wat u moet weten over advies via het Nederlands Hypotheek Collectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "wat u moet weten over advies via het Nederlands Hypotheek Collectief"

Transcriptie

1 wat u moet weten over advies via het Nederlands Hypotheek Collectief 1

2 Waarom dit document? Het Nederlands Hypotheek Collectief (NHC) is opgericht om de transparantie in de hypotheekmarkt te bevorderen. We scheiden verschillende rollen in het adviesproces: de adviseur adviseert, het Nederlands Hypotheek Collectief vraagt hypotheekoffertes aan en het completeren van het dossier laten we over aan gespecialiseerde medewerkers. Gevolg: objectief en voordelig hypotheekadvies. Het Nederlands Hypotheek Collectief maakt een einde aan hoge marges, dito hoge kosten en adviseurs die niet belangeloos adviseren. Het Nederlands Hypotheek Collectief komt op voor de belangen van huizenbezitters door met geldverstrekkers en adviseurs te onderhandelen over voorwaarden en tarieven. Onze werkwijze maakt het mogelijk dat daar waar mogelijk hypotheekproducten door onze deelnemers afgesloten kunnen worden zonder dat voorafgaand advies noodzakelijk is. Het Nederlands Hypotheek Collectief adviseert niet en heeft geen adviseurs in dienst. We werken samen met zelfstandige adviseurs die onze visie en werkwijze onderschrijven. Alle adviseurs staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten om u te mogen adviseren over hypotheken. In dit document leest u alle informatie die van belang is als u bijgestaan wilt worden door een adviseur die samenwerkt met het Nederlands Hypotheek Collectief. Nadat u een advies heeft besteld via de website van het Nederlands Hypotheek Collectief, wijzen wij een adviseur uit uw regio aan u toe. De toegewezen adviseur neemt binnen 24 uur contact met u op om een afspraak in te plannen. Adviseurs die samenwerken met het Nederlands Hypotheek Collectief bemiddelen niet in hypotheekproducten, zij adviseren u over het meest passende hypotheekoplossing. U betaalt uw adviseur voor zijn advieswerkzaamheden. Vergunninghouders van de Autoriteit Financiële Markten zijn wettelijk verplicht voorafgaand aan het aangaan van een overeenkomst informatie over de dienstverlening beschikbaar te stellen. Deze informatie is in dit document opgenomen. Dit document is opgesteld door het Nederlands Hypotheek Collectief in overleg met uw adviseur. Aan kleine lettertjes doen we niet. Alles wat u moet weten vind u in dit document. In dit document vind u een gecombineerde dienstenwijzer / dienstverleningsdocument en een opdrachtbevestiging tot dienstverlening. 2

3 1. dienstenwijzer / dienstverleningsdocument Wie is uw adviseur? Naam: [XX] Bezoekadres: [XX] Postadres: [XX] Telefoon: [XX] Website: [XX] Mail: [XX] Autoriteit Financiële Markten Uw adviseur is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer [XX] en heeft vergunning om te adviseren en bemiddelen in [XX]. Het kantoor is aangesloten bij [XX adfiz, dsi, ffp, seh XX] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [XX]. Wat doet een adviseur die samenwerkt met het Nederlands Hypotheek Collectief? Het Nederlands Hypotheek Collectief wil meer transparantie bewerkstelligen in de markt van hypotheekadvies. Uw adviseur adviseert, het Nederlands Hypotheek Collectief vraagt hypotheekoffertes aan. Het completeren van uw dossier laten we over aan gespecialiseerde medewerkers. Concreet betekent dit dat uw adviseur als samenwerkingspartner van het Nederlands Hypotheek Collectief louter adviseert over de meest passende hypotheekoplossing. Hij adviseert met slechts één belang: uw belang. Inventarisatie Het adviesproces start met een inventarisatie van uw financiële situatie en uw wensen en doelen. Uw adviseur maakt een zogenaamd klantprofiel waarin de mate waarin u bereid bent risico te lopen is opgenomen, maar ook uw kennis van- en ervaring met financiële producten. Deze informatie stelt uw adviseur in staat om het advies beter te laten aansluiten op uw persoonlijke situatie. Analyse Vervolgens maakt uw adviseur een analyse van uw huidige financiële situatie. Hoe staat uw gezin ervoor als u of uw partner overlijdt of arbeidsongeschikt raakt. Hoe hoog is uw besteedbaar inkomen bij pensionering en wat gebeurt als één van u werkloos raakt. Deze analyse is de basis voor het hypotheekadvies. Advies Uw adviseur presenteert u de meest passende hypotheekoplossing. Het hypotheekadvies bestaat uit een blauwdruk van een hypotheekconstructie die recht doet aan uw wensen en uw persoonlijke situatie. U word geïnformeerd over de hoogte van de af te sluiten hypothecaire lening en over de meest geschikte hypotheekvorm of combinatie van hypotheekvormen. U krijgt ook een aanbeveling over aanvullende producten waarmee je risico s kunt afdekken die je zelf niet wilt of kunt lopen. 3

4 Aanvragen van hypotheek Uw adviseur bemiddelt niet bij het afsluiten van hypotheken. Dat maakt hem onafhankelijk en objectief. Via de website van het Nederlands Hypotheek Collectief kunt u een hypotheekofferte aanvragen die voldoet aan de voorwaarden zoals die door uw adviseur benoemd zijn, maar u kunt natuurlijk ook elders een hypotheekofferte opvragen. Nazorg Enkele dagen nadat het hypotheekadvies met u is besproken neemt uw adviseur contact met u op om mogelijke onduidelijkheden toe te lichten en uw vragen te beantwoorden. Ook kan hij u eventueel helpen bij het invoeren van uw offerteaanvraag op de website van het Nederlands Hypotheek Collectief. Uw adviseur is objectief! Hij staat aan uw kant. Uw adviseur is volledig vrij om tot zijn advies te komen. Hij neemt enkel beslissingen die in het belang van u zijn. Geen enkele bank, geldverstrekker of financiële instelling heeft een (aandelen)belang in (het kantoor van) uw adviseur of in het Nederlands Hypotheek Collectief. Uw adviseur ontvangt geen (provisie) beloning die strijdig zou kunnen zijn met een zorgvuldige klantbehandeling. U betaalt geen provisie! Uw adviseur ontvangt geen provisie. U betaalt een vast bedrag voor het advies: (inclusief 19% btw). Zodra u een adviseur inschakelt via de website van het Nederlands Hypotheek Collectief, incasseert het Nederlands Hypotheek Collectief 95 (incl. 19% btw) als voorschot op de nota van uw adviseur. Bij oplevering van het adviesrapport ontvangt u van uw adviseur een factuur voor de restantbetaling. Omdat het Nederlands Hypotheek Collectief werk uit handen neemt van uw adviseur (marketing, facturatie en incasso) brengen zij hiervoor 200 (exclusief btw) in rekening bij uw adviseur. Als u niet tevreden bent... Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van uw adviseur laat het dan weten. Dat kan per mail of telefonisch. U kunt uw klacht ook melden op het klachtenformulier van de website van het Nederlands Hypotheek Collectief. Na ontvangst van uw klacht proberen wij uw klacht in onderling overleg op te lossen. Indien u zich niet kunt vinden in het voorstel, dan kunt u uw klacht voorleggen bij Kifid. Uw adviseur is aangesloten bij het klachteninstituut onder nummer [XX]. Het aansluitnummer van het Nederlands Hypotheek Collectief is Kifid kunt u bereiken via 4

5 2. Opdrachtbevestiging tot dienstverlening Het Nederlands Hypotheek Collectief is duidelijk over haar dienstverlening en de dienstverlening van de met haar samenwerkende adviseurs. In deze opdracht tot dienstverlening leest u welke werkzaamheden uw adviseur voor u verricht, welke activiteiten uw adviseur van u verwacht en welke kosten met deze dienstverlening samenhangen. Inleiding U heeft opdracht gegeven aan het Nederlands Hypotheek Collectief om u in contact te brengen met een hypotheekadviseur. Wij gaan ervan uit dat u: kennis heeft genomen van de inhoud van dit boekje wat u moet weten over advies via het Nederlands Hypotheek Collectief. Hierin zijn o.a. opgenomen een gecombineerde advieswijzer / dienstverleningsdocument. het bestelproces heeft doorlopen en uw bestelling heeft geplaatst. Daarmee heeft u de aan u toegewezen adviseur opdracht gegeven voor het verstrekken van een hypotheekadvies: kosten (inclusief 19% btw) De adviseur aanvaardt deze opdracht en zal de hieronder beschreven werkzaamheden uitvoeren. 1. Werkzaamheden Uw adviseur voert de volgende werkzaamheden uit: inventarisatie van uw wensen en doelstellingen inventarisatie van uw financiële situatie bespreken van de mate waarin u bereid bent risico te lopen vastleggen van uw kennis en ervaring op het gebied van financiële producten analyse van uw financiële situatie bij pensionering analyse van uw financiële situatie bij werkloosheid analyse van uw financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid analyse van uw financiële situatie bij einde van uw relatie analyse van uw financiële situatie bij overlijden advies over hoogte van hypothecaire lening(delen) advies over hypotheekvorm of combinatie van hypotheekvormen advies over rentevasttermijn advies over levens- en risicoverzekering(en) advies over woonlastenverzekering fiscale beoordeling van het hypotheekadvies 2. Wat verwacht uw adviseur van u? Uw adviseur moet volledig geïnformeerd zijn en zo snel mogelijk over alle gevraagde documenten te kunnen beschikken. Alleen met volledige en juiste informatie kan uw adviseur u advies geven. Indien er wijzigingen plaatsvinden geeft u dat per mail aan uw adviseur door. 5

6 Uw adviseur verwacht dat u met het advies in staat bent om eventueel via de website van het Nederlands Hypotheek Collectief de hypotheekofferte aan te vragen (dit is geen verplichting, u kunt ook elders een hypotheekofferte aanvragen). 3. Kosten voor advies U betaalt een vast bedrag voor het advies: (inclusief 19% btw). Zodra u een adviseur inschakelt via de webiste van het Nederlands Hypotheek Collectief, incasseert het Nederlands Hypotheek Collectief 95 (incl. 19% btw) als voorschot op de nota van uw adviseur. Bij oplevering van het adviesrapport ontvangt u van uw adviseur een factuur voor de restantbetaling. Omdat het Nederlands Hypotheek Collectief werk uit handen neemt van uw adviseur (marketing, facturatie en incasso) brengen zij hiervoor 200 (exclusief btw) in rekening bij uw adviseur. 4. Beëindiging opdracht De opdracht tot dienstverlening eindigt van rechtswege nadat uw adviseur zijn advies aan u heeft toegelicht en u in de gelegenheid bent gesteld om toelichting te vragen. 5. Aansprakelijkheid 1. Uw adviseur noch het Nederlands Hypotheek Collectief is aansprakelijk voor schade welke u lijdt door gedraging van geldverstrekker en/of verzekeraar. Indien de aangevraagde hypothecaire product niet of niet tijdig aan u wordt verstrekt, dan kunt u hieraan geen rechten ontlenen jegens uw adviseur of het Nederlands Hypotheek Collectief. 2. Bij overmacht is uw adviseur of het Nederlands Hypotheek Collectief niet aansprakelijk voor het niet nakomen van deze overeenkomst. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak of omstandigheid welke niet voor rekening of risico van uw adviseur of het Nederlands Hypotheek Collectief behoort te komen; 3. De aansprakelijkheid van uw adviseur is beperkt tot de reikwijdte van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt een kopie van zijn polis opvragen voor details. De aansprakelijkheid van het Nederlands Hypotheek Collectief is beperkt tot de reikwijdte van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd bij VKG onder polisnummer De maximale uitkering bedraagt per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar. Voor beleggingsdiensten in het kader van het Nationaal Regime is de dekking beperkt tot per aanspraak en per jaar. 6. Algemene bepalingen 1. Uw adviseur en het Nederlands Hypotheek Collectief hebben een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een resultaatsverplichting is aangegaan. Zij zullen de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, al dan niet door inschakeling van derden. 2. Uw adviseur en het Nederlands Hypotheek Collectief behouden zich het recht voor om naar eigen inzicht opdrachten te weigeren 3. Wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en voorzien van een handtekening van een bestuurder van het Nederlands Hypotheek Collectief. 6

7 Op uw opdracht tot dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. 7

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld :

De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld : Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Your Financials Heerenveen Your Financials Heerenveen Bezoekadres : Businesspark Friesland West 27A, 8447 SL Heerenveen Postadres : Businesspark Friesland West

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo

Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Hartelijk welkom bij Assurantiekantoor Rikjo Dit mag u van ons verwachten Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten.

Nadere informatie

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Uiterwijk Winkel Verzekeringen BV. Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk beeld te geven van onze dienstverlening in het algemeen en welke

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1)

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) DIENSTVERLENINGSDOCUMENT & ADVIESWIJZER (2013.1) ALGEMEEN Naam relatie Soort relatie: Dit document: Doel gesprek: Wijze beloning: Ondertekening: [ ] Bestaand, [ ] Nieuw [ ] Vooraf toegezonden [ ] Vooraf

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633.

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staan wij geregistreerd onder nummer 32163633. Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële dienstverlening. In deze dienstenwijzer treft u een beschrijving aan van onze dienstverlening en onze werkwijze. Wij hebben het document met veel zorg

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Assurantiebedrijf Zijlstra

Assurantiebedrijf Zijlstra Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Korsten Van Dieperbeek Groep B.V., Prof. Oppenheimstraat 16, 5463 ED VEGHEL. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT. Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Incl. Opdrachtformulier Financiële Dienstverlening Wet op het financieel toezicht - versie 5- dd 11 januari 2012 - Pagina 1 Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning

Dienstverleningsdocument. Informatiewijzer Diensten en Beloning Dienstverleningsdocument Informatiewijzer Diensten en Beloning Inleiding In ons dienstverleningsdocument proberen wij u een zo goed mogelijk inzicht te geven waar onze dienstverlening in zijn algemeenheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013)

Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Dienstenwijzer (versie 17-6-2013) Bon Adviesgroep B.V. ADVISEURS IN ASSURANTIËN EN PENSIOENEN Bolderweg 10, 1332 AT Almere Tel: 088-1101300 E-mail info@bonavg.nl A. Inleiding Geachte cliënt, 1. De overheid

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER

Dienstenwijzer. Inhoud. 1. Wie zijn wij? v.o.f. Bureau Van der Leeden Blauwroodlaan 158a 2718 SK ZOETERMEER Dienstenwijzer Inhoud 1. Wie zijn wij? 2. Onze dienstverlening 3. Advies en/of bemiddeling 4. Hoe worden wij beloond? 5. Lidmaatschappen en registraties 6. Welke klachtenmogelijkheden heeft u? 7. Op welke

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen

DIENSTENWIJZER A. Informatie over onze dienstverlening B. Wie zijn wij C. Aard van dienstverlening 1. Algemeen DIENSTENWIJZER Hypoteeuw BV Curieweg 14 3208 KJ Spijkenisse Telefoon: (0181) 611220 Fax: (0181) 659609 E-mailadres: info@hypoteeuw.nl Website: www.hypoteeuw.nl A. Informatie over onze dienstverlening Op

Nadere informatie