de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF"

Transcriptie

1 Bijlage Investeringsreglement Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Algemeen Op basis van artikel 24 van de statuten van de Stichting NEF is dit investeringsreglement vastgesteld door het bestuur in zijn vergadering van 10 april Overwegingen 1. Naar aanleiding van het woonakkoord dat op 13 februari 2013 gesloten is tussen het kabinet Rutte II en de partijen D66, ChristenUnie en SGP, worden door de rijksoverheid revolverende fondsen voor energiebesparing (RFE) in de bebouwde omgeving ontwikkeld. Het doel van deze fondsen is het realiseren van werkgelegenheid en energiebesparing in de gebouwde omgeving. 2. De Stichting Nationaal Energiebespaarfonds is opgericht voor het verstrekken van laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen in en aan de woning. Het deel van het rijksbudget dat voor de particuliere woningeigenaren wordt ingezet omvat EUR 75 miljoen, en wordt aangevuld met EUR 225 miljoen privaat geld van Rabobank (EUR 175 miljoen) en ASN Bank (EUR 50 miljoen). Definities Bestuur: Investment Committee: Fondsmanager: Energiebespaarlening: het bestuur van de Stichting Nationaal Energiebespaarfonds het Investment Committee van het NEF de rechtspersoon die in opdracht van het NEF invulling geeft aan het managen van het NEF de lening die wordt verstrekt door het NEF aan eigenaarbewoners voor het treffen van energiebesparende maatregelen in of aan de woning, appartement of woonboot A. Doelgroep De onder de overwegingen genoemde leningen worden uitsluitend toegekend aan eigenaren die tevens bewoners zijn van in Nederland gelegen bestaande woningen, appartementen of woonboten waarin of waaraan de energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. B. Procedure De fondsmanager dient aanvragen voor laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen te toetsen aan de regels zoals opgenomen in dit Investeringsreglement. De lening kan alleen verstrekt worden als tenminste aan de in dit reglement gestelde eisen is voldaan. C. Energiebesparende maatregelen Hierna zijn de energiebesparende maatregelen opgenomen die in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening. 1. Gevelisolatie/Spouwmuurisolatie 2. Dakisolatie 3. Vloerisolatie 4. Bodemisolatie/bodemisolatie i.c.m. vloerisolatie 5. Hoogrendementsbeglazing 6. Isolerende deuren 7. Isolerende gevelpanelen 8. Warmtepomp 9. Zonneboiler 10. Installatie voor warmteterugwinning 11. Warmteterugwinning uit douchewater

2 12. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator 13. Vraaggestuurde ventilatie 14. HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling 15. Hoogrendementsketel 16. Biomassaketel 17. Warmtekrachtkoppeling (WKK) 18. Zonnepanelen (voor maximaal 50% van de hoogte van de hoofdsom van de Energiebespaarlening) 19. Energiedisplay/Energiemonitor 20. Maatwerkadvies 21. Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden Naast de hierboven genoemde energiebesparende maatregelen komt ook het noodzakelijk en inherent aan de maatregelen verbonden meerwerk in aanmerking voor de Energiebespaarlening. Dit ter beoordeling aan de fondsmanager. D. Criteria bij de afzonderlijke maatregelen Hierna volgen de criteria die gelden bij de afzonderlijke maatregelen die in aanmerking komen voor een Energiebespaarlening. 1. Gevelisolatie Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1 (minerale wol, EPS, PUR e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal. In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd ongeacht het materiaal. Afhankelijk van het isolatiemateriaal is dit bij de meeste materialen bij 130 mm zeker haalbaar. Of Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 2 van het isolatiemateriaal. 1. Spouwmuurisolatie Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 1,1 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1) (minerale wol, EPS, PUR e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (afhankelijk van het gebruikte materiaal is minimaal 40 mm voldoende). Of Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 2) van het isolatiemateriaal. 2. Dakisolatie hellend/plat dak Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand van het isolatiemateriaal minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 1) (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR of Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (in de meeste gevallen afhankelijk van het materiaalsoort minimaal 130 mm). In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd. Volgens de ISSO 82.1 wordt met een dikte van 130 mm met de meeste isolatiematerialen een warmteweerstand van 3,5 gerealiseerd. Of 1 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 2 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 2

3 Beschrijving van het soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring2) van het isolatiemateriaal. 3. Vloerisolatie begane grond/plafonds grenzend aan onverwarmde ruimten Informatie waaruit blijkt dat de warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W is. Dit dient te worden aangetoond middels: Beschrijving van het soort isolatiemateriaal 3 (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR, Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (minimaal 140 mm). In de regeling wordt een warmteweerstand van de constructie van ten minste 3,5 nagestreefd. Volgens de ISSO 82.1 is dat bij de meeste materialen gewaarborgd bij een dikte van 140 mm. Of Soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring2) van het isolatiemateriaal. 4. Bodemisolatie/bodemisolatie i.c.m. vloerisolatie Het aanbrengen van hoogwaardig isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte eventueel in combinatie met hoogwaardige vloerisolatie (als onderdeel van de begane grondvloer). Totale warmteweerstand minimaal 3,5 m 2 K/W. Dit dient te worden aangetoond door: Soort isolatiemateriaal met omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast Een kwaliteitsverklaring. Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: o ISSO o KOMO Let op: Bij bodemisolatie is over het algemeen sprake van een al dan niet geventileerde luchtlaag tussen de isolatie en de begane grondvloer. Hierdoor gaat een deel van de isolatiewaarde verloren hetgeen tot gevolg heeft dat de isolatielaag beduidend dikker dient te zijn dan bijvoorbeeld isolatie direct onder de vloer. Controleer daarom altijd of van het product een kwaliteitsverklaring beschikbaar is en of in die specifieke toepassing, de vereiste warmteweerstand van 3,5 m 2 K/W wordt gerealiseerd. 5. Hoogrendementsbeglazing Informatie waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) kleiner of gelijk aan 1,1 W/m 2 K is. Dit kan middels een kwaliteitsverklaring 4 van het glas. Let op! Niet alle HR++glas heeft de vereiste kwaliteit. Controleer daarom altijd de warmtedoorgangscoëfficiënt in de kwaliteitsverklaring. Bij het aanbrengen van hoogrendementsbeglazing is vervanging van kozijnen toegestaan. Indien een aluminium kozijn wordt aangebracht geldt de eis dat er informatie beschikbaar moet worden gesteld, waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het kozijnprofiel kleiner of gelijk aan 2,4 W/m²K is. Een houten of kunststof kozijn voldoet altijd. 6. Isolerende deuren Documentatie van de toe te passen geïsoleerde deur waaruit blijkt dat tussen het voor- en achterblad van de deur, isolatiemateriaal aanwezig is. 3 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 4 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 3

4 7. Isolerende gevelpanelen Informatie waaruit blijkt dat de warmtedoorgangscoëfficiënt (U-waarde) van het isolatiemateriaal maximaal 0,7 W/m 2 K is. Dit dient te worden aangetoond middels: Soort isolatiemateriaal 5 (minerale wol (glaswol, steenwol), EPS, XPS, PUR, Resolschuim e.d.) en de dikte van het isolatiemateriaal (minimaal 40 mm). Of Soort isolatiemateriaal, omschrijving van de wijze waarop en de dikte waarin het materiaal wordt toegepast, en een kwaliteitsverklaring 6 van het isolatiemateriaal. 8. Warmtepomp Een warmtepomp die is bestemd als hoofd- of basisruimteverwarming van een woning en/of warm tapwater voor een woning en die niet primair gericht is op actieve koeling, waarbij warmte wordt onttrokken aan de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of de buitenlucht, of ventilatieafvoerlucht. De bron bepaalt voor een belangrijk deel het rendement. Onderstaande eisen gelden als minimaal uitgangspunt. Bij een elektrisch aangedreven warmtepomp met water/water systemen is een COP 4,0 algemeen gangbare basiskwaliteit (bij een conditie van W10/W45 bepaald conform NEN-EN 14511) en, voor het geval de warmtepomp ook een bijdrage levert aan de verwarming van tapwater, ten behoeve van de verwarming van tapwater een COP van 2,4. Bij een elektrisch aangedreven warmtepomp met voor brine/water systemen is een COP 3,2 algemeen gangbare basiskwaliteit (bij een conditie van B0/W45 bepaald conform NEN-EN 14511) en, voor het geval de warmtepomp ook een bijdrage levert aan de verwarming van tapwater, ten behoeve van de verwarming van tapwater een COP van 2,4. Bij een gasgedreven warmtepomp is een thermisch vermogen van 25 kwth, en een PER 1,4 een algemeen gangbare basiskwaliteit (bepaald conform NEN-EN 12309, bij de test condities die overeenkomen met het systeemontwerp en die warmte onttrekt aan (buiten)lucht, bodem, grondwater of oppervlaktewater). Bij een elektrisch gedreven lucht/waterwarmtepomp is een COP van 3,6 algemeen gangbare basiskwaliteit (bepaald conform NEN-EN 14511, bij de testconditie A7/W35 voor warmtepompen op buitenlucht of A20/W45 voor warmtepompen op ventilatielucht). Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen warmtepomp te worden bijgevoegd. 9. Zonneboiler Een zonneboiler is een systeem bestaande uit één of meer zonnecollectoren in combinatie met één of meer warmteopslagvaten, dat wordt ingezet om met zonne-energie tapwater te verwarmen. De energieopbrengst van een zonneboiler wordt over het algemeen uitgedrukt in GigaJoule (GJ). Hoe meer GJ, hoe hoger de opbrengst. Een hulpmiddel dat gebruikt kan worden om een goede zonneboiler te kunnen kiezen, is bijvoorbeeld Advies op maat van Milieu Centraal. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en dient documentatie van de toe te passen zonneboiler te worden bijgevoegd. Voor zonneboilers zijn de volgende kwaliteitskeurmerken beschikbaar: Zonnekeur-Boiler en Zonnekeur installateur. Zonnekeur-boiler waarborgt de kwaliteit van de boiler en Zonnekeur installateur geeft aan dat het bedrijf voldoet aan bepaalde eisen inzake vaardigheid (aantoonbaar bekwaam), bedrijfsvoering conform geldende normen en voorschriften en de kwaliteit van producten. Deze keurmerken zijn geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 5 Het toe te passen isolatiemateriaal dient maximaal een warmtegeleidingscoëfficiënt (-waarde) te hebben van 0,07 W/m²K. Materialen zoals glaswol, steenwol, minerale wol, EPS, XPS, PUR, of Resolschuim voldoen hier zonder meer aan. De keuze in materiaalsoort bepaalt met welke dikte de warmtegeleidingscoëfficiënt behaald wordt. 6 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 4

5 10. Installatie voor warmteterugwinning Omschrijving van de installatie en de toe te passen ventilatie-unit. Verder dient een kwaliteitsverklaring 7 te worden toegevoegd waaruit blijkt dat het rendement van de warmtewisselaar (WTW) ten minste 90% is. 11. Warmteterugwinning uit douchewater Een unit om de warmte uit het afgevoerde douchewater terug te winnen. 12. Energiezuinige gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator Omschrijving van de installatie en documentatie van de toe te passen gelijkstroompomp en/of gelijkstroomventilator. 13. Vraaggestuurde ventilatie Omschrijving van de installatie en documentatie van de toe te passen ventilatie-unit, CO2-sensor en ventilatieschuiven. 14. HRe-ketel of micro-warmtekrachtkoppeling Een HRe-ketel of micro-wkk is een installatie waarbij de productie van warmte en elektriciteit vanuit eenzelfde energiebron gelijktijdig plaats vindt, met een geproduceerd elektrisch vermogen van minimaal 0,8 kwe en maximaal 5 kwe, bestemd voor ruimteverwarming van een bestaande woning, waarbij een rendement voor ruimteverwarming geldt van minimaal 107% op onderwaarde (gemeten volgens NEN-EN 677 onder deellastcondities). Onder energiebron wordt verstaan: aardgas, biogas, propaan, butaan of waterstof. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en dient documentatie van de toe te passen HRe-ketel of micro-wkk installatie te worden bijgevoegd. 15. Hoogrendementsketel CV-ketel al of niet gecombineerd met warmtapwatervoorziening, voorzien van het HR107-label. 16. Biomassaketel Een biomassaketel die bestemd is voor ruimteverwarming en/of de warmtapwatervoorziening van de gehele woning met een vermogen kleiner dan 50 kw. Informatie waaruit blijkt dat de rookgassen voldoen aan de emissiegrenswaarden genoemd in het vigerend Activiteitenbesluit. Tot 1 januari 2015 is er een emissiegrenswaarde voor totaal stof van 150 mg/normaal m 3 rookgas van kracht. 17. Warmtekrachtkoppeling (WKK) Energiebesparing met warmtekrachtkoppeling (WKK) is alleen interessant als zowel de warmte als de elektriciteit wordt gebruikt. Een elektrisch rendement van 40% wordt minimaal haalbaar geacht, waarbij bij de opwekking van elektriciteit de warmte ook wordt benut voor het verwarmen van gebouwen. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen WKK te worden bijgevoegd. 18. Zonnepanelen Zon-PV-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s). Bij een zon-pv-systeem is een opbrengst van 135 Wattpiek per m 2 paneel, een algemeen gangbare basiskwaliteit. Bij de aanvraag dient een omschrijving van de installatie en de documentatie van de toe te passen zonnepanelen te worden bijgevoegd. U kunt maximaal 50% van de hoofdsom van de Energiebespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen. Voor zonnepanelen is het kwaliteitskeurmerk Zonnekeur installateur beschikbaar. Zonnekeur installateur geeft aan dat het bedrijf voldoet aan bepaalde eisen inzake vaardigheid (aantoonbaar bekwaam), bedrijfsvoering conform geldende normen en voorschriften en de kwaliteit van producten. Dit keurmerk is geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 7 Indien een kwaliteitsverklaring wordt toegevoegd, dient dit een erkende kwaliteitsverklaring te zijn: 5

6 De kwaliteit van bovengenoemde installatie wordt uiteraard niet alleen bepaald door de installatie zelf, maar voor een belangrijk deel ook door de wijze waarop een en ander geïnstalleerd is. Als hulpmiddel om een installateur te vinden, kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van Dit is echter geen verplichting voor de Energiebespaarlening. 19. Energiedisplay/Energiemonitor De energiemonitor is een eenvoudig plug-and-play display, uitsluitend bedoeld voor het real-time visualiseren van het actuele energieverbruik op een door de consument zelf te kiezen plek in huis. Het belangrijkste kenmerk van verbruiksmonitoring is dat actuele meetgegevens rechtstreeks vanuit de slimme meter naar een in-home display worden verzonden voor real-time visualisatie en vergelijking met eerdere verbruiksperiodes. Hiervoor is geen contract met -of abonnement bij- een (energie)leverancier vereist. Ook is aansluiting op internet niet nodig, waardoor alle -eventueel als privacy gevoelige informatie beschouwde- verbruiksgegevens in huis blijven en een bedrijfszekere werking bevorderd wordt. Een energiemonitor is dus feitelijk een accessoire van de slimme meter: een laagdrempelig hulpmiddel om de nog onervaren consument via aansprekende visualisaties meer bewust te maken van de (kosten)ontwikkeling van het eigen energieverbruik en zo te helpen bij de eerste stappen op het gebied van energiebesparing. 20. Maatwerkadvies Het advies dient te zijn opgesteld door een gecertificeerd adviesbureau dat voldoet aan de BRL Gecertificeerde bedrijven zijn te vinden op: ser_kbi_pi1%5bbrl%5d=9500&user_kbi_pi1%5bnaam%5d=&user_kbi_pi1%5bplaats%5d=&user_kbi_pi1%5bp ostcode%5d=&user_kbi_pi1%5bsubmit%5d=zoek Voor meer consumenteninformatie over energiebesparende maatregelen: 21. Ontheffing bij onhaalbare isolatiewaarden Indien wel isolerende maatregelen worden getroffen, maar de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is, kan een gedeeltelijke ontheffing worden gegeven. In dat geval dient een motivatie door een terzake deskundige te worden opgesteld. In dat document dient te zijn aangegeven waarom de gevraagde warmteweerstand niet haalbaar is. Verder dient te worden aangegeven welke kwaliteit wel maximaal haalbaar is, met als absolute ondergrens voor gevelisolatie, vloerisolatie en dakisolatie een warmteweerstand van 1,3 m 2 K/W. Het verschil in energiebesparing tussen de vereiste kwaliteit en de voorgestelde kwaliteit dient in beeld te zijn gebracht. Een gecertificeerd maatwerkadvies, waarin aandacht wordt gegeven aan bovenstaande zaken, zal over het algemeen als een goede motivatie worden gezien. Een en ander ter beoordeling van de fondsmanager. E. Uit te voeren maatregelen De te treffen maatregelen dienen te worden uitgevoerd door een aannemer/installateur. Een keurmerk is niet noodzakelijk. Zelfwerkzaamheid is niet toegestaan. Het bestuur NEF (of namens het bestuur de fondsmanager) kan op grond van opgedane negatieve ervaringen met bepaalde aannemers/installateurs besluiten maatregelen te nemen (bijvoorbeeld door deze uit te sluiten als uitvoerder van voor deze leningsfaciliteit kwalificerende energiebesparende maatregelen). F. Kredietwaardigheidscriteria Om in aanmerking te komen voor een Energiebespaarlening dient een aanvrager kredietwaardig te zijn. De kredietwaardigheid wordt getoetst conform de meest recente regels van NHG, zoals gepubliceerd op haar website (uitzondering: geen Loan to Value criterium en geen taxatierapport vereist). Ook worden de volgende toetsen uitgevoerd: Bureau Krediet Registratie (BKR), Stichting Fraudebestrijding Hypotheken (SFH), Verificatie Informatie Systeem (VIS) en Externe Verwijzings Applicatie (EVA). 6

7 G. Identiteit De aanvrager van een Energiebespaarlening is niet fysiek aanwezig voor een cliëntenonderzoek. Er wordt gebruik gemaakt van de afgeleide identificatie, deze bestaat o.a. uit diverse cross-checks van het overlegde identiteitsbewijs met andere documenten zoals de originele werkgeversverklaring, de salarisstrook, bankafschrift, eventuele arbeidsovereenkomst etc. Daarnaast wordt het overlegde identiteitsbewijs gecontroleerd d.m.v. de VIS-toets. Als geldig identiteitsbewijs wordt geaccepteerd: een geldig paspoort, een geldige Europese identiteitskaart of een geldig vreemdelingendocument. H. Model-leningsovereenkomst Als bijlagen aan dit investeringsreglement zijn de model offerte met overeenkomst van geldlening tussen het NEF en de eigenaar bewoner en de Algemene bepalingen voor geldleningen gehecht. I. Kenmerken Energiebespaarlening De lening heeft een omvang van minimaal EUR en maximaal EUR (een eigenaar-bewoner mag meerdere leningen aanvragen maar tezamen nooit voor meer dan EUR ) Voor bedragen tot EUR bedraagt de looptijd van de lening 7 jaar Voor bedragen vanaf EUR bedraagt de looptijd van de lening 10 jaar De gehanteerde rente staat gedurende de looptijd van de lening vast Het is een jaarannuïteitenlening De afsluitkosten zijn 2% over de hoofdsom van de lening Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort De lening kan geheel of gedeeltelijk boetevrij worden afgelost (minimum extra aflossing bedraagt EUR 250). J. Limiet Het bestuur van NEF draagt er samen met de fondsmanager zorg voor dat er geen Energiebespaarleningen meer verstrekt zullen worden in het geval dat de som van de uit het fonds verstrekte leningen gelijk is aan of groter dan de totale som van geldmiddelen die het Rijk en de overige co-financiers aan het fonds ter beschikking hebben gesteld, vermeerderd met geïncasseerde terugbetalingen (of afbetalingen) en rentebetalingen op reeds verstrekte leningen. K. Werkwijze Het bestuur van het NEF stelt het investeringsreglement vast. Het Strategic Committee moet het investeringsreglement goedkeuren. Het Investment Committee brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur van NEF over het vaststellen of wijzigen van het investeringsreglement. Het is niet toegestaan om het revolverende karakter van het fonds te wijzigen of de aard van de uit het fonds te verstrekken leningen (laagrentende leningen aan eigenaar-bewoners voor energiebesparende maatregelen aan hun in Nederland gelegen woningen, appartementen woonboten). L. Afwijking van het Reglement In bijzondere gevallen kan het bestuur afwijken van het investeringsreglement. M. Toepasselijk recht Dit reglement en de uitleg daarvan wordt beheerst door Nederlands recht. 7

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende;

overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; Nr. 2012073703 Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, overwegende, dat de gemeente Bloemendaal in 2012 de energieafspraak met de provincie Noord-Holland ondertekende; dat de provincie aan de gemeente

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk-

Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Beleidsregel particuliere woningverbetering, Lelystad-Zuiderzeewijk- Atolwijk Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2014 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA) Energie Investeringsaftrek (EIA) Energielijst 2015 In opdracht van het ministerie van Economische Zaken >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal ondernemen Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA?

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320

d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 d.d. 1 april 2014 Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0320 Inhoudsopgave Algemeen 2 Toelichting op een Duurzaamheidslening 3 De lening 3 1. Wat is een Duurzaamheidslening?

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting

Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Download overzicht duurzame energielijst met toelichting Bijlage II: Duurzame Energielijst gemeente Hoorn 2012-2015 met toelichting Nr. Techniek Criterium 1 Dakisolatie Rc 2,5 m2 K/W 2 Vloerisolatie Rc

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Energie - investeringsaftrek (eia)

Energie - investeringsaftrek (eia) Energie - investeringsaftrek (eia) energielijst 2013 >> Als het gaat om energie besparing en duurzame energie Inhoud Inleiding 3 1. Hoe werkt EIA? 4 2. Hoe vraagt u EIA aan? 8 3. Het overzicht van energie-investeringen

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE

SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE SVn Informatiemap 1 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER...... 3 HOOFDSTUK 1: CONTACTPERSONEN SVN... 7 HOOFDSTUK 2: SVN PLUSFONDS AANGAANDE INZET EIGEN VERMOGEN SVN... 11 2.1 De SVn Pluslening...12 2.2 Aanvraagformulier

Nadere informatie

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014 ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau Versie 1.4 maart 2014 EMG-opname protocol 2014 versie 1.4 1 Maart 2014 De realisatie van het EMG-opnameprotocol werd verzorgd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat

Energie en Bedrijven. energielijst 2012. >> Als het gaat om energie en klimaat Energie en Bedrijven energielijst 2012 >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 2 1. Hoe werkt de EIA? 4 1.1 De Energie-investeringsaftrek (EIA) 4 1.2 Welke kosten komen in aanmerking? 5

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek

Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek Acceptatiegids De Conservatrix Hypotheek 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1 Algemeen... 5 1.1 Gedragscode hypothecaire financieringen... 5 1.2 Toetsen met betrekking tot kredietwaardigheid

Nadere informatie