Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis"

Transcriptie

1 Kers-nacht ende de naervolgende dagen tot onze lieve vrouwe lichtmis Joannes de Lixbona bron. Weduwe van Hendrick Thalullier, Antwerpen 1736 Zie voor verantwoording: dbnl

2 2 Tafel. NU Coridon 't is tydt, Komt al te samen naer den stal Herderkens en Herderinnekens Coridon en laet uwe Schaepkens staen In't midden van dees koude nachten Willekom Kindeken JESU soet MARIA weest gegroet MARIA suyver Maeght Aensiet hoe JESUS schreyt Herderkens och hoort dese Sult ghy dan JESU zyn O Herderkens al soetjens al O Herderkens laet u Bockxkens s' Nachts als een igelyck was Herderkens hy is geboren Hoe komt gy in dees doncker tyden O soetste Kindt die langen tydt Wat heeft Emanuël misdaen Devote ziel die Godt mindt Soeten JESU uytverkoren Kintjen soet uytverkoren Sie de Hemelen hebben hun Maeckt plaets ô Herderkens O Coridon siet hier den stal Staet verbaest, ô mensch Treckt nu Vaders te gader O nacht veel klaerder als den dagh O liefste Engeltjens JESUS is geboren Laet u Schaepkens Herderkens Herders hebt gy niet vernomen

3 O liefsten Godt wel kleynen kinde Sa menschen sonder beven Wat sien ick Thyter ginder verre 't Woordt is geworden Vleesch Menschen weest verblyd ick heb vernomen Komt lieve Bruyt laet ons eens Als imant eens wel gaet door-sien Wy Boeren en Boerinnen Als Vader Adam spitten, en Moeder Eva Aenhoort al gy Maeghdekens gepresen Dertel woeste Jonghmans blyft wat staen Mensch naer Godts beeldt geschapen. In 't eynde zynder noch eenige by gevoeght van Pater Lisbona

4 3 Leyssem-Liedeken. Op de Wyse: Geeft ons peys voor dese reys. NU Coridon 't is tijdt, Men gaet den peys verkonden, Den Vrede-maker selfs Die is ons afgesonden, Messias komt tot ons, Op desen blijden nacht, Die ons dien soete vre, Een peys heeft med' gebracht, Hy geeft ons peys Voor dese reys, voor dese reys, Hy geeft ons peys, Peys, peys, peys voor dese reys, Peys, peys, peys, peys voor dese reys. Hy is in Bethleems stal, Ten middernacht geboren, Een soete kindeken kleyn, Die Godt was van te voren, En daerom woud' hy zijn Een mensche van geboort, Om tusschen Godt en ons Te maken een accoort, Hy geeft ons peys, Voor dese reys, Hy geeft ons peys, etc. Siet hoe den hemel brandt, Sie hoe de Sterren swieren, 't Schijnt zy voor onsen peys Van nu af aen al vieren:

5 4 Danckt Godt dan eers voor al, Doet afstant van het quaet, Want d'oorlogh is gewis, Een straf van ons misdaet, Hy geeft ons peys, Voor dese reys, voor dese reys, &c. Kers-Liedeken. Op de Wyse: Och wat maeckt gy getier den heelen dagh te Bier. KOmt al te samen naer den stal, Daer leyt den grooten al, Daer leyt den grooten al, In doeckskens teer gewonden, In de kribb' op wat hoey en stroey, En beweent onse groote sonden, Sus, sus, Heer sus, sus, Heer, Houdt op en krijt niet meer. Hy daelt uyt zijnen hoogen Throon En nemt by ons den woon, En nemt by ons den woon, In groot ellendigheden: En een arm oudt vervallen koey, Soo rusten al zijn teere leden, Sus, sus, Heer, sus, sus, Heer Houdt op en krijt niet meer. Maria kust haer lieve Kindt, Dat zy in doeckskens windt, Dat zy in doeckskens windt, Vol moederlijcke minne, d'engels singen in't aerdtsche dal, Vre de menschen van goeden wille: Sus, sus, Heer, sus, sus, Heer Houdt op en krijt niet meer. Lof moet zijn tot alle tijdt, Het Kindt gebenedijdt, Het Kindt gebenedijdt, Den Coninck nieuw geboren: Ey verlost ons van d'helsche pijn, Sonder hem waeren wy verloren, Sus, sus, Heer, sus, sus, Heer, Houdt op en krijt niet meer.

6 5 Leyssem-Liedeken, Van de Herders en Herderinnen. Op de Wyse: Alsoo 't begint. HErderkens en Herderinnekens van Bethleem, En hebt gy niet gehoort En hebt gy niet gehoort, De stemme onverwacht, 'tscheen de locht was vol van Engelen In den stillen middernacht: Den Coninck is geboren, Gaet en bewijst hem eer, My docht het was naer Bethleem, Herderkens naer Bethleem, Herderkens naer Bethleem, Herderkens naer Bethleem, Is dat het Conincks Hof, Och neen, och neen, och neen, Maer zijn Hoff is een arm stalleken, Gaet bewijst hem eer en lof. Herderkens en Herderinnekens van Bethleem, Wat saeght gy in den stal? Wat deder eerst voor al? Wat gaeft gy het soete Kindt? Heet het toch met vreughden willekom, Want het u soo seer bemint, Wy hebben't Kindt aenbeden, Het scheen het loegh ons aen, Kleyn giftjens die wy deden, Het was aengenaem: Beneffens aen het Kribbeken Stont den Os en't Eselken, Neffens aen het Kribbeken Stond den Os en't Eselken: En wasser niemant meer? Och neen, och neen, och neen, Dan de Moeder die't lief Kindeken Noemden haeren Godt en Heer,

7 6 Dan de Moeder die't lief, etc. Herderkens en Herderinnekens van Bethleem, En gaet toch soo niet wegh, Hoort eens wat ick u segh, Blijft noch wat in den stal, Weet gy wel dat dit lief kindeken, Oock een Herder wesen sal: Zijn alderbeste weyde, Dat saligh hemels velt, Daer d'engels hun vermijden, 't Getal is ongetelt, Een Schaepken dat verloren gaet, Waerom by al d'ander laet, 'tschaepken dat verloren gaet, Waerom hy al d'ander laet, Soeckt hy dat over al? Och ja, och, ja, och ja: Daerom komt hy lieve Herderkens Uyt den hemel in den stal Daerom komt hy lieve Herderkens Uyt den hemel in den stal. Liedeken: Op de Wyse: Komst sondigh mensch en leert ootmoedigheyt. COridon en laet uwe schaepkens staen Tyter siet eens hoe fraey de sterren gaen, Tyter siet eens hoe fraey de sterren gaen Hoe fraey de sterren gaen, Och wie sagh oyt in desen middernacht den dageraet alhier soo vroeg verwacht Alhier soo vroegh verwacht, den dageraet alhier soo vroeg verwacht Maer hoe is dit een droom, oft hoor ick wel? O Amintha hoort toch dit snaeren spel, O Amintha hoort toch dit snaeren spel, Sus mopie sus hoort singen hier een stem

8 7 Den glorie ras op naer Bethleem, Ras op naer Bethleem, Den gloria ras op naer Bethleem. Coridon loopt dan sa flux ras op de been Wacker aen het kleyne Kintjen is alleen Wacker aen het kleyne Kintjen is alleen Het kintjen is alleen, Hy is geboren in dees felle kouw, Messias die ons al verlossen sou, Coridon maer siet toch eens hy lacht ons aen, Siet de ooghskens als twee helder sterren staen, Siet de ooghskens als twee helder sterren staen, Twee helder sterren staen, Slaept kleynen Coninck slaept Emanuel Na, na, na, na slaept blom van Israel, Slaept blom van Israel Na, na, na, na slaept blom van Israel. Liedeken. Op de Wyse: alsoo 't begint. IN't midden van dees koude nachten, De liefde stoockt een vier, In den stal wilt niet langer wachten, Die het soeckt vint het hier: Geen hert soo flauw, soo kout, Of't wort terstont hier geheel ontsteken Saligh hoey, saligh stalleken van Godt uytverkoren, Saligh stroey, saligh Kribbeken In u is geboren, Het vier der liefde noyt gesien, noyt gesien te voren. Dese liefde doet hier offerande, Zy treckt het al tot haer,

9 8 Het Kint doet zy door haer vier branden Nemt de Kribb' voor den Autaer, Geen hert soo flauw, &c. Den sneeuw, den wint uyt Noordsche Landen, Bestormt het Celleken, Siet de liefde nochtans blijft branden In dit soete Kindeken, Geen hert soo flauw, &c. Kont gy hier maer een vonksken vinden // Een vonksken maer alleen, Sal u hert in Godt verslinden, En van twee maken een, Geen hert soo flauw, &c. Liedeken. Op de Wijse: alsoo't begint WIllekom Kindeken Jesu soet, Willekom die ons komt verlossen, Willekom, willekom kindeken Jesu soet Willekom brenger van alle goet, Maer hoe komt gy sonder macht? Waer zijn u kloecke Engels schaeren, Die u int' midden van den nacht, Hier souden waken en bewaeren? Willekom Kindeken Iesu soet, Willekom die ons komt verlossen, Willekom, willekom kindeken Iesu soet Willekom brenger van alle goet: Hoe light gy hier open alleen Terwijl Herodes rouw Soldaten, Om uwen 't wil sent op de been, Die soecken u op alle straten. Willekom Kindeken Iesu soet, Willekom die ons komt verlossen, Willekom, willekom kindeken Jesu soet Willekom brenger van alle goet: Haest u dan uyt desen stal, Uyt dit gewest, uyt dese paelen, Want dit u 't leven kosten sal, Kan u Herodes achter-haelen. Willekom Kindeken Jesu soet, Willekom die ons komt verlossen,

10 9 Willekom willekom kindeken Iesu soet Willekom brenger van alle goet, Hy doodt de kinders allegaer, Hy rucktse van de Moeders borsten, Die niet passeren 't tweede jaer, Daer meest de moorders naer dorsten. Liedeken. Op de wijse: alsoo't begint. MAria weest gegroet, Door u is voort-gekomen, Die van u, en om ons, Ons vleesch heeft aengenomen: Door u, en oock uyt u, Soo dat men seggen moet, Het Goddelijck Vleesch komt uyt u suyver bloedt. Maria's soeten Naem, Soet boven honinck-graten; O suycker soeten Naem, Wie is die u kan haten? Mijn lippen zijn vol vreught, Mijn hert, en ziel opspringht, Als men Maria noemt, Als men Maria singht. Gy voedt u Schepper op, O Maget gy zijt de Moeder Van hem die is u Godt, U Vader en u Broeder: Gy spijst het eeuwigh Woordt, Gy laeft zijn wonder dorst, Gy geeft aen uwen Heer, Uw' maeghdelijcke Borst. Liedeken. Op de wijse: alsoo't begint. MAria suyver Maeght, Heeft naer een plaets gevraeght Waer in zy rusten sou, Verstijft van kou, Maer neen de plaets en wasser niet, Voor die alles dwinght als een riet,

11 10 De werelt vindt sy heel besmet, Met Afgoden dienst beset. De Maget van stonden aen Is in een stal gegaen, En wordt daer Moeder goedt Van Jesus soet, Een ider vol boosheyt sot Verstoot hier zijnen eygen Godt, Zijn eygen landt wordt hem ontseyt, Als een ballingh wegh geleyt. Treckt dan uyt Herders al, Naer desen armen stal, Daer't nieuw geboren Kindt Light in den windt, Haest u en wilt niet langer aensien U soete jonste hem aen te bien, Singht met genuchten heel plaisant Lof Jesus door het gansche landt. Liedeken als Jesus geboren wiert. Op de Wijse: Alsoo't begint. AEnsiet hoe Jesus schreyt, In hoey en stroey geleyt, In doeckskens teer gewonden, Waer in u Majesteyt Godt van der eeuwigheyt, Wordt mensch voor onse sonden. Hy schud en beeft van kouw Hy weent uyt bitter rouw, De tranen zijn de monden! O mensch in liefde flauw, 't Woordt is geworden nauw, Godt is mensch voor u sonden. En vreest niet sondaer groot, Het Kindt is naeckt en bloot, Zijn handen zijn gebonden, Hy jaeght van u de doodt, Hy helpt u uyt den noodt, O mensch verlaet u sonden. 't Bloedt is een Nieuwe-jaer Gestort voor allegaer Schept nieuwe vreught en sinnen, Adieu 't is het leste jaer, Laet ons dit nemen waer, Om Jesum te gaen beminnen.

12 11 Liedeken. Op de Wijse: Alsoo't begint. HErderkens och hoort dese blijde maer // En vreest hier geen gevaer, Messias uwen Heer Die daelt ter aerden neer, Mindt hem die u bemindt, Hy is den Godt van al, Komt knielt hier om en tom, En heet hem willekom, Komt knielt hier om en tom, En heet hem willekom. Coridon op sa sa na Bethleem, En hoort gy niet de stem, Haest u eer dat verdwijnt Het klaer licht dat daer schijnt, En weet ghy niet daer van? En ons wordt soo vertelt, Messias lanck verwacht Is komen in den nacht, Messias lanck verwacht Is komen in den nacht. Laet ons dan gaen daer men het vinden sal, In den gebroken stal, In hoey, en stroey geleyt, Alsoo is't dat men seyt, Ten is noyt meer geschiet, Dat men dit wonder sagh, Wie heeft dit oyt verwacht, In desen kouden nacht, Wie heeft dit oyt verwacht, in desen etc. Wel laet ons dan met vreughden henen gaen, Gebueren blijft wat staen, Ick heb hier int' gesicht, Een klaer groot wonder licht, Neen blijft ick draegh wat me, Neen, neen 't sou qualijck staen; Misschien is daer van doen Wat eten voor den noen, Misschien is daer van doen, wat eten.

13 12 Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers. Op de Wyse: alsoo't begint. SUlt gy dan Jesus zijn Den achtsten dagh Besneden, En voelen dese pijn In uw' soete teere leden? O steen, o harden steen Wilt toch het Kindt wat mijden, t' Is noch, t' is al te kleen, t' Is noch, t' is al te kleen, Om soo voor ons te lijden: Waerom geeft gy ons u Bloedt In't nieuw jaer, in't nieuwe jaer, In't nieuwe jaer, o Jesu soet. O waeren Pellicaen Der menschen bloedigh voeder, Gy treckt ons kleeren aen, Om te zijn ons behoeder: Op dat gy soo Godt mensch, Voor ons soudt konnen lijden, En naer soo langen wensch, En naer soo langen wensch, Ons van de doodt bevryden: Bewaert ons dan door u Bloedt, In't nieuwe jaer, &c. O Jesu hoe bequaem Wordt u als nu gegeven Dien wonderlijcken Naem, Waer voor de schepsels beven, Dien soeten Naem voor wien Den hemel en de aerde Moest boogen hare knien, Moest boogen haere knien: De helle haer vervoerde: Soeten Naem gebenedijdt, In 't nieuwe jaer, In 't nieuwe jaer, In 't nieuwe jaer, zijt en altijdt.

14 13 Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken Jesu. Stemme: Alsoo't begint. O Herderkens al soetjens sonder getier // Messias rust alhier, Na, na, na Kintjen kleyn, Na, na, na Kintjen reyn: Slaept Blom van Iesse stam, Nu slaept onnoosel Lam, Slaept nieuw geboren Vorst van Israel Slaept kleynen Conink slaept Emanuel Goey Liekens van buyten al stillekens al // Die komt in desen stal: Na, na, na, &c. Hout op van stormen gy noorden wint 't Is uwen Heer dit Kindt, Na, na, na, &c. Nu Jesu nu slaept, nu is het al gestilt, Nu slaept alsoo gy wilt, Na, na, na, etc. Noch weent gy, noch schreyt gy uyt bitteren rouw, In dese felle kouw, Het stroey is al te hert, 't Diet u teer leden smert, (O Blom van Iesse stam) Mijn aldersoetste Lam, Comt, komt o Jesu rusten in mijn hert, Comt, komt o Jesu rusten in mijn hert. Herders-liedeken. Op de Wyse: alsoo 't begint. O Herderkens laet u Bockskens en Schapen, Den grooten Heer die 't al heeft geschapen // Is voor u geboren Die al waert verloren In de Kribbe geleyt in eenen stal,

15 14 O menschen om Adams val, Hy wort nu gevonden In doeckskens gewonden, De Moeder en de Maget is een, Godt Vader is Vader alleen, Sa ras Herderkens op de been, Herderkens loopt loopt, Herderkens loopt loopt, Herderkens loopt loopt, Herderkens loopt loopt, Na, na, na kindeken teer, Sus, sus, sus, krijt toch niet meer. Komt laet ons gaen besoecken, In doecken, Dat kindeken teere, Des werelts Heere, Die van ons kudden, Den Wolf sal schudden, Die voor ons in een Kribbe leyt: Soo heeft ons den Engel geseyt, De Herderkens singen De Lammerkens springen, Den hemel en d'aerde schept jeught, Zy singen Godt glori' en deught, Aen de menschen peys en vreught: Kindeken slaept, slaept, bis. Na, na, na etc. Maer eer wy gaen al d'ander opwecken, En eer wy van hier na Bethleem trecken // Wat sullen wy geven, Om niet te beven, In desen seer langen kouden nacht, Soo dient hem een beddeken sacht, Soo 't krijten sal willen, Wy sullen het stillen, En paeyen met spel en sanck, En fluyten den heelen nacht lanck, Sullen 't loven met soet geklanck, Singen na, na, na: Na, na, na kindeken teer, Sus, sus, sus: nu krijt niet meer.

16 15 Liedeken. Stemme: Een Kindeken dat is geboren. (Oft) Ick hoorde, &c. S Nachts als een igelijk was in rusten In 't alder stilste van den nacht, Baerde een Maget, en zy kusten, Dat kleyne kindeken lanck verwacht Seght eens o kindt, Waerom gy mindt Den mensch die't niet en heeft verdient? Waerom gy nauw, In dese kouw, Geboren zijn wilt van een Vrouw. Vogeltjens die met soeter kelen Aen den hemel tiereliert: Viskens die op't water spelen, Vee en kruypende gediert, Komt vraeght dit kindt, Waerom het mindt, Den mensch die 't niet &c. Herderkens die recht zijn van sinnen Herten die meynt dat gy seght, Herderkens die wel weet van minnen Al is uw Taele plomp en slecht, Komt vraeght dit kindt, etc. Engeltjens die van Godt den Vader Zijt tot dienst van't Kindt besteet, Is'er van u allegader Imant die dees reden weet, Waerom dit kindt, Soo seer bemindt, etc. Kindeken dat gy 't woud' uytleggen Waerom gy den mensch soo vrijt? Wat sult gy anders seggen? Dan om dat gy de Liefde zijt: Daerom o kindt, Is't dat gy mindt, Den mensch die 't niet en heeft verdient, En dat gy nouw, In dese kouw, Geboren zijn wilt van een Vrouw.

17 16 Liedeken. Op de Wijse: Hoc ad Regem Pastorum. HErders hy is geboren In't midden van den nacht, Die so lanck van te voren, De werelt heeft verwacht, Vrolijck o Herderkens Songen de Engeltjens, Songen met blijde stem Haest u naer Bethlehem. Wy arme slecht Liekens Gelijck de Boeren zijn, Ontwecken ons gebuerkens, Al in de Maeneschijn, Liepen met blij geschal Naer desen armen stal, Daer ons den Engels sanck Aenlockten met bedwanck. My quamen daer te voren, En siet een Kindeken, Leyt op't stroey geboren Soet als een Lammeken: d'ooghskens van stonden aen Sagh men vol tranen staen, 'tweenden uyt druck en rouw In dese felle kouw. Ick nam mijn Fluyt, een ander Die nam zijn Moeseltjen, En speelden met malkander Voor 't soete Kindeken: Na, na, na Kintjen teer, Sus, sus en kryt niet meer, Doet u kleyn ooghskens toe Zy zijn van kryten moe. Siet wy schencken aen u elck Een Lammeken seer teer, Boter, Saen ende Melck Voor u o liefsten Heer: Na, na, na Kintjen teer Sus, sus en kryt niet meer, Doet u kleyn ooghskens toe Zy zijn van kryten moet.

18 17 Het kindt begost te slapen De Moeder sprack ons aen, Voedt Herderkens u Schapen, Wilt soetjens buyten gaen, U-lie zy peys en vre, Dat brenght mijn kindt u me, Want t'is Godt uwen Heer Komt morgen noch eens weer. Kers-Liedeken. Op de Wyse: Franciscus Borgia besiende. HOe komt gy in dees doncker tijden O aldersoetste Kindeken, Hoe komt gy in dit stalleken, Dees koud' en bitter armoed' lijden, O Jesus kleyn kindeken, Hoe wilt gy soo verworpen zijn. Zyt gy een Coninck uytverkoren? Hoe light gy soo gedekt in't stroey, In't midden van het Ossen-hoey, Zoo teer en nauwelijcks geboren, O Jesus &c. O dat de felle Noordsche winden Verander worden in den Zuydt, En komen met een zoet geluyt, Haer Schepper ende Conink vinden O Jesus &c. O dat de scherpe winter buyen Verandert worden in den Lent, Dat niet dan Roosen hier ontrent, Haar soeten reuck doen uyt spruyten O Jesus &c.

19 18 Liedeken. Op de Wijse: Alsoo't begint. De Moeder Maeght spreeckt aen haer Kindt, dat zy in suyver doecken windt. O Soetste Kindt die langen tijdt Tot mijn geluck zijt in my bleven, g'hebt my soo menighmael verblijdt, Die zijt mijn vreught mijn eenigh leven, Maer u soet aenschijn my te seer Vermaeckt, o schoonsten Heer, U lachskens noch veel meer. Met blijschap spreeck ick u nu aen Op mijnen schoot van my genomen Maer hoe wel dat ick wordt verstaen Een antwoort van my wort bekomen Waerom houdt gy u kindt soo in Dat ick op u win? Maer 't is soo uwen sin. Mijn volle borst neemt die is goedt, Uws Moeders die u op sal voeden, Gy die de Cruyden wassen doet, Van Terf de Velden overvloeden, Die over al het leven geeft, Waer van zijn oorspronck heeft Het melck dat gy van leeft. Liedeken van de Besnydenisse ons Salighmakers. Op de Wyse. Alsoo't begint. WAt heeft Emanuel misdaan Dat hy zijn bloed alree moet storten Wat heeft dit lieve kindt gedaen Dat hy de Wet moet onderstaan? Zijn Vader en was Adam niet, Zijn Moeder leefde sonder sonden, 't Kindt is onnoosel als gy siet, Hoe is hy hier dan toe verbonden?

20 19 Wat heeft Emanuel misdaen, Dat hy zijn bloedt alree moet storten, Wat heeft dat kindt gedaen, Dat hy de wet moet onderstaan? Dees dagen in de felle kouw, Soo beefden al zijn teere leden, De krib en stroey viel hem soo rouw, En nu soo wort hy noch besneden. Wat heeft Emanuel misdaan Dat hy zijn Bloedt alree moet storten, Wat heeft dit lieve kindt gedaen, Dat hy de wet moet onderstaen? Uyt soete min voor een Nieuw-jaer, Hy schenkt zijn bloet aen alle menschen Hy stort het voor ons alle gaar Uyt soete min voor een Nieuw-jaer. Wat heeft Emanuel misdaen, Dat hy zijn bloedt alree moet storten Wat heeft dit lieve kindt gedaen, Dat hy de wet moet onderstaen? Ey spaert hem toch ten is geen noodt En laet het kindt zijn bloedt genieten, Want 't sal voor ons toch in zijn doodt Aen't Cruys daar na genoeg vergieten. Liedeken. Op de wijse: Petit Brisach. (Oft) S. Norberte. DEvote ziel die Godt mint boven al, Comt siet wie dat hier leyt in eenen stal, Het is den Sone van den grooten Godt Geboren by de beesten in dit kot, Al sonder deur oft slot. 2 Die't al bekleet, die leyt hier naekt en bloot die't al versaet die leyt in hongers-noot die't al regeert die leyt hier sonder macht, die't al verlicht die leyt hier in den nacht Van ider een veracht. 3 den alderrijksten leyt hier in het hoey

21 20 Den Coninck leyt hier op een bussel stroy, Den stal der beesten is nu zijn salet, Een houte krib heeft hy nu voor zijn bed, Hoe is zijn rijck herset. 4. Den Heer wort knecht, oock Godt die wordt mensch, Waar door den mensch nu komt tot zijnen wensch, Hier siedy hoe dat God den mens bemint Die voor ons is geworden een kleyn kint En leyt hier in den windt. 5 Daer staet Maria Moeder ende maegt Die aen haer Borst het kintjen Jesus draeght: Zy laat het suygen van haar hertsen bloet Zy singt een Lieken met een reyn gemoet Na, na mijn kintjen soet. 6 By haer staet Ioseph die ouden man, Hy dient de suyver Maget daer hy kan, Hy klievet hout hy stookt een vierken aen Hy ruert de pap, 't wort al van hem gedaen // In't schijnen van de Maen. 7. Den Engel komt van boven uyt de Locht, En heeft de Herders een nieuw maer gebrocht: Sa, sa, sa Herders laet u Schaepkens al Een kindt gy vinden sult in dien stal, Die u verlossen sal. 8 Zy komen t'samen na den stal gegaan Zy brengen Boter, Melck ende Saen, Zy groeten 't kintjen met zijn Moeder reyn, Zy wiegen hem, en singen in't gemeyn, Na, na, na kintjen kleyn. 9 De Engels songen uyt dat hemels hof Met soete stem den sanck van eer en lof, Glorie zy den alderhooghsten Heer: Ook peys en vred' aen die beminden seer Dat soete kintjen teer. 10 O groote sondaers acht nu u geluck Aanbid die u sal brengen uyt den druck:

22 21 Valt hem te voet, en danckt den Heer eenpaer, Ontfanght dat soete kintjen allegaer Voor eenen Nieuwe-jaer. Liedeken. Op de Wyse: Van Poliphemus. (Oft) Van't Verckens-hooft. SOeten Jesu uytverkoren, In den stal zijt gy geboren, Van een suyver Maget klaer, Om dat gy ons eens soudt leeren, Dat wy tot u souden keeren Met dat soete Nieuwe-jaer. O kleyn kintjen jonck van dagen, Hoe kont gy soo haest verdragen? Dat gy stort u dierbaer bloedt: Op den achtsten dagh besneden Wordt gy in u teere leden, Siet wat dat u liefde doet. Gy verlanght om ons te geven Metter daedt het eeuwigh leven, Aen de sondaers allegaer, Gy begint de Not' te kraken, Die seer bitter u sal smaken Binnen dry-en-dertigh jaer. Gy en soeckt maer onse herten, Daerom lijdt gy soo veel smerten Voor den mensch in't openbaer: Om dat wy u souden minnen, Ende ons wel gaen beginnen Met dat soete Nieuwe-jaer. Gy wordt by den mensch gevonden Die wegh-nemen sult ons sonden Door u doodt en pijnen swaer: Daerom moeten wy verlangen, Om u vriendelijck t'ontfangen, Al voor eenen Nieuwe-jaer. Hier wordt u den naem gegeven, Eenen naem seer hoogh verheven, Jesus noemen zy u wel: Want voor dien naem moet knielen

23 22 Alle Geesten, alle Zielen, Hemel, aerde ende hel, Uwen Naem soet boven maeten, Soeter als de honinck-raeten, Klaerder als de Son voorwaer, Wilt hem in ons herten schrijven, Dat hy daer altijt magh blijven Met dat soete Nieuwe-jaer. Siet o groote sondaers heden, Hoe dat Jesus heeft geleden Groote pijnen voor en naer, Hoe dat hy hem laet besnijen, Om van't quaet ons te bevrijen Met dat soete Nieuwe-jaer. Liedeken. Op de Wijse: alsoo't begint. KIntjen soet uytverkoren, Weest gegroet nieuw geboren, Wist ick hoe uw te noemen, 'k Sou uw naam willen roemen: O kintjen, soeter als honinck, Wilt my seggen kleynen Coninck, V naemken soet, O kintjen schrijft uw naemken soet in ons gemoet, In ons gemoet, V naemken soet in ons gemoet, O, o, o kintjen schrijft uw naemken soet V naemken soet in ons gemoet. Suyver Maget die wy eeren, Wilt ons zijn naem leeren, Wist ick hem te noemen, 'k Sou zijn naem willen roemen: Jesus is hem de naem gegeven, Lieven naem die ons doet leven, O Jesus soet, O naem die verr' te boven gaet den honingh-raet, Den honingh-raet, Al verr', al verr', al verr' O, o, o naem die allen honingh-raet, bis. bis.

24 23 Al verr', al verr', te boven gaet. Jesus soet uytverkoren, Weest gegroet nieuw geboren, Nu weet ik uw te noemen, 'k Sal u naemen nu gaan roemen, Maer hy moet eerst zijn geschreven, Tot een teecken van het leven, In ons gemoet, O Jesu schrijft uw naemken soet in ons gemoet, In ons gemoet, U naemken soet in ons gemoet, O, o, o Jesu schrijft u naemken soet, U naemken soet in ons gemoet. bis. Nieuw-Jaer-Liedeken. Op de Wijse: Van Cecilia. SIet de hemelen hebben hun open gedaen, Met klaerder licht als Sonne, en Sterren ende Maen, En s'hemels boden hebben ons alhier gebracht, Waer dat wy sien een veel meerder licht in desen nacht, Thyter neemt uw' Fluytjen, Coridon uw Luytjen, Pan u Moesel spelen wy t'samen een Liet Van't gene dat aen ons arm en slechte Lien geschiet. Weest ons will'kom Vorst des vredes, Godt, mensch en kindt, Van d'hem'len ons gedauwt die ons arme Herders vindt, Blij door het singen de aldersoetste maer En de meeste gaef des menschen met den Nieuwe-jaer, Mopsus neemt u Veeltjen, Silvia laet uw keeltjen Klinken tot de eere van desen jongen vorst Die naer ons Saligheden met groot verlangen dorst. wonder wonderheden zijn heden vervult

25 24 Wy sien die dragen sal alleen onse sonden schult, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Hy komt tegen strijden Sathan ende oock de hel, Klincken de Trompetten, Blasen de Cornetten, Buyght ter eeren van dit Kindt dat u bereydt, Den blijden wegh en baen ter eeuwiger saligheyt. Liedeken van den Coninck die drinckt. Op de wyse: Alsoo't begint. MAeckt plaets, o Herderkens, komt uyt den stal, Siet eens uyt Oostenlant dit groot getal 'tloopt al na Bethlehem al na den stal Siet de dry Coningen met groot getal, De sterr' op't Kribbeken blijft stille staen En zy en schamen hun niet in te gaen, Willekom, willekom, willekom al, Willekom, willekom in desen stal, Doet offerhanden en laet wierook branden voor't kindeken soet, Het sal't u loonen met d'eeuwige Croonen voor't tijdelijck goedt, Willekom Coningen willekom al, willekom, willekom in desen stal. Haer Croonen worpen zy voor't Kribbeken, De voetjens kussen zy van't kindeken, En seggen willekom in't stalleken, Het kleyne kindeken dat lacht hun aen, Siet hoe het grabbelt in de gulde schael, Siet eens hoe vlijtig dat zijn ooghskens staen, Willekom Coningen, willekom al, Willekom, willekom in desen stal: Doet offerhanden en laet wierook bran-

26 25 den, voort kindeken soet, Het sal't u loonen met d'eeuwige Croonen voor't tijdelijck goedt: Willekom Coningen, willekom al, willekom, willekom in desen stal. Naer d'offerhande siet het kindeken, Geeft zijnen segen aen de Coningen, Met zijn gebenedijde handekens, Daer naer het keert hem om, en het kreegh dorst, Het worpt hem aen zijn Moeders borst, Treckt daer een teughsken uyt voor zijnen dorst; De Coningen siende het suygende kint, Zy roepen den Coninck den Coninck die drinckt, Den stal die is vol vreughden een igelijck singht, den Coninck die drinckt, Wilt u ook verheugen, en singen met vreughden, den Coninck die drinckt, Den Coninck die drinckt, den Coninck die drinkt, den Coninck die drinckt. Liedeken tussen twee Herders, en de H. Moeder Godts MARIA. O Coridon siet hier den stal, Daer't kleyne kintjen liggen sal: Spreekt Tyther de Moeder aen, En vraeght haer eens of wy te samen mogen binnen gaen? Komt Herderkens maer zijt toch stil, My dunkt dat kindeken wat slapen wil O lieve Moeder weest gegroet, Zijt willekom o kintjen soet, Den hemel is om u verblijdt, En d'engelen die seggen dat gy ons Verlosser zijt: Knielt Herderkens knielt voor hem neer Dit kleyne kindeken is uwen Heer. O kintjen soet hoe light gy hier In't kribbeken en zonder vier? Heeft Bethleem de naeste stadt, Lief kindeken niet een kleyn kamerken

27 26 voor u gehadt? O Herderkens gelijck gy siet, Het volk van Israel en kent Godt niet. Loopt Engeltjens laet ook uw stem Eens hooren over Bethleem? De poorten sullen open gaen, En al de huysen voor Messias open staen Neen Herderkens al zijnen wensch Is na een vierigh herte van den mensch. Liedeken. Op de Wyse: Van Rosalia. STaet verbaest o mensch van't wonder Die door blixem ende donder Beven doet den ganschen al: Schud en beeft hier van den kauwe, En der Eng'len vreught van rouwe, Schryt en weent in eenen stal. Vogels hebben haere nesten, Beesten hollen, maer ten besten, Niet en is'er voor den Godt, Om te schuylen niet een hoeksken, Om te dekken niet een doecksken, Leyt in een verworpen kot. O kleyn kintjen grooten Heere, Is voor uwe Lekens teere, 't Hoey en stroey niet al te hardt? Iae't ick hoor't wel aen zijn kermen, Moeder neemt hem op uw ermen, Dat't hem aen doet groote smert. Waer zijn Son uw warme stralen? Laet u hitte nederdaelen, Op dit Kintjen naeckt en bloot: Voetjens stijf, stijf en kou handen, Ten waer't hert door liefde branden, 'twaer bevrosen lanck ter doodt.

28 27 Liedeken. Op de Wijse: Amarilli mia bella (Oft) Sulamite keert weder. TReckt nu Herders te gader, Naer Bethleem een slechten stal; Want ons is naerder Gekomen een bewaerder, Bewijst hem eer, voor zijn bermhertigheden, Want hy wilt zijn aenbeden, U stem wilt dwingen om zijnen lof te singen, En met vreughden, in u jeughden, door goey deughden Bly op-springen. 2. In een stal wordt den Heere Geboren tot ons boet om zo te leeren, Met ootmoet te verkeeren, Hy komt't serpent door zijne kracht vernielen: En verlossen de zielen, Die door een vruchte, Adam brocht in swaer suchte, Wilt van stonden, vry van sonden, lof vermonden, Met genugte. 3. Het was in den nacht spade Als't kindt ter werelt quam met druck belade, In-halen onse schade, Maer den nacht was veel klaerder dan de dagen, Want die dat noyt en sagen Dat d'aldermeesten, wie dienende s'hemels Geesten, Liet zijn throone, liet zijn kroone, en quam woone By de beesten. 4. Met recht d'engels singen, Lof zy Godts eenigh kindt, dat komt bedwingen, Al des vyandts bespringen, En singen oock: u zy te samen vrede,

29 28 Die't Kindt ter aerden bracht mede Aen al die stille zijn en van goeden wille, En betrachten, versmachten, te verachten // s'werelts grille. Kers-Liedeken. Stemme: La douce flamme de l'amour. O Nacht veel klaerder als den dagh, Waer in een suyver Maeght gelagh Een Maeght waer door Godt door zijn macht, Nu is gebooren lanck van te voren, O nacht verwacht. 2. Een Maeght Godt baert wort niet ontgort, De duysternis verdreven wordt Door licht dat ons door eygen kracht Nu is geboren lanck van te voren, O licht verwacht. 3. Een poorte waer door noyt man en quam Geopent wierdt voor't soete Lam, t'onser soeningh in desen nacht, Nu is geboren lanck van te voren, O Lam verwacht. 4. O oude Vaders u verheught, Want gy u al verheugen meught, U verlossingh in desen nacht, Nu is gebooren lanck van te voren, By u verwacht. O menschen wilt in desen tijdt, Nu altemael ook zijn verblijdt, Uwen Salighmaker in desen nacht Nu is gebooren lanck van te voren, O lanck verwacht.

30 29 Liedeken tot het nieuw geboren Kindeken Jesu. Stemme: alsoo't begint. O Liefste Engeltjens, Seght eens wat maeckt gy hier By dit kleyn kindeken, Soo naeckt en sonder vier? De Engels meynen als dat ghy hun hebt geseyt, Dat dit lief kindeken is onse saligheyt. Maer waer leyt onsen Godt, Waer hy den Heer van al, Soud' hy geboren zijn In eenen beesten stal? En heeft Ierusalem die rijcke Conincks stad, Heeft zy niet een Paleys voor haeren Godt gehadt? Is hy Godts eenigh Soon, En van der eeuwigheyt, Seght eens hoe kan hy zijn, Geboren in den tijdt? En wie had oyt gedacht dat ook een Maget reyn, Kost blijven altijt Maeght, en t'samen Moeder zijn. De Ioden seggen ons, En vragen nu en dan, Is zijnen Vader doch // Niet eenen Timmer-man? Neen neen ondanckbaer volck dit nieuw geboren kindt, Heeft u voor Abrahams-tijdt geschapen en bemindt. Hoort dan o Herderkens, En knielt eens rom en tom, Siet eens het kintje soet, Geeft zijnen willekom, Zijn traentjes zijn genoegh voor u, en alle-gaer, Maer haest geeft hy zijn bloedt voor eenen Nieuwe-Iaer.

31 30 Liedeken. Op de Wijse: Mopse parabaricon. IESUS is geboren, Godt is nu een kindt, Adam heeft ons verloren, Jesus ons weder vindt; Een Maget is nu Moeder; Menschen leeft in vreught: Godt is onsen Broeder, Menschen u verheugt. Weest gegroet soet Kindeken, Grooten Heere van al, Willekom in 't kribbeken, In den beesten stal, Maer ik staen verslagen, En ick ben vol rouw, Dat gy moet verdragen Dese felle kouw. Wilt dit kindt wat wermen, Brengt een weynig vier, 't Kindt van kouw sal sterven, Blijft het nog lanck soo hier: Hebt gy noch hout noch kolen, Sluyt hem in u hert, 't Kindt wordt u bevolen, Of't vergaet van smert. Schryt niet meer zoet kindeken, Ons hert is voor u, Ons hert is u beddeken, Slaept Jesu, Jesu: 't Hert dat is vol voncken, Vol van liefden brandt, 't Hert is u geschoncken, Oock wil, en verstant. Liedeken. Stemme: Frans-man hebde niet wel geweest. LAet uw Schaepkens Herderkens, Hoort de stem van d'engeltjens, Zy verkonden, met hun monden, U voorwaer, Hier de alderbeste maer. Sa dan spoeyt u naer den stal,

32 31 By den grooten Godt van al, Wilt hem soecken, daer in doecken, Herderkens, Want Godt is geworden mensch. Herderinnekens spoeyt u wat, Treckt naer Bethleem naer de stadt, Een verkoren, kindt geboren, In de nacht, Hier zoo lang van u verwacht. Comt met Suyker, Broodt en Saen Wilt wat Pappeken maken gaen, Herderinne, gaet toch binne, By het kindt, Want het u soo seer bemint. Ach hoe is het hier gestelt, Hier en is noch broodt noch gelt, Ach de leden, zijn doorsneden Van dit kindt, Door het snijden van den windt. Die het al geschapen heeft, Hier van groote koude beeft, Godt den Heere sonder kleere, In het hoey, Leyt hier op een bussel stroey. Siet den Os en't Eseltjen, Die verwermen't kindeken, Siet het beven, suchtjens geven, In dese kouw, Want daer en is vier nog schouw. Coridon och lieven maet, Ree wat hout toch kappen gaet, Haelt toch Torven, met heel korven, Ras brenght hout, Want dat kintjen is seer kout. Amarillis stockt wat vier, Want het veel te kout is hier, Haelt wat kolen 't is u bevolen, Ras komt aen Want men't kint moet bakelen gaen. Nijmphkens die soo seer bemint, Comt wermt de doecken van het kint Comt gy lieden, Papken sieden, Comt ras aen, Ioseph salse roeren gaen.

33 32 Brenght een wieghsken uyt de stadt, En komt wieght het kintjen wat, Uwen Heere, krijt soo seere, Singht sa sa, Jesus kintjen, na, na, na. O gy liefste Moederken Geeft hem toch een memmeken, Siet het dorsten, naer u Borsten, Suyver Maeght, Want zijn hertjen naer u jaeght. Oorlof Jesus liefste kindt, Die soo seer den mensch bemindt, Wilt ons geven, in dit leven, Nu te gaer, Een goedt saligh Nieuwe-jaer. Liedeken. Op de Wyse: Ick wil voortaen met Bachus swieren. HErders hebt gy niet vernomen Van de komst van uwen Heer, Jesus is te Bethleem komen, t'is een kindt wel alsoo teer: Sa gaet henen hem besoecken Naer Bethleem in den stal, Onsen Godt leyt daer in doecken, Die ons hier verlossen sal. Siet de Herders hier eens loopen En verlaeten hun Schaepkens al, Och wat vreught was daer te koopen By Jesus in desen stal, Een ider heeft dit kindt aenbeden, Maer onspreeckbaer was de vreught, Die de Engels daer toen deden, Boven Bethleems stal met jeught. De Moeder Godts stont heel verslagen, Soo zy dit volck hoorden aen, Heeft haer kindt stil wegh gedragen, En in't hoey verborgen gaen, Siet de Herders haer ontwelen, Want die vreught zy hoorden klaer, Soo op Cythers, Luyt en Velen,

34 33 't Scheen dat eenen hemel waer. Zy zijn met vreught binnen getreden, En Maria thoonden 't kindt, Ioseph sprack met soete reden, Siet wie de werelt ontbindt; Dry Persoonen in het wesen, En men eenen Godt maer vindt, Nochtans dry seer hoogh gepresen, Waer van een is dit kindt. My dunckt ik sien de Herders loopen Heel geladen met eten waer, Som met Boter, Saen en stoopen, Om het kindt te voeden daer, Soete Melk met heele kannen, Suycker en Specery, Quamen daer veel Vrouw en mannen Aen de Zy van Jesus by. Och mensch komt gy met Speceryen, Aen de Zy van Jesus oock, Dat is dat gy u ziel moet mijen Van allen des werelts roock, Laet de werelt met haer prachte, En bemint dit kleyne kindt, t'is geboren op Kers-nachte, En gy het in Bethleem vindet. Liedeken. Stemme: Hoe siet men Cupido nu floreren. O Liefsten Godt wel kleyne kinden, Wilt gy gebooren zijn van een vrouw, Om ons van Adams lot t'ontbinden, Waer door wy steken in rouw. Wel Jesus 't is my droef om hooren Dat gy hier buyten in een schuer, By Bethleems stadt zijt geboren, Heel vervallen van hout en muer. Wie heeft eerst de tijdingh vernomen, My dunckt dat zijn de Herders al: Dat Jesus in Bethleem was gekomen

35 34 In een verworpen beesten stal. De Herderkens gingen haer vertrecken Na haer Gebueren goedertier, Die zy terstont deden op-wecken, Trocken naer Bethleem met playsier. Een ider heeft wat by hem gesteken, Want weynigh gerief was daer ontrent Een Lammeken namen zy onbegrepen, En veel beesten meer onbekent. Maria heeft Jesus toe-gegrepen, En set hem op haeren schoot seer klaer Jesus heeft zijn handt uyt-gesteken, En gaf de Herders den segen daer. Maer wat genucht wast niet hier buyten Boven dit stalleken seer bemindt, Het scheen den hemel te ontsluyten, Om te vermaken dit kleyne kindt. Jesus heeft groote gemeynschap gehoude En speelden met alle de Herderkens daer Al was het noch sulcken bitter koude, De liefde en wiert dat niet gewaer. Hoort eens de stuere noordtsche winden Bestormen hier rondom den stal, Het schijnt zy't kindt willen verslinden, Nochtans is hy den Godt van al. Dit kint en was maer korts-geboren En men wist dat haest over-al, Want de dry Coningen quame te hooren Zy reysden met een sterr' naer den stal. Maria die stont heel verslagen, Soo daer dees Coningen quamen aen, En quamen na't kindeken Jesus vragen, Om dat de sterr' daer bleef stille staen. De Coningen zijn binnen getreden Maria thoonden't kindt sonder fout, Een soete Offerhand' zy deden, Van Myrrhe // Wieroock en oock Goud. Herodes quam dit oock te horen, Als dat den Conink der Coningen groot Te Bethleem in den stal was geboren, Hy swoer hem in stilte de doodt. Och mensch gedenckt de groote pijne,

36 35 Die dit onnoosel kindt voor ons lijdt, Laet des werelts ydel schijne, Want men weet noyt uer of tijdt. Liedeken van de dry Coninghen. Op de Wyse: 'tballet van Comte Montre. WAt sien ick Thyter ginder verre Dat daer soo blickt, Het schijnt daer lichten duysent helder sterre, Ick ben heel verschrickt, Och, och ick vrees voor onse kudden

37 36 Thyter staet my by, Het Vee van u en my, Dat sullen wy gaen hudden Naer een ander Wey. O Coridon vriendt uytverkoren Sou desen nacht, Messias lichtelijck wel zijn geboren, Van ons lanck verwacht, Ick heb gehoort in d'eerst ontslapen Wilt gy aenbidden hem, Herderkens laet u schapen Een soete Engels stem, Treckt naer Bethleem. Wy namen onse melck stoopen Het eerst van al, En gingen samen haestelijck loopen Naer den armen stal, Alwaer dat wy hebben gevonden d'hooge Majesteyt, Al in een Krib geleyt, In doeckskens teer gewonden Voor ons saligheyt. De Engeltjens te samen songen Daer gloria, En oock die Herderkens met vreughden sprongen, Al victoria, Coridon nam zijn Fluyt en d'ander Riepen, sa, sa, sa, Herderkens ey viva, Laet ons nu met malkander Singen na, na, na. Dry Coningen uyt verre Landen Met alle ootmoet, Die quamen om te doen hun offeranden Aen het Kintjen soet, Maria was in achterdencken Op dit selve pas, Zy dacht Herodes ras Haer Kintjen soude krencken, Daer by gram op was. Voor't eerst quam Iasper en Melsen

38 37 En Baltesaer, Het soete kintjen daer met vreught omhelsen // d'een voor d'ander naer, Zy deden voor hun offerhanden, Myrrhe, Wieroock, Goudt, Het kintjen menigh fout, Ded' hun in liefde branden Die eerst was verkout. De grootste Princen van de werelt, Met bly geschal, Die quamen kostelijck bekleet beperelt, In den armen stal, Maer oock zy wisten van te voren De reden en het slot, Dat in dit beeste kot, Op heden was geboren Samen mensch en Godt. Het Kintjen soet begost te dorsten Met grooten lust, Het wierp hem aen zijn moeders lieve Borsten, En volbrocht zijn gust, Die Herderkens al sonder blamen Tierden dat het klinckt, Hun hert van vreughden springht, En riepen al-te-samen Onsen Coninck drinckt. Roept viva nu den jonck geboren Het kindt Jesus: En schenckt aen het soete kintjen uytverkoren, Eenen vrede kus, Weest willekom, o groot valianden Vorst van Israel, Gegroet Emanuel, Die breken komt de banden Van d'eeuwige hel.

39 38 Liedeken op de geboorte Christi. Stemme: Philis myn tweede ziel. 'twoordt is geworden vleesch, O sondaer laet u vrees, Een soete vriendelijcke kinder-stem Roept u naer't stalleken van Bethleem, Geen donder, blixem, oft Trompet, Verandert hier de Goddelijcke Wet, den Engel singt de menschen peys en vre De Liefde Godts brenght den Olijf-tack me. 2. Het Kindt light hier en weent, Om u in't quaet versteent, Ey laet toch dien Goddelijcken douw, Uw hert bewegen tot een goedt berouw, Geheel den hemel is verblijdt, Wanneer gy om u sonden droevig schryt Den jongen nieuw geboren Pellicaen Schenckt u zijn Bloedt schenckt gy hem eenen traen. 3. Dry Coningen van verr' Gekomen door een sterr', Doen Godt hun offerhande altegaer, Volght gy de sterr' van uwen roep wel naer, En geeft aen Godt dat hy u vraeght, Een droevigh hert dat is dat hem behaeght: Heer neemt mijn hert het best dat in my leeft, Die beter heeft, dat hy u beter geeft. 4. Den honingh soeten Naem Van Jesus is bequaem, Om't woordt te wesen van een kloeck Soldaet, Die voor't geloof van Jesus strijden gaet: O Heer al zijt gy teer en kleyn, Gy zijt den aldervroomsten Capiteyn,

40 39 Ick bid u door u eerst vergoten Bloedt, Schrijft uwen soeten Naem in mijn gemoet. 5. Lam Godts gy zijt gedaelt, Om my die was verdwaelt, O goeden Heer en Herder van ons al, Gy komt u Schaepkens soecken in den stal, Gy thoont door u bermhertigheyt, Dat gy voorwaer den goeden herder zijt O goeden Herder ick ken uwe stem Leyt my na't stalleken van Bethlehem. Kers-Liedeken. Op de wijse: Komt toch al gelijck met vreught getreden. MEnschen weest verblijdt ick heb vernomen, Dat den Heer die ons bemindt, Is uyt zijnen hoogen throon gekomen, En geworden een kleyn kindt: Weest dan verheught, En dat niet sonder reden, Al in eer en deught, Want siet op heden Is de hooge Majesteyt Geworden mensch voor onse saligheyt. Heden is des vyandts macht verdwenen, Die ons had gebrocht in druck, Maer het saligh Licht is nu verschenen Tot ons eeuwigh goedt geluck, Vred' aen den mensch, Die zijn van goeden wille, Songen d'engeltjens Seer soet en stille, Vrede aen den grooten Godt, Die leyt geboren in een beesten kot. Herderkens op, op wilt nu ontslapen Hebt gy niet gehoort een stem,

41 40 Dat gy laten soud u Bocken, Schapen, Trecken recht naer Bethleem, Gy blijft in't velt, Hier uwen tijdt versnoepen, Hoort eens met gewelt Die Engels roepen, Op, op Herders over al Wilt loopen loopen naer den slechten stal Weet gy niet dat uwen uytverkoren Daer gy lanck hebt naer gewacht, Nu is in den armen stal geboren, In het midden van den nacht, Loopt dan met vre, En wilt hem gaen besoecken, Draeght wat Melck me, En kleyne doecken, Want t'is seker en gewis Dat Jesus nu noch ongewonden is. Wel o grooten Godt hoe kan het wesen Dat gy light in soo een koey? Om ons vuyle sonden te genesen, Overdeckt met hoey en stroey, Is uwen throon, Als nu een beeste wooningh? Jesus Godt den Soon, Wel wat verthooningh, Is u rijck nu soo herset Dat gy houdt by de beesten u salet. Siet dat soete Schaepken by de beesten Komt om onse saligheyt, Het is om ons sonden 't aldermeeste Dat hy bitterlijck schreyt, Sus, sus, sus, sus: Och alderliefste vrientjen, Na, na lieven Jesus Soete kintjen, Sluyt u lieve ooghskens nou, Want zy zijn moe van weenen door de kou. En wie sal het soete Lam verwermen, Dan den Os en Eseltjens, Want van groote bitter kou och armen Beven al zijn Ledekens,

42 41 Ioseph voor al, Sal gaen een vierken stoken, En Maria sal Een Rapken koken, Door dat oversoete Schaep, Soo magh hy komen tot den soeten slaep Herderkens maeckt vreught zijn ooghskens klaeren, Perst daer al die traentjens uyt, Thyter maekt genucht en speelt opsnaren Sa Leander neemt u Fluyt, Al d'engeltjens, Den Heer glorie songen, En de Lammerkens Met vreughden sprongen, De Moeder songh na, na, na, En al die Herders riepen ey viva. Viva viva, viva, kleynen Coninck, Viva, viva soete Lam. Soeter als het suycker soet als honinck Gy die zijt uyt Davids stam, Komt hier verdult Ter aerde neder-daelen, Om dat gy de schult Soo soudt betaelen, Die gelaeten heeft Adam, Waerom dat onsen God ter aerde quam Och mocht ick dat soete kint aenschouwen, Die is Godt en samen mensch, En met liefde in mijn armen douwen Dat waer alle mijnen wensch, En oock het slot Van al mijn droevigh leven, Jesus goeden Godt, Ey wilt toch geven Dat nu uwen slechten staet Magh komen voor mijn arme ziel te baet

43 42 Hier volgen eenige Liedekens tot recreatie van een ider. Liedeken tot lof van de eenigheyt. Op de Wijse: Petit Btisach. (Oft) S. Norberte. KOmt lieve Bruyt, laet ons eens samen gaen, Daer buyten in de groene wijde baen Verlaeten alle menighvuldigheyt, En soecken de gewenschte eenigheyt Ter zielen saligheyt. 2 Wat zijn de steden als des duyvelsstoel Waer dat mesiet altijt een groot gewoel En oock dat rasen, met dat sot gemal Van kleyn en groot dat daer is over al, Dat is der zielen val. 3 Wat is daer anders als een groot geraes Een groot ramoer, en menigh viese vaes De ziele wort daer dickwils door besmet den goeden geest die wort daer door belet En menigh hert geplet. 4. Men hoort daer niet als dagelijcks getier, Men siet daer niet als eenen vollen swier Laet ons dan schouwen al dat groot gerucht, En uyt de stadt soo nemen onse vlucht

44 43 daer buyten in genucht. 5 Hier buyten gaet gy in de groene wey, En wandelt somtijdts op de hooge hey: Daer zijn de Schaepkens menigh in't getal // Be, be, be, be, beleetten zy over al, En dat met soet geschal. 6. De Melck-koeykens weyen hier en daer, Als een Koey biest, dan bieset allegaer: Den Herder waeckt en treckt zijn Pijpken uyt, In d'eenigheyt soo maeckt hy soet geluyt // Al op zijn duytsche Fluyt. 7>. Daer zijn de dreven vol van Eycken hout, En rijen van Abeelen menigh fout, daer gaet gy door in alle eenigheyt, En looft den Heer door zijn voorsichtigheyt // In alle soetigheyt. 8 De eenigheyt die maeckt u hert gerust Zy brenght de ziel tot Godt in vollen lust de eenigheyt is Moeder van de deught, Fonteyn van vre en oorspronck van de vreught, En voester van u jeught. 9. De eenigheyt die schouwt veel klapperny, Veel quade tongen, en veel raserny: de eenigheyt die geeft ons alle goedt, Soo in't Lichaem als oock in ons gemoet, In peys en liefde soet. 10. Hier siet gy Vijvers, ende waters klaer, Alwaer de Viskens som vermaken haer De Snoeken, Vorens, Palink ende Baes, Het vindt in't water overvloedig aes, En dat tot ons solaes. 11. De Carpels geven haer seer dickwils bloot, De Laukens spelen daer 't zy kleyn oft groot,

45 44 Het zijn al schepsels van den grooten Heer // die ons tot Godt verwecken meer en meer, Om hun de dancken seer. 12. Gy siet den Bogaert in den vollen fleur, Verciert met blommen van divers coleur Met Appelen, Peiren, Pruymen, Noten soet, Met Kersen, Kriecken oock in overvloet Siet wat den Heer al doet. 13. Gy siet hoe dat de Vogels nimmermeer, En rusten om te loven haren Heer, den Nachtegael die singt daer oversoet Soet, soet, soet, soet, soet, soet, soet, soet, soet, Met eenen kloecken moet. 14. Dat Haentjen kraeyt van smorgens vroeg al aen, Om God te dancken, koekeloeren Haen Den Koeckoeck singht daer dickwils seer playsant, Koeckoek, Koeckoek, ontrent den groenen kant, Maer altijdt eenen sank. 15. De Raven vliegen door de locht seer ras, Met groot gewelt, en roepen cras, cras, cras, Dat Musken schreeuwt, met dat het wordt verjaeght, Dief, dief, dief, om dat het hem beklaeght Waer door ons hert verdaeght. 16. Siet de Vinckskens vliegen over al, En loven Godt den Heer in't groene dal, Vink, vinck, vinck, en tiere liere lu: Soo singen zy, en seggen ons adieu, Sonder te worden mu. 17. Daer slaet de Quackel in dat groene Wout,

46 45 Quack, quack, quack, quack, seer menigh fout, Het Tortelduyfken leert ons metter daet Te sugten over onse sonden quaet, Eer dat het wordt te laet. 18. Gy sult hier gaen somtijts ses mijlen lanck, En hooren niet alsden soeten Vogelsanck seer selden mensch vint gy hier op de reys Die u sal stooren in u goet gepeys Is dit niet uwen eys. 19. Adieu dan Bruyt, en leeft na mijn vermaen, Blijft uyt de stadt, of wilt'er selden gaen Ick heb het nu al metter haest geseyt, Het is al ydelheyt. Hout u in d'eenigheyt. Liedeken tot lof van den huys-man. Op de Wyse: Graef Willem sat op solder. ALs imant eens wel gaet doorsien den staet van alle man, Van Princen en van Coningen, my dunckt hy seggen kan, Noch liever ben ik eenen Boer gerust in mijnen stal, Als hoogh verheven eens te zijn en wachten swaeren val. 2. Al is den Paus van Roomen groot, en wonderlijck geacht, Al kust een ider zijnen voet, al heeft hy alle macht: Noch liever ben ick eenen Boer hier buyten onbekent, Als rekeningh voor alle ziel, te geven pertinent. 3. Al draeght den Coninck op zijn hooft een Croon van lauter Gout,

47 46 Al woont hy in een schoon Paleys, seer kostelijck gebout: Nog liever ben ik eenen Boer met eenen slechten hoedt, Als van den armen Ackerman te haelen alle goedt. 4. Al heeft den Bisschop en Prelaet een goude Choor-kap aen, Al magh hy met den gulden Staf, en met den Mijter gaen, Noch liever ben ick eenen Boer de handt al aen de ploegh, Als altijt moeten sorgen voor zielen laet en vroegh. 5. De Princen en den Edeldom al maken zy goedt cier, Met Renschen Wijn, en Wilt-gebraedt, en ook met Diesters Bier, Noch liever ben ick eenen Boer, en eten Boeckwy-bry, Als met haer in den Krijgh te gaen, den degen aen de zy. 6. Al is mijn Heer Pastoor versien van Torff ende brandt, Al heeft hy lange Rocken aen, de moffel aen de handt, Noch liever ben ik eenen Boer al lijd' ick somtijdts kouw, Als Preken en Studeren soo, en leven sonder vrouw. 7. Al wint den Procureur veel gelt, en oock den Advocaet, Alleen met Pen en zijnen mondt, te drijven saken quaet, Noch liever ben ik eenen Boer, met mijn Spaey in het Veldt, Als uyt de arm Weduwen te parssen al haer geldt. 8. Al woont den Coopman in de stadt seer machtigh ende rijck, Al gaet hy op zijn Muyltjens sacht, al treed hy niet in't slijck, Noch liever ben ik eenen Boer hier buyten sonder pracht,

Oude ende nieuwe lof-sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe

Oude ende nieuwe lof-sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe Oude ende nieuwe lof-sangen, die gemeenlijk gesongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe Johannes Stichter bron Johannes Stichter, Oude ende nieuwe lof-sangen,

Nadere informatie

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de

Een nieuw lied op de zeven hooftzonden: en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen, zynde een spiegel om de zouden te vlieden bron : en op ieder zonden haar exempel, zeer stigtig voor de jonkheid om te lezen,

Nadere informatie

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag

Het nieuwe christelyk en geestelyk uur-slag bron. z.n., z.p. ca. 1800 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie042nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: Daar was een meisje jong van jaaren. EEn ider mag in deze Tijden, De Goedheid

Nadere informatie

God neemt een plaats

God neemt een plaats ORDE van DIENST voor vrijdag 25 december 2015 EERSTE KERSTDAG God neemt een plaats 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen voorganger: ds G.J.Krol Christelijke Muziekvereniging Prinses Marijke

Nadere informatie

Kerstmorgendienst 2015

Kerstmorgendienst 2015 Kerstmorgendienst 2015 De aarde in een hemels licht Voorganger: ds. M. Schut Organist: Johan Hoeve Muziek: Concordia Elburg 1 Voor de dienst speelt Concordia Zingen: 145 uit OLB 1. Nu zijt wellekome, Jesu,

Nadere informatie

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn

Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Kerstavondviering voor kinderen voor mama s en papa s voor oma s en opa s voor iedereen die er bij wil zijn Ontmoetingskerk, 24 december 2013 Organist: dhr. Jan Fahner Zingen: Nu zijt wellekome 1 Nu zijt

Nadere informatie

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur

Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Kerstnachtdienst op 24 december 2014 in de Vloedschuur Cantorij komt binnen met Hanaqpanach een oud kerstlied van gechristianiseerde Indianen uit 1631. Hemelse vreugde, duizenden malen zullen wij u lof

Nadere informatie

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell

Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell Bruylofs-gedicht, ter eeren van den E. Gosuinus de Wit, ende joffr. Elizabeth de l'homell vergadert in den houwelijcken staet, den 27 februarij M.DC.L. binnen 's Gravenhage Lucas van de Poll bron Lucas

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Psalm 33 Lied 41 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 99 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 33 vers 1 Psalm 33 vers 6 Lied 444 (Op Toonhoogte)

Nadere informatie

Prijs nu zijn naam samen met de engelen. o, nacht dat Jezus kwam

Prijs nu zijn naam samen met de engelen. o, nacht dat Jezus kwam Lied 01 Titel: Licht in de nacht Arrangement: Martin Zonnenberg Tweede componist: Adophe Adams Uitvoerende: Lucas Kramer Uitvoering: Solo en samenzang Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken

Nadere informatie

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3

Liturgie middagdienst Woensdag 25 december Gezang 139 vers 1, 2en 3 Gezang 139 vers 1, 2 en 3 Komt, verwondert u hier, mensen, ziet, hoe dat u God bemint, ziet vervuld der zielen wensen, ziet dit nieuw geboren kind! Ziet, die 't woord is, zonder spreken, ziet, die vorst

Nadere informatie

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang

Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014. Samenzang Liedteksten Kerstfeest Zondagsschool 2014 Samenzang - Komt allen te zamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, komt nu, o komt nu naar Bethlehem. Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren, komt laten

Nadere informatie

Lied van de maand 2014-2015

Lied van de maand 2014-2015 Sept. God die alles maakte God die alles maakte de lucht en t zonlicht blij de hemel zee en aarde zorgt ook voor mij God die t gras gemaakt heeft de bloemen in de wei de bomen, vruchten, vogels zorgt ook

Nadere informatie

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam

Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam Ware geschiedenis voorgevallen in de wytberoemde koopstad Amsterdam bron. z.n., z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_war003ware01_01/colofon.php 2013 dbnl 1 Ware geschiedenis

Nadere informatie

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen >

Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Afkondingen > Thema: Gods liefde uit de doeken. Kees Kraayenoord: Kom verwonderd U hier mensen (Start ongeveer rond 21:47:43 uur) Afkondingen > Thema: Gods liefde uit

Nadere informatie

op 25 december 2014 in de Vloedschuur

op 25 december 2014 in de Vloedschuur Kerstdienst op 25 december 2014 in de Vloedschuur De cantorij komt zingend binnen met Gaudete, oud Engels Kerstlied Refrein Verheugt U, verheugt U, want Christus is geboren uit de maagd Maria, verheugt

Nadere informatie

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe

Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe Rouw-klagt over het droevig afsterven van de wel edele vrouwe mevrouwe Margareta Rosa, weduwe wijlen de wel edele heer Hendrick In 't 77ste jaar haars ouderdoms, in den heere ontslapen den 15. february

Nadere informatie

Teksten Kerstliedjes

Teksten Kerstliedjes Teksten Kerstliedjes Nu zijt Wellekome Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer Gij komt van al zo hoge, van al zo veer Nu zijt wellekome van den hoge hemel neer Hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 t/m 20 Lied 83 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Gezang 138 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Psalm 98 vers 2 (Schoolpsalm) Gezang

Nadere informatie

Nieuw Oranje volks-lied

Nieuw Oranje volks-lied bron. Z.p., 1815 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie072nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Nieuw Oranje volks - lied. Wys: Wilhelmus al van Nassauwen. 1. Wilhelmus al van Nassauwen, Dat

Nadere informatie

WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT. W.J. op t Hof

WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT. W.J. op t Hof WILLEM SLUITER, DE EIBERGSE GEREFORMEERDE DEVOOT W.J. op t Hof Oorspronkelijk had ik een causerie toegezegd over Willem Sluiter. Ik zou iets zeggen over zijn geestelijke ligging, over de receptie van zijn

Nadere informatie

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam

Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam, 212 E 20, Gulde-iaers Feest-Dagen, 1635 I.S.V.W. Pagina 1157, Microfilm: UB Amsterdam Wij vyeren heden Wij vyeren heden is een Sint-Nicolaaslied uit Gulde-iaers-feestdagen (1635, pag. 1157) van Johannes Stalpaert van der Wiele, I.S.V.W. (1579-1630). Vindplaats: Toonkunstbibliotheek Amsterdam,

Nadere informatie

Valentijn ende Oursson,

Valentijn ende Oursson, Een schone ende wonderlijcke historie van Valentijn ende Oursson, de twee edele vrome ridders, sonen vanden mogenden keyser van Griecken ende neven vanden edelen koningh Pepijn, doen ter tijt koningh van

Nadere informatie

ORDE van DIENST voor zaterdag 24 december 2016 Kerstnachtdienst NIEUW LICHT uur in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: Hanny de

ORDE van DIENST voor zaterdag 24 december 2016 Kerstnachtdienst NIEUW LICHT uur in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: Hanny de ORDE van DIENST voor zaterdag 24 december 2016 Kerstnachtdienst NIEUW LICHT 22.30 uur in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: Hanny de Winter pianist: Gregory Wammes mmv. het Christelijk

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 t/m 7 Lied 73 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Gezang 134 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 96 vers 5 en 6 Lied 341 vers

Nadere informatie

Kerstliederen. Wij komen tezamen

Kerstliederen. Wij komen tezamen Kerstliederen Wij komen tezamen Wij komen tezamen, onder 't sterrenblinken, een lied moet weerklinken, voor Bethlehem. Christus geboren, zingen d' engelenkoren. Korn, gaan we Hem aanbidden, kom, gaan we

Nadere informatie

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN ONZE HEER JEUZS CHRISTUS kerstnacht 2014

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN ONZE HEER JEUZS CHRISTUS kerstnacht 2014 FEEST VAN DE GEBOORTE VAN ONZE HEER JEUZS CHRISTUS kerstnacht 2014 kleur: wit voorganger: ds. Hans van Solkema organist: Piet Lievense m.m.v. Ons Genoegen SAMENZANG Hartelijk welkom in deze dienst. U die

Nadere informatie

Oude ende nieuwe lof-zangen, die gemeenlyk gezongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe

Oude ende nieuwe lof-zangen, die gemeenlyk gezongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe Oude ende nieuwe lof-zangen, die gemeenlyk gezongen worden op de geboorte ons heeren Jesu Christi, van kers-nagt, tot Maria Ligtmisse toe Johannes Stichter bron Johannes Stichter, Oude ende nieuwe lof-zangen,

Nadere informatie

KERSTNACHTSAMENKOMST

KERSTNACHTSAMENKOMST KERSTNACHTSAMENKOMST Vóór we beginnen zingen we samen: (vanaf 21.45 u.) Lied: Gez. 141: 1, 2 1 Ik kniel aan uwe kribbe neer, o Jezus, Gij mijn leven! Ik kom tot U en breng U, Heer, wat Gij mij hebt gegeven.

Nadere informatie

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën.

Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën. Een nieuw lied, op de wonderlijke lotgevallen van een Haarlemsch weesmeisje in de Oost-Indiën bron. T. C. Hoffers, Rotterdam 1826-1837 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie118nieu01_01/colofon.php

Nadere informatie

L E S E R. [485] T O T D E N

L E S E R. [485] T O T D E N [485] T O T D E N L E S E R. NA dat ick besloten hadt een eynde van deze oeffeningen te maecken, soo heb ick bevonden, dat my, Beminde Leser, noch verscheyde andre dingen van vermaeckelijcke en treffelijcke

Nadere informatie

Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars

Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de Paaskaars en de Kerstkaars Stilte VOORBEREIDING Zingen: NLB 477: 1, 2, 3 en 4 1 2. Vrouwen: De hemelse engelen riepen eens de herders weg van de kudde

Nadere informatie

L I T U R G I E KERSTNACHTDIENST VAN DE 24 DECEMBER 2016

L I T U R G I E KERSTNACHTDIENST VAN DE 24 DECEMBER 2016 L I T U R G I E VAN DE KERSTNACHTDIENST OP 24 DECEMBER 206 Voorganger: da. Tiny van der Schaaf Ouderling van dienst: Anneke van Wijk Organist: Luitzen Overwijk Bij de bloemschikking In het donker van de

Nadere informatie

Samenzang Psalm 150: 1 & 2. (Ritmisch)

Samenzang Psalm 150: 1 & 2. (Ritmisch) Samenzang Psalm 150: 1 & 2 (Ritmisch) Looft God, looft Zijn naam alom; Looft Hem in Zijn heiligdom; Looft des HEEREN grote macht, In den hemel Zijner kracht; Looft Hem, om Zijn mogendheden, Looft Hem,

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6]

[C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] [C5v] Hoe Floris metten korve vol bloemen opten toren ghedraghen wert. [6] Nu is ghecomen den meydach, ende doen quam Floris in root purper gecleed[t], om dat hi den rooden roose gelijken soude, ende dat

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Lukas 2 vers 1 t/m 20 Gezang 138 vers 1, 2 en 3 (Liedboek) Psalm 98 vers 2 (Schoolpsalm) Lied 83 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Lofzang

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Mattheüs 2 vers 1 t/m 12 Lofzang van Zacharias vers 1 en 4 Psalm 107 vers 6, 7 en 8 Psalm 72 vers 6 en 8 Gezang 138 vers 1, 2 en 4 (Liedboek)

Nadere informatie

2010 dbnl. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ams006amst01_01/colofon.htm

2010 dbnl. Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ams006amst01_01/colofon.htm 't Amsterdamse rommel-zootje, met verscheyde minne-deuntjes, lief-lockende vrijagie, en treffelijcke harders-sangen, door verscheyde gentile geesten gecomponeert. Met de antwoort op 't Menniste susjen

Nadere informatie

Liturgie. zondag 25 december :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt

Liturgie. zondag 25 december :30 uur Ds R Prins. 14:15 uur Ds H D Bondt Liturgie zondag 25 december 2016 09:30 uur Ds R Prins 14:15 uur Ds H D Bondt 09:30 uur 25-dec Ds R Prins Klein gloria : Ps 98 : 1, 2 NLB 496 : Luc 2 : 1-20 Hoe zal ik U ontvagen Luc 2 : 6-9 Opw 527 : Laat

Nadere informatie

Den Italiaenschen quacksalver, ofte de nieuwe Amsterdamsche Jan Potazy

Den Italiaenschen quacksalver, ofte de nieuwe Amsterdamsche Jan Potazy Den Italiaenschen quacksalver, ofte de nieuwe Amsterdamsche Jan Potazy bron. De weduwe van Gijsbert de Groot, Amsterdam 1708 (herdruk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ita001ital02_01/colofon.php

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2016

Kinderkerstfeest 2016 Protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse Kinderkerstfeest 2016 Jezus is zijn naam welkom lied 477: Komt allen tezamen gebed 1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem!

Nadere informatie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie

vrijdag 25 december 2015 Liturgie vrijdag 25 december 2015 Liturgie Liturgie Eerste Kerstdag 2015 Voor de dienst zingen we enkele Kerstliederen Welkom en mededelingen namens de kerkenraad Thema: Vreugde, vreugde, grote vreugde! Afsluitend

Nadere informatie

Transponeringstabel LB2013-LB1973

Transponeringstabel LB2013-LB1973 Transponeringstabel LB2013-LB1973 LB2013 LB1973 Titel 330 415 Komt nu met zang van zoete tonen 901 397 O God, die droeg ons voorgeslacht 902 323 God is tegenwoordig 1033 460 Loof de Koning, heel mijn wezen

Nadere informatie

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht

KERSTLITURGIE Een stem in de nacht KERSTLITURGIE 2012 Een stem in de nacht Want ziet, ik verkondig U grote blijdschap, die alle volke wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus de Here. 17 december 2012

Nadere informatie

De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!

De hemelse englen riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden! Kerstmorgen 25 december 2015 Om 9.30 uur in de Oude Helenakerk Protestantse Gemeente Aalten Voorganger: ds. Wim Everts Organist: Janieke Mollenhorst Trompettist: Peter Bruin Kerstmuziek van orgel en trompet

Nadere informatie

(G) EEN PLAATS VOOR HEM

(G) EEN PLAATS VOOR HEM (G) EEN PLAATS VOOR HEM KERST 2016 Welkom Maaltijd (G)een plaats Lied 477 : Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier

Nadere informatie

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3

Ps. 129 : 1, 2 en 6 Ps. 115 : 1, 2 en 3 Ps. 129 : 1, 2 en 6 OB 1. Men heeft mij fel benauwd van jongs af aan. Zegg' Isrel nu: men juichte, toen wij vielen. Men heeft mij reeds van jongs af leed gedaan; Geen overmacht kon m' echter ooit vernielen.

Nadere informatie

Thema: Gods Warmte is geboren!

Thema: Gods Warmte is geboren! Kerstmorgen 25 december 2012 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Gods Warmte is geboren! Voorbereid met groep gemeenteleden: Claudia Boelens, Yke Bruinsma, Marleen van Dieren, Ard Klompe, Carla

Nadere informatie

Kerstmorgen Lichtbrengers. Oosterlichtkerk Huizen

Kerstmorgen Lichtbrengers. Oosterlichtkerk Huizen Kerstmorgen 2015 Lichtbrengers Oosterlichtkerk Huizen Voor de dienst zingen wij: Hoor de engelen zingen de eer (Lied 481) 1. Hoor, de engelen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vrede op aarde, t

Nadere informatie

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017

Liedboekje kinderkoor de Bubbel. september t/m december 2017 Liedboekje kinderkoor de Bubbel september t/m december 2017 Volg het spoor : Kijk eens naar een vlinder luister naar een eend die kwaakt kijk eens naar de bloemen zie hoe mooi ze zijn gemaakt kijk eens

Nadere informatie

God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel.

God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat mij voor naar stille wateren. Zijn goedheid verkwikt mijn ziel. Lied 01 Titel: God is mijn Herder Arrangement: Martin Zonnenberg Eerste componist: Stuart Townend (Nederlandse) Harold ten Cate God is mijn Herder, die mij weidt in groene velden vind ik rust Hij gaat

Nadere informatie

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding

Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy. De tuin van de Opstanding Paasmorgen 2011 in de Open Hof te Drunen Voorganger ds. M. Oostenbrink Organist dhr. B. Vermeul Mmv zanggroep Joy De tuin van de Opstanding Voor de dienst zingt Joy: U hebt de overwinning behaald Fear

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger:

Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: Liturgie voor de ochtenddienst op 1e Kerstdag vrijdag 25 december 2015 in de Westerkerk te Veenendaal Met medewerking van de muziekgroep Voorganger: ds. M.L.W. Karels Aanvang: 9.30 uur Zingen: gez. 138

Nadere informatie

Hartelijk welkom Hartelijk welkom Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde Komt nu, o komt

Nadere informatie

Een nieuw lied Of de klaagende dochter

Een nieuw lied Of de klaagende dochter bron. Z.p., ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie054nieu01_01/colofon.php 2011 dbnl 1 Of de Klaagende. dochter WYS: ô Gestaadige dag. 1. Ag hoe vals is het hert van een Minnaar,

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 oktober 2014

Liederen voor zondag 5 oktober 2014 Liederen voor zondag 5 oktober 204 Lied 224 God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt maakt Hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe

Nadere informatie

KERSTMORGEN 25 december 2015

KERSTMORGEN 25 december 2015 KERSTMORGEN 25 december 2015 en het Woord is vlees geworden kleur: wit voorganger: ds. Hans van Solkema m.m.v. de cantorij orgel: Jos Mulder SAMENZANG VOORAF lied 477: 1, 3 en 4 1 Komt allen tezamen, jubelend

Nadere informatie

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM!

PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN. Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! PROGRAMMA KERSTZANGDIENST TWEEDE KERSTDAG 2015 OUDE KERK PUTTEN Gods vredesmissie VAN HARTE WELKOM! Samenzang: Vreugde alom, de Heiland leeft! Vreugde alom, de Heiland leeft! Ik hef de lofzang aan. En

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Ezechiël 36 vers 16 t/m 28 Lied 268 (Op Toonhoogte) 2x Psalm 147 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 115 vers 1 en 2 Psalm 116 vers 1, 10 en 11

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Exodus 14 vers 1 t/m 22 Gezang 343 vers 1 t/m 5 (Liedboek) Psalm 130 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Psalmberijming)

Nadere informatie

Treur-lied over de verschrikkelyke aardbeeving tot Lissabon, en andere plaatsen in Portugal. z.n.,

Treur-lied over de verschrikkelyke aardbeeving tot Lissabon, en andere plaatsen in Portugal. z.n., Treur-lied over de verschrikkelyke aardbeeving tot Lissabon, en andere plaatsen in Portugal bron. z.n., z.p. 1755 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_tre004treu01_01/colofon.php 2013 dbnl

Nadere informatie

Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar!

Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Samenzang Lied 138: De kerstnachtdienstcommissie van de drie kerken te Onstwedde wensen u: Gezegende Kerstdagen en Gods Zegen voor het nieuwe jaar! Kerstnachtdienst 24 december 2015 Komt allen tezamen,

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor

Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Voorganger: ds. J.E. de Groot Ouderling van dienst: Wout van Schaik Organist: Simon Marbus Koster: Hans van de Goor Orgelspel Welkom en mededelingen Zingen: Komt allen tezamen ~ gezang 138 : 1, 2, 3 en

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Samenzang na de dienst

Samenzang na de dienst Samenzang na de dienst Datum: 29 juni 2014 Plaats: Schildkerk 1 Alle roem is uitgesloten Alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheen, heb ik van mijn God genoten, k roem in vrije gunst alleen. Ja,

Nadere informatie

Kerst cd Licht. 1: Goed Nieuws

Kerst cd Licht. 1: Goed Nieuws Kerst cd Licht 1: Goed Nieuws Goed nieuws, goed nieuws. Iedereen moet het horen. Goed nieuws, goed nieuws, Jezus is geboren. Jezus is geboren. Hij wil je heel graag helpen in alles wat je doet. En gaat

Nadere informatie

Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon

Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon Is Jezus God? De namen van God de Vader en God de Zoon 1 Johannes 5: 20 (Statenvertaling) Doch wij weten, dat de Zoon van God gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen;

Nadere informatie

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte

Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om uur. Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Protestantse wijkgemeente 'Open Hof' te Kampen Morgengebed op nieuwjaarsdag, zondag 1 januari 2017 om 10.30 uur Orgelspel - Woord van welkom - Stilte Openingsvers O HEER, open mijn lippen. Mijn mond zal

Nadere informatie

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. 1 Korinthe 13 vers 13 Kerstviering: Geloof, hoop en liefde 1. Samenzang : Ps alm 116: 1, 11 God heb ik lief, want die ge trouwe Heer Hoort m ijne stem, mijn s m ekingen, m ijn klagen Hij neigt Zijn oor, k roep tot Hem, al m

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên,

38 : Psalm 84: 1a Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, O HEER, der legerscharen God, Zijn mij Uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheên, 36 : Psalm 75: 1 U alleen, U loven wij; Ja wij loven U, o Heer', Want Uw Naam, zo rijk van eer, Is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, Al de wond ren Uwer hand. 37: Y4C 133: 1, 2, 3 Mijn

Nadere informatie

Nieuwe geestelycke liedekens, tot godtvruchtig gebruyck der jonckheydt in den catechismus. Joannes

Nieuwe geestelycke liedekens, tot godtvruchtig gebruyck der jonckheydt in den catechismus. Joannes Nieuwe geestelycke liedekens, tot godtvruchtig gebruyck der jonckheydt in den catechismus bron. Joannes Jacobs, Leuven 1740 (derde druk) Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie131nieu02_01/colofon.php

Nadere informatie

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2014. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2014 Ds. W.E. den Hertogschool Kling klokjes klingelingeling, kling klokjes kling. Laat de boodschap horen: Jezus is geboren, Voor die blijde klanken, willen wij God danken. Kling klokjes klingelingeling,

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

Beamer Edwin Krijgsheld

Beamer Edwin Krijgsheld Welkom Mieneke de Vries Koor Aglow uit Leek o.l.v. Bauke Mulder Combo Orgel Frans Koster Voorleesstem Danielle Krijgsheld Beamer Edwin Krijgsheld 1 2 Opening Komt allen te samen Lezen uit de Bijbel O kom

Nadere informatie

25 oktober uur K Beiboer

25 oktober uur K Beiboer 25 oktober 10.00 uur K Beiboer EER AAN GOD Psalm 95, 1.2, 3 Gez 131, 1,2.3.4 (Barmhartig Vader..) Welkom Belijdenis van afhankelijkheid Wet Gez 146, 1.2.3 Gebed LUISTEREN NAAR GOD Inleiding preek : Lezen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Filippenzen 4 vers 10 t/m 20 Psalm 9 vers 1 en 2 (Schoolpsalm) Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4 Lied 256 vers 1, 2, 3 en 4 (Johannes de Heer)

Nadere informatie

Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014

Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014 Kerstfeestviering Zondagsschool Tweede Kerstdag 2014 Jezus is de Goede Herder 1. De kinderen komen zingend binnen De sterren blonken in die nacht, de herders hielden trouw de wacht, daar klonk opeens een

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Welkom in deze dienst Voorganger is ds. P. Molenaar Schriftlezing: Handelingen 8 vers 36 t/m 40 Lied 171 vers 1, 2 en 3 (Op Toonhoogte) Psalm 146 vers 6 (Schoolpsalm) Psalm 118 vers 14 Lied 189 vers 1

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN.

TWEE LOFLIEDEREN OP DE ROTTERDAMSCHE BIERBROUWERIJEN. 215 mij met alle eerbied noeme versoeke veel complimenten aan de familie, U.H.W.Geb. ootmoedige Dienaar en Zoon J. M. COLLOT D' ESCURY. Rotterdam, 19 April 1783. Versoeke vriendelijk met uw antwoord dese

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou

Toon mijn liefde, aan de ander dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad. Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt, de ander, zo heb ik ook jou Paasviering 2016 Bij U komen Jezus, ik wil heel dicht bij u komen in uw nabijheid wil k zijn. Zo dicht bij U voel 'k uw liefde stromen, U maakt mij heilig en rein In de schuilplaats van de Allerhoogste

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K Timmerman Schriftlezing: Lukas 22 vers 14 t/m 20 Lied 112 vers 1, 2, 3 en 4 (Op Toonhoogte) Psalm 34 vers 11 (Schoolpsalm) Psalm 116 vers 1 en 4 Psalm 117 vers

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

Een nieuw lied. Klaas en trouw u leven niet

Een nieuw lied. Klaas en trouw u leven niet bron. z.n., z.p. ca. 1810 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_nie050nieu01_01/colofon.php 2013 dbnl 1. Stem: De meisjes van vyftien jaar. Klaes die sprak zyn moeder aen, Als dat hy wilt

Nadere informatie

Het verhaal van onze kerststal

Het verhaal van onze kerststal Het verhaal van onze kerststal In dit boekje wordt het verhaal van onze kerststal verteld. Het verhaal gaat over wat er gebeurde toen Jezus geboren werd. Op onze internetpagina is iets meer te zien. Ook

Nadere informatie

Kerstavond 24 december 2016, uur in De Kern te Spijkenisse.

Kerstavond 24 december 2016, uur in De Kern te Spijkenisse. Kerstavond 24 december 2016, 19.30 uur in De Kern te Spijkenisse. Voorganger: ds Harry Gijsen We zingen voor de dienst: 473, Er is een roos ontloken... Er is een roos ontloken uit barre wintergrond, zoals

Nadere informatie

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag

Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Orde van dienst voor Eerste Kerstdag Het Witte Kerkje Huis ter Heide 25 december 2016 Voorganger: ds. Els van der Wal Organist: Miep Bakker Lector: Corrie Poelakker-Voogd 1 De Paaskaars brandt VOORBEREIDING

Nadere informatie

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé

vet gedrukt: lied gebruikt voor NGKV liedbundel Psalmen voor Evang. liedb. Opwekking Opw. Voor kinderen Taizé NGKV liedbundel Groen is kinderlied Geschikt voor orgel Opwekking Evang. liedb. Psalmen voor nu Taizé Opw. Voor kinderen Op toonhoogte Joh. de Heer Alles wordt nieuw E&R GKV bundel vet gedrukt: lied gebruikt

Nadere informatie