O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T. van het college van BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. van 27 januari 2004 nr. 5. Akkoord en conform vastgesteld."

Transcriptie

1 O P E N B A R E B E S L U I T E N L IJ S T van het college van GEMEENTE HOORN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 27 januari 2004 nr. 5 Nr. Onderwerp Afd. Besluit A. Besluiten uit de B&W-vergadering 1. Verzamelbesluit sociale zekerheid ( / / / / / / ) 2. Vaststelling openbare besluitenlijst d.d. 20 januari Regioaangelegenheden Portefeuillehoudersoverleg VVRE d.d Bestuur CAW 4. Financiën BS BS CSB Het College besluit conform advies akkoord te gaan met voorgestelde beslissingen. Akkoord en conform vastgesteld. V.k.a. Aan de Raad zal worden voorgesteld om wethouder Van Es af te vaardigen in het bestuur van het CAW en wethouder Hansen aan te wijzen als plaatsvervanger in dat bestuur. Begrotingswijzigingen die betrekking CC Akkoord met inachtneming van een wijziging: extra inkomsten 1

2 hebben op raadsvergadering , maar geen specifiek raadsvoorstel betreffen huurcontract Stichting Abacus - Volkerakweg (4.23) worden gereserveerd voor structureel onvoorzien Bedrijfsregio's Noordwest Het College besluit conform advies het bestuur van de Bedrijfsregio's Noordwest te berichten, onder hierna te noemen extra voorwaarden bereid te zijn de aanbevelingen en uitgangspunten van gezamenlijke promotie en acquisitie te onderschrijven en daaraan conform het voorstel bij te dragen. Aanvulling op de uitgangspunten: naam van Bedrijfregio's Noordwest veranderen in bij voorkeur Bedrijfsregio Noordwest Holland; aan de doelgroepen moeten de sectoren Agribusiness en Maritiem worden toegevoegd; een bestuurder uit Westfriesland neemt zitting in het bestuur; de gemeente moet schriftelijk instemmen met de nog op te stellen statuten van de Bedrijfsregio Vordering MID Wordt aangehouden Inkoop en aanbesteding MID Het College besluit conform advies in te stemmen met de conceptreactie aan de commissie Bestuur en Middelen. 2

3 13a Artikel 37-vragen GroenLinks-raadslid L. van Diest betr. ontwikkelingen Sportlaan en omgeving CSB Conceptbeantwoording wordt door het College tegemoet gezien. 13b Beantwoording artikel 37-vragen VVD en PvdA over Bangert en Oosterpolder Het College besluit in te stemmen met de conceptbrief met inachtneming van een verwijzing naar het Groenbeleidsplan (bij het antwoord op de laatste vraag). 14. Actuele persinformatie Geen bijzonderheden. 15. Voorbereiding commissie-/raadsvergadering Op 29 januari a.s. wordt een extra vergadering gehouden van de commissie SL over Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord en Blauwe Berg. Het College wil graag in de volgende vergadering aan de orde stellen kredietoverschrijding schouwburgplein, discussie over de Linten en bouwplan Van der Maat-terrein. 19. Rondvraag Lijst van representatieve activiteiten Brief Immigratie- en Naturalisatiedienst van 5 januari 2004 V.k.a. V.k.a. 3

4 B. Vaststellen circulatiebesluiten ISV-proefverantwoording Proefverantwoording ISV-1 indienen bij Provincie en meedelen dat projecten "uitbreiding standplaatsen Bobeldijkerweg", "bouw nieuwe schouwburg" en "plan van aanpak Risdam- Noord" gedeeltelijk t.l.v. extra provinciale middelen 2000 zullen worden gebracht Kwaliteit van het drinkwater in Nederland in Inpassen dansschool Dazzling en sportschool Power Aerobics binnen bedrijventerrein De Oude Veiling 93-93a Rapport v.k.a. Dansschool en sportschool meedelen, dat functie met toepassing van artikel 19 lid 3 WRO zal worden ingepast; procedure aansluitend starten; als geen zienswijzen worden ingediend vrijstelling verlenen Kermis 2004 MID Op lijst genoemde kermisexploitanten standplaats verhuren op Hoornse kermis Zie opmerkingen wethouders Van Weel en Hansen (m.b.t. wensen brandweer, cie. informeren, goede communicatie met bewoners/bedrijven) Goedkeuring financiële eindverantwoording toren kerk te Zwaag en daaraan gekoppeld laagrentende lening van het Nationaal Restauratie Fonds Aanpak opwaardering wijkpark Risdammerhout Offerte goedkope voorfinanciering accepteren en acceptatieverklaring ondertekenen en toezenden aan Nat. Rest. Fonds. Voorfinanciering en later subsidie afboeken van restauratiekosten. Financiële voordeel van ,58 komt ten gunste van algemene reserve. Uitvoering aanpak overeenkomstig gemaakte afspraken en ingediende begroting verstrekken aan rayon 2; uitvoering 4

5 dient te geschieden binnen beschikbaar gesteld ISV-budget van , Draaiboeken in het kader van de rampenbestrijding UNA-gelden als subsidieregeling van de Provincie Noord-Holland in het kader van Openluchtrecreatie Bestemming schoolgebouw Nieuwe Steen 21 MID Draaiboek 11: inzamelen van Besmette Waren en draaiboek 28: Milieu Bewaken vaststellen. Kennisnemen van de UNA-regeling; Akkoord gaan met een subsidieaanvraag voor de in het advies omschreven planonderdelen 1,2 en 3 (voorzieningen chartervaart, inrichten als openbaar gebied rond de Haai en totaal optimaliseren tot wandel- en verblijfsgebied en het opknappen van de looproute tot het einde van de landtong). Totaal bedrag aanvraag ,= (=50% van de kosten). Als de provincie het verzoek afwijst, of substantieel minder bijdraagt dan gevraagd, onderdeel 3 niet uitvoeren. De opwaardering van de kustlijn en de bestaande haven als ontwikkeling aangeven, waarvoor later concrete plannen worden uitgewerkt. Akkoord gaan dat het gebouw Nieuwe Steen 21 vanaf het moment dat de locatie TSH het verlaat, beschikbaar wordt gesteld aan het Atlas college ten behoeve van de huisvesting van de locatie Copernicus. Akkoord gaan met voorliggende brieven aan het Atlas College en scholengemeenschap Tabor Treintaxi Kennisnemen van de gewijzigde TreinTaxi-formule Handhaving BOOT Door middel van voorliggende brief eigenaar meedelen dat verwijdering i.h.k.v. het BOOT op grond van art niet zal worden verlangd. De tank mag onder eigen 5

6 verantwoordelijkheid blijven liggen onder de voorwaarde dat het milieu niet kan worden geschaad. Hiervan is sprake omdat een onderzoek naar de status van de tank en de kwaliteit van de bodem op grond van ditzelfde artikel genoemde bijlage VI is uitgevoerd Vrijwaren van legeskosten lichte bouwvergunning voor het plaatsen van een mast met was-sirene op de Nieuwe Wal 1 te Hoorn Beleidskader peuterspeelzaalwerk Het ministerie vrijwaren van legeskosten. Het beleidskader Peuterspeelzaalwerk voorleggen aan de raad ter vaststelling Inkoop energie MID Een leveringsovereenkomst met Rendo Energie afsluiten, gebaseerd op een periode tot voor 100% afname van duurzaam opgewekte elektriciteit. Voor de periode daarna een nu vast te leggen vaste kwh-prijs voor 2005 en 2006 af te spreken, waarbij later het percentage groen wordt gekozen. Voor de periode van 2007 en 2008 op een gunstig moment de prijs voor deze jaren vastleggen d.m.v. de in de offerte genoemde indexeringsformule Verschuiven vergunninghoudersplaats van Achterom naar Westerdijk (A074) Akkoord gaan met wijzinging van 54 betaalde parkeerplaatsen in vergunning parkeren op de Westerdijk. Akkoord gaan met wijziging van vergunningplaatsen aan westzijde van het Achterom tussen Geldersesteeg en Proostensteeg in betaalde parkeerplaatsen. Akkoord gaan met wijziging locaties betaald parkeren conform concept collegebesluit. De raad via concept raadsbesluit verzoeken akkoord te gaan met aanwijzing weggedeelten en tijdstippen ten 6

7 behoeve van vergunninghouders Kwartaalrapportage 4 e kwartaal 2003, afd. Welzijn Evaluatie bestuurscommissie openbaar basisonderwijs v.k.a. en ter kennisname aan de commissie WV. De door de bestuurscommissie openbaar basisonderwijs (bestuurscommissie) zelf opgestelde evaluatie voor kennisgeving aannemen. De evaluatie van de bestuurscommissie voorleggen aan de gemeenteraad via notitie. De in het uitgebreid advies opgenomen uitgangspunten voor de komende periode voorlopig aanhouden. Hoe lang de periode duurt zal duidelijk worden via de formele besluitvorming over toekomst bestuurscommissie. Het structureel voordeel van ,-- dat voortvloeit uit de nieuwe budgetafspraken meenemen in de uitwerking van de bezuinigingstaakstelling 2004 van de sector Publiek Baggeren binnenwateren 2004 De gemeenteraad voorstellen om een krediet ad ,-- beschikbaar te stellen voor het bestekgereedmaken van het baggeren van de binnenwateren 2004 en de kosten daarvan te dekken uit het budget bijzondere investeringen, baggeren binnenwateren Aanvraag monumentenvergunning t.b.v. het Künckelorgel, zich bevindende in de Eikstraatkerk, Eikstraat 1 te Hoorn. De gevraagde monumentenvergunning verlenen onder (onder meer) de voorwaarde dat het orgel binnen de gemeente Hoorn dient te blijven (bij voorkeur in de Oosterkerk Transferpunten in het kader van BONRoute, Dynamisch Route Akkoord gaan met indiening definitief verzoek om subsidie t.b.v. plaatsing van een DRIP langs de A7 cf. concept-brief. 7

8 Informatie Paneel (DRIP) langs A Brief over overtreden eenrichtingsverkeer in Muntstraat Akkoord met conceptantwoordbrief Bushaltes Volkerakweg Akkoord met aanleg bushaltes bij kruising Volkerakweg- Haringvlietweg; kosten ad 4.700,-- t.l.v. reserve BOSgelden brengen. C. Mandaatbesluiten Evaluatie horecaconvenant MID Kennisnemen van evaluatierapport. Werkgroep instellen ter beoordeling van convenant. Evaluatierapport via IOVO ter kennisneming aanbieden aan commissie Bestuur en Middelen Opheffing raadscommissies ex artikel 83 Gemeentewet Voorstel tot opheffing van de commissies en intrekking van de verordening voorleggen aan de raad Resultaten INK-analyse v.k.a Resultaten benchmark Bouw- en woningtoezicht v.k.a en ter kennisname aan commissie zenden Baatbelasting Rode Steen MID Schikking v.k.a. Na ontvangst van het proces-verbaal van het gerechtshof, de zaak financieel afwikkelen BTW naheffingsaanslag 1998 MID Bezwaar aantekenen tegen de naheffingsaanslag omzetbelasting 1998, aanslagnummer F

9 D. Burgemeestersbesluit Ontzegging toegang stadhuis Ontzegging van 6 maanden van de toegang tot het stadhuis van de gemeente Hoorn. 9

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014

Besluitenlijst College. B&W-vergadering van 25 februari 2014 B&W-vergadering van 25 februari 2014 Zaaknummer : 1033251 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer M.

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad

Agenda. Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 29 maart 2011 na de Hamerraad Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde

Nadere informatie

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld.

1. Opening De besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2013 wordt vastgesteld. BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos mw. E.C. Konijn-Vermaas J.P. Nagengast MBA

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur

AB-OFGV. 11 dec. 2014. 13:00 uur AB-OFGV 11 dec. 2014 13:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 11 december 2014 Tijd : 13:00-15:00 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

DE FRACTIE VAN DE PVDA.

DE FRACTIE VAN DE PVDA. Concept Memorie van antwoord van burgemeester en wethouders op de schriftelijke politieke vragen van de raadsfracties naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2009. DE FRACTIE VAN DE PVDA. 1. Hoe hoog schat

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond

Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Startnotitie PIP Zeetoegang IJmond Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingplan ten behoeve van een nieuwe grote Zeesluis in IJmuiden Augustus 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h

Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h NOTULEN GEMEENTERAAD NOORDWIJK dd 270802 407 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Noordwijk, gehouden op dinsdag 27 augustus 2002, aanvang 20.00h Aanwezig: Voorzitter: Griffier:

Nadere informatie

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0

2e Bestuursrapportage 2013. Versie: 2.0.0.0.0.0 2e Bestuursrapportage 2013 Versie: 2.0.0.0.0.0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Leeswijzer en samenvatting 5 2.1 Leeswijzer 5 2.2 Samenvatting 6 3 Beleidsrealisatie en financiële afwijkingen begroting 2013

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie