Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkend Hypotheekadviseur (SEH)"

Transcriptie

1 OPLEIDING Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

2 OPLEIDING ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR DEEL 1 HYPOTHECAIR KREDIET ALGEMEEN

3 Lindenhaeghe, februari 2012 i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 DE HYPOTHEEKMARKT Woonuitgaven Huursector Koopsector De markt voor woningen Overwegingen bij het aankopen of huren van een woning De hypotheekmarkt De vraagkant van de hypotheekmarkt De keuze van de hypotheekverstrekker De aanbodkant van de hypotheekmarkt Distributie van hypotheken Productontwikkeling Funding en matching Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 11 2 EIGENDOMSRECHT Het begrip eigendom Eigendom, bezit en houderschap Relatief en absoluut recht Beperkingen Wijze van eigendomsverkrijging Private en publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen op eigendom Gedeeld eigendom Timesharing Cascohuur Verkoop economisch eigendom Lease Huurkoop Goederenrecht Vruchtgebruik Het recht van erfpacht Het recht van opstal Appartementsrechten Coöperaties Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 27 3 HYPOTHEEKRECHT EN HYPOTHEEKAKTE Inleiding pand en hypotheek 29

4 3.1.1 Kenmerken van pand en hypotheek Pandrecht Vormen van pandrecht Verpanding van toekomstige zaken Bevoegdheden van de pandhouder Recht van hypotheek Hypotheek Zuivering Rangorde Bevoegdheden van de hypotheekhouder Verhaal door de hypotheekhouder Hypotheekstellingen Vaste hypotheek De krediethypotheek De bankhypotheek De hypotheekakte Gebruikelijke bedingen in de hypotheekakte Passeren akte Inschrijving akte Uittreksels naar notaris, geldverstrekker en klant Aanvullende zekerheden Hoofdelijke medeaansprakelijkheid Borgstelling Garantie Bijpandstelling Medeonderzetting Verpanden polis Hypothecairbelangverzekering Zekerheden bij overbrugging Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 50 4 KOOP VAN DE EIGEN WONING Koop en verkoop onroerende zaken De makelaar Onderzoek makelaar Verkoop woning De koopovereenkomst Juridische bepalingen De inhoud van de koopovereenkomst De gegevens van de koper en de verkoper De gegevens van de onroerende zaak Garanties in de koopovereenkomst Ontbindende voorwaarden 60 Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave

5 4.2.7 Overige aspecten De notaris De transportakte Taxatierapport Waarden taxatierapport Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 70 5 WET INKOMSTENBELASTING Boxenstelsel Overzicht heffingsgrondslag en verschuldigde inkomstenbelasting heffingsgrondslag Individuele belastingheffing Box 1: werk en woning Belastbare winst uit onderneming De werknemer in de loon- en inkomstenbelasting Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare inkomsten uit eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Tarief Box 2: aanmerkelijk belang Box 3: sparen en beleggen De vermogensrendementsheffing Bezittingen Schulden Waardering Persoonsgebonden aftrek Heffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Doorwerkbonus Ouderenkorting Korting voor maatschappelijke beleggingen, directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen Bijzondere onderwerpen Berekening belastbaar inkomen Voorlopige teruggave Zelftoets Antwoorden Zelftoets 94 Lindenhaeghe, februari 2012 iii Inhoudsopgave

6 Opgaven 96 6 INKOMSTENBELASTING EN DE EIGEN WONING Het eigenwoningbegrip De aard van de woning Het gebruik De juridische en economische verhouding Inkomsten uit de eigen woning Inleiding Eigenwoningforfait Eigenwoningforfait bij woning in aanbouw en woning in de verkoop Gezamenlijk eigendom van de woning Huuropbrengst van de eigen woning Uitbreiding begrip eigen woning Verhuizing Echtscheiding Opname in AWBZ-inrichting Uitzending Overige bepalingen met betrekking tot de eigen woning als hoofdverblijf Niet meer dan één hoofdverblijf Partners De aftrekbare kosten Algemeen Renteaftrek voor een verbouwing Verbouwing: financiering vooraf Verbouwing: financiering achteraf Renteaftrek bij een nieuwbouwwoning Tweejaarsperiode Meefinancieren renteverlies tijdens de bouw Gemengde leningen Wat is een gemengde lening? Het aflossen van een gemengde lening Inperkingen van de in de Wet IB 2001 genoemde aftrekbare kosten Rente van schulden nadat 30 jaar lang voor die schuld rente is betaald Leegstaande woning als gevolg van aankoop of verkoop Bijleenregeling Vervreemdingssaldo Eigenwoningreserve Partners Twee eigen woningen Beschikking Inkortingsregeling Vooruitbetaalde rente Afsluitprovisie Boeterente Overzicht aftrekbare kosten 131 Lindenhaeghe, februari 2012 iv Inhoudsopgave

7 Lindenhaeghe, februari 2012 v Inhoudsopgave 6.14 Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld Monumentenpanden Voorlopige teruggave Overige belastingen ter zake van de eigen woning Overdrachtsbelasting Onroerendezaakbelasting Milieuheffingen Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven AFLOSSINGSVORMEN Inleiding De verschillende aflossingsvormen Lineaire hypotheek Annuïteitenhypotheek Vergelijking lineaire en annuïtaire aflossing Levenhypotheek Spaarhypotheek Beleggingshypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Effectenhypotheek (zuivere beleggingshypotheek) De aflossingsvrije hypotheek Groene hypotheek De keuze van de aflossingsvorm op basis van het klantprofiel Bijzonderheden bij hypothecaire leningen Uitgestelde aflossing Tophypotheken Tweede hypothecaire leningen Depotconstructies Overbruggingskredieten Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven HYPOTHEEKRENTE Inleiding Nominale en effectieve rente De rentevaste periode Beschikbaar budget en het carrièrepatroon Hoogte van de rentestand Verwachtingen over de ontwikkeling van de rente 179

8 8.4 Renteconstructies Rentebedenktijd Rentemiddelingsconstructie Rentemiddeling bij verhoging hypotheek Rentedrempelconstructie Overstapconstructie Meeneemconstructie Loonvastconstructie Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Wat is NHG? Geschiedenis Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) De borgtocht Standaardovereenkomst van borgtocht Geldlener en NHG Toetsing aan NHG-normen Kosten voor eigen woning Inkomsten van de lener Toepassing NHG Buitenlands belastingplichtigen Rente van een deel van de lening niet fiscaal aftrekbaar Extra premiestorting Overige normen van de NHG Woning moet hoofdverblijf zijn Identiteitsbewijs/verblijfsvergunning Toetsing BKR Aflossingsvrij deel van de lening Taxatierapport Bouwkundig rapport bij aankoop Erfpachtovereenkomst Betalingstermijnen Overlijdensrisicoverzekering Woonlastenfaciliteit Tijdelijke verhuur Aflossingsproblemen Melding van achterstand Gedwongen onderhandse verkoop Executoriale verkoop Indiening van het verzoek tot betaling van een verlies Bepaling van het verlies Het dossier 222 Lindenhaeghe, februari 2012 vi Inhoudsopgave

9 Lindenhaeghe, februari 2012 vii Inhoudsopgave 9.7 Zelftoetsvragen Antwoorden Zelftoets Opgaven PERSONEN- EN FAMILIERECHT Inleiding Ongehuwd samenwonen Het einde van de samenleving Huwelijk Tijdens het huwelijk Het einde van het huwelijk Huwelijksvermogensrecht Inleiding Gemeenschap van goederen Huwelijkse voorwaarden De wettelijke stelsels Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven ERFRECHT EN SUCCESSIEWET Begrippen Wettelijk erfrecht Bloedverwantschap Aanverwantschap De wettelijke verdeling De geldvordering van de kinderen De omvang van de vordering Vormen van acceptatie van een nalatenschap Schulden van de nalatenschap Groepen erfgenamen Groep Groep Groep 3 en Wilsrechten Legitieme portie Het testament Testamentvormen Successiewet Tarieven Vrijstellingen Partnerbegrip Levensverzekeringen bij overlijden 266

10 Antimisbruikbepalingen Aangifte Erven De verkrijging Levensverzekeringen Aangifte Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven LEVENSVERZEKERINGEN Definitie van de levensverzekering %-vereiste Indeling levensverzekeringen Garantie- en beleggingsverzekeringen Garantieverzekeringen Beleggingsverzekeringen Redenen om een levensverzekering te sluiten De kapitaalverzekering Vormen Verzekerd kapitaal De kapitaalverzekering eigen woning (KEW) De levensverzekeringsovereenkomst Wilsovereenstemming Handelingsbekwaamheid De bepaalbaarheid De geoorloofde afspraak Partijen Verzekeraar Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde Totstandkoming van de overeenkomst Aanbod en acceptatie Medische acceptatie Beperkingen van de dekking De polis De ingang en de omvang van de dekking De rechtspositie van de verzekeringnemer Afkoop Premievrijmaking; niet meer betalen van de premie Belening Verzwijging en mededelingsplicht van de verzekeringnemer Levensverzekering en erfbelasting Erfrechtelijke verkrijging 302 Lindenhaeghe, februari 2012 viii Inhoudsopgave

11 Lindenhaeghe, februari 2012 ix Inhoudsopgave Kruislings afsluiten van risicoverzekeringen Huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract Finaal verrekenbeding Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven KAPITAALVERZEKERINGEN EN BANKSPAREN Kapitaalverzekering eigen woning Algemene vereisten Fictieve uitkering De omvang van het voordeel De vrijstelling bij de berekening van het voordeel uit de KEW Berekening rente-element bij toepassing vrijstelling Omzetting van kapitaalverzekeringen eigen woning KEW en verhuizing KEW en echtscheiding Het premiedepot Op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen Overgang van box 3 naar box Banksparen Waarom invoering van banksparen? Wat is banksparen voor de eigen woning? Voorwaarden SEW en BEW Vrijstellingen Fictieve uitkering Uitruil en inbreng SEW/BEW en KEW Inbreng van een gewone spaarrekening of gewoon beleggingrecht SEW/BEW en erfbelasting Spaarhypotheek Verschillen en overeenkomsten tussen KEW en SEW/BEW Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven WIA EN WW Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Nog recht op een WAO-uitkering Hoogte van de WAO-uitkering in het kort Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wanneer is er recht op een WIA-uitkering Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid De hoogte van de WIA-uitkering 347

12 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Overlijdensuitkering Werkloosheidswet Wanneer recht op WW-uitkering? De duur en hoogte van de WW-uitkering Herleving van de uitkering Voortzetting pensioenopbouw tijdens WW Opstarten eigen onderneming tijdens WW Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven BELEGGEN Inventarisatie en analyse Beleggingsdoelen van de klant Beleggingshorizon van de klant De financiële positie van de klant De fiscale positie van de klant De kennis en ervaring van de klant Risicoprofiel van de klant Assetallocatie Risicoreductie Rendementsinformatie Het gemiddelde; het meten van rendement Assets Liquiditeiten Obligaties Aandelen Vastgoed Beleggingsinstellingen Beleggingsinstellingen in aandelen Beleggingsinstellingen in obligaties Vastgoedfondsen Mixfondsen Open-end- en closed-end-beleggingsinstellingen Kosten van beleggingsinstellingen Modelportefeuilles Wijzigen portefeuille Situatieverandering Scheefgroei Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 400 Lindenhaeghe, februari 2012 x Inhoudsopgave

13 Lindenhaeghe, februari 2012 xi Inhoudsopgave 16 INFORMATIEVERSTREKKING EN INVENTARISATIE Advisering Execution only Advies Informatiefases Precontractuele fase Postcontractuele fase Commissie-De Ruiter De woekerpolis Modellen commissie-de Ruiter Kostenstructuur Extra informatie Financiële bijsluiter Provisieregels en beloningstransparantie Nieuwe regels door invoering Wft Nieuwe regels met betrekking tot provisie Klantprofielen De persoonsgegevens De inkomens- (en uitgaven)positie van de klant De vermogenspositie van de klant Kennis en ervaring van de klant Wensen van de klant Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven DE AANVRAAG, BEOORDELING EN VERSTREKKING Aanvraagformulier hypothecaire lening Persoonsgegevens Inkomensgegevens Gegevens met betrekking tot de partner Gegevens met betrekking tot het onderpand Verstrekkingsnormen Andere zekerheidsvormen De rentestand Hypotheekgegevens Overige gegevens Ondertekening Gegevens adviseur Aanvraag levensverzekering Beoordeling Beoordeling op basis van inkomen Beoordeling op basis van onderpand Beoordeling op basis van moraliteit en integriteit De offerte 450

14 Gedragscode Hypothecaire Financieringen Regelgeving Europa Inhoud offerte Geldigheidsduur offerte Algemene voorwaarden Ondertekening Benodigde stukken Onderpand Inkomen Legitimatie Betaling Overige financiële verplichtingen Echtscheiding Informatieverstrekking vooraf Voortgang tot passeren en inschrijving Bankgarantie Keuze notaris door de klant Stukken van geldverstrekker naar notaris Voorbereiding door de notaris Geld naar de notaris Passeren akte en uitbetaling gelden Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven MUTATIES EN BEHEER Dossiervorming en informatieverstrekking Beheer van het dossier Informatieverstrekking aan de klant Mutatiemomenten Herziening rentevaste periode Verhuur onderpand Aflossingsvrij maken lening of verlagen aflossing/premie Gedeeltelijk aflossen van de lening Gehele aflossing lening Verhuizing Overlijden Echtscheiding Bijzonder beheer Betalingsregelingen Inhoudingen op het loon Opeising van de lening Beslag Gedwongen verkoop Surseance van betaling en faillissement 480 Lindenhaeghe, februari 2012 xii Inhoudsopgave

15 Surseance van betaling Schuldsanering Faillissement Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven VERZEKEREN EN WONEN Opstalverzekering Extra uitgebreide opstalverzekering Meest uitgebreide opstalverzekering Indexering Inboedel Gewone inboedelverzekering De extra uitgebreide inboedelverzekering De meest uitgebreide inboedelverzekering Beperkingen Vaststellen van de verzekerde som Oververzekering Onderverzekering Dubbelverzekering Samenloop De verzekeringspolis Inkomensverzekering Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsrente Woonlastenbeschermer Assurantiebelasting Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN Inleiding Redenen aanpassen Gedragscode AFM en de Gedragscode Belangrijkste wijzigingen Invoering regels Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 521 Lindenhaeghe, februari 2012 xiii Inhoudsopgave

16 21 PUBLICATIE RAPPORT VERVOLGONDERZOEK HYPOTHEKEN VAN AFM Inleiding Leidraad 1: Een goed hypotheekadvies Kennismaken Beeldvorming Oplossing (advies) Nazorg Leidraad 2: Verantwoorde woonlasten Leidraad 3: Opbouw van het vermogen Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij pensionering Leidraad 4: De rentevastperiode Leidraad 5: Oversluiten Leidraad 6: Risicoverzekeringen Inleiding Bestaande voorzieningen Advies omtrent overlijdensrisico Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Leidraad 7: Fiscaliteiten Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij echtscheiding Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven CAPITA SELECTA Kostentransparantie Kostenverklaring Nominale kostentransparantie Kostentransparantie bij vermogensopbouw De kredietcrisis en funding Oorzaken kredietcrisis Funding Zelftoets Antwoorden Zelftoets 567 Lindenhaeghe, februari 2012 xiv Inhoudsopgave

17 1 DE HYPOTHEEKMARKT In dit hoofdstuk komt de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt aan de orde. De Nederlandse woningmarkt wordt kort beschreven. Bovendien worden de verschillende overwegingen bij het kopen of huren van een woning onder de loep genomen. Vervolgens bespreken we een aantal algemene aspecten met betrekking tot de Nederlandse hypotheekmarkt. De vraag- en aanbodzijde van de hypotheekmarkt en de ontwikkeling van hypotheekproducten in de afgelopen jaren komen aan bod. Het algemene doel van dit hoofdstuk is het verstrekken van een algemene introductie in de wereld van de hypotheek en het eigen huis. Een introductie die in latere hoofdstukken verder wordt uitgediept en uitgewerkt. Na bestudering van dit hoofdstuk bent u in staat om: invulling te geven aan het begrip woonlasten; de overwegingen te benoemen bij het beantwoorden van de vraag kopen of huren; onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën vragers op de hypotheekmarkt; onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën aanbieders op de hypotheekmarkt wat betreft de rol, werkwijze en marktbenadering en de gangbare distributiekanalen; aan te geven welke aspecten een rol spelen bij de keuze voor een hypotheekverstrekker; een uiteenzetting te geven over de wijze waarop het product woninghypotheken zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld; de theoretische samenhang tussen vraag en aanbod en prijsvorming uit te leggen. 1.1 WOONUITGAVEN Huursector De woonconsumptie bij mensen die een woning huren, wordt uitgedrukt in het bedrag van de basishuur. De basishuur bestaat uit de kale huur en de servicekosten (zoals verwarming, verlichting en schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of kosten van de huismeester). Wat niet binnen het begrip basishuur valt, zijn de uitgaven die het gebruik van de woning met zich meebrengen (bijkomende woonuitgaven), zoals de nutsvoorzieningen (gas, water en licht). Wanneer er recht is op huurtoeslag en dit wordt afgetrokken van de basishuur, resteert de netto huur. De laatste tien jaar is het gemiddeld aan de huurwoning besteed bedrag aanzienlijk gestegen. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

18 1.1.2 Koopsector De bruto woonuitgaven worden voor kopers grotendeels bepaald door de hypotheeklasten. Om en nabij de 85% van de woningeigenaren heeft een hypotheek. Tot de bruto woonuitgaven behoren verder de opstalverzekering en eventueel verschuldigde erfpacht. Het verschil tussen de netto woonuitgaven en de bruto woonuitgaven ontstaat door de fiscale effecten. Onder de bijkomende woonuitgaven vallen bijvoorbeeld de rioolrechten, onroerendezaakbelasting en de nutsvoorzieningen. Net als bij de huursector is de laatste tien jaar het gemiddeld aan de koopwoning besteed bedrag flink toegenomen De markt voor woningen De markt voor woningen is gedefinieerd als de markt voor koop- en huurwoningen. We richten ons voornamelijk op de markt voor koopwoningen, omdat deze sector voor dit hoofdstuk het meest relevant is. Op de markt voor koopwoningen is er sprake van een markt van vraag en aanbod. De totstandkoming van de prijs van koopwoningen is hier voornamelijk van afhankelijk. Daarnaast wordt er een aanzienlijke invloed toegekend aan de hypotheekrente. De hypotheekrente is zo belangrijk, omdat het grootste gedeelte van de kopers van huizen een hypotheek nodig heeft om het huis te kunnen kopen. Als de hypotheekrente laag is, zorgt dit ervoor dat lenen goedkoper wordt. Hierdoor zijn mensen eerder geneigd te lenen dan wanneer de hypotheekrente hoog zou zijn, omdat de hypotheeklasten in het laatste geval hoger zijn. Een lagere hypotheekrente kan de vraag naar hypotheken, en dus naar woningen, stimuleren waardoor er waardestijgingen optreden op de koopmarkt. Het economische klimaat is een andere waardebepalende factor. Ook kan er gedacht worden aan beslissingen van de politiek als nevenfactor. Zo zou bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) afschaffen van de hypotheekrenteaftrek op zich een waardedrukkend effect hebben. Ook is voor te stellen dat als huren als alternatief voor kopen aantrekkelijker gemaakt wordt (bijvoorbeeld de huurtoeslag verhogen), dit de gemiddelde prijs op de markt voor koopwoningen drukt. De stand van de woningmarkt kan getypeerd worden als een kopersmarkt of een verkopersmarkt. Wanneer er sprake is van een kopersmarkt is er een relatief groot aanbod van woningen en een relatief kleine vraag. In een kopersmarkt kan het verstandig zijn om, bij verhuizing, de bestaande woning eerst te verkopen, alvorens een nieuwe woning te kopen. De kopers hebben het als het ware voor het zeggen. Van de omgekeerde situatie spreken we bij een verkopersmarkt. In een dergelijke situatie is het verstandig om, bij verhuizing, eerst een nieuwe woning te kopen, alvorens een bestaande woning te verkopen. Een verkopersmarkt heeft over het algemeen een stuwende werking op de prijs van woningen. De verkopers hebben het als het ware voor het zeggen. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

19 1.2 OVERWEGINGEN BIJ HET AANKOPEN OF HUREN VAN EEN WONING Bij de beslissing een woning te kopen of te huren is een groot aantal factoren van belang. Uiteraard is bij veel mensen de emotie die ze bij een bepaalde woning voelen doorslaggevend. Er kan nog een aantal andere (rationele) overwegingen aan de koop ten grondslag liggen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn: lastenrisico: de lasten van een koper zijn over het algemeen grilliger dan de lasten van een huurder (heeft te maken met een periodieke huurverhoging). De wijzigingen van de lasten van een koper kunnen te maken hebben met een rentewijziging (renterisico), een wijziging in het fiscale regime, overige te betalen belastingen in verband met de woning, onderhoud, wijzigingen van premies voor opstal of levensverzekeringen, enzovoort; kosten bij verhuizing: de kosten bij verhuizing liggen voor een koper aanzienlijk hoger dan voor een huurder, omdat de koper onder meer te maken heeft met de kosten koper (overdrachtsbelasting en transportaktekosten) en eventueel financieringskosten (hypotheekaktekosten, afsluitprovisie en taxatiekosten); vermogensrisico: de koper loopt een vermogensrisico, dat wil zeggen dat hij het risico loopt dat wanneer hij zijn woning op enig moment verkoopt, de opbrengst van de woning lager is dan de hoogte van zijn hypotheekschuld en dus met een restantschuld blijft zitten; volgorderisico: een koper loopt een volgorderisico, wat inhoudt dat hij tijdelijk extra lasten kan hebben rondom een verhuizing. Dit kan voorkomen wanneer hij een nieuwe woning heeft gekocht, maar zijn oude woning nog niet heeft verkocht en derhalve de lasten van twee woningen draagt. Andersom kan ook een volgorderisico gelopen worden doordat de oude woning al verkocht is, maar de nieuwe woning nog niet geleverd of aangekocht is. In dat geval moeten er kosten gemaakt worden voor tijdelijke woonruimte en/of opslag; bezitsvorming: een koper bouwt door middel van zijn eigen woning over het algemeen bezit op (aflossing lening en toename waarde woning), een huurder niet; woongenot: de gemiddelde koper heeft meer woongenot dan de gemiddelde huurder. Dit heeft ermee te maken dat een koper eerder geneigd is zijn woning volledig aan te passen aan zijn woonwensen en hiervoor bereid is te investeren. Het is immers zijn eigendom. Een huurder moet in bepaalde gevallen aangebrachte verbeteringen zelfs weer verwijderen, omdat hij zijn woning in dezelfde staat moet opleveren als toen hij de woning betrok. Dat veroorzaakt een remmend effect op veranderingen die een bewoner zal aanbrengen en dus ten laste gaat van het woongenot. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

20 OPGAVE 1 Wat is een positieve factor die een rol speelt bij de aankoop van een woning? a. Kosten bij verhuizing. b. Verkooprisico. c. Woongenot. 1.3 DE HYPOTHEEKMARKT Een goede manier om de hypotheekmarkt te analyseren is deze onder te verdelen in de vraag- en de aanbodkant. In paragraaf De vraagkant van de hypotheekmarkt worden de verschillende typen vragers van hypotheken behandeld. Dit gebeurt in paragraaf De aanbodkant van de hypotheekmarkt met de aanbieders De vraagkant van de hypotheekmarkt Voor de vragers is het essentieel een hypotheek te verkrijgen om een woning te kopen. Aan de vraagkant zijn de volgende typen vragers te onderscheiden: starters. Deze mensen kopen voor het eerst in hun leven een eigen woning en sluiten een hypothecaire lening af. doorstromers. Deze groep personen is al in het bezit van een eigen woning, maar wil deze vervangen door een andere woning te kopen. omzetters. Uitgangspunt van de omzetting is dat de huidige eigen woning het onderpand blijft. Een omzetting is het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening of het wijzigen van de huidige hypothecaire lening. Voorbeelden hiervan zijn: veranderen van geldgever (oversluiten), tussentijds of aan het einde van de rentevaste periode verlengen van hypothecaire lening (vernieuwen), verhoging van hypothecaire lening, een tweede hypotheek willen voor bijvoorbeeld woningverbetering, enzovoort. OPGAVE 2 Joris Kats verkoopt zijn woning niet. Hij verandert wel van geldverstrekker. Wat voor type vrager is Joris op de hypothekenmarkt? a. Doorstromer. b. Omzetter. c. Starter. Deze segmentering van de vraagkant van de markt voor hypothecaire leningen is een eerste indeling. Er is segmentering op meerdere terreinen mogelijk (gezinsgrootte, inkomen, leeftijd). Voor de aanbieders van hypotheken is deze Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst.

Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een woning en wordt vastgelegd in de koopovereenkomst. Hypotheekwoordenboek A Aankoopkeuring Een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige staat van een woning. In het keuringsrapport wordt melding gemaakt van bouwkundige gebreken, achterstallig onderhoud

Nadere informatie

Wat vindt u in deze brochure?

Wat vindt u in deze brochure? Wat vindt u in deze brochure? Een huis kopen doet u niet van de ene op de andere dag. Daarvoor komt er te veel bij kijken. Vaak is het een complex proces waarin u veel keuzes en afwegingen maakt. Misschien

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7

1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3. 2. De verschillende hypotheekvormen... 4. 3. Rente... 7 Hypotheekbrochure Inhoudsopgave 1. Professionele adviseurs die de tijd voor u nemen... 3 2. De verschillende hypotheekvormen... 4 3. Rente... 7 6. Belastingstelsel Wet IB 2001... 9 7. Hypotheekrente blijft

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!!

Doel van de cursus. Opzet cursus 26-6-2013 SLAGEN!!!!!!!!!!!! Doel van de cursus SLAGEN!!!!!!!!!!!! Opzet cursus Leren en herhalen (strakke planning) Ideale modus: 1 dag voorbereiden 1 dag aanwezig nalezen behandelde stof Op de dag belangrijke onderwerpen Valkuilen

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Een hypotheek die past bij uw leven Een eigen huis is een veilige basis. Een thuis waar je droomt en plannen maakt. Waar wordt gehuild en gelachen.

Nadere informatie

De Hypotheken- pocket

De Hypotheken- pocket De Hypothekenpocket Inhoud De aanbieding 3 Gang van zaken 3 Akkoordbevinding stukken 3 Internationale aspecten 3 Buitenlands onderpand 3 Buitenlandse nationaliteit 3 Securities activities voor Amerikanen

Nadere informatie

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken

Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken Basisinformatie en Algemene Voorwaarden ING Hypotheken U heeft een hypotheek aangevraagd bij de ING. Een hypotheek brengt aanzienlijke financiële

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 1-6-21 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur B.C.W.M. Keijser Stationsweg 42, 6711 PS, Ede 318-694577 info@keijser-partners.nl 1.

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Je eerste koopwoning

Je eerste koopwoning Je eerste koopwoning Voor het eerst een huis kopen is spannend. Niet alleen omdat het een grote aankoop is, maar ook omdat er veel zaken te regelen zijn. Je moet veel beslissingen nemen: waar wil je wonen,

Nadere informatie

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet

OPLEIDING. WFt Consumptief Krediet OPLEIDING WFt Consumptief Krediet OPLEIDING CONSUMPTIEF KREDIET Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 KREDIETVORMEN 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Verstrekkingsvorm 2 1.2.1 Goederenkrediet

Nadere informatie

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24

1-1 1-1 2-3 2-5 2-5 2-6 2-6 2-6 2-6 2-7 2-8 2-9 2-9 2-11 2-12 2-13 2-14 2-14 2-14 2-15 2-16 2-16 2-17 2-18 2-18 2-19 2-20. Index Index 2-21 2-23 2-24 Inhoudsopgave Hypotheekwijzer Inleiding Inleiding Organisatie Florius 1-1 1-1 De Hypotheken van Florius De Hypotheken van Florius Extra mogelijkheden 4-1 4-1 De Hypotheek Terugbetalen hypotheek Tweede

Nadere informatie

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES

PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES PERSOONLIJK HYPOTHEEKADVIES Datum: 31-3-213 Bestemd voor: de heer Voorbeeld en mevrouw Voorbeeld Uw hypotheekadviseur A.J. Punt Middenweg 344, 197 TZ, AMSTERDAM 2 463299 info@profinance.nl 1. Inleiding

Nadere informatie

Persoonlijk Financieel Plan

Persoonlijk Financieel Plan Makelaardij, Hypotheken, Financiële Planning, Sparen & Beleggen, Pensioenen, erzekeringen Persoonlijk Financieel Plan De heer T Voor Mevrouw K.M.H. Beeld Leuke straat 1 1234 AB VENLO VENLO, 12 mei 2010

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening. Beschrijving Kenmerken en Risico s. Dienstverleningsdocument - Algemeen

Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening. Beschrijving Kenmerken en Risico s. Dienstverleningsdocument - Algemeen Algemene en Bijzondere Voorwaarden Dienstverlening & Beschrijving Kenmerken en Risico s & Dienstverleningsdocument - Algemeen Juli 2013 Inhoudsopgave pag. I. Voorwaarden dienstverlening A. Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie