Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkend Hypotheekadviseur (SEH)"

Transcriptie

1 OPLEIDING Erkend Hypotheekadviseur (SEH)

2 OPLEIDING ERKEND HYPOTHEEKADVISEUR DEEL 1 HYPOTHECAIR KREDIET ALGEMEEN

3 Lindenhaeghe, februari 2012 i Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 DE HYPOTHEEKMARKT Woonuitgaven Huursector Koopsector De markt voor woningen Overwegingen bij het aankopen of huren van een woning De hypotheekmarkt De vraagkant van de hypotheekmarkt De keuze van de hypotheekverstrekker De aanbodkant van de hypotheekmarkt Distributie van hypotheken Productontwikkeling Funding en matching Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 11 2 EIGENDOMSRECHT Het begrip eigendom Eigendom, bezit en houderschap Relatief en absoluut recht Beperkingen Wijze van eigendomsverkrijging Private en publiekrechtelijke gebruiksbeperkingen op eigendom Gedeeld eigendom Timesharing Cascohuur Verkoop economisch eigendom Lease Huurkoop Goederenrecht Vruchtgebruik Het recht van erfpacht Het recht van opstal Appartementsrechten Coöperaties Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 27 3 HYPOTHEEKRECHT EN HYPOTHEEKAKTE Inleiding pand en hypotheek 29

4 3.1.1 Kenmerken van pand en hypotheek Pandrecht Vormen van pandrecht Verpanding van toekomstige zaken Bevoegdheden van de pandhouder Recht van hypotheek Hypotheek Zuivering Rangorde Bevoegdheden van de hypotheekhouder Verhaal door de hypotheekhouder Hypotheekstellingen Vaste hypotheek De krediethypotheek De bankhypotheek De hypotheekakte Gebruikelijke bedingen in de hypotheekakte Passeren akte Inschrijving akte Uittreksels naar notaris, geldverstrekker en klant Aanvullende zekerheden Hoofdelijke medeaansprakelijkheid Borgstelling Garantie Bijpandstelling Medeonderzetting Verpanden polis Hypothecairbelangverzekering Zekerheden bij overbrugging Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 50 4 KOOP VAN DE EIGEN WONING Koop en verkoop onroerende zaken De makelaar Onderzoek makelaar Verkoop woning De koopovereenkomst Juridische bepalingen De inhoud van de koopovereenkomst De gegevens van de koper en de verkoper De gegevens van de onroerende zaak Garanties in de koopovereenkomst Ontbindende voorwaarden 60 Lindenhaeghe, februari 2012 ii Inhoudsopgave

5 4.2.7 Overige aspecten De notaris De transportakte Taxatierapport Waarden taxatierapport Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 70 5 WET INKOMSTENBELASTING Boxenstelsel Overzicht heffingsgrondslag en verschuldigde inkomstenbelasting heffingsgrondslag Individuele belastingheffing Box 1: werk en woning Belastbare winst uit onderneming De werknemer in de loon- en inkomstenbelasting Belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden Belastbare inkomsten uit periodieke uitkeringen en verstrekkingen Belastbare inkomsten uit eigen woning Uitgaven voor inkomensvoorzieningen Tarief Box 2: aanmerkelijk belang Box 3: sparen en beleggen De vermogensrendementsheffing Bezittingen Schulden Waardering Persoonsgebonden aftrek Heffingskorting Algemene heffingskorting Arbeidskorting Inkomensafhankelijke combinatiekorting Levensloopverlofkorting Ouderschapsverlofkorting Doorwerkbonus Ouderenkorting Korting voor maatschappelijke beleggingen, directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen Bijzondere onderwerpen Berekening belastbaar inkomen Voorlopige teruggave Zelftoets Antwoorden Zelftoets 94 Lindenhaeghe, februari 2012 iii Inhoudsopgave

6 Opgaven 96 6 INKOMSTENBELASTING EN DE EIGEN WONING Het eigenwoningbegrip De aard van de woning Het gebruik De juridische en economische verhouding Inkomsten uit de eigen woning Inleiding Eigenwoningforfait Eigenwoningforfait bij woning in aanbouw en woning in de verkoop Gezamenlijk eigendom van de woning Huuropbrengst van de eigen woning Uitbreiding begrip eigen woning Verhuizing Echtscheiding Opname in AWBZ-inrichting Uitzending Overige bepalingen met betrekking tot de eigen woning als hoofdverblijf Niet meer dan één hoofdverblijf Partners De aftrekbare kosten Algemeen Renteaftrek voor een verbouwing Verbouwing: financiering vooraf Verbouwing: financiering achteraf Renteaftrek bij een nieuwbouwwoning Tweejaarsperiode Meefinancieren renteverlies tijdens de bouw Gemengde leningen Wat is een gemengde lening? Het aflossen van een gemengde lening Inperkingen van de in de Wet IB 2001 genoemde aftrekbare kosten Rente van schulden nadat 30 jaar lang voor die schuld rente is betaald Leegstaande woning als gevolg van aankoop of verkoop Bijleenregeling Vervreemdingssaldo Eigenwoningreserve Partners Twee eigen woningen Beschikking Inkortingsregeling Vooruitbetaalde rente Afsluitprovisie Boeterente Overzicht aftrekbare kosten 131 Lindenhaeghe, februari 2012 iv Inhoudsopgave

7 Lindenhaeghe, februari 2012 v Inhoudsopgave 6.14 Aftrek bij geen of geringe eigenwoningschuld Monumentenpanden Voorlopige teruggave Overige belastingen ter zake van de eigen woning Overdrachtsbelasting Onroerendezaakbelasting Milieuheffingen Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven AFLOSSINGSVORMEN Inleiding De verschillende aflossingsvormen Lineaire hypotheek Annuïteitenhypotheek Vergelijking lineaire en annuïtaire aflossing Levenhypotheek Spaarhypotheek Beleggingshypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Effectenhypotheek (zuivere beleggingshypotheek) De aflossingsvrije hypotheek Groene hypotheek De keuze van de aflossingsvorm op basis van het klantprofiel Bijzonderheden bij hypothecaire leningen Uitgestelde aflossing Tophypotheken Tweede hypothecaire leningen Depotconstructies Overbruggingskredieten Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven HYPOTHEEKRENTE Inleiding Nominale en effectieve rente De rentevaste periode Beschikbaar budget en het carrièrepatroon Hoogte van de rentestand Verwachtingen over de ontwikkeling van de rente 179

8 8.4 Renteconstructies Rentebedenktijd Rentemiddelingsconstructie Rentemiddeling bij verhoging hypotheek Rentedrempelconstructie Overstapconstructie Meeneemconstructie Loonvastconstructie Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven NATIONALE HYPOTHEEK GARANTIE Wat is NHG? Geschiedenis Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) De borgtocht Standaardovereenkomst van borgtocht Geldlener en NHG Toetsing aan NHG-normen Kosten voor eigen woning Inkomsten van de lener Toepassing NHG Buitenlands belastingplichtigen Rente van een deel van de lening niet fiscaal aftrekbaar Extra premiestorting Overige normen van de NHG Woning moet hoofdverblijf zijn Identiteitsbewijs/verblijfsvergunning Toetsing BKR Aflossingsvrij deel van de lening Taxatierapport Bouwkundig rapport bij aankoop Erfpachtovereenkomst Betalingstermijnen Overlijdensrisicoverzekering Woonlastenfaciliteit Tijdelijke verhuur Aflossingsproblemen Melding van achterstand Gedwongen onderhandse verkoop Executoriale verkoop Indiening van het verzoek tot betaling van een verlies Bepaling van het verlies Het dossier 222 Lindenhaeghe, februari 2012 vi Inhoudsopgave

9 Lindenhaeghe, februari 2012 vii Inhoudsopgave 9.7 Zelftoetsvragen Antwoorden Zelftoets Opgaven PERSONEN- EN FAMILIERECHT Inleiding Ongehuwd samenwonen Het einde van de samenleving Huwelijk Tijdens het huwelijk Het einde van het huwelijk Huwelijksvermogensrecht Inleiding Gemeenschap van goederen Huwelijkse voorwaarden De wettelijke stelsels Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven ERFRECHT EN SUCCESSIEWET Begrippen Wettelijk erfrecht Bloedverwantschap Aanverwantschap De wettelijke verdeling De geldvordering van de kinderen De omvang van de vordering Vormen van acceptatie van een nalatenschap Schulden van de nalatenschap Groepen erfgenamen Groep Groep Groep 3 en Wilsrechten Legitieme portie Het testament Testamentvormen Successiewet Tarieven Vrijstellingen Partnerbegrip Levensverzekeringen bij overlijden 266

10 Antimisbruikbepalingen Aangifte Erven De verkrijging Levensverzekeringen Aangifte Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven LEVENSVERZEKERINGEN Definitie van de levensverzekering %-vereiste Indeling levensverzekeringen Garantie- en beleggingsverzekeringen Garantieverzekeringen Beleggingsverzekeringen Redenen om een levensverzekering te sluiten De kapitaalverzekering Vormen Verzekerd kapitaal De kapitaalverzekering eigen woning (KEW) De levensverzekeringsovereenkomst Wilsovereenstemming Handelingsbekwaamheid De bepaalbaarheid De geoorloofde afspraak Partijen Verzekeraar Verzekeringnemer Verzekerde Begunstigde Totstandkoming van de overeenkomst Aanbod en acceptatie Medische acceptatie Beperkingen van de dekking De polis De ingang en de omvang van de dekking De rechtspositie van de verzekeringnemer Afkoop Premievrijmaking; niet meer betalen van de premie Belening Verzwijging en mededelingsplicht van de verzekeringnemer Levensverzekering en erfbelasting Erfrechtelijke verkrijging 302 Lindenhaeghe, februari 2012 viii Inhoudsopgave

11 Lindenhaeghe, februari 2012 ix Inhoudsopgave Kruislings afsluiten van risicoverzekeringen Huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontract Finaal verrekenbeding Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven KAPITAALVERZEKERINGEN EN BANKSPAREN Kapitaalverzekering eigen woning Algemene vereisten Fictieve uitkering De omvang van het voordeel De vrijstelling bij de berekening van het voordeel uit de KEW Berekening rente-element bij toepassing vrijstelling Omzetting van kapitaalverzekeringen eigen woning KEW en verhuizing KEW en echtscheiding Het premiedepot Op 31 december 2000 bestaande kapitaalverzekeringen Overgang van box 3 naar box Banksparen Waarom invoering van banksparen? Wat is banksparen voor de eigen woning? Voorwaarden SEW en BEW Vrijstellingen Fictieve uitkering Uitruil en inbreng SEW/BEW en KEW Inbreng van een gewone spaarrekening of gewoon beleggingrecht SEW/BEW en erfbelasting Spaarhypotheek Verschillen en overeenkomsten tussen KEW en SEW/BEW Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven Aanvullende opgaven Uitwerking van de aanvullende opgaven WIA EN WW Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) Nog recht op een WAO-uitkering Hoogte van de WAO-uitkering in het kort Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Wanneer is er recht op een WIA-uitkering Vaststellen mate van arbeidsongeschiktheid De hoogte van de WIA-uitkering 347

12 Aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Overlijdensuitkering Werkloosheidswet Wanneer recht op WW-uitkering? De duur en hoogte van de WW-uitkering Herleving van de uitkering Voortzetting pensioenopbouw tijdens WW Opstarten eigen onderneming tijdens WW Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven BELEGGEN Inventarisatie en analyse Beleggingsdoelen van de klant Beleggingshorizon van de klant De financiële positie van de klant De fiscale positie van de klant De kennis en ervaring van de klant Risicoprofiel van de klant Assetallocatie Risicoreductie Rendementsinformatie Het gemiddelde; het meten van rendement Assets Liquiditeiten Obligaties Aandelen Vastgoed Beleggingsinstellingen Beleggingsinstellingen in aandelen Beleggingsinstellingen in obligaties Vastgoedfondsen Mixfondsen Open-end- en closed-end-beleggingsinstellingen Kosten van beleggingsinstellingen Modelportefeuilles Wijzigen portefeuille Situatieverandering Scheefgroei Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 400 Lindenhaeghe, februari 2012 x Inhoudsopgave

13 Lindenhaeghe, februari 2012 xi Inhoudsopgave 16 INFORMATIEVERSTREKKING EN INVENTARISATIE Advisering Execution only Advies Informatiefases Precontractuele fase Postcontractuele fase Commissie-De Ruiter De woekerpolis Modellen commissie-de Ruiter Kostenstructuur Extra informatie Financiële bijsluiter Provisieregels en beloningstransparantie Nieuwe regels door invoering Wft Nieuwe regels met betrekking tot provisie Klantprofielen De persoonsgegevens De inkomens- (en uitgaven)positie van de klant De vermogenspositie van de klant Kennis en ervaring van de klant Wensen van de klant Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven DE AANVRAAG, BEOORDELING EN VERSTREKKING Aanvraagformulier hypothecaire lening Persoonsgegevens Inkomensgegevens Gegevens met betrekking tot de partner Gegevens met betrekking tot het onderpand Verstrekkingsnormen Andere zekerheidsvormen De rentestand Hypotheekgegevens Overige gegevens Ondertekening Gegevens adviseur Aanvraag levensverzekering Beoordeling Beoordeling op basis van inkomen Beoordeling op basis van onderpand Beoordeling op basis van moraliteit en integriteit De offerte 450

14 Gedragscode Hypothecaire Financieringen Regelgeving Europa Inhoud offerte Geldigheidsduur offerte Algemene voorwaarden Ondertekening Benodigde stukken Onderpand Inkomen Legitimatie Betaling Overige financiële verplichtingen Echtscheiding Informatieverstrekking vooraf Voortgang tot passeren en inschrijving Bankgarantie Keuze notaris door de klant Stukken van geldverstrekker naar notaris Voorbereiding door de notaris Geld naar de notaris Passeren akte en uitbetaling gelden Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven MUTATIES EN BEHEER Dossiervorming en informatieverstrekking Beheer van het dossier Informatieverstrekking aan de klant Mutatiemomenten Herziening rentevaste periode Verhuur onderpand Aflossingsvrij maken lening of verlagen aflossing/premie Gedeeltelijk aflossen van de lening Gehele aflossing lening Verhuizing Overlijden Echtscheiding Bijzonder beheer Betalingsregelingen Inhoudingen op het loon Opeising van de lening Beslag Gedwongen verkoop Surseance van betaling en faillissement 480 Lindenhaeghe, februari 2012 xii Inhoudsopgave

15 Surseance van betaling Schuldsanering Faillissement Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven VERZEKEREN EN WONEN Opstalverzekering Extra uitgebreide opstalverzekering Meest uitgebreide opstalverzekering Indexering Inboedel Gewone inboedelverzekering De extra uitgebreide inboedelverzekering De meest uitgebreide inboedelverzekering Beperkingen Vaststellen van de verzekerde som Oververzekering Onderverzekering Dubbelverzekering Samenloop De verzekeringspolis Inkomensverzekering Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheidsrente Woonlastenbeschermer Assurantiebelasting Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN Inleiding Redenen aanpassen Gedragscode AFM en de Gedragscode Belangrijkste wijzigingen Invoering regels Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven 521 Lindenhaeghe, februari 2012 xiii Inhoudsopgave

16 21 PUBLICATIE RAPPORT VERVOLGONDERZOEK HYPOTHEKEN VAN AFM Inleiding Leidraad 1: Een goed hypotheekadvies Kennismaken Beeldvorming Oplossing (advies) Nazorg Leidraad 2: Verantwoorde woonlasten Leidraad 3: Opbouw van het vermogen Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij pensionering Leidraad 4: De rentevastperiode Leidraad 5: Oversluiten Leidraad 6: Risicoverzekeringen Inleiding Bestaande voorzieningen Advies omtrent overlijdensrisico Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Leidraad 7: Fiscaliteiten Inkomenssituatie en fiscale gevolgen bij echtscheiding Zelftoets Antwoorden Zelftoets Opgaven CAPITA SELECTA Kostentransparantie Kostenverklaring Nominale kostentransparantie Kostentransparantie bij vermogensopbouw De kredietcrisis en funding Oorzaken kredietcrisis Funding Zelftoets Antwoorden Zelftoets 567 Lindenhaeghe, februari 2012 xiv Inhoudsopgave

17 1 DE HYPOTHEEKMARKT In dit hoofdstuk komt de Nederlandse woning- en hypotheekmarkt aan de orde. De Nederlandse woningmarkt wordt kort beschreven. Bovendien worden de verschillende overwegingen bij het kopen of huren van een woning onder de loep genomen. Vervolgens bespreken we een aantal algemene aspecten met betrekking tot de Nederlandse hypotheekmarkt. De vraag- en aanbodzijde van de hypotheekmarkt en de ontwikkeling van hypotheekproducten in de afgelopen jaren komen aan bod. Het algemene doel van dit hoofdstuk is het verstrekken van een algemene introductie in de wereld van de hypotheek en het eigen huis. Een introductie die in latere hoofdstukken verder wordt uitgediept en uitgewerkt. Na bestudering van dit hoofdstuk bent u in staat om: invulling te geven aan het begrip woonlasten; de overwegingen te benoemen bij het beantwoorden van de vraag kopen of huren; onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën vragers op de hypotheekmarkt; onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën aanbieders op de hypotheekmarkt wat betreft de rol, werkwijze en marktbenadering en de gangbare distributiekanalen; aan te geven welke aspecten een rol spelen bij de keuze voor een hypotheekverstrekker; een uiteenzetting te geven over de wijze waarop het product woninghypotheken zich in de laatste jaren heeft ontwikkeld; de theoretische samenhang tussen vraag en aanbod en prijsvorming uit te leggen. 1.1 WOONUITGAVEN Huursector De woonconsumptie bij mensen die een woning huren, wordt uitgedrukt in het bedrag van de basishuur. De basishuur bestaat uit de kale huur en de servicekosten (zoals verwarming, verlichting en schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten of kosten van de huismeester). Wat niet binnen het begrip basishuur valt, zijn de uitgaven die het gebruik van de woning met zich meebrengen (bijkomende woonuitgaven), zoals de nutsvoorzieningen (gas, water en licht). Wanneer er recht is op huurtoeslag en dit wordt afgetrokken van de basishuur, resteert de netto huur. De laatste tien jaar is het gemiddeld aan de huurwoning besteed bedrag aanzienlijk gestegen. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

18 1.1.2 Koopsector De bruto woonuitgaven worden voor kopers grotendeels bepaald door de hypotheeklasten. Om en nabij de 85% van de woningeigenaren heeft een hypotheek. Tot de bruto woonuitgaven behoren verder de opstalverzekering en eventueel verschuldigde erfpacht. Het verschil tussen de netto woonuitgaven en de bruto woonuitgaven ontstaat door de fiscale effecten. Onder de bijkomende woonuitgaven vallen bijvoorbeeld de rioolrechten, onroerendezaakbelasting en de nutsvoorzieningen. Net als bij de huursector is de laatste tien jaar het gemiddeld aan de koopwoning besteed bedrag flink toegenomen De markt voor woningen De markt voor woningen is gedefinieerd als de markt voor koop- en huurwoningen. We richten ons voornamelijk op de markt voor koopwoningen, omdat deze sector voor dit hoofdstuk het meest relevant is. Op de markt voor koopwoningen is er sprake van een markt van vraag en aanbod. De totstandkoming van de prijs van koopwoningen is hier voornamelijk van afhankelijk. Daarnaast wordt er een aanzienlijke invloed toegekend aan de hypotheekrente. De hypotheekrente is zo belangrijk, omdat het grootste gedeelte van de kopers van huizen een hypotheek nodig heeft om het huis te kunnen kopen. Als de hypotheekrente laag is, zorgt dit ervoor dat lenen goedkoper wordt. Hierdoor zijn mensen eerder geneigd te lenen dan wanneer de hypotheekrente hoog zou zijn, omdat de hypotheeklasten in het laatste geval hoger zijn. Een lagere hypotheekrente kan de vraag naar hypotheken, en dus naar woningen, stimuleren waardoor er waardestijgingen optreden op de koopmarkt. Het economische klimaat is een andere waardebepalende factor. Ook kan er gedacht worden aan beslissingen van de politiek als nevenfactor. Zo zou bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) afschaffen van de hypotheekrenteaftrek op zich een waardedrukkend effect hebben. Ook is voor te stellen dat als huren als alternatief voor kopen aantrekkelijker gemaakt wordt (bijvoorbeeld de huurtoeslag verhogen), dit de gemiddelde prijs op de markt voor koopwoningen drukt. De stand van de woningmarkt kan getypeerd worden als een kopersmarkt of een verkopersmarkt. Wanneer er sprake is van een kopersmarkt is er een relatief groot aanbod van woningen en een relatief kleine vraag. In een kopersmarkt kan het verstandig zijn om, bij verhuizing, de bestaande woning eerst te verkopen, alvorens een nieuwe woning te kopen. De kopers hebben het als het ware voor het zeggen. Van de omgekeerde situatie spreken we bij een verkopersmarkt. In een dergelijke situatie is het verstandig om, bij verhuizing, eerst een nieuwe woning te kopen, alvorens een bestaande woning te verkopen. Een verkopersmarkt heeft over het algemeen een stuwende werking op de prijs van woningen. De verkopers hebben het als het ware voor het zeggen. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

19 1.2 OVERWEGINGEN BIJ HET AANKOPEN OF HUREN VAN EEN WONING Bij de beslissing een woning te kopen of te huren is een groot aantal factoren van belang. Uiteraard is bij veel mensen de emotie die ze bij een bepaalde woning voelen doorslaggevend. Er kan nog een aantal andere (rationele) overwegingen aan de koop ten grondslag liggen. De factoren die hierbij een rol spelen zijn: lastenrisico: de lasten van een koper zijn over het algemeen grilliger dan de lasten van een huurder (heeft te maken met een periodieke huurverhoging). De wijzigingen van de lasten van een koper kunnen te maken hebben met een rentewijziging (renterisico), een wijziging in het fiscale regime, overige te betalen belastingen in verband met de woning, onderhoud, wijzigingen van premies voor opstal of levensverzekeringen, enzovoort; kosten bij verhuizing: de kosten bij verhuizing liggen voor een koper aanzienlijk hoger dan voor een huurder, omdat de koper onder meer te maken heeft met de kosten koper (overdrachtsbelasting en transportaktekosten) en eventueel financieringskosten (hypotheekaktekosten, afsluitprovisie en taxatiekosten); vermogensrisico: de koper loopt een vermogensrisico, dat wil zeggen dat hij het risico loopt dat wanneer hij zijn woning op enig moment verkoopt, de opbrengst van de woning lager is dan de hoogte van zijn hypotheekschuld en dus met een restantschuld blijft zitten; volgorderisico: een koper loopt een volgorderisico, wat inhoudt dat hij tijdelijk extra lasten kan hebben rondom een verhuizing. Dit kan voorkomen wanneer hij een nieuwe woning heeft gekocht, maar zijn oude woning nog niet heeft verkocht en derhalve de lasten van twee woningen draagt. Andersom kan ook een volgorderisico gelopen worden doordat de oude woning al verkocht is, maar de nieuwe woning nog niet geleverd of aangekocht is. In dat geval moeten er kosten gemaakt worden voor tijdelijke woonruimte en/of opslag; bezitsvorming: een koper bouwt door middel van zijn eigen woning over het algemeen bezit op (aflossing lening en toename waarde woning), een huurder niet; woongenot: de gemiddelde koper heeft meer woongenot dan de gemiddelde huurder. Dit heeft ermee te maken dat een koper eerder geneigd is zijn woning volledig aan te passen aan zijn woonwensen en hiervoor bereid is te investeren. Het is immers zijn eigendom. Een huurder moet in bepaalde gevallen aangebrachte verbeteringen zelfs weer verwijderen, omdat hij zijn woning in dezelfde staat moet opleveren als toen hij de woning betrok. Dat veroorzaakt een remmend effect op veranderingen die een bewoner zal aanbrengen en dus ten laste gaat van het woongenot. Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

20 OPGAVE 1 Wat is een positieve factor die een rol speelt bij de aankoop van een woning? a. Kosten bij verhuizing. b. Verkooprisico. c. Woongenot. 1.3 DE HYPOTHEEKMARKT Een goede manier om de hypotheekmarkt te analyseren is deze onder te verdelen in de vraag- en de aanbodkant. In paragraaf De vraagkant van de hypotheekmarkt worden de verschillende typen vragers van hypotheken behandeld. Dit gebeurt in paragraaf De aanbodkant van de hypotheekmarkt met de aanbieders De vraagkant van de hypotheekmarkt Voor de vragers is het essentieel een hypotheek te verkrijgen om een woning te kopen. Aan de vraagkant zijn de volgende typen vragers te onderscheiden: starters. Deze mensen kopen voor het eerst in hun leven een eigen woning en sluiten een hypothecaire lening af. doorstromers. Deze groep personen is al in het bezit van een eigen woning, maar wil deze vervangen door een andere woning te kopen. omzetters. Uitgangspunt van de omzetting is dat de huidige eigen woning het onderpand blijft. Een omzetting is het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening of het wijzigen van de huidige hypothecaire lening. Voorbeelden hiervan zijn: veranderen van geldgever (oversluiten), tussentijds of aan het einde van de rentevaste periode verlengen van hypothecaire lening (vernieuwen), verhoging van hypothecaire lening, een tweede hypotheek willen voor bijvoorbeeld woningverbetering, enzovoort. OPGAVE 2 Joris Kats verkoopt zijn woning niet. Hij verandert wel van geldverstrekker. Wat voor type vrager is Joris op de hypothekenmarkt? a. Doorstromer. b. Omzetter. c. Starter. Deze segmentering van de vraagkant van de markt voor hypothecaire leningen is een eerste indeling. Er is segmentering op meerdere terreinen mogelijk (gezinsgrootte, inkomen, leeftijd). Voor de aanbieders van hypotheken is deze Lindenhaeghe, februari Hypothecair Krediet Algemeen

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2)

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) 1. Wat is een kenmerk van een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Niet dromen, maar doen

Niet dromen, maar doen Hypotheken Niet dromen, maar doen Hypotheken Een eigen woning is een droomwens voor velen! Hoe ziet uw droomhuis eruit, waar moet het staan? Voordat u het huis van uw dromen uw eigendom kunt noemen, valt

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN

MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN MODEL CHECKLIST AFM RAPPORT KWALITEIT ADVIES EN TRANSPARANTIE BIJ HYPOTHEKEN 1.a Oversluiten Algemeen Vormt het eventueel oversluiten van de hypotheek een adequaat antwoord op de door de consument geuite

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen,

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop

Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop Checklist Eigen woning Van aankoop tot verkoop 1. Aankoop van de eigen woning De inkomstenbelasting heeft een speciale fiscale regeling voor eigenwoningbezitters (de zogenoemde eigenwoningregeling). Men

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening

Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening Aanvraagformulier Tweede hypotheek, meeneemhypotheek, opname uit hogere inschrijving Direktbank Praktijkvoorziening adviseur contactpersoon telefoon fax offerte sturen aan adviseur klant(en) Personalia

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL GEHEEL DE NAZORG MET ONS SERVICE ABONNEMENT Bij het zoeken naar de juiste hypotheek worden niet alleen veel gegevens gebruikt. Ook (en misschien wel met name) wordt maximaal

Nadere informatie

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij

GMAC Star * for Life. de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * for Life de hypotheek tot 125% aflossingsvrij GMAC Star * FOR LIFE. VOOR BETAALBAAR WOONPLEZIER. Een leven lang plezierig wonen U hebt een eerste of opvolgende koopwoning op het oog. Of uw

Nadere informatie

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV

Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Hypotheek adviestraject Vuysters Financiele Diensten BV Vuysters Financiële Diensten helpt bij een goed hypotheekadvies Het aangaan van een hypothecair krediet is een belangrijke beslissing. De kosten

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015

Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 Toelichting bij de fiscale jaaropgave 2015 U heeft de fiscale jaaropgave van uw hypotheek bij WestlandUtrecht Bank ontvangen. Hierin staan de fiscale gegevens

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst van A tot Z

Verklarende woordenlijst van A tot Z Verklarende woordenlijst van A tot Z Afkoopwaarde Het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van uw levensverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van uw verzekering

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u?

Grip op uw Vermogen. Aflossen, waarom goed voor u? Aflossen, waarom goed voor u? Agenda 1. Even voorstellen 2. Aanleiding presentatie 3. Hypotheken: hoe zit het ook alweer? 4. Waarom aflossen? - Voor uzelf - Voor uw kinderen - Voor later 5. Hoe werkt aflossen?

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE Uw huidige, financiële situatie is het startpunt van een advies. Door een goede inventarisatie van uw huidige situatie krijgen wij inzicht in uw huidige, getroffen voorzieningen.

Nadere informatie

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING

Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken. Hypotheken VRIELING Verzekeringen Makelaardij Hypotheken Pensioenen Employment Benefits Bankzaken Hypotheken VRIELING A D V I E S G R O E P Vrieling Hypotheken Een hypotheek afsluiten is een belangrijke financiële beslissing.

Nadere informatie

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig.

Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Uw Klantprofiel Binnenkort hebt u een afspraak met één van onze adviseurs. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van u nodig. Waarom een Klantprofiel? Het Klantprofiel heeft als doel

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u?

UW KLANTPROFIEL ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF. Welke verwachtingen in de toekomst hebt u? UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid met

Nadere informatie

Begrippenlijst hypotheken

Begrippenlijst hypotheken Begrippenlijst hypotheken A Afkoopwaarde Dit is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een levensverzekering. De afkoopwaarde is afhankelijk van de op dat moment opgebouwde waarde

Nadere informatie

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken

Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken Een huis met een restschuld, kunt u dit voorkomen? www.zichtadviseurs.nl/hypotheken De huizenprijzen zijn in Nederland sinds 2008 flink gedaald. Dat is goed nieuws voor starters die een huis willen kopen.

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen

KLANTPROFIEL VOOR 2 personen UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig.

Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. het klantprofiel Binnenkort heb je een afspraak met één van onze adviseurs. Om je goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij informatie van je nodig. Waarom een klantprofiel? Het klantprofiel heeft als

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Woning kopen van Kennemer Wonen

Woning kopen van Kennemer Wonen Woning kopen van Kennemer Wonen Ga ik een huis kopen of huren? Dat is een vraag die serieuze aandacht verdient. Kopen heeft voordelen, maar ook nadelen. En dat geldt natuurlijk ook voor huren. In deze

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken

Een hypotheek die past bij uw leven. Aegon Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 Aegon Annuiteiten Hypotheek 8 Aegon Lineaire Hypotheek 9 Aegon Bankspaarhypotheek 10 Aegon SpaarHypotheek

Nadere informatie

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en

Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper.

Bankgarantie De bank staat hiermee borg voor de borgsom die de koper schuldig is aan de verkoper. A Aflossingsvrije hypotheek U leent geld waarbij u, in principe, geen aflossingsverplichting heeft. U betaalt rente over de lening gedurende de looptijd van de lening. De hoogte van wat u maximaal kunt

Nadere informatie

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen.

Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. Hypotheekgids 2014 Inleiding Wie in 2014 een eigen woning heeft of graag een woning wil kopen, moet rekening houden met een aantal ontwikkelingen. De wijzigingen op het gebied van hypotheek en wonen zijn

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet?

Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? CHECKLIST: AFTREKBARE KOSTEN EIGEN WONING Wat kunt u wanneer als aftrekposten voor uw huis opvoeren? En wat niet? Ooit, in een nog niet eens zo ver verleden, waren hypotheekrente en bijbehorende kosten

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren

Een eigen huis. mogelijkheden voor kopen of huren Een eigen huis mogelijkheden voor kopen of huren Een woning kopen of huren? Verschillende verantwoordelijkheden Wilt u een woning kopen of een woning huren? Dat is een afweging die u maakt. Een van de

Nadere informatie

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel.

Inventarisatielijst. Personalia Naam. Adres. Postcode en woonplaats. Telefoonnummer thuis. Telefoonnummer werk. Telefoonnummer mobiel. Inventarisatielijst Personalia Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer thuis Telefoonnummer werk Telefoonnummer mobiel Geboortedatum Geslacht Emailadres Burger Servicenummer (Sofi-nummer) Soort

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Geschreven door Simone Kamberg Bijna alle Nederlanders blijven, nadat ze een hypotheek hebben afgesloten, bij dezelfde hypotheekverstrekker. Op dit moment, met het huidige extreem

Nadere informatie

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf

Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Bijlage 1: Annuïteitentabel bij betaling maandelijks achteraf Rente per maand 240 maanden 300 maanden 360 maanden 0,3333 165,0219 189,4525 209,4612 0,3417 163,5958 187,4857 206,9543 0,3500 162,1874 185,5486

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie