeente verschuivingen in de tijd kunnen voordoen (zie bij vergelijkbaarheid in de tijd), bestaan er tussen de gemeenten belangrijke basisverschillen; - Zoals vermeld in het vigerende Uitvoeringsplan Huishoudelijke afvalstoffen, wordt voor restafval en voor selectief ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen bij een beperkt aantal gemeenten een correctiefactor toegepast voor studenten, toeristen, - Voor zover er geen aparte registratie bij de ophaling gebeurt van het restafval dat niet afkomstig is van particulieren (aparte ophaalronde, geautomatiseerd informatiesysteem) omvat het aantal kg 'huishoudelijk' restafval in de praktijk alle restafvalstoffen die de facto door of in opdracht van gemeenten worden ingezameld. Dit afval is hoofdzakelijk afkomstig van particuliere huishoudens. Maar het kan ook afkomstig zijn uit de publieke ruimte (zwerfvuil, marktvuil, afval van evenementen, ), van kantoren, winkels, landbouwers, voor zover het vergelijkbare afvalstoffen betreft die samen met de huishoudelijke werden ingezameld. - Vooral in plattelandsgemeenten wordt nog veel aan thuisverbranding in open lucht gedaan. Maar ook in steden 'verdwijnt' nog heel wat restafval via zogenaamde allesbranders. Tussen de gemeenten bestaan belangrijke verschillen in intensiteit van de controles op of sensibilisatie rond deze fenomenen. In de gemeenten waar geen selectieve inzameling van PMD-afval plaatsvindt, omvatte het restafval tot en met 2008 eveneens het sorteerresidu van het gemengde kunststofafval omdat deze inzameling de PMD-inzameling vervangt in het kader van een pilootproject van Fost Plus. Sinds 2009 omvat het restafval eveneens het selectief ingezameld luierafval, aangezien dit niet meer gerecycleerd wordt. Het luierafval wordt bij het huisvuil geteld. Validiteit Een dalende trend restafval wijst op daling van de noodzaak tot storten of verbranden en dus tot meer duurzaamheid. Storten van afval kan immers leiden tot bodem- en (grond)waterverontreiniging met negatieve gevolgen voor mens en natuur. Afvalverbranding wordt vaak geassocieerd met gevaren voor de gezondheid, vooral door de potentiële uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals dioxines. Restafval betekent tevens een aanzienlijke directe kost. Maar een daling van de hoeveelheid restafval, terwijl de totale hoeveelheid afval blijft stijgen, kan betekenen dat afvalproblematiek enkel benaderd wordt via de laagste treden van de verwerkingshiërarchie geïnspireerd op de Ladder van Lansink (zie beschrijving bekommernis). Complementaire indicatoren Rapporteringfrequentie Nulmeting 1991 Laatste rapportering 2012 Vanaf 2006 worden geen afwijkingen meer toegestaan op het stortverbod voor huishoudelijk afval. Ook de toegestane stortafwijking voor bedrijfsafval wordt verminderd. Samengestelde indicator die de totale hoeveelheid afval in al zijn componenten analyseert en daarenboven de afvalpreventie probeert te meten: totale hoeveelheid afval, hoeveelheid afval afkomstig van sluikstorten en zwerfvuil, hoeveelheid klein gevaarlijk afval, omzet kringloopcentra, Verontreiniging veroorzaakt door afvalverwerkingsbedrijven. Jaarlijkse meting en verwerking van de gegevens. pg.4/7

5 Feitelijke data : Grafiek 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar Tabel 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar West-Vlaanderen Vlaanderen Opmerking: Voor de berekening van de afvalhoeveelheden in kg/inwoner in 2012 is gewerkt met een schatting van het bevolkingscijfer op pg.5/7

6 Kaart 1: Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar 2012 * Opmerking: Voor de berekening van de afvalhoeveelheden in kg/inwoner in 2012 is gewerkt met een schatting van het bevolkingscijfer op Toelichting In 2012 bedroeg de ingezamelde hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner in West-Vlaanderen 171 kilogram. Dit is een lichte daling van 1 kg/inw t.o.v In Vlaanderen is 149 kg terminaal te verwijderen huishoudelijk afval ingezameld per inwoner, dit is een lichte daling van 0,86 kg/inw ten opzichte van In de periode steeg de hoeveelheid terminaal te verwijderen afvalstoffen per inwoner zowel in West-Vlaanderen als in Vlaanderen. Tussen 1995 en 2006 is de hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner zowel in West-Vlaanderen als in Vlaanderen jaarlijks gedaald. Na een stijging in 2007 daalde de hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen opnieuw. De trend tot 2012 is zowel in Vlaanderen als West-Vlaanderen dalend. Kaart 1 toont aan dat de meeste gemeenten in 2012 veel minder terminaal te verwijderen huishoudelijke afvalstoffen per inwoner inzamelden dan het provinciaal gemiddelde (171 kg/inwoner): slechts 15 van de 64 gemeenten overschrijden dit gemiddelde. De grootste hoeveelheid werd ingezameld in de kustgemeenten. De grootste hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval stijgt wel (316 kg/inwoner in Middelkerke) In Poperinge werd de laagste hoeveelheid terminaal te verwijderen huishoudelijk afval per inwoner ingezameld (105 kg/inwoner). pg.6/7

7 Interpretatie van de gegevens Vergelijking met Op Vlaams niveau wordt de doelstelling voor het 4de jaar op rij nipt doelstellingen gehaald. Voor het eerst wordt de doelstelling (na correctie) ook op West-Vlaams niveau gehaald. 26 van de 64 gemeenten voldoen individueel niet aan deze doelstelling. Verklaring Knelpuntenanalyse Oplossing Voor de taakstelling op gemeentelijk niveau zijn voor kustgemeenten en sommige andere steden correctiefactoren opgesteld. 1 Na correctie blijkt dat alle West-Vlaamse gemeenten voor het eerst voldoen aan de taakstelling van 2010 van 180 kg/inw. De grote hoeveelheid gemeenten die de norm van 150 kg/inwoner halen (na toepassing van de correctiefactor) in 2012 is het gevolg van het toenemend aantal gemeenten die overschakelen op DIFTAR. Daarnaast draagt een strengere toegangscontrole op het containerpark bij tot de vermindering van grofvuil. Grofvuil wordt bovendien steeds minder gratis aanvaard. Vanaf 1 juli 2013 mag het grofvuil wettelijk niet meer gratis worden aanvaard. Zie toelichting Volgende initiatieven dienen verder gezet te worden: - verdere invoering van DIFTAR voor huisvuil en grofvuil; - opvoeren van de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil; - afsplitsen van vergelijkbaar bedrijfsafval in meer gemeenten; - verder optimaliseren van de selectieve inzameling; - opvoeren van preventie-initiatieven; - en sensibilisatie van de bevolking. Administratief Naam Sarie Buffel Contactgegevens Provinciehuis Boeverbos Koning Leopold III-laan Sint-Andries tel fax Datum ontwerpversie: definitieve versie: printversie: Zie Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2010 pg.7/7

Indicatorgegevens Naam

Indicatorgegevens Naam Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis HOEVEELHEID NIET-RECUPEERBAAR HUISHOUDELIJK AFVAL PER INWONER Dit is het totaal gewicht aan restafval per inwoner per jaar

Nadere informatie

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD

GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK AFVAL DAT SELECTIEF WORDT INGEZAMELD Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokale beleid Gemeentelijke beleidsdoelstelling GEWICHTSPERCENTAGE VAN HET HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten

Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten Terminaal te verwijderen huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Terminaal te verwijderen huishoudelijk

Nadere informatie

Totale hoeveelheid huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten

Totale hoeveelheid huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten Totale hoeveelheid huishoudelijk afval in kg/inwoner/jaar in de kustgemeenten Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal

Nadere informatie

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen.

IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. TOELICHTING AFVALCIJFERS IVAREM 2015 ALGEMEEN IVAREM is de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer in de regio Mechelen. Het is haar doelstelling om een vooruitstrevend duurzaam en integraal

Nadere informatie

AANTAL VTE BELAAST MET MILIEUTAKEN Deze indicator geeft aan hoeveel VTE in het gemeentebestuur belast zijn met het uitvoeren van milieutaken.

AANTAL VTE BELAAST MET MILIEUTAKEN Deze indicator geeft aan hoeveel VTE in het gemeentebestuur belast zijn met het uitvoeren van milieutaken. Indicatorgegevens Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Relatie tot de SO Situering in het lokaal beleid Gemeentelijke/provinci ale beleidsdoelstelling/bro n AANTAL VTE BELAAST MET

Nadere informatie

Milieubarometer. Mariska Raeymakers Gemeente Wuustwezel

Milieubarometer. Mariska Raeymakers Gemeente Wuustwezel 2014 Milieubarometer Mariska Raeymakers Gemeente Wuustwezel 31-3-2014 Pagina 2 Inhoud 1. Papierverbruik per jaar.... 3 2. Hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke diensten.... 5 3.

Nadere informatie

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen?

Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? 1 Belgen doen het slimmer en goedkoper Wat is de toverformule van Vlaanderen? Danny Wille Ingenieur - OVAM Inhoud 2 Inleiding; Vlaams afvalstoffenbeleid; Statistieken Vlaanderen-Nederland; diftar in het

Nadere informatie

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel... 1 1. Papierverbruik per jaar... 2 2. Hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke diensten... 3 3. Totaal

Nadere informatie

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd

Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Persmededeling JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Dinsdag 13 november 2012 Vlaamse bedrijven produceren minder afval en sorteren voortaan ook pmd Vlaams minister van Leefmilieu

Nadere informatie

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval

Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Persdossier Tendensen, cijfers en achtergrondinfo over het Vlaams huishoudelijk afval Vlaanderen kent een uitgekiend afvalbeleid. Sinds 1981 wordt er onafgebroken gewerkt aan een goede inzameling en verwerking

Nadere informatie

Milieubarometer Lummen

Milieubarometer Lummen Indicator: % gezinnen met een anti-reclame sticker % gezinnen met een anti-reclame sticker 1 9 8 7 6 5 4 % gezinnen met een antireclame sticker 3 2 1 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 Aantal verdeelde stickers

Nadere informatie

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 september 2011 Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn is de juridische

Nadere informatie

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 23 DECEMBER 2011. - Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen Afdeling 3. - Huishoudelijke afvalstoffen (in werking sinds 1 juni 2012) Art. 26. Elke gemeente draagt

Nadere informatie

Aantal dagen met goede luchtkwaliteit.

Aantal dagen met goede luchtkwaliteit. Aantal dagen met goede luchtkwaliteit Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Aantal dagen met goede luchtkwaliteit. Percentage dagen met goede luchtkwaliteit.

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud

Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel Inhoud Milieubarometer gemeente Wuustwezel...1 1. Papierverbruik per jaar...2 2. Hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door gemeentelijke diensten...3 3. Totaal

Nadere informatie

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014

Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 Implementatie zelfvoorzieningsprincipe in Vlaanderen 1 januari 2014 1 Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen eind

Nadere informatie

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust Inventarisatie Huishoudelijke afvalstoffen 2014 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2014 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Inventarisatie

Nadere informatie

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3

2 Correctiefactoren 1. 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 Kustactieplan Inhoud 1 Doel 1 2 Correctiefactoren 1 3 Analyse 2 3.1 De hoeveelheid voor verwijdering 2 3.2 Selectieve inzameling 3 4 Evaluatie 4 5 Acties 1997-1998 6 5.1 Algemene tendens 6 5.2 Registratie

Nadere informatie

Afvalbeheer in Vlaanderen

Afvalbeheer in Vlaanderen Fiche 14 Afvalbeheer in Vlaanderen De uitdaging Rol van de in de organisatie van het afvalbeheer De zijn tot op vandaag bevoegd voor het beheer van huishoudelijk afval. Zij vormen het overheidsniveau dat

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 1. Situering De Openbare Vlaamse

Nadere informatie

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007

UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007 UITVOERINGSPLAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2003-2007 OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007

Nadere informatie

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014

REGIONS FOR R4R RECYCLING. Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 REGIONS FOR R4R RECYCLING Janna Vandecruys OVAM 03/06/2014 R4R = INTERREG IV C project Interregionale samenwerking binnen Europa Uitwisseling van ervaringen Doel: effectiviteit regionale beleid verbeteren

Nadere informatie

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013

Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 Inventarisatie huishoudelijke afvalstoffen 2013 Documentbeschrijving 1. Titel publicatie 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen 4. Aantal bladzijden 65 6. Prijs*

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM is materiaalbewust INVENTARISATIE HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN 2015 SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE Documentbeschrijving 1. Titel publicatie 2. Verantwoordelijke Uitgever 3. Wettelijk Depot

Nadere informatie

Emissie van NH 3 door de veeteelt

Emissie van NH 3 door de veeteelt Emissie van NH 3 door de veeteelt Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Situering Beleidsdomein Bekommernis Emissie van ammoniak door de veeteelt Ammoniak is een gas dat op natuurlijke wijze ontstaat

Nadere informatie

Nitraatgehalte in de meetplaatsen van het MAP-meetnet

Nitraatgehalte in de meetplaatsen van het MAP-meetnet Nitraatgehalte in de meetplaatsen van het MAP-meetnet Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Nitraatgehalte in de meetplaatsen van het MAP-meetnet (MAP = mest-actie-plan) Percentage meetplaatsen

Nadere informatie

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere

Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Zaterdag 26 juni 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening vernieuwd containerpark Erpe-Mere Dames en heren, Beste aanwezigen, Vandaag voelen we niet

Nadere informatie

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen

Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inzameling van bedrijfsafvalstoffen door of in opdracht van lokale besturen Inleiding De gemeenten of intergemeentelijke verenigingen hebben de zorgplicht voor de inzameling van huishoudelijk afval. Daarnaast

Nadere informatie

spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem spring verantwoord om met afval dankzij diftar OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem Inhoudsopgave DEEL 1: AFVAL EN HET BELEID DEEL 1: Afval en het beleid Diftar, de sleutel tot een doordacht afvalstoffenbeleid

Nadere informatie

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2.

BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. BESLUIT: Enig artikel Goedkeuring te hechten aan het voorliggend ontwerp van het Algemeen Politiereglement Hoofdstuk A.4. Afdeling 4.2. Ophaling van huishoudelijke afvalstoffen. Hoofdstuk A.4. Afdeling

Nadere informatie

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk?

Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? Gemeentelijke afvalbelastingen: hoe zet u de wettelijke spelregels om in de praktijk? De eerste honderd dagen van de lokale bestuurder Piet Coopman Stafmedewerker afvalbeleid VVSG 1 - 2 - Gemeentelijke

Nadere informatie

Fiche Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de. in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden

Fiche Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de. in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de provinciedomeinen en provinciale aandachtsgebieden Indicatorgegevens Naam Natuurbehoudswaarde van de plantendiversiteit in de provinciedomeinen en provinciale

Nadere informatie

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning

Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning Gemeentelijke afvaltarieven: harmonisering en mogelijkheid tot intergemeentelijke inning VVSG-Ronde van Vlaanderen Piet Coopman, stafmedewerker afvalbeleid VVSG-Interafval Structuur Algemeen kader Mogelijkheid

Nadere informatie

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven

74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Mechelen, 11 juni 214 74% van het Vlaamse bedrijfsafval krijgt tweede leven Nieuwe studie zet economisch effect en belang van de afval- en materialensector in de verf De Vlaamse bedrijven produceerden

Nadere informatie

Kwaliteit van het oppervlaktewater

Kwaliteit van het oppervlaktewater Kwaliteit van het oppervlaktewater Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Kwaliteit van het oppervlaktewater: zuurstofhuishouding en biologische kwaliteit Prati-index voor zuurstofverzadiging (PIO):

Nadere informatie

MBO. Briefadvies MBO. Datum

MBO. Briefadvies MBO. Datum Briefadvies MBO afgewerktee olie Briefadvies MBO afgewerkte olie Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator + e-mailadres 22 november 2012 2012 78 Francis Noyen, francis.noyen@minaraad.be Co-auteur +

Nadere informatie

Milieuprestatie-indicatoren 2006

Milieuprestatie-indicatoren 2006 Milieuprestatie-indicatoren 26 Dimitri Devuyst Milieucoördinator Dimitri.Devuyst@vub.ac.be Reëel gas per m² 1998,46 1999,4 2,35 21,39 22,42 23,15 24,34 25,44 26,44 Cijfers van 23 zijn niet betrouwbaar

Nadere informatie

MODELFORMULIER AFVALPLAN

MODELFORMULIER AFVALPLAN MODELFORMULIER AFVALPLAN I. IDENTIFICATIE VAN DE INDIENER VAN HET AFVALPLAN INDIEN HET GAAT OM EEN RECHTSPERSOON / VERENIGING / ORGANISATIE: 1) Naam van de rechtspersoon / vereniging / organisatie: 2)

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd?

Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Het nieuwe Vlaamse afvalplan Uw lokaal afvalbeheer mee met zijn tijd? Ronde van Vlaanderen VVSG Wat is het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Gelijkaardig Bedrijfsafval Geldt als uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 4 e Plan voor Preventie en Beheer van Afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Goedgekeurd op 11 maart 2010 4e Afvalplan Nieuwe wettelijke context In Brussel : plan van onbepaalde duur, onderworpen

Nadere informatie

1 INDICATOROMSCHRIJVING 2 BELEIDSRELEVANTIE. 1.1 NAAM De hoeveelheid restafval per inwoner.

1 INDICATOROMSCHRIJVING 2 BELEIDSRELEVANTIE. 1.1 NAAM De hoeveelheid restafval per inwoner. RESTAFVAL Laatst gewijzigd op 1september 2005 1 Indicatoromschrijving 1.1 Naam 1.2 Definitie 1.3 Meeteenheid 1.4 Plaatsing in het DPSIR kader 1.5 Referentie 2 Beleidsrelevantie 2.1 Functie, betekenis 2.2

Nadere informatie

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL

INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVAL DAT VERGELIJKBAAR IS MET HUISHOUDELIJK AFVAL GRATIS Infolijn: 0800 90 441 Geachte ondernemer De gemeente waar u gevestigd bent, heeft beslist om over te schakelen op een DIFTAR-inzameling

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON20 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 3 mei 2012 2 Commissievergadering nr. C214 WON20 (2011-2012) 3

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT NOTA AAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 18 NOVEMBER 2004 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter F. Van Dessel, P. Van Roy, V. Peeters, G. De Vroe,

Nadere informatie

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval

Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval Vlaanderen is materiaalbewust Ontwerp uitvoeringsplan voor Huishoudelijk Afval en Gelijkaardig Bedrijfsafval SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM WWW.OVAM.BE 1 ONTWERP UITVOERINGSPLAN VOOR HUISHOUDELIJK AFVAL

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 8 JUNI 1999. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van het plan inzake het beheer van verpakkingsafval in het Vlaamse Gewest Bijlage Plan inzake het beheer

Nadere informatie

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009

Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009 gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Gemeentelijk Milieubeleidsplan Overpelt 2005-2009 Opdrachtnemer Naam : Lisec nv, Craenevenne 140, 3600 Genk Projectcode : 9410401165 Projectverantwoordelijke :

Nadere informatie

Milieurapport Vlaanderen MIRA. Achtergronddocument. Thema Beheer afvalstoffen

Milieurapport Vlaanderen MIRA. Achtergronddocument. Thema Beheer afvalstoffen Milieurapport Vlaanderen MIRA Achtergronddocument Thema Beheer afvalstoffen Auteurs Maarten Dubois, Karel Van Acker, KULeuven Koen Claes, Ann Van der Linden, Katleen Briffaerts, Integrale Milieustudies,

Nadere informatie

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende

Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende Diftar. Belasting op ophaling en verwerking van huisvuil en GFT-afval - vanaf 01 januari 2009 tot en met 2013. De in openbare vergadering zetelende gemeenteraad; Gelet op het Gemeentedecreet, inzonderheid

Nadere informatie

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016

Gemeentelijk afval- en materialenbeleid 2016 Deze vragenlijst peilt naar de kwalitatieve gegevens van uw gemeentelijk afval- en materialenbeleid. De informatie uit deze vragenlijst willen we gebruiken om het Vlaams afval- en materialenbeleid verder

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 23 december 2013. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers,

Nadere informatie

Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen. Fiche 16 Afvalbeheer PUBLIC FINANCE

Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen. Fiche 16 Afvalbeheer PUBLIC FINANCE 2010 Financiële uitdagingen voor de gemeentebesturen Fiche 16 PUBLIC FINANCE fiche Waarover gaat het? Rol van de gemeenten in de organisatie van het afvalbeheer Het was de Franse revolutie die de aanzet

Nadere informatie

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp

Bijlagen. Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke december 2004, ontwerp Bijlagen Ontwerp Milieubeleidsplan Harelbeke 2005-2009 december 2004, ontwerp Lijst met gebruikte afkortingen AEEA Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur AMINAL Administratie voor Milieu-,

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten

Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten Sectorplan 4 Afval van onderhoud van openbare ruimten 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Veegafval, marktafval, drijfafval, zwerfafval en slib 2. Belangrijkste bronnen diversen 3. Aanbod

Nadere informatie

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016

BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 BELASTING OP HET AAN HUIS OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL GEMEENTERAAD 7 NOVEMBER 2016 De gemeenteraad in openbare vergadering, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet; Gelet op het decreet betreffende

Nadere informatie

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout

Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout Provincie Arrondissement Gemeente Oost-Vlaanderen Dendermonde Buggenhout UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 29 AUGUSTUS 2013 OPENBARE VERGADERING Aanwezig: J.-P. Willems,, T.

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD.

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD. Vergadering van 27 maart 2017. Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter ; M. De Bock, J. Van den Bergh, S. Hoppenbrouwers, S.

Nadere informatie

Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? Sensibilisatie

Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? Sensibilisatie Inhoud 1 2 3 Aan de slag Hoe gebruik je het themapakket? 2.1 Zes stappen 13 2.2 Doelgroepen: schoenmaker, blijf bij je leest of toch niet 14 2.3 Eindtermen: wat bereik je? 15 2.4 Technische en beroepsscholen:

Nadere informatie

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014

VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP. VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 VANHEEDE ENVIRONMENT GROUP VLAREMA sorteerverplichtingen Actie AEEA en TL-lampen Zaubeek 5 juni 2014 Status VLAREMA Situatieschets VLAREMA scenario: 18 afvalstromen actie: TL-lampen en AEEA (E-schroot)

Nadere informatie

Sectorplan 19 Kunststofafval

Sectorplan 19 Kunststofafval Sectorplan 19 Kunststofafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Kunststofverpakkingen, land- en tuinbouwfolies, industrieel productieafval, (kunststof) autoafval, PVC 2. Belangrijkste

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

sectorplan 14 Verpakkingsafval

sectorplan 14 Verpakkingsafval sectorplan Verpakkingsafval 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Papier/karton, kunststoffen, glas, metalen en hout 2. Belangrijkste bronnen Huishoudens, industrie en HDO-sectoren 3. Aanbod

Nadere informatie

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013

Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de inzamel- en verwerkingsmarkt van huishoudelijk afval Jaar 2013 Al zeven

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Staphorst

Monitor 2015 Gemeente Staphorst Monitor 2015 Gemeente Staphorst Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem

ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem ontwerp Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007 zeg uw zegje! OVAM, uw beleidspartner in afval en bodem inhoud Zeg uw zegje! Wij luisteren naar u 3 Huishoudelijke afvalstoffen: waar staan

Nadere informatie

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015

Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Raadsvoorstel afvalinzameling Veenendaal 19 februari 2015 Besluit pilots afvalinzameling Dragonder Inhoud raadsvoorstel info raad beeldvormende vergadering november 2014 Invoering afvalverbrandingsbelasting

Nadere informatie

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden

sectorplan 3 Restafval van handel, diensten en overheden sectorplan Restafval van handel, diensten en overheden 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalfracties Organisch afval, papier/karton, kunststoffen 2. Belangrijkste bronnen HDO-sectoren. Aanbod in

Nadere informatie

Het containerpark let voortaan op uw gewicht.

Het containerpark let voortaan op uw gewicht. Belangrijk bericht voor u, lees dit! nieuw - diftar containerpark gemeente maasmechelen Het containerpark let voortaan op uw gewicht. VANAF 6 MEI 2008 Maasmechelen start met vernieuwd containerpark Het

Nadere informatie

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf

EcoWerf. Intergemeentelijk milieubedrijf EcoWerf Intergemeentelijk milieubedrijf Programma 13.30 uur: Verwelkoming 14.00 uur: Presentatie EcoWerf - Algemene organisatie en activiteiten - Principe van werkingsbijdragen - Ondernemingsplan 2013-2018

Nadere informatie

Circulaire Economie in de bouwsector. Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016

Circulaire Economie in de bouwsector. Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016 Circulaire Economie in de bouwsector Veerle Labeeuw (Team Vlaams Materialenprogramma, OVAM) Jiska Verhulst (Directeur Plan C vzw) 15 maart 2016 WIE? Sinds 2012 Historiek van afvalbeleid naar Kleine regio,

Nadere informatie

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254

dikke truiendag, bio ontbijt, donderdag veggiedag, oktober energie, trappenactie, waterspaartoetsactie, sensibilisatie PMD scheiden 37 en 56254 Naam Indicator Info over Bron grootheid 2011 2010 INTERN Beleid Score interne Eigen diensten: milieuzorg stappenplan interne milieuzorg aantal subsidiedossiers voor lokale overheid bij eandis Stand van

Nadere informatie

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette

Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Gescheiden inzameling van papierafval, PMD-afval en huishoudelijk glasafval op de campus Jette Dienst Milieucoördinatie, 19 januari 2009 Vanaf 2009 worden op campus Jette volgende afvalfracties gescheiden

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015

VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 Inzameling van verpakkingsafval RVB 2015_32 Overzicht van een aantal recente evoluties Dit document werd goedgekeurd op Het betreft VVSG Raad van Bestuur van 6 mei 2015 een overzicht van heel wat evoluties

Nadere informatie

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling

De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling De selectieve fracties bij ondergrondse inzameling Studiedag VVSG 11.3.2014 - Afval gaat ondergronds Presentaties : http://tinyurl.com/po8purh Fost Plus Erkend organisme voor huishoudelijk verpakkingsafval

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval.

Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen verpakkingsafval. TEKST SECTORPLAN 41 (onderdeel LAP) Sectorplan 41 Verpakkingen algemeen I Afbakening Verpakkingen algemeen bestaat uit gescheiden ingezameld verpakkingsafval en via nascheiding als aparte fractie verkregen

Nadere informatie

BASISNIVEAU verwijzing MJP

BASISNIVEAU verwijzing MJP Bijlage ALGEMEEN - Gemeenten Index Milieujaarprogramma 214 (rapportering 213) Samenwerkingsovereenkomst 28-213 Opgelet: voor de uitgevoerde acties op onderscheidingsniveau is een apart tabblad voorzien.

Nadere informatie

Keten analyse groenafval

Keten analyse groenafval Keten analyse groenafval Opgesteld 14 augustus 2015 door Herman Zondag Inhoudsopgave Inleiding Keten beschrijving Groenafval Ladder van Lansink Resultaten Verwerking groenafval Onderzoek Uitvoering Maatregelen

Nadere informatie

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer

Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Publicaties Uitvoering Afvalbeheer Hieronder vindt u het overzicht van publicaties uitgebracht tot en met 2010 door Uitvoering Afvalbeheer (UA) en het voormalige Afval Overleg Orgaan (AOO) op onderwerp.

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Milieubarometer gelezen

Milieubarometer gelezen Milieubarometer gelezen Opmerking vooraf Milieubarometer: eigen cijfers, gehaald uit eigen werking, OVAM, IMOG, Vlaamse milieumaatschappij, eandis Evolutie over enkele jaren Ook in 2008: stadsmonitor,

Nadere informatie

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009

Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Belasting op ophalen en verwerken afval - diftar huis-aan-huis aanslagjaren 2010, 2011 en 2012 goedgekeurd door de gemeenteraad op 14 december 2009 Artikel 1 Vanaf de inwerkingtreding van onderhavige beslissing

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen

Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke

Nadere informatie

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012 FEBEM vzw Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer FEGE asbl Fédération des Entreprises de Gestion de L'Environnement Analyse van de markt voor inzameling en verwerking van huishoudelijk afval Jaar 2012

Nadere informatie

Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 10 -concentratie groter is dan 50 µg/m³

Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 10 -concentratie groter is dan 50 µg/m³ Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 1 -concentratie groter is dan 5 Indicatorgegevens Naam Aantal dagen waarop de daggemiddelde PM 1 -concentratie groter is dan 5 Definitie Het op een jaar waarop de

Nadere informatie

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019

Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 gemeenteraad Belasting op de ophaling en verwerking van afval - diftar huis-aan-huis 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op maandag 16 december 2013 gepubliceerd op de website op woensdag 18 december

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

S T A D M E C H E L E N

S T A D M E C H E L E N S T A D M E C H E L E N BELASTING OP DE INZAMELING, HET HERGEBRUIK, DE RECYCLAGE, DE NUTTIGE TOEPASSING EN DE VERWIJDERING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN VERGELIJKBARE BEDRIJFSAFVALSTOFFEN Vergadering

Nadere informatie