Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL)"

Transcriptie

1 Secvest IP Draadloze alarmcentrale Installatie- en bedieningshandleiding (NL) FUAA10011

2 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 1 2. Voorwoord 2 3. Conformiteit 2 4. Betekenis van de symbolen 3 5. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 3 6. Leveringsomvang 7 7. Compatibiliteit met ABUS-producten 8 8. Montage 9 9. Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening Weergave- en instelelementen Etikettering van de Secvest IP Ingebruikneming Bijgeleverde software Configuratie van de webserver Inleren van de draadloze componenten Alarmtypes en berichten Resetten van een alarm Maximale systeemconfiguratie Firmwareweergave van de draadloze printplaat Aanwijzingen over andere ABUS-producten Aanwijzingen over het onderhoud Technische gegevens Klantendienst en support Verklaring van de begrippen 79 1

3 2 Voorwoord 2. Voorwoord Geachte klant, We bedanken u voor de aankoop van de Secvest IP draadloze alarmcentrale. Dit product is met de allernieuwste techniek gebouwd. Het voldoet aan de eisen van de geldende Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is aangetoond en de overeenkomstige verklaringen en documenten zijn bij de fabrikant (www.abussc.com) gedeponeerd. Om een gebruik zonder gevaren te garanderen, moet u als gebruiker deze handleiding in acht nemen! Als u vragen heeft, neem dan a.u.b. contact op met uw speciaalzaak. Het gehele product mag niet gewijzigd of omgebouwd worden. Deze handleiding bevat belangrijke opmerkingen over het in gebruik nemen en de bediening. Bewaar daarom de gebruiksaanwijzing om deze na te kunnen lezen! Deze handleiding hoort bij dit product. Let hierop als u dit product aan derden doorgeeft. Uitsluiting van aansprakelijkheid: Deze bedieningshandleiding is met grote zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch weglatingen of onnauwkeurigheden ontdekken, informeer ons dan daarover via het opgegeven adres. ABUS Security-Center GmbH stelt zich niet aansprakelijk voor technische en typografische fouten en behoudt zich het recht voor te allen tijden, zonder aankondiging vooraf, wijzigingen aan het product en in de bedieningshandleiding aan te brengen. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij staan niet in voor de inhoud van dit document. ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 03 / Conformiteit Deze conformiteitsverklaring is verkrijgbaar onder: ABUS Security-Center GmbH & Co. KG Linker Kreuthweg Affing GERMANY 2

4 4 Betekenis van de symbolen 4. Betekenis van de symbolen Afvoer, volgens richtlijn WEEE 2002/96 EG Voer het product aan het einde van zijn levensduur conform de geldende wettelijke bepalingen af. Het product samen met de accessoires moet binnen de EU verzameld en afzonderlijk afgevoerd worden. Apparaten die zo gemarkeerd zijn, mogen niet met het gewone huisvuil meegegeven worden. Neem contact op met uw handelaar of breng de producten naar het gemeentelijke verzamelpunt voor elektrisch afval. Dit symbool wijst op belangrijke aanwijzingen in deze bedieningshandleiding die absoluut in acht genomen moeten worden. Dit symbool is te vinden als u bijzondere tips en aanwijzingen i.v.m. de bediening krijgt. 5. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5.1 Reglementair gebruik Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het werd gebouwd en geconcipieerd! Elk ander gebruik geldt als niet reglementair! Dit apparaat mag alleen voor de volgende doeleinden worden gebruikt: Deze IP draadloze alarmcentrale met 3 zones dient in combinatie met de verbonden draadloze detectoren, draadloze signaalgevers, draadloze schakelactoren en draadloze bedieningseenheden voor de bewaking van objecten. 5.2 Algemeen Gelieve voor het eerste gebruik van het apparaat de volgende aanwijzingen nauwkeurig door te nemen en alle waarschuwingen in acht te nemen, zelfs als u vertrouwd bent met het gebruik van elektronische apparaten. 3

5 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Waarschuwing Bij schade die door het niet in acht nemen van deze handleiding wordt veroorzaakt, vervalt het recht op garantie. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor gevolgschade! Waarschuwing Wij stellen ons niet aansprakelijk voor materiële of letselschade, die door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsaanwijzingen wordt veroorzaakt. In zulke gevallen vervalt ieder recht op garantie! Bewaar deze handleiding zorgvuldig als toekomstige referentie. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan absoluut ook deze handleiding mee. Dit apparaat werd conform internationale veiligheidsstandaards vervaardigd. Controle van het apparaat voor ingebruikneming. Als het apparaat schade vertoont, gelieve het apparaat dan niet in gebruik te nemen! 5.3 Stroomvoorziening Gebruik dit apparaat alleen aan een stroombron die de op het typeplaatje van de netadapter vermelde netspanning levert. Indien u niet zeker weet welke stroomvoorziening bij u beschikbaar is, neem dan contact op met uw energieleverancier. Gebruik dit apparaat alleen met de toestelspecifieke netadapter. Dit apparaat werkt met Safety Extra Low Voltage (SELV). In dit spanningsbereik werken ook de stroomkringen van de schakeluitgangen en de 13,8 V spanningsvoeding. SELV (vroeger veiligheidslaagspanning ) is een elektrische spanning die door zijn geringe hoogte en de isolatie in vergelijking met stroomkringen van hogere spanning een bijzondere bescherming tegen een elektrische schok biedt. Waarschuwing Ingebouwde onderdelen of wijzigingen aan het apparaat leiden tot het verlies van garantie als deze niet door vakpersoneel gebeuren. Bij ondeskundig ingebouwde onderdelen of wijzigingen vervalt de garantie! 5.4 Overbelasting/overspanning Vermijd de overbelasting van stopcontacten, verlengsnoeren en adapters. Overbelasting kan leiden tot brand of een elektrische schok. Om beschadigingen door overspanning (bijv. onweer) te vermijden, dient u een overspanningbescherming te gebruiken. 4

6 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen 5.5 Kabel Neem alle kabels altijd aan de stekker vast en trek niet aan de kabel zelf. Neem de netkabel nooit met natte handen vast, omdat dit een kortsluiting of elektrische schok kan veroorzaken. Plaats geen meubelstukken of andere zware voorwerpen en ook het apparaat niet op de kabels en let erop dat deze niet geknikt worden, vooral aan de stekker en aan de aansluitbussen. Maak nooit een knoop in een kabel en bind de kabel niet met andere kabels samen. Alle kabels moeten zo geplaatst worden dat er niemand op kan staan of erdoor gehinderd wordt. Een beschadigde netkabel of netadapter kan een brand of elektrische schok veroorzaken. Controleer de netkabel regelmatig. Wijzig of manipuleer netkabels en stekkers niet. Gebruik geen adapterstekkers of verlengkabels die niet aan de geldende veiligheidsnormen voldoen en voer ook geen ingrepen aan de stroom- en netkabels uit! 5.6 Opstellingsplaats/gebruiksomgeving Monteer het apparaat aan de muur, plaats geen voorwerpen voor het apparaat. Het apparaat is niet geschikt voor het gebruik in ruimtes met hoge temperatuur of luchtvochtigheid (bijv. badkamer) of overmatige stofontwikkeling. Gebruikstemperatuur en gebruiksluchtvochtigheid: -10 C tot +55 C, maximaal 75 % relatieve vochtigheid. Het apparaat mag alleen in een gematigd klimaat gebruikt worden. Zorg ervoor dat: er altijd voldoende ventilatie is laat minstens 10 cm afstand aan alle zijden. er geen directe warmtebronnen (bijv. verwarmingen) op het apparaat inwerken. er geen direct zonlicht of sterk kunstlicht op het apparaat schijnt. het apparaat niet direct in de buurt van magneetvelden (bijv. luidsprekers) staat. er geen open vuurbronnen (bijv. brandende kaarsen) op of naast het apparaat staan. het contact met opspattend/druppelend water en agressieve vloeistoffen vermeden wordt. het apparaat niet in de buurt van water gebruikt wordt, het apparaat mag vooral nooit ondergedompeld worden (zet geen met water gevulde voorwerpen, bijv. vazen of dranken op of naast het apparaat). er geen vreemde voorwerpen binnendringen. 5

7 5 Belangrijke veiligheidsaanwijzingen het apparaat niet blootgesteld wordt aan sterke temperatuurschommelingen, omdat anders de luchtvochtigheid kan condenseren en tot elektrische kortsluitingen kan leiden. het apparaat niet blootgesteld wordt aan overmatige schokken en trillingen. 5.7 Onderhoud Onderhoudswerkzaamheden zijn vereist als het apparaat beschadigd werd. (bijv. als netstekker, netkabel of behuizing beschadigd zijn, vloeistof of voorwerpen in het toestel gedrongen zijn, het apparaat aan regen of vocht blootgesteld werd, het apparaat niet perfect functioneert of als het gevallen is). Koppel het apparaat voor onderhoudswerkzaamheden (bijv. reiniging) los van het net! Als u rookontwikkeling, ongewone geluiden of geuren vaststelt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en verwijder de back-upbatterij. In deze gevallen mag het apparaat niet meer gebruikt worden, tot een deskundige een controle heeft uitgevoerd. De behuizing van het apparaat met een vochtige doek reinigen. Geen oplosmiddelen, spiritus, verdunmiddelen enz. gebruiken, deze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen. Geen van de volgende substanties gebruiken: Zout water, insecticiden, chloor- of zuurhoudende oplosmiddelen (salmiak), schuurpoeder. Met de katoenen doek zacht over het oppervlak wrijven tot deze helemaal droog is. 5.8 Accessoires Sluit alleen uitdrukkelijk daarvoor bestemde apparaten aan. Anders kan het tot gevaarlijke situaties of schade aan het toestel komen. 5.9 Ingebruikneming Voor de eerste ingebruikneming dienen alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen in acht te worden genomen! Open de behuizing alleen voor de installatie en het leren kennen van de draadloze componenten. 6

8 6 Leveringsomvang Waarschuwing In geval van twijfel dient u de montage, installatie en aansluiting op het kabelnet niet zelf uit te voeren, maar aan een deskundige over te laten. Ondeskundige en amateuristische werkzaamheden aan het stroomnet zijn niet alleen gevaarlijk voor uzelf, maar ook voor andere personen Kinderen Elektrische apparaten niet in de handen van kinderen terecht laten komen! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische apparaten gebruiken. Kinderen kunnen mogelijke gevaren niet altijd juist inschatten. Kleine delen kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. Bewaar de batterijen en accu s voor kleine kinderen onbereikbaar op. Werd een batterij of accu ingeslikt, dan moet onmiddellijk medische hulp gezocht worden. Houd de verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen. Er bestaat verstikkingsgevaar! Dit apparaat hoort niet thuis in kinderhanden. 6. Leveringsomvang Centrale: 1 x Secvest IP draadloze alarmcentrale 1 x netadapter 1 x noodstroomaccu 1 x 1m netwerkkabel 1 x Quick-Guide 1 x CD-ROM (handleiding voor de installatie en bediening, Secvest IP Finder, etiketteringselementen) 1 x montagemateriaal (4 pluggen, 4 schroeven) 1 x batterijkabel 2 x kabelbinder 7

9 7 Compatibiliteit met ABUS-producten 7. Compatibiliteit met ABUS-producten Compatibel CASA10010 IP-alarmmodule FU59xx Secvest Key 2Way draadloze cilinder FU8100 Secvest 2Way draadloze afstandsbediening (geïntegreerde paniekfunctie niet bruikbaar) FU8130 Secvest 2Way draadloos extra deurslot 7010E FU8140 Secvest 2Way draadloos extra deurslot 7025E FU8150 Secvest draadloze afstandsbediening (geïntegreerde paniekfunctie niet bruikbaar) FU8200 Secvest 2Way draadloze infomodule (geen weergave van de: klaar voor de status / intern geactiveerd / ingang- en uitgang-vertragingstijd) FU8210 / FU8211 Secvest 2Way draadloze universele module (alleen als een repeater functie) FU8220 / FU8222 Secvest 2Way draadloze buitensirene (Kwitering met beep pas vanaf FU8222) FU8230 Secvest 2Way draadloze binnensirene FU8240 Secvest draadloos stopcontact FU8300 Secvest 2Way draadloze overvalknop FU8305 Secvest 2Way draadloze overvalzender FU8310 Secvest 2Way draadloze vuurknop FU8320W/B Secvest 2Way draadloze openingsmelder FU8321W/B Secvest 2Way draadloze openingsmelder FU8325W/B/S Secvest 2Way draadloze mini-magneetcontacten FU8330 Secvest 2Way draadloze watermelder FU8340 / FU8341 Secvest 2Way draadloze rookmelder FU8350 Secvest 2Way draadloze bewegingsmelder FU8360 Secvest 2Way voor dieren immune draadloze bewegingsmelder FU8370 Secvest 2Way draadloze glasbreukmelder FU8380 Secvest 2Way draadloze trillingsmelder FU8390 Secvest 2Way draadloze noodoproepzender FU841xW/B Draadloze raambeveiliging FTS 96 E FU842x Secvest 2Way draadloos vensterstangslot FOS550E FU8430W/B/S Secvest 2Way draadloze venstergreep FG350E FU8435W/B/S Secvest 2Way draadloze venstergreep plus TVIP41550 PIR netwerkcamera Niet compatibel FU8110 FU8165 Secvest 2Way draadloos bedieningsdeel Secvest 2Way draadloze sleutelschakelaar 8

10 8 Montage 8. Montage C IP- D E A C B Beschrijving afbeelding: A) Wandsabotageschakelaar B) Behuizingsschroef C) Bevestigingsgaten bodemplaat D) Kabeldoorvoer E) Trekontlasting (plaatje om kabel met kabelbinder te bevestigen) Werkwijze bij de montage: 1. Los de behuizingsschroef aan de onderste smalle kant en open de behuizing. 2. Gebruik de achterkant van de behuizing als sjabloon en markeer de boorgaten (C). Boor dan de houdergaten. 3. Leid de aansluitkabels door de daarvoor bestemde opening (D). 4. Sluit de stroomvoorziening met de polen in de juiste richting op de klemlijst aan (grijs gestippelde ader is plus). 5. Sluit de LAN-kabel aan. (zie volgende afbeelding) Stroomvoorziening voor optionele accu BT ,8 V DC (stekkernetadapter) 6. Bevestig de 13,8 V kabel en de LAN-kabel aan de daarvoor bestemde trekontlasting met behulp van de bijgeleverde kabelbinder. 9

11 9 Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening 7. Bevestig de behuizing aan de muur. 8. Zorg ervoor dat de veer voor de wandsabotageschakelaar (A) correct is bevestigd. 9. Voer de nodige instellingen aan de webserver uit. 10. Leer daarna de draadloze componenten in. 11. Na het inleren plaatst u nu het behuizingsdeksel terug en draait u de dekselschroef vast. 9. Inbouw van de accu voor noodstroomvoorziening 1. Scheid de alarmcentrale van de stroomvoorziening. 2. Sluit de bijgeleverde kabel voor de aansluiting van de accu aan de IP-module aan. Rood is hierbij de pluspool en zwart de minpool. Zie hiervoor het hoofdstuk Montage. 3. Sluit daarna de accu met de polen in de juiste richting aan. 4. Plaats de accu in de daarvoor bestemde houder en sluit de behuizing, zie hiervoor het hoofdstuk Montage. BT2020 Accu Ingeleerde draadloze componenten en programmeringen gaan bij spanningsverlies niet verloren. 10

12 10 Weergave- en instelelementen 10. Weergave- en instelelementen 10.1 Weergave-LED s De weergave bestaat uit 10 LED s Groene LED ( Power -LED) voor de controle van de stroomvoorziening Brandt permanent: stroomvoorziening is OK Knippert met 1 Hz: netstroomvoorziening is uitgevallen, wordt alleen weergegeven als er een noodstroomaccu geplaatst is. Rode LED ( Trouble -LED) voor de weergave van storingen Uit: er is geen storing Knippert met 1 Hz: supervisiefout (melder of device wordt door de met 1 Hz knipperende kanaal-led weergegeven, knippert alleen deze LED, dan is er sprake van sabotage aan de centrale zelf.) Brandt permanent: er is sprake van jamming. Blauwe LED s ( kanaal -LED s) voor melderstatusweergave Uit: melder OK (gesloten) Brandt permanent: melder is open of geactiveerd (open), de bedieningseenheden branden kort en signaleren dat een draadloos signaal ontvangen werd. Knippert met 5 Hz: lege batterij van een draadloze component Knippert met 1 Hz: sabotage aan een draadloos component Onderste blauwe LED brandt: geeft aan dat het tweede niveau van de etikettering bedoeld is. (dus kanaal 8-14) 10.2 Leestabel: Zone 1 Bedienings eenheden (afstandsbediening Secvest Key) Layer 1 Layer 2 Brandt/ Brandt/ Channel 7 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 6 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 5 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 4 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 3 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 2 knippert knippert Brandt/ Brandt/ Channel 1 knippert knippert Channel 14 Channel 13 Channel 12 Channel 11 Channel 10 Channel 9 Channel 8 Zone 3 Zone 2 Brandt niet Brandt 11

13 10 Weergave- en instelelementen 10.3 Akoestische signalering De centrale signaleert de verschillende toestanden en foutmeldingen ook akoestisch: 1x beep Centrale werd gedeactiveerd 2x beep Centrale werd geactiveerd 8x beep Systeemfout (sabotage, jamming, supervisie), zone open bij het activeren 10.4 Instelelementen van de draadloze printplaat E F A D B C Programmeertoetsen (A) Rechts bevinden zich drie toetsen (SELECT, SET, ESC/DEL) voor het inleren en programmeren van de draadloze componenten Sabotageschakelaar De alarmcentrale wordt door een dekselsabotageschakelaar (B) en een wandsabotageschakelaar tegen onbevoegd openen en lostrekken van de wand beschermd. 12

14 10 Weergave- en instelelementen CON1: CON1 (C) geleiderbrugaansluiting FIT DISABLE TAMP Als u de geleiderbrug op beide contacten instelt, deactiveert u het wandlostrekcontact. (Dit kan bij het programmeren nuttig zijn) CON2: CON2 (D) geleiderbrug moet absoluut in de - positie staan (fabrieksinstelling) DIP-schakelaar SW6: DIP-schakelaar SW6 (E) staat af fabriek op de volgende instellingen. Met de verschillende schakelaars van deze 8-voudige DIP kunt u de volgende opties kiezen. De schakelaarstanden 4/5/7/8 moeten absoluut zo blijven als ze door de fabriek zijn ingesteld om de werking te garanderen. Schakelaar Opties Fabrieksinstelling Stand OFF Stand ON 1 Supervisie ON Uit Aan 2 Supervisietijd ON Lang 3 h Kort 20 min 3 Herkenning ON Uit Aan jamming 4 OFF 5 ON 6 LED-modus OFF Weergave Weergave uit aan 7 OFF 8 Akoestische signalering ON Uit Aan CON3: CON3 (F): met deze geleiderbrug wordt het programmeermenu van de buitensirenes FU8220 ingeschakeld. (in de fabrieksinstelling is de programmeermodus gedeactiveerd) Deze modus is nuttig voor de batterijwissel, u kunt de behuizing openen zonder dat de sirene inschakelt. Bovendien moet ook de Secvest IP zich in de leermodus bevinden om berichten te onderdrukken. ( Systeem Onderhoud ) 13

15 10 Weergave- en instelelementen 10.5 Instelelementen en aansluitingen van de IP-printplaat Systeem-resetknop 2. Herstarttoets 3. NO 4. NC Relaisuitgang 5. COM 6. Inbraak 7. Brand 8. Paniek Transistoruitgang 9. DSL-bewaking 10. 0V pool netadapter 12. pool netadapter pool batterijaansluiting 14. pool batterijaansluiting 15. LAN-netwerkaansluiting Herstarttoets (2): hiermee start u de IP-module opnieuw en hierdoor ook de netwerkverbinding. Gelieve hiervoor de toets ca. 10 seconden ingedrukt te houden. Via webserver: onder Systeem Onderhoud Systeem heerstarten kan het systeem tevens opnieuw worden opgestart Terugzetten op fabrieksinstellingen Om de centrale volledig op de fabrieksinstellingen terug te zetten, moet u enerzijds de IP-zijde en anderzijds de draadloze zijde terugzetten. Zet u daarentegen slechts één van beide zijden terug, dan blijven de instellingen van de andere zijde behouden, d.w.z. als u bijv. slechts de IP-pagina terugzet, dan hoeft u de draadloze componenten niet opnieuw in te leren. IP-printplaat: Systeem-resetknop (1): hiermee kunt u aan hardwarezijde de fabrieksinstellingen van de IP-module herstellen. D.w.z. alle instellingen die u met de webserver uitgevoerd hebt, gaan hierbij verloren. Gelieve hiervoor de toets ca. 10 seconden ingedrukt te houden. (dan gaat de LED uit en de fabrieksinstellingen worden hersteld) Via webserver: Op de webserver, onder Systeem Onderhoud Fabrieksinstellingen herstellen kunt u ook de ingevoerde instellingen op de webserver terugzetten. Gelieve er rekening mee te houden dat de netwerkinstellingen ook gewist worden, de centrale is dan evt. niet meer via het gebruikelijke IP-adres beschikbaar.

16 10 Weergave- en instelelementen Draadloze printplaat: 1. Druk op de toets SELECT op de draadloze printplaat tot de 8e LED van onderaan brandt. 2. Druk een keer op de toets SET om naar het menu 8 te gaan. Alle blauwe LED s beginnen te knipperen. Deze weergave signaleert dat de draadloze module klaar is om zich weer op de fabrieksinstelling in te stellen. 3. Druk op de toets ESC/DEL en houd de toets ca. 4 seconden ingedrukt tot het knipperen stopt en de centrale 2 x piept. De fabrieksinstellingen zijn nu opnieuw geladen. U bevindt zich nu opnieuw in het hoofdmenu. De instellingen van de webserver blijven behouden. Alleen de ingeleerde draadloze componenten en de hiermee gepaard gaande instellingen worden verwijderd. Wilt u de programmeermodus verlaten, druk dan zo vaak op ESC/DEL tot de draadloze centrale begint te piepen, ongeveer een keer per seconde. Sluit de behuizing of druk op het dekselsabotagecontact (SW4, onder ESC/DEL) en houd dit ongeveer 4 seconden lang ingedrukt tot er een dubbel piepsignaal te horen is. De gegevens worden in een EEPROM opgeslagen Relais- en transistoruitgangen De relaisuitgang maakt het schakelen van vast bedrade componenten mogelijk. Max. schakelvermogen: 1,25 A ; 60 V DC De transistoruitgangen dienen voor de aansluiting van een optionele GSM-kiezer. Deze beschikken over een schakelvermogen van 200 ma. Bij de aansturing van een GSM/PSTN-kiezer moet een positieve aansturingspolariteit gekozen worden. Gelieve ook de 0 V met de 0 V van uw kiezer te verbinden om de potentiaalvereffening tot stand te brengen. In geactiveerde toestand is de uitgang op 12 V geregeld. Gelieve voor de nummering het hoofdstuk Instelelementen en aansluitingen van de IP-printplaat na te lezen. Een stroomvoorziening van de GSM/PSTN-kiezer via de in de leveringsomvang voorhanden netadapter van de Secvest IP is niet mogelijk. 15

17 11 Etikettering van de Secvest IP 11. Etikettering van de Secvest IP Voor de etikettering van de Secvest IP raden we aan om de bewerkbare pdf uit de bijgeleverde cd te gebruiken of deze op onze homepage bij dit product te downloaden. De etikettering is erg eenvoudig. Voer in de pdf uw individuele componentbezetting in en druk deze af. Schuif de strook in de daarvoor bestemde spleet aan de binnenkant van het deksel. We raden u aan om algemeen bekende en makkelijk te begrijpen afkortingen voor het meldertype te gebruiken. (dit zijn bijv. OM=openingsmelder, BW=bewegingsmelder, RM=rookmelder, TM=trillingsmelder, GB=glasbreukmelder, WM=watermelder). Beschrijf daarna de plaats waar de melder zich bevindt. Dit helpt u bij storingen, zoals bijv. lege batterij, om de melder snel en makkelijk te identificeren. Houd er rekening mee dat de benaming met de werkelijke programmering overeen moet komen. 4 melders / zone 1 3 melders / zone 1 2 melders / zone 1 1 melders / zone 1 Bedieningseenheid 3 Bedieningseenheid 2 11 melders / zone 3 10 melders / zone 3 9 melders / zone 3 8 melders / zone 3 7 melders / zone 2 6 melders / zone 2 Bedieningseenheid 1 5 melders / zone Ingebruikneming Verbind de centrale met LAN (cross-over) kabel direct met uw computer of via een LAN-kabel met uw netwerk. Het IP-adres van de centrale af fabriek is:

18 13 Bijgeleverde software 13. Bijgeleverde software De Secvest IP-Finder dient om de Secvest IP in het netwerk te identificeren. Het wordt mogelijk gemaakt om het bijbehorende IP-adres van de in het netwerk voorhanden componenten te bepalen. Installeer en start de IP Finder. Deze bevindt zich op de bijgevoegde software-cd. Klik op Zoeken, het programma zoekt in het netwerk naar aangesloten netwerkapparaten. Als het zoeken is beëindigd, krijgt u een lijst van de apparaten die in het netwerk zijn gevonden. Nu ziet u het netwerkadres van de Secvest IP. Voer het IP-adres in uw webbrowser in om bij de centrale te komen 17

19 14. Configuratie van de webserver Bij de toegang tot de Secvest IP via uw webbrowser kunt u via de in de centrale geïntegreerde webserver de Secvest IP configureren Login Om via de webserver instellingen aan de Secvest IP uit te kunnen voeren, moet u zich op de webserver inloggen door de volgende stappen uit te voeren: 1. Taal kiezen 2. Gebruikersnaam invoeren (voorinstelling: admin ) 3. Paswoord invoeren (voorinstelling: ) 4. Op de Inloggen -knop klikken Als gebruikersnaam en paswoord correct ingevoerd werden, wordt u naar het overzichtsbeeldscherm verder geleid. 18

20 14.2 Overzicht Het Overzicht toont de actuele toestand van de Secvest-IP alarmcentrale en is in drie bereiken onderverdeeld: 1. Ingangen: In het gedeelte Ingangen krijgt u een overzicht van de toestand van de drie draadloze zones (1) en drie virtuele IP-zones (2). De kleur van de LED signaleert de actuele status van de zone: Groen betekent dat alle melders van de betreffende zone niet geactiveerd of gesloten zijn. Rood betekent dat één of meerdere melders van de betreffende zone geactiveerd of geopend zijn. Grijs signaleert een gedeactiveerde/verborgen zone of een zone waarop geen melder aangesloten is. Geel geeft een verbindingsfout bij de betreffende virtuele IP-zone (vzone) aan bijv. een verbindingsverlies met een aangesloten PIR IP-camera/een aangesloten IP-alarmmodule. 19

21 Maken / weergeven / download van PIR-netwerkcamera Live-Snapshots In het bereik Ingangen kunnen bovendien Live-Snapshots van ingeleerde PIR-netwerkcamera's worden weergegeven en indien nodig worden gedownload. Met deze functie kan de werkelijke toestand van een door een PIR-netwerkcamera bewaakt bereik worden gecontroleerd. Door een klik op de zonenaam van de gewenst PIR-netwerkcamera worden 9 Live Snapshots met telkens ca. één seconde vertraging gemaakt en in een overzichtsmenu weergeven. Door klikken op een van de beelden in het Overview-menu wordt de Snapshot-weergave geopend en het desbetreffende beeld wordt vergroot weergegeven. Met het pijlicoon (links en rechts naast de weergave) kan door de 9 Snapshots worden gebladerd. 20

22 De 9 Snapshots kunnen met een klik op Download worden gedownload en opgeslagen. De Snapshots worden als TAR-archief als Download aangeboden. Zorg ervoor dat een TAR-compatibel datacompressieprogramma voor het uitpakken van het archief wordt gebruikt (bijv. WinRAR of 7Zip ). Verbergen van een zone in het overzichtsmenu In de zone Ingangen van het overzichtsmenu kunnen bovendien met een paar kliks individuele zones verborgen worden. (deze functie maakt het bijv. mogelijk om een zone en de daarin aanwezige melders voor de volgende inschakeling uit de bewaking te laten verdwijnen). Klik hiervoor op de status-led van de zone die verborgen moet worden. (zie screenshot rode cirkel) Zet de verbergen-knop in het nu verschijnende Overbruggen-venster van Off naar On en bevestig met Opslaan. De status-led van de betreffende zone wordt nu grijs weergegeven (de zone is verborgen). Om de zone opnieuw weer te geven, herhaalt u de bewerking en zet u de schakelaar in het overbruggen-venster opnieuw op Off. Het verbergen van een zone blijft alleen voor de volgende inschakeling actief, daarna wordt de zone automatisch opnieuw in de bewakingszone opgenomen. 21

23 2. Uitgangen: Het gedeelte Uitgangen biedt de mogelijkheid om de beide draadloze schakeluitgangen (1 en 2) en de relaisuitgang (3) te schakelen. Tegelijkertijd is de actuele status te zien. Brandt de LED op de knop en hebben de letters een blauwe achtergrond, dan is de uitgang actueel geschakeld. (zie: (1)). De uitgangen zijn alleen handmatig schakelbaar, als onder Uitgangen als gebeurtenis Handmatig werd geselecteerd. Hierbij moet worden opgelet dat bij de selectie Handmatig alle andere gebeurtenissen zijn gedeactiveerd. 22

24 3. Alarmen: In het gedeelte Alarmen wordt weergegegeven of en indien ja welk(e) alarm(en) momenteel voorhanden is (zijn). Mogelijke alarmindicaties: Inbraak Brand Paniek Techniek Systeemfout Jamming Supervisie Tamper (sabotage) Batterij laag Spanningsstoring Systeemfouten kunnen alleen door verhelpen van de oorzaak worden opgelost. Als in de onscherpe toestand een paniek-, brand- of techniekalarm optreedt, kan deze in de webserver door klikken op de alarmmelding op de overzichtspagina worden teruggezet. 23

25 4. Akoestische signalering van de webserver Bij in-/uitschakelen van de de alarmcentrale, alsook bij de activering van een alarm geeft de webserver akoestische terugmelding aan uw webbrowser. (Als een alarm wordt geactiveerd klinkt aanvullend ene sirene tot het alarm wordt gereset/de centrale wordt uitgeschakeld) De akoestische signalering in een webbrowser is alleen bij HTML5 compatibele browsers mogelijk: Internet Explorer 9 (of hoger), Firefox 4 (of hoger), Safari 5 (of hoger). De audioweergave op iphone, ipod of ipad Safari-browsers is wegens compatibiliteit niet mogelijk Ingangen Benoem de ingangen overeenkomstig de door u in te leren melders. Kies vervolgens de eigenschappen en het bijbehorende alarmtype. Om van de submenu s opnieuw naar de hogere menu s te gaan, drukt u op de betreffende knoppen op de keuzelijst aan de rechterkant. 24

26 Draadloze ingangen 1. Naam: benoemen van de zone/vastleggen onder welke naam de zone in het overviewmenu weergegeven wordt. 2. Overbruggen On / Off: De gekozen zone wordt verborgen d.w.z. dat zones inactief geschakeld kunnen worden. Deze functie biedt de mogelijkheid om zones en de daarop aanwezige melders te verbergen mocht dit nodig zijn (bijv. als een melder een lege batterij heeft of als een melder van de zone niet aangesloten kan worden). Het verbergen is slechts voor één inschakeling actief en wordt dan automatisch teruggezet. 3. Intern scherp: Via de Intern Scherp Instelling, kan worden bepaald of de desbetreffende zone bij interne activering van de alarmcentrale wordt bewaakt. Om de interene activereing van de zone mogelijk te maken moet de regelaar op On worden gezet. Na interne activering worden op de overzichtspagina alleen nog de bewaakte zones weergegeven. Alle resterende zones worden in deze modus gedeactiveerd en in grijs weergegeven. 25

27 4. Gebeurtenis (eigenschap van de zone): Zones kunnen verschillende eigenschappen hebben. De indeling gebeurt volgens het soort ingeleerde melders op de zone. De melder stuurt een alarmmelding naar de alarmcentrale, de centrale zorgt afhankelijk van de ingestelde gebeurteniseigenschap en het alarm voor een reactie. De volgende alarmgebeurtenissen kunnen vastgelegd worden: Normaal alarm: Deze zone activeert in geactiveerde toestand van de centrale een inbraakalarm als één van de melders geactiveerd is. Zinvol voor deze zone-eigenschap is bijv. het inleren van bewegingsmelders, openingsmelders of PIR-netwerkcamera. Techniek: Een zone met deze eigenschap zorgt in gedeactiveerde en geactiveerde toestand van de centrale voor een techniekalarm. Gebruik dit zonetype bijv. voor watermelders. Brand: Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de alarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. Gebruik deze zone-eigenschap als u daar rookmelders ingeleerd hebt. Vertraagd: Deze zone activeert met een geactiveerde inbraakalarminstallatie pas na een ingestelde vertragingstijd (ingangsvertraging) een alarm. Gebruik deze zone-eigenschap bijv. voor de openingsmelder op uw voordeur. Geactiveerd: Met deze zone-eigenschap kunt u een zone voor het activeren en deactiveren gebruiken. Paniek: Deze zone activeert altijd een alarm. Onafhankelijk van het feit of de inbraakalarminstallatie geactiveerd of gedeactiveerd is. Leer op deze zone bijv. overval-, paniekknoppen in. 5. Alarm (alarmreactie van de zone): Definitie welke reactie door een inkomende gebeurtenis geactiveerd wordt. Uitgeschakeld: Alarm gedeactiveerd gebeurtenis activeert geen alarm. Inbraak: Inbraakalarm een inbraakalarm kan via optische/ akoestische signaalgevers gesignaleerd worden. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Brand: Brandalarm de alarmering gebeurt via sirene of pulserend brandalarmsignaal. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Stil: Stil alarm bij een stil alarm gebeurt geen activering van de aangesloten akoestische en optische signaalgevers. Er vindt uitsluitend (afhankelijk van de instelling) een alarmmelding via plaats. Techniek: Technisch alarm de alarmering gebeurt via sirene. Bijkomend wordt (afhankelijk van de instelling) de betreffende alarmmelding via verstuurd. Om de configuratie af te sluiten, klikt u op Opslaan. 26

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020

ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 ABUS 16-kanaals NAS TVVR70020 Gebruikershandleiding Versie 1.0 en over de gebruikershandleiding Nederlands Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002

ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Opmerkingen over de gebruikershandleiding ABUS 5-kanaals netwerk-videorecorder TVVR35002 Gebruikershandleiding Version 1.0 1 Overzicht van het apparaat Nederlands Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke

Nadere informatie

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem

Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Eycasa deur & huis draadloos videosysteem Gebruikershandleiding Versie 09/2014 Nederlands vertaling van de originele Duitse handleiding. Bewaren voor toekomstig gebruik! 1 Inleiding Geachte klant, Hartelijk

Nadere informatie

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding

Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding I ns t a l l a t e ur s ha ndl e i di ng Aanwijzingen bij de gebruikershandleiding Deutsch Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch

Nadere informatie

dlan 200 AV Wireless G

dlan 200 AV Wireless G dlan 200 AV Wireless G 2009 devolo AG, Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen. devolo is

Nadere informatie

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation

dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation dlan 1200+ WiFi ac The Network Innovation devolo dlan 1200+ WiFi ac 2014 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging

Nadere informatie

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera

EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera EM6270 Easy Pro View HD Pan/Tilt IP camera Inhoudsopgave 2 NEDERLANDS 1.0 Introductie... 4 1.1 Inhoud van de verpakking... 4 1.2 Wat heb je nodig om de camera

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224)

Handleidung MEDION LIFE P89654 (MD 90224) Netzwerkfestplatte/NAS mit zwei integrierten Festplatten 2 x 4 TB (2 x 4000 GB)/ Netwerkschijf/NAS met twee ingebouwde harde schijven 2x 4 TB (2x 4000 GB)/ Disque dur réseau/ NAS avec deux disques durs

Nadere informatie

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding

CMOS netwerkcamera Installatie handleiding CMOS netwerkcamera Installatie handleiding TV7203 TV7204 Voorwoord Geachte klant, Wij bedanken u voor de aankoop van deze CMOS-netwerkcamera van de serie DIGI-LAN van de firma Security- Center. Met dit

Nadere informatie

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding

PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht... 3 Systeem eigenschappen... 4 PowerMaster-10 Paneel Indicatoren en Bediening... 5 LED indicaties...

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-30 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-30 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com 2012 Visonic. All rights reserved. PowerMaster-30 Dutch User Guide D-304332 PowerMaster-30 G2 GEBRUIKER- SHANDLEIDING

Nadere informatie

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology

Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Apparaat voor de bewaking van installaties SUNNY WEBBOX met Bluetooth Wireless Technology Installatiehandleiding SWebBox20-IA-nl-12 Versie 1.2 NL SMA Solar Technology AG Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset

Gigaset C470 IP / C475 IP. Gigaset s Gigaset C470 IP / C475 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½Ã V INT 1 15.01.08 09:45 INT SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset S450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to availability.

Nadere informatie

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel

Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP. tiptel Installatie- / gebruiksaanwijzing VoIP/ISDN-gateway tiptel 40 VoIP (NL) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 Richtlijnen... 4 Inhoud van de levering... 5 Systeemvereisten... 5 Richtlijnen

Nadere informatie

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing

Draadloze telefoon. Gebruiksaanwijzing Draadloze telefoon Gebruiksaanwijzing Inhoud 1. Welkom 6 2. De telefoon leren kennen 7 2.1 De inhoud van de verpakking controleren 7 2.2 Werking van de telefoon 8 2.3 Verklaring van de onderdelen 9 2.4

Nadere informatie

XL Transceiver installatie handleiding

XL Transceiver installatie handleiding XL Transceiver installatie handleiding Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl Technische gegevens van de AlphaCom XL transceiver:

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com

GEBRUIKERSHANDLEIDING. PowerMaster-10 G2. Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem. www.visonic.com GEBRUIKERSHANDLEIDING PowerMaster-10 G2 Volledig 2-weg draadloos alarmsysteem www.visonic.com Gebruikershandleiding PowerMaster-10 G2 Versie 17 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Voorwoord... 3 Overzicht...

Nadere informatie

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing

FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P. Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP NWD-455VO3-10P NWD-455V04-10P PNWD-455V03-20P NWD-455V04-20P nl Gebruiksaanwijzing FlexiDome IP nl 3 Inhoud 1 Inleiding 13 1.1 Overzicht modelnummers 14 1.2 Uitpakken 14 1.3 Systeemvereisten

Nadere informatie

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen

Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Forum 523/524 Montage en in gebruik nemen Gebruiksaanwijzing Welkom bij Proximus Hartelijk dank dat uw keuze op een product van Proximus is gevallen. Ons product staat voor de hoogste kwaliteitseisen,

Nadere informatie

TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2

TAB-925 9 (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 TAB-925 9" (22,5 CM) TABLET MET ANDROID 4.2 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies...3 Inschakelen en uitschakelen... 6 Het touchscreen gebruiken...

Nadere informatie

devolo dlan 200 AV USB extender

devolo dlan 200 AV USB extender devolo dlan 200 AV USB extender 2010 devolo AG Aken (Duitsland) Alle informatie in deze documentatie is na zorgvuldige controle samengesteld, geldt echter niet als toezegging van producteigenschappen.

Nadere informatie

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Overzicht van de handset Overzicht van de handset 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½òÃ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS 1 2 Toetsen van de handset 1 Display in de ruststand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL

Gebruikershandleiding. ARA-pro Versie 5. ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL Gebruikershandleiding ARA-pro Versie 5 ARA-pro is een geregistreerd handelsmerk van Adesys bv, Wateringen, NL uitgave 01-10-2012 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. De werking van ARA...6 2.1 Onderdelen...6

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913

Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913 Gebruiksaanwijzing deel 2 UFS 913 Basisfuncties en bediening Holländisch Ontvanger Bestelnummer Bedieningshandleiding geldig vanaf softwarestand: UFS 913si 20210184 1.00 UFS 913sw 20210185 Voorwoord Geachte

Nadere informatie

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset C450 IP. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005 All rights reserved. Subject to

Nadere informatie

Installatie instructies Programmeerhandleiding

Installatie instructies Programmeerhandleiding VISTA-25NL Installatie instructies en Programmeerhandleiding V25NL 09/2000 Versie 2000/09-3 - 2- Fabrikant : Ademco International, New York U.S.A. Eerste opmaak : maart 2000 Versie-beheer : 2000/09-3 This

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907

Uw gebruiksaanwijzing. MEDION AKOYA E6215 MD 97466 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4567907 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor MEDION AKOYA E6215 MD 97466. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de MEDION AKOYA E6215 MD 97466 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie