Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML"

Transcriptie

1 VW Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR-66 AML 25 oktober 2001/Nr. DGL/ De Minister van Verkeer en Waterstaat, Gelet op de artikelen 13, eerste lid, 14, derde lid, 15, derde lid en 16 van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart; Besluit: Hoofdstuk 1. Registratie van opleidingsinstellingen Artikel 1 De minister kan een opleidingsinstelling voor het examen ten aanzien van de basiskennis of de typekennis registreren. Artikel 2 Een aanvraag voor registratie wordt ingediend door middel van een door de minister verstrekt aanvraagformulier, onder bijsluiting van de volgende bescheiden: a. een overzicht van het bij de opleiding betrokken leidinggevend en onderwijzend personeel; b. de curricula vitae van het personeel bedoeld onder a; c. een overzicht van de voor de opleiding gebruikte theorie- en praktijkruimten; d. een kruisverwijzing van het examen conform de eisen volgens JAR-66 of de bijlagen 70 tot en met 77 bij deze regeling, inzake basiskennis of typekennis, naar het leerplan en de leermiddelen van de opleiding; e. een beschrijving van het door de opleidingsinstelling gebruikte beoordelingsregistratiesysteem, en f. indien van toepassing, een overzicht en de curricula vitae van de personen die door en namens de opleidingsinstelling worden voorgedragen voor de examencommissie, bedoeld in het zesde artikel. Artikel 3 Een opleidingsinstelling wordt geregistreerd indien er opleidingen voor het examen conform de eisen van JAR-66 of de bijlagen 70 tot en met 77 bij deze regeling, inzake basis- of typekennis worden verzorgd en nadat is aangetoond dat wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. voldoende en geschikt personeel; b. voldoende en geschikte theorie- en praktijkruimten; c. een leerplan dat een duidelijk overzicht van de leerstof omvat, alsmede het vereiste aantal lesuren en de verdeling over de voor de opleiding beschikbare tijd; d. voldoende en geschikte leermiddelen, en e. een beoordelingsregistratiesysteem waarmee de resultaten van de cursisten op overzichtelijke wijze worden bijgehouden en bewaard tot tenminste 2 jaar na het door cursisten beëindigen van de opleiding. Artikel 4 1. Van de registratie wordt aan de opleidingsinstelling een bewijs afgegeven waarop de opleiding waarop de registratie van toepassing is, is vermeld. 2. Registratie van de opleidingsinstelling vindt plaats voor één cohort deelnemers en wordt vervolgens steeds stilzwijgend per cohort verlengd. Artikel 5 1. Wanneer de opleiding wordt gewijzigd of beëindigd, alsmede ingeval van wijzigingen ten aanzien van het personeel, de faciliteiten, het leerplan, de leermiddelen of het beoordelingsregistratiesysteem ten behoeve van deze opleiding, stelt de geregistreerde opleidingsinstelling de minister hiervan per omgaande in kennis. 2. De registratie kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken ingeval de opleidingsinstelling verzuimt de minister in kennis te stellen van wijzigingen bedoeld in het eerste lid, alsmede in geval deze wijzigingen tot gevolg hebben dat niet langer wordt voldaan aan artikel De gehele of gedeeltelijke intrekking van de registratie van de opleidingsinstelling door de minister wordt bij aangetekende brief aan de opleidingsinstelling medegedeeld. Hoofdstuk 2. Examencommissie Artikel 6 De examencommissie voor onderhoudstechnici in de luchtvaart is bevoegd tot het afnemen van het examen waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis of typekennis voor afgifte van de bijzondere bevoegdverklaringen die kunnen worden vermeld op een AML of een JAR-66 AML. Artikel 7 1. Tenminste eenmaal per twee jaar stelt de minister het aantal examinatoren vast en biedt gelegenheid aan erkende onderhoudsorganisaties en erkende en geregistreerde opleidingsinstellingen personen voor te dragen voor de ontstane vacatures. 2. De minister kan een voorgedragen persoon voor ten hoogste twee jaren autoriseren als examinator, nadat is aangetoond, dat hij of zij beschikt over de kennis, ervaring en bekwaamheid die voor het afnemen van het examen relevant is. 3. Aan de examencommissie worden door de minister ambtenaren toegevoegd als voorzitter en secretaris. De secretaris vervangt de voorzitter bij afwezigheid. 4. De voorzitter roept de examencommissie ten minste eenmaal per jaar bijeen. Artikel 8 1. Een examinator kan bij de minister een vergoeding voor een afgenomen examen declareren. 2. De vergoeding bedoeld in het eerste lid bestaat uit: a. een honorarium van 23 Euro (f 50,68) per uur voor bij het examen vereiste aanwezigheid en 4,50 Euro (f 9,92) per beoordeeld examenresultaat, met dien verstande dat dit honorarium per examen tenminste 91 Euro (f 200,54) en ten hoogste 182 Euro (f 401,08) bedraagt, en b. de voor het afnemen van het examen gemaakte reis- en verblijfskosten volgens het Reisbesluit binnenland, met dien verstande dat voor de reis- Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 1

2 en verblijfskosten per examen ten hoogste 182 Euro (f 401,08) wordt vergoed. 3. In afwijking van het eerste lid wordt aan examinatoren die door de minister zijn geautoriseerd op voordracht van een geregistreerde opleidingsinstelling, geen vergoeding verstrekt, wanneer het examen wordt afgenomen van deelnemers van die opleidingsinstelling. Artikel 9 De examinator is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de examenopgaven en de overige gegevens waarvan de vertrouwelijke aard is vastgesteld. Artikel De autorisatie kan worden geschorst wanneer een ernstig vermoeden bestaat dat de examinator in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 9, of het examenreglement. 2. De autorisatie kan worden ingetrokken wanneer de examinator in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 9, of het examenreglement. 3. De minister informeert de examinator over schorsing of intrekking van de autorisatie per aangetekende brief. Hoofdstuk 3. Examenreglement Artikel Ten behoeve van het examen wordt door de examencommissie een examenreglement opgesteld. 2. Het examenreglement wordt ter vaststelling voorgelegd aan de minister. Artikel Het examen voor de volgende bevoegdverklaringen op een AML waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis voor afgifte van die bevoegdverklaringen, is vastgelegd in de bij deze regeling behorende bijlagen 70 tot en met 77 en tabellen 1 en 2, volgens het onderstaande schema: Bevoegd- Basis- Examen verklaring kennis AB1Z/T bijlage 70 tabel 1 AB2Z/T bijlage 71 tabel 1 AB3Z/T bijlage 72 tabel 1 C(E)F bijlage 73 tabel 1 DG bijlage 74 tabel 1 Bevoegd- Basis- Examen verklaring kennis A bijlage 75 tabel 2 B bijlage 76 tabel 2 C bijlage 77 tabel 2 2. Wanneer de examenkandidaat houder is van een AML, omvat het examen bedoeld in het eerste lid, de modules zoals opgenomen in de bij deze regeling behorende tabel Het examen bedoeld in het eerste lid is met goed gevolg afgelegd wanneer de examinandus in ten hoogste twee jaren voor iedere module ten minste het cijfer 6,0 heeft behaald. Artikel Het examen voor de bevoegdverklaringen op een JAR-66 AML, waarmee wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de eisen inzake basiskennis voor afgifte van die bevoegdverklaringen, is vastgelegd in JAR-66 Certifying Staff Maintenance, Section 2 - Acceptable Means of Compliance and Interpretative / Explanatory Material, Appendix 1 en JAA Administrative & Guidance Material, Section 2 - Maintenance, Part 2 - Procedures, Chapter Wanneer de examenkandidaat houder is van een JAR-66 AML omvat het examen, bedoeld in het eerste lid, de modules opgenomen in de bij deze regeling behorende tabel De procedures overeenkomstig JAA Administrative & Guidance Material, Section 2: Maintenance, Part 2: Procedures, Chapter 23 zijn van overeenkomstige toepassing. Artikel Als regel wordt tweemaal per jaar gelegenheid gegeven tot het afleggen van het examen. 2. In afwijking van het eerste lid kan, wanneer in een jaar het aantal examenkandidaten minder dan 10 bedraagt, de voorzitter besluiten dat in het daaropvolgende jaar slechts eenmaal gelegenheid wordt gegeven tot het afleggen van het examen. 3. De voorzitter stelt na consultatie van de examencommissie de plaats, datum en tijd van het examen vast en publiceert deze in een Aeronautical Information Circular Series B. 4. In afwijking van het derde lid kan een examinator die door de minister is geautoriseerd op voordracht van een geregistreerde opleidingsinstelling na instemming van de voorzitter het examen van de deelnemers van die opleidingsinstelling afnemen op een door hem vastgestelde plaats, datum en tijd. Artikel Aanmelding voor het examen vindt plaats bij de secretaris van de examencommissie. 2. Een ieder, die daartoe een aanvraag indient, wordt met inachtneming van het derde lid tot het examen toegelaten. 3. Toelating vindt plaats nadat de kosten volgens de Regeling tarieven luchtvaart zijn vergoed en de examinandus een wettig en geldig legitimatiebewijs heeft overgelegd. 4. In afwijking van het eerste, tweede en derde lid behoeft geen aanvraag te worden ingediend en geen vergoeding van de kosten plaats te vinden wanneer sprake is van een examen bedoeld in artikel 14, vierde lid. Artikel De examinandus kan door de examinator van verdere deelname aan het examen worden uitgesloten indien deze in strijd handelt met het reglement, bedoeld in artikel De voorzitter wordt door de examinator over een uitsluiting, bedoeld in het eerste lid, geïnformeerd. Artikel Het examenresultaat wordt als regel beoordeeld door de examinator die het examen heeft afgenomen. De voorzitter is evenwel bevoegd een andere examinator voor de beoordeling van het examenresultaat aan te wijzen. 2. De uitslag van het examen wordt namens de minister vastgesteld door de beoordelende examinator met instemming van de voorzitter. Bij een uitsluiting bedoeld in artikel 16, het eerste lid, wordt als uitslag van het examen het cijfer 1,0 of 0% vastgesteld. 3. De uitslag van het examen wordt uiterlijk zes weken nadat het examen is afgelegd schriftelijk aan de examinandus bekend gemaakt. Hoofdstuk 4. Inwerkingtreding en slotbepalingen Artikel 18 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2001 en werkt terug tot en met 1 oktober Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 2

3 Artikel 19 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling opleiding en examen bevoegdverklaringen AML en JAR- 66 AML. Deze regeling zal met de tabellen en een toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen liggen ter inzage bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos. Tabel 1. Examen voor de bevoegdverklaringen AB1Z, AB1T AB2Z, AB2T, AB3Z, AB3T, CEF en DG (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, eerste lid Examen (schriftelijk) in minuten Examenmodule AB1Z AB1T AB2Z AB2T AB3Z AB3T CEF DG Voorschriften Vliegtuigen Zuigermotoren Turbinemotoren Instrumenten Elektrische installaties Elektriciteitsleer 60 Klimaatregeling 90 Automatische vluchtgeleidingssystemen 90 Communicatie-, navigatieen identificatie-installaties 90 Tabel 2. Examen voor de bevoegdverklaring A (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, eerste lid Examen (schriftelijk) in minuten Examenmodule A B C Voorschriften Vliegtuigen Motoren 90 Vliegtuiginstrumenten 45 Motorinstrumenten 30 Elektrische installaties Elektrische en elektronische installaties 60 Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 3

4 Tabel 3 Examen voor deelnemers die houder zijn van een AML (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, derde lid * = examenmodule die deel uitmaakt van het examen Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 4

5 Tabel 4 Examen voor deelnemers die houder zijn van een JAR-66 AML (behorende bij de Regeling opleiding en examen AML en JAR-66 AML, artikel 12, derde lid * = examenmodule die deel uitmaakt van het examen Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 5

6 Toelichting Algemeen Als gevolg van de inwerkingtreding van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart voor onderhoudstechnici en de introductie van JAR 66, certificeringspersoneel voor luchtvaartonderhoudsbedrijven in de Nederlandse regelgeving zijn de examens voor het verkrijgen van deze bewijzen van bevoegdheid opnieuw vastgesteld. Daarnaast zijn ook de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de examencommissie opnieuw gedefinieerd. De belangrijkste wijziging ligt in het feit dat nu de examencommissie zelf verantwoordelijk is voor het opstellen van het huishoudelijk reglement, dat door de minister wordt getoetst, in plaats van een door de minister opgesteld examenreglement. Omdat is vastgesteld dat niet alle opleidingsinstellingen in Nederland die opleidingen verzorgen voor onderhoudstechnici kunnen voldoen aan de eisen van JAR 147, (erkende opleidingsinstellingen voor onderhoudstechnici), is de mogelijkheid gecreëerd een opleiding te laten registreren om kenbaar te maken dat wordt opgeleid voor het examen ter verkrijging van de bevoegdheden. Artikelgewijs Artikel 7 en 8 De eisen die aan een opleidingsinstelling worden gesteld om geregistreerd te worden komen overeen met de eisen die in het verleden bij of krachtens artikel 39 van de Regeling toezicht luchtvaart werden gesteld. Als basis moet worden aangetoond dat de opleiding alle aspecten van JAR 66 dekt. Artikel 9 Onder een cohort deelnemers wordt verstaan de totale groep deelnemers die in hetzelfde jaar de opleiding beginnen en deze gezamenlijk doorlopen. Artikel 13 In het door de JAA uitgegeven materiaal waar in dit artikel naar wordt verwezen is de inhoud en de wijze van examineren voor het verkrijgen van een JAR 66 ALM beschreven. Deze informatie is bij het de Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Saturnusstraat 50, Hoofddorp verkrijgbaar. Artikel 19 De bijlagen bij deze regeling liggen ter inzage en zijn verkrijgbaar bij de Divisie Luchtvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Saturnusstraat 50 Hoofddorp. De Minister van Verkeer en Waterstaat, T. Netelenbos. Uit: Staatscourant 26 oktober 2001, nr. 208 / pag. 26 6

(Examenreglement voor luchtvarenden

(Examenreglement voor luchtvarenden VW Examenreglement voor luchtvarenden 2004 Regeling tot vaststelling van een nieuw examenreglement met betrekking tot bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart (Examenreglement voor luchtvarenden 2004)

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren.

1.4 Vrijwilligers Natuurlijke personen die zich onbezoldigd inzetten om de doelstelling van de organisatie te realiseren. Pagina 1 van 5 Model Statuten Vrijwilligers Ondernemingsraad (VOR) Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Organisatie De organisatie of instelling waarbinnen de VOR functioneert. 1.2 Directie De rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1

Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Model Procedure op overeenstemming gericht overleg zoals bedoeld in artikel 18a lid 9 WPO en 17a lid 9 WVO 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Voor de toepassing van deze Procedure 2 wordt verstaan onder

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord

Algemene Voorwaarden Tekstbureau Goed Verwoord Algemene Voorwaarden 1. Begrippen In deze algemene voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: 1.1 Beroepsfouten: tekortkomingen,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

VOORWOORD F - 1 01.02.07

VOORWOORD F - 1 01.02.07 VOORWOORD 1 De Europese luchtvaartsystemen hebben zich in het verleden ontwikkeld met grote verschillen in structuur en details. Om deze reden was het noodzakelijk geharmoniseerde eisen te formuleren.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende:

In het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt na artikel 81a een artikel ingevoegd, luidende: Besluit van. houdende regels met betrekking tot het aanzetten van cliënten met een beleggingsverzekering tot het maken van een weloverwogen keuze met betrekking tot die beleggingsverzekering Op de voordracht

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie