TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016"

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in aanmerking voor een gemeentelijke duurzaamheidslening met een zeer lage rente. Deze wordt verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De duurzaamheidslening heeft de volgende kenmerken: de rente is 3% lager dan de toetsrente van SVn; op de dag van de toewijzing van de lening stelt de gemeente de rente vast die geldt gedurende de gehele looptijd van de lening (voorbeeld: op 21 oktober 2013 bedroeg de te betalen rente 1,8%); de duurzaamheidslening is een annuïteitenlening die binnen tien jaar moet worden afgelost (sprake is een vast maandelijks bedrag, waarbij in de loop der tijd het rentedeel steeds afneemt en het aflossingsdeel steeds toeneemt); vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan; bij verkoop van de woning moet de lening direct in z n geheel worden afgelost; de afsluitkosten bedragen 2% van het leenbedrag. Voor een eigenaar/bewoner zonder voldoende eigen geld is de duurzaamheidslening een zeer gunstige financieringsmogelijkheid ten opzichte van andere mogelijke leningen. Hoofdsom van de duurzaamheidslening De gemeente beslist of en voor welk bedrag een duurzaamheidslening wordt verstrekt. Daarbij gelden de voorwaarden van de Verordening duurzaamheidsleningen. Het minimum bedrag is en het maximum bedrag is (gebaseerd op de werkelijk te maken kosten, na aftrek van eventuele subsidies en na toevoeging van 2% afsluitkosten). In de Verordening duurzaamheidsleningen is ondermeer het volgende geregeld. Het college besluit een aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen: 1. een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot; 2. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager. Met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen mag nog niet zijn begonnen. Duurzaamheidsmaatregelen die geheel of gedeeltelijk als doe-het-zelf worden uitgevoerd komen niet in aanmerking. Duurzaamheidsmaatregelen die in ieder geval in aanmerking komen zijn: a. PV-systeem: panelen, omvormer, montagematerialen, ballast plat dak, aanpassing meterkast, opbrengstmeter, andere noodzakelijke werkzaamheden en materialen;

2 b. spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 1,3; c. dakisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5; d. vloerisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5 (bodemisolatie door bijvoorbeeld de kruipruimte op te vullen met korrels valt hier niet onder); e. paneelisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5; het gaat hierbij om nietsteenachtige en niet-glasachtige geveldelen, zoals: dakkapellen; borstweringen; panelen tussen de raampartij van de begane grond en de bovenverdieping; f. HR++-glas met een isolatiewaarde kleiner of gelijk aan 1,2 ter vervanging van enkel glas: verwijderen enkel glas, kosten en plaatsen isolatie glas, bestaande kozijnen aanpassen (hieronder valt niet het vervangen van bestaand dubbel glas of bestaande kozijnen); g. verticale douchewater warmteterugwinning; wordt toegepast in woningen bestaande uit tenminste twee bouwlagen; h. maatregelen die op grond van een EPA-maatwerkadvies een terugverdientermijn hebben van maximaal 15 jaar bij een te verwachten (resterende) levensduur van tenminste 25 jaar (in beginsel valt hierdoor een zonneboiler af); i. de kosten van het EPA-maatwerkadvies; j. de afsluitkosten van de duurzaamheidslening (2% van het leenbedrag). De gemiddelde terugverdientermijnen zijn: spouwmuurisolatie 3-4 jaar; PV-systeem 8-9 jaar; overige genoemde maatregelen 7-10 jaar. Gemeentelijke subsidie duurzame energiepakket Voor bovengenoemde maatregelen b. tot en met g. kunt u meteen ook subsidie duurzame energiepakket aanvragen. De subsidie bedraagt 15% van de werkelijke kosten. Voor (ondermeer) een PV-systeem is dus geen gemeentelijke subsidie beschikbaar. Een te verkrijgen gemeentelijke subsidie duurzame energiepakket wordt door de gemeente rechtstreeks in mindering gebracht op het bouwkrediet (verderop wordt dit nader toegelicht). Zie voor nadere informatie over de duurzaamheidsmaatregelen en subsidievoorwaarden de toelichting bij de subsidieregeling duurzame energiepakket Andere subsidies beschikbaar? Op de website staat steeds een actueel totaal overzicht van alle landelijke, provinciale en gemeentelijke subsidies bij energiebesparing en het toepassen van duurzame energiebronnen. Aanvragen van de duurzaamheidslening bij de gemeente Gebruik moet worden gemaakt van het aanvraagformulier dat op de gemeentelijke website staat. Per maatregel moet een kopie van een gespecificeerde offerte van een deskundig vakbedrijf worden meegezonden. Per duurzaamheidsmaatregel dient in de offerte de volgende informatie te zijn opgenomen: - de omvang van de uit te voeren maatregel (in de regel het aantal m²); - de technische specificatie van de maatregel (in de regel de isolatiewaarde); - de kosten van de uit te voeren maatregel, gesplitst in materialen, arbeidsuren en BTW. Het bovenstaande geldt ook indien de uit te voeren maatregel onderdeel uitmaakt van een groter werk, bijvoorbeeld een verbouwing. U dient de noodzakelijke specificatie van te voren (bij het aanvragen van de offerte) aan het deskundige vakbedrijf door te geven. Blz. 2 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

3 Toelichting bij vraag 5 op het aanvraagformulier Bij vraag 5 dient u onderstaand schema in te vullen. Het eindbedrag van de gevraagde duurzaamheidslening moet altijd liggen tussen en 4.902, omdat deze bedragen nog worden verhoogd met de 2% afsluitkosten van de lening. Na toevoeging van deze 2% komen de bedragen uit op (het minimum bedrag van de lening) en (het maximum bedrag van de lening). Zolang u binnen de bedragen en blijft, is het gebruiken van eigen geld niet verplicht, maar dat heeft wel de voorkeur (geld lenen kost immers geld). Komt u (ook na aftrek van subsidies) boven het maximum bedrag uit, dan moet u wel eigen geld gebruiken om op of beneden het maximum bedrag te komen. Komt u niet op of boven het minimum bedrag uit, dan komt u niet in aanmerking voor de duurzaamheidslening. Bij wijze van voorbeeld treft u onderstaand een ingevuld schema aan. Omschrijving van de te treffen duurzame maatregel Totale kosten incl. BTW Oppervlakte van de maatregel Planning uitvoering van de maatregel spouwmuurisolatie m2 Start: over 1 maand Gereed: na 1 dag vloerisolatie m2 Start: over 1 maand Gereed: na 1 dag PV-systeem 2500 Wp Start: over 3 maanden Gereed: na 1 dag Totale kosten van de duurzame maatregelen Af: Bedrag (nog te) ontvangen af: 360 subsidie(s) Af: Bedrag inbreng eigen geld af: 879 Gevraagde duurzaamheidslening (bedrag van tot 4.902) Zoals gemeentelijke subsidie duurzame energiepakket. Eigen geld gebruiken is niet verplicht, heeft wel de voorkeur. Een lager of hoger bedrag is niet toegestaan. In dit voorbeeld ontvangt u 15% subsidie duurzame energiepakket voor spouwmuurisolatie en vloerisolatie, totaal 360. Na aftrek van deze subsidie komt u nog steeds boven het maximum bedrag van uit. U dient in dit voorbeeld daarom tenminste 879 te betalen met eigen geld (meer mag ook, dan wordt het bedrag van de lening lager). De door te lopen stappen van de duurzaamheidslening Nadat de gemeente de lening heeft toegekend, zorgt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor een krediettoets, de leenovereenkomst (onderhandse acte) en de financiële administratie. Het beschikbaar stellen van de lening vindt plaats door middel van een bouwkrediet. Hieronder worden de door te lopen stappen nader toegelicht. 1. Aanvraag indienen bij de gemeente U stuurt het ingevulde gemeentelijke aanvraagformulier met de bijlage(n) - per maatregel een kopie van een gespecificeerde offerte van een deskundig vakbedrijf - naar de gemeente. 2. Ontvangstbevestiging Binnen twee weken ontvangt u van de gemeente een ontvangstbevestiging. Is de aanvraag niet compleet, dan krijgt u van de gemeente vier weken de tijd om de aanvraag te completeren. Blz. 3 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

4 3. Besluit van de gemeente Binnen zes weken ontvangt u van de gemeente een besluit. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan is dit een afwijzingsbrief. Voldoet u wel aan de voorwaarden, dan is dit een toekenningbrief onder voorbehoud van een positieve krediettoets. In de toekenningbrief staat het bedrag van de duurzaamheidslening, de looptijd (tien jaar) van de lening, het te betalen rentepercentage en het bedrag van de eventueel verleende subsidie duurzame energiepakket Als bijlage bij de toekenningbrief ontvangt u een aanvraagformulier van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). 4. Aanvraag indienen bij SVn U stuurt het ingevulde aanvraagformulier van SVn met de daarop gevraagde bijlage(n) naar SVn. Op het aanvraagformulier geeft u SVn toestemming om een krediettoets uit te voeren bij ondermeer het Bureau Krediet Registratie te Tiel. 5. Besluit van SVn U ontvangt van SVn een besluit. Via de website kunt u zien hoe de status van uw aanvraag is. Voldoet u niet aan de krediettoets, dan is dit een afwijzingsbrief. U ontvangt dan later ook nog een afwijzingsbrief van de gemeente. Voldoet u wel aan de krediettoets, dan ontvangt u een toekenningbrief met als bijlage een offerte met toelichting voor de te verstrekken duurzaamheidslening, alsmede de algemene bepalingen voor geldleningen van SVn. 6. Offerte ondertekenen U stuurt de door u ondertekende offerte van de duurzaamheidslening terug naar SVn. Uw lening wordt vervolgens door SVn als aflopend krediet gemeld bij Bureau Krediet Registratie te Tiel. 7. Bouwkrediet en declaratieformulieren SVn opent voor u een bouwkrediet. U ontvangt van SVn declaratieformulieren voor benutting van het bouwkrediet. Een bouwkrediet houdt in, dat u in beginsel niet zelf de rekeningen van het deskundige vakbedrijf gaat betalen. Zie verder punt Opdracht voor het uitvoeren van de duurzaamheidsmaatregelen U geeft opdracht aan het deskundig vakbedrijf voor het uitvoeren van de maatregelen. Waarschijnlijk moet u een aanbetaling doen. Zie verder punt Rekeningen van het deskundig vakbedrijf De originele rekeningen van het deskundig vakbedrijf stuurt u tezamen met een declaratieformulier naar de gemeente. De gemeente beoordeelt de rekeningen en stuurt ze vervolgens ter uitbetaling door naar SVn. SVn betaalt het deskundig vakbedrijf ten laste van uw bouwkrediet. Van SVn ontvangt u de betaalde originele rekeningen retour. Indien u toch zelf een rekening van het deskundig vakbedrijf heeft betaald, bijvoorbeeld omdat u voor een deel van de kosten eigen geld moet inbrengen, dan stuurt u een kopie van de rekening met een betalingsbewijs (bankafschrift) naar de gemeente. 10. Subsidie duurzame energiepakket De subsidie duurzame energiepakket wordt vastgesteld op basis van de werkelijk gemaakte kosten en kan dus, bij minderwerk en/of meerwerk, afwijken van het verleende bedrag. De vastgestelde subsidie wordt door de gemeente overgemaakt aan SVn ten gunste van uw bouwkrediet. Blz. 4 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

5 11. Afsluiting bouwkrediet Nadat alle rekeningen van de duurzaamheidsmaatregelen zijn betaald, zal SVn het bouwkrediet afsluiten en wordt het definitieve bedrag van de duurzaamheidslening vastgesteld. Het definitieve bedrag van de duurzaamheidslening kan, indien sprake is geweest van minderwerk en/of meerwerk, afwijken van het bedrag dat in punt 3 door de gemeente is toegekend. Indien de gemeente bij punt 9. minderwerk en/of meerwerk heeft geaccepteerd, waardoor het definitieve bedrag van de duurzaamheidslening lager uitvalt dan of hoger uitvalt dan 5.000, dan blijft de duurzaamheidslening bestaan voor dit lagere of hogere bedrag. U ontvangt bericht over een afwijkend definitief bedrag van de duurzaamheidslening. 12. Aflossingsoverzichten De annuïteit (rente en aflossing) van de duurzaamheidslening betaalt u maandelijks door middel van een automatische incasso. U ontvangt van SVn jaarlijks een overzicht van de mutaties in het bouwkrediet en na afsluiting van het bouwkrediet, de mutaties in de duurzaamheidslening. Voorbehoud en nadere informatie over de duurzaamheidslening De tekst van deze toelichting is met zorg samengesteld, maar is onvolledig en kan onjuistheden bevatten. Hiernaast kan de tekst in de loop van de tijd verouderen, hoewel we uiteraard proberen de tekst actueel te houden. Raadpleeg daarom ook altijd de tekst en stukken die staan vermeld op onderstaande websites en de stukken die tijdens de aanvraagprocedure van de duurzaamheidslening aan u worden verstrekt. Nadere, algemene informatie over de duurzaamheidslening, waaronder de actuele toetsrente (die bij het verstrekken van een duurzaamheidslening met 3% wordt verlaagd), kunt u vinden op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting: U kunt ook bellen met (033) of een sturen aan: Via treft u de toelichting aan bij de subsidieregeling duurzame energiepakket Via treft u de Verordening subsidieregeling duurzame energiepakket aan. Voor nadere informatie over de specifieke voorwaarden die in Diemen gelden voor de duurzaamheidslening en over de subsidieregeling duurzame energiepakket kunt u ook contact opnemen met de heer W.P. Groeneveld van het team Ruimtelijk Beleid. Bereikbaar op telefoonnummer (020) , op werkdagen tussen en uur. Of door een te sturen aan Verordening duurzaamheidsleningen Hieronder treft u de tekst van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening aan. Artikel 1 Begrippen Deze verordening verstaat onder: a. aanvrager: een eigenaar/bewoner, die een aanvraag voor een duurzaamheidslening doet; bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager ; b. bestaande woning: Blz. 5 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

6 een woning die is (op)geleverd aan de eigenaar/bewoner op het moment van of voorafgaand aan de indiening van een aanvraag om een duurzaamheidslening op grond van deze verordening; c. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Diemen; d. duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager; e. duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 7 die door een deskundig vakbedrijf worden gerealiseerd (maatregelen waarbij geheel of gedeeltelijk sprake is van doe-het-zelf komen niet in aanmerking); f. eigenaar/bewoner: een natuurlijk persoon die het volledige eigendomsrecht (waaronder begrepen erfpachtrecht) van de woning bezit en aldaar zijn hoofdverblijf heeft en op het betreffende adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie; g. werkelijke kosten: 1. de door een deskundig vakbedrijf, voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, in rekening te brengen kosten voor arbeidsuren, materialen en BTW, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten; 2. de kosten van een EPAmaatwerkadvies; 3. de afsluitkosten van de duurzaamheidslening; h. SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, gevestigd te Hoevelaken. Artikel 2 Toepassingsbereik Deze verordening is uitsluitend van toepassing op eigenaren/bewoners van bestaande woningen in de gemeente Diemen. Indien sprake is van meerdere woningen in één gebouw dat in een splitsing is betrokken en waarvoor een Vereniging van Eigenaren in het leven is geroepen, dan bedraagt het aantal appartementsrechten / zelfstandige woningen in dat gebouw maximaal drie. Artikel 3 Budget Sprake is van een revolverend fonds voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen waaraan vooralsnog geen maximum budget is toegekend. Het college kan besluiten een maximum budget vast te stellen. Artikel 4 Deelnemingsovereenkomst Op deze verordening is van toepassing de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Diemen en SVn d.d. 30 juni 2000, waarin ondermeer de financiële verhouding tussen de gemeente en SVn is geregeld. Artikel 5 Bevoegdheid college 1. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een duurzaamheidslening toe te kennen. 2. Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen. 3. Het college kan aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden. Artikel 6 Beleidsdoelen Het college besluit een aanvrager een duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen: Blz. 6 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

7 3. een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO 2 uitstoot; 4. het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager. Artikel 7 Duurzaamheidsmaatregelen Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend: a. PV-systeem: panelen, omvormer, montagematerialen, ballast plat dak, aanpassing meterkast, opbrengstmeter, andere noodzakelijke werkzaamheden en materialen; b. spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 1,3; c. dakisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5; d. vloerisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5 (bodemisolatie door bijvoorbeeld de kruipruimte op te vullen met korrels valt hier niet onder); e. paneelisolatie met een isolatiewaarde groter of gelijk aan 2,5; het gaat hierbij om nietsteenachtige en niet-glasachtige geveldelen, zoals: dakkapellen; borstweringen; panelen tussen de raampartij van de begane grond en de bovenverdieping; f. HR++-glas met een isolatiewaarde kleiner of gelijk aan 1,2 ter vervanging van enkel glas: verwijderen enkel glas, kosten en plaatsen isolatie glas, bestaande kozijnen aanpassen (hieronder valt niet het vervangen van bestaand dubbel glas of bestaande kozijnen); g. verticale douchewater warmteterugwinning; wordt toegepast in woningen bestaande uit tenminste twee bouwlagen; h. maatregelen die op grond van een EPA-maatwerkadvies een terugverdientermijn hebben van maximaal 15 jaar bij een te verwachten (resterende) levensduur van tenminste 25 jaar (in beginsel valt hierdoor een zonneboiler af). Het college kan in bijzondere omstandigheden de lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten. Artikel 8 Aanvraag Een aanvraag voor een duurzaamheidslening wordt schriftelijk bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van: 1. de te treffen duurzaamheidsmaatregelen, met de vermelding of ook subsidie is of wordt aangevraagd; 2. per maatregel een kopie van een offerte van een deskundig vakbedrijf, waarin de te treffen duurzaamheidmaatregel voldoende gespecificeerd is beschreven (indien van toepassing opgave van oppervlakte en isolatiewaarde) en de kosten voldoende zijn gespecificeerd (tenminste een splitsing in materiaalkosten, arbeidskosten en BTW); 3. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden. Artikel 9 Procedure aanvraag en toewijzing Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken. 1. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren. 2. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk. 3. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af. 4. Het college neemt binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzingsbesluit mee aan aanvrager. Artikel 10 Afwijzen aanvraag Het college wijst een aanvraag af, indien: 1. het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of 2. de werkelijke kosten op basis van de offertes naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat; of Blz. 7 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

8 3. de werkelijke kosten op basis van de offertes na aftrek van eventuele subsidies minder bedragen dan 2.500; of 4. de aanvraag is ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen; of 5. naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan om aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan. Artikel 11 Krediettoets, verstrekken en beheer duurzaamheidslening 1. De toewijzing van een duurzaamheidslening geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn. 2. SVn verstrekt en beheert een toegewezen duurzaamheidslening. Artikel 12 Voorwaarden SVn Op een duurzaamheidslening zijn van toepassing: Algemene bepalingen voor geldleningen, Productspecificaties Duurzaamheidslening, Procedures Duurzaamheidslening, Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening, Productspecificaties Bouwkrediet en Toelichting op een SVn Financieringsplan, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Diemen en SVn. Artikel 13 Kenmerken duurzaamheidslening 1. De hoofdsom van de door het college toegewezen duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten of basis van offertes. 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de duurzaamheidslening niet minder dan en niet meer dan (inclusief BTW). 3. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt. Artikel 14 Bouwkrediet Een duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met de aanvaarde werkelijke kosten op basis van offertes. Artikel 15 Hardheidsclausule In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van deze verordening, indien strikte toepassing van één of meer bepalingen leidt tot onbillijkheden van overwegende aard. Artikel 16 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking met ingang van 15 november Blz. 8 Toelichting bij aanvraag duurzaamheidslening en subsidie duurzame energiepakket d.d

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei,

Raadsbesluit. De raad van de gemeente Gemert-Bakei, gemeenle ", Gemert-Bateel Raadsbesluit Bijlage bij agendanummer: 9 Zaaknr. 646633 Onderwerp: Verordening Starterslening 2013 De raad van de gemeente Gemert-Bakei, overwegende dat de minister van Wonen

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening

De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening 1 De hiernavolgende notitie is een aaneengesloten beschrijving van de procedures en de gemeentelijke uitvoeringsregels rondom de VROM Starterslening Algemeen De VROM Starterslening is een financieringsproduct

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek

Voorwaarden & Kenmerken. Restauratiefonds-hypotheek Restauratiefonds-hypotheek Inhoudsopgave 1. Waarom dit document? 3 1.1 Het Brim 2011 3 1.2 van de Restauratiefonds-hypotheek 3 2. Begripsbepalingen 4 2.1 Begrippen 4 2.2 Woonhuizen en zelfstandige onderdelen

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF).

BESLUIT: het Utrechts Restauratiefonds (URF). GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 203 Nr. Beleidsregel financiering restauratie en energiemaatregelen voor monumenten uit het Utrechts Restauratiefonds (URF) (Besluit van burgemeester en wethouders d.d. 3 september

Nadere informatie

VERORDENING Starterslening Zuidplas

VERORDENING Starterslening Zuidplas VERORDENING Starterslening Zuidplas De raad van de gemeente Zuidplas; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22-08-2013; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening)

Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) Subsidieverordening Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (zonnelening) (geconsolideerde versie, geldend vanaf 7-2-2015) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen

Initiatiefvoorstel. Beschikbaar stellen startersleningen Initiatiefvoorstel Beschikbaar stellen startersleningen Datum: 13 mei 2013 Betreft: Bereikbaarheid woningmarkt van Albrandswaard vergroten voor jongeren, door introduceren van startersleningen. 1. Aanleiding

Nadere informatie

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK

per 22 april 2008 LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK Leningsvoorwaarden Budget Plus Hypotheek per 22 april 2008 DEEL A LENINGSVOORWAARDEN VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1 DE OFFERTE VOOR EEN BUDGET PLUS HYPOTHEEK 1.1 De inhoud van de offerte Uw offerte bestaat

Nadere informatie

Toelichting op de Starterslening verordening

Toelichting op de Starterslening verordening Toelichting op de Starterslening verordening Algemene toelichting Deze verordening maakt deel uit van het SVn Starterspakket. Hierin zijn ook de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening,

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN. bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN bestaande uit DE LENINGVOORWAARDEN VOOR EEN HYPOTHEEK VAN BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE B.V. Augustus 2011 en DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN GELDLENING EN ZEKERHEIDSTELLING vastgesteld

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden - Leningvoorwaarden voor een Victorie Hypotheek (1 september 2009) - Algemene bepalingen van geldlening en zekerheidstelling (20 april 2009) 13 16 09-07 De leningvoorwaarden voor

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie