FEDERALE BELEIDSVERKLARING LUIK ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FEDERALE BELEIDSVERKLARING LUIK ENERGIE"

Transcriptie

1 FEDERALE BELEIDSVERKLARING LUIK ENERGIE 17 oktober 2006

2 INHOUDSTAFEL Energie, pax energetica De elektriciteitsmarkt De gasmarkt Conclusies inzake elektriciteit en gas Nucleaire provisies Andere maatregelen die eerlang in voege treden... 6 Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 1

3 Energie, pax energetica Het energielandschap is het laatste decennium grondig gewijzigd. De Europese richtlijnen over de vrijmaking van de markt werden de voorbije jaren volledig in zowel federaal als gewestelijke wetgeving omgezet. Op 1 juli 2007, wanneer het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn markt openstelt, zal de volledige vrijmaking in België een feit zijn. Een aantal bedrijven hebben daarop niet gewacht en hebben reeds hun eerste stappen gezet op deze markt. Niet zonder succes. Om dit proces ook in de toekomst in goede banen te leiden, zal de regering enkele bijkomende maatregelen nemen. Zo heeft de regering, na de overname van Electrabel door SUEZ, in de Pax Electrica eisen gesteld aan de nieuwe groep om de vrijmaking op de Belgische elektriciteitsmarkt niet af te remmen. De afspraken zoals de verkoop van sites met een totale capaciteit van 1500 MW, het terugdringen van de positie van SUEZ in Elia of de paritaire samenstelling van het uitvoerend comité binnen Fluxys zijn momenteel in volle uitvoering. Door de nieuwe fusieplannen van SUEZ en GdF ziet het energielandschap in België een nog grotere verandering tegemoet. Wanneer de aangekondigde fusie zich realiseert, heeft dit immers een impact op alle niveaus van zowel de gasmarkt als van de elektriciteitsmarkt. Zo zal, binnen de gasmarkt, dergelijke fusie impact hebben op de aanvoer van gas, het transport van gas, de stockage, de distributie en de levering ervan. Ook de productie, de transmissie, de distributie en de levering van elektriciteit zullen door die fusie veranderingen ondergaan. In het bijzonder dient er gewaakt te worden over de bevoorradingszekerheid en het realiseren van concurrentie op de markt. Al is de toekomstige entiteit geroepen om zich Europees te ontwikkelen, haar markt en basisactiviteit zal ze vinden binnen een Frans-Belgisch geheel waarvan de Franse staat voor zo n 34 % aandeelhouder zal zijn en dus zal beschikken over een blokkeringsminderheid. Het is dan ook van belang dat de Belgische overheden, die geen enkele aandeelhouderspositie bekleden, zich ervan kunnen verzekeren dat de industriële beslissingen die zouden worden genomen passen in de doelstellingen inzake energiebeleid van het land en van elke deelstaat. Om die redenen zal de Belgische staat een golden share opeisen in de nieuwe groep om de Belgische belangen te vrijwaren in dezelfde mate als de Franse golden share voor de Franse belangen. Daartoe zal weldra een wetsontwerp worden ingediend in het Parlement. 1. De elektriciteitsmarkt. De productie op de elektriciteitsmarkt is een niet gereguleerde en dus vrije activiteit, die voor 90 % in handen is van de nieuwe fusiegroep. SUEZ-GdF zal een zeer gediversifieerd productiepark in handen hebben, gaande van nucleair over gas en steenkool als primaire energiebronnen naar hernieuwbare. SPE dat voor de fusie de enige concurrent was van SUEZ, wordt door de aangekondigde fusie mee deel van de groep, gezien GdF samen met Centrica 51% in handen heeft van SPE. De nieuwe groep heeft ook een voordeel bij de belevering van de gasgestookte centrales. Zowel SUEZ als GdF kunnen hun eigen gasgestookte elektriciteitscentrales voldoende en flexibel beleveren. Gezien de monopoliepositie op de gasmarkt moeten ook de andere eigenaars van gasgestookte centrales aankloppen bij SUEZ en GdF om gas te bekomen. Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 2

4 Om te vermijden dat SUEZ-GdF een monopoliepositie heeft, zal 30 % van de totale Belgische productiecapaciteit ( MW) verdeeld worden onder twee andere spelers. De ene speler, SPE, heeft vandaag reeds 9% van de productiecapaciteit in handen. Het probleem van SPE is dat zij een te weinig gediversifieerd portfolio heeft. Daarom, wordt de 100 MW die ze in Chooz hebben, geruild met 100 MW in Doel 3/4 en Tihange 2/3. Deze operatie moet rond zijn op 1 januari Anderzijds wordt de 4% mede-eigendom die SPE nu reeds heeft in de centrales Doel 3/4 en Tihange 2/3 verhoogd met een percentage dat overeenkomt met 250 MW extra. Daarenboven kan SPE lange termijncontracten afsluiten voor 285 MW en dit vanaf 1 juli Na 10 jaar kunnen deze contracten op vraag van SPE geconverteerd worden in mede-eigendom in Doel 3/4 of Tihange 2/3. Hierdoor zal de nucleaire capaciteit van SPE tegen uitzonderlijke voorwaarden meer dan verdrievoudigd worden en haar portfolio eenzelfde differentiatie vertonen als dat van Electrabel. De regering verwacht van SPE dat zij deze injectie zal gebruiken om een volwaardige concurrentie op de Belgische elektriciteitsmarkt te creëren en de prijzen voor de eindconsument in gunstige zin te doen evolueren. De andere speler is op dit moment nog onbekend, deze speler kan de 15% verwerven door onder meer door middel van een swap met Suez. Ook deze speler zal beschikken over een competitieve energiemix en er zal nadrukkelijk over worden gewaakt dat deze speler de concurrentie op de Belgische markt zal versterken. Ook de positie van België ten opzichte van de buurlanden wat betreft het productieniveau moet steeds in ogenschouw worden genomen. Op dit moment is België netto-importeur van elektriciteit. Dit betekent dat er een tekort is aan productie-installaties in ons land. De interconnecties zorgen ervoor dat er bijkomende capaciteit in België kan ingevoerd worden. Het systeem van toewijzing van capaciteit op de interconnectoren zal gewijzigd worden in een cross border intra-day systeem. Verder zal het probleem van de congestie opgelost worden via het bestaande panlateraaloverleg tussen de BENELUX-landen, Frankrijk en Duitsland, waarbij een regionale eengemaakte elektriciteitsmarkt het uiteindelijke doel is. Concrete doelstelling daarbij is ondermeer de congestie op de interconnectoren tussen deze landen wegwerken. Daarnaast is ook een studie aan de gang over de realisatie over een verbinding met de UK. Een ander middel om meer capaciteit beschikbaar te stellen op de markt, is een heffing op de onbenutte sites. Naarmate de onbenutte sites beschikbaar worden gesteld en op die manier de productiecapaciteit wordt versterkt, verkleint de belastbare basis van de heffing. Wat betreft de handel in elektriciteit dragen op dit moment enkel de interconnecties bij tot een minimale handelscapaciteit. De oprichting van BELPEX zal zorgen voor meer liquiditeit op de markt. De opmaak van de reglementen ter ondersteuning van de handel zijn in een finale fase, waardoor BELPEX tegen het eind van het jaar een feit zal zijn. Elia heeft voor de auxiliaire diensten (de diensten die onder andere zorgen voor het netevenwicht) een zekere capaciteit aan stroom nodig. Deze capaciteit is echter van een dergelijk volume dat enkel SUEZ deze kan leveren, dit betekent dat op deze markt de nieuwe fusiegroep een monopoliepositie heeft en dus ook prijszetter is. De federale regering werkt nu een nieuw systeem uit om de prijs van deze diensten die enkel door één producent aangeboden wordt, te matigen. Dit nieuwe systeem treedt in werking vanaf 1 januari 2007 en zal dus van kracht zijn voor de auxiliaire diensten vanaf Daarenboven is ook voorzien dat van zodra de andere spelers een zekere grootte hebben (minimum 2000 MW) zij nu ook kunnen meedingen om stroom te leveren in het kader van de auxiliaire diensten. Er zijn echter nog verticale effecten te melden van de aangekondigde fusie. SUEZ en GdF bevinden zich, gezien hun monopolie, in een pole position wat betreft de bevoorrading van hun gasgestookte elektriciteitscentrales. Ook kunnen zij dual fuel contracten aanbieden. Dit wil Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 3

5 zeggen dat zij zowel elektriciteits als gascontracten kunnen afsluiten waardoor zij vooral in het voordeel zijn op de markt van de kleine industriëlen en van de residentiële klanten. Door het feit dat Electrabel (nu opgenomen door SUEZ) de historische leverancier was, heeft SUEZ toegang tot quasi alle gevoelige informatie, gaande van meetgegevens per klant tot de prijzen die de concurrenten-leveranciers moeten betalen aan de nieuwe fusiegroep voor de elektriciteit en gas die de andere leveranciers aanbieden aan de residentiële klanten. De federale regering heeft voortdurend in overleg gestaan met de Europese Commissie, die in het kader van de fusie heeft ingegrepen in de gasmarkt. Electrabel zal de contracten voor haar eigen bevoorrading en haar residentiële klanten kunnen behouden, maar zal Distrigas, dan nog goed voor 2/3 van de oorspronkelijke capaciteit, moeten verkopen. Om de Belgische energiemarkt competitiever te maken, werd ook beslist tot het opmaken van lange termijncontracten voor energie-intensieve industrieën. Het is immers van belang dat deze bedrijven kunnen terugvallen op stabiele en voorzienbare prijzen, gezien energie een groot deel van het budget van een dergelijk bedrijf uitmaakt. Daarenboven zal er een werkgroep opgericht worden die de bevoorradingszekerheid van België en de uitvoering van de verschillende maatregelen van de Pax I en de Pax II - zodra die zal zijn afgerond - permanent zal opvolgen. In dat kader zijn twee evaluatiemomenten voorzien: een tussentijdse evaluatie op 31 december 2008 en een definitieve evaluatie op 31 december De regering wil dat de maatregelen die door de Europese Commissie zijn opgelegd en de bijkomende verbintenissen die SUEZ aan de regering heeft overgemaakt, voor een sterkere concurrentie op de Belgische markt zorgen. Dit moet ertoe leiden dat de internationale trend van stijgende prijzen in België wordt tegengegaan. Bovendien wil de regering dat in afwachting van de uitvoering van deze maatregelen, de elektriciteitsprijzen voor de residentiële klanten niet stijgen. Dit zal minstens tot 1 september 2007 het geval zijn. De prijzen kunnen maar worden vrijgelaten ten vroegste zes maanden na de uitvoering van de afspraken. België neemt daarmee een unieke positie in in de EU. Wat betreft het behouden van de nucleaire know how zal SUEZ ervoor zorgen dat er een studiestroom, waarvan het bedrag niet onder de 3 miljoen mag gaan, toegekend zal worden aan het SCK. 2. De gasmarkt De transit en het transport van gas zijn volledig in handen van SUEZ en GdF. In België is er geen concurrentie mogelijk gezien de 18 grenspunten (entry s) in handen zijn van de twee partijen. Zo is de pijpleiding Zeebrugge-Eynatten in handen van Distrigas & Co, SEGEO (de pijpleiding sgraevenvoeren-blaregnies) in die van Distrigas en GdF en Poppel-Blaregnies in die van Fluxys. Dit transport en transitnetwerk is constant verzadigd en er is weinig tot geen capaciteit beschikbaar. Stockage is belangrijk enerzijds voor de balancing en anderzijds voor de bevoorradingszekerheid. Op dit moment is er enkel stockage mogelijk in Loenhout waarover Fluxys het beheer heeft. Daarnaast beheert Fluxys LNG in Dudzele de Piek Shaving Facility die gelieerd is aan de Hub te Zeebrugge. De stockage te Loenhout is enkel geschikt voor de stockage van H-gas terwijl er in België geen stockagemogelijkheid is voor L-gas. Zowel de capaciteit van Dudzele als die van Loenhout is quasi volledig toegekend aan SUEZ en GdF. Voor de nieuwkomers is er op dit ogenblik enkel capaciteit beschikbaar in de buurlanden. De beste stockageplaatsen liggen in Frankrijk maar ook deze zijn grotendeels in handen van GdF. Recent is tussen Fluxys en Gazprom Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 4

6 een MOU gesloten om de haalbaarheid van de uitbreiding van de stockagemogelijkheden te onderzoeken. De Hub te Zeebrugge is volledig in handen van de nieuwe fusiegroep, hierdoor hebben ze vooral een voordeel op niveau van de toegang en van de back-up diensten. Vooral deze laatste diensten zijn sterk in prijs gestegen, waardoor de concurrenten van SUEZ-GdF dit als een extra marktbelemmering ondervinden. Distrigas heeft veel invloed op de functionering van de Hub, de capaciteitstoewijzing gebeurt door Distrigas & Co; dit vormt een probleem omdat deze dominante positie de concurrentie op de markt ondergraaft. Tot 31 maart 2007 heeft Distrigas alle capaciteit gereserveerd. Wanneer je als nieuwkomer geen toegang hebt tot de reservering dan is gaslevering aan Belgische klanten onmogelijk. Om ook hier concurrentie mogelijk te maken, heeft de Groep aan de Europese Commissie op 20 september 2006 remedies overgemaakt. De Belgische regering verwelkomt deze remedies. Distrigas zal worden verkocht, met uitzondering van de bevoorradings- en ECS-contracten van Electrabel. De nieuwe speler zal bijgevolg toegang krijgen tot het dubbele van de gascontracten van Electrabel. De technologie en de know how zal mee worden overgeheveld. Fluxys zal opgesplitst worden in twee delen: Fluxys (infrastructuur en netwerkbeheer) en Fluxys International (internationale activiteiten en de terminal). Fluxys zal de eigendom van de transit en de transportinfrastructuren onder zich krijgen (hieronder vallen onder andere de entry-points, de stockage). Het aandeel van SUEZ in Fluxys zal zich situeren tussen de 37,25 en de 44,5 %. Een gelijk aandeel wordt voorbehouden voor Publigas. De rest zal beschikbaar zijn op de beurs. Fluxys zal de houder zijn van de rechten over de toewijzing van de capaciteit en het beheer van alle gereguleerde infrastructuren (transport, transit, stockage en terminal) De LNG-terminal, de huberator en de pijpleidingen die buiten België gelegen zijn, worden ondergebracht bij Fluxys International. Enkel bij Fluxys International zal SUEZ nog een meerderheidsparticipatie behouden en dit enkel en alleen indien de uitbreiding van de LNG-terminal van 9 naar 18 Gm³ uitgevoerd wordt. Wanneer dit niet het geval is, worden privé-investeerders grotere aandeelhouders in Fluxys International. Publigas bekomt eveneens een blokkeringsminderheid in Fluxys International. Andere remedies zijn de creatie van nieuwe ingangspunten in de terminal, het ontwikkelen van nieuwe stockagecapaciteiten, de verbetering van de transparantieregels, de realisatie van de transfert van Distrigas&Co van Distrigas naar Fluxys, de transfert van het aandeel van GdF in de SEGEOpijpleiding naar Fluxys en de release door GdF van haar capaciteiten op de SEGEO-pijpleiding. 3. Conclusies inzake elektriciteit en gas België heeft een centrale ligging binnen Europa. Ook voor gas en elektriciteit moeten we van deze troef gebruik maken. In de Europese energiemarkt moet België de draaischijf blijven. Door nieuwe investeringen moeten we onze verbindingen met de buurlanden verbeteren en onze binnenlandse netten uitbreiden, onder meer om nieuwe productiecentrales te kunnen aansluiten. Dit vereist een positief investeringsklimaat. Tijdens deze legislatuur werd daartoe zowel de gaswet als de elektriciteitswet aangepast. Het komt er nu op aan tijdens dit laatste jaar van de legislatuur deze wijzigingen te implementeren via het nemen van de nodige uitvoeringbesluiten. Concreet betekent dit dat er meerjarentarieven voor het gebruik van de transportnetten zullen worden ingevoerd en dat de investeerders een marktconforme vergoeding krijgen. Meer investeringen in onze netten zal de bevoorradingszekerheid vergroten, leiden tot meer concurrentie en dus tot optimale prijzen voor de eindverbruiker. Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 5

7 4. Nucleaire provisies Er zal een juridische structuur opgericht worden die de greep van de Belgische staat op de provisies vergroot. Hierdoor wordt de controle van de Belgische staat op de nucleaire provisies versterkt én zal de Belgische staat erop toezien dat er meer investeringen gebeuren in België met de door Synatom verstrekte leningen, zonder dat de verantwoordelijkheid voor de nucleaire producent(en) wordt verkleind. De toewijzing van een deel van de leningen zal onder meer gebeuren naar projecten die leiden tot energiebesparing en hernieuwbare energie, dit in het kader van het engagement van de Regering om energiebesparende maatregelen te ondersteunen, zowel in de privé-sector (Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost) als voor de overheidsgebouwen (FEDESCO). Dit alles in het kader van een overeen te komen meerjarenplan en conform de afspraken met betrekking tot de rentabiliteit en de garanties die het beheer van de provisies regelen. 5. Andere maatregelen die eerlang in voege treden Vanaf 1 november zullen we met zijn allen biodiesel kunnen tanken, de quota zijn nu verdeeld; en op 1 oktober 2007 zal ook de bioethanolmarkt operationeel zijn. Op 1 januari 2007 zal het nachttarief in het weekend in voege treden voor alle gezinnen die een tweevoudige uurmeter hebben. Dit zal geen enkele repercussie hebben op het dagtarief. Daarnaast wordt een sociaal tarief ingevoerd beneden het commerciële tarief. Door de automatisering van de toekenning van dit sociaal tarief zullen veel meer rechthebbenden bereikt worden zonder dat zij daarvoor zelf stappen moeten zetten. Dit zal een grote administratieve vereenvoudiging betekenen voor de residentiële klant die van het sociaal tarief geniet. Vanaf 1 april 2007 wordt het beheer van de strategische stocks mede door de overheid beheerd via APETRA operationeel. De kostprijs voor het aanhouden van de strategische stocks daalt daarmee met 1 per 1000 liter. De 12 miljoen die door de Petroleumsector wordt betaald, zal aangewend worden voor maatregelen die een duurzaam energiebeleid promoten. Dit zal enerzijds aangewend worden voor energiebesparing, inclusief de vraagbeheersing en anderzijds voor de oprichting van een energieinstituut dat een kenniscentrum zal worden inzake energie. Daarenboven werkt de overheid verder aan haar voorbeeldfunctie betreffende het reduceren van energie-uitgaven via energiebesparende investeringen. De Federale Overheidsdiensten moeten jaarlijks 2,5% van hun energie-uitgaven storten op een afzonderlijke reserve. Vanuit dit krediet kunnen investeringen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen - die uitgevoerd worden door of FEDESCO of de Regie der Gebouwen of een ander privé-organisme - gefinancierd worden. Federale beleidsverklaring, luik Energie pagina 6

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID&

Liberalisering van de. stroom- en gasmarkt in Vlaanderen MIDDENKATERN MILIEU ARBEID& Liberalisering van de MIDDENKATERN stroom- en gasmarkt in Vlaanderen De EU heeft beslist dat voor de gas- en stroomvoorziening komaf moet worden gemaakt met bestaande monopolies, zoals die bijvoorbeeld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2009 door het Instituut Samenleving

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 3 MEMORIE

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4.

HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. HET WARE GELAAT VAN ELECTRABEL 1. TE HOGE EN ONEERLIJKE PRIJZEN 2. WINST PRIVATISEREN, KOSTEN SOCIALISEREN 3. GEBREK AAN TRANSPARANTIE 4. GREENWASHING 5. MISBRUIK VAN GROENESTROOMCERTIFICATEN 6. GIJZELING

Nadere informatie

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest

Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Memorandum Elia Gewestelijke verkiezingen 2009 Vlaams Gewest Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. De onderneming staat in voor de transmissie van elektriciteit op efficiënte,

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2008 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Concept en activiteitskader van de lokale overheidsbedrijven in België 3 Het begrip lokaal overheidsbedrijf 3 Een sector in volle ontwikkeling 4 Draagwijdte van

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag

van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie