Dienstenwijzer. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstenwijzer. Inleiding"

Transcriptie

1 Dienstenwijzer Inleiding Vaes Finance is een onafhankelijke bemiddelaar op het gebied van hypotheken, verzekeringen en pensioenen. Wij dienen uitsluitend en alleen de belangen van onze klanten en doordat wij niet gebonden zijn aan bepaalde banken of verzekeraars, kunnen wij altijd aantrekkelijke voorwaarden en scherpe tarieven aanbieden. Vaes Finance kenmerkt zich door eerlijk advies en een transparante beloning. Wij ontvangen op geen enkele wijze provisie vanuit een bank of verzekeraar. Wij hebben 2 vestigingen Raadhuislaan 2 Zuiderparklaan EL Spijkenisse 2662 AC Bergschenhoek Tel: Tel: Fax: Fax: Website: Website: Welke diensten verrichten wij Wij adviseren en bemiddelen in de volgende financiële producten: Hypotheken Kapitaalverzekeringen Bankspaarproducten Beleggingsrekeningen (icm hypotheken) Overlijdensrisicoverzekeringen Lijfrenteverzekeringen Inkomensverzekeringen Uitvaartverzekeringen Spaarrekeningen Schadeverzekeringen Consumptief krediet

2 Naast het adviseren en bemiddelen van financiële producten leveren wij ook de volgende advies en bemiddelingsdiensten: Productadvies Hypotheekadvies Persoonlijk Financieel Plan Advies huidige financiële voorzieningen Second opinion (Periodiek) vervolgadvies en bemiddeling Nazorg financiële voorzieningen De kwaliteit Wij kenmerken ons door eerlijk en deskundig advies. Alle werknemers zijn gediplomeerd in het advies wat ze geven over een product. Op deze manier bent u er van verzekerd dat u de juiste informatie krijgt. Een goed hypotheekadvies is maatwerk en daarom kunt u bij ons rekenen op persoonlijke begeleiding. Uw persoonlijke situatie en wensen staan centraal als uitgangspunt bij onze advisering. Op basis van deze gegevens gaan wij op zoek naar de financiële producten die hier het beste bij passen. Na objectieve analyse van een aantal vergelijkbare alternatieven komen we met een voorstel. Vanzelfsprekend wordt er bij ieder advies in het bijzonder gelet op de volgende onderdelen: Is het klantprofiel voldoende en uitgebreid genoeg ingevuld Sluiten de financiële producten aan bij het klantprofiel Is er voldoende en correct gemotiveerd over de financiële producten Zijn de fiscaliteiten correct toegepast, zoals de 30-jaarsregeling, eigenwoningforfait, bijleenregeling, box 1/3 plaatsing, vermogensrendementsheffing etc. De werkwijze Inventariseren Indien u ons om advies vraagt voor een (complex) product, bespreken we eerst met u de werkwijze. Tijdens deze uitleg bespreken we het te volgen proces, de dienstverlening en vergoedingsregeling van Vaes Finance. Hierna gaan we samen uw persoonlijke en financiële situatie in kaart brengen. Wij gaan uw kennis, ervaring, doelstelling, risicobereidheid en haalbaarheid vast stellen met betrekking tot de financiële producten waar u interesse in heeft.

3 Analyseren Na deze inventarisatie hebben wij een goed beeld van uw persoonlijke situatie en wensen. Wij gaan de financiële risico s voor u inzichtelijk maken en daarna met u de financiële gevolgen bespreken. De inventarisatie en analyse verwerken wij in een Persoonlijk Financieel Plan welke de basis vormt voor het advies. Advies Uit het Persoonlijk Financieel Plan zal blijken of er passende maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van de financiële risico s. Wij gaan op basis hiervan een eerste selectie maken van mogelijke hypotheekvormen, verzekeringen en andere financiële producten die aansluiten op uw persoonlijke situatie en wensen. We bespreken de verschillende mogelijkheden en geven aan wat de voor en nadelen zijn. Uiteindelijk komen we tot een passend advies over de financiële producten, welke financiële instellingen deze aanbieden en onder welke voorwaarden. Bemiddeling In deze fase gaan wij over tot het bemiddelen bij de financiële aanbieder. Wij begeleiden u bij het afsluiten van het product en zorgen voor het contact met de financiële aanbieder, zodat de door ons geadviseerde constructie op de juiste manier tot stand komt. Nazorg Het is essentieel dat het Persoonlijk Financieel Plan en de bijbehorende financiële producten op een periodieke basis worden bijgesteld aan uw financiële situatie van dat moment. Op deze manier zorgen wij er voor dat deze producten passend blijven. Vanuit onze zorgplicht moeten wij u tijdig informeren over fiscale/juridische wijzigingen betreffende uw dossier. Vindt er een wijziging plaats in uw situatie dan horen wij dat graag, zodat wij u kunnen informeren wat deze wijziging voor u betekent in combinatie met uw financiële producten. Deze nazorg is gebaseerd op een service abonnement. Dit houdt in dat wij de afgesloten producten administreren, beheren en op periodieke basis advies geven betreffende uw dossier. Op deze manier beschikt u altijd over onze kennis. Voor deze service betaalt u maandelijks een vast bedrag. De betaling zal plaats vinden op basis van een machtiging voor een automatische incasso. Kiest u er voor om geen service abonnement aan te gaan, maar u wilt tijdens de looptijd van de financiële producten wel advies, dan rekenen wij hiervoor een vergoeding op basis van ons uurtarief.

4 Onze service abonnementen Service abonnement Hypotheek & Leven Service abonnement Fiscaal Service abonnement Uitvaartverzekering In de bijlagen vindt u gespecificeerd wat onze werkzaamheden zijn voor elk service abonnement. Tarievenoverzicht Aan het einde van dit document vindt u onze vaste tarieven die wij rekenen voor onze dienstverlening. Indien er vooraf geen juiste inschatting gemaakt kan worden hoeveel werk er met een bepaalde opdracht is gemoeid, kunnen wij deze diensten verrichten op declaratiebasis. U betaalt ons dan op basis van het aantal uren dat wij voor u hebben gewerkt vermenigvuldigd met het uurtarief zoals vermeld in het tarievenoverzicht. Opdrachtbevestiging Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, dan worden de gemaakte afspraken ten aanzien van de dienstverlening en de vergoeding vooraf vastgelegd in een opdrachtbevestiging. Zo weet u altijd exact waar u aan toe bent. BTW De genoemde tarieven voor beloning op basis van een vaste vergoeding zijn vrij van BTW voor zover de dienstverlening leidt tot de bemiddeling in een of meerdere financiële producten. Indien dit niet het geval is, brengen wij BTW in rekening over onze advieskosten. Privacy Vaes Finance zal de door u verstrekte persoonsgegeven behandelen in overeenstemming met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van u als klant. Beroepsaansprakelijkheid Wij streven er naar u zo zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets fout gaan, wij zijn voor die gevallen toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Algemene Voorwaarden Op alle dienstverlening van Vaes Finance zijn algemene voorwaarden van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op de website worden geraadpleegd en worden op verzoek toegezonden.

5 Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten met Vaes Finance en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is het Nederlands recht van toepassing. Beëindiging van de relatie U hebt het recht de relatie met Vaes Finance te beëindigen. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij verzoeken om de lopende verzekeringen over te dragen naar een door u gewenst intermediair. Ook vanuit onze kant zijn wij vrij om de relatie met u te beëindigen. Ook in dit geval zal er verzoek gedaan moeten worden richting de verzekeraar. Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) Onze hypotheekspecialisten zijn als Erkend Hypotheekadviseur ingeschreven bij de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH). Lid worden is pas mogelijk als aan de kwaliteitseisen van de SEH is voldaan. Daarnaast moet een adviseur zich jaarlijks bijscholen op het gebied van vakkennis, adviesvaardigheid en integriteit. DSI (deskundig, screening en integriteit) Het DSI heeft ten doel het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken door het verstrekken van een persoonsregistratie aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening die aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van deskundigheid, integriteit en werkervaring. Zij registreert hen in een openbaar register op Wij zijn als deelnemende financiële instelling ingeschreven bij het DSI onder nummer: De persoonsregistratie geldt voor het register DSI- Adviseur Hypotheken en Adviseur Verzekeren onder nummer: Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten houdt namens de overheid toezicht op de deskundigheid en integriteit van financieel dienstverleners. Vaes Finance beschikt over de verplichte vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het uitoefenen van ons bedrijf. De vergunning is bij de AFM geregistreerd onder nummer Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op Klachtenregeling Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u echter toch een klacht over onze dienstverlening laat ons dit dan, al dan niet schriftelijk, direct weten. Alle klachten worden behandeld volgens een interne klachtenprocedure. Uiteraard zullen wij ook hier ons uiterste best doen om u weer tevreden te stellen.

6 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Bent u van mening dat wij niet naar uw tevredenheid op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot de Kifid. Dit is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. Vaes Finance is aangesloten bij het Kifid en staan ingeschreven onder het nummer Postbus AG Den Haag Service abonnement Hypotheek & Leven 10% korting op het uurtarief 2-jaarlijks telefonisch contact up-date 2-jaarlijks adviesgesprek over uw hypotheekdossier 2-jaarlijkse vergelijking hypotheekrente/marktrente 2-jaarlijkse bespaarscan op uw levensverzekeringen 2-jaarlijkse verwerking gegevens in Persoonlijk Financieel Plan Ondersteuning en onderhoud hypotheek Onderhoud en controle levensverzekeringen Advies bij keuze nieuwe rentevast periode Recht op 1 service uur per jaar (a 120,- per uur) Regelen van (voorlopige) dekkingen bij mutaties en/of nieuwe verzekeringen Bemiddeling bij calamiteiten (hypotheekdossier) Bepaling risicoprofiel Doorlopende inventarisatie van risico en risicobereidheid Jaarruimteberekening lijfrente Inzage financiële producten in Service abonnement Fiscaal Afspraak maken accountantskantoor Tempelman & Partners Voorbereiden afspraak accountantskantoor Tempelman & Partners Definitieve belastingaangifte door accountantskantoor Tempelman & Partners Controle belastingaangifte door accountantskantoor Tempelman & Partners Aanvraag Voorlopige Teruggave door Vaes Finance Service abonnement Uitvaartverzekering 2-jaarlijkse bespaarscan op uw uitvaartverzekering Telefonisch / per mail antwoord op uw uitvaartverzekeringen

7 Aantal producten en aanbieders Producten Aanbieders Hypotheek 5 16 Kapitaalverzekering 4 8 Banksparen 4 8 Beleggingsrekening (icm hypotheken) 1 3 Overlijdensrisicoverzekering 3 11 Arbeidsongeschiktheid/werkloosheid particulieren 6 4 Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemers 4 8 Uitvaartverzekeringen 2 3 Spaarrekeningen 1 3 Schadeverzekeringen Consumptief Krediet 3 3 Diensten Tarieven Indicatie uren Intakegesprek kosteloos 1-3 Hypotheek (advies) Hypotheek (advies en bemiddeling) Hypotheekverhoging (advies) Hypotheekverhoging (advies en bemiddeling) Hypotheekvorm wijzigen (advies) Hypotheekvorm wijzigen (advies en bemiddeling) Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid (advies) Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid(advies en bemiddeling) Persoonlijk Financieel Plan (advies) Persoonlijk Financieel Plan (advies en bemiddeling) Pensioen 3 e pijler (advies) Pensioen 3 e pijler (advies en bemiddeling) Kapitaalverzekering/bankspaarrekening (advies) Kapitaalverzekering/bankspaarrek. (advies en bemiddeling) Overlijdensrisico zonder hypotheek (advies) Overlijdensrisico zonder hypotheek (advies en bemiddeling) Arbeidsongeschiktheid/werkloosheid (advies) Arbeidsongeschiktheid/werkloosheid (advies en bemiddeling) AOV ondernemers (advies) AOV ondernemers (advies en bemiddeling) Uitvaartverzekering Advies en/of bemiddeling op uurtarief 120 Schadeverzekeringen 0% - 25% obv premie Consumptief krediet 0,1% - 0,7% saldo

8 Onze service abonnementen Tarieven Belast Service abonnement Hypotheek & Leven 12,50 p.m. (vrij van btw) Service abonnement Fiscaal 7,50 p.m. (excl. btw) Service abonnement Uitvaartverzekering 2,50 p.m. (geen ass.bel)

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV.

LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. LEVERINGSVOORWAARDEN HYPOTHEEK EN ASSURANTIE EXPERT BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Dienstenwijzer - Dienstverleningsdocument DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Huynderbosch Financiële Diensten b.v., Krimweg 92 a, 7351 AW Hoenderloo. Wij willen ons graag aan u

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door De Financiele Toekomstplanners (Chris van Dongen),,. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters.

Ruijters Financiële Diensten B.V. Promenade 299, 6411 JJ Heerlen. T: 043-329 29 45 F: 045 579 04 43 E: rfd@ruijters.nl W: www.ruijters. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door te Heerlen. Middels deze Dienstenwijzer willen wij ons aan u voorstellen, u informeren over onze werkwijze en u laten zien wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V.

Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dienstverleningsdocument KOK Amstelveen B.V. Dit dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door KOK Amstelveen B.V. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010

DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 DIENSTENWIJZER & DIENSTVERLENINGSDOCUMENT 2010 Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door D&P Personal Finance B.V., Bezoekadres: Prins Alexanderweg 28,3712 AB, Huis ter Heide, hierna te noemen DP Personal

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Koopman Assurantien BV, Hoofdstraat 37, 7665 AN te Albergen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Dienstenwijzer Dit document is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op generlei wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Univé Oost

Dienstverleningsdocument Univé Oost Dienstverleningsdocument Univé Oost Beste klant, Univé Oost is een verzekeraar en tussenpersoon zonder winstoogmerk. Dit document geeft uitleg over onze werkwijze op het gebied van hypotheken en complexe

Nadere informatie