Bijlage 5: Provinciale menukaart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 5: Provinciale menukaart"

Transcriptie

1 Bijlage 5: menukaart

2 PROVINCIALE MENUKAART DUURZAME ENERGIE EN ENERGIEBESPARING Aandachtsveld Doelgroep Ambitieniveau Indicator Energie in beleid Hoofdlijnen in omgevingsbeleid (bijvoorbeeld energieparagraaf in omgevingsplan, milieubeleidsplan en/ of streekplan) Actuele energiebeleidsnota en uitvoeringsprogramma; uitwerking merendeel aandachtsvelden op intensiveringsniveau Jaarlijkse evaluatie / monitoring Klimaat is vergaand geïntegreerd en speerpunt in omgevingsbeleid (extra / hoge prioriteit) Merendeel van de aandachtsvelden in energie-uitvoeringsprogramma op intensiveringsniveau Extra budget voor klimaat- en energiebeleid Actieve en gestructureerde samenwerking met doelgroepen en gemeenten bij uitvoering Vernieuwend energiebeleid, bijvoorbeeld een gezamenlijk actieplan van provincie, grote gemeenten en belangrijke doelgroepen met een zeer hoog ambitieniveau Mate van doorwerking en externe integratie Ambitieniveau energieuitvoeringsprogramma Mate en vorm van samenwerking Energie in eigen gebouwen Energiedoorlichting alle gebouwen Meer dan 10% inkoop van groene stroom (aandeel DE > 10%) Energiemaatregelen met een terugverdientijd van < 7 jaar zijn uitgevoerd Nieuwbouw: 5-10% lager dan geldende EPC Voorlichtingstraject gebouwgebruikers en regelmatige terugkoppeling verbruiksgegevens Geen nieuwe koelsystemen kopen met overige broeikasgassen (w.o. airco) Centraal energiebeheerssysteem / -managementsysteem Energiemaatregelen met een terugverdientijd van < 10 jaar zijn uitgevoerd Nieuwbouw: 10-15% lager dan geldende EPC Meer dan 50% inkoop van groene stroom (aandeel duurzame energie > 50 %) Versneld vervangen bestaande koelsystemen met broeikasgassen Landelijke voorbeeldfunctie, bijvoorbeeld door toepassing van innovatieve technieken (bijvoorbeeld warmte/koudeopslag), zelf opwekken van duurzame energie, nul-energie-gebouw Mate van borging energiebeheer % groene stroom TVT maatregelen Innovatief karakter / maatregelen Ambitieniveau EPC Energie en duurzaam ondernemen Stimuleren van energiedoorlichtingen en adviezen bij MKB-bedrijven via provinciale preventie- (of BIM)- uitvoeringsprogramma s Stimulering van duurzame energiehuishoudingen op bedrijventerreinen via een provinciaal plan van aanpak duurzame bedrijventerreinen Convenanten / afspraken met bedrijfsleven over uit te voeren energieadviestrajecten gericht op een groot bereik (> 25% van bedrijvenbestand) en hoge kwaliteit Oprichting overlegplatform duurzaamheid waarin bedrijfsleven participeert Convenanten / afspraken met gemeenten en betrokken bedrijfsleven over energieambities in duurzame bedrijventerreinen, gericht op een groot bereik (> 75% van nieuwe en gerevitaliseerde terreinen) en hoge kwaliteit Koploper op het gebied van stimulering duurzaam ondernemen, bijvoorbeeld door provinciale pilotprojecten met een vernieuwend karakter, gebiedsgerichte uitwerking van grootschalige energieuitwisseling of vergaande afspraken met bedrijfsleven over toepassing DE op bedrijventerreinen ( nul-energiebedrijventerrein ) Ambitieniveau preventieprogramma / energie-adviestraject Ambitieniveau duurzame bedrijventerreinen Innovatief karakter projecten

3 Energie in Wmvergunning In alle nieuwe vergunningen wordt energie volwaardig meegenomen (op niveau MJA / benchmark) Aanpak energiebesparing opgenomen in vergunningenbeleid (en gecommuniceerd met bedrijfsleven) Actualisering vergunningen op energieaspecten: alle grootverbruikers voor 2002 op niveau alle middelgrootverbruikers voor 2003 op niveau overige provinciale inrichtingen voor 2005 op niveau alle grootverbruikers en middelgrote verbruikers voor 2002 op niveau overige provinciale inrichtingen voor 2003 op niveau % provinciale bedrijven (inrichtingen) op niveau benchmark en MJA Tempo van realisatie Energie in verkeer en vervoer Huishoudens Intern: Opstellen en uitvoeren van vervoersplan voor provinciale medewerkers Plan van aanpak energiebesparing openbare verlichting provinciale wegen Intern: Toepassen van DE-opties in eigen infrastructuur: energie uit asfalt, geluidsschermen met PV Stimuleren carpoolen en Vanpools op provinciale wegen Vernieuwer op het gebied van duurzaam transport, bijvoorbeeld door een masterplan openbaar vervoer en experimenten met ondergrondse transportsystemen Ambitieniveau PVVP Ambitieniveau toepassing VPL goederenvervoer Extern: Opnemen modal shift-doelstellingen en -acties in Provinciaal Verkeer -en Vervoersplan (PVVP) Stimuleren van ontwerp van OV- en fietsvriendelijke woonwijken en werkgebieden (overleg met gemeenten, convenanten over toepassing VPL op niveau -6% Stimuleren vervoersmanagement op bedrijventerreinen Energiebesparing betrekken bij concessie-verlening openbaar busvervoer Extern, extra t.o.v. intensivering: Convenanten toepassing VPL: ambitieniveau - 10% Stimuleren energiezuinig goederenvervoer (plan van aanpak voor transportpreventie, energie-efficiënte stedelijke distributie, hogere beladingsgraad via groupage / bundeling / overslag plaatsen)?

4 Energie in de bouw Bouwbedrijven Huishoudens Gebouwgebruikers utiliteitssector Nieuwbouw: Nieuwbouw: Energievisie m.b.t. stedebouw (grootschalige woning- / utiliteitsbouw) in omgevingsplan / streekplan Ontwikkelen van een toetsingskader voor stedebouwkundige plannen en Stimuleren van gemeenten om principes van energiezuinig bouwen bij overleg daarover (in fase planontwikkeling) met gemeenten grootschalige nieuwbouwprojecten toe te passen (convenanten woningbouw EPL tussen 6-6,5) Convenanten met gemeenten over nieuwbouwprojecten woningbouw op niveau EPL groter dan 7 Benutten (voor)overleg WRO, plantoetsers beschikken over deskundigheid op het gebied van DE en energiebespa-ring in stedebouwkundige plannen Convenanten met gemeenten / ontwikkelaars over ambitieniveau en toepassing van principes van energiezuinig bouwen bij grootschalige nieuwbouwprojecten utiliteitsbouw Stimuleren van de bouw van de meest energiezuinige nieuwbouwwijken of kantorenparken in Nederland (nul-energiewoonwijken of kantoren) en aanjager van energiebesparing bij huishoudens. Bijvoorbeeld door samen met anderen grootschalige voorlichtingscampagnes op te zetten,, dan wel innovatieve DE- en energiebesparingsopties in de bestaande bouw te stimuleren. % energiezuinige nieuwbouwwoningen met provinciale afspraak % energiezuinige kantoorgebouwen met provinciale afspraak Ambitieniveau EPL Mate van integratie energie in ISV- en RO-spoor consumenten Bestaande bouw: Stimuleren van gemeenten, corporaties om principes van energiezuinig bouwen bij grootschalige renovatieprojecten toe te passen (overleg, afsluiten convenanten) Stimuleren van energiedoorlichtingen en -adviezen bij non-profitsector (onderwijs, zorginstellingen e.d.) In contacten met gemeenten over ISV-programma s (programmagemeenten) en ISV-projecten (projectgemeenten) aandacht besteden aan duurzame energie en energiebesparing Bestaande bouw: Actieve stimulering van energiezuinig bouwen bij grootschalige renovatieprojecten (financiële ondersteuning, campagnes en demonstratieprojecten EPA) Ontwikkeling en toepassing beoordelingskader DE en energiebesparing t.b.v. ISV-projecten Energie in de land- en tuinbouw Agrarische bedrijven Stimuleren van implementatieadviestrajecten bij agrarische bedrijven Plan van aanpak glastuinbouw voor herstructuringsgebieden (benutten kansen voor collectieve voorzieningen zoals warmtenet, CO 2-distributie) Overleg met agrarische sector over DE en energiebesparing in plattelandsvernieuwing en reconstructiegebieden Plan van aanpak glastuinbouw voor nieuwe en bestaande situaties Stimuleren van energieteelt op landbouwgrond (via Reconstructiegelden, stimuleringsprogramma biologische landbouw)? Energiebesparing en stimulering DE opnemen in landschaps- en reconstructiebeleid en regionale uitvoeringsplannen (teelt energiegewassen, decentrale windenergie e.d.) Koploper op het gebied van duurzame landbouw bijvoorbeeld door grootschalige introductie van biomassa en andere DEopties in plattelandsvernieuwing Ambitieniveau adviestrajecten agrarische bedrijven glastuinbouw Mate van integratie DE en energiebesparing in landschapsen reconstructiebeleid

5 Duurzame energie (DE) Gemeenten Energiebedrij ven Ruimtelijke randvoorwaarden en mogelijkheden voor DE opnemen en vastleggen in Streekplan of omgevingsplan Uitvoeren DE-kansen-studie (potentieel-studie) Opstellen stimulerings- en sturingsprogramma DE gericht op realisatie van markt-conforme initiatieven Stimuleren van realisatie van DE - opties door gemeenten en marktpartijen (overleg met gemeenten over realisatie wind-energie en andere DE-opties) Jaarlijkse evaluatie / monitoring Stimuleringsprogramma DE gericht op realisatie van marktconforme en niet marktconforme initiatieven Afsluiten van bestuursconvenanten met gemeenten over realisatie DE-opties (windenergie, biomassa) Actieve stimulering van bio-energie (energieteelt op eigen terreinen, inzameling biomassa in beheersovereenkomsten) De duurzame energieprovincie van Nederland. Het aandeel DE ligt fors boven de 20%., mede door actieve deelname van provincie in DE-initiatieven (als eigenaar of financier) Ambitieniveau stimulerings-/ en sturingsprogramma DE Status en ambitieniveau afspraken met gemeenten Energie in het buitenland Internationale partners Energiebedrij ven Inventarisatie en benutten van bestaande netwerken en contacten op DE- en energiebesparingsmogelijkheden Benutten van bestaande contacten en netwerk-s Actieve participatie in CO 2-reductie en energiebesparingsprojecten in het buitenland Opzet van een gezamenlijk projectenprogramma en actieve samenwerking met buitenlandse partners bij de uitvoering (bijvoorbeeld via een Energy-Agency) Landelijke koploper door een groot deel van de provinciale CO 2- reductiedoelstellingen in het buitenland te realiseren d.m.v. vooruitstrevende projecten (trekker / initiatiefnemer van diverse grote CO 2-reductie en energiebesparingsprojecten in het buitenland) Planmatige aanpak Aantal en ambitieniveau projecten Overig (zelf in te vullen door provincie)

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer

Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Klimaatprogramma 2004-2008, Amsterdam Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doelstelling 2 1.2 Achtergrond 2 1.3 Leeswijzer 3 2 Klimaatbeleid 4 2.1 Internationaal klimaatbeleid

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland. Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord

Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland. Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord Flevoland: dé energieneutrale provincie van Nederland Een aanzet tot een regionale uitvoeringsagenda voor het SER Energieakkoord Natuur en Milieufederatie Flevoland 2014 Flevoland: dé energieneutrale

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken

duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken duurzaam bouwen Uitvoeringsprogramma leven en werken Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Uden Veghel Inleiding Voor u ligt het eindconcept van het uitvoeringsprogramma dat hoort bij het Integraal Duurzaamheidbeleidsplan

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen

Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Actieplan Biomassa 2007-2010 Provincie Groningen Eindconcept 21 november 2006 Provincie Groningen Milieubeleid en Bodemsanering Postbus 610 9700 AP Groningen Pagina 2 van 38 Inhoud Blz. 1 Inleiding 2 2

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL

0 2 *(/,-.+('(1. Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot PPMDNL072326. in opdracht van: Gemeente Breda -XOL . /, 0 $$7%(/(,'*(0((17(%5('$ 6 7$1 ' 9$1=$.(1.$16(1(1 0 2 *(/,-.+('(1 Yolanda de Jager Vera Haaksma Nico Stolk Eginhard Rot -XOL PPMDNL072326 in opdracht van: Gemeente Breda 6DPHQYDWWLQJ,QOHLGLQJ Het

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/442

Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Statenvoorstel nr. PS/2014/442 Herijking Programma Nieuwe Energie Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 13 mei 2014 2014/0095091 A. Potze, telefoon 038 499 75 66 Email mac.potze@overijssel.nl A. Pap-Schwieger,

Nadere informatie

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal

Marktverkenning Duurzame Energie. Gemeente Bloemendaal EINDRAPPORTAGE Marktverkenning Duurzame Energie Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M. Maris BECO Groep Mw. M. Baurdoux BECO

Nadere informatie

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 "meet and greensessies" en een fonds voor burgerinitiatieven

7 Ondersteunen kansrijke initiatieven van Rotterdammers Minimaal 2 meet and greensessies en een fonds voor burgerinitiatieven Bijlage 1 Overzicht van activiteiten en resultaten Inwoners van Rotterdam 1 Energiebesparingscompetities stimuleren tussen straten en buurten 500 energiebesparingcompetities 2 Bevorderen dat consortia

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016

Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 Uitvoeringsprogramma energie 2013-2016 VH, 12 maart 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Blz. A. Woningen A1. Nieuwbouw woningen 5 A2. Bestaande woningen 7 B. Bedrijven B1. Energiebesparing en DE bedrijven 8

Nadere informatie

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg

Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Analyse Verkiezingsprogramma's Provincie Limburg Provinciale Statenverkiezingen 2015 Duurzaamheid, groen, milieu Nader onderzoeken hoe veilig proefboringen naar schaliegas kunnen plaatsvinden. Positief

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden"

Duurzaamheidsagenda 2011-2014 Samenwerken en verbinden Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente Teylingen juli 2011 definitief Duurzaamheidsagenda 2011-2014 "Samenwerken en verbinden" Gemeente Teylingen Gemeente

Nadere informatie

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN

Bijlagen Actieplan duurzaamheid. 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlagen Actieplan duurzaamheid 1 Overzicht duurzame daden en duurzame deals. 2 Factsheets Actieplan duurzaamheid 3 Rapportage ECN Bijlage 1: Overzicht duurzame daden en duurzame deals. Biodiversiteit

Nadere informatie