Maximale hypotheek en energielabels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maximale hypotheek en energielabels"

Transcriptie

1 Maximale hypotheek en energielabels

2

3 Maximale hypotheek en energielabels Nibud, 2012

4

5 Voorwoord Extra hypotheek voor energiebesparende maatregelen of woningen met een zuinig energielabel, het Nibud geeft al een aantal jaren advies over deze mogelijkheid. Vanwege de praktische toepasbaarheid is er tot op heden voor gekozen om deze faciliteit alleen toe te passen voor een lijst met specifieke energiebesparende maatregelen of bij de aanschaf van een extreem energiezuinige woning. Er zou ook gekeken kunnen worden naar de relatie tussen energie-onzuinige woningen en de maximaal verantwoorde hypotheek. In dit rapport heeft het Nibud gekeken naar deze relatie en voor woningen met verschillende energielabels de maximale hypotheek berekend. Het uitgangspunt hierbij is dat het Nibud met de financieringlastpercentages voor een betaalbare hypotheek over een algemeen geldende en praktisch toepasbare norm adviseert. Waarbij een nadere uitsplitsing van bepaalde criteria de norm kunnen verfijnen, maar wat niet wil zeggen dat zonder deze verfijning het uitgangspunt van betaalbaarheid wordt aangetast. Het Nibud ziet wel ruimte voor de verfijning, maar laat het aan de praktijk over of het praktisch toepasbaar is. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV). Nibud September 2012

6

7 Inhoud VOORWOORD 1 INLEIDING METHODE Standaardberekening van de financieringslastnormen De energielasten in de standaardberekening Gasverbruik Elektriciteitskosten Maximale lening voor verschillende energielabels Meer hypotheek bij energie-zuinige woningen Minder hypotheek voor energie-onzuinige woningen RESULTATEN CONCLUSIES BIJLAGE 1: FINANCIERINGSLASTPERCENTAGES EN MAXIMALE LENINGEN

8

9

10 1 Inleiding Het Nibud stelt financieringslastpercentages op voor hypotheekverstrekking. Wanneer deze percentages gebruikt worden, is in verreweg de meeste gevallen sprake van een veilige en verantwoorde verstrekking. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) gebruikt deze percentages bij toekenning van de Nationale Hypotheek Garantie. Sinds 2007 zijn deze percentages ook opgenomen in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Deze code werkt volgens een comply-or-explain principe. Hypotheekverstrekkers moeten zich aan deze norm houden. In individuele gevallen kan er echter van worden afgeweken. Zo n afwijking moet echter grondig gemotiveerd worden en de klant moet op de risico s gewezen worden. In de per 1 augustus 2011 ingegane Gedragscode is een passage opgenomen over de energiezuinigheid van een woning als explain-situatie: bij energiebesparende voorzieningen in de woning en bij verwerving van een woning met het zogenaamde A-label, mag een extra hypothecaire financiering verstrekt worden tot door het Contactorgaan Hypothecair Financiers in overleg met het NIBUD vast te stellen bedrag. Door lagere energielasten ontstaat er meer ruimte in het budget en is het mogelijk om verantwoord een hogere hypotheeklast aan te gaan. Dit is verantwoord omdat de extra ruimte is gekoppeld aan de woning en niet aan het gedrag van de bewoners. Voor 2012 zijn deze bedragen euro voor een woning met een energielabel A of B ten opzichte van een woning met energielabel CDEF of G. Voor een woning met energielabel A++ is het extra bedrag ook euro. Daarnaast bestaat er in de Gedragscode volgens artikel 10 een algemene mogelijkheid af te wijken van de financieringslastnormen. Dit kan ingevuld worden door voor woningen op basis van hun energielabel af te wijken van de financieringslastnormen. Om van de algemene afwijkingsmogelijkheid gebruik te kunnen maken, is het voor hypotheekverstrekkers van belang te kunnen kwantificeren hoe hoog deze extra last zou kunnen zijn om een hypotheek verantwoord te kunnen verstrekken. In dit rapport worden financieringslastnormen gepresenteerd voor woningen met verschillende energielabels ten opzichte van de reguliere norm. Maximale hypotheek en erngielabels / 2

11 2 Methode Voor de berekening van de financieringslastnormen voor woningen met verschillende energielabels wordt de methode overgenomen, zoals die gebruikt wordt voor de berekening van de financieringslastnormen die de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen in het kader van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) en het Contactorgaan Hypothecaire Financiering (CHF) hanteren. Uitgangspunt van de methode is dat er bij een maximale hypotheek voldoende ruimte overblijft om andere uitgaven te kunnen doen. Een tweede uitgangspunt is dat de methode niet te tijdsintensief is en makkelijk te gebruiken is voor hypotheekverstrekkers en financieel adviseurs. In eerste instantie zullen we de standaardberekening van de financieringslastnormen beschrijven. We zullen daarna extra aandacht besteden aan de manier waarop de energielasten van een huishouden meegenomen worden. Vervolgens zullen de aanpassingen worden genoemd voor verschillende energielabels. 2.1 Standaardberekening van de financieringslastnormen De ruimte die een huishouden heeft voor woonuitgaven wordt bepaald door het bruto inkomen te verminderen met de verschuldigde belastingen en premies, alsmede met de overige kosten van levensonderhoud. Deze overige uitgavenposten dienen ook betaalbaar te blijven na het afsluiten van een hypotheek. Ze worden in dit rapport overige uitgaven genoemd. Het Nibud maakt bij de hoogte van de overige uitgaven onderscheid tussen basisbedragen en voorbeeldbedragen. De basisbedragen zijn de uitgaven die minimaal voor een bepaalde uitgavenpost nodig zijn. De basisbedragen zijn afhankelijk van de huishoudsamenstelling, maar onafhankelijk van het inkomen. Alle basisbedragen gezamenlijk vormen het basispakket. Het basispakket is een pakket aan goederen en diensten die voor elk huishouden noodzakelijk zijn. Het Nibud heeft dit basispakk et samengesteld. Het Nibud bekijkt jaarlijks of het pakket nog alle goederen en diensten bevat die voor een huishouden noodzakelijk zijn en past dat zodanig aan. De voorbeeldbedragen zijn de uitgaven die een vergelijkbaar huishouden met een vergelijkbaar inkomen gemiddeld doet aan de verschillende uitgavenposten. Deze bedragen zijn dus zowel afhankelijk van de huishoudsamenstelling als van het inkomen. De voorbeeldbedragen komen onder andere uit het Budgetonderzoek van het CBS.. 3 / Maximale hypotheek en erngielabels

12 In het ideale geval zou voor elk individueel huishouden met zijn eigen individuele wensen en omstandigheden, het normbedrag voor overige uitgaven berekend moeten worden. Dit is echter een intensieve en tijdrovende klus, die nog ingewikkelder wordt, omdat ook gekeken moet worden naar onzekere verschuivingen in wensen en omstandigheden, gedurende de looptijd van een hypotheek, veelal 30 jaar. Om het proces van hypotheekverstrekking efficiënt te houden, is er voor gekozen om te werken met gemiddelde normen, die vooral afhangen van het inkomen van het huishouden. Het uitgangspunt voor de financieringslasttabel is dat bij een maximale hypotheeklast bij de laagste inkomens de basisbedragen beschikbaar moeten zijn voor de overige uitgaven; bij de hogere inkomens moeten de overige uitgaven precies tussen de basisbedragen en de voorbeeldbedragen uitkomen. In figuur 1 wordt de methode schematisch weergegeven. Door deze methode is het ook mogelijk om afwijkingen van de gemiddelde situatie op te vangen. Er is immers variatie mogelijk rondom de gemiddelde uitgaven. Wanneer die variatie wordt veroorzaakt door keuzes van het huishouden om meer uit te geven aan luxe zaken, dan dient dat huishouden daarop te bezuinigen bij een maximale hypotheek. Het kan echter ook voorkomen dat huishoudens lagere of hogere noodzakelijke uitgaven hebben, bijvoorbeeld door een andere samenstelling van het huishouden. Wanneer sprake is van hogere uitgaven dan gemiddeld, betekent dat dat men meer zal moeten bezuinigen op de overige uitgaven dan de gemiddelde huizenkoper. Aangezien men nog ruimte in het budget heeft ten opzichte van de basisbedragen, leidt dat niet direct tot betalingsproblemen. Om relatief grote wijzigingen in de jaarlijkse financieringslastpercentages te voorkomen, wordt gerekend met het vierjaarsgemiddelde van de basisbedragen en de voorbeeldbedragen. Dit gemiddelde betreft het huidige jaar en de drie voorgaande jaren. Hierbij wordt wel altijd gecontroleerd of de huidige basisbedragen gewaarborgd zijn bij de berekende financieringslastpercentages. Iemand die nu een hypotheek afsluit, doet immers nú zijn uitgaven en geen gemiddelde uitgaven van de afgelopen vier jaar. De financieringslastpercentages worden neerwaarts aangepast als de basisbedragen van het huidige jaar niet haalbaar blijken te zijn. Maximale hypotheek en erngielabels / 4

13 Figuur 1: Uitgangspunt bij berekenen normen 2.2 De energielasten in de standaardberekening Het energieverbruik van een huishouden hangt van twee factoren af: de aard van de woning en het gedrag van de bewoners. Voor het berekenen van de reguliere financieringslastnormen wordt voor het gedrag van de bewoners een bij het inkomen passend gemiddelde gekozen. Dit is niet anders dan voor andere uitgavenposten als kleding, recreatie een dergelijke. Een aanpassing van de financieringslastnormen kan normaliter alleen afhangen van het gebouwgebonden gedeelte van het energieverbruik. Uit eerder onderzoek 1 blijkt dat het gasverbruik zeer sterk afhangt van de aard van de woning en vrijwel niet van de samenstelling van het huishouden. Bij electriciteitsverbruik is dit precies andersom: dit hangt sterk af van de samenstelling van het huishouden; de aard van de woning heeft nauwelijks invloed. 1 Energielastenbeschouwing, Nibud, februari / Maximale hypotheek en erngielabels

14 2.2.1 Gasverbruik Agentschap NL heeft uitgerekend wat het gemiddelde gebouwgebonden gasverbruik is naar woningtype (vrijstaand, twee-onder-een-kap, tussenwoning, meergezinswoning (flat)), bouwjaar en energielabel. Met behulp van de landelijke verdeling van bouwjaren en woningtypen voor koopwoningen is een gewogen gemiddelde berekend van het gebouwgebonden gasverbruik per label per woningtype. Met de gemiddelde gastarieven van de afgelopen vier jaar zijn de maandelijkse kosten berekend die horen bij deze verbruikscijfers. Deze middeling over vier jaar is analoog aan de berekening van de hoogte van andere uitgaven van huishoudens. Om de ruimte te berekenen die voor hypotheek beschikbaar is, maakt het Nibud gebruik van twee typen referentiebedragen voor de overige uitgaven. Als eerste minimale bedragen, basisbedragen genoemd, en als tweede bedragen die passen bij het inkomen. Deze laatste worden voorbeeldbedragen genoemd. De methode werkt vervolgens zo, dat bij een maximale hypotheek de ruimte voor de overige uitgaven precies op het gemiddelde van het basisbedrag en het voorbeeldbedrag ligt. Bij een maximale hypotheek levert de consument dus net zo veel in op het voorbeeldbedrag als dat hij overhoudt ten opzichte van het basisbedrag. De basisbedragen zijn gebaseerd op pakketten goederen en diensten die het Nibud voor iedereen in Nederland noodzakelijk acht. Ze zijn onafhankelijk van het inkomen. In dit pakket zit het gasverbruik dat hoort bij een woning met energielabel C. Dit varieert dus niet naarmate het inkomen hoger wordt. Zoals gezegd hangen de voorbeeldbedragen wel samen met het inkomen. Bij een hoger inkomen kopen mensen immers extra producten, duurdere varianten, etc. Dit geldt ook voor de gaskosten en wel op de volgende manier. Deze gaskosten hangen samen met het type woning. De verdeling van woningtypen varieert sterk met de waarde van de woning. Bij een lage woningwaarde zijn relatief veel flats en weinig vrijstaande woningen en bij een hoge woningwaarde is dat net andersom. Met behulp van de relatieve verdelingen van woningtypen naar woningwaarde (gegevens CBS), wordt een koppeling gemaakt tussen de woningwaarde en de gaskosten. Aangezien de woningwaarde gekoppeld is aan de hoogte van de hypotheek, is er ook een koppeling tussen de gaskosten en de maximale hypotheek. Hierbij wordt steeds uitgegaan van energielabel C. Aangezien bij een maximale hypotheek de niet-woonuitgaven precies op de helft tussen basisbedragen en voorbeeldbedragen uitkomen, worden de extra gaskosten bij duurdere woningen voor de helft meegenomen in de noodzakelijke kosten. Voor de andere helft vallen ze in de extra ruimte voor een hypothecaire lening Elektriciteitskosten De kosten van elektricteit hangen niet af van de aard van de woning, maar vooral van de samenstelling van het huishouden. De financieringslastnormen worden berekend Maximale hypotheek en erngielabels / 6

15 aan de hand van een tweepersoonshuishouden. De kosten van elektriciteit die meegenomen worden, zijn dus ook die van een tweepersoonshuishouden. Voor het voorbeeldbedrag worden de gemiddelde elektricteitskosten gehanteerd. Deze kosten zijn gebaseerd op de verbruikscijfers van EnergieNed vermenigvuldigd met de gemiddelde tarieven, zoals die verkregen worden van AgentschapNL. Het basisbedrag wordt berekend als 90% van het gemiddelde bedrag. 2.3 Maximale lening voor verschillende energielabels Om te komen tot het bedrag aan extra hypotheek voor woningen met een energielabels anders dan energielabel C, wordt rekening gehouden met het verschil in gebouwgebonden gasverbruik ten opzichte van label C. Voor elk energielabel wordt een aparte tabel met financieringslastpercentages en bijbehorende maximale lening opgesteld. De maximale lening wordt vervolgens vergeleken met de maximale lening bij energielabel C. Het verschil wordt uitgemiddeld over verschillende rentestanden en inkomensniveaus in de tabellen. In bijlage 1 staan de tabellen met financieringslastpercentages en maximale leningen weergegeven voor 2012 waarbij het uitgangspunt dus een woning met energielabel C is Meer hypotheek bij energie-zuinige woningen Op dit moment is een extra bedrag aan hypothecaire lening mogelijk zoals beschreven in hoofdstuk 1. Dat wil zeggen een bedrag van 8 duizend euro voor bepaalde energiebesparende maatregelen bij een hypotheek onder NHG en een bedrag van eveneens 8 duizend euro voor een woning met energielabel A++. Ook in de GHF is een extra lening mogelijk voor een woning met energielabel A Minder hypotheek voor energie-onzuinige woningen Er wordt op dit moment voor woningen met een slechter label dan energielabel C niet afgeweken van de reguliere tabellen met financieringslastpercentages. Een dergelijke afwijking zou wel passen binnen de systematiek. In de systematiek is het gemiddelde tussen de basis- en de voorbeeldbedragen de norm waarop de maximale hypotheek wordt berekend. Bij een extra hypotheek voor een energie-zuinige woning wordt de ruimte voor de voorbeeldbedragen verhoogd, waardoor deze norm omhoog gaat. De basisbedragen blijven ongewijzigd omdat dit de minimaal gemiddelde noodzakelijke uitgaven voor een huishouden betreffen. Daarom telt het bedrag aan extra bestedingsruimte door energiebesparing voor de helft mee voor extra hypotheek en is de andere helft beschikbaar voor overige uitgaven. Het omgekeerde geldt voor een energie-onzuinige woning; de helft gaat van de ruimte voor een maximale hypotheek af en de andere helft moet men bezuinigen op de overige uitgaven. Het is niet zo dat voor een energie-onzuinige woning het verschil ten opzichte van het gebouwgebonden gasverbruik van een woning met energielabel C in zijn geheel in mindering gebracht wordt op de ruimte voor een hypotheek. Daarmee zou in feite het 7 / Maximale hypotheek en erngielabels

16 uitgangspunt worden verlegd van label C naar label G. Dit past binnen het karakter van de norm: Hij moet algemeen geldig en eenvoudig toe te passen zijn. Maximale hypotheek en erngielabels / 8

17 3 Resultaten Op basis van de systematiek zoals beschreven in hoofdstuk 2 is de extra lening voor woningen met een zuiniger energielabel dan label C berekend. Daarnaast is ook voor woningen met een minder energiezuinig label berekend welk bedrag aan maximale lening bij dat label hoort. Ten slotte is gekeken welke extra hypotheek mogelijk is voor compleet energieneutrale woningen ten opzichte van een woning met energielabel C. De bedragen staan in tabel 1. Het bedrag is een gemiddelde van de bedragen aan extra lening per kolom uit de reguliere tabel met financieringslastpercentages, waarin per kolom de maximale lening bij een bepaald rentepercentage wordt gegeven. Tabel 1: Extra maximale lening per energielabel gemiddeld minimum maximum Verschil label C en energieneutraal Verschil label C en label A Verschil label C en label A Verschil label C en label A Verschil label C en label B Verschil label C en label C Verschil label C en label D Verschil label C en label E Verschil label C en label F Verschil label C en label G Uit de tabel valt af te lezen dat er voor een woning met energielabel A++ minimaal euro en maximaal euro geleend kan worden. Gemiddeld (over vijf rentestandenen 85 inkomensniveaus) komt dat neer op euro. Voor minder energiezuinige woningen neemt dit bedrag af. Verder valt af te lezen dat ten opzichte van een woning met energielabel C voor een woning met energielabel G gemiddeld euro minder geleend zou kunnen worden. Hieronder wordt voor een aantal voorbeeldsituaties weergegeven wat de maximale hypotheek is bij verschillende energielabels. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een laag inkomen, huishoudens met een modaal inkomen en huishoudens met een inkomen van twee keer modaal. Starters op de koopwoningmarkt zijn vaak huishoudens met een inkomen beneden modaal. Het individuele modale inkomen bedraagt momenteel 33 duizend euro bruto per jaar. Voor het voorbeeld van een starter is een inkomen van 25 duizend gekozen. Een huishouden met een inkomen van 25 duizend euro bruto per jaar kan afhankelijk van de rente maximaal tussen de 106 en 116 duizend euro lenen (bij een rentepercentage variërend van 4,75 t/m 6,75 procent). 9 / Maximale hypotheek en erngielabels

18 Een huishouden met een modaal inkomen heeft vaak een inkomen tussen 30 en 45 duizend euro bruto per jaar. Bij paren met kinderen komen anderhalfverdieners vaak voor, waarbij het tweede inkomen het modale inkomen aanvult tot ongeveer 45 duizend euro. Huishoudens met een bruto jaarinkomen van 45 duizend euro kunnen afhankelijk van het rentepercentage een maximale hypotheek krijgen van ongeveer 196 tot 215 duizend euro. Huishoudens met een inkomen van twee keer modaal (60 duizend euro) kunnen afhankelijk van het rentepercentage een maximale lening krijgen van 285 tot 316 duizend euro. In tabel 2 staan de bedragen uit tabel 1 uitgedrukt als maximale lening voor drie voorbeeldsituaties; starters, huishoudens met een modaal inkomen en bovenmodaal inkomen bij een rente van 5,25 procent. Tabel 2: Maximale lening bij verschillende energielabels (rente = 5,25%) Laag (25.000) 1,5x modaal (45.000) Bovenmodaal (60.000) Energieneutraal A A A B C D E F G Uit tabel valt af te lezen dat starters met een inkomen van 25 duizend euro per jaar een maximale hypotheek kunnen krijgen van bij een rente van 5,25 procent (bedrag bij energielabel C). Voor een woning met energielabel A++ zou er voor dit huishouden een hypotheek van maximaal mogelijk zijn en voor een energieneutrale woning euro. Voor huishoudens met een inkomen van 45 duizend euro (anderhalf keer modaal) is een maximale hypotheek mogelijk van euro (label C) en voor huishoudens met een inkomen van 60 duizend euro (twee keer modaal) is dat euro. Voor een woning met energielabel A++ is dat respectievelijk en euro. Zoals beschreven in hoofdstuk 1 is onder NHG een extra lening mogelijk voor een woning met energielabel A++ van 8 duizend euro. Dit is een gemiddeld bedrag waarbij geen onderscheid wordt gemaakt naar inkomen en rentepercentage. Vandaar dat voor hogere inkomens bij een relatief laag rentepercentage (5,25 procent) de berekende extra lening voor een energiezuinige woning hoger kan uitvallen dan 8 duizend euro. Maximale hypotheek en erngielabels / 10

19 4 Conclusies In dit rapport is gekeken naar de maximale hypotheek die past bij woningen met een verschillend energielabel. De huidige financieringslastnormen worden berekend aan de hand van de energiekosten die horen bij woningen met energielabel C. Op dit moment kunnen hypotheekverstrekkers afwijken van de normen mits onderbouwd. Het Nibud heeft voor energiezuinige woningen een standaardbedrag gespecificeerd dat extra geleend kan worden. Dit wordt ook toegepast in de voorwaarden en normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en in de Gedragscode Hypothecair Financiers (GHF). In dit rapport is ook voor energieonzuinige woningen aangegeven welk bedrag aan maximale hypotheek hierbij hoort. De afwijking van de normen voor dergelijke woningen wordt op dit moment niet toegepast in de praktijk. Energielasten zijn een onderdeel van het totale budget van huishoudens. Variaties in de energiekosten voor individuele huishoudens zijn daarmee ook een onderdeel van de totale variatie in het uitgavenpatroon voor huishoudens. Op zich hoeft een energie-onzuinige woning niet te leiden tot financiële problemen bij een maximale hypotheek, omdat er in de meeste gevallen voldoende ruimte in het budget is om dergelijke extra kosten op te vangen. Pas een cumulatie van een aantal extra kosten boven op de extra energielasten voor een energie-onzuingie woning, zou kunnen leiden tot betalingsproblemen. Het Nibud ziet een dergelijke verfijning van de systematiek voor specifieke woningen als mogelijkheid om de risico s te verminderen. Zonder deze verfijning wordt echter nog steeds aan het uitgangspunt van de normen voldaan, namelijk dat de betaalbaarheid van hypotheken wordt gewaarborgd en dat de normen hanteerbaar moeten zijn voor een grote groep huishoudens. Het is uiteindelijk aan de praktijk om uit te maken of de tijdsinvestering die een dergelijke verfijning vereist, opweegt tegen de vermindering van het risico op wanbetaling. 11 / Maximale hypotheek en erngielabels

20 Bijlage 1: financieringslastpercentages en maximale leningen Tabel 3: Financieringslastpercentages 2012; 65-min 4,75% 5,25% 5,75% 6,25% 6,75% ,5% 21,0% 21,5% 22,0% 22,5% ,0% 22,5% 23,0% 23,5% 24,0% ,5% 24,0% 24,5% 25,0% 25,5% ,5% 25,0% 25,5% 26,0% 26,5% ,0% 25,5% 26,0% 26,5% 27,0% ,0% 26,5% 27,0% 27,5% 28,0% ,5% 27,5% 28,5% 29,5% 30,5% ,0% 28,0% 29,0% 30,0% 31,0% ,0% 29,0% 30,0% 31,0% 32,0% ,5% 29,5% 30,5% 31,5% 32,5% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,0% 30,0% 31,0% 32,0% 33,0% ,5% 30,5% 31,5% 32,5% 33,5% ,5% 30,5% 31,5% 32,5% 33,5% ,5% 30,5% 31,5% 32,5% 33,5% ,5% 30,5% 31,5% 32,5% 33,5% Maximale hypotheek en erngielabels / 12

21 ,0% 31,0% 32,0% 33,0% 34,0% ,0% 31,0% 32,0% 33,0% 34,0% ,5% 31,5% 32,5% 33,5% 34,5% ,5% 31,5% 32,5% 33,5% 34,5% ,5% 31,5% 32,5% 33,5% 34,5% ,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% ,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% ,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% ,0% 32,0% 33,0% 34,0% 35,0% ,5% 32,5% 33,5% 34,5% 35,5% ,5% 32,5% 33,5% 34,5% 35,5% ,5% 32,5% 33,5% 34,5% 35,5% ,0% 33,0% 34,0% 35,0% 36,0% ,5% 33,5% 34,5% 35,5% 36,5% ,5% 33,5% 34,5% 35,5% 36,5% ,5% 33,5% 34,5% 35,5% 36,5% ,0% 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% ,0% 34,0% 35,0% 36,0% 37,0% ,5% 34,5% 35,5% 36,5% 37,5% ,5% 34,5% 35,5% 36,5% 37,5% ,5% 34,5% 35,5% 36,5% 37,5% ,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% ,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% ,0% 35,0% 36,0% 37,0% 38,0% ,5% 35,5% 36,5% 37,5% 38,5% ,5% 35,5% 36,5% 37,5% 38,5% ,5% 35,5% 36,5% 37,5% 38,5% ,0% 36,0% 37,0% 38,0% 39,0% ,0% 36,0% 37,0% 38,0% 39,0% ,5% 36,5% 37,5% 38,5% 39,5% ,5% 36,5% 37,5% 38,5% 39,5% ,5% 36,5% 37,5% 38,5% 39,5% ,5% 36,5% 37,5% 38,5% 39,5% ,5% 36,5% 37,5% 38,5% 39,5% ,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% ,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% 13 / Maximale hypotheek en erngielabels

22 ,0% 37,0% 38,0% 39,0% 40,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,0% 37,5% 39,0% 40,5% 42,0% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% ,5% 38,0% 39,5% 41,0% 42,5% Maximale hypotheek en erngielabels / 14

23 Tabel 4: Maximale lening 2012; 65-min 4,75% 5,25% 5,75% 6,25% 6,75% / Maximale hypotheek en erngielabels

24 Maximale hypotheek en erngielabels / 16

25 / Maximale hypotheek en erngielabels

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012

Een betaalbare hypotheek: nu en straks. Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2012 Een betaalbare hypotheek: nu en straks CHF en Nibud, 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen

Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Kopers verdienen meer! Naar een evenwichtige toepassing van de NIBUD-normen Dit essay is geschreven in opdracht van: NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers Auteurs: Peter Boelhouwer, hoogleraar

Nadere informatie

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn

Restschuld in Nederland: omvang en consequenties. Frans Schilder Johan Conijn Restschuld in Nederland: omvang en consequenties Frans Schilder Johan Conijn Januari 2012 Hoofdpunten Ruim 500.000 huishoudens hebben op dit moment een potentiële restschuld. Bij verkoop van de woning

Nadere informatie

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht

Energielastenbeschouwing. Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Energielastenbeschouwing Verschillen in energielasten tussen huishoudens nader onderzocht Utrecht, november 2009

Nadere informatie

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen

Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen Opgesteld door: Aangeboden door: Consultatie nieuwe hypotheekrichtlijnen De AFM doet voorstellen voor nieuwe richtlijnen voor de verstrekking van hypotheken. Deze nieuwe richtlijnen moeten consumenten

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks 1. Waarom deze informatie? Een eigen woning geldt voor veel mensen als een ideaal. Aan koopwoningen zitten dan ook aantrekkelijke kanten. Zo kunt u uw eigen woning

Nadere informatie

Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen

Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen Woonlastenonderzoek onder particuliere eigenaar/bewoners in Emmen Bert Weevers Menno Logemann Rapportnummer: 120042/BW/132899 BuildDesk Benelux B.V. Arnhem, 15 mei 2013 COLOFON BuildDesk Benelux B.V. Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 29 507 Regels voor de financiële dienstverlening (Wet financiële dienstverlening) Nr. 99 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 mei

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013

Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers. Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Nibud 2013 Inkomsten en uitgaven van intramuraal wonende Wajongers Jasja Bos Marcel Warnaar Nibud juni 2013 Samenvatting In dit rapport is uitgewerkt

Nadere informatie

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening

Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Reactie op consultatiedocument van de AFM, september 2009 Toetskader Hypothecaire Kredietverlening Oktober 2009 Door Consumentenbond Enthovenplein 1 Postbus 1000 2500 BA Den Haag T 070-445 45 49 Contactpersoon

Nadere informatie

Verantwoorde kredietverstrekking 2006

Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Verantwoorde kredietverstrekking 2006 Datum: Aantal pagina s: 12 januari 2007 35 Pagina 2 van 35 INHOUDSOPGAVE Samenvatting...3 1.1 Aanleiding van het onderzoek...8 1.2 Doel van het onderzoek...8 1.3 Reikwijdte

Nadere informatie

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland

Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Renterisico De gevolgen van een mogelijke renteschok voor huishoudens in Nederland Autoriteit Financiële Markten Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op

Nadere informatie

Financierbaarheid van de restschuld

Financierbaarheid van de restschuld Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn Paper 2013-01 Januari 2013 Financierbaarheid van de restschuld Frans Schilder Johan Conijn In opdracht van: Nederlandse Vereniging van Makelaars

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Meting 2011 Florieke Westhof Mirjam Tom Paul Vroonhof Zoetermeer, december 2011 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. NnL

Kies de hypotheek die bij u past. NnL Kies de hypotheek die bij u past NnL Persoonlijk advies Ieder mens is uniek. U verlangt dus een advies dat bij u past. Daarom werkt Nationale-Nederlanden met verzekerings- en hypotheekadviseurs. Die hebben

Nadere informatie

Woonlasten van huurders

Woonlasten van huurders RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonlasten van huurders Huur- en energielasten in de gereguleerde huursector De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden

Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Wie heeft schuld? Een kwantitatieve analyse van schulden bij uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Samenvatting 2 1. Onderzoeksvragen 5 1.1. Aanleiding voor dit onderzoek 5 1.2. Onderzoeksvragen 5 1.3.

Nadere informatie

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland)

Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) Regelingen en voorzieningen CODE 5.2.2.55 Gedragscode VFN (Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland) bronnen Gedragscode VFN, www.vfn.nl, maart 2012 VFN Gedragscode per 1.1.2012 (vervangt

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

Monitor Betalingsachterstanden

Monitor Betalingsachterstanden Monitor Betalingsachterstanden Nulmeting 2008 Paul Vroonhof Florieke Westhof Zoetermeer, 17 november 2008 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa

Vtlb-rapport. Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Vtlb-rapport Berekening van het vtlb bij toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen Werkgroep Rekenmethode vtlb van Recofa Versie januari 2015 Volgnummer: 2015:1; bijgewerkt tot 1 januari

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie