CO 2 -prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -prestatieladder"

Transcriptie

1 CO 2 -prestatieladder 1

2 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman R. Welmers

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING METHODIEK ORGANISATIEGRENZEN OPERATIONELE GRENZEN ENERGIEBEOORDELING OVERZICHT ENERGIESTROMEN EN ENERGIEVERBRUIKERS INVENTARISATIE EMISSIES SCOPE 1 EN CO2-FOOTPRINT REDUCTIEDOELSTELLINGEN ENERGIEDOELSTELLINGEN REDUCTIEDOELSTELLING PER JAAR PER SCOPE REDUCTIE MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK PER MAATREGEL CO 2 METEN DEELNAME AAN INITIATIEVEN PASSIEVE INITIATIEVEN ACTIEVE INITIATIEVEN BUDGET... 19

4 1. Inleiding Schotpoort Traffic Center is zich als logistiek dienstverlener bewust, dat haar werkzaamheden uitwerkingen hebben op het klimaat. Schotpoort heeft daarom de behoefte om inzicht te hebben in de eigen CO 2 -emissies. Schotpoort is daarom gestart met het stelselmatig en gestandaardiseerd in kaart brengen van de CO 2 - emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het basisjaar voor deze inventarisatie is In dit rapport wordt de CO 2 -footprint van Schotpoort Traffic Center over het gehele jaar 2014 (1 januari december 2014) onderzocht. De CO 2 - footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten CO 2. Daarnaast is er inzicht gecreëerd welke bedrijfsonderdelen er directe en/of indirecte verantwoordelijk zijn voor het uitstoten van CO 2. 4 Om bedrijven te kunnen belonen en stimuleren voor CO 2 bewust ondernemen, is er in 2009 de CO 2 - Prestatieladder ontwikkeld. De CO 2 -Prestatieladder kent 4 fases die hieronder staan beschreven: A. Inzicht, het opstellen van een CO 2 -footprint. B. CO 2 reductie, realistische reductie doelstellingen opstellen en ambiëren om de doelstelling ook daadwekelijk te realiseren. C. Transparantie, Communicatie van het bedrijf, zowel intern als extern. D. Participatie, deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO 2 te reduceren. Elke fase is onderverdeeld in 5 niveaus; hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen om het niveau van het CO 2 bewust certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder. Schotpoort richt zich in eerste instantie op niveau 3 van de prestatieladder. De emissie inventaris is in dit rapport dan ook op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder gericht. Eerbeek, 18 Februari 2015

5 2. Methodiek In dit hoofdstuk wordt beschreven waar de organisatie uit bestaat en hoe de controle van het systeem is vastgelegd. Eveneens wordt beschreven aan welke norm wordt voldaan. Aanvullend zijn er grenzen opgesteld, waarbinnen gewerkt. Norm Bedrijfsnaam: Schotpoort Traffic Center BV A Huidige datum: Inventarisatie jaar: 2014 C Basisjaar inventarisatie: J & K Verificatie datum: Niet geverifieerd Q Contactpersonen: Naam: B. Stokman en R. Welmers B 5 Telefoon: Verantwoordelijke: Naam: Mirjam te Wil Telefoon: Verantwoordelijkheden: Ieder halfjaar wordt een CO 2-inventaris opgesteld. De verantwoordelijke zorgt dat dit gebeurt op een juiste, reproduceerbare manier. Normering Deze emissie-inventaris is opgesteld volgens de ISO P KvK nummer D Aantal dochter ondernemingen 0 Namen dochter ondernemingen: - Aantal vestigingen 3 Aantal werknemers Bij wijziging van de conversiefactoren wordt het basisjaar her berekend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen garanderen. Indien een wijziging in de van toepassing zijnde conversiefactoren optreedt en dit invloed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens dan wordt dit opgenomen in het logboek.

6 2.1. Organisatiegrenzen Onderstaand schema geeft schematisch de organisatiestructuur weer van de Schotpoort Transport Groep BV. Met een tweetal entiteiten onder deze vlag is de organisatie compleet. 6 De Organizational Boundary oftewel de organisatiegrenzen geven weer waarop de prestatieladder betrekking heeft. STC heeft haar organisatiegrenzen bepaald op basis van de laterale methode. Dit is een combinatie van het GHG-protocol en maatwerk voor de CO 2 -Prestatieladder. Door deze combinatie wordt STC gezien als het startbedrijf. STC heeft de grootste behoefte om het certificaat van de CO 2 -prestatatieladder te behalen. Fase 1: Om de grenzen te bepalen heeft STC gekozen voor de Financial Control Approach. Deze benadering is één van de drie benaderingen, welke voorgeschreven worden binnen het GHG-protocol. Concreet betekend dit dat STC de volledige verantwoording neemt over de uitstoot van CO 2 van alle bedrijfsonderdelen waar ze controle over heeft. Dit op zowel Financieel als Economisch vlak om uiteindelijk een voordeel te behalen. Fase 2: In deze fase worden alle leveranciers van STC geanalyseerd. Er worden binnen de leveranciers twee typen erkend genaamd een A-aanbieder en een C-leverancier. Onder een A leverancier wordt verstaan, volgens het SKAO handboek: Een A-aanbieder is een aanbieder die behoort tot de grootste aanbieders van het bedrijf die samen verantwoordelijk zijn voor tenminste 80% van de inkoopomzet. Onder een C-aanbieder wordt verstaan, volgens het SKAO handboek: Een C-aanbieder (concernaanbieder) is een aanbieder die een zeggenschapsrelatie heeft (financiële en of operationele controle) binnen hetzelfde concern als de ontvanger van de aanbieding. Of anders gezegd aanbieder en ontvanger zijn beide geheel of gedeeltelijk lid (in termen van zeggenschap, control, eigendom etc.) van het zelfde concern.

7 Indien een A-aanbieder tegelijkertijd een C-aanbieder mocht zijn, dan valt deze betrokken aanbieder eveneens binnen de organisatiegrenzen. Binnen de Schotpoort Transport Groep is enkel de entiteit SB Post een aanbieder, welke onder het type C-aanbieder kan vallen. Uit onderzoek blijkt dat de entiteit SB Post buiten de organisatiegrenzen valt Operationele grenzen De operationele grenzen worden onderverdeeld tot scope 1,2 en 3. Om voor niveau 3 op de prestatieladder gekwalificeerd te worden hoeven de emissies uit scope 3 niet geanalyseerd te worden. Scope 3 valt dus niet binnen de operationele grenzen van dit rapport. Berekeningsmethode Norm Biomassa: Er wordt geen gebruik gemaakt van Biomassa. F GHG opname: Binnen het bedrijf wordt geen CO 2 opgenomen. G Uitsluitingen: Kwantificeringsmethode: Conversiefactoren: Meetonnauwkeurigheden: GHG-emissies voortkomend uit koudemiddelen worden niet meegenomen. Het bijvullen van koudemiddelen wordt enkel op incidentele basis bijgevuld. Dit vindt enkel plaats bij problemen met voertuigen. Doordat voertuigen een hogere doorlooptijd hebben en de vervangingswaarde bij twee tot drie jaren ligt zijn de koudemiddel in deze niet meegenomen. Het Handboek Prestatieladder versie 3.0 zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de kwantificeringsmethode. De scope-indeling zoals door de SKAO beschreven is aangehouden. Bij het opstellen van deze CO 2 -footprint is rekening gehouden met de methodiek zoals omschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek Prestatieladder versie 3.0. Deze methode beschrijft om vliegkilometers (Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd De recente lijst conversiefactoren zijn te vinden in het tabblad: Conversiefactoren SKAO. Per emissiestroom staat aangegeven welke conversiefactor is gebruikt. Voor de alternatieve brandstof CNG is in de handleiding van SKAO geen conversiefactor gegeven voor deze brandstof. Doordat CNG als basis aardgas als grondstof heeft is er voor gekozen om deze om te rekenen. Er is hierbij gebruik gemaakt van de conversiefactor van aardgas. Deze bedraagt gram CO 2 per Nm 3 brandstof. CNG wordt getankt per kg. Om te kunnen rekenen met deze factor wordt het verbruik in kg omgerekend tot Nm 3 (*1,2). Het gas- en elektraverbruik voor de vestiging Utrecht is niet bekent. De kosten hiervan zijn o.a. verwerkt in de servicekosten van het pand, hierdoor is er geen inzicht in de cijfers. Om toch inzicht te krijgen in deze energiestromen is er gewerkt met gemiddelden. Agentschap NL heeft een rapport opgesteld met o.a. het gemiddelde gas- en elektraverbruik van kantoren. Het pand in Utrecht is 925m2. Voor panden van m2 is het gemiddelde gasverbruik 13 m3/m2/jaar en het gemiddelde energieverbruik 85 kwh/m2/jaar. De gas- en elektranota van de vestiging in Eerbeek heeft betrekking op het gehele pand. In 2013 werd het vloeroppervlak gedeeld met SBPost. In de tankgegevens zijn een aantal tankingen gevonden die niet op een kenteken staan.. Er zijn geen gegevens welke voertuigen hiervan gebruik hebben gemaakt. Ook is er een aantal liter diesel getankt op een tankpas, genaamd INLEEN, die enkel gebruikt werd als het limiet op andere tankpassen werd overschreden. Er wordt niet bijgehouden door welke voertuigen deze tankpas is gebruikt. De getankte brandstof van deze tankpassen worden in de footprint vermeld bij de categorie zakelijke kilometers, onderdeel overige. Als conversiefactor wordt hierin gram CO 2 per liter gebruikt. In scope 2 valt de emissiebron zakelijke km s privéauto s. Deze kilometers zijn beperkt. Om die reden worden deze kilometers niet geregistreerd. Er is een maximale post opgenomen van 500 kilometers. De conversiefactor Benzine (klasse gemiddeld) uit de categorie Personenvervoer is hiervoor gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van vijf bestelauto s welke rijden op CNG, drie van deze voertuigen hebben gezamenlijk 2176,85 liter benzine en CNG getankt. Dit gegeven is geplaatst in de footprint onder goederenvervoer benzine. Een aantal vrachtwagens heeft de brandstof Shell GTL Fuel getankt. Dit type brandstof is een schonere brandstof waarin meer additieven zijn toegevoegd. Dit zou een positief effect hebben op het brandstof verbruik. De brandstof van de betrokken vrachtwagens is toegevoegd als diesel. In de energie audit staat het verbruik per voertuig genoemd. Maandelijks wordt de beginstand geregistreerd. Door de combinatie van brandstof hoeveelheden te combineren met de kilometerstanden kan het verbruik per voertuig worden berekend. H L E & I N O 7

8 2.3. Energiebeoordeling Schotpoort Traffic Center is zich als logistiek dienstverlener bewust, dat haar werkzaamheden uitwerkingen hebben op het klimaat. Schotpoort richt zich met de C0 2 -prestatieladder o.a. op het inzichtelijk krijgen wat de CO2-uitstoot is van haar organisatie. In de huidige situatie heeft Schotpoort diverse maatregelen genomen om milieubewust te ondernemen. Het resultaat van de maatregelen zijn niet expliciet inzichtelijk, aangezien er voor het basisjaar 2014 geen emissie-inventaris is opgesteld. Vanuit de huidige situatie zijn er reductiedoelstellingen opgesteld voor scope 1 en 2 2. De ambities van de reductiedoelstellingen zijn afhankelijk van de huidige situatie (al getroffen reductiemaatregelen) en de relatieve positie van Schotpoort t.o.v. andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten. 8 Scope 1: Schotpoort is van mening dat een 2,7% CO 2 -reductie in 2016 ( t.o.v. referentiejaar 2014) een ambitieuze doelstelling is. Schotpoort heeft namelijk al diverse reductiemaatregelen genomen voor scope 1 (zie hieronder). Daarnaast strookt de doelstelling van 2,7% met andere bedrijven die vergelijkbare activiteiten uitvoeren. Scope 2: Schotpoort is van mening dat een 53% CO 2 -reductie in 2016 ( t.o.v. referentiejaar 2014) een ambitieuze doelstelling is. Naast de al getroffen maatregelen (zie hieronder) is 53% een aanzienlijke reductie. Ruim 93% van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door het goederenvervoer (zie hoofdstuk 3). Het heeft de hoogste prioriteit om de CO2-uitstoot van het goederenvervoer te reduceren. De volgende maatregelen zijn al ondernomen om de CO 2 -uitstoot van het goederenvervoer (scope 1) te verlagen: - Schotpoort Traffic Center maakt gebruik van vijf auto s die rijden op CNG - Alle vrachtwagens hebben een EURO 5 motor of hoger - Alle chauffeurs hebben de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd Daarnaast zijn er voor scope 2 enkele maatregelen ondernomen: - Gebruik van LED-verlichting in pand Eerbeek - Het kantoorpand in Eerbeek is een duurzaam gebouw Met de al gerealiseerde maatregelen toont Schotpoort aan dat het milieubewust onderneemt en dat de CO 2 -uitstoot al is gereduceerd. Om toch te blijven focussen op CO 2 -reductie blijft Schotpoort bezig met het onderzoek en het uitvoeren van de reductiemaatregelen. 2 De reductiedoelstellingen voor Scope 1 en 2 staan in het rapport CO 2 -reductie, energie management actieplan.

9 3. Overzicht energiestromen en energieverbruikers In dit hoofdstuk worden de CO 2 -emissies verdeeld over scope 1 en 2. De emissies worden verder gespecificeerd en toegelicht met een CO 2 -footprint Inventarisatie STC verbruikt intern (kantoorpanden) en extern (transport) energie. Hieronder zijn de huidige energieverbruikers weergegeven. Deze lijst wordt indien nodig aangepast. Scope 1 - Directe CO 2 -emissie 9 Wagenpark / brandstoffen Emissiebron / -activiteit Verbruik Trekkers Goederenvervoer Diesel Motorwagens Goederenvervoer Diesel Bestelauto s Goederenvervoer Diesel en CNG Bedrijfsauto's Zakelijk vervoer, woon-werkverkeer Diesel en benzine Brandstoffen Emissiebron / -activiteit Verbruik Aardgas Verwarming bedrijfspanden Seizoensgebonden Scope 2 - Indirecte CO 2 -emissie Elektriciteitsverbruik Emissiebron / -activiteit Verbruik Verlichting LED-verlichting Elektra ICT Werkplekken / kantoorinventarisatie Elektra Klimaatbeheersing Airco Elektra apparatuur Vaatwasser, koffiezetapparaat etc. Elektra Zakelijk verkeer Emissiebron / -activiteit Verbruik Kilometers privéauto s Zakelijke ritten Diesel Vliegtuigkilometers n.v.t. n.v.t

10 3.2. Emissies scope 1 en 2 Onderstaande tabel met het brandstofverbruik en CO 2 -emissie per scope 1 en 2. Het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot wordt gespecificeerd naar brandstofsoort en naar het soort vervoer. Scope 1 liter / kg Ton CO 2 Diesel (goederenvervoer) , ,89 Benzine (goederenvervoer) 3.171,07 8,82 CNG (goederenvervoer) 52500,22 95,81 Diesel (personenvervoer) 2.466,01 7,73 Benzine (personenvervoer) 1.692,33 4,70 Aardgas (verwarming) ,00 37,48 Overig diesel(goederenvervoer) ,41 141,35 Overig benzine (goederenvervoer) 149,54 0,42 10 Scope 2 Kwh / liter / km Ton CO 2 Elektriciteit (panden) ,00 88,18 Diesel (zakelijk vervoer privéauto's) 500,00 0,10

11 3.1. CO2-Footprint Bovenstaand zijn de emissies per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht. Voor het opstellen van de CO 2 -footprint worden de emissie per bedrijfsonderdeel verder gespecificeerd en vervolgens ter overzicht uiteen gezet in een drietal cirkeldiagrammen. Tot slot wordt de totale CO 2 -emissie omgerekend naar CO 2 -emissie per kilometer. Scope Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden CO2 conversie factor Ton CO2 Vestiging 1 m3 gas ,15 Scope 1 Scope 2 Verbruikte brandstof Zakelijke autokilometers Zakelijke vliegreizen Zakelijke kilometers met privé auto Ingekochte elektriciteit (grijs) Verwarming Machines en diversen Vestiging 2 m3 gas ,95 Vestiging 3 m3 gas ,38 Diesel Liter Diesel ,00 Benzine Liter Benzine ,00 LPG Liter LPG ,00 Overige Overige 0 0 0,00 Personenvervoer Goederenvervoer Overige Booking agent Gedeclareerde kilometers voor zakelijke ritten Elektriciteit Diesel Liter diesel 2466, ,73 Benzine Liter benzine 1692, ,70 CNG Nm3 CNG ,00 Diesel Liter Diesel , ,89 Benzine Liter Benzine 3171, ,82 CNG Nm3 CNG 52500, ,81 Diesel Liter diesel 45087, ,35 Benzine Liter benzine 149, ,42 vlucht <700 km Kilometers ,00 vlucht km Kilometers ,00 vlucht >2500 km Kilometers ,00 Naar schatting Kilometers Vestiging 1 kwh ,83 Vestiging 2 kwh ,36 Vestiging 3 kwh ,99 Totaal ton CO ,11 11

12 CO2-emissie per scope 12 95,77% Scope 1 directe CO2 emissie Scope 2 indirectie CO2 emissie 4,23% CO 2 -uitstoot per scope Ton CO 2 Percentage Scope 1 directe CO2-emissie ,77% Scope 2 indirecte CO2-emissie 88 4,23%

13 CO 2 -uitstoot in scope 1 Ton CO 2 Percentage Verwarming 37 1,88% Personenvervoer 12 0,62% Goederenverkeer ,50% 13

14 CO2-emissie in scope 2 99,88% 14 Elektriciteit Zakelijke km's privéauto's 0,12% CO2-uitstoot in scope 2 Ton CO 2 Percentage Elektriciteit 88 99,88% Zakelijke km's privéauto's 0,1 0,12%

15 4. Reductiedoelstellingen De CO 2 -emissies van Schotpoort zijn bepaald in de CO 2 - footprint. Jaarlijks zal in het energie auditverslag worden nagegaan of de emissie inventaris actueel is een zal de status van de reductiedoelstellingen en maatregelen worden bijgewerkt Energiedoelstellingen Doelstellingen voor groene stroom en/of alternatieve brandstoffen zijn: - STC wil in 2016 overstappen naar groene stroom in vestiging Wijchen 4.2. Reductiedoelstelling per jaar per scope Per Scope is er aan de hand van SMART de reductiedoelstelling geformuleerd: 15 Scope 1: De CO 2 -emissie moet in 2016 met 2,7% zijn gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Scope 2: De CO 2 -emissie moet in 2016 met 53% zijn gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Reductie maatregelen Scope 1 Periode Middelen Verantwoordelijke Verwacht resultaat Gasverbruik vestigingen - Halfjaarlijks meten van meterstanden Eigen wagenpark - Bij vervanging banden kiezen voor een hoog label - Per kwartaal controleren bandenspanning - Het gebruik van tankpassen die niet gekoppeld zijn aan een voertuig registreren - Onderzoek doen naar inzet elektrische In 2015 Noteren in Excel-bestand Projectmedewerker Verbeterd inzicht in verbruik Vanaf 2016 Vanaf 2016 In 2015 Vanaf 2016 Internet; om keuze te maken uit verschillende soorten banden (met label) Bandenspanningsmeter en bandenpomp Internet, noteren in Excelbestand Wagenparkbeheerder 28% van de 2,7% reductiedoelstelling Planning, per vestiging verantwoordelijk Projectmedewerker/ Boekhouder Benchmark, internet, literatuur Projectmedewerker 72% van de 2,7% reductiedoelstelling Verbeterd inzicht in verbruik onderzoek voertuigen Scope 2 Periode Middelen Verantwoordelijke Verwacht resultaat Elektriciteitsverbruik vestigingen - Vervangen van Tlverlichting in de loods naar LEDverlichting - Inkoop van groene stroom vestigingen Wijchen en Eerbeek - Halfjaarlijks meten van meterstanden Vanaf 2016 In 2015 Internet; voor zoeken naar geschikte LED-verlichting Internet; voor vergelijken van groene energieleveranciers Projectmedewerker Boekhouder/ projectmedewerker 6% reductie op huidige energieverbruik 100% van de 53% reductiedoelstelling In 2015 Noteren in Excel-bestand Projectmedewerker Inzicht in verbruik

16 4.4. Plan van aanpak per maatregel Meten van gas meterstanden Het halfjaarlijks meten van meterstanden leidt tot meer inzicht. Halfjaarlijks wordt er gekeken hoeveel gas er is verbruikt, bij hoge hoeveelheden kan bijgestuurd worden. De meterstanden worden door een projectmedewerker bijgehouden. Banden labels De rolweerstand van de banden veroorzaakt 20 tot 30% van het brandstofverbruik. Door het gebruik van de juiste banden kan een aanzienlijke brandstofbesparing worden gerealiseerd. STC rijdt gemiddeld op CCB-banden. De eerste C staat voor de rolweerstand. De rolweerstand kan verbeterd worden met een band type A. Een vrachtwagen met band type A kan het brandstofverbruik( t.o.v. een band type c)reduceren met 4,05%, bij een bestelbus is dit 3,68%. Dit blijkt uit het onderzoek Potential benefits of Triple-A tyres in the Netherlands dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. 16 Op dit moment zijn er echter geen A-label banden van het aspect rolweerstand/verbruik op de markt voor vrachtwagens. Bandenfabrikanten zijn druk bezig met het door ontwikkelen van banden dus deze banden zullen in de toekomst wel beschikbaar zijn. Op dit moment streeft STC naar het gebruik van B-label banden. Hiermee kan een brandstofbesparing gerealiseerd worden van 2-3%. Dit zal een geschatte reductie betekenen van ton CO 2. Het verwachte effect is dat het gehele wagenpark binnen drie jaren volledig werkt met het hoogst haalbare bandellabel. Het effect zal hiermee 28% van de 2,7% per jaar bedragen. Controleren bandenspanning Het rijden op een te lage bandenspanning leidt onder andere tot een hoger brandstofverbruik. Door elk kwartaal de bandenspanning te meten en indien nodig de band op spanning te brengen kan er veel brandstof bespaard worden. De bandenspanning zal door de chauffeurs zelf of door een vaste medewerker worden gemeten. STC verwacht 2% brandstof te besparen door deze maatregel (gemiddelde is 3%, bron: Eco-logistiek beurs). Op basis van dit percentage kan er op het goederenvervoer Liter diesel bespaard worden. Dit betekent een CO 2 -reductie van 31,8 Ton. De verwachting is dat deze maatregel een continu effect heeft van 2% tegenover de huidige situatie. Dit betekent dat het effect 72% is op de reductiedoelstelling van 2,7% Tankpasregistratie Momenteel zijn er meerdere tankpassen in gebruik die niet bij een vast voertuig horen. Het voorstel is om voor iedere voertuig een pas uit te schrijven. Er zal een gestandaardiseerd format worden opgesteld om het verbruik van het gehele wagenpark bij te houden. De format biedt mogelijkheden om de exportgegevens vanuit de leveranciers rechtstreeks te gebruiken. Op deze manier is het mogelijk om op een efficiënte wijze een footprint samen te stellen. De registratie heeft niet direct een effect op de Co2 uitstoot, echter biedt het de kans om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de gebruikte Co2. Dit heeft als uiteindelijk doel een transparant beeld te creëren naar de gebruikers.

17 Elektrische voertuigen STC gaat verder onderzoek doen naar de mogelijke inzet van elektrische voertuigen. In verband met de beperkte actieradius is dit enkel een optie om het transport van vaste routes te verzorgen. Er is momenteel nog geen effect meetbaar omdat de voertuigen niet worden ingezet. Door continue de overweging te maken voor het elektrisch rijden, is het mogelijk om direct in te stappen wanneer dit wel kansen biedt. Vervangen TL-verlichting naar LED-verlichting Het kantoor in het nieuwbouwpand te Eerbeek is volledig voorzien van LED-verlichting. De Loods maakt echter nog geen gebruik van TL-verlichting. Een overstap van TL-verlichting naar LEDverlichting resulteert in een 6% reductie van het energieverbruik. 17 Inkoop van groene stroom in vestiging Wijchen en Eerbeek Voor de vestiging Eerbeek en Wijchen wordt er onderzocht wat de invloed van groene stroom is voor de uitstoot van CO 2. De verwachting is 53% reductie van de CO 2 -uitstoot in scope 2 door de overstap van grijze naar groene stroom. Halfjaarlijks meten van meterstanden Het halfjaarlijks meten van meterstanden leidt tot meer inzicht. Per halfjaar kan er gekeken worden hoeveel energie er is verbruikt, bij hoge hoeveelheden kan bijgestuurd worden. De meterstanden worden door een projectmedewerker bijgehouden CO2 meten Elk half jaar wordt er een voortgangsrapport opgesteld, hier wordt onder andere naar vooruitgang gekeken, zodat men kan zien of het bedrijf de goede richting in gaat om de doelstellingen te halen.

18 5. Deelname aan initiatieven Schotpoort neemt zowel passief als actief deel aan meerdere sector- en/of keteninitiatieven Passieve initiatieven Passieve deelname aan een initiatief omvat het halen van informatie. Schotpoort neemt passief deel aan de volgende initiatieven - TLN (Transport Logistiek Nederland), Schotpoort is lid van brancheorganisatie TLN - Alternatieve brandstoffen: Er zijn meerdere bedrijfswagens die rijden op CNG - Deelname SKAO (CO 2 -prestatieladder) - Lean and Green is een sectorinitiatief specifiek gericht op transport. STC heeft de Lean and Green Award behaald. - De Ecologistiek beurs: Hier zijn ideeën opgedaan om verder CO 2 te reduceren. In 2014 is deze beurs bezocht. In 2015 staat opnieuw een beursbezoek gepland. De doelstelling is ideeën op te doen voor nieuwe duurzaamheidsprojecten en/of onderzoeken. - Warme truien dag is een initiatief dat 1 x per jaar plaatsvindt. Zoals de naam het zegt gaat Schotpoort die dag warmer gekleed naar het werk om de verwarming die dag enkele graden lager te zetten. De belangrijkste doelstelling van het initiatief is mensen bewust maken van het feit dat het gebruik van de verwarming energie kost en daarmee CO Actieve initiatieven - Duurzameleverancier.nl is zowel een actief als een passief keteninitiatief. Schotpoort draagt bij door contributie te betalen en haalt informatie uit bijeenkomsten om verdere CO 2 - reductie te bewerkstelligen (passief). Daarnaast levert Schotpoort tijdens de bijeenkomsten informatie aan tijdens interactieve gesprekken (actief). - In 2015 is er een pilot gestart met een Peugeot Nederland. Hierbij is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om als logistiek dienstverlener een elektrische bestelauto in te Het elektrische voertuig, een Peugeot Partner voldeed (volgens de van te voren opgegeven specificaties) aan de eisen van Schotpoort. Het elektrische voertuig zou worden ingezet op een vaste route van Eerbeek naar Zwolle en weer naar Eerbeek. Dit met enkel een losactiviteit in Zwolle. Eerst is het voertuig getest tijdens meerderen korte afstandsritten. Tijdens de korte afstandsritten werd het duidelijk dat de actieradius van het voertuig voor problemen kon gaan zorgen bij de langere vaste route van Eerbeek naar Zwolle en weer terug. De verwachte problemen werden werkelijkheid toen de vaste route werd gereden. Bij aankomst in Zwolle werd het duidelijk dat een terugrit niet mogelijk was zonder het voertuig opnieuw op te laden. Schotpoort heeft dit resultaat teruggekoppeld aan Peugeot Nederland. Het voertuig is vervolgens niet op de Nederlandse markt gekomen. Peugeot blijft verder onderzoek doen om de actieradius van het voertuig te vergroten. Wanneer de actieradius daadwerkelijk is vergroot, is Schotpoort beschikbaar om opnieuw een pilot te draaien. - Momenteel is STC actief bezig met nieuwe werkzaamheden voor een nieuwe klant waarbij een pilot wordt gedaan om kilometers te reduceren waarbij een grotere bulkroute ook wel feederrit wordt uitgereden. Hierdoor zal er in plaats van (de huidige situatie) 1 voertuig gaan rijden in plaats van een tweetal kleinere voertuigen. Om dit te realiseren dient het nodige te veranderen waarbij zelfs de uiteindelijke eindklant mogelijk haar processen mogelijk dient aan te passen.

19 5.3. Budget Om deel te nemen aan diverse keteninitiatieven is er een budget vrijgemaakt. Kostenpost Aantal Eenheid Totaal Inzet medewerkers 40 uur Jaarlijkse SKAO contributie 1 maal Jaarlijkse duurzame leverancier 1 maal Investering (reductiemaatregel/keteninitiatief) Nader vaststellen Totaal

20 20

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2011-2015

Energie Management Actieplan 2011-2015 Energie Management Actieplan 2011-2015 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 December 2011 Update Augustus 2013 Waaronder de werkmaatschappijen; Pinetum Beheer BV BKC BV BKC NL Nano7 Nano 7 6902 KD ZEVENAAR

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie