CO 2 -prestatieladder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 -prestatieladder"

Transcriptie

1 CO 2 -prestatieladder 1

2 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman R. Welmers

3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING METHODIEK ORGANISATIEGRENZEN OPERATIONELE GRENZEN ENERGIEBEOORDELING OVERZICHT ENERGIESTROMEN EN ENERGIEVERBRUIKERS INVENTARISATIE EMISSIES SCOPE 1 EN CO2-FOOTPRINT REDUCTIEDOELSTELLINGEN ENERGIEDOELSTELLINGEN REDUCTIEDOELSTELLING PER JAAR PER SCOPE REDUCTIE MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK PER MAATREGEL CO 2 METEN DEELNAME AAN INITIATIEVEN PASSIEVE INITIATIEVEN ACTIEVE INITIATIEVEN BUDGET... 19

4 1. Inleiding Schotpoort Traffic Center is zich als logistiek dienstverlener bewust, dat haar werkzaamheden uitwerkingen hebben op het klimaat. Schotpoort heeft daarom de behoefte om inzicht te hebben in de eigen CO 2 -emissies. Schotpoort is daarom gestart met het stelselmatig en gestandaardiseerd in kaart brengen van de CO 2 - emissies van de eigen bedrijfsvoering. Het basisjaar voor deze inventarisatie is In dit rapport wordt de CO 2 -footprint van Schotpoort Traffic Center over het gehele jaar 2014 (1 januari december 2014) onderzocht. De CO 2 - footprint geeft een inventarisatie van de totale hoeveelheid uitgestoten CO 2. Daarnaast is er inzicht gecreëerd welke bedrijfsonderdelen er directe en/of indirecte verantwoordelijk zijn voor het uitstoten van CO 2. 4 Om bedrijven te kunnen belonen en stimuleren voor CO 2 bewust ondernemen, is er in 2009 de CO 2 - Prestatieladder ontwikkeld. De CO 2 -Prestatieladder kent 4 fases die hieronder staan beschreven: A. Inzicht, het opstellen van een CO 2 -footprint. B. CO 2 reductie, realistische reductie doelstellingen opstellen en ambiëren om de doelstelling ook daadwekelijk te realiseren. C. Transparantie, Communicatie van het bedrijf, zowel intern als extern. D. Participatie, deelname aan initiatieven (in sector of keten) om CO 2 te reduceren. Elke fase is onderverdeeld in 5 niveaus; hoe hoger het niveau per invalshoek, hoe meer punten het bedrijf kan vergaren. Een certificerende instantie zal de activiteiten beoordelen om het niveau van het CO 2 bewust certificaat te bepalen. Hiervoor moeten stappen zijn gezet op alle onderdelen A t/m D van de ladder. Schotpoort richt zich in eerste instantie op niveau 3 van de prestatieladder. De emissie inventaris is in dit rapport dan ook op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder gericht. Eerbeek, 18 Februari 2015

5 2. Methodiek In dit hoofdstuk wordt beschreven waar de organisatie uit bestaat en hoe de controle van het systeem is vastgelegd. Eveneens wordt beschreven aan welke norm wordt voldaan. Aanvullend zijn er grenzen opgesteld, waarbinnen gewerkt. Norm Bedrijfsnaam: Schotpoort Traffic Center BV A Huidige datum: Inventarisatie jaar: 2014 C Basisjaar inventarisatie: J & K Verificatie datum: Niet geverifieerd Q Contactpersonen: Naam: B. Stokman en R. Welmers B 5 Telefoon: Verantwoordelijke: Naam: Mirjam te Wil Telefoon: Verantwoordelijkheden: Ieder halfjaar wordt een CO 2-inventaris opgesteld. De verantwoordelijke zorgt dat dit gebeurt op een juiste, reproduceerbare manier. Normering Deze emissie-inventaris is opgesteld volgens de ISO P KvK nummer D Aantal dochter ondernemingen 0 Namen dochter ondernemingen: - Aantal vestigingen 3 Aantal werknemers Bij wijziging van de conversiefactoren wordt het basisjaar her berekend om een goede vergelijking tussen het gerapporteerde jaar en het basisjaar te kunnen garanderen. Indien een wijziging in de van toepassing zijnde conversiefactoren optreedt en dit invloed heeft op het basisjaar of andere historische gegevens dan wordt dit opgenomen in het logboek.

6 2.1. Organisatiegrenzen Onderstaand schema geeft schematisch de organisatiestructuur weer van de Schotpoort Transport Groep BV. Met een tweetal entiteiten onder deze vlag is de organisatie compleet. 6 De Organizational Boundary oftewel de organisatiegrenzen geven weer waarop de prestatieladder betrekking heeft. STC heeft haar organisatiegrenzen bepaald op basis van de laterale methode. Dit is een combinatie van het GHG-protocol en maatwerk voor de CO 2 -Prestatieladder. Door deze combinatie wordt STC gezien als het startbedrijf. STC heeft de grootste behoefte om het certificaat van de CO 2 -prestatatieladder te behalen. Fase 1: Om de grenzen te bepalen heeft STC gekozen voor de Financial Control Approach. Deze benadering is één van de drie benaderingen, welke voorgeschreven worden binnen het GHG-protocol. Concreet betekend dit dat STC de volledige verantwoording neemt over de uitstoot van CO 2 van alle bedrijfsonderdelen waar ze controle over heeft. Dit op zowel Financieel als Economisch vlak om uiteindelijk een voordeel te behalen. Fase 2: In deze fase worden alle leveranciers van STC geanalyseerd. Er worden binnen de leveranciers twee typen erkend genaamd een A-aanbieder en een C-leverancier. Onder een A leverancier wordt verstaan, volgens het SKAO handboek: Een A-aanbieder is een aanbieder die behoort tot de grootste aanbieders van het bedrijf die samen verantwoordelijk zijn voor tenminste 80% van de inkoopomzet. Onder een C-aanbieder wordt verstaan, volgens het SKAO handboek: Een C-aanbieder (concernaanbieder) is een aanbieder die een zeggenschapsrelatie heeft (financiële en of operationele controle) binnen hetzelfde concern als de ontvanger van de aanbieding. Of anders gezegd aanbieder en ontvanger zijn beide geheel of gedeeltelijk lid (in termen van zeggenschap, control, eigendom etc.) van het zelfde concern.

7 Indien een A-aanbieder tegelijkertijd een C-aanbieder mocht zijn, dan valt deze betrokken aanbieder eveneens binnen de organisatiegrenzen. Binnen de Schotpoort Transport Groep is enkel de entiteit SB Post een aanbieder, welke onder het type C-aanbieder kan vallen. Uit onderzoek blijkt dat de entiteit SB Post buiten de organisatiegrenzen valt Operationele grenzen De operationele grenzen worden onderverdeeld tot scope 1,2 en 3. Om voor niveau 3 op de prestatieladder gekwalificeerd te worden hoeven de emissies uit scope 3 niet geanalyseerd te worden. Scope 3 valt dus niet binnen de operationele grenzen van dit rapport. Berekeningsmethode Norm Biomassa: Er wordt geen gebruik gemaakt van Biomassa. F GHG opname: Binnen het bedrijf wordt geen CO 2 opgenomen. G Uitsluitingen: Kwantificeringsmethode: Conversiefactoren: Meetonnauwkeurigheden: GHG-emissies voortkomend uit koudemiddelen worden niet meegenomen. Het bijvullen van koudemiddelen wordt enkel op incidentele basis bijgevuld. Dit vindt enkel plaats bij problemen met voertuigen. Doordat voertuigen een hogere doorlooptijd hebben en de vervangingswaarde bij twee tot drie jaren ligt zijn de koudemiddel in deze niet meegenomen. Het Handboek Prestatieladder versie 3.0 zoals uitgegeven door de SKAO vormt de basis voor de kwantificeringsmethode. De scope-indeling zoals door de SKAO beschreven is aangehouden. Bij het opstellen van deze CO 2 -footprint is rekening gehouden met de methodiek zoals omschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek Prestatieladder versie 3.0. Deze methode beschrijft om vliegkilometers (Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 2 te rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd De recente lijst conversiefactoren zijn te vinden in het tabblad: Conversiefactoren SKAO. Per emissiestroom staat aangegeven welke conversiefactor is gebruikt. Voor de alternatieve brandstof CNG is in de handleiding van SKAO geen conversiefactor gegeven voor deze brandstof. Doordat CNG als basis aardgas als grondstof heeft is er voor gekozen om deze om te rekenen. Er is hierbij gebruik gemaakt van de conversiefactor van aardgas. Deze bedraagt gram CO 2 per Nm 3 brandstof. CNG wordt getankt per kg. Om te kunnen rekenen met deze factor wordt het verbruik in kg omgerekend tot Nm 3 (*1,2). Het gas- en elektraverbruik voor de vestiging Utrecht is niet bekent. De kosten hiervan zijn o.a. verwerkt in de servicekosten van het pand, hierdoor is er geen inzicht in de cijfers. Om toch inzicht te krijgen in deze energiestromen is er gewerkt met gemiddelden. Agentschap NL heeft een rapport opgesteld met o.a. het gemiddelde gas- en elektraverbruik van kantoren. Het pand in Utrecht is 925m2. Voor panden van m2 is het gemiddelde gasverbruik 13 m3/m2/jaar en het gemiddelde energieverbruik 85 kwh/m2/jaar. De gas- en elektranota van de vestiging in Eerbeek heeft betrekking op het gehele pand. In 2013 werd het vloeroppervlak gedeeld met SBPost. In de tankgegevens zijn een aantal tankingen gevonden die niet op een kenteken staan.. Er zijn geen gegevens welke voertuigen hiervan gebruik hebben gemaakt. Ook is er een aantal liter diesel getankt op een tankpas, genaamd INLEEN, die enkel gebruikt werd als het limiet op andere tankpassen werd overschreden. Er wordt niet bijgehouden door welke voertuigen deze tankpas is gebruikt. De getankte brandstof van deze tankpassen worden in de footprint vermeld bij de categorie zakelijke kilometers, onderdeel overige. Als conversiefactor wordt hierin gram CO 2 per liter gebruikt. In scope 2 valt de emissiebron zakelijke km s privéauto s. Deze kilometers zijn beperkt. Om die reden worden deze kilometers niet geregistreerd. Er is een maximale post opgenomen van 500 kilometers. De conversiefactor Benzine (klasse gemiddeld) uit de categorie Personenvervoer is hiervoor gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van vijf bestelauto s welke rijden op CNG, drie van deze voertuigen hebben gezamenlijk 2176,85 liter benzine en CNG getankt. Dit gegeven is geplaatst in de footprint onder goederenvervoer benzine. Een aantal vrachtwagens heeft de brandstof Shell GTL Fuel getankt. Dit type brandstof is een schonere brandstof waarin meer additieven zijn toegevoegd. Dit zou een positief effect hebben op het brandstof verbruik. De brandstof van de betrokken vrachtwagens is toegevoegd als diesel. In de energie audit staat het verbruik per voertuig genoemd. Maandelijks wordt de beginstand geregistreerd. Door de combinatie van brandstof hoeveelheden te combineren met de kilometerstanden kan het verbruik per voertuig worden berekend. H L E & I N O 7

8 2.3. Energiebeoordeling Schotpoort Traffic Center is zich als logistiek dienstverlener bewust, dat haar werkzaamheden uitwerkingen hebben op het klimaat. Schotpoort richt zich met de C0 2 -prestatieladder o.a. op het inzichtelijk krijgen wat de CO2-uitstoot is van haar organisatie. In de huidige situatie heeft Schotpoort diverse maatregelen genomen om milieubewust te ondernemen. Het resultaat van de maatregelen zijn niet expliciet inzichtelijk, aangezien er voor het basisjaar 2014 geen emissie-inventaris is opgesteld. Vanuit de huidige situatie zijn er reductiedoelstellingen opgesteld voor scope 1 en 2 2. De ambities van de reductiedoelstellingen zijn afhankelijk van de huidige situatie (al getroffen reductiemaatregelen) en de relatieve positie van Schotpoort t.o.v. andere bedrijven met vergelijkbare activiteiten. 8 Scope 1: Schotpoort is van mening dat een 2,7% CO 2 -reductie in 2016 ( t.o.v. referentiejaar 2014) een ambitieuze doelstelling is. Schotpoort heeft namelijk al diverse reductiemaatregelen genomen voor scope 1 (zie hieronder). Daarnaast strookt de doelstelling van 2,7% met andere bedrijven die vergelijkbare activiteiten uitvoeren. Scope 2: Schotpoort is van mening dat een 53% CO 2 -reductie in 2016 ( t.o.v. referentiejaar 2014) een ambitieuze doelstelling is. Naast de al getroffen maatregelen (zie hieronder) is 53% een aanzienlijke reductie. Ruim 93% van de CO 2 -uitstoot wordt veroorzaakt door het goederenvervoer (zie hoofdstuk 3). Het heeft de hoogste prioriteit om de CO2-uitstoot van het goederenvervoer te reduceren. De volgende maatregelen zijn al ondernomen om de CO 2 -uitstoot van het goederenvervoer (scope 1) te verlagen: - Schotpoort Traffic Center maakt gebruik van vijf auto s die rijden op CNG - Alle vrachtwagens hebben een EURO 5 motor of hoger - Alle chauffeurs hebben de cursus Het Nieuwe Rijden gevolgd Daarnaast zijn er voor scope 2 enkele maatregelen ondernomen: - Gebruik van LED-verlichting in pand Eerbeek - Het kantoorpand in Eerbeek is een duurzaam gebouw Met de al gerealiseerde maatregelen toont Schotpoort aan dat het milieubewust onderneemt en dat de CO 2 -uitstoot al is gereduceerd. Om toch te blijven focussen op CO 2 -reductie blijft Schotpoort bezig met het onderzoek en het uitvoeren van de reductiemaatregelen. 2 De reductiedoelstellingen voor Scope 1 en 2 staan in het rapport CO 2 -reductie, energie management actieplan.

9 3. Overzicht energiestromen en energieverbruikers In dit hoofdstuk worden de CO 2 -emissies verdeeld over scope 1 en 2. De emissies worden verder gespecificeerd en toegelicht met een CO 2 -footprint Inventarisatie STC verbruikt intern (kantoorpanden) en extern (transport) energie. Hieronder zijn de huidige energieverbruikers weergegeven. Deze lijst wordt indien nodig aangepast. Scope 1 - Directe CO 2 -emissie 9 Wagenpark / brandstoffen Emissiebron / -activiteit Verbruik Trekkers Goederenvervoer Diesel Motorwagens Goederenvervoer Diesel Bestelauto s Goederenvervoer Diesel en CNG Bedrijfsauto's Zakelijk vervoer, woon-werkverkeer Diesel en benzine Brandstoffen Emissiebron / -activiteit Verbruik Aardgas Verwarming bedrijfspanden Seizoensgebonden Scope 2 - Indirecte CO 2 -emissie Elektriciteitsverbruik Emissiebron / -activiteit Verbruik Verlichting LED-verlichting Elektra ICT Werkplekken / kantoorinventarisatie Elektra Klimaatbeheersing Airco Elektra apparatuur Vaatwasser, koffiezetapparaat etc. Elektra Zakelijk verkeer Emissiebron / -activiteit Verbruik Kilometers privéauto s Zakelijke ritten Diesel Vliegtuigkilometers n.v.t. n.v.t

10 3.2. Emissies scope 1 en 2 Onderstaande tabel met het brandstofverbruik en CO 2 -emissie per scope 1 en 2. Het brandstofverbruik en de CO 2 -uitstoot wordt gespecificeerd naar brandstofsoort en naar het soort vervoer. Scope 1 liter / kg Ton CO 2 Diesel (goederenvervoer) , ,89 Benzine (goederenvervoer) 3.171,07 8,82 CNG (goederenvervoer) 52500,22 95,81 Diesel (personenvervoer) 2.466,01 7,73 Benzine (personenvervoer) 1.692,33 4,70 Aardgas (verwarming) ,00 37,48 Overig diesel(goederenvervoer) ,41 141,35 Overig benzine (goederenvervoer) 149,54 0,42 10 Scope 2 Kwh / liter / km Ton CO 2 Elektriciteit (panden) ,00 88,18 Diesel (zakelijk vervoer privéauto's) 500,00 0,10

11 3.1. CO2-Footprint Bovenstaand zijn de emissies per bedrijfsonderdeel in kaart gebracht. Voor het opstellen van de CO 2 -footprint worden de emissie per bedrijfsonderdeel verder gespecificeerd en vervolgens ter overzicht uiteen gezet in een drietal cirkeldiagrammen. Tot slot wordt de totale CO 2 -emissie omgerekend naar CO 2 -emissie per kilometer. Scope Categorie Onderdeel Extra gegevens Eenheid Hoeveelheden CO2 conversie factor Ton CO2 Vestiging 1 m3 gas ,15 Scope 1 Scope 2 Verbruikte brandstof Zakelijke autokilometers Zakelijke vliegreizen Zakelijke kilometers met privé auto Ingekochte elektriciteit (grijs) Verwarming Machines en diversen Vestiging 2 m3 gas ,95 Vestiging 3 m3 gas ,38 Diesel Liter Diesel ,00 Benzine Liter Benzine ,00 LPG Liter LPG ,00 Overige Overige 0 0 0,00 Personenvervoer Goederenvervoer Overige Booking agent Gedeclareerde kilometers voor zakelijke ritten Elektriciteit Diesel Liter diesel 2466, ,73 Benzine Liter benzine 1692, ,70 CNG Nm3 CNG ,00 Diesel Liter Diesel , ,89 Benzine Liter Benzine 3171, ,82 CNG Nm3 CNG 52500, ,81 Diesel Liter diesel 45087, ,35 Benzine Liter benzine 149, ,42 vlucht <700 km Kilometers ,00 vlucht km Kilometers ,00 vlucht >2500 km Kilometers ,00 Naar schatting Kilometers Vestiging 1 kwh ,83 Vestiging 2 kwh ,36 Vestiging 3 kwh ,99 Totaal ton CO ,11 11

12 CO2-emissie per scope 12 95,77% Scope 1 directe CO2 emissie Scope 2 indirectie CO2 emissie 4,23% CO 2 -uitstoot per scope Ton CO 2 Percentage Scope 1 directe CO2-emissie ,77% Scope 2 indirecte CO2-emissie 88 4,23%

13 CO 2 -uitstoot in scope 1 Ton CO 2 Percentage Verwarming 37 1,88% Personenvervoer 12 0,62% Goederenverkeer ,50% 13

14 CO2-emissie in scope 2 99,88% 14 Elektriciteit Zakelijke km's privéauto's 0,12% CO2-uitstoot in scope 2 Ton CO 2 Percentage Elektriciteit 88 99,88% Zakelijke km's privéauto's 0,1 0,12%

15 4. Reductiedoelstellingen De CO 2 -emissies van Schotpoort zijn bepaald in de CO 2 - footprint. Jaarlijks zal in het energie auditverslag worden nagegaan of de emissie inventaris actueel is een zal de status van de reductiedoelstellingen en maatregelen worden bijgewerkt Energiedoelstellingen Doelstellingen voor groene stroom en/of alternatieve brandstoffen zijn: - STC wil in 2016 overstappen naar groene stroom in vestiging Wijchen 4.2. Reductiedoelstelling per jaar per scope Per Scope is er aan de hand van SMART de reductiedoelstelling geformuleerd: 15 Scope 1: De CO 2 -emissie moet in 2016 met 2,7% zijn gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Scope 2: De CO 2 -emissie moet in 2016 met 53% zijn gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar Reductie maatregelen Scope 1 Periode Middelen Verantwoordelijke Verwacht resultaat Gasverbruik vestigingen - Halfjaarlijks meten van meterstanden Eigen wagenpark - Bij vervanging banden kiezen voor een hoog label - Per kwartaal controleren bandenspanning - Het gebruik van tankpassen die niet gekoppeld zijn aan een voertuig registreren - Onderzoek doen naar inzet elektrische In 2015 Noteren in Excel-bestand Projectmedewerker Verbeterd inzicht in verbruik Vanaf 2016 Vanaf 2016 In 2015 Vanaf 2016 Internet; om keuze te maken uit verschillende soorten banden (met label) Bandenspanningsmeter en bandenpomp Internet, noteren in Excelbestand Wagenparkbeheerder 28% van de 2,7% reductiedoelstelling Planning, per vestiging verantwoordelijk Projectmedewerker/ Boekhouder Benchmark, internet, literatuur Projectmedewerker 72% van de 2,7% reductiedoelstelling Verbeterd inzicht in verbruik onderzoek voertuigen Scope 2 Periode Middelen Verantwoordelijke Verwacht resultaat Elektriciteitsverbruik vestigingen - Vervangen van Tlverlichting in de loods naar LEDverlichting - Inkoop van groene stroom vestigingen Wijchen en Eerbeek - Halfjaarlijks meten van meterstanden Vanaf 2016 In 2015 Internet; voor zoeken naar geschikte LED-verlichting Internet; voor vergelijken van groene energieleveranciers Projectmedewerker Boekhouder/ projectmedewerker 6% reductie op huidige energieverbruik 100% van de 53% reductiedoelstelling In 2015 Noteren in Excel-bestand Projectmedewerker Inzicht in verbruik

16 4.4. Plan van aanpak per maatregel Meten van gas meterstanden Het halfjaarlijks meten van meterstanden leidt tot meer inzicht. Halfjaarlijks wordt er gekeken hoeveel gas er is verbruikt, bij hoge hoeveelheden kan bijgestuurd worden. De meterstanden worden door een projectmedewerker bijgehouden. Banden labels De rolweerstand van de banden veroorzaakt 20 tot 30% van het brandstofverbruik. Door het gebruik van de juiste banden kan een aanzienlijke brandstofbesparing worden gerealiseerd. STC rijdt gemiddeld op CCB-banden. De eerste C staat voor de rolweerstand. De rolweerstand kan verbeterd worden met een band type A. Een vrachtwagen met band type A kan het brandstofverbruik( t.o.v. een band type c)reduceren met 4,05%, bij een bestelbus is dit 3,68%. Dit blijkt uit het onderzoek Potential benefits of Triple-A tyres in the Netherlands dat in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is uitgevoerd. 16 Op dit moment zijn er echter geen A-label banden van het aspect rolweerstand/verbruik op de markt voor vrachtwagens. Bandenfabrikanten zijn druk bezig met het door ontwikkelen van banden dus deze banden zullen in de toekomst wel beschikbaar zijn. Op dit moment streeft STC naar het gebruik van B-label banden. Hiermee kan een brandstofbesparing gerealiseerd worden van 2-3%. Dit zal een geschatte reductie betekenen van ton CO 2. Het verwachte effect is dat het gehele wagenpark binnen drie jaren volledig werkt met het hoogst haalbare bandellabel. Het effect zal hiermee 28% van de 2,7% per jaar bedragen. Controleren bandenspanning Het rijden op een te lage bandenspanning leidt onder andere tot een hoger brandstofverbruik. Door elk kwartaal de bandenspanning te meten en indien nodig de band op spanning te brengen kan er veel brandstof bespaard worden. De bandenspanning zal door de chauffeurs zelf of door een vaste medewerker worden gemeten. STC verwacht 2% brandstof te besparen door deze maatregel (gemiddelde is 3%, bron: Eco-logistiek beurs). Op basis van dit percentage kan er op het goederenvervoer Liter diesel bespaard worden. Dit betekent een CO 2 -reductie van 31,8 Ton. De verwachting is dat deze maatregel een continu effect heeft van 2% tegenover de huidige situatie. Dit betekent dat het effect 72% is op de reductiedoelstelling van 2,7% Tankpasregistratie Momenteel zijn er meerdere tankpassen in gebruik die niet bij een vast voertuig horen. Het voorstel is om voor iedere voertuig een pas uit te schrijven. Er zal een gestandaardiseerd format worden opgesteld om het verbruik van het gehele wagenpark bij te houden. De format biedt mogelijkheden om de exportgegevens vanuit de leveranciers rechtstreeks te gebruiken. Op deze manier is het mogelijk om op een efficiënte wijze een footprint samen te stellen. De registratie heeft niet direct een effect op de Co2 uitstoot, echter biedt het de kans om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de gebruikte Co2. Dit heeft als uiteindelijk doel een transparant beeld te creëren naar de gebruikers.

17 Elektrische voertuigen STC gaat verder onderzoek doen naar de mogelijke inzet van elektrische voertuigen. In verband met de beperkte actieradius is dit enkel een optie om het transport van vaste routes te verzorgen. Er is momenteel nog geen effect meetbaar omdat de voertuigen niet worden ingezet. Door continue de overweging te maken voor het elektrisch rijden, is het mogelijk om direct in te stappen wanneer dit wel kansen biedt. Vervangen TL-verlichting naar LED-verlichting Het kantoor in het nieuwbouwpand te Eerbeek is volledig voorzien van LED-verlichting. De Loods maakt echter nog geen gebruik van TL-verlichting. Een overstap van TL-verlichting naar LEDverlichting resulteert in een 6% reductie van het energieverbruik. 17 Inkoop van groene stroom in vestiging Wijchen en Eerbeek Voor de vestiging Eerbeek en Wijchen wordt er onderzocht wat de invloed van groene stroom is voor de uitstoot van CO 2. De verwachting is 53% reductie van de CO 2 -uitstoot in scope 2 door de overstap van grijze naar groene stroom. Halfjaarlijks meten van meterstanden Het halfjaarlijks meten van meterstanden leidt tot meer inzicht. Per halfjaar kan er gekeken worden hoeveel energie er is verbruikt, bij hoge hoeveelheden kan bijgestuurd worden. De meterstanden worden door een projectmedewerker bijgehouden CO2 meten Elk half jaar wordt er een voortgangsrapport opgesteld, hier wordt onder andere naar vooruitgang gekeken, zodat men kan zien of het bedrijf de goede richting in gaat om de doelstellingen te halen.

18 5. Deelname aan initiatieven Schotpoort neemt zowel passief als actief deel aan meerdere sector- en/of keteninitiatieven Passieve initiatieven Passieve deelname aan een initiatief omvat het halen van informatie. Schotpoort neemt passief deel aan de volgende initiatieven - TLN (Transport Logistiek Nederland), Schotpoort is lid van brancheorganisatie TLN - Alternatieve brandstoffen: Er zijn meerdere bedrijfswagens die rijden op CNG - Deelname SKAO (CO 2 -prestatieladder) - Lean and Green is een sectorinitiatief specifiek gericht op transport. STC heeft de Lean and Green Award behaald. - De Ecologistiek beurs: Hier zijn ideeën opgedaan om verder CO 2 te reduceren. In 2014 is deze beurs bezocht. In 2015 staat opnieuw een beursbezoek gepland. De doelstelling is ideeën op te doen voor nieuwe duurzaamheidsprojecten en/of onderzoeken. - Warme truien dag is een initiatief dat 1 x per jaar plaatsvindt. Zoals de naam het zegt gaat Schotpoort die dag warmer gekleed naar het werk om de verwarming die dag enkele graden lager te zetten. De belangrijkste doelstelling van het initiatief is mensen bewust maken van het feit dat het gebruik van de verwarming energie kost en daarmee CO Actieve initiatieven - Duurzameleverancier.nl is zowel een actief als een passief keteninitiatief. Schotpoort draagt bij door contributie te betalen en haalt informatie uit bijeenkomsten om verdere CO 2 - reductie te bewerkstelligen (passief). Daarnaast levert Schotpoort tijdens de bijeenkomsten informatie aan tijdens interactieve gesprekken (actief). - In 2015 is er een pilot gestart met een Peugeot Nederland. Hierbij is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om als logistiek dienstverlener een elektrische bestelauto in te Het elektrische voertuig, een Peugeot Partner voldeed (volgens de van te voren opgegeven specificaties) aan de eisen van Schotpoort. Het elektrische voertuig zou worden ingezet op een vaste route van Eerbeek naar Zwolle en weer naar Eerbeek. Dit met enkel een losactiviteit in Zwolle. Eerst is het voertuig getest tijdens meerderen korte afstandsritten. Tijdens de korte afstandsritten werd het duidelijk dat de actieradius van het voertuig voor problemen kon gaan zorgen bij de langere vaste route van Eerbeek naar Zwolle en weer terug. De verwachte problemen werden werkelijkheid toen de vaste route werd gereden. Bij aankomst in Zwolle werd het duidelijk dat een terugrit niet mogelijk was zonder het voertuig opnieuw op te laden. Schotpoort heeft dit resultaat teruggekoppeld aan Peugeot Nederland. Het voertuig is vervolgens niet op de Nederlandse markt gekomen. Peugeot blijft verder onderzoek doen om de actieradius van het voertuig te vergroten. Wanneer de actieradius daadwerkelijk is vergroot, is Schotpoort beschikbaar om opnieuw een pilot te draaien. - Momenteel is STC actief bezig met nieuwe werkzaamheden voor een nieuwe klant waarbij een pilot wordt gedaan om kilometers te reduceren waarbij een grotere bulkroute ook wel feederrit wordt uitgereden. Hierdoor zal er in plaats van (de huidige situatie) 1 voertuig gaan rijden in plaats van een tweetal kleinere voertuigen. Om dit te realiseren dient het nodige te veranderen waarbij zelfs de uiteindelijke eindklant mogelijk haar processen mogelijk dient aan te passen.

19 5.3. Budget Om deel te nemen aan diverse keteninitiatieven is er een budget vrijgemaakt. Kostenpost Aantal Eenheid Totaal Inzet medewerkers 40 uur Jaarlijkse SKAO contributie 1 maal Jaarlijkse duurzame leverancier 1 maal Investering (reductiemaatregel/keteninitiatief) Nader vaststellen Totaal

20 20

1. INLEIDING METHODIEK OPERATIONELE GRENZEN OVERZICHT ENERGIESTROMEN EN ENERGIEVERBRUIKERS... 9

1. INLEIDING METHODIEK OPERATIONELE GRENZEN OVERZICHT ENERGIESTROMEN EN ENERGIEVERBRUIKERS... 9 1 2 Titel: Emissie Inventaris met CO2-footprint Begindatum inventarisatie: 1-1-2015 Einddatum inventarisatie: 31-12-2015 Brondatum: 16-06-2016 Versie: 1.0 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld

Nadere informatie

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015

Schotpoort Traffic Center. Overzicht CO2-Footprint 2015 Schotpoort Traffic Center Overzicht CO2-Footprint 2015 Titel: CO2-Footprint 2015 Versie: 1.0 Datum: 1 juli 2016 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opdrachtgever: Schotpoort Transport Groep BV Opgesteld

Nadere informatie

Titel: Toelichting CO2 prestatieladder 2016 Begindatum inventarisatie: Einddatum inventarisatie: Brondatum: Versie:

Titel: Toelichting CO2 prestatieladder 2016 Begindatum inventarisatie: Einddatum inventarisatie: Brondatum: Versie: 0 1 Titel: Toelichting CO2 prestatieladder 2016 Begindatum inventarisatie: 1-1-2016 Einddatum inventarisatie: 31-12-2016 Brondatum: 14-02-2017 Versie: 1.0 Organisatie: Schotpoort Connect Opgesteld door:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 )

Footprint Totaal scope 1 en 2. Scope 1 en 2 emissies Pilkes 2016 (totaal = 518,44 ton CO 2 ) Juli 2017 Extern Sinds november 2013 beschikt Pilkes over een CO2-bewust certificaat. In eerste instantie op niveau 3 van de ladder en vanaf januari 2015 is Pilkes gecertificeerd voor niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 Versienummer: 1 Versie datum: 16-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO2-footprint 2013 Het Veldwerkbureau B.V. Auteur: Goedkeuring door directie:

CO2-footprint 2013 Het Veldwerkbureau B.V. Auteur: Goedkeuring door directie: CO 2 -footprint 2013 Het Veldwerkbureau B.V. Auteur: Trudi Bunt-Esveld Goedkeuring door directie: Guido Hartkamp Versie 3.2 10 maart 2014 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... pag. 2 2. Beschrijving

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 4 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V.

Voortgangsrapportage. Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. 2016 (tm juni) Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Energiebeleid... 3 2 Huidig energieverbruik en trendanalyse... 3 3 Voortgang

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl

Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl A. B. Emissie CO2-reductie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/12 Inhoudsopgave Invalshoek B. CO2-reductie...

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Document: Energie management actieplan

Document: Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2. Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 & 4.6.4 Biemond en van Pelt B.V. Auteur(s): H. van Pelt, Directie & CO 2 -functionaris

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B.1 Energiereductieprogramma 2014 ten behoeve van de CO2 -Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EnRP2014 14.02 24 april 2014 Gereed Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1 Scope 1 emissies 5 3.2 Scope 2 emissies 7 4 Beheersing

Nadere informatie

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Review CO 2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Review CO 2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2. Kwaliteitsmanagement (ISO 14064-1 hoofdstuk

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement Plan

Kwaliteitsmanagement Plan Kwaliteitsmanagement Plan Naam Functie Datum Handtekening voor akkoord D.R. van den Berg / M.H.A. Brugman Auteur 18-01-2016 B. Safari Verantwoordelijk directielid 18-01-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem]

[2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] 2015 [2.A.2.2 Review Co2 reductiesysteem] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. CO2 prestatieladder 3.0 Conform niveau 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Invalshoek A: Inzicht 3 2.1. Footprint berekening 3 2.2.

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20141210 Energiemanagement Actieplan Was getekend 10 december 2014. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Lomans Beheer B.V t/m

Lomans Beheer B.V t/m Footprint 2015 Lomans Beheer 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Versienummer: 1 Versie datum: 12-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V.

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Uit de CO2 inventarisatie over 214 en eerste/tweede kwartaal 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 214 zijn

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1.

1. Inleiding. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015. CO2 prestatieladder. 25 augustus 2015 versie 1. Inhoud. 1. 4.B.2 Voortgangsrapportage 1 januari 2015 / 30 juni 2015 CO2 prestatieladder 25 augustus 2015 versie 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Voortgang CO2-emissies 3. Voortgang ten opzichte van reductiedoelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO)

Procedure 07 CO 2 -prestatieladder. 24 februari 2013 (FKO) Procedure 07 CO 2 -prestatieladder 24 februari 2013 (FKO) Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Stuurcyclus Energiemanagement 4 2. Methodiek voor de emissie inventaris 6 Procedure 07 CO 2-prestatieladder 2 Inleiding

Nadere informatie

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015

CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 2015 CO2-footprint Bosman Watermanagement B.V. Overzicht 215 Uit de CO2 inventarisatie over 215 zijn de volgende resultaten bekend. De onderbouwing van de berekening is opgenomen. Voor 215 zijn de gegevens

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014

Carbon Footprint Rapportage 2014 Carbon Footprint Rapportage 2014 Versiedatum: 19 februari 2015 4.B.2&5.B.1+2 Rapportage Carbon Footprint 2014 1 van 11 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1... 4 2.1 Gasverbruik... 5 2.2 Zakelijk verkeer in

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1

Energie audit. Eis 2.A.3. Barendrecht, oktober 2013. Auteur: Sabine Droog. Geaccordeerd door: Verantwoordelijk 1 Energie audit Eis 2.A.3 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder - Energie Audit 1

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

InAxtion Uitzendgroep B.V.

InAxtion Uitzendgroep B.V. InAxtion Uitzendgroep B.V. 3.B.2. Energiemanagement Actieplan CO₂-Prestatieladder 20151216 Energiemanagement Actieplan Was getekend 16 december 2015. Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB

Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit verslag 2013 Energie Management Actieplan 2014 20 maart 2014 DB Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Hollandridderkerk Groep

Hollandridderkerk Groep 2.A.3 Energie audit 2013 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status EA2013 13.02 11 april 2013 Gereed Opgesteld door: M. Waarts KAM-coördinator

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2014 20 juni 2014 Energie Audit Verslag 2013/Energie Management Actieplan 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2016

Energiemanagement actieplan 2016 Energiemanagement actieplan 2016 September 2016 Energie Management Actieplan 2015-2020 (versie 3.0) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie