VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1001

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/00022579/1001"

Transcriptie

1 VLAAMSE GEMEENSCHAP AMV/ /1001 BESLUIT VAN DE VLAAMSE MINISTER VAN OPENBARE WERKEN, ENERGIE, LEEFMILIEU EN NATUUR, HOUDENDE UITSPRAAK OVER EEN AANVRAAG INGEDIEND DOOR DE NV VITRA, GULKENRODESTRAAT 4, 2160 WOMMELGEM, EXPLOITANT VAN EEN DRUKKERIJ, GELEGEN OP HETZELFDE ADRES, STREKKENDE TOT HET BEKOMEN VAN EEN AFWIJKING VAN ARTIKEL , 2 EN 3 VAN TITEL 11 VAN HET VLAREM. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, 12 december 1990, 21 december 1990, 22 december 1993, 21 december 1994, 8 juli 1996, 21 oktober 1997, 18 mei 1999, 3 maart 2000, 9 maart 2001, 21 december 2001, 18 december 2002, 16 januari 2004, 6 februari 2004 en 26 maart 2004; Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999; Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne; zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, zoals gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

2 2 - AMV /022579/1001 Gelet op de aanvraag op 10 januari 2005 ingediend door de nv Vitra, Gulkenrodestraat 4, 2160 Wommelgem, exploitant van een drukkerij, gelegen op hetzelfde adres, kadastrale percelen, afdeling 1, sectie D, perceelnummer 17/14, strekkende tot het bekomen van een afwij king van de volgende bepalingen van titel II van het VLAREM: artikel "Brandvoorkoming en -bestrijding 2. Leidingen met brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen zijn in lokalen waarin papier wordt opgeslagen, alsmede in de muren, de zoldering en de vloer ervan verboden. 3. Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden."; Gelet op het feit afwijkingsaanvraag redenen: dat de aanvrager-exploitant de motiveert door de volgende voormelde technische het is een bestaand magaz~jn dat bestaat uit één grote hal, waarvoor een bouwvergunning werd verleend in 1972 en dat werd overgekocht door de nv Vitra in 2001; de aanpassingswerken die noodzakelijk zouden zijn om aan bovenvermelde bepalingen te voldoen (aparte ruimte bouwen voor het papier, leiding verplaatsen,... ) zou een grote investering zijn die ons inziens niet in verhouding staat met de verhoging van de brandveiligheid; het verplaatsen van de opslag van het productiehal zou niet verstandig zijn, aanzienlijke brandlast opgeslagen zou worden solventen worden gebruikt en waar bijgevolg groter is dan in het magazijn; karton naar een aangezien een in ruimte waar het brandrisico het is ons niet duidelijk in welke mate het apart stockeren van karton in een apart lokaal, meer bescherming biedt dan het stockeren van karton ruimtelijk gescheiden van de kunststoffen en omgeven door niet-brandbare stoffen; de aanvrager-exploitant stelt in z~jn voormelde afwijkingsaanvraag volgende maatregelen voor die van aard zouden moeten zijn gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken: in het volledig bedrijf geldt een algemeen rookverbod; de kunststoffen en het karton worden ruimtelij k gescheiden opgeslagen in het magazijn, zoals aangegeven op het plan in bijlage II;

3 3 - AMV/022579/l00l de sn~j- en inpakafdeling werd in een aparte ruimte ondergebracht, evenals de batterij laders voor de heftrucks. Bijgevolg vinden in het betrokken gedeelte van het magazijn enkel logistieke activiteiten plaats; de gasleiding bevindt zich ter hoogte van het dak en is bijgevolg niet blootgesteld bij aanrijding en dergelijke door bijvoorbeeld heftrucks; de gasleiding bestaat uit één leiding zonder aftakkingen. De aansluiting aan de afvoerzijde bevindt zich in het lokaal met centrale verwarming in een apart lokaal binnen de snij- en inpakafdeling; de aansluiting aan de aanvoerzijde bevindt zich in de gascabine buiten de gebouwen; er is geen opslag van solventen, olieproducten of andere brandbare of ontvlambare vloeistoffen in het magazijn; de elektrische installaties worden regelmatig gekeurd door AIB-Vinçotte; de verwarming toestellen die watercircuit). stooklokaal; van geen De het magaz~jn gebeurt door middel van vlam of gloeiend oppervlak vertonen (warm brander hiervoor staat apart in een onderhoudswerkzaamheden in het magazijn z~jn zeldzaam en er wordt steeds met vuurvergunning gewerkt. Aannemers worden op voorhand ingelicht over milieu- en veiligheidsrichtlijnen; jaarlijks is er minimum 1 evacuatie-oefening, waarvan verslag wordt opgesteld en op basis van dewelke corrigerende acties kunnen volgen; blusapparaten zijn voorzien in overleg met de brandweer en de verzekeraar. Deze blustoestellen worden tenminste jaarlij ks op hun goede werking gecontroleerd door de leverancier of een bevoegd deskundige. De attesten met datum en uitslag van deze controle worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar; het volledige magazijn is voorzien van een sprinklerinstallatie. Op dit ogenblik wordt hiervoor een ondergrondse sprinklertank aangelegd. De sprinklerinstallatie is gekoppeld aan een brandmeldingssysteem. Wekelijks wordt de sprinklerinstallatie getest; het stooklokaal is voorzien van een gasdetectiesysteem dat indien nodig - de gastoevoer automatisch afsluit; het bedrijf beschikt over een l"to interventieploeg. De leden van de l"to interventieploeg worden op regelmatige basis getraind op onder andere de werking sprinkler (intern) en praktisch blussen (firma Ansul NV); samen met de brandweer werd een interventiedossier opgesteld; bijkomend maakt de de hoeveelheden aangevraagd) is kunststof (900 aanvrager-exploitant volgende overwegingen: papier en karton in het magazijn (60 ton beperkt ten overstaan van de hoeveelheid ton aangevraagd). De supplementaire

4 4 - AMV /022579/1001 brandrisico' s door het gezamenlij k stockeren van het papier en karton met de kunststoffen zijn bijgevolg beperkt; een niet onaanzienlij k deel van de opgeslagen rollen kunststof bestaat reeds uit een kartonnen kern (als verpakkingsmateriaal). Deze kartonnen kernen maken deel uit van de geleverde grondstof of het te leveren eindproduct, en kunnen dus niet apart worden gestockeerd. In het licht hiervan lijkt een aparte opslag van de relatief kleine kartonhoeveelheid zeer relatief als maatregel om brandgevaar te beperken; Gelet op de volgende lopende vergunningen van toepassing op de hoger vermelde inrichting: Overheid Referentie Datum besluit Vervaldatum Voorwerp 11 ) MB /c Grondwaterwinning BD f Basisvergunning BD MLAVl/ /10/ Wijziging en uitbreiding (1) ED MB - Bestend~ge Deputat~e van de prov~nc~eraad : besluit bevoegde Vlaamse minister Gelet op het voorwaardelijk deels gunstige en deels ongunstige advies van 17 februari 2005 en het aanvullend voorwaardelij k gunstige advies van 7 april 2005 van de afdeling Milieuvergunningen van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer van het departement Leefmilieu en Infrastructuur; Gelet op het voorwaardelijk gunstige advies van 11 april 2005 van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie; Overwegende dat de hoofdactiviteit van de nv Vitra bestaat uit het bedrukken van flexibele folies; dat het productieproces van de drukkerij van de nv Vitra is onder te verdelen in 4 fasen: de prepress, de drukvoorbereiding, het drukproces en de afwerking; Overwegende dat de exploitant in de loop van 2005 een hervergunningsaanvraag zal indienen; dat, aangezien er een gasleiding loopt in het magazijn waar papier en karton en andere brandbare producten worden opgeslagen, de exploitant nu reeds

5 5 - AMV / een afwij king van arti kei , 2 en 3 van titel Ir van het Vlarem aanvraagt; Overwegende dat de gasleiding zich ter hoogte van het dak bevindt en bijgevolg niet is blootgesteld aan een aanrijding door bijvoorbeeld heftrucks; dat het stooklokaal is voorzien van een gasdetectiesysteem met een automatisch werkende gas klep dat indien nodig de gastoevoer automatisch afsluit; dat in bijlage bij de aanvraag een advies van de brandweer werd toegevoegd; dat dit advies gunstig is voor de gevraagde afwij king, mits bovenvermelde automatische gasklep eveneens wordt aangesloten op het alarm en ook gesloten wordt telkens wanneer er een sprinkleralarm optreedt voor het magazijn; dat de brandweer ook stelt dat de gasklep dient geplaatst te worden in een naar buiten goed verluchte kast die een weerstand heeft tegen brand van 2 uur; dat de exploitant stelt dat aan de bijkomende eisen gesteld in dit brandweeradvies zal tegemoet gekomen worden; Overwegende dat gesteld kan worden dat de voorgestelde maatregelen tot afwijking van 2 van aard zljn de vereiste gelijkwaardige waarborgen te bieden voor de bescherming van de mens en van het leefmilieu als de milieuvoorwaarden waarvan gevraagd wordt te mogen afwijken; Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat de afwijking van 3 wordt gevraagd voor de opslag van brandbare producten, onder andere verpakkingsmaterialen uit kunststof en rollen met eindproduct (eveneens kunststoffen) in hetzelfde lokaal als kartonnen verpakkingsmateriaal; dat in het magazijn geen ontvlambare of ontplofbare stoffen worden opgeslagen; Overwegende dat uit de aanvraag blijkt dat het technisch quasi onmogelijk is om een gescheiden opslag te realiseren; Overwegende dat de verbodsbepaling betrekking heeft op het brandrisico; dat uit de afwij kingsaanvraag blij kt dat inzake brandpreventie en brandbestrijding passende maatregelen worden genomen;

6 6 - AMV/022579/l001 Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde toelating tot afwijking te verlenen, BES L U I T Artikel 1. Aan de nv Vitra, exploitant van een drukkerij, gelegen te 2160 Wommelgem, Gulkenrodestraat 4, kadastrale percelen, afdeling 1, sectie 0, perceelnummer 17/14 wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, toelat i ng verleend af te wijken van de volgende voorwaarden van titel 11 van het VLAREM : artikel "Brandvoorkoming en -bestrijding 2. Leidingen met brandbare gassen of ontvlambare vloeistoffen zijn in lokalen waarin papier wordt opgeslagen, alsmede in de muren, de zoldering en de vloer ervan verboden. 3. Het opslaan van andere brandbare, van ontvlambare of ontplofbare stoffen in lokalen waarin papier wordt opgeslagen is verboden.". Art. 2. De in artikel 1 bedoelde toelating wordt verleend voor een termijn van maximum 20 jaar die aanvangt op de datum van ondertekening van onderhavig besluit en die eindigt op de einddatum van de nog te bekomen hernieuwing van de milieuvergunning. Art. 3. De in artikel 1 bedoelde toelating is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden algemeen rookverbod in het volledig bedrijf; in het magazijn dienen de kunststoffen en het karton ruimtelijk gescheiden opgeslagen te worden; de snij- en inpakafdeling moet in een aparte ruimte worden ondergebracht, evenals de batterijladers voor de heftrucks, zodat in het betrokken gedeelte van het magazijn enkel logistieke activiteiten plaatsvinden; in het magazijn mogen geen solventen, olieproducten of andere brandbare of ontvlambare vloeistoffen worden opgeslagen;

7 7 - AMV /022579/1001 de verwarming van het magazljn dient te gebeuren door middel van toestellen die geen vlam of gloeiend oppervlak vertonen, maar via een warm watercircuit; de brander hiervoor moet apart staan, in een stooklokaal; voor de onderhoudswerkzaamheden dient er steeds met een vuurvergunning gewerkt te worden; aannemers moeten op voorhand worden ingelicht over milieu- en veiligheidsrichtlijnen; jaarlijks dient er minimum 1 evacuatie-oefening plaats te vinden, waarvan een verslag wordt opgesteld; blusapparaten moeten voorzien zijn in overleg met de brandweer en de verzekeraar; deze blustoestellen dienen tenminste jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd te worden door de leverancier of een bevoegd deskundige; de attesten met datum en uitslag van deze controle moeten ter inzage gehouden worden van de toezichthoudende ambtenaar; het volledige magazijn moet voorzien zijn van sprinklerinstallatie; deze sprinklerinstallatie gekoppeld zijn aan een brandmeldingssysteem; sprinklerinstallatie dient wekelijks getest te worden; een moet deze het stooklokaal dient voorzien te zijn van een gasdetectiesysteem dat indien nodig de gastoevoer automatisch afsluit; de gasklep dient te zijn aangesloten op het alarm en moet automatisch kunnen gesloten worden telkens wanneer er een sprinkleralarm optreedt voor het magazijn; de gasklep dient geplaatst te worden in een naar buiten goed verluchte kast die een weerstand heeft tegen brand van 2 uur; het bedrij f dient steeds te beschikken over een 1sLe interventieploeg. De leden van deze lste interventieploeg moeten op regelmatige basis getraind worden op onder andere de werking sprinkler en praktisch blussen. Art. 4. Onderhavige toelating doet geen afbreuk aan de rechten van derden. Brussel, de 16 JUNI 20 de Vlaams Ener an 0 enbare Werken, ieu en Natuur,

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel

6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen. Inhoudstafel 6 JULI 2013. - Koninklijk besluit houdende de in voetbalstadions na te leven veiligheidsnormen Bron : BINNENLANDSE ZAKEN Publicatie : 15-07-2013 nummer : 2013000448 bladzijde : 43926 Dossiernummer : 2013-07-06/01

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013

College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 College van burgemeester en schepenen van 22 april 2013 001 Secretariaat. Notulen cbs 15 en 17 april 2013. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 4 personen 1 003 Lokale economie. Aanvraag

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S.

Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. Koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest (B.S. 23/3/2006) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 8 juni 2007 (B.S.

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie. 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie 22 MAART 2013. Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie [2013/205469] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/11 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 28/2012 van 4 april 2012 Betreft: Aanvraag van de Vlaamse Overheid, departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed om

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond

Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond. Advies. Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Brussel, 21 januari 2009 090121 advies decreet diepe ondergrond Advies Voorontwerp van decreet betreffende de diepe ondergrond Inhoud 1. Samenvatting van het advies... 3 2. Inleiding... 4 3. Algemene bemerkingen...

Nadere informatie

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven

STANDAARD- GARAGE & CARROSSERIE- BEDRIJVEN. voor garage- en carrosseriebedrijven GROND voor garage- en carrosseriebedrijven Garage- en carrosseriebedrijven worden op milieuvlak vooral geconfronteerd met bedrijfsafval, de opslag van gevaarlijke stoffen, de verdamping van organische

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines

Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Afdeling Milieuvergunningen Toelichtingsnota nieuwe milieuvoorwaarden voor windturbines Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur keurde de Vlaamse Regering op

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; BERAADSLAGING RR Nr 30 / 2006 van 29 november 2006 O. Ref. : SA2 / RN / 2006 / 025 BETREFT : aanvraag van het Vlaams Ministerie van Financiën en Begroting, Intern Verzelfstandigd Agentschap Centrale Accounting,

Nadere informatie

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ]

Toegangscontract. Contractreferentie: [ ] Contractreferentie: tussen Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur.

Binnen de inrichting wordt licht constructiewerk verricht met boor- en zaagmachines, scharen, walsen, schuurbanden en snij- en lasapparatuur. GEMEENTE RIJNWAARDEN Behandelnummer : Dossiernummer : W&W/2005/3322 Definitieve VERGUNNING ingevolge Wet milieubeheer Deel A 1 AANVRAAG Aanvrager: Van Moerkerk konstructie en plaatwerk Soort inrichting:

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; Besluit MLAV1-2012-0441/HS Departement Leefmilieu Dienst Milieuvergunningen BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER FRIED VAN OPSTAL MET BETREKKING TOT

Nadere informatie