Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam"

Transcriptie

1 Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam

2

3 Wat beweegt uw gemeente? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening in de gemeenten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam mevrouw drs. K. du Long (PON) mevrouw drs. S. Heerius (Sportservice Noord-Brabant) PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant Sportservice Noord-Brabant april 2007

4 ISBN PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant. Het auteursrecht van deze publicatie berust bij het PON. Gehele of gedeeltelijke overname van teksten is toegestaan, mits daarbij de bron wordt vermeld. Vermenigvuldiging en publicatie in een andere vorm dan dit rapport is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van het PON. Deze publicatie is te bestellen onder vermelding van PON-publicatie PON Postbus LA Tilburg Telefoon: (013) Fax: (013) Internet:

5 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Opzet en werkwijze Doelstelling Werkwijze Onderzoeksverantwoording Respons Leeswijzer 8 3 Sportbeoefening Mate van sportbeoefening Wijze van sportbeoefening Locatie van sportbeoefening 15 4 Bewegen Wat valt er onder Bewegen? Bekendheid met Nederlandse Norm Gezond Bewegen Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen Wel of niet voldoen aan de beweegnorm Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar sportbeoefening Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar leeftijd Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar BMI-categorie Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar geslacht 23 5 Motieven en stimulansen tot sporten en bewegen Stellingen over sporten en bewegen Belangrijkste reden om te sporten Stimulansen om meer te gaan sporten of bewegen 28 6 Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen 34 Bijlage 1: Toelichting Nederlandse Norm Gezond Bewegen 39 Bijlage 2: Toelichting BMI 40 Bijlage 3: Respons naar achtergrondkenmerken 41 Bijlage 4: Vragenlijst 43

6

7 1 Inleiding Bewegen is belangrijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Maar bewegen wij wel voldoende om gezond te kunnen blijven? Zowel op provinciaal niveau als op gemeentelijk niveau zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over het beweeggedrag van de inwoners van Brabant. Ook over onderliggende motieven daarvoor en wensen en behoeften is weinig informatie voor handen. Om een doelgericht beleid op het gebied van sport en bewegen te ontwikkelen is het van belang meer informatie te verzamelen over het beweeggedrag van mensen. Hiertoe heeft de Provincie samen met Sportservice Noord- Brabant begin 2006 aan het PON opdracht gegeven om via het PON-Brabantpanel onderzoek te doen naar het sport- en beweeggedrag van inwoners van Noord-Brabant. 1 Medio 2006 hebben Sportservice Noord-Brabant en het PON het idee opgepakt om een dergelijk provinciaal onderzoek ook lokaal uit te gaan voeren. Vijf Brabantse gemeenten te weten Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam, hebben aan dit lokale onderzoek naar sportbeoefening en beweeggedrag deelgenomen. Het onderzoek in de vijf gemeenten is uitgevoerd in de periode oktober 2006-januari De resultaten ervan leest u in dit rapport. Daar waar mogelijk zijn de lokale resultaten vergeleken met de resultaten uit het provinciale onderzoek. 1 De resultaten van het provinciale onderzoek zijn vastgelegd in een rapportage: Long, K. du, Wat beweegt Brabant? Onderzoek naar het beweeggedrag en de sportbeoefening van Brabanders, PON: Tilburg, PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 5

8 2 Opzet en werkwijze 2.1 Doelstelling Doel van het onderzoek is om informatie te verzamelen over het beweeggedrag van de inwoners van de gemeente en achterliggende motieven daarvan. Om trends en ontwikkelingen te kunnen signaleren, bevelen we aan het onderzoek om de twee of drie jaar te herhalen. Met die informatie zouden gemeenten gerichte en doelmatige acties kunnen ondernemen om het beweeggedrag en de sportbeoefening van inwoners te stimuleren. 2.2 Werkwijze Het onderzoek dat uitgevoerd is in de vijf Brabantse gemeenten (Bladel, Rucphen, Someren, Veldhoven en Werkendam) is qua vraagstelling vergelijkbaar met het provinciale onderzoek dat begin 2006 is uitgevoerd via het PON- Brabantpanel 2. Verschil is dat in het lokale onderzoek een vijftal stellingen over beweeggedrag zijn toegevoegd. De exacte vragenlijst die gehanteerd is in de gemeente is te vinden in de bijlage. Voor de uitvoering van het onderzoek hebben de vijf Brabantse gemeenten uit hun GBA een steekproef van inwoners van 16 jaar en ouder getrokken. Gemeenten hebben deze mensen een brief gestuurd met vragenlijst en retourenveloppe. Iedere gemeente heeft dezelfde vragenlijst gebruikt. Een tweetal gemeenten heeft nog een enkele specifieke vraag aan de vragenlijst toegevoegd. In de brief die burgers bij de vragenlijst hebben ontvangen, is ook een link naar internet opgenomen zodat burgers konden kiezen de vragenlijst ofwel op papier in te vullen en per post te retourneren ofwel de vragenlijst via internet in te vullen. We hebben in deze rapportage de resultaten van de vijf gemeenten, waar mogelijk, vergeleken met de resultaten van het provinciale onderzoek uitgevoerd via het Brabantpanel. 2.3 Onderzoeksverantwoording In de periode tussen eind november en december 2006 zijn per gemeente inwoners per brief uitgenodigd om aan het onderzoek naar beweeg- en sportgedrag mee te doen. In de gemeente Veldhoven is het onderzoek later uitgevoerd, namelijk in de periode december 2006 en januari Het PON-Brabantpanel is een internetpanel van zo n Brabanders van 16 jaar en ouder. Panelleden krijgen 6 tot 12 keer per jaar vragen voorgelegd over allerlei (actuele) sociaal-maatschappelijke onderwerpen zoals het nieuwe zorgstelsel, ouderenbeleid, bewegen en sporten et cetera. 6 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

9 Aan de burgers zijn verschillende vragen voorgelegd over hun sportbeoefening en hun beweeggedrag. Soms ging dit over het afgelopen jaar, soms over de afgelopen maand of week. De resultaten van het onderzoek geven een momentopname weer. Door ziekte of blessure zijn vragen die over de afgelopen week gingen, anders ingevuld dan wanneer we het onderzoek een maand eerder of later hadden uitgevoerd. Herhaling van het onderzoek op verschillende momenten in het jaar en gedurende een periode van een aantal jaar, kan dit effect van momentopname vereffenen. De data zijn, op basis van de meest recente CBS-bevolkingsgegevens, herwogen naar de combinatie van leeftijd maal geslacht. Dit hebben we gedaan om eventuele over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons te corrigeren, waardoor de steekproef op deze kenmerken representatief is voor de betreffende gemeente. 2.4 Respons In onderstaande tabel hebben we de respons per gemeente weergegeven. Om betrouwbare uitspraken op het niveau van een gemeente te kunnen doen, is het nodig 400 waarnemingen per gemeente te verzamelen. In statistische termen blijft de onnauwkeurigheidsmarge binnen de 10 procent bij een betrouwbaarheid van 95 procent, voor zowel grote als kleine gemeenten. 3 In onderzoekskringen is dit een gangbare maat voor betrouwbaarheid. Uit onderstaande tabel blijkt dat iedere gemeente dit minimum aantal waarnemingen van 400 ruim gehaald heeft. Tabel 1: Respons* Gemeente Post Internet Totaal Respons per gemeente abs % abs % abs % Bladel , , ,1 Rucphen** , , ,8 Someren , , ,6 Veldhoven , , ,8 Werkendam , , ,7 * Op basis van per post verstuurde vragenlijsten ** Ten tijde van dit onderzoek liepen er in de gemeente tegelijkertijd meerdere onderzoeken waarbij enquêtes onder burgers werden verspreid. Dat kan de oorzaak zijn van de relatief lage respons in de gemeente Rucphen. 3 Bij een netto steekproef van 400 waarnemingen, is met een betrouwbaarheid van 95% sprake van een onnauwkeurigheidsmarge van maximaal 4,9% links- en rechtszijdig. Dit betekent dat als 50% van de inwoners van een gemeente een bepaald oordeel heeft, dit percentage in werkelijkheid tussen de 45,1 en 54,9% zal liggen. PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 7

10 2.5 Leeswijzer In hoofdstuk 3 en 4 geven we de resultaten weer van respectievelijk de vragen over sporten en de vragen over beweegactiviteiten. In hoofdstuk 5 gaan we in op de redenen die mensen hebben om te sporten of te bewegen. Ook gaan we in op de stimulansen die mensen aandragen om meer te gaan sporten of te bewegen. In hoofdstuk 6 tot slot formuleren we de conclusies en aanbevelingen. In de tabellen is steeds vermeld op welk aantal respondenten de resultaten betrekking hebben (N). Dit aantal kan soms wisselen omdat niet iedereen elke vraag heeft beantwoord. 8 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

11 3 Sportbeoefening Allereerst hebben we vragen gesteld over sportbeoefening. Hiermee bedoelen we activiteiten die mensen in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoeksmoment hebben verricht volgens gebruiken en regels uit de sportwereld. We gaven aan dat respondenten hierbij konden denken aan bijvoorbeeld badminton, fitness, wielrennen en schaken, maar niet aan yoga, tuinieren, puzzelen of fietsen naar school of werk. Sporten die respondenten tijdens vakantie beoefend hebben, konden ze ook meerekenen. 3.1 Mate van sportbeoefening Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de mensen aan sportbeoefening doet (zie tabel 2). Er is een afwijking van de resultaten per gemeente te zien met de resultaten die uit het provinciale onderzoek via het Brabantpanel naar voren kwamen. Verder is er ook een verschil te zien in de resultaten tussen de gemeenten onderling: in gemeente Rucphen en Werkendam ligt het deel van de respondenten dat sport rond de 55%. In de andere drie gemeenten ligt dat zo n 10% hoger namelijk rond de 65%. Tabel 2: Doet u aan sportbeoefening? (%) Gemeente N Ja Nee Bladel ,1 34,9 Rucphen ,3 44,7 Someren ,0 34,0 Veldhoven ,0 36,0 Werkendam ,0 44,0 Noord-Brabant ,5 28,5 De gegevens uit bovenstaande tabel zijn tevens in onderstaand figuur weergegeven. Figuur 1: Doet u aan sportbeoefening? (%) Ja Nee ,1 34,9 55,3 44, ,5 28,5 0 Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord-Brabant PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 9

12 Aan de mensen die aan sportbeoefening doen hebben we ook gevraagd of zij zichzelf als sporter zien of niet. De resultaten vindt u in onderstaande tabel. Tabel 3: Ziet u zichzelf als sporter? (%) Nee, ik ben (totaal) geen sporter Ja, ik vind mezelf wel een beetje een sporter Ja, ik vind mezelf een echte sporter Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord-Brabant N=354 N=223 N=325 N=422 N=274 N=581 15,3 16,6 14,8 19,9 18,6 25,4 57,9 57,4 53,8 51,7 59,1 50,9 20,9 21,5 26,2 22,0 18,2 17,6 Weet niet/geen antwoord 5,9 4,5 5,2 6,4 4,0 6,1 Totaal In tabel 4 laten we per leeftijdscategorie zien hoeveel mensen aan sportbeoefening doen. Uit de tabel is een aantal opvallende zaken te halen. Zo zien we dat met name in de gemeenten Rucphen en Someren het aandeel jonge sporters hoog is: van alle jarigen sport zo n 80%. Dit geldt voor beide gemeenten. Verder valt op dat in Werkendam van alle jarigen iets meer dan de helft aan sport doet (51,1%) terwijl dit voor andere gemeenten rond de 66% ligt. Voor alle gemeenten geldt dat in de groep ouderen minder aan sportbeoefening gedaan wordt: in Rucphen sporten opvallend weinig ouderen: van alle mensen van 65 jaar en ouder sport in Rucphen ongeveer eenderde. Tabel 4: Verdeling van sporters naar leeftijd Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant % N % N % N % N % N % N jaar 69, , , , , , jaar 68, , , , , , jaar 78, , , , , , jaar 62, , , , , , jaar of ouder 43, , , , , ,1 124 Totaal 65, , , , , , PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

13 Uit nadere analyse blijkt dat sportbeoefening samenhangt met het al dan niet hebben van een beperking. Kijken we ten eerste naar het hebben van een chronische aandoening in combinatie met sportbeoefening dan blijkt dat in de gemeente Someren hier een significant verband tussen bestaat: mensen met een chronische aandoening doen significant minder aan sportbeoefening dan mensen zonder chronische aandoening. In andere gemeenten is geen sprake van een significant verband tussen een chronische aandoening en sportbeoefening. Vergelijken we ten tweede de totale groep van mensen met een beperking met de totale groep mensen zonder beperking dan komt in vier van de vijf gemeenten (Rucphen, Veldhoven, Someren en Bladel) een significant verband met sportbeoefening naar voren: mensen met een beperking doen significant minder aan sportbeoefening dan mensen zonder beperking. Voor gemeente Werkendam is er geen significant verband te zien. Over de andere groepen mensen met een beperking (mensen met een auditieve, lichamelijke of verstandelijke beperking) kunnen we helaas geen uitspraken doen omdat de deelgroepen daarvoor te klein zijn. We hebben ook gekeken of bepaalde achtergrondkenmerken zoals opleiding en inkomen samenhangen met het al dan niet beoefenen van sport.. Uit deze analyse blijkt dat mensen met een laag opleidingsniveau (geen opleiding of als hoogst voltooide opleiding het basisonderwijs), significant minder aan sportbeoefening doen dan mensen met een middelbare of hogere opleiding. Dat lager opgeleiden minder aan sport doen dan hoger opgeleiden is overigens niet (volledig) toe te schrijven aan hun lagere opleiding, maar vooral aan hun leeftijd: laagopgeleiden zijn gemiddeld ouder dan hoger opgeleiden. De totale groep laagopgeleiden bestaat voor 75% uit mensen van 50 jaar of ouder. En deze groep, zo bleek uit tabel 4, doen minder aan sportbeoefening dan mensen in de andere leeftijdscategorieën. Er is hier dus meer sprake van een leeftijds- dan van een opleidingseffect. Doen mannen meer aan sportbeoefening dan vrouwe of is het juist andersom? In tabel 5 hebben we aangegeven hoeveel procent van alle vrouwen en hoeveel procent van alle mannen aan sportbeoefening doet. In de gemeenten Bladel, Rucphen en Werkendam liggen de verhoudingen ongeveer gelijk. Voor gemeente Veldhoven geldt dat van alle mannen bijna driekwart aan sportbeoefening doet terwijl dit percentage bij de vrouwen flink lager ligt, op 57%. Een dergelijk verhouding zien we ook terug in gemeente Someren. Tabel 5: Overzicht aandeel sporters binnen totale groep vrouwen en totale groep mannen Vrouwen die sporten Mannen die sporten Gemeente N % N % Bladel , ,2 Rucphen , ,2 Someren , ,8 Veldhoven , ,9 Werkendam , ,1 Noord-Brabant , ,9 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 11

14 Verder hebben we gekeken naar welke sporten het meest populair zijn. Ter vergelijking hebben we ook de resultaten van het provinciale onderzoek weergegeven. Uit de grafieken 4 blijkt dat een aantal sporten in alle gemeenten populair is: fitness (zowel voor conditie als voor kracht), wandelsport en wielrennen/ mountainbiken/toerfietsen komen bij alle gemeenten voor in de top 5 van meest beoefende sporten. Zwemsport komt bij vier gemeenten in de top 5 voor en tennis bij drie gemeenten. Uit het Brabantpanel-onderzoek kwam een soortgelijk beeld naar voren: Fitness conditie was daar de meest beoefende sport, gevolgd door wandelsport en fitness kracht. Bij de sporten is overigens de categorie spinning (veel genoemd bij anders namelijk ) gerekend tot de categorie Fitness conditie en Nordic Walking tot de categorie Wandelsport Fitness conditie 30,9 Wandelsport 28,9 Provincie Noord-Brabant Fitness kracht 15 Tennis 10,8 Hardlopen 9, Gemeente Bladel Wandelsport 25,2 Fitness conditie 21,4 Wielrennen 14,5 Zwemsport 13,7 Fitness kracht 13, De grafieken zijn weergegeven in percentages. 12 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

15 40 Gemeente Rucphen Fitness conditie Wandelsport en 22,7 Fitness kracht Wielrennen 16,3 15,9 Voetbal 15 Hardlopen en tennis 11, Gemeente Someren Wandelsport 20,7 Fitness conditie 19,2 Wielrennen 16,2 Zwemsport 14,4 Tennis 13, Gemeente Veldhoven Fitness conditie 24,9 Wandelsport en Tennis Fitness kracht 14,9 12,8 Zwemsport 11,4 Wielrennen Gemeente Werkendam Fitness conditie 21,4 Zwemsport 18,6 Wandelsport 14,6 Hardlopen 11,8 Wielrennen 11,4 0 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 13

16 3.2 Wijze van sportbeoefening Ook hebben we de mensen gevraagd naar de wijze van sportbeoefening. In onderstaande tabel zijn de resultaten weegegeven. Uit de tabel blijkt dat in vier van de vijf gemeenten de meeste sporters lid zijn van een sportvereniging. Sporten alleen en ongeorganiseerd komt op de tweede plaats. In de gemeente Werkendam ligt dit precies andersom: de meeste mensen sporten alleen, ongeorganiseerd. Op de tweede plaats volgt sporten bij een sportvereniging. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat in de gemeente minder sportverenigingen aanwezig zijn dan in andere gemeenten. Een aantal categorieën is niet in de tabel opgenomen omdat ze nauwelijks door de respondenten genoemd werden. Het gaat hierbij om de volgende wijzen van sportbeoefening: - In het kader van bedrijfssport - Via het sociaal-cultureel werk, sportbuurt- of welzijnswerk - Tijdens een georganiseerde sportvakantie - Sporten tijdens gymles op school Tabel 6: Wijze van sporten (% van mensen die sporten) Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant N=365 N=233 N=334 N=437 N=280 N=583 Als lid van een sportvereniging 51,5 51,1 47,3 45,3 43,6 44,4 Alleen, ongeorganiseerd 43,6 43,8 35,6 40,0 46,8 49,6 Als abonnee/lid/cursist van een fitnesscentrum of andere commerciële sportaanbieder 26,3 36,5 29,0 31,1 28,9 35,2 In groepsverband, door uzelf, familie, vrienden en/of kennissen georganiseerd Als deelnemer aan een georganiseerd sportevenement 26,0 27,9 32,0 24,0 23,9 31,7 6,3 11,6 7,2 5,5 5,4 5,8 Verder hebben we aan de sporters gevraagd in welk verband zijn hun sport beoefenen. In tabel 7 leest u de resultaten. Uit de tabel blijkt dat het merendeel van de mensen voor hun sport deelneemt aan trainingen, in vrijwel alle gemeente volgt rond de 30% trainingen. Ongeveer een kwart doet zijn of haar sport in competitieverband en rond de 20% doet ook mee aan toernooien. 14 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

17 Tabel 7: Trainingsverband/competitiesport (%)* Bladel Someren Rucphen Veldhoven Werkendam Noord- Brabant N=365 N=334 N=233 N=437 N=280 N=583 Trainingen 30,7 32,3 34,8 31,6 27,5 39,5 Competitie 24,1 24,3 30,0 22,9 25,4 25,2 Toernooien/sportevenementen 20,8 21,9 23,6 19,2 20,4 27,3 Lessen/cursussen 18,4 15,0 22,3 24,0 21,1 29,5 * Percentages zijn ni et op te tellen tot 100% omdat meerdere antwoorden konden worden aangekruist. 3.3 Locatie van sportbeoefening Tot slot hebben we aan de sporters gevraagd waar zij hun sport beoefenen. In tabel 8 is weergegeven welke locaties binnen de eigen gemeente. In tabel 9 zijn de mogelijkheden van buiten de eigen gemeente beschreven. Opvallend is dat in de gemeenten Bladel, Someren en Veldhoven de meeste mensen in hun eigen gemeente sporten in een binnenaccommodatie (zoals een sporthal. fitnesscentrum of zwembad) terwijl in de gemeente Rucphen en Werkendam de meeste mensen in hun eigen gemeente in een andersoortig voorziening, de open buitenlucht sporten. Dat in alle gemeenten de andersoortige voorziening hoog scoort heeft te maken met het feit dat veel mensen aan wandelsport of wielrennen/toerfietsen doen. Tabel 8: Locatie van sportbeoefening in eigen gemeente, afgelopen jaar (%)* Officiële binnensportaccommodatie zoals sporthal, gymnastieklokaal, fitnesscentrum/sportschool, overdekt of combizwembad, ijshal/ ijsbaan (binnen), tennisbaan (binnen), klimhal, karthal et cetera Officiële buitensportaccommodatie zoals voetbalveld, hockeyveld, tennisbaan (buiten), openluchtzwembad, ijsbaan (buiten/ half overdekt), manege et cetera Sportvoorziening in de openbare ruimte zoals halfpipe, basketbalpleintje, trapveldje/voetbalkooi (met goals) et cetera. Andersoortige voorziening zoals park, bos, bergen, strand, meer, openbare weg, buurthuis, wijkcentrum, café, huis/tuin et cetera Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant N=365 N=233 N=334 N=437 N=280 N=583 49,0 33,5 46,1 51,5 29,3 51,1 20,5 24,5 28,7 19,9 23,2 20,9 2,5 2,1 3,0 2,3 1,4 10,8 41,1 35,2 36,5 26,8 31,8 20,2 * Percentages zijn ni et op te tellen tot 100% omdat meerdere antwoorden konden worden aangekruist. PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 15

18 In onderstaande tabel is te zien hoeveel sporters gebruik maken van voorzieningen buiten de eigen gemeente. In Bladel, Someren en Veldhoven gaan de meeste mensen buiten de eigen gemeente sporten om er in de buitenlucht te sporten (bijvoorbeeld wandelen of fietsen). In Rucphen en Werkendam sporten de meeste mensen buiten hun eigen gemeenten in een binnensportaccommodatie. Tabel 9: Locatie van sportbeoefening elders, afgelopen jaar (%)* Officiële binnensportaccommodatie zoals sporthal, gymnastieklokaal, fitnesscentrum/sportschool, overdekt of combizwembad, ijshal/ ijsbaan (binnen), tennisbaan (binnen), klimhal, karthal et cetera Officiële buitensportaccommodatie zoals voetbalveld, hockeyveld, tennisbaan (buiten), openluchtzwembad, ijsbaan (buiten/ half overdekt), manege et cetera Sportvoorziening in de openbare ruimte zoals halfpipe, basketbalpleintje, trapveldje/voetbalkooi (met goals) et cetera Andersoortige voorziening zoals park, bos, bergen, strand, meer, openbare weg, buurthuis, wijkcentrum, café, huis/tuin et cetera Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant N=365 N=233 N=334 N=437 N=280 N=583 24,1 34,8 28,4 25,4 37,9 51,1 13,2 11,2 11,1 14,4 16,8 20,9 2,7 0,9 2,7 2,5 3,2 10,8 33,4 25,8 28,7 27,2 25,0 20,2 * Percentages zijn niet op te tellen tot 100 omdat meerdere antwoorden konden worden aangekruist. 16 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

19 4 Bewegen 4.1 Wat valt er onder Bewegen? Aan iedereen, dus zowel mensen die wel als niet sporten, hebben we vragen gesteld over beweeggedrag. Met bewegen of beweegactiviteiten bedoelen we activiteiten die mensen in hun vrije tijd, tijdens het werk of op school doen zoals lopen, wandelen (niet slenteren), fietsen, tuinieren, licht of zwaar huishoudelijke activiteiten. Activiteiten korter dan 5 minuten vallen hier niet onder en moesten respondenten dus buiten beschouwing laten. In onderstaande tabel hebben we een overzicht gegeven van beweegactiviteiten (van minimaal 5 minuten) die mensen in de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst hebben verricht. Het blijkt dat de meeste mensen beweging krijgen van lichte en zware huishoudelijke activiteiten (zoals koken, afwassen, dweilen of zware boodschappen dragen). Op de tweede en derde plaats volgen, niet altijd in deze volgorde, fietsen naar school of werk en beweging uit werk. Tabel 10: Overzicht van beweegactiviteiten (%) Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord-Brabant N=561 N=421 N=506 N=683 N=500 N=813 Licht huishoudelijke activiteiten 62,4 58,2 60,5 65,7 56,0 71,1 Zwaar huishoudelijke activiteiten 56,3 54,9 49,2 59,4 51,2 63,3 Fietsen naar werk/school 49,7 36,8 47,0 40,7 41,2 40,0 Beweging door werk 41,0 41,1 38,1 32,9 39,0 niet gevraagd Lopen naar werk/school 13,0 16,4 14,4 14,9 14,6 18,7 Wandelen in de vrije tijd 31,2 20,4 32,8 34,7 25,4 52,2 Fietsen in de vrije tijd 37,4 34,0 37,4 35,3 33,2 32,8 Tuinieren 38,0 41,3 38,1 28,1 36,4 15,5 Klussen 29,4 27,3 30,8 30,3 29,4 28,0 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 17

20 4.2 Bekendheid met Nederlandse Norm Gezond Bewegen In 1998 hebben Nederlandse experts de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) opgesteld. De norm is een belangrijk criterium om na te gaan of de gemiddelde Nederlander voldoende beweegt om positieve effecten op de gezondheid te bewerkstelligen. De norm houdt in dat jongeren onder de 18 jaar dagelijks een uur matig intensieve lichamelijke activiteit moeten hebben en volwassenen tenminste vijf dagen van de week een half uur. In bijlage 1 is omschreven wat onder matig intensief verstaan wordt. Voor alle gemeenten geldt dat ongeveer 70% van de mensen niet op de hoogte blijkt te zijn van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen te zijn (zie tabel 11). In Werkendam zijn iets meer mensen op de hoogte (25,7%) dan in de andere gemeenten (variërend van 21,1% tot 22,8%) maar dit is geen significant verschil. Tabel 11: Op de hoogte van de beweegnorm (%) Gemeente N Ja Nee Weet niet Totaal Bladel ,7 69,9 8,3 100 Rucphen ,4 68,1 10,5 100 Someren ,1 68,2 10,7 100 Veldhoven ,8 69,4 7,8 100 Werkendam ,7 69,2 5,2 100 Noord-Brabant ,0 72,0 7,0 100 Het blijken vooral vrouwen te zijn die van de beweegnorm op de hoogte zijn (zie tabel 12). In vrijwel alle gemeenten is van de totale groep vrouwen zo n 30% op de hoogte van de norm en van alle mannen varieert dit tussen de 12% en 16%. Tabel 12: Wel op de hoogte van beweegnorm, uitgesplitst naar geslacht Vrouwen die op de hoogte zijn van de norm Mannen die op de hoogte zijn van de norm Gemeente N % N % Bladel , ,2 Rucphen , ,8 Someren , ,3 Veldhoven , ,8 Werkendam , ,0 Noord-Brabant , ,6 18 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

21 We hebben per leeftijdscategorie bekeken hoeveel procent op de hoogte is van de beweegnorm. Voor alle gemeenten geldt dat van de groep 50-plussers (50-64 jaar en 65 jaar of ouder) de meeste mensen op de hoogte zijn van de beweegnorm. Jongeren in de leeftijd zijn in vrijwel alle gemeenten het minst op de hoogte van de beweegnorm. Tabel 13: Wel op de hoogte van de beweegnorm, uitgesplitst naar leeftijdsgroepen Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant % N % N % N % N % N % N jaar 14, , ,0 90 8, , , jaar 12, , , , , , jaar 16, , , , , , jaar 27, , , , , , jaar of ouder 35, , , , , ,0 111 Voor alle gemeenten geldt dat het merendeel, nadat we hen de norm toegelicht hebben, het belangrijk vindt om aan de norm te voldoen (zie tabel 14). Tabel 14: Vindt u het belangrijk om aan de beweegnorm te voldoen? (%) Gemeente N Ja Nee Weet niet Totaal Bladel ,4 18,8 12,8 100 Rucphen ,3 10,7 14,0 100 Someren ,4 15,9 13,7 100 Veldhoven ,5 13,2 15,3 100 Werkendam ,7 14,0 11,3 100 Noord-Brabant ,1 13,1 7,8 100 We hebben mensen ook gevraagd naar de reden waarom zij het wel of niet belangrijk vinden om aan de norm te voldoen. De meeste mensen hebben de vraag opgevat als waarom vindt u sporten en bewegen belangrijk?, zo blijkt uit de antwoorden. Veel antwoorden liggen in de trant van bewegen is goed voor de mens, voor lichaam en geest, noodzakelijk voor een goed leven. Je blijft er fit, gezond en in conditie van en bovendien helpt het overgewicht tegen te gaan, waren veelvuldig genoemde antwoorden. Lichamelijke inspanning geeft energie, aldus een van de respondenten. Ook de sociale functie die sporten heeft, het samen met anderen sporten voor gezelligheid en sportiviteit, wordt door een aantal mensen belangrijk genoemd. PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 19

22 4.3 Voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen Wel of niet voldoen aan de beweegnorm Hoeveel hebben mensen gesport en/of bewogen in de week voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst? Op basis van de antwoorden die mensen geven op deze vraag kunnen we bekijken in hoeverre zij voldoen aan de beweegnorm. Het blijkt dat in vrijwel alle gemeenten zo n 60% van de mensen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB). Deze beweegnorm is gesteld op minimaal 5 dagen in de week half uur of meer matig intensief bewegen. Opvallend is dat in Rucphen opvallend minder mensen aan de norm voldoen. Dit kan te maken hebben met het feit dat in Rucphen het percentage sportbeoefenaren ook lager ligt dan in andere gemeenten. Tabel 15: Voldoet u aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen? (%) (minimaal 5 dagen per week 30 minuten of meer bewegen/sporten) Gemeente N Voldoet wel aan de NNGB Voldoet niet aan de NNGB Totaal Bladel ,3 39,7 100 Rucphen ,5 47,5 100 Someren ,9 37,1 100 Veldhoven ,5 40,5 100 Werkendam ,7 43,3 100 Noord-Brabant ,0 40,0 100 We hebben de tabel ook in onderstaande figuur weergegeven. Figuur 2: Voldoet u aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen? (%) Ja Nee ,3 39,7 52,5 47,5 62,9 37,1 59,5 40,5 56,7 43, Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord-Brabant 20 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

23 4.3.2 Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar sportbeoefening We hebben het al dan niet aan de beweegnorm voldoen uitgesplitst naar wel of niet aan sportbeoefening doen (zie tabel 16). Voor alle gemeenten geldt dat van de mensen die aan de beweegnorm voldoen, het merendeel ook aan sportbeoefening doet (tabel 16). Opvallend is dat in gemeente Werkendam de groep sporters onder de mensen die aan de beweegnorm voldoen niet zo groot is (59,9%) als bij andere gemeenten (rond de 70%). Kijken we naar de groep mensen die niet aan de beweegnorm voldoet, dan zien we daarin een gelijker gespreide verdeling over wel en niet sporters. We zien dat de mensen die niet aan de beweegnorm voldoen redelijk gelijk gespreid zijn over niet en wel sporters. Dit is alleen bij gemeente Rucphen niet het geval. De mensen die niet aan de beweegnorm voldoen zijn voor het merendeel de niet-sporters zijn (61,7%). Tabel 16: Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar sportbeoefening (%) Voldoet wel aan de NNGB Voldoet niet aan de NNGB Gemeente N sporters niet sporters N sporters niet sporters Bladel ,8 29, ,9 43,1 Rucphen ,6 30, ,3 61,7 Someren ,6 26, ,7 48,3 Veldhoven ,4 26, ,2 49,8 Werkendam ,9 40, ,7 49,3 Noord-Brabant ,7 18, ,0 41, Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar leeftijd In tabel 17 hebben we weergegeven welk deel van een bepaalde leeftijdscategorie aan de beweegnorm voldoet. (Bijvoorbeeld: van alle jarigen in Bladel voldoet bijna tweederde (65,4%) aan de beweegnorm, in de groep mensen van 65 jaar of ouder voldoet een stuk minder, namelijk 55,3%, aan de beweegnorm.) Als we kijken naar de groep jongeren (16-29 jaar) dan is opvallend dat in de meeste gemeenten eenderde van deze groep niet aan de beweegnorm voldoet. In gemeente Werkendam voldoet bijna de helft van de jongeren niet aan de beweegnorm. Verder is er een opvallend verschil tussen leeftijdsgroepen te zien in gemeente Someren: zowel in de groep jarigen, jarigen als jarigen is het aandeel mensen die aan de beweegnorm voldoet groter dan bij alle andere gemeenten. Tot slot zien we een opvallend resultaat bij de gemeenten Rucphen en Werkendam als we de groep van ouderen (65 jaar of ouder) nader bekijken: van alle ouderen voldoet in Rucphen en Werkendam respectievelijk 36% en 35% aan de beweegnorm. Bij andere gemeenten ligt dit percentage hoger: PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 21

24 Bladel 55%, Someren 42% en Veldhoven 46%. Wellicht kan dit verklaard worden uit het beschikbare aanbod aan beweegactiviteiten voor ouderen. Tabel 17: Leeftijd uitgesplitst naar voldoen aan de beweegnorm (%) Gemeente Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord-Brabant % N % N % N % N % N % N jaar 65, , , , , , jaar 57, , , , , , jaar 68, , , , , , jaar 57, , , , , , jaar of ouder 55, , , , , , Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar BMI-categorie We hebben ook gekeken of er een verband is tussen de Body Mass Index (BMI) van de respondenten en het voldoen aan de beweegnorm (zie tabel 18). BMI is een maat die aangeeft of je zwaarder bent dan gezond voor je is (overgewicht). De BMI-waarde van iemand wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilogram te delen door de lichaamslengte in meter in het kwadraat (lengte/kg 2 ). In bijlage 2 hebben we een overzicht van de BMI-categorieën opgenomen. Uit tabel 18 kunnen we opmaken dat het voldoen aan de beweegnorm niet direct verband houdt met gewicht want zowel voor de categorie mensen met een gezond gewicht als met een overgewicht geldt dat het merendeel aan de beweegnorm voldoet. Bij de groep mensen met ernstig overgewicht is het aandeel mensen dat aan de beweegnorm voldoet iets lager maar schommelt toch ook rond de 50%. Verder geldt voor alle gemeenten dat mensen met een lichamelijke beperking minder aan de beweegnorm voldoen dan mensen zonder lichamelijke beperking (49% tegenover 60%). Dit geldt ook in alle gemeenten voor mensen met een chronische aandoening. Tabel 18: BMI-categorie uitgesplitst naar voldoen aan de beweegnorm (%) Gemeente Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Gezond gewicht (BMI 18,5 tot 25) Overgewicht (BMI 25 tot 30) Ernstig overgewicht (BMI 30 of meer) Noord- Brabant 61,0 (N=282) 53,7 (N=214) 66,5 (N=275) 61,7 (N=373) 60,4 (N=250) 62,8 (N=425) 63,4 (N=128) 57,2 (N=83) 62,9 (N=175) 58,8 (N=117) 56,5 (N=168) 60,1 (N=258) 50,9 (N=28) 42,9 (N=18) 54,1 (N=37) 50,8 (N=61) 41,7 (N=48) 45,2 (N=93) 22 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

25 4.3.5 Voldoen aan de beweegnorm uitgesplitst naar geslacht Tot slot hebben we gekeken of er een verschil is te constateren tussen het voldoen aan de beweegnorm en geslacht. Uit tabel 19 blijkt dat binnen de groep mannen een groter aandeel aan de beweegnorm (variërend van 59% tot 65%) voldoet dan binnen de groep vrouwen (variërend van 47% tot 59%). Tabel 19: Geslacht uitgesplitst naar voldoen aan de beweegnorm (%) Vrouwen Mannen Gemeente N Voldoet wel aan de NNGB Voldoet niet aan de NNGB N Voldoet wel aan de NNGB Voldoet niet aan de NNGB Bladel ,5 41, ,9 37,1 Rucphen ,0 53, ,0 41,0 Someren ,1 37, ,2 34,8 Veldhoven ,3 42, ,1 37,9 Werkendam ,8 45, ,7 41,3 Noord-Brabant ,1 36, ,0 43,0 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 23

26 5 Motieven en stimulansen tot sporten en bewegen 5.1 Stellingen over sporten en bewegen We hebben de respondenten een aantal stellingen voorgelegd over sporten en bewegen (zie tabellen 20A t/m 20G). Ten eerste vroegen we of mensen het eens waren met de stelling of er in de buurt voldoende beweeg- en sportvoorzieningen aanwezig zijn (zie tabel 20A). In alle gemeenten vinden de meeste mensen dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Opvallend is dat in gemeente Werkendam 18% het niet eens is met de stelling. Met andere woorden: 18% vindt dat er onvoldoende voorzieningen in de buurt aanwezig zijn. Tabel 20A: Er zijn in mijn buurt voldoende voorzieningen voor bewegen en sport (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,6 16,7 13,7 Rucphen ,7 22,1 12,3 Someren ,2 14,2 7,5 Veldhoven ,5 13,6 4,9 Werkendam ,1 22,0 17,9 Noord-Brabant ,0 12,5 7,5 Ook hebben we gevraagd of mensen vinden dat er in hun buurt meer voorzieningen voor sporten en bewegen zouden moeten komen. Ook hier zijn de resultaten van de gemeente Werkendam opvallend: eenderde is het met de stelling eens en vindt dus dat er meer voorzieningen moeten komen. Ook in Bladel en Rucphen vindt een kwart van de respondenten het voorzieningenniveau voor sporten en bewegen kennelijk niet voldoende. Inwoners van Veldhoven en Someren, zo bleek ook al uit de voorgaande tabel, zijn overwegend tevreden met hun voorzieningenniveau. 24 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

27 Tabel 20B: Ik vind dat er in mijn buurt meer voorzieningen voor sport en/of bewegen moeten komen (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,4 38,9 35,7 Rucphen ,2 39,4 33,4 Someren ,9 38,8 43,3 Veldhoven ,9 40,0 43,2 Werkendam ,9 36,9 30,2 Noord-Brabant ,4 33,5 49,1 Met de stelling dat de werkgevers mogelijkheden in het leven moet roepen om sporten en bewegen mogelijk te maken zijn aanzienlijk minder mensen het eens. Een minderheid (variërend van 38,6% tot 49,7%) is het wel met de stelling eens. Tabel 20C: Ik vind dat werkgevers meer mogelijkheden moeten creëren om bewegen en sporten voor werknemers mogelijk te maken (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,4 29,1 26,4 Rucphen ,5 26,2 24,3 Someren ,1 30,7 28,2 Veldhoven ,7 29,9 20,3 Werkendam ,6 26,3 35,1 Noord-Brabant ,7 22,1 24,2 In drie van de vijf gemeenten, te weten Bladel, Rucphen en Veldhoven, vindt de meerderheid van de respondenten dat de overheid meer aan bewegingsstimulering moet doen. In gemeente Someren echter is dat niet het geval: daar is iets minder dan de meerderheid het met de stelling eens. Tabel 20D: Ik vind dat de overheid meer aan bewegingsstimulering moet doen (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,8 29,4 19,8 Rucphen ,8 31,4 12,7 Someren ,1 30,3 21,5 Veldhoven ,2 35,9 13,9 Werkendam ,3 30,7 22,0 Noord-Brabant ,5 24,8 18,7 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 25

28 Het merendeel van de mensen vind ook dat sporten te duur is. Opvallend is dat de groep mensen die het met deze stelling eens is kleiner is dan de groep (zeer) mee eens bij de drie voorgaande stelleningen. Mensen zijn kennelijk niet zo eensgezind over deze stelling want ook een grote groep heeft eigenlijk geen mening over de stelling en (ruim) een kwart is het oneens met de stelling. Tabel 20E: Ik vind sporten te duur (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,7 34,0 28,4 Rucphen ,7 35,7 24,6 Someren ,7 31,7 29,6 Veldhoven ,6 29,7 24,7 Werkendam ,9 32,9 26,2 Noord-Brabant ,3 26,5 31,2 Ook hebben we mensen de stelling voorgelegd of het aanbod van sport- en beweegactiviteiten bij hun wensen aansluit. De meeste mensen vinden dat dit aanbod wel bij hun eigen wensen aan. Dit varieert van 42% in gemeente Rucphen tot 58% in gemeente Someren. Tabel 20F: Het aanbod sluit niet aan bij de tijden waarop ik wil sporten/ bewegen (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,1 32,8 48,1 Rucphen ,7 33,7 41,7 Someren ,4 30,1 57,5 Veldhoven ,7 34,0 54,3 Werkendam ,3 39,8 42,8 Noord-Brabant ,8 29,8 53,5 26 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

29 Tot slot hebben we gevraagd of mensen vinden dat er te weinig beweegactiviteiten voor hun leeftijdsgroep zijn. Tabel 20G: Ik vind dat er te weinig bewegingsactiviteiten georganiseerd worden voor mijn leeftijdsgroep (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,0 40,2 43,8 Rucphen ,9 39,4 31,7 Someren ,4 32,7 55,0 Veldhoven ,3 38,4 47,4 Werkendam ,5 37,8 39,8 Noord-Brabant ,4 26,7 56,0 5.2 Belangrijkste reden om te sporten Wat zijn voor mensen de belangrijkste motieven om te sporten of te bewegen? In tabel 21 zijn de meest genoemde antwoorden op deze vraag weergegeven. Uit de tabel blijkt dat de meeste mensen (variërend van 28% tot 34,1%) sporten om de conditie of weerstand te verbeteren. Op de tweede plaats volgt sporten vanwege het feit dat dit een leuke vorm van vrijetijdsbesteding is. Tabel 21: Belangrijkste reden om te sporten of te bewegen (%) Van sporten/bewegen krijg ik een betere conditie/weerstand Ik vind sporten/bewegen een leuke vorm van vrijetijdsbesteding Door te sporten/bewegen verminder ik de kans op hart- en vaatziekten Sporten/bewegen geeft mij een vrolijk humeur Het hoort bij mijn dagelijkse bezigheden (bijvoorbeeld werk, huishouden) Door sporten/bewegen kom/blijf ik op mijn streefgewicht Bladel Rucphen Someren Veldhoven Werkendam Noord- Brabant N=300 N=185 N=262 N=473 N=321 N=796 28,0 34,1 30,5 33,6 29,6 32,3 14,0 14,6 16,8 14,8 10,0 14,9 8,7 7,6 8,0 8,7 12,5 8,8 8,7 9,7 12,2 5,9 7,2 3,3 3,7 8,1 6,5 10,6 6,9 14,3 7,3 3,8 6,1 7,0 6,9 8,4 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 27

30 5.3 Stimulansen om meer te gaan sporten of bewegen Aan alle respondenten hebben we de vraag gesteld wat hun zou stimuleren om nog meer te gaan sporten of bewegen. Bij het provinciale onderzoek hebben we deze vraag als open vraag gesteld. Doordat de antwoorden op deze vragen samen te vatten waren in een aantal hoofdmotieven, hebben we deze motieven in de gemeentelijke onderzoeken ook als stelling meegenomen. De antwoorden hierop zijn in de tabellen in deze paragraaf weergegeven. We hebben de vraag in deze onderzoeken overigens ook nog als open vraag meegenomen. Tabel 22A: Als ik meer tijd tot mijn beschikking had, zou ik meer gaan sporten (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,3 19,8 27,0 Rucphen ,8 18,8 19,4 Someren ,6 19,5 24,9 Veldhoven ,5 22,8 23,7 Werkendam ,0 25,0 25,0 Een zeer veel genoemde reden om meer te gaan sporten of bewegen is het beschikken over meer vrije tijd. Andersom: veel mensen bewegen of sporten minder of niet vanwege tijdgebrek. Veel mensen geven aan dat de tijdstippen waarop zij graag zouden willen sporten niet aansluiten bij de mogelijkheden die sportvoorzieningen hen bieden. De een wil graag op zondag sporten terwijl de sportschool dan gesloten is en de ander sport liever s ochtends, terwijl de activiteit die hij of zij wil doen alleen s avonds wordt aangeboden. Uit alle antwoorden die betrekking hebben op dit thema, blijkt dat mensen steeds meer flexibiliteit wensen als het gaat om mogelijkheden tot sporten en openingstijden hiervan. Velen hebben een baan, soms met flexibele werktijden, de een heeft een gezin, de andere allerlei sociale activiteiten: het sporten moet ingepast worden in drukke schema s van tegenwoordig en dat, zo blijkt uit de vele antwoorden, is vaak lastig. De beschikbaarheid van kinderopvang om te kunnen sporten is een regelmatig genoemde wens. Tabel 22B: Als het sporten goedkoper zou zijn, zou ik meer gaan sporten (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,9 24,5 40,6 Rucphen ,0 30,3 29,7 Someren ,3 26,5 38,2 Veldhoven ,3 26,3 33,5 Werkendam ,9 27,4 35,7 28 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

31 Uit de open vraag blijkt dat veel mensen met name de prijs van sportscholen en fitnesscentra te hoog vinden. Als oplossing hiervoor wordt een aantal maal genoemd dat zorgverzekeraars mensen die (voldoende) sporten en/of bewegen een vergoeding zouden moeten krijgen. Een enkeling vindt dat dit door werkgever of overheid gedaan zou moeten worden. Tabel 22C: Als ik een maatje zou hebben om mee te gaan sporten, zou ik meer gaan sporten (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,1 23,6 38,3 Rucphen ,2 27,9 30,9 Someren ,3 25,9 37,8 Veldhoven ,5 28,7 30,7 Werkendam ,8 25,6 33,7 Een grote groep geeft aan meer te gaan sporten of bewegen als ze vrienden of kennissen zouden hebben waarmee ze samen kunnen gaan sporten. Mensen moeten over een drempel getrokken worden, voor hen zou het helpen als ze een sportmaatje zouden hebben die hen stimuleert om mee te gaan sporten. Tabel 22D: Als mijn (huis)arts mij zou aanraden om meer te gaan sporten, dan zou ik dat ook daadwerkelijk gaan (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,2 23,3 12,5 Rucphen ,1 17,8 7,2 Someren ,1 18,5 12,5 Veldhoven ,2 19,4 12,4 Werkendam ,3 20,2 8,5 Uit de open vraag naar motieven om meer te gaan sporten blijkt dat voor velen geldt dat zij (pas) meer zouden gaan sporten of bewegen als hun gezondheid hen daartoe zou dwingen. Respondenten geven aan meer te gaan sporten of bewegen als ze last zouden krijgen van overgewicht, als de conditie achteruit zou gaan, als ze lichamelijke klachten zouden krijgen of als de huisarts meer bewegen of sporten zou aanraden. Het aanraden door de huisarts is, zoals in tabel 22D te zien is, ook het motief met de hoogste score bij de stellingen. PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 29

32 Tabel 22E: Als ik op mijn werk voorzieningen zou hebben om te kunnen sporten, zou ik daar gebruik van maken (%) Gemeente N (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Bladel ,5 30,6 42,9 Rucphen ,7 31,9 41,5 Someren ,7 28,8 40,6 Veldhoven ,2 33,1 36,7 Werkendam ,9 32,6 41,5 Sportvoorzieningen op het werk kunnen ook voor mensen reden zijn om meer te gaan sporten of bewegen. De een doet dit het liefst in de tijd van de baas, de ander oppert dat dit ook best op het werk maar dan in eigen tijd kan, bijvoorbeeld in de pauze of na werktijd. Voorzieningen Een veel genoemd motief voor mensen om meer te gaan sporten of bewegen is de aanwezigheid van de juiste voorzieningen. Vooral in Werkendam en Rucphen viel op dat veel mensen in de open vraag met opmerkingen/wensen over de voorzieningen in hun gemeente kwamen. Er zijn wensen met betrekking tot zowel binnensportaccommodaties als voorzieningen in de openbare ruimte. In Werkendam werd daar bij vermeld dat de voorziening er wellicht wel is, maar niet in de buurt, dichter bij huis. Uit een aantal antwoorden lijkt het erop alsof een sportschool/fitnesscentrum in Rucphen ontbreekt. Overige opmerkingen die een aantal keer gemaakt zijn door de respondenten zijn de behoefte aan deskundige begeleiding in verband met blessures, functiebeperkingen en of chronische ziekten. Buiten de hierboven meest genoemde motieven vindt een aantal mensen vindt dat zij al genoeg sporten of bewegen en behoeft niet verder gestimuleerd te worden. Een ander deel geeft aan geen externe stimulansen nodig te hebben. 30 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

33 6 Conclusies en aanbevelingen 6.1 Conclusies In deze paragraaf sommen we de conclusies per gemeente op. Hoewel ze voor het merendeel van de gemeente vrijwel gelijk zijn, hebben we ze per gemeente hieronder in een kader opgenomen. Gemeente Bladel Sporten 1 Ruim tweederde van de inwoners van Bladel doet aan sportbeoefening. 2 In de groep mensen van jaar bevinden zich de meeste sporters. 65- plussers sporten het minst. 3 De meest beoefende sport is wandelsport. 4 Iets meer dan de helft van de sporters sport binnen een sportvereniging. Bewegen 5 De meeste beweging krijgen mensen door (licht en zwaar) huishoudelijke activiteiten. 6 Bij zo n 70% is de Nederlandse Beweegnorm niet bekend, maar het merendeel vindt het wel belangrijk om voldoende te bewegen. 7 40% van de inwoners van Bladel voldoet niet aan de beweegnorm van 5 dagen per week 30 minuten bewegen. 8 Bepaalde groepen voldoen minder aan de beweegnorm dan gemiddeld: niet-sporters, 65-plussers en mensen met lichamelijke beperking en chronische aandoening. 9 Verbeteren algehele conditie belangrijkste reden om te sporten of bewegen. 10 Tijdgebrek is belangrijke reden om niet (genoeg) te sporten of bewegen, als de gezondheid mensen tot meer bewegen zou dwingen zouden ze dat wel (meer) gaan doen. PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM 31

34 Gemeente Rucphen Sporten 1 Iets meer dan de helft (55%) van de inwoners van Rucphen doet aan sportbeoefening. 2 In de groep jongeren (16-29 jaar) bevinden zich de meeste sporters. In de groep ouderen de minste. 3 De meest populaire sport is fitness. 4 Iets meer dan de helft van de sporters sport binnen een sportvereniging. Bewegen 5 De meeste beweging krijgen mensen door (licht en zwaar) huishoudelijke activiteiten. 6 Bij zo n 70% is de Nederlandse Beweegnorm niet bekend, maar het merendeel vindt het wel belangrijk om voldoende te bewegen. 7 Iets minder dan de helft van de inwoners voldoet niet aan de beweegnorm van 5 dagen per week 30 minuten bewegen. 8 Bepaalde groepen voldoen minder aan de beweegnorm dan gemiddeld: niet-sporters, 65-plussers en mensen met een beperking. 9 Verbeteren algehele conditie belangrijkste reden om te sporten of bewegen. 10 Tijdgebrek is belangrijke reden om niet (genoeg) te sporten of bewegen, als de gezondheid mensen tot meer bewegen zou dwingen zouden ze dat wel (meer) gaan doen. Gemeente Someren Sporten 1 Tweederde van de inwoners van gemeente Someren doet aan sportbeoefening. 2 In de groep jongeren bevinden zich de meeste sporters. 65-plussers sporten het minst. 3 De meest beoefende sport is wandelsport. 4 De meeste mensen (47%) beoefenen hun sport als lid van een sportvereniging. Bewegen 5 De meeste beweging krijgen mensen door (licht en zwaar) huishoudelijke activiteiten. 6 Bij zo n 70% is de Nederlandse Beweegnorm niet bekend, maar het merendeel vindt het wel belangrijk om voldoende te bewegen. 7 37% van de inwoners voldoet niet aan de beweegnorm van 5 dagen per week 30 minuten bewegen, tweederde voldoet wel aan de norm. 8 Bepaalde groepen voldoen minder aan de beweegnorm dan gemiddeld: niet-sporters, 65-plussers en mensen met een beperking. 9 Verbeteren algehele conditie belangrijkste reden om te sporten of bewegen. 10 Tijdgebrek is belangrijke reden om niet (genoeg) te sporten of bewegen, als de gezondheid mensen tot meer bewegen zou dwingen zouden ze dat wel (meer) gaan doen. Gemeente Veldhoven 32 PON-rapportage: WAT BEWEEGT UW GEMEENTE? GEMEENTEN BLADEL, RUCPHEN, SOMEREN, VELDHOVEN EN WERKENDAM

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:...

A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland In een ander land, namelijk:... Deel A: Algemene gegevens A1. Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw A2. Wat is uw geboortejaar?... A3. In welk postcodegebied woont u?... A4. Bent u in Nederland geboren of in een ander land? Nederland

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Sportpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Sportpeiling 07 De huidige sportnota loopt tot en met 08. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 12. Om tot een goed onderbouwde

Nadere informatie

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003

Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar. meting voorjaar 2003 Behoeften op het vlak van actieve sportbeoefening bij Nijmegenaren vanaf 50 jaar meting voorjaar 2003 O&S Nijmegen februari 2004 Inhoudsopgave 1 Samenvatting en conclusies 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Sportdeelname

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 23 November 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 23 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX 2013 ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 14 Februari 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 14 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport

Leusdenpanel Vijfde peiling: Sport Vijfde peiling: Gemeente Leusden Juni 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-concept Datum : juni 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Meting 25 Januari 2015. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Meting 25 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2015 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname

Nadere informatie

Rapportage gouden voornemens 2016

Rapportage gouden voornemens 2016 Rapportage gouden voornemens 2016 Extra vragen NOC*NSF Sportdeelname maandmeting december 2015 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Management Summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar

NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar NOC*NSF Sportdeelname index Zilveren Kruis Sport index t/m 18 jaar Meting 29 Mei 2015 In opdracht van NOC*NSF 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoudsopgave Sportdeelname Index mei 2015 Sportdeelname afgelopen maand

Nadere informatie

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012

Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Otterstraat 118-12 Postbus 1568 3500 BN Utrecht Telefoon 030 2729 700 Evaluatie Pilotfase concepten Sport en Bewegen in de Buurt 2011-2012 - Resultaten

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bureau Onderzoek en Statistiek. Sportmonitor 2013. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling en Bureau Onderzoek en Statistiek Sportmonitor 2013 Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers Sportdeelname Amsterdam Aandeel sporters in Amsterdam toegenomen 67%

Nadere informatie

Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen. Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos

Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen. Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos Gemeente Houten: Vraag naar Sporten en Bewegen Den Dolder, 7 juli 2010 Drs. Casper de Vos 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever mag deze uitgave alleen

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Sportdeelname Onderzoek 2014

Sportdeelname Onderzoek 2014 Rapportage Sportdeelname Onderzoek Almere In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Almere Annet van Asselt (O&S) en Anton Spaan (Sportbedrijf Almere) Utrecht, juni DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF

PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18. Meting 27 Maart 2015. In opdracht van NOC*NSF PARTNERS IN SPORT NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ZILVEREN KRUIS SPORT INDEX T/M 18 Meting 27 Maart 2015 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index maart

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Drentse Sportmonitor 2012

Drentse Sportmonitor 2012 Drentse Sportmonitor 2012 Inzicht in het beweeg- en sportgedrag van de inwoners van de provincie Drenthe 2008-2010 - 2012 Leeftijdsgroep 18 t/m 79 jaar Colofon Auteur Paul van Dijk en Britt Tjalma Redactie

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.

Klanttevredenheidsonderzoek. Gezond en Fit. december. Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner. Klanttevredenheidsonderzoek Gezond en Fit december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting 3 Basisgegevens respondenten

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014

Rapport. Hagenaars en sport. Onderzoek sportdeelname 2014 Rapport Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 December 2014 Hagenaars en sport Onderzoek sportdeelname 2014 Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Stafgroep Onderzoek,

Nadere informatie

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven.

Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers. In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Robert Selten. Jessica Greven. Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Projectnummer: 12287 Robert Selten Jessica Greven Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg

juni 2009 Sportmonitor Leidschendam-Voorburg 2008 Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg juni 2009 monitor Inzicht in het sportgedrag van de inwoners van Leidschendam-Voorburg Pagina 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Samenvatting 5 3 Onderzoeksmethode 7 3.1 Correctiefactor 7 4 deelname in Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Sportdeelname volwassenen 2012

Sportdeelname volwassenen 2012 b In Eindhoven doet ongeveer twee derde deel van de bevolking (15-84 jaar) aan sport. De sportparticipatie ligt op 66%. In 2008 was de sportdeelname 67%. b Sporters voelen zich gezonder dan niet-sporters

Nadere informatie

Onderzoek Sporten in buurten

Onderzoek Sporten in buurten Onderzoek Sporten in buurten Gemeente Amersfoort Marlies Visser, Zwaantina van der Veen 3 juni 2014 Samenvatting Om zicht te krijgen in de beweegmogelijkheden en behoeften in Amersfoortse buurten waar

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

NULMETING SPORT & BEWEGEN VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE MOERDIJK

NULMETING SPORT & BEWEGEN VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE MOERDIJK NULMETING SPORT & BEWEGEN VOOR SENIOREN IN DE GEMEENTE MOERDIJK JANUARI 2008 Project: Nulmeting sport & bewegen voor senioren In opdracht van: Gemeente Moerdijk Auteur: Sportservice Noord-Brabant Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek Sportgedrag

Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Onderzoek Sportgedrag Deze vragenlijst gaat over uw huidige sportgedrag en het sportgedrag in het verleden. Ook als u weinig of geen sportervaring nodigen wij u van harte uit om de

Nadere informatie

Sporten en bewegen voor ouderen in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011. Gemeente Den Helder Juli 2012

Sporten en bewegen voor ouderen in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011. Gemeente Den Helder Juli 2012 in Den Helder Klantonderzoek Wmo 2011 Gemeente Den Helder Juli 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1879 Datum

Nadere informatie

Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers

Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers Taskforce Sport 50+ gemeente Bunnik Op weg naar een adequaat sport- en beweegaanbod voor 50-plussers Resultatenrapport Definitief September 2008 Sportservice Midden Nederland 1 Colofon Sportservice Midden

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18. Meting 15 Maart 2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX TOT 18 Meting 15 In opdracht van NOC*NSF GfK Sportdeelname Index 1 Inhoudsopgave 1 Sportdeelname Index 2 Sportdeelname afgelopen maand 3 Sportdeelname afgelopen

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning

Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Sociale contacten, vrijetijdsbesteding en praktische ondersteuning Resultaten van de tweede schriftelijke vragenronde onder de deelnemers aan het GGZ-panel regio Delft Westland Oostland juli 2006 - L.M.

Nadere informatie

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo

Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo 2008 Onderzoek sportdeelname Gemeente... Gemeentelogo Gemeente... 2008 - Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Onderzoeksopzet en achtergrondinformatie p. 4 3 Resultaten p. 5 3.1 Respons p. 5

Nadere informatie

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 5 november 2008 Ons kenmerk: 08.032/32000118.05 Behandeld door: drs. J. de Witt (0592) 365941 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde

Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde Samen bewegen Samen plezier maken Evaluatie Menterwolde beweegt! Gemeente Menterwolde COLOFON Samenstelling Cora Heijkoop Myrte de Jong Vormgeving binnenwerk SGBO Benchmarking Druk SGBO Benchmarking SGBO

Nadere informatie

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid in opdracht van NISB Remko van den Dool Agnes Elling Mulier Instituut Utrecht, februari 2012 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID

OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID OMNIBUSONDERZOEK NOORD- KENNEMERLAND 2005 PSYCHISCHE GEZONDHEID Gemeente Alkmaar afdeling Onderzoek en Statistiek februari 2006 auteur: Monique van Diest afdeling Onderzoek en Statistiek gemeente Alkmaar

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK

SPORTUITGAVEN ONDERZOEK SPORTUITGAVEN ONDERZOEK Inleiding In de maand oktober heeft het NIBUD in samenwerking met de GPD-bladen en RTL-nieuws een onderzoek gedaan naar de sportuitgaven van consumenten. Het onderzoek is gedaan

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

ONDERZOEK FEITEN & FABELS

ONDERZOEK FEITEN & FABELS ONDERZOEK FEITEN & FABELS Wat weten consumenten over voeding en gewicht? Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Project 16822 December 2012 GfK 2012 Onderzoek Feiten en Fabels December 2012 1 Inhoud 1.

Nadere informatie

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF

NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18. Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014. In opdracht van NOC*NSF NOC*NSF SPORTDEELNAME INDEX ACHMEA SPORT INDEX T/M 18 Ontwikkelingen sportdeelname 2012-2014 In opdracht van NOC*NSF 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten 3 Bijlage Toelichting Triade-model

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

SIRE. Rapport. "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007

SIRE. Rapport. Geef kinderen hun spel terug Jonneke Heins. C0521b 29 oktober 2007 Grote Bickersstraat 74 3 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 2 522 54 44 f 2 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Rapport SIRE "Geef kinderen hun spel terug" Jonneke Heins C52b 29 oktober 27

Nadere informatie

LSG SPORTDEELNAME 2015

LSG SPORTDEELNAME 2015 LSG SPORTDEELNAME 2015 Februari 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, prognoses en beleidsevaluaties

Nadere informatie

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet.

Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Dip in aantal bedrijven dat aan bewegingsstimulering doet. Monique Simons, Claire Bernaards, Vincent H. Hildebrandt, TNO Kwaliteit van leven Inleiding Sinds 1996 meet TNO periodiek hoeveel bedrijven in

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers

Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt nog steeds toe. Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Anne Brabers. Verzekerden bezuinigen op hun zorgverzekering, het aantal overstappers neemt

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658. 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Inzicht in het sportgedrag van Amsterdammers in 2009 Projectnummer: 9173 In opdracht van: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling drs. Manuel Chiou dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging

Sportmonitor 2008 Sport en Beweging Sportmonitor 2008 Sport en Beweging : Sportmonitor Helmond Sport en Beweging 2008 Onderzoek en Statistiek : COLOFON Titel: Sportmonitor Helmond, sport en beweging 2008 Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009

Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO. april 2009. Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc. Paterswolde, april 2009 Rapportage BMKO Panelonderzoek Internetgebruik op de BSO april 2009 Drs. M. Jongsma R. H. Rijnks BSc Paterswolde, april 2009 Postbus 312 9700 AH Groningen Pr. Irenelaan 1a 9765 AL Paterswolde telefoon:

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt:

Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: 4 Sportdeelname Annet Tiessen-Raaphorst en Remko van den Dool (scp) In dit hoofdstuk zijn de volgende kernindicatoren uitgewerkt: kernindicator operationalisatie uitkomst (%) trend in de afgelopen 10 jaar

Nadere informatie

Geleidelijk ontstane sportblessures

Geleidelijk ontstane sportblessures Geleidelijk ontstane sportblessures in Nederland Blessurecijfers Samenvatting In 2013 liepen sporters 1,4 miljoen blessures op die geleidelijk ontstonden. Dat is bijna een derde (31%) van de 4,5 miljoen

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN

Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Aan: Gedeputeerde Staten van Drenthe Postbus 122 9400 AC ASSEN Assen, 27 februari 2007 Ons kenmerk: 07.016/32000118.02/SW/EL/HL Behandeld door: drs. E. Lange (0592) 365943 Onderwerp: aanbieding onderzoeksrapport

Nadere informatie

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman

Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman Sportdeelname en accommodatiegebruik in Noord-Brabant Sven Bakker Harold van der Werff Remco Hoekman mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Gelderse Sportmonitor 2011

Gelderse Sportmonitor 2011 Gelderse Sportmonitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen 5 1. Inleiding 7 2. Onderzoeksopzet 8 3. Bewegen 12 3.1 Beweegnormen 12 3.2 Lichamelijke activiteit 19 4. Sportgedrag 24

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie