II. Het (in december 1955 gepubliceerde) rapport van de O.E.E.C. inzake samenwerking op het gebied van de kernenergie.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "II. Het (in december 1955 gepubliceerde) rapport van de O.E.E.C. inzake samenwerking op het gebied van de kernenergie."

Transcriptie

1 COMMISSIE VOOR ATOOM ENERGIE Nr s-gravonhage, 24 januari 1956 Aan de Minister-President. Op het gebied van de Europese samenwerking "betreffende kernenergie "bestaan momenteel twee verschillende voorstellen, waaromtrent de Nederlandse regering op korte termijn een (althans voorlopig) standpunt zal dienen te bepalen; II. Het (in december 1955 gepubliceerde) rapport van de O.E.E.C. inzake samenwerking op het gebied van de kernenergie. Zakelijke vergelijking tussen de voorstellen van OEEC en van de studiecommissie te Brussel. I. Het rapport van de Commissie voor Kernenergie, ingesteld door de Studieconferene te Brussel. (D rapport draagt slechts een voorlopig karakter, aangezien het nog door het Comé Directeur dient te worden beoordeeld, alvorens aan de regeringen te worden voorgelegd), In direct verband hiermede dient in beschouwing te v/orden genomen de resolue en gemeenschappelijke verklaring van het Ace-Comé voor een Verenigd Europa, onder voorzierschap van de heer J.Monnet, gepubliceerd te Parijs op 20 januari j. l. Wat betreft de onderwerpen, die zich voor samenwerking lenen, en de technisch/wetenschappelijke, (zakelijk) organisatorische en financiële aspecten daarvan, bestaan tussen beide rapporten praksch geen verschillen. De behandelde onderwerpen vallen in de. volgend hoofdgroepen ueen % 1. opleiding en research; algemene ontwikkelings- en investoringsprogramma 1 s ; 2. gemeenschappelijke bouw en exploae van bepaalde fabrieken on installaes; 3. vesging van een gemeenschappelijke markt voor grondstoffen, apparaten, installaes, etc.; 4. controle op het gebruik van splijtstoffen voor vreedzame doeleinden; wetgeving op het gebied van openbare gezondheid, veiligheid; vesgings- en exploaevoorwaarden; 6. normaliäae en standaardisae.

2 Verschil in principiële benadering der problemaek. Zoals voor de hand ligt, kan het essenële verschil tussen de opvaingen der OEEC en van de studiecommissie te Brussel als vo]gb worden geresumeerd: (a) Het rapport der OEEC beperkt zich tot coördinae en tot verstrekking van gegevens, volgens door de betrokken regeringen aangegane verplichngen. Wat betreft de controle op het gebruik van splijtstoffen, usluend voor vreedzame doeleinden, suggereert het OEEC-rapport dan ook een "secury-control" voor gemeenschappelijk geproduceerde splijtstoffen, ongeveer naar analogie van de controlemaatregelen, c, q. inspece, die door de OEEClanden onder de Marshall-hulp aan de V.S. werden toegestaan. Daarnaast valt rekening te houden met bestaande (< toekomsge)controle-bepalingen in bilaterale overeenkomsten, of mullateraal verband (WEU;UN). (b) Het rapport van de Commissie voor Kernenergie te Brussel spreekt daarentegen van een Europees orgaan, dat in het algemeen leiding aan de samenwerking zal geven en (met name t.a.v. de controle op het gebruik van splijtstoffen) met een eigen gezag ( en financiële middelen) is bekleed. Of de bevoegdheden ("des pouvoirs appropriés") van het orgaan van intergouvernementele, dan wel van supra-naonale aard dienen te zijn, wordt door de Commissie als een polieke beslissing der regeringen beschouwd, welke buen haar competene valt. ï.a.v. de structuur van het execueve orgaan laat het rapport dan ook de keuze tussen twee opvaingen, welke ter gedachtenbepaling het beste kunnen worden aangeduid als: (1) een Raad van Commissarissen, die doet denken aan de bewapeningscommissie, resp. het controle-agentschap van de West-Europose Unie; (2) een college, vergelijkbaar met de Hoge Autore van de Kolen- en Staalgemeenschap. Van de keuz-e tussen deze alternaeven hangt af, of er - wanneer ueindelijk een communis opinio tussen de Zes regeringen is bereikt - gesproken kan worden van een fundamenteel verschil tussen de samenwerking in het kader der "Zes" en van de OEEC. Hiervan zal mede afhangen, of de betrekkingen tussen de "Zes" en de OOEC kunnen worden gerégeld op grond van arkel H van het OEEC-verdrag, dan v/ei naar analogie van de verhouding tussen EGKS en OEEC.

3 De consequenes van de structuur, die wordt aanvaard, zullen zioh "bij ustek doen gevoelen t.a.v. de onderwerpen, welke in aanhef dezes werden genoemd, sub 1 % 4. In direct verband hiermede staat de belangrijke vraag, of een Europees orgaan de t.a.v. deze materie usluende bevoegdheden dient te bezi en; en in het bijzonder of het orgaan alléén bevoegd zal zijn overeenkomsten met niet-leden te sluen, c.q. het usluend beschikkir^rucht over splijtstoffen toekomt. Het is begrijpelijk, dat in de concepe van de OEJEC noch het een, noch het ander past. D slu niet u, dat een aantal landen vrijwillig overeen kan komen zich tegenover elkaar sterker te binden, dus eventueel met toepassing van arkel 14 OEEC. De Commissie voor Kernenergie te Brussel geeft op de meeste, in deze paragraaf gestelde vragen géén ondubbelzinnig antwoord. Het is duidelijk, dat hieromtrent slechts concrete voorstellen kunnen worden ugewerkt, nadat de zes regeringen, na zorgvuldige overweging der op het spel staande naonale en Europese belangen zelf een polieke beslissing zullen hebben genomen, die niet voor tweeërlei uleg vatbaar is. Hierbij dient te worden bedacht, dat polieke oplossingen, die met het oog op de éénwording van Europa opportuun zijn, niet steeds ipso facto in het belang behoeven te zijn van de ontwikkeling van de vreedzame toepassingen der kernenergie in engere zin. De problemaek hiervan is slechts in geringe mate vergelijkbaar met die der EGKS. Bovendien rijst de vraag, of de instuonele opzet en de bevoegdheden van de organisae, mede afhankelijk is van het totstandkomen van een algemene integrae (gemeenschappelijke markt). De ueindelijke vorm zal dus worden bepaald door de mate, waarin polieke en zakelijke argumenten door de betrokken regeringen tegen elkaar worden afgewogen, in het besef van de consequenes, die daaru t,a.v. de diverse, hiervoor genoemde onderwerpen voortvloeien. Daarentegen doet het Ace-Comé van de heer Monnet een duidelijke keuze voer een Europese Gemeenschap voor Kernenergie, waarvan de structuur overeenkomt (en gedeeltelijk samenvalt.) met die van de EGKS (Execuef Orgaan; Ministerraad, Assemblee; Hof").

4 In deze concepe wordt door de iniaefnemers een polieke beslissing genomen, waardoor bij voorbaat een antwoord gegeven wordt t.a.v. enkele essenële punten, die in het rapport van de Commissie voor Kernenergie te Brussel nog ter beoordeling door de regeringen der Zes landen openstaan, n.l.; (a) de Gemeenschap zal het usluend eigendoms- en beschikkingsrecht over alle splijtbaar materiaal (invoer; produce en gebruik) hebben; (b) de bouw en-de exploae van kernenergie-installaes is onderworpen aan een vergunning van de Gemeenschap; (c) de Gemeenschap zal de usluende bevoegdheid hebben overeenkomsten met niet-leden aan te gaan. Bestaande overeenkomsten met niet-leden zullen op de Gemeenschap overgaan, behoudens goedkeuring van de betrokken verdragspartner(s). Omtrent deze en andere punten, die in het rapport van de Commissie voor Kernenergie te Brussel vragenderwijs v/orden opgesomd, is het intern beraad der zes regeringen afzonderlijk nog niet beëindigd. nog Van een gemeenschappelijk standpunt kan dan ook niet worden gesproken.h Op grond van openbare en vertrouwelijke inlichngen, dient het volgende te worden vastgesteld: Volgens de huidige stand van zaken toont de regering der Bondsrepubliek 'de meeste reserves t.a.v. de voorstellen, vervat in het rapport van Brussel. Het is duidelijk, dat in de Bondsrepubliek grote weerstanden bestaan tegen een structuur, die herinneringen oproept aan de E.D.G. (discriminae ta;v. Dusland), terwijl men in 1) Afgezien van noodzakelijkerwijs, vage beginselverklaringen, waardoor de bestaande principiële tegenstellingen tot dusverre werden verdoezeld. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de resolue van Messina, waarin het woord "autoré" ingevolge een eis van Frankrijk werd vervangen door "organisaon européenne", In overeenstemming hiermee worden in het rapport van de Commissie voor Kernenergie te Brussel udrukkingen als "supra-naonaal" en "(Hoge) Autore" vermeden.

5 industriële kring wars is van alles wat zweemt naar dirigisme, De houding der Franse regering was tot dusver dubbelzinnig. Enerzijds toonde zij voorkeur voor ugebreide bevoegdheden van een Europees orgaan, in zoverre daardoor een betere controle op de Bondsrepubliek kan worden verkregen. Anderzijds bleef zij voorstandster van grote soepelheid t.a.v, research, gemeenschappelijke installaes e.d., teneinde de mogelijkheid van samenwerking met een zo ugebreid mogelijk aantal landen open te houden. Bovendien behoudt de Franse regering zich voor milair gebruik van kernenergie te maken. De conclusie, dat momenteel tussen de Franse en Duse regeringen blijkbaar nog geen overeenstemming bestaat, is van veel betekenis; immers, in het kader der "Zes" is het belang van beide landen bij de ontwikkeling en toepassing der kernenergie zo overwegend (in vergelijk met Benelux en Italië), dat vermoedelijk zonder overdrijving kan worden gezegd, dat de ueindelijke structuur der samenwerking zal worden bepaald door de bilaterale overeenstemming, die Frankrijk en de Bondsrepubliek hieromtrent kunnen bereiken. Het lijkt weinig waarschijnlijk, dat de regeringen "te Parijs en te Bonn door pressie van hun KSG--partners als het ware "over de streep zouden kunnen worden" geduwd die zij mogelijkerwijs niet kunnen passeren. Hierbij komt, dat de tegengestelde houdingen van de Verenigde Staten resp. het Verenigd KoninMjk, ten aanzien van de samenwerking in Europa voorlopig ook aan poli eke druk van buenaf het volle effect ontneemt, dat daarvan onder andere omstandigheden wellicht had mogen worden verwacht. In de laatste maanden hebben de V.S. langs di plomaeke weg doen blijken van de "grote sympathie", die bij de President en het Congres leeft voor een vorm van samenwerking op kernenergie-gebied, waardoor de eenheid van Europa wordt bevorderd. Ugaande van de gedachte, dat controle op splijtstoffen in supra-naonaal verband betere garanes biedt, meent het State Department, dat in zodanig geval met meer gemak toezeggingen door het Amerikaanse. Congres zullen kunnen worden gedaan. Hoever het Congres hierin zal willen gaan, valt intussen nog niei te zeggen. Overigens wordt medewerking, in geval van een andere vorm van samenwerking2) geenszins ugesloten. Evenmin acht men te Washington samenwerking der "Zes" (vlg. analoge gang van zaken t.a.v.weu, na de verwerping van het EDG-verdrag)

6 en in het kader van OEEC onverenigbaar, doch veeleer el- kaars complement ( "by no means mutually exlusive; there will be opportunies for both to develop"). Het Verenigd Koninkrijk daarentegen heeft doen weten, dat het aan een Europese samenwerking, als beoogd in het rapport van Brussel,niets in de weg zal leggen, doch anderszins volkomen zich vrijheid voorbehoudt t.a.v. een eventuele overeenkomst met de "Zes" of de individuele leden daarvan. De voorkeur van het V.K. gaat duidelijk u naar de OEEC, dat het aangewezen kader wordt geacht voor mul- en bilaterale samenwerking. Conclusie. De Commissie voor Atoom Energie meent, dat volgens het gevesgde standpunt der Nederlandse regering er in beginsel geen enkele tegenstelling behoeft te bestaan tussen de samenwerking der "Zes" en die in de OEEC. D geldt haars inziens in het bijzonder voor het gebied der kernenergie, waar reeds tussen enkele regeringen der "Zes" en andere ÖSEC-leden bilaterale banden bestaan en voorts juist de samenwerking met het V.K*, i n enigerlei vorm, van groot belang is. Zolang de "Zes", ter concresering van het te Messina genomen iniaef, echter geen posief, gemeenschappelijk standpunt hebben bepaald ( en aangenomen, dat d niet door polieke tegenslagen ad calendas graecas wordt verschoven), dient er echter tegen te worden gewaakt, dat door medewerking aan de uvoering van bepaalde suggeses in het rapport van de OEEC als het ware een "hypotheek" wordt gelegd op het werk der "Zes". In de komende maanden zal de OEEC zich moeten bepalen tot technische en financiële studies, die geheel idenek zijn met de studies der experts te Brussel. Men kan zelfs zeggen, dat op wetenschappelijk niveau het onderscheid tussen de "Zes" en.mdere West-Europese landen niet valt te maken: wat betreft de isotopen-scheiding ^ b.v. zijn de experts te Brussel- praksch dezelfde geleerden als diegenen, die voor de "Zes" ziing hebben in de "European Atomic Energy Society", waarin hetzelfde onderwerp wordt behandeld.3; ^Hierin zijn vertegenwoordigd: het V.K., Noorwegen, Zweden, Denemarken, Frankrijk, Zwserland, België, Italië Nederland en Portugal.

7 Wat de organisatorische zijde betreft, zal Werkgroep, die het OEEC-rapport heeft opgesteld, vermoedelijk in de komende weken bepaalde vraagstukken nader analyseren, teneinde desgewenst de Ministers jdens de Raadsziing van ind Februari a.s. te kunnen voorlich- ten. Ondergetekenden kunnen zich dan ook volledig aansluen bij de richtlijn, bestemd voor de Nederlandse vertegenwoordigers in de OEEC, neergelegd in het advies dd. 4januari 1956 van de Minister van Buenlandse Zaken en zijn Ambtgenoot zonder Portefeuille, aan de Ministerraad, luidende:» M H De Nederlandse regering juicht het totstandkomen van het OEEC-rapport toe. Zij acht d een nuige en construceve bijdrage tot de volstrekt noodzakelijke samenwerking op atoomgebied in Europa. Zij zal daarom van harte meewerken aan de uwerking van d rapport en zij hoopt, dat het zal leiden tot levensvatbare samenwerking op d gebied.zij moet echter de aandacht van de OEEC vragen voor het fe, dat volgens de resolue van Messina daalfde onderwerp aan de orde is in Brussel. De discussies in Brussel zouden kunnen leiden tot het oprichten van een supra-naonale atoomgemeenschap. Wanneer d het geval zou blijken te zijn, dan zouden de zes landen, welke in Brussel bijeen zijn, op een bepaald moment optreden als één geheel. Wanneer dat het geval zou zijn, dan zal Nederland het standpunt innemen, dat het van het grootst belang is, dat de relae tussen deze gemeenschap en de OEEC op zo construcef mogelijke wijze wordt gekegeld. Of daarbij kan worden volstaan met het toepassen van arkel 14, valt thans nog niet te overzien. Mochten de besprekingen in Brussel niet leiden tot het ontstaan van een gemeenschap, maar tot het besluen tot samenwerking op atoomgebied, welke samenwerking vergelijkbaar is met die welke in de OEEC plaats vindt, dan zal Nederland het standpunt innemen, dat een dergelijke samenwerking in de OEEC moet plaats vinden." Daarnaast acl de Commissie voor Atoom Energie zich verplicht erop te wijzen, dat haars inziens t.a.v. de samenwerking in Europa op het gebied van de kernenergie, in tegenstelling met de praksche vormgeving aan de de jd-factor een zeer belangrijk element "marché commun" is Een voortgezee, langdurige studie betreffende de gemeenschappelijke markt, belet in geen enkel opzicht de tradionele amenwerking der "Zes" met de overige Wesn bilateraal of mullateraal europe se landen verband. Op het gebied der kernenergie zal echter, om zwaarwegende, zakelijke moeven, binnen redelijke jd

8 door dc Zes regeringen een aantal "beslissingen moeten worden genomen, teneinde te vermijden, dat aan de ontwikkeling van de kernenergie in Europa afbreuk wordt gedaan. Het risico is niet denkbeeldig, dat het overleg der "Zes", indien d niet vrij spoedig tot concrete resultaten leidt, een paralyserende invloed zal hebben op de naonale programma's alsmede op de samenwerking in bilateraal verband en in het kader der OEEC. De mogelijkheden van technisch-wetenschappelijke samenwerking, gezondheid, veiligheid, en t a.v. de bouw en - xploae van kernenergie-installaes in West-Europa zijn velerlei; u eei&akelijk oogpunt is het grondgebied"van het "kleine Europa" bepaald beperkt te noemen.^' Voor wat Nederland betreft, hangt de uvoering van het naonale programma in belangrijke mate af van de beoogde bilaterale samenwerking met de Verenigde Staten en met het Verenigd Koninkrijk. Nederland bevindt zich momenteel in d opzicht in een veel minder gunsge posie dan België, dat - dank zij eigen uraniumvoorraden - belangrijke verdragen met de USA en Engeland heeft afgesloten (welke stellig niet zonder meer ten goede komen aan een Europese kernen^rgiepool)» Bovendien heeft België reeds op eigen grondgebied een reactor, met bijbehorende laboratoria, woonruimten, etc, gebouwd, terwijl de aankoop van nog twee reactoren vrijwel vaststaat. Onze Beneluxpartner zal dus bij een vorm van Europese samenwerking welke dan ook, aanvankelijk een vrijwel onaantastbare posie hebben, waardoor België zich (zelfs met de beste wil) slechts geleidelijk aan de zeggenschap van een Europees orgaan zal kunnen onderwerpen. r 'Bij de in studie zijnde diffusiefabriek spelen de kosten van electrice een overwegende rol. In de landen van de groep van zes is de capace van de goedkoopste bron voor elektricesopwekking, namelijk de waterkracht, lang niet voldoende om in de bestaande behoeften te voorzien. Een dif fusief abriek moet dus daar noodzakelijkerwijs door middel van thermische, dus met kolen, bruinkolen of olie gestookte, centrales van elektrice worden voorzien. In Noorwegen daarentegen is de disponibele waterkracht nog voor lange jd in voldoende mate aanwezig. Het ware dus raoneel om eventueel een dergelijke fabriek in Noorwegen te bouwen. Daar komt bij, dat Noorwegen ervoor geïnteresseeerd zou zijn,dat een dergelijke fabriek binnen haar landsgreaaen zou worden gescht. I

9 Juist wegens de huidige onzekerheid omtrent het totstandkomen van een (supra-naonale) Gemeenschap voor kernenergie (waarmee in elk geval een langdurige r a t i f i caeprocedure gemoeid zal zijn) is het in het bijzonder voor Nederland een eminent belang, dat de uvoering van onze eigen plannen onverkort voortgang vindt. D betekent (a) voortzeing van onze samenwerking met Noorwegen, en (b) afsluing, indien mogelijk, van de beoogde bilaterale overeenkomsten met de V.S. en het V.K. Het instellen van een "moratorium" t.a.v. het voltooien van naonale programma's en van de onderhandelingsvrijheid met andore mogendheden heeft nimmer in de bedoeling gelegen van de studiecommissie te Brussel. Een bewijs hiervan is, dat een Belgisch-Brse overeenkomst (voor de duur van en jaren!) eerst werd afgesloten op 19 november Er is geen enkele aanleiding voor Nederland zich door de loop der omstandigheden tot werkeloos afwachten te laten verleiden; door onze eventuele verdragspartners kan d ook niet met een schijn van redelijkheid worden verwaoht. De overeenkomsten met de V.S. en het V.K. zullen vermoedelijk.slechts een loopjd hebben van 3 tot 5 jaren, waarna herziening of opzegging mogelijk is. Daartegenover is er geen sprake van, dat een Europese Gemeenschap voor Kernenergie binnen de eerste vijf jaren volledig "op gang" zal zijn. Eventuele bilaterale Nederlandse afspraken kunnen dan ook nauwelijks nadelig zijn voor een Europese samenwerking; veeleer zullen wij daardoor in staat zijn te gelegener jd een eigen "inbreng" aan know-how te leveren. Inmiddels ware, naar de mening van de Cie.voor Atoom Energie,op zo kort mogelijke termijn in het kader van de z.g. Commissie-Beyen (waarin de Commissie voor Atoom Energie is vertegenwoordigd) een advies u te werken t.a.v. het standpunt, dat door de Nederlandse regering naar aanleiding van het rapport van de Studiecommissie te Brussel, c.q. de gemeenschappelijke verklaring van het Comé d'acon pour los E.U.d'Europe, dient te worden ingenomen, waarbij kennisneming van het advies dd. 4 januari j l., ugebracht door het "Reactor Centrum Nederland" aan de Minister van Economische Zaken, van belang zal zijn. Hierbij ware in hot bijzonder aandacht te schenken aan de vragenlijst, voorkomende aan het slot van het rapport van de studiecommissie te Brussel (zie bijlage dezes). Naar valt aan te nemen, zullen de regeringen jdens de eerstkouende bijeenkomst van het Ministers-Comé (vermoedelijk medio februari as.) omtrent deze vragen in de eerste plaats een uspraak moeten doen. De Voorzier van de Commissie voor Atoom Energie, p/8 \*m/* L~ ï

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND bij de Ij Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van II hedenmorgen doe ik U hierbij een Nota toekomen die enige Jl_S bedachten bevat over de wijze waarop

Nadere informatie

Benelux-verdrag inzake de warenmerken

Benelux-verdrag inzake de warenmerken I-1 Benelux-Regelgeving inzake merken 1 I 1. Deze tekst is een uitgave verzorgd door het Benelux-Merkenbureau. Hoewel er bij het verzorgen ervan de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de aanwezigheid

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

MINISTERIE. SOOrïiIJK

MINISTERIE. SOOrïiIJK MINISTERIE VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N, 1 ' S - G R A V E N H A G E 1 V E R Z O E K E BIJ B E A N T W O O R D I N G, K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M BN N U M M E R TE VER Kenmerk:

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST AF/EEE/BG/RO/DC/nl 1 BETREFFENDE DE TIJDIGE BEKRACHTIGING VAN DE OVEREENKOMST BETREFFENDE

Nadere informatie

Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag. Den Haag, 16 j u n i 1976.

Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag. Den Haag, 16 j u n i 1976. Aan de heer Drs. J. den Uyl Minister President M i n i s t e r i e van Algemen Zaken P l e i n 1813 Den Haag EUROPESE BEWEGING (IN NEDERLAND) E re-voorzitter: Z.K.H. de Prins der Nederlanden informatiecentrum

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 september 2001 (13.09) (OR. it) 11551/01 UEM 73 ECOFIN 228 INGEKOMEN DOCUMENT Betreft: monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino

BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap, en de Republiek San Marino RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 juli 2001 (09.07) (OR. it) 10622/01 UEM 71 ECOFIN 193 BEGELEIDENDE NOTA Betreft: Monetaire overeenkomst tussen de Italiaanse Republiek, namens de Europese Gemeenschap,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 27.04.2004 COM(2004) 315 definitief 2004/0107 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de kennisgeving aan de Republiek Korea van de opzegging

Nadere informatie

Aangenomen resolutie van het MSEUE (Den Haag, 11 Oktober 1953)

Aangenomen resolutie van het MSEUE (Den Haag, 11 Oktober 1953) Aangenomen resolutie van het MSEUE (Den Haag, 11 Oktober 1953) Source: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Amsterdam. Partij van de Arbeid (PvdA) 1946-1966 (- 1967). Commissie Buitenland

Nadere informatie

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 De gevolmachtigden van: HET KONINKRIJK BELGIË, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE HELLEENSE REPUBLIEK, HET KONINKRIJK SPANJE, DE FRANSE REPUBLIEK, IERLAND,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken 30 (1952) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1952 No. 163 Overgelegd aan de Staten-Generaal üsott'ïtt^minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Protocol bij het Noord-Atlantisch

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 176 42 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 176 A. TITEL Protocol betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE

ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE ONDERHANDELINGEN OVER DE TOETREDING VAN BULGARIJE EN ROEMENIË TOT DE EUROPESE UNIE Brussel, 31 maart 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TOETREDINGSVERDRAG: SLOTAKTE ONTWERP VAN WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

GEMEENSCHAPPELIJKE VERKLARINGEN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 91 niederländische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 EN VAN DE HUIDIGE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN EN DE NIEUWE OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN BIJ DE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir

~ :-.~? 'J~ ~ Vlaamse Regering. DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir I 'J~ ~ ~ :-.~? Vlaamse Regering DE VLAAMSE MINISTER VAN WEL2;IJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZI1ir Omzendbrief betreffende de toepassing van de Vlaamse zorgverzekering voor Belgisch sociaal verzekerden met:

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Datum: 25-04-2015 Versie: 1.1 Status: Definitief Bewerkersovereenkomst Partijen De zorginstelling, gevestigd in Nederland, die met een overeenkomst heeft gesloten in verband met het

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (07.11) (OR. it) PUBLIC 14286/03 LIMITE VISA 180 COMIX 662 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep visa Ontwerp-beschikking van

Nadere informatie

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie.

Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. 8 DECEMBER 1993 Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie. Inwerkingtreding : 22-01-1998 Art. 1. De Verdragsluitende Partijen besluiten aan hun

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383. NOTA het secretariaat-generaal Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 19 april 2006 (24.04) (OR. en) PUBLIC 8478/06 LIMITE VISA 109 FRONT 80 COMIX 383 NOTA van: aan: vorig doc. Betreft: het secretariaat-generaal de Raad 8277/06

Nadere informatie

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl -

Tekststudio Schrijven en Schrappen 06-13 59 30 44 www.schrijven-en-schrappen.nl - lotty@schrijven-en-schrappen.nl - Graag zou ik je bij dezen iets vertellen betreffende onnodig moeilijk taalgebruik dat geregeld wordt gebezigd. Alhoewel de meeste mensen weten dat ze gerust in spreektaal mogen schrijven, gebruiken ze

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 september 2006 (OR. en) 12758/06 Interinstitutioneel dossier: 2005/0204 (CNS) ASIM 63 OC 655 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESCHIKKING VAN DE

Nadere informatie

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

poli/tïeke samenwerking van de Zes.

poli/tïeke samenwerking van de Zes. RANDUM no. 611 Van: Mr. G. E. baron van Ittersum Aarfflt ^la Ç If Onderwerp poli/tïeke samenwerking van de Zes. cc T S DGPZ POAD DNW DIE 25 maart 1961. De brief van Hr. Ms. Ambassadeur te Parijs d.d. 21

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed

Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed Verdrag inzake de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel en bed De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens de erkenning van echtscheidingen en scheidingen van tafel

Nadere informatie

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad

BIJLAGE. bij het. Voorstel voor een besluit van de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BIJLAGE bij het Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 maart 2003 (OR. en) 6505/03 CRIMORG 11 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Initiatief van het Koninkrijk Denemarken met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 1 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 19 / 94 van 6 juni 1994 ------------------------------------------- O. ref. : A / 94 / 011 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 6.12.2001 COM(2001) 734 definitief Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende omschrijving van PMMA als nieuwe synthetische drug die aan controlemaatregelen

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1

255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE. AF/CE/EG/nl 1 255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch (Normativer Teil) 1 von 15 SLOTAKTE AF/CE/EG/nl 1 2 von 15 255 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Niederländisch

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150424-204) betreffende het voorontwerp van besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1974-1975 13 412 Protocol van de regeringsconferentie Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen, van 20 en 21 mei te Paramaribo, en de conclusies van het

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

(" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN).

( ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN ). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE COMMISSIONER TE LONDEN). ARREST VAN HET HOF (DERDE KAMER) VAN 24 APRIL 1980. UNA COONAN TEGEN INSURANCE OFFICER. (" ZIEKTEVERZEKERING VOOR BEJAARDEN "). (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR DE NATIONAL INSURANCE

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank

Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank Ontstaan van de EU Opdrachtenblad Schooltv-beeldbank GROEP / KLAS.. Naam: Ga www.schooltv.ntr.nl Zoek op trefwoord: EU Bekijk de clip Het ontstaan van de EU en maak de volgende vragen. Gebruik de pauzeknop

Nadere informatie

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol

Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Advies van het Gemeenschappelijk Controleorgaan van Europol (Advies 10/60) betreffende de kennisgeving van Europol inzake een verwerking: Procedure voor aanwerving en selectie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 9 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE

HET SCHENGEN-ACQUIS EN DE INTEGRATIE ERVAN IN DE UNIE [EUROPA] SCADPlus BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing. HET

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG

RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG RAAMOVEREENKOMST ( MoU 2 ) INZAKE ADO DEN HAAG tussen Stichting Stadion Ontwikkeling N.V. ADO Den Haag H.P. Beheer B.V. en de gemeente s-gravenhage 25 maart 2009 Streefkerk Advocaten Postbus 716 2270 AS

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST

NVM BEWERKERSOVEREENKOMST NVM BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ID CHECKER.NL B.V., gevestigd te Haarlem, ten deze enerzijds rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6

519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 519 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - niederländischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 6 AKKOORD TUSSEN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE BETREFFENDE DE VORDERINGEN VAN EEN LIDSTAAT TEGEN

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2015 Nr. 70 13 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2015 Nr. 70 A. TITEL Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 19 637 Vluchtelingenbeleid Nr. 636 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965)

Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965) Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965) Source: Nieuw Europa. Maandblad van de Europese Beweging in Nederland. Mei 1965, n 5. Den Haag. "Messina", auteur:beyen, Johan Willem, p. 96-97. Copyright: (c) Europese

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 maart 2006 (29.03) (OR. en) 7813/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0037 (CNS) N 20 CORDROGUE 27 FISC 45 BUDGET 13 SAN 71 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 14 maart

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 507 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 augustus 2008 (27.08) (OR. fr) 12514/08 RECH 237 ATO 66 USA 35 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (de stichting), gevestigd te Rotterdam. Inleiding Blijkens artikel 2.1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Partijen: Raadgevend bureau Borgdorff en opdrachtgever, Verder te noemen Raadgevend bureau Borgdorff en O, verklaren in het kader van het verlenen van een opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE)

13082/14 CV/mg DGC 1B. Raad van de Europese Unie. Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14. Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 september 2014 (OR. en) 13082/14 Interinstitutioneel dossier: 2014/0223 (NLE) COASI 102 ASIE 53 ELARG 98 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: PROTOCOL

Nadere informatie

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst

Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst AAN: De Centrales van Overheidspersoneel, toegelaten tot het Sectoroverleg Rijkspersoneel De Voorzitter van het Sectoroverleg Rijkspersoneel Bijlagen 1 AAC/92.064

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE)

PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 april 2010 (OR. en) PUBLIC 8480/10 Interinstitutioneel dossier: 2009/0183 (NLE) LIMITE COEST 89 PESC 444 NIS 25 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Buitenlandse pleegkinderen

Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Buitenlandse pleegkinderen Algemeen Adoptief-pleegkinderen Voorschriften betreffende de behandeling van verzoeken om opneming Voorschriften voor opneming en toelating Voorschriften

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (06.06) (OR. en) 9748/03 LIMITE VISA 91 FRONT 67 COMIX 326 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep visa nr. vorig doc.: 8696/03 VISA 70 COMIX 260 Betreft:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije)

Vertaling C-125/14-1. Zaak C-125/14. Verzoek om een prejudiciële beslissing. Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Vertaling C-125/14-1 Zaak C-125/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 18 maart 2014 Verwijzende rechter: Fővárosi Törvényszék (Hongarije) Datum van de verwijzingsbeslissing: 10

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Rijksdienst voor Sociale zekerheid Directie Internationale Betrekkingen www.rsz.fgov.be Onderwerp Interimakkoorden en Europese Overeenkomst inzake Sociale Zekerheid: achterhaald?

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht

Adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht Advies Adoptie van kinderen door paren van gelijk geslacht Commissie Justitie, Kamer van Volksvertegenwoordigers Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde adoptie door koppels van

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1. Definities In deze regeling worden de volgende definities gebruikt: betrokkene: degene die al dan niet in

Nadere informatie

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u

Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u Overeenkomst tussen gebruiker en izi4u izi4u.com bestaat uit verscheidene websites en webpagina's die worden onderhouden door Electronic Gallery n.v. of door haar gelieerde bedrijven (zoals Ekivita) -

Nadere informatie

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is

Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing is B6 Vreemdelingen op wie het Europees Verdrag betreffende sociale en medische bijstand van toepassing

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

b) "Internationaal logo", het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA;

b) Internationaal logo, het in de VS gedeponeerde certificeringsmerk dat is omschreven in bijlage A en eigendom is van het US EPA; bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB CE 274 van 28/09/99 OVEREENKOMST tussen de regering van de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap over de coördinatie van programma's

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5847 Arrest nr. 55/2015 van 7 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 347-2 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Luik. Het

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014

Bewerkersovereenkomst ARVODI-2014 Instructie: 1 - Teksten/bepalingen die optioneel zijn, staat voor vermeld. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden.

Nadere informatie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie

Vaak gestelde vragen. over het Hof van Justitie van de Europese Unie Vaak gestelde vragen over het Hof van Justitie van de Europese Unie WAAROM EEN HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE UNIE (HVJ-EU)? Om Europa op te bouwen hebben een aantal staten (thans 28) onderling verdragen

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET

Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1. Zitting 2006-2006. 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET Stuk 1068 (2006-2007) Nr. 1 Zitting 2006-2006 18 januari 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192

Rapport. Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 Rapport Datum: 7 juli 2005 Rapportnummer: 2005/192 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie haar klacht van 16 april 2004 over de lange duur van de behandeling

Nadere informatie

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen

de bank ambtshalve onderzoek de bank Definitieve Bevindingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de bank DATUM 17 maart 2006 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr. 4730 Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezig; de vice-minister-president Witteveen

Nadere informatie

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen

De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen De (herziene) Europese Overeenkomst inzake adoptie van kinderen SARiV Advies 2013/19 SAR WGG Advies 11 juli 2013 Strategische Adviesraad internationaal Vlaanderen Boudewijnlaan 30 bus 81 1000 Brussel T.

Nadere informatie