Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten"

Transcriptie

1 Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten

2 COLOFON Tekst: Nikolaas Rammelt Redactie: Willem Verhaak, Anne van Mierlo Vormgeving: GET A JOB, Rotterdam Drukwerk: Ruparo, Amsterdam Foto voorpagina: istockphoto.com Amsterdam, oktober 2010 Milieudefensie Project: Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! Milieudefensie - Friends of the Earth Netherlands Postbus GD Amsterdam Dit project is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van VROM

3 Rapport over energieverspilling door open koelingen in supermarkten Inhoud Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 1. Inleiding 5 2. Het krachtenveld 7 Supermarkten en open koelingen 7 Wet- en regelgeving 7 Jurisprudentie 7 Infomil site 8 Het initiatief van de supermarktbranche 8 Convenant 8 Beleid gemeenten 9 Invoering wet algemene bepalingen omgevingsrecht 9 Standpunt Milieudefensie 9 3. Beoordeling beleid supermarkten Metingen energieverspilling 15

4 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen Als alle supermarkten hun koelingen afdekken, bespaart dat jaarlijks een hoeveelheid energie die overeenkomt met het verbruik van huishoudens. Ondanks de voornemens die supermarkten in 1999 al hadden om fors energie te besparen, zijn er nog maar weinig die hun koelingen afdekken. Daarom is Milieudefensie gestart met de campagne Koelkast dicht!. Door verschillende gemeenten is in het verleden al geprobeerd om supermarkten te verplichten hun koelingen af te sluiten, maar dat eindigde in een patstelling bij de rechter. Daarom heeft de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam in februari 2010 het Convenant energiebesparing bij supermarkten opgesteld. Supermarkten die het convenant ondertekenen verplichten zich om 60 procent van hun verticale koelingen afgedekt te hebben in Eind 2014 moeten alle verticale koelingen afgedekt zijn. Milieudefensie is positief over het initiatief, maar constateert wel twee tekortkomingen in het convenant. Het gaat alleen over de verticale koelingen (wandkoelingen) en laat de horizontale en piramidevormige koelingen buiten beschouwing. Het aandeel van de piramidevormige koelingen neemt momenteel echter snel toe. Daarnaast stelt het convenant geen energie-efficiency eisen aan de afdekking. Om deze redenen hanteert Milieudefensie het convenant in deze fase van onze campagne en dus voor dit rapport wel als ijkpunt om de supermarkten te beoordelen. Maar wij zien het convenant slechts als de eerste stap die supermarkten moeten nemen om een einde te maken aan de energieverspilling. Op basis van hun beleid hebben we de supermarkten ingedeeld in drie categorieën. Groen voor supermarktketens die het convenant hebben ondertekend of op een andere manier publiek hebben gemaakt dat ze vóór 1 januari 2015 al hun verticale koelingen zullen hebben afgedekt. Oranje voor supermarktketens die wel beleid hebben om hun verticale koelingen op termijn af te dekken maar dat niet vóór 1 januari 2015 hebben afgerond. Rood voor supermarktketens die geen beleid hebben om verticale koelingen daadwerkelijk te gaan afdekken. Vrijwilligers van Milieudefensie hebben filialen bezocht van supermarktketens die het convenant niet hebben ondertekend. Zij hebben gemeten hoeveel energie bespaard kan worden door de verticale koelingen af te dekken. Dit om de filiaalhouders en directies van de supermarktketens alsnog te bewegen om het convenant te tekenen en om publiek en Groen Albert Heijn Jumbo (incl Super de Boer) Plus C1000 Coop* Oranje Boni Deen Dekamarkt Hoogvliet Spar Vomar De Natuurwinkel Nettorama Poiesz Rood Aldi EMTE Golff Jan Linders Lidl Sanders Troefmarkt MCD *: Coop heeft aangegeven het convenant binnenkort te gaan ondertekenen 4

5 politiek bewust te maken van de huidige energieverspilling. Uit die metingen bleek dat de meeste besparing kan worden bereikt in de onderzochte filialen van Hoogvliet, Vomar en Dekamarkt. De grootste totale energiebesparing voor de totale supermarktketen is te behalen bij de Aldi en de Lidl. Zij hebben namelijk veel meer filialen dan de andere ketens waar is gemeten. De resultaten van de metingen worden beschreven in hoofdstuk 4. In tabel 1 wordt een samenvatting gegeven van de mogelijke besparing door het afdekken van de verticale koelingen. Supermarkt Aantal filialen Te besparen elektriciteit in kwh/jaar per filiaal Te besparen elektriciteit in kwh/jaar per supermarktketen Aldi Lidl Spar Dekamarkt Hoogvliet EmTe Vomar totaal Tabel 1: de te besparen elektriciteit per filiaal en per supermarktketen als de verticale koelingen worden afgedekt Aanbevelingen Milieudefensie vindt dat supermarkten de wettelijke verplichting om hun koelingen in de winkel af te dekken binnen enkele jaren dienen na te komen. Supermarkten moeten minimaal het convenant ondertekenen en krachtens de bepalingen hiervan vóór 1 januari 2015 hun koelingen van deugdelijke energie- efficiënte afdekking hebben voorzien. Binnen twee jaar moet al 60 procent worden afgedekt. Het convenant moet worden aangescherpt. Ook horizontale en piramidevormige koelingen moeten onder het convenant vallen, met hoogstens een vrijstelling van 10 procent van de horizontale koelingen voor impulsaankopen. Ook moeten hoge energie-efficiency eisen in het convenant worden opgenomen ten aanzien van de gebruikte afdekking. Gemeenten moeten de wettelijke verplichting om koelingen af te dekken streng gaan handhaven bij supermarkten die weigeren het convenant te tekenen of na te komen. 5

6 Brenda Poppenk

7 1. Inleiding Een belangrijke maatregel tegen klimaatverandering is de reductie van de uitstoot van broeikasgassen door middel van energiebesparing. Bij bedrijven wordt nog veel energie verspild. Open koelingen in supermarkten zijn daar een goed voorbeeld van. Ondanks de wettelijke verplichting daartoe, heeft het grootste deel van de supermarkten de koelingen in de winkel nog niet afgedekt. Om deze energieverspilling in supermarkten aan te pakken is Milieudefensie de campagne Energieverspilling, waarom zou je? Koelkast dicht! gestart. Meer dan tachtig vrijwilligers uit heel het land hebben 215 supermarkten bezocht. Hierbij ging het om supermarkten van ketens die het convenant energiebesparing bij supermarkten niet ondertekend hebben. In deze supermarkten zijn de open verticale koelingen opgemeten en is de energieverspilling bepaald. Van deze metingen zijn energierapporten opgemaakt en aangeboden aan de supermartkfilialen en hun hoofdkantoren. Met deze energierapporten geeft Milieudefensie aan hoeveel energie supermarkten momenteel verspillen maar ook hoeveel geld supermarkten kunnen besparen door verticale koelingen energie-efficiënt af te dekken. In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het krachtenveld rond energiebesparing in supermarkten. In hoofdstuk 3 beoordelen we het beleid van de verschillende supermarktketens. De resultaten van de metingen die wij hebben verricht in de supermarkten die geen of onvoldoende beleid hebben om de koelingen binnen enkele jaren af te dekken staan in hoofdstuk 4. Michiel Wijnbergh 7

8 8 Brenda Poppenk

9 2. Het krachtenveld 2.1 Supermarkten en open koelingen Het elektriciteitsverbruik van een supermarktfiliaal ligt tussen de 300 en 500 MWh per jaar. Gemiddeld komt dat overeen met het verbruik van 42 huishoudens. 1 De koelingen hebben een aandeel van 60 procent in het totale energieverbruik van een supermarktfiliaal 2. Bij een energie-efficiënte afdekking van koelingen met bijvoorbeeld deuren van dubbelglas, wordt op dit verbruik een energiebesparing bereikt van procent. 3 Als alle supermarkten hun koelingen afdekken, bespaart dat jaarlijks een hoeveelheid energie die overeenkomt met het verbruik van huishoudens. Aangezien gas- en energieverbruik verreweg de grootste kostenposten voor de huisvesting van supermarkten zijn, kan afdekking een grote kostenbesparing opleveren. Daar komt bij dat supermarkten subsidie kunnen aanvragen om hun koelingen af te dekken. Met de regeling Energie Investeringsaftrek (EIA) 4 kunnen supermarkten 11 procent van hun milieuvriendelijke investering terug krijgen via de vennootschapsbelasting. Het afdekken van koelingen heeft meer voordelen dan alleen het tegengaan van energieverspilling. Zo bederven voedselproducten minder snel. Uit steekproeven van de Voedsel- en Warenautoriteit blijkt dat ruim een kwart van de producten in open koelingen te warm zijn. 5 Verder zorgt de kou voor een niet ideale winkel- en werkomgeving: het klimaat in de omgeving van de open koelingen voldoet niet aan de normen van de Arbodienst. 6 Sommige supermarkten zijn bang dat het afdekken van de koelkasten tot omzetderving leidt, omdat klanten een extra handeling moeten verrichten om hun boodschappen te kunnen doen. De praktijk wijst echter anders uit. De moderne consument waardeert het juist dat zijn supermarkt zuinig met energie omgaat en ze blijken slechts een korte periode nodig te hebben om aan de nieuwe situatie te wennen. Supermarkt Deen in Noord-Holland geeft aan geen last te hebben van omzetderving door het afdekken. De supermarkt plakte stickers op de deuren met de tekst Glas dicht, want alle beetjes helpen. Het spaart energie en zo houden we onze prijzen ook lekker laag. Plus Supermarkten en Jumbo ervaren ook geen omzetderving. 7 8 Als alle supermarkten in een gemeente de koelkasten afdekken, kan er geen sprake zijn van verschil in concurrentie. 2.2 Wet- en regelgeving Energiebesparing is een doelstelling van de overheid en is vastgelegd in wet- en regelgeving. Zo is in de Wet Milieubeheer opgenomen dat vergunningplichtige bedrijven zoals supermarkten, een algemene zorgplicht hebben waar ook energiebesparing onder valt. Grootverbruikers van energie moeten krachtens artikel 2.15 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna Activiteitenbesluit) rendabele energiebesparende maatregelen uitvoeren met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regels en de handhaving ervan, maar hebben hierin beleidsvrijheid. Daarnaast is sinds 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van kracht. De Wabo stelt kwaliteitseisen aan de handhaving van de milieuregelgeving en hiermee wordt de beleidsvrijheid voor gemeenten ingeperkt. 2.3 Jurisprudentie Een aantal gemeenten in Noord-Holland heeft supermarkten wel verplicht tot permanente afdekking van koel-en vriesmeubelen. Vervolgens zijn ze overgegaan tot handhaving. De betrokken supermarkten hebben dit aangevochten bij de Raad van 1 ECN (2008) F.A.T.M. Ligthart, Onderzoek haalbaarheid afdekking koelen vriesmeubelen in supermarkten. 2 Zie voetnoot 1 3 Zie bijlage D van het onderzoeksrapport onder voetnoot Zie bijlage B van het onderzoeksrapport onder voetnoot 1 6 Zie voetnoot 1 7 Noord Hollands Dagblad van 25 juni 2010, uitspraak van Wim Timmermans, directeur operations Plus Supermarkten. 8 Noord Hollands Dagblad van 25 juni 2010, uitspraak van Lily van den Berg van de Jumbo. 9

10 State. In het geval van Amsterdam en IJmond concludeerde de Raad van State in 2007 dat deze gemeenten de maatregel op mogen leggen, aangezien de terugverdientijd van de investering minder dan vijf jaar is. Supermarkten trokken die conclusie echter in twijfel. De berekeningen van energiebesparing zijn van veel variabelen afhankelijk, zoals het energielabel van een koelkast, winkelopeningstijden en voorspellingen over de ontwikkeling van energieprijzen. De Raad van State heeft in haar tweede uitspraak in 2008 uiteindelijk de supermarkten gelijk gegeven: volgens nieuwe berekeningen zou de terugverdientijd 6,4 jaar bedragen. De 92 beschikkingen uit 2007 werden echter niet teruggedraaid en in deze supermarkten moet vanaf 2010 dagafdekking toegepast worden. Deze uitspraak was uiteraard geen aanmoediging voor supermarkten om hun koelingen af te dekken. Veel gemeenten werden nog terughoudender in handhaving van de verplichte energiebesparende maatregelen. 2.4 Infomil site Sinds 2009 is afdekking van de koelingen opgenomen in de zogenaamde database van Infomil. Dat is een website van het ministerie van VROM waarin maatregelen staan met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. In de database worden nieuwe inzichten en ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparende technieken verwerkt in samenwerking met het Energiecentrum van MKB Nederland. De prijzen van afdekking zijn afgelopen tijd met meer dan 50 procent gedaald, onder meer door het bredere aanbod als gevolg van toename van de vraag. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de terugverdientijd korter wordt. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam geeft aan dat de terugverdientijd voor afdekking op dit moment 4,4 jaar is en slechts vier jaar als het gelijktijdig met een verbouwing gebeurt. Op basis van de rekenmethode van Energi- Centrum Nederland (ECN) komt Milieudefensie tot een terugverdientijd van 3,7 jaar bij bestaande koelingen indien er gebruik gemaakt wordt van de subsidieregeling (zie hoofdstuk 3). Bij aanschaf van nieuwe koelingen zijn de kosten binnen 3,4 jaar terugverdiend. 9 9 Milieudefensie (2010) Meetmethodiek project koelkast dicht op basis van gemiddelden. Zie 10 Handhaven bij supermarkten, een open deur. 28 september Het initiatief van de supermarktbranche Het afsluiten van koelingen in supermarkten staat al langer op de agenda van zowel de supermarktbranche als de overheid. In 1999 maakte de supermarktbranche, verenigd in het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL), een aparte afspraak met de rijksoverheid over energiebesparing: de Meerjarenafspraak Energiebesparing Supermarkten (MJA). Daarin beloofde de branche om de energie-efficiency in supermarkten in 2010 met 32 procent te verbeteren ten opzichte van Vijf jaar later bleek dat de branche veel te weinig ondernam om die doelstelling te halen en bleef steken op een besparing van slechts 4,7 procent. Uit een recent rapport van Dienst Milieu- en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam blijkt dat de energie-efficiency tot nu toe met slechts 7,3 procent is verbeterd Convenant Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam is met het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen (CBL) in gesprek gegaan toen duidelijk werd dat de MJA niet werd gehaald. Resultaat hiervan is een convenant waarin energiebesparende maatregelen gefaseerd worden ingevoerd: Het convenant energiebesparing bij supermarkten. Dit convenant omvat meerdere maatregelen, waaronder energiezuinige verlichting en tijdschakelaars. Het afdekken van de koelingen is echter de belangrijkste en meest energiebesparende maatregel. Het convenant heeft een landelijke dekking. Een supermarktketen of filiaal maakt door ondertekening van het vnvenant de afspraak om gefaseerd zijn koelingen doelmatig (lees energie-efficiënt) af te dekken. Dit houdt in 60 procent afdekking vóór eind 2012 en volledige afdekking vóór 1 januari Gefaseerd, omdat deze investeringen door supermarktketens vaak niet in alle filialen gelijktijdig worden gedaan. Momenteel hebben Albert Heijn, Super de Boer, Plus, Jumbo en C1000 het convenant ondertekend. Gemeenten worden ook aangespoord het convenant te ondertekenen. Hier geven ze mee aan dat ze de ondertekenende supermarkten tot 1 januari 2015 de tijd geven aan hun wettelijke verplichting te voldoen. Zij controleren ook of de supermarkten de koelingen sluiten volgens de afgesproken fasering. Inmiddels hebben meer dan honderd gemeenten dit convenant ondertekend. 10

11 2.7 Beleid gemeenten Met het tekenen van Klimaatakkoord Gemeente en Rijk (november 2007) hebben gemeenten hun gezamenlijke ambitie vastgelegd om klimaatverandering aan te pakken. Doel is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 30 procent in 2020 t.o.v en een energiebesparing van 2 procent per jaar. Ondanks deze ambities is handhaving van energiebesparende maatregelen bij de meeste gemeenten tot nu toe geen speerpunt geweest. Gemeenten waren terughoudend met de handhaving van de wet- en regelgeving die de afdekking van koelingen in supermarkten voorschrijft. De eerder genoemde uitspraak van de Raad van State zal daarin een rol hebben gespeeld. Daar lijkt nu verandering in te komen. De gemeenten die zijn aangesloten bij het convenant hebben in juli 2010 aangekondigd wel een actief handhavingsbeleid te gaan volgen. Dat doen ze bij de supermarkten die het convenant niet hebben ondertekend of zich niet aan de bepalingen hiervan houden. 11 Zo dwingt de gemeente Nijmegen, samen met de Regionale Handhavingssamenwerking Supermarkten, de supermarkten die het convenant niet hebben ondertekend binnen een paar jaar de koelingen af te dekken. Deze aanscherping van het gemeentelijk beleid leidt tot nieuwe rechtszaken die door de supermarkten aangespannen worden. 2.8 invoering Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Vanaf 1 oktober 2010 is de Wabo van kracht geworden. Uitgangspunt van de Wabo is het één loketprincipe bij de procedure van aanvraag en verlening van omgevingsvergunningen. Het nemen van energiebesparingsmaatregelen door supermarkten valt hieronder. De Wabo verplicht gemeenten om de voorwaarden die ten grondslag liggen aan de vergunningverlening ook te handhaven. Gemeenten die dat nu nog niet van plan zijn, zullen dat waarschijnlijk alsnog gaan doen, of daartoe worden gedwongen. 2.9 Standpunt Milieudefensie Milieudefensie is positief over het Convenant energiebesparing bij supermarkten en over het feit dat steeds meer gemeenten en supermarkten zich daarbij aansluiten. Dat garandeert tenslotte dat er binnen enkele jaren heel veel energie wordt bespaard in de supermarkten (in 2012 wordt 60 procent van de verticale koelingen bij de aangesloten supermarkten gesloten en eind 2014 alle koelingen). Daarom hebben we ons in deze fase van de campagne Koelkast dicht! gericht op de supermarkten die het convenant nog niet hebben ondertekend. Wij zien het convenant echter slechts als eerste stap die supermarkten moeten zetten. Het convenant heeft namelijk twee zwakke punten. Ten eerste vallen alleen de verticale koelingen, ook wel wandkoelingen genoemd, onder het convenant. Andere koelingen zoals de horizontale koelingen en de vaak halfhoge piramidevormige koelingen (getrapte schuine koelingen) vallen hier niet onder. In eerste instantie lijkt dat niet zo n probleem, omdat bij verticale koelingen de grootste energiewinst valt te boeken. Koude lucht zakt tenslotte naar beneden, waardoor het energieverlies bij horizontale en piramidevormige koelingen minder is. Bovendien maakte tot voor kort het aantal verticale koelingen in supermarkten het leeuwendeel van de totale koelinstallaties uit. Nu blijkt echter dat met name het aandeel piramidekoelingen in supermarkten toeneemt. Als die ontwikkeling zich doorzet komen we van de regen in de drup. Wat ons betreft moet daarom het convenant worden uitgebreid naar álle koelingen. Een compromis kan zijn dat bijvoorbeeld 5 of 10 procent van de totale koelinstallaties open mag zijn, onder voorwaarde dat het horizontale koelingen zijn. Die open koelingen zijn dan speciaal voor impulsaankopen. Ten tweede stelt het convenant geen energie-efficiency eisen aan de afdekking. Nu wordt er vaak afgedekt met deuren van enkel glas of plastic flappen in plaats van dubbel glas. Ook bevatten de deuren vaak grote kieren. Wat Milieudefensie betreft is afdekking met deuren van dubbel glas, zonder kieren, dé standaard

12 12 Chantal Brens

13 3. Beoordeling beleid supermarkten Sinds het begin van onze campagne (voorjaar 2010) hebben steeds meer supermarktketens het Convenant energiebesparing bij supermarkten ondertekend. Maar er zijn ook achterblijvers. Op basis van informatie die de supermarktketens op ons verzoek hebben aangeleverd, delen we hen in drie groepen onder: een groene, een oranje en een rode groep. Groen voor supermarktketens die het convenant hebben ondertekend of op een andere manier publiek hebben gemaakt dat ze vóór 1 januari 2015 al hun verticale wandkoelingen hebben afgedekt. Oranje voor supermarktketens die wel beleid hebben om hun verticale koelingen op termijn af te dekken maar dat niet vóór 1 januari 2015 hebben afgerond. Rood voor supermarktketens die geen beleid hebben om verticale koelingen daadwerkelijk te gaan afsluiten. Groen De concerns Albert Heijn, Jumbo (onder dit concern valt ook Super de Boer), de Plus en C1000 hebben het convenant ondertekend. De Coop heeft aangegeven het convenant binnenkort te gaan ondertekenen. Dirk, Bas en Digros geven aan 80 procent van hun koelingen al eind 2010 af te dekken. Dit is zelfs sneller dan het convenant voorschrijft. Oranje Boni De koelingen in nieuwe filialen worden van afdekking voorzien. Het tijdsbestek waarin de koelingen van alle filialen van afdekking voorzien zijn, is nog onduidelijk. Deen De koelingen in nieuwe filialen worden van afdekking voorzien. Nu zijn de koelingen in drie van de 55 filialen voorzien van afdekking en eind 2017 zal dit bij alle filialen zijn gerealiseerd. Dekamarkt De koelingen in filialen die worden verbouwd worden voorzien van afdekking met deuren. Volledige afdekking zal alleen niet vóór 1 januari 2015 zijn gerealiseerd. 13

14 Hoogvliet Dit concern is niet van plan hun koelingen af te dekken, maar past in hun filialen een warmte-terugwinningssysteem toe. Dit is een gesloten systeem waarbij op het gasverbruik wordt bespaard. Met dit systeem wordt energie bespaard, maar dat neemt niet weg dat het afdekken van de koelingen nog steeds veel extra energie kan besparen. Hoogvliet heeft het warmte-terugwinningssysteem in vijf van hun 58 filialen toegepast, maar denkt voor alle filialen nog tien jaar nodig te hebben. Spar Bij nieuwe winkels of bij totale verbouwing worden koelingen van afdekking voorzien. Totale afdekking duurt nog minstens tien jaar. Vomar Waarschijnlijk gaat Vomar het convenant ondertekenen. Dit is op het moment van schrijven van dit rapport nog niet definitief. Het concern heeft in vier van de 53 winkels de koelingen afgedekt en doet dit ook bij nieuwe filialen of verbouwingen. De Natuurwinkel Dit is een franchise organisatie, de winkeliers hebben zelf de verantwoordelijkheid en dragen hiervoor de financiële gevolgen. Volgens hun afdekkingsbeleid worden alle nieuwe koelingen voorzien van dagafdekking en bij bestaande koelingen wordt bekeken of afdekking rendabel is. Uitgaande van het investerings/vervangingsbeleid (met een vijfjaarstermijn), zijn waarschijnlijk alle koelingen in 2014 afgedekt, maar afdekking in alle filialen vóór 2015 wordt niet gegarandeerd. Op dit moment is meer dan 50 procent van de winkels van afdekking voorzien. Nettorama Van de 29 filialen worden er dit jaar vier à vijf van afdekking voorzien. De komende jaren wordt jaarlijks bekeken welke filialen daarvoor in aanmerking komen. Er is dus wel beleid, maar geen garantie dat vóór 2015 alles is afgedekt. Poiesz Van hun 49 filialen zijn er drie van afdekking voorzien. Dit is een pilotproject. Ze gaan het convenant niet ondertekenen. Ze bekijken per supermarkt of en op welk moment ze tot afdekking zullen overgaan. De terugverdientijd van vijf jaar is hier leidend bij de beslissing. Het blijft dus onduidelijk of ze vóór 2015 alles hebben afgedekt. Rood Aldi De Aldi heeft wel testen gedaan met het afdekken van koelingen, maar wil dit niet actief gaan toepassen in hun filialen. Zij geven aan dat dit niet binnen hun winkelformule past omdat zij met het sluiten van hun koelingen airconditioning moeten ophangen die de winkel op warme dagen gaat koelen. Volgens Aldi is daarmee de energiewinst gering. Milieudefensie is het daar niet mee eens. Airco s hoeven alleen op warme dagen te draaien, bovendien kunnen ze grote ruimtes veel energie-efficiënter koelen dan open koelingen. Die zijn daar tenslotte niet voor gebouwd. Daar komt bij dat in de winter extra verwarmd moet worden wanneer de koelingen niet zijn afgesloten. Dat kost ook energie. De Aldi stelt ook dat zij gebruik maken van zeer zuinige koelingen. Dat neemt echter niet weg dat ook bij afdekking van energiezuinige koelingen nog steeds procent energie bespaard kan worden. EMTE Is een onderdeel van Sligro en heeft wel pilotprojecten met afdekking, maar nog geen uitvoerend beleid. Golff Is een onderdeel van Sligro en heeft wel pilotprojecten met afdekking, maar nog geen uitvoerend beleid. Jan Linders Ook Jan Linders bevindt zich nog in de testfase. Eind 2010 wordt besloten of er tot afdekking van de koelingen wordt overgegaan. 14

15 Lidl Lidl bevindt zich in de testfase met afdekking van de verticale koelingen. Deze testfase duurt nog ongeveer één jaar. Hierna wordt pas een besluit genomen of er ook daadwerkelijk tot afdekking van de verticale koelingen wordt overgegaan. In tegenstelling tot de meeste andere supermarktketens heeft Lidl wel alle horizontale koelingen van afdekking voorzien. Lidl heeft een vergelijkbare winkelformule als de Aldi en hier gelden dan ook dezelfde argumenten met betrekking tot airconditioning. Sanders Is een onderdeel van Sligro en heeft wel pilotprojecten met afdekking, maar nog geen uitvoerend beleid. Tenslotte Van de Troefmarkt en MCD is geen reactie ontvangen op ons verzoek voor informatie. Daarom vallen zij ook onder de rode categorie. Chantal Brens 15

16 16 istockphoto.com

17 4. Metingen energieverspilling Zoals gezegd was het doel van de eerste fase van de campagne Koelkast dicht! om zoveel mogelijk supermarktketens zover te krijgen het Convenant energiebesparing bij supermarkten te ondertekenen. Dat is wat Milieudefensie betreft de minimale stap die supermarkten moeten nemen. Met de energieverspillingsmetingen hebben we ons daarom vooralsnog alleen gericht op de supermarkten die het convenant niet hebben ondertekend. We rekenen de filiaalhouders en de directies voor wat zij aan energie en geld kunnen besparen door de verticale koelingen af te dekken. Ook het publiek en de politiek willen we bewust maken van de energieverspilling. We hebben ons gericht op de grotere ketens omdat hier de grootste energiebesparing kan worden bereikt. Van deze metingen is per filiaal een rapport gemaakt. Dit rapport is afgelopen juni aan zowel de filiaalhouders als de hoofdkantoren van de supermarkten aangeboden. Meer dan tachtig vrijwilligers hebben in mei en juni 2010 metingen verricht bij 215 supermarktfilialen (in tabel 2 staan de aantallen per supermarktketen die het convenant niet heeft ondertekend. Er zijn ook andere supermarkten gemeten, bijvoorbeeld C1000. C1000 heeft ondertussen het convenant ondertekend en is in dit rapport buiten beschouwing gelaten). De vrijwilligers hebben alle open verticale koelingen opgemeten. De lengte van de koelingen in een supermarkt hangt af van de supermarktformule (hoeveel gekoelde producten zijn er) en de grootte van de winkel. Vervolgens is de door ECN ontwikkelde methodiek 12 toegepast voor de berekening van de hoeveelheid energie, geld en CO2 die met het afdekken van verticale koelingen kan worden bespaard. Energieprijzen, energieverbruikcijfers en kosten van afdekking zijn, waar mogelijk, geactualiseerd naar de situatie van Supermarkt Aantal gemeten Supermarkten Aantal Supermarkten Landelijk Aldi % Dekamarkt % EmTe % Hoogvliet % Lidl % Spar % Vomar % Tabel 2. Verdeling van de metingen over de verschillende supermarktketens Percentage gemeten supermarkten Elke supermarkt maakt gebruik van zijn eigen soort koelsystemen met bijbehorend energieverbruik. De berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelden per supermarktketen. Het werkelijke energieverbruik en de mogelijke besparing kunnen daarom verschillen van onze berekeningen. Onze cijfers zijn dus indicatief. 12 De methodiek van ECN: the mas/klimaat/projecten/koelkast-dicht/informatie-voor-supermarkten 17

18 In de onderstaande reeks grafieken zijn de gegevens berekend door het gemiddelde te nemen van de metingen verricht bij de filialen per supermarktketen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de grootste besparing van energie, CO2 en geld kan worden bereikt in de onderzochte filialen van de Hoogvliet, Vomar en de Dekamarkt. Grafiek 1: De verwachte gemiddelde besparing van elektriciteit in kwh/jaar per supermarktfiliaal Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar Grafiek 2: De verwachte besparing van CO2-uitstoot in kg/jaar per supermarktfiliaal Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar 9000 Grafiek 3: De verwachte gemiddelde kostenbesparing per jaar per supermarktfiliaal Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar De besparingen bij afdekking van de verticale koelingen zijn verkregen door het aantal meters open koelingen te meten. Met deze gegevens wordt door middel van een rekenmethode de besparing van energie, CO 2 en kosten per filiaal berekend. In de grafieken staat de besparing voor één supermarktfiliaal doordat het gemiddelde is genomen van alle gemeten filialen van één keten 18

19 In de onderstaande reeks grafieken is te zien dat over de hele keten berekend, de grootste totale besparing van energie, CO2 en geld te realiseren is bij de supermarktketens van de Aldi en Lidl. Zij hebben tenslotte veel meer filialen dan de andere ketens waar is gemeten Grafiek 4: De verwachte besparing van elektriciteit in kwh/jaar per supermarktketen Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar Grafiek 5: De verwachte besparing van de CO2-uitstoot per in supermarktketen kg/jaar supermarktketen Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar Grafiek 6: De verwachte kostenbesparing per supermarktketen Aldi Dekamarkt EmTe Hoogvliet Lidl Spar Vomar De besparingen bij afdekking van de verticale koelingen zijn verkregen door het aantal meters open koelingen te meten. Met deze gegevens wordt door middel van een rekenmethode de besparing van energie, CO 2 en kosten per filiaal berekend. In de grafieken staat de besparing voor één supermarktfiliaal doordat het gemiddelde is genomen van alle gemeten filialen van één keten. De totale besparingen per supermarktketen zijn berekend op basis van de gegevens per filiaal en vermenigvuldigd met het aantal filialen. De grafieken geven de totale besparingen weer die een keten kan bereiken als ze de verticale koelingen in al hun filialen sluiten. 19

20 Meer weten? Meer informatie: en Milieudefensie Servicelijn: , (ma t/m vr).

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Energie in de milieuvergunning. Ministerie van Economische Zaken Circulaire Energie in de milieuvergunning Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Ministerie van Economische Zaken Den Haag oktober 1999 CIRCULAIRE ENERGIE IN DE MILIEUVERGUNNING

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw

Projectmap Zonneboilers voor nieuwbouw en bestaande bouw voor nieuwbouw en bestaande bouw Doelgroepen: Aannemers, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties Inhoud 1. Even voorstellen... 2 2. Oneindige bron van energie... 4 3. Techniek... 6 3. Garantie bepalingen

Nadere informatie

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond Energiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Ernergiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Auteur (s) : F. Baan, C. de Laat Afdeling : Gemeenten en MKB Documentnummer : 21528556 Datum : februari

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken

Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken Het Energieakkoord: wat gaat het betekenen? Inschatting van de gemaakte afspraken September 2013 Verantwoording Projectleiding Marc Londo (ECN) en Pieter Boot (PBL) Met actieve medewerking van Bert Daniels,

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 29 630 Groene stroom Nr. 5 RAPPORT: TERUGBLIK 2007 Inhoud 1 Over dit onderzoek 5 1.1 De bedoeling van terugblikonderzoeken 5 1.2 Onze aanbevelingen

Nadere informatie

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J.

BAEI. Besluit Aanleg Energie Infrastructuur. Evaluatieonderzoek. Rapport. Opgesteld door: M. (Kiek) Singels M.I. (Margret) Groot F.J. CE Oplossingen voor milieu, economie en technologie Oude Delft 180 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 fax: 015 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: www.ce.nl Besloten Vennootschap KvK 27251086 BAEI Besluit

Nadere informatie

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap

MVO-jaarverslag 2011. Jumbo Supermarkten. Een duurzame boodschap MVO-jaarverslag Jumbo Supermarkten Een duurzame boodschap Onze MVO-strategie Inhoudsopgave Managementverklaring 3 Samenvatting 4 1 MVO-strategie 6 2 Energie 8 Vermindering CO 2 emissies 8 Energiebesparing

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Zuinig licht; Heldere keuze

Zuinig licht; Heldere keuze Dit is een publicatie van: Taskforce Verlichting p.a. Agentschap NL - NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus 8242 3505 RE Utrecht T +31 (0)88 602 2770 Agentschap NL november 2011 Publicatie-nr. 2TFVL1104

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR

REGELGEVING CVDR. Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR REGELGEVING CVDR 2011 Een onderzoek naar de beschikbaarheid en actualiteit van regelgeving en de kwaliteit van metadata in de CVDR Samenvatting Op grond van de Wet elektronische bekendmaking (Web) zijn

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 150 Stadsverwarming Nr. 2 RAPPORT Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 8 1.1 Aanleiding 8 1.2 Stadsverwarming 8 1.2.1 De stadsverwarmingsketen

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie