..en wij zijn de tomaten!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "..en wij zijn de tomaten!"

Transcriptie

1 ..en wij zijn de tomaten! Een lesprogramma over energie voor de bovenbouw van het basisonderwijs. CNME GELDERLAND Handleiding energieprogramma pag. 1 Het Groene Wiel

2 ENERGIE Inhoud IN HET KORT... 2 BESCHRIJVING LESSENSERIE DENK AAN ENERGIE... 5 Inleiding...5 Opdracht 1.1: Een hoofd vol energie...6 Opdracht 1.2: Kunnen we zonder? IN ROOK OPGAAN Inleiding Opdracht 2.1: Snoepbomen Opdracht 2.2: Help, er komt rook uit het stopcontact! MINDER ROOK Inleiding...17 Opdracht 3.1 Schone energie...17 Opdracht 3.2 Watt is zuinig?...18 Afsluiten en informatie over les DE ENERGIE - UITDAGING WAT HEBBEN WE GELEERD? Terugblik en nabespreking les Opdracht 5.1: Hoe vertel ik het mijn..? Opdracht 5.2: Wat ik weet over energie BESCHRIJVING VERHALEND ONTWERP PEDAGOGISCH - DIDAKTISCH Doel van het programma Lessenserie...32 Verhalend Ontwerp...33 Relatie met kerndoelen...34 ENERGIE WOORDENBOEK Handleiding energieprogramma pag. 2 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

3 ENERGIE IN HET KORT Het onderwerp energie heeft vele kanten. Dit programma gaat over het duurzaam gebruik van energie: hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen overal op de wereld, nu en in de toekomst voldoende energie en een gezonde leefomgeving hebben. In de leeractiviteiten komen ook aspecten als techniek, natuurkunde, verzorging, meten, rekenen e.d. aan de orde, maar altijd in relatie tot het hoofdonderwerp. DOEL 4 Leerlingen motiveren om zorgvuldig (duurzaam) met energie om te gaan. 4 Ze kennis bijbrengen waarmee ze informatie over energiegebruik (media, reklame) kunnen begrijpen. 4 Ze de mogelijkheden en de moeilijkheden van duurzaam energiegebruik laten ervaren. DOELGROEP Leerlingen uit de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs. OPZET Het programma bestaat uit een aantal lessen, waarbij u kunt kiezen uit 1. een traditionele aanpak (lessenserie) met instructie en verwerking met behulp van werkbladen. 2. het werken met een verhalend ontwerp. Eén van de lessen, waarin de opgedane kennis en vaardigheden toegepast kunnen worden, vindt plaats in het CNME. VOORBEREIDING Lees op pag. 34 en 35 de informatie over beide benaderingswijzen (lessenserie of verhalend ontwerp). De beschrijving van de lessenserie vindt u op pag. 3 en die van het verhalend ontwerp op pag. 29. Kies uw aanpak. OP- EN AANMERKINGEN Uw op- en aanmerkingen over dit programma kunt u doorgeven aan het CNME of per aan Handleiding energieprogramma pag. 3 Het Groene Wiel

4 ENERGIE BESCHRIJVING LESSENSERIE INHOUD Het programma heeft 5 onderdelen (lessen). De onderwerpen worden klassikaal behandeld. Individuele differentiatie kan met verdiepingsopdrachten (spitbladen). Les 1. In de inleiding van de eerste les maakt u uw leerlingen duidelijk dat het programma niet gaat over onze lichaams-energie, maar over elektriciteit, gas, benzine e.d. In opdracht 1.1: Een hoofd vol energie schrijven uw leerlingen op wat ze al over het onderwerp weten. Zo kunnen ze na afloop vaststellen wat ze erbij hebben geleerd. Bij opdracht 1.2: Kunnen we zonder? merken de leerlingen hoe vaak ze energie gebruiken en stellen ze zich voor hoe dat zonder energie zou moeten. Les 2. De tweede les gaat over de problemen die ons huidige energiegebruik veroorzaakt: Opdracht 2.1: Snoepbomen behandelt het onderwerp uitputting (het opraken van de brandstoffen) en onze verantwoordelijkheid daarvoor. Indien u vindt dat de gekozen vorm niet geschikt is voor uw groep, kunt u het begrip 'uitputting' kort aanstippen in de inleiding en alleen opdracht 2.2 klassikaal behandelen. Het probleem van de luchtvervuiling komt aan de orde in opdracht 2.2: Help, er komt rook uit het stopcontact Les 3. In de derde les maken uw leerlingen kennis met de mogelijke oplossingen voor de problemen. Opdracht 3.1: Schone energie gaat over het gebruik van zonne- en windenergie. Opdracht 3.2: Watt is zuinig? gaat over energiebesparing. Doe in deze les tenminste één van de opdrachten en stip in elk geval de andere oplossing kort aan. Opdracht 3.1. is betrekkelijk eenvoudig. In 3.2. zit veel rekenwerk en de eenheden Watt en Wattuur. Les 4. Voor de vierde les komt u met uw klas naar het praktijklokaal. Daar kunnen uw leerlingen wat ze geleerd hebben in de praktijk toepassen. Zo ervaren ze welke mogelijkheden en moeilijkheden verantwoord omgaan met energie met zich meebrengt. Les 5. In de vijfde les kunnen de leerlingen een brief schrijven aan een ander, waarin ze uitleggen hoe het nu zit met ons energiegebruik, de problemen en de mogelijke oplossingen. ( Opdracht 5.1: Hoe vertel ik het mijn.?) Als afsluiting nemen ze het werkblad van opdracht 1.1. nog eens voor zich. Zo kunnen ze zien wat ze erbij hebben geleerd. Dat kunnen ze ook opschrijven. LESBESCHRIJVINGEN Bij het begin van elke les vindt u een opsomming van de lesdoelen, de benodigde materialen, de noodzakelijke voorbereiding en de lesopbouw. Daarna volgt de beschrijving van de les zelf: inleiding, opdrachten en nabespreking. Daarbij hebben we ervoor gekozen om de informatie die direct voor de leerlingen bestemd is, 'voorleesbaar' op te schrijven. Niet dat het de bedoeling is dat u deze teksten precies zo voorleest, u kunt het volledig op uw eigen manier en in uw eigen woorden doen. Deze (voorlees)teksten zijn in een ander lettertype weergegeven dan de informatie die allereerst voor u bestemd is. EXTRA OPDRACHTEN Bij de lessen zijn enkele extra opdrachten (spitbladen) waarmee leerlingen zelfstandig de lesstof kunnen uitdiepen. (voorbereiding z.o.z.) Handleiding energieprogramma pag. 4 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

5 VOORBEREIDING Voor de lessen die u op school geeft, moet u een aantal werkbladen kopiëren. Deze staan bij de lesbeschrijvingen, maar u vindt alle werkbladen ook nog een keer los achterin de handleiding. Gebruik deze voor uw kopiëerwerk. De benodigde folders worden bijgeleverd. WERKBOEKJE De gemaakte werkbladen kunt u bundelen tot een werkboekje. De leerlingen kunnen daar een voorplaat bij maken. Handleiding energieprogramma pag. 5 Het Groene Wiel

6 1 DENK AAN ENERGIE Doel 4 Uw leerlingen weten waar het lesprogramma over gaat en hebben voor zichzelf opgeschreven wat ze al over het onderwerp weten. 4 Ze kunnen verschillende soorten energie opnoemen. 4 Ze kunnen de voordelen van energiegebruik omschrijven. Materialen 4 Pen/potlood/gum, gelinieerd papier, bord 4 Stevig blanco tekenpapier (karton) voor het maken van een kaft (voorplaat) 4 Werkblad 1.1: Een hoofd vol energie. 4 Werkblad 1.2: Kunnen we zonder? Eventueel 4 Spitblad 1.1: Energiegebruik. 4 Leefwereld deel 7, les 18 Voorbereiding 4 Lees de inleiding en de opdrachten door. 4 Kopieer de werkbladen 1.1;1.2a/b;evt spitblad Stevig tekenpapier (karton) uitdelen (voorplaat boekje). Lesopbouw 4 Inleiding over doel en opzet programma. 4 Opdracht 1.1: Een hoofd vol energie. 4 Opdracht 1.2: Kunnen we zonder? 4 Evt. uitleg extra opdrachten (spitbladen) aan sommige leerlingen die dieper op het onderwerp in willen gaan. 4 Afsluiten. INLEIDING U legt uit dat u het onderwerp energie gaat behandelen. Het gaat in het programma niet over ons lichaam en onze eigen energie, maar over energie die wij gebruiken voor werken, reizen, verwarmen, verlichten etc. In deze eerste les gaat het over: Wat jullie al over energie weten. Waarom energie belangrijk is. In les 2 ontdekken we dat energiegebruik ook problemen oplevert. In les 3 bekijken we hoe we die problemen kunnen oplossen. In les 4 gaan we naar in het echt uitproberen hoe we energie kunnen gebruiken zonder dat we het milieu vervuilen. In les 5 bekijken we wat we er van geleerd hebben. Ieder bewaart z n werk. We maken daarvan een energie-boekje. Kun je niet meer verder met een opdracht, dan kun je werken aan een voorplaat voor dit boekje. Die maak je op het blad dat je daarvoor krijgt (hebt gekregen). Handleiding energieprogramma pag. 6 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

7 1 DENK AAN ENERGIE OPDRACHT 1.1: EEN HOOFD VOL ENERGIE Individueel, 20 minuten, werkblad 1.1, potlood/pen. Beschrijving In de klassikale instructie vertelt u de leerlingen de bedoeling van de opdracht. Daarna gaan ze aan het werk met behulp van een aantal vragen op het werkblad. Deze vragen zijn: 4 Waarvoor gebruik je zèlf energie? 4 Waar wordt energie nog meer voor gebruikt? 4 Welke soorten energie ken je? 4 Waar komt de energie vandaan? 4 Waarvoor wordt bij jou thuis de meeste energie gebruikt? 4 Heeft het gebruik van energie ook nadelen? De leerlingen schrijven op het werkblad achter a) wat ze al weten, waarna u de werkbladen kunt innemen. Met deze opdracht krijgt u een beeld van wat er in de klas al aan kennis is over het onderwerp. Bewaar deze werkbladen voor de laatste les. De leerlingen vullen dan b) in en vergelijken hun nieuwe kennis met wat er al op het werkblad staat. Zo merken ze wat ze erbij hebben geleerd. Geef leerlingen ruim de tijd om na te denken. Er zijn geen foute antwoorden. Stimuleer ze om zoveel mogelijk op te schrijven. Instructie Ieder gaat eerst voor zichzelf opschrijven wat hij of zij al over energie weet. Zo kan ieder na afloop van de lessen over energie zien, wat hij of zij erbij heeft geleerd. We doen dit op het werkblad. Denk eraan dat het niet over je eigen (lichaams) energie gaat! Schrijf eerst je naam bovenaan het blad. Dan de antwoorden achter letter a! Opdracht uitvoeren Leerlingen schrijven voor zichzelf op wat ze al van energie weten. Het is belangrijk dat ze daarbij individueel werken. Probeer leerlingen zover te krijgen dat ze de tijd nemen om na te denken. Leerlingen die snel klaar zijn kunnen aan de voorplaat voor het boekje gaan werken. Controleer bij het innemen van de werkbladen of de naam er op staat. Handleiding energieprogramma pag. 7 Het Groene Wiel

8 DENK AAN ENERGIE 1 OPDRACHT 1.2: KUNNEN WE ZONDER? groepjes of tweetallen, 30 minuten, werkblad 1.2A+B, potlood, gum. Beschrijving In deze opdracht onderzoeken de leerlingen het belang van energie door zich voor te stellen wat er zou gebeuren als er géén energie meer zou zijn. Dat doen ze in een groepje zodat er overleg mogelijk is. Op het werkblad staat een alledaagse situatie beschreven met vele handelingen die met energie te maken hebben. Eerst moeten de leerlingen onderstrepen welke woorden met energie te maken hebben. Daarna beschrijven ze van één fragment, hoe dat zou verlopen als er géén energie zou zijn. Als u de genummerde fragmenten verdeelt over de klas, kan aan het eind een nieuw -energieloos- verhaal voorgelezen worden. Daarna kunt u met uw leerlingen de hoofdvraag Kunnen we zonder? bespreken, waarna elke leerling zijn of haar eigen antwoord op het werkblad opschrijft. Eventueel kun leerlingen hun fragmenten op de PC intypen. De energieloze versie van het verhaal kan dan geprint en gekopieerd worden voor het energie-boekje. Instructie (1) Vertel in welke groepjes of tweetallen er samengewerkt gaat worden. Op het werkblad staat een verhaal. Lees het voor jezelf en onderstreep alle woorden die met energie te maken hebben. Vergelijk daarna wat je gevonden hebt met de anderen uit je groepje. Nabespreken Per fragment vertellen groepjes welke woorden ze gevonden hebben. Anderen kunnen eventueel aanvullen. Alle leerlingen nemen de aanvullingen over. Instructie (2) Het verhaal bestaat uit een aantal genummerde stukjes. Daarin hebben jullie de woorden die met energie te maken hebben onderstreept. Schrijf nu met je groepje hoe een stukje zal lopen als er géén energie zou zijn. Verdeel de fragmenten (genummerde stukjes) over de groepjes. Uitvoeren De leerlingen schrijven een fragment (serie gebeurtenissen) zodanig dat de personen in het verhaal geen energie gebruiken. Eventueel kunnen ze een tweede fragment kiezen. Nabespreken (2) Laat de groepjes op volgorde de fragmenten voorlezen. Hoe loopt het nieuwe verhaal? Laat elke leerling nadenken over de vraag: Kunnen we zonder energie?. Bespreek de antwoorden met elkaar en schrijf de conclusie onderaan op het werkblad. AFSLUITEN In deze les hebben we opgeschreven wat we al van energie weten en we hebben geleerd waarom die energie zo belangrijk is voor ons. EXTRA OPDRACHT Door het maken van spitblad 1.1. kunnen leerlingen merken, dat apparaten met energie een aantal dingen kunnen 'maken': beweging, warmte, licht en geluid. (Geluid is eigenlijk ook een vorm van beweging). Handleiding energieprogramma pag. 8 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

9 1 Naam:: DENK AAN ENERGIE WERKBLAD 1. 2A KUNNEN WE ZONDER? EEN NIEUWE DAG op de A15 een file van 7 km, op de.. Martijn schrikt wakker van de wekkerradio en kijkt suf hoe laat het is. Zo vroeg nog? Waarom.. O ja, vandaag kan HET! Hij kan het uit-knopje niet vinden, dus trekt hij de stekker eruit. Martijn springt uit bed, snel naar de w.c. want hij moet nodig. Jammer, bezet. Even wachten dus. Hij zoekt ondertussen een gezellige radiozender om mee te kunnen zingen. De w.c. wordt doorgetrokken en zijn vader komt binnen. Vader mompelt goeiemorgen, pakt de kan van het koffiezetapparaat en schenkt een kop koffie in. Dan loopt hij naar de kamer om op de TV het nieuws van half 8 te zien. Martijn gaat naar de w.c. en loopt daarna terug naar boven. Mam, zit jij al in de douche, roept hij als hij de lamp in de badkamer ziet branden. Nee, ik ben op zolder de was in de droger aan het stoppen. Kan ik douchen?, vraagt Martijn. Jazeker. Doe daarna je handdoek meteen in de wasmachine. Die moet toch nog draaien. 2 Martijn zet de douchekraan helemaal open en geniet van het warme water. Dat is pas wakker worden. Dan herinnert hij zich dat hij moet opschieten wil hij vandaag DE DAG hebben. Hij draait snel de kraan dicht. Wat een stoom, even de afzuiging aan. Zo, hij is klaar. Nu snel aankleden. Martijn zoekt in zijn kast maar vindt niks naar zijn zin. Mam, waar is mijn nieuwe spijkerbroek? Daar moet ik de zoom nog inleggen, maar ik heb nu geen zin om achter de naaimachine te kruipen. Trek even een andere aan, Martijn. En mijn blauwe blouse? Moeder wil hem zo wel even strijken. Laat maar, denkt Martijn en grijpt zijn joggingpak. We hebben toch gym vandaag. Hoe laat is het nu? O ja, zonder stroom doet de wekker het niet. 3 Martijn loopt naar beneden. Als hij de keuken inkomt vraagt zijn moeder: Martijn, wil jij de verwarming even wat hoger zetten. Ik heb het koud. Ze draait het gas onder de ketel uit en giet het theewater op. Martijn zet de thermostaat op 22 C en ziet op de klok *07.54*. Opschieten, denkt hij. Hij pakt melk uit de koelkast, schenkt een beker vol en zet die in de magnetron om even op te warmen. Dan propt hij een boterham in z'n mond en spoelt die weg met wat slokken melk. Als hij het tijdsignaal van 8 uur op de radio hoort, rent hij naar boven om zijn tanden te poetsen. Om snel klaar te zijn, gebruikt Martijn even de elektrische tandenborstel van zijn moeder. In de haast beneden te komen, vergeet hij het licht uit te doen en ook het afzuigsysteem staat nog steeds aan. Beneden schiet hij in zijn jas en grijpt zijn rugtas. Iets te eten en drinken pak ik wel uit de automaat! Doei!, roept hij naar boven en loopt naar buiten. 4 Bah, het regent. Martijn rent naar de schuur. Vandaag moet het lukken als ik snel doorfiets. Als hij de lamp aandoet in de schuur, ziet hij zijn fiets helemaal achter de grasmaaier staan. Die hebben zijn vader en hij gisteren nagekeken, want er zat iets los in de motor. Martijn loopt terug naar binnen. Hij ziet zijn vader in de keuken net de kruimels opzuigen. Hem hoeft hij het niet te vragen, die gaat zo naar zijn werk met de bus. Mam, roept hij en loopt naar boven. Zijn moeder is net klaar met haar haar föhnen. Mam, wil jij me even met de auto naar school brengen, alsjeblieft? Waarom?, vraagt zijn moeder. Nou, het regent zo en het is al heel laat., zegt Martijn met een smekend gezicht. Zijn moeder zucht : Vooruit dan maar. 5 Martijn merkt dat het snel gaat, zelfs de verkeerslichten staan allemaal op groen. Als ze bij school aankomen is er niemand te zien. Zijn we zo vroeg?, vraagt moeder. Geeft niks, mam. Bedankt hoor en tot vanmiddag. Martijn springt uit de auto en rent het schoolplein over. De deur staat open en de verlichting brandt volop in school. Met zijn jas nog aan loopt Martijn het warme klaslokaal binnen. Yes! Vandaag is het gelukt! Hij weet precies wat hij moet doen, hij heeft al zo vaak staan kijken. Hij houdt zijn adem in. Nog even wachten. Het juiste wachtwoord invoeren en dan... Ja, daar is het al. Vandaag is het DE DAG van Martijn. Hij is als eerste op school en hij mag dus op de computer spelen. Handleiding energieprogramma pag. 9 Het Groene Wiel

10 SPIT-BLAD 1.1 DENK AAN ENERGIE Naam:: 1 ENERGIEGEBRUIK Inleiding: Energie gebruik je voor verschillende dingen: om iets te verwarmen, om iets te verlichten, te vervoeren enz. Hieronder vind je een lijst van apparaten uit het verhaal 'een nieuwe dag'. Kruis voor elk apparaat aan waar de energie die je er in stopt voor gebruikt wordt. Let op: soms kun je meerdere kruisjes zetten! Apparaat Wat wordt er gemaakt Beweging Warm Wekkerradio O O Koffiezet-apparaat + 6 Radio O O Lamp O O Droger 6 6 Wasmachine 6 6 Douche O 6 Afzuigsysteem 6 O Naaimachine 6 O Strijkbout O 6 Verwarming (kachels/c.v.) O 6 Gasfornuis O 6 Klok 6 O Koelkast O 6 Magnetron O 6 Elektrische tandenborstel 6 O Automaat 6 O Elektrische grasmaaier 6 O Motor 6 O Föhn O 6 Stofzuiger 6 O Auto 6 O Verkeerslichten O O Computer 6 O Veel apparaten produceren warmte en geluid als bijprodukten dit sta Handleiding energieprogramma pag. 10 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

11 Handleiding energieprogramma pag. 11 Het Groene Wiel

12 IN ROOK OPGAAN.. 2 Doel 4 Leerlingen kunnen uitleggen welke problemen er ontstaan door ons energiegebruik. 4 Leerlingen kunnen elkaar duidelijk maken hoe verantwoordelijk ze zich voelen voor deze problemen en welke (persoonlijke) afwegingen daarbij een rol spelen. Materialen 4 Posters/ folders over zuinig zijn met energie. 4 Pen/potlood/gum, schaar en lijm. 4 Werkblad 2.1: Snoepbomen. 4 Knipblad: Help, er komt rook uit het stopcontact! 4 Werkblad 2.2: Help, er komt rook uit het stopcontact! Eventueel 4 Spitblad 2.1: Fossiele brandstoffen 4 Spitblad 2.2: Elektriciteitscentrale 4 Spitblad 2.3: Broeikaseffect. 4 Leefwereld deel 7, les 16 (leerlingenboek p. 61) Voorbereiding 4 Lees de inleiding en de opdrachten door. 4 Hang de poster(s) op met de oproep om zuiniger met energie te zijn. 4 Kopieer de werkbladen 2.1a/b; 2.2 a/b; knipblad 2.2; evt. spitbladen 2.1; Controleer of er voldoende scharen en lijm beschikbaar zijn. 4 Doe de opdracht 2.1 zèlf eens. Lesopbouw 4 Inleiding over doel en opzet les. 4 Opdracht 2.1 Snoepbomen 4 Opdracht 2.2 Help, er komt rook uit het stopcontact!. 4 Evt. uitleg extra opdrachten (spitbladen) aan sommige leerlingen die dieper op het onderwerp in willen gaan. 4 Afsluiting. INLEIDING Posters of folders In les 1 hebben we gemerkt hoe belangrijk en gemakkelijk energie is. Toch zijn er spotjes op de televisie en posters waarin we worden opgeroepen om zuinig te zijn met energie. Waarom doet men dat? (inventariseer reacties) Dat gaan we in deze les uitzoeken. OPDRACHT 2.1: SNOEPBOMEN. individueel - tweetallen - groepjes - klas, 25 minuten, werkblad 2.1A+B, pen/potlood Beschrijving In deze opdracht gaat het om de vraag in hoeverre men zich verantwoordelijk voelt voor anderen. Doen we iets met het feit dat de brandstoffen die we gebruiken (voor elektriciteit, auto, verwarming e.d.), op een gegeven moment òp zijn, zodat de mensen/kinderen die ná ons leven er geen gebruik meer van kunnen maken? Het verhaal van de snoepbomen is gemaakt om het probleem uitputting te verduidelijken. In de opdracht worden leerlingen uitgenodigd om hun waarden te uiten en die met elkaar te vergelijken. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Het is heel aantrekkelijk om je maar snel bij de mening van een ander aan te sluiten en er verder niet zèlf over na te denken. Daarom is het belangrijk om de leerlingen eerst echt individueel te laten werken, daarna in tweetallen met de uitdrukkelijke opdracht te kijken naar de overeenkomsten èn naar de verschillen in opvattingen en tenslotte in een groepje ieders mening te inventariseren. Maak duidelijk dat ieders opvattingen belangrijk zijn om aan te horen en dat het bij deze opdracht niet gaat om goed of fout, maar om elkaars gevoelens, ideeën en denkbeelden te leren kennen. Handleiding energieprogramma pag. 12 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

13 2 IN ROOK OPGAAN Instructie (1) Bekijk het stripverhaal op het werkblad en doe de opdrachten a,b,c en d. Instructie (2) Doe nu in een groepje (4 of 5 leerlingen) het tweede blad (2.1B) van de opdracht. Daarin staan mogelijke antwoorden op de laatste vraag bij de strip. Lees ze één voor één. Schrijf achter elke reactie of iedereen in het groepje het eens is met dat antwoord, òf mee oneens òf dat de meningen verschillen. Nabespreken opdracht Vraag over welke antwoorden van het tweede blad verschillend wordt gedacht. Kies er daarvan één of twee uit. Bespreek waarom er verschillend over wordt gedacht. Probeer verschillen helder te maken in termen als: verantwoordelijkheid (voor je eigen gedrag), ik en de anderen (het maakt niet uit wat ik doe, de anderen gaan gewoon door, dus ik ook), rechtvaardigheid (hebben andere mensen -elders en later- net zoveel recht op energie uit de aarde en een leefbaar milieu), (on)zekerheid (wat doe je als je niet zeker weet of iets later problemen zal geven), Wat heeft dit met energie te maken? Probeer de leerlingen het verband te laten leggen tussen ons energiegebruik en het stripverhaal. Welk plaatje zijn wij? Kunnen ze ook iets vertellen over het tweede plaatje? (ontdekken van turf en later steenkool, olie en gas als brandstof). En over het eerste? (vorming van de fossiele brandstoffen, miljoenen jaren geleden) En over het laatste? (wanneer denken ze zal het gas, de olie of de steenkool op zijn? Maakt het wat uit wanneer? Schatting 1996: gas over 60 jaar, olie over 42 jaar en steenkool over 224 jaar, bron: NOVEM energiegids 1998) Er wordt door de natuur ook weer bijgemaakt. Maar de natuur doet er 5000 jaar over om de energie te maken die wij op de wereld nu in één dag gebruiken! OPDRACHT 2.2: HELP, ER KOMT ROOK Handleiding energieprogramma pag. 13 Het Groene Wiel

14 IN ROOK OPGAAN 2 UIT HET STOPCONTACT! individueel, 30 minuten, knipblad, werkblad 2.2A+B, lijm, scharen, potlood, gum Beschrijving In het eerste deel van deze opdracht zoeken de leerlingen uit hoe we aan elektriciteit komen. In het tweede en derde deel bekijken ze waar ons energiegebruik luchtvervuiling veroorzaakt. Instructie (1) Op het knipblad staan plaatjes over het maken en transporteren van elektriciteit. Knip de plaatjes uit, leg ze op de goede volgorde op werkblad 2.2A. Als de reeks klopt, plak je ze vast. Uitvoering Let op dat de leerlingen niet direct gaan plakken. Controleer de reeksen voordat ze vastgeplakt worden, of laat de leerlingen elkaars reeksen eerst controleren. Nabespreken Laat uw leerlingen de weg van brandstofwinning tot het stopcontact in huis met hun eigen woorden vertellen. Bespreek eventueel de wat moeilijke begrippen zoals elektriciteitscentrale, turbine, hoogspanningskabels, transformator (zie ook woordenlijst) Instructie (2) Elektriciteitsgebruik lijkt erg schoon. Als je een televisie aanzet begint er -als het goed isniets te roken! Toch wordt de lucht vervuild als we elektriciteit gebruiken. Bedenk waar en waardoor die lucht vervuild wordt. Teken in werkblad 2.2A een rookpluim op die plaats (in de plaatjes die net zijn opgeplakt). Uitvoering Leerlingen zoeken uit waar de rookpluim ontstaat en tekenen deze. Nabespreken Waar en waardoor ontstaat er luchtvervuiling als we elektriciteit gebruiken? (Bij de elektriciteitscentrale door verbranding van kolen, olie of gas) Handleiding energieprogramma pag. 14 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

15 2 IN ROOK OPGAAN Instructie (3) Naast elektriciteit gebruiken mensen nog andere energie waardoor de lucht vervuild wordt. Welke? (...) Op werkblad 2.2B staan tekeningen over winning, transport en gebruik van gas en benzine. Teken in deze reeksen een rookpluim op de plaats waar de meeste luchtvervuiling ontstaat. Uitvoering Leerlingen tekenen de rookpluimen. Nabespreken Waar zijn de rookpluimen getekend? Gas wordt in de tekening het meest verbrand voor verwarming en minder voor koken. Benzine wordt op de tekening het meest verbrand in automotoren. Er ontstaat ook wel vervuiling bij winning en transport. AFSLUITING Kunnen de leerlingen nu twee negatieve gevolgen noemen van ons energieverbuik? (Luchtvervuiling en uitputting) EXTRA OPDRACHTEN Spitblad 2.1 gaat nader in op het gebruik van fossiele brandstoffen en de uitputting ervan. Eventueel kan dit in plaats van opdracht 2.1 (snoepbomen) gebruikt worden. Met spitblad 2.2 kunnen leerlingen kennis maken met de werking van een elektriciteitscentrale. Spitblad 2.3 geeft informatie en laat de leerlingen nadenken over het broeikaseffect. Dit kan in plaats van opdracht 2.2 (Help, er komt rook uit het stopcontact!) gebruikt worden. Handleiding energieprogramma pag. 15 Het Groene Wiel

16 IN ROOK OPGAAN 2 SPITBLADEN Handleiding energieprogramma pag. 16 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

17 Handleiding energieprogramma pag. 17 Het Groene Wiel

18 3 3 MINDER ROOK Doel 4 Leerlingen kunnen uitleggen wat de voordelen en nadelen zijn van het gebruik van zonne-energie en windenergie. 4 Ze kunnen ook vertellen waarom we zuinig moeten zijn met energie. Materialen 4 Folders / posters schone energie 4 Werkblad 3.1: Schone energie 4 Werkblad 3.2: Watt is zuinig? Eventueel 4 Spitblad 3.1: Schone energie 4 Spitblad 3.2: Duurzaam energiegebruik 4 Spitblad 3.3: Isolatie Voorbereiding 4 Hang de poster(s) op. 4 Kopieer de benodigde werkbladen. Lesopbouw 4 Inleiding over doel en opzet les 4 Opdracht 3.1: Schone energie 4 Opdracht 3.2: Watt is zuinig? 4 Afsluiten en informatie over les 4. INLEIDING In de vorige les hebben we geleerd dat ons energiegebruik twee problemen veroorzaakt: de lucht wordt steeds vuiler en de brandstof raakt op. In deze les gaan we onderzoeken wat daaraan gedaan kan worden. OPDRACHT 3.1 SCHONE ENERGIE tweetallen, 20 minuten, werkblad 3.1, (kleur)potloden. Beschrijving In deze opdracht ontdekken de leerlingen de vóór- en nadelen van andere vormen van energie-opwekking. Instructie Midden op het werkblad staan twee tekeningen van apparaten die op zonneenergie werken en één van een windmolen. Links staan een aantal voordelen van deze manieren om energie te krijgen. Rechts staan een aantal nadelen. Kijk welke voor- en nadelen met zonneenergie te maken hebben. Trek een lijn tussen deze zinnen en de zonne-collector. Doe dit ook voor het zonne-paneel. Doe daarna hetzelfde voor de windenergie. Uitvoering Leerlingen kunnen in tweetallen of in groepjes aan deze opdracht werken. Elke leerling maakt wèl zijn/ haar eigen werkblad. Nabespreken Bespreek welke teksten de leerlingen met de plaatjes verbonden hebben en waarom. Kunnen ze onder woorden brengen waarom het belangrijk is om schone energie te gebruiken en wat de moeilijkheden daarbij zijn? Handleiding energieprogramma pag. 18 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

19 3 MINDER ROOK Overgang naar tweede opdracht Met zon en wind kunnen we elektriciteit maken zonder dat de lucht vervuilt of de brandstof opraakt. Waarom zijn er dan tòch spotjes op de televisie en radio die ons oproepen om minder energie te gebruiken? Informatie De redenen zijn te vinden op het werkblad. De zon schijnt niet altijd en de mensen willen niet overal windmolens in het landschap omdat ze dat lelijk vinden of omdat het lawaai maakt. Ook is het duur om de windmolens en zonnepanelen te maken die de elektriciteit of warmte opwekken. Hierdoor is de schone energie duurder dan de energie die wèl vervuilt. De meeste mensen kiezen voor de goedkoopste energie. Nabespreking Vergelijk het energiegebruik van de leerlingen in de klas. Wie verbruikt het meest, wie het minst? Welke apparaten gebruiken het meeste stroom? Welke keuze maken de leerlingen als ze minder stroom zouden willen gebruiken? OPDRACHT 3.2 WATT IS ZUINIG? individueel, 20 minuten, werkblad 3.2A+B Beschrijving Om te weten of een apparaat véél of weinig energie verbruikt, moeten de leerlingen leren rekenen met de eenheden Watt en (kilo)wattuur (opdracht a). In opdracht b zoeken de leerlingen uit hoeveel energie ze zèlf gebruiken. In opdracht c wordt uitgelegd dat de afvalstoffen die door hun energiegebruik in de lucht komen en weer worden uitgehaald door bomen. We moeten echter alle bomen die er zijn met z'n allen delen. Voor elke leerlingen zijn er 5, die met elkaar de afvalstoffen van 500Wh kunnen opnemen. Instructie De instructie staat op het werkblad. Uitvoering Opdracht a kan op het bord voorgedaan worden om de manier van rekenen uit te leggen. Leg extra uit waar nodig. (zie ook informatie) Handleiding energieprogramma pag. 19 Het Groene Wiel

20 MINDER ROOK 3 INFORMATIE Watt (energie per seconde) is vergelijkbaar met de maat voor snelheid (km per uur) Wattuur is vergelijkbaar met de afgelegde afstand. Waar op elektrische apparaten Watt staat, wordt Wattuur (Wh) bedoeld. Een lamp van 60 Watt heeft na één uur 60 Wattuur energie gebruikt. Op de elektriciteitsmeter wordt kilowattuur (kwh) aangegeven. Dit is 1000 Wattuur. De 'h' staat voor 'hour' (engels voor 'uur') Hoe meer Wh, des te meer energie er per uur wordt gebruikt. AFSLUITEN EN INFORMATIE OVER LES 4 In deze les hebben jullie geleerd dat het mogelijk is om energie te maken zonder steenkool, olie of gas te verbranden: met windmolens, zonnecollectoren en zonnepanelen. Zo vervuil je de lucht niet en raken benzine, gas, olie e.d. minder snel op. Als we ook nog zuiniger zijn met energie, door het alleen te gebruiken als we het ècht nodig hebben, kunnen we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst schone lucht en brandstof hebben. In de volgende les gaan we dat in het echt uitproberen. Daarvoor gaan we naar het Centrum voor Natuur en Milieu-educatie Omdat we o.a. gaan koken, bakken, wassen en afwassen moeten jullie kleren aantrekken die vuil mogen worden. Geef ook informatie over transport (b.v. fietsen mee) EXTRA OPDRACHTEN Spitblad 3.1 is een verdieping van het onderwerp schone energie (werkblad 3.1). Spitblad 3.2 gaat over duurzaam energiegebruik en bouwt voort op de informatie van spitblad 2.2 en werkblad 3.2. Spitblad 3.3 behandelt het onderwerp isolatie. Handleiding energieprogramma pag. 20 Het Groene Wiel versie 1 februari 1999

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen

LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen LUCHTVERONTREINIGING Vier lessen voor de doelgroep van 9- tot 11-jarigen Cleaner AIR Better properelucht.be Het educatief pakket Luchtverontreiniging werd ontwikkeld voor het Basisonderwijs in Vlaanderen

Nadere informatie

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk

Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling. De beer die geen beer was. Auteur lesbrief: F. van Dijk Lesbrief naar aanleiding van het boek en de theatervoorstelling De beer die geen beer was Auteur lesbrief: F. van Dijk Inhoud Voorwoord...3 Taalactiviteiten...4 1. De oriëntatie...4 2. Het voorlezen...4

Nadere informatie

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl

Ik word ouder. Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking. www.kennispleingehandicaptensector.nl Ik word ouder Cursus over ouder worden voor mensen met een beperking www.kennispleingehandicaptensector.nl Voorwoord Mensen met een beperking worden steeds ouder. Dat heeft gevolgen voor alle leefgebieden.

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam)

Al Doende Leren. Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO. Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) Al Doende Leren Werken aan mediawijsheid en taalvaardigheid bij NT2-leerlingen in het VMBO Marijn Tanis (Vrije Universiteit Amsterdam) i.s.m. Els Kuiper (Vrije Universiteit Amsterdam) Kees Broekhof (Sardes)

Nadere informatie

Training. Communicatie & Presentatie

Training. Communicatie & Presentatie Training Communicatie & Presentatie FORUM 28-3-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel I Communicatie 4 Doelen 5 Deelnemers 5 Werkvormen 5 Programma 6 Voorstellen & introductie 6 Inleiding 7 Theorie 7 Opdracht

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties

Hand in hand. Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw relaties Hand in hand Methode over diversiteit in relaties met speciale aandacht voor man/man en vrouw/vrouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN

BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN Universiteit Twente Faculteit Gedragswetenschappen Instituut ELAN Lerarenopleiding Handleiding BIJ HET ONDERDEEL PRESENTATIEVAARDIGHEDEN augustus 2011 Inhoudsopgave: 0. Algemene zaken... 3 Doel... 3 Organisatie...

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen

EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL. Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 EDUCATIE- EN ACHTERGROND- MATERIAAL Contactorganisatie: ROC Nijmegen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie...2 2. Handleidingen...5 3. Serious gaming en lesbrieven...13 4. Algemene informatie over energie...26

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs?

Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Hoe als school om te gaan met de nasleep van de aanslag in Parijs? Suggesties en lesbrieven voor leerkrachten in (vreedzame) basisscholen De aanslag op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie

Nadere informatie

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8

Goed. gedaan INFORMATIEBROCHURE. Met proeflessen! Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Goed gedaan INFORMATIEBROCHURE Sociaal-emotionele ontwikkeling Groep 1 tot en met 8 Met proeflessen! lnhoud De methode Waarom Goed gedaan! 2 lnhoud en didactiek Schoolbreed en stap-voor-stap 3 Structuur

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg.

De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. CSG-COMENIUS Leeuwarden Profiel Natuur en Gezondheid VAK BIOLOGIE De duurzame school CSG- Comenius Mariënburg. Narmin Marroufi en Nilofar Karimi Schooljaar 2012-2013 Begeleider F.Sibers 1 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

LESSENSERIE ERFELIJKHEID EN DNA GROEP 7/8

LESSENSERIE ERFELIJKHEID EN DNA GROEP 7/8 LESSENSERIE ERFELIJKHEID EN DNA GROEP 7/8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 De lessenserie in het kort 3 Doelstellingen 3 Benodigdheden 3 Trefwoorden en kernbegrippen 4 Overzicht lesinhouden 4 Aandachtspunten

Nadere informatie

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV)

Te huur G A S T. handleiding voor de leerkracht. Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) Te huur G A S T Geïntegreerd werken aan algemene en sociale vakken (GASV - PAV - ASPV) handleiding voor de leerkracht Te downloaden via http://www.cteno.be/gast INLEIDENDE ACTIVITEIT WOONWANDELEN Neem

Nadere informatie

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL

Opdrachten. Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Opdrachten Bij het maken van een sectorwerkstuk 10 e klas VMBO-TL Geert Grote College Klas 10 VMBO-tl 2011-2012 NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdracht 1: Het kiezen van een onderwerp 4 Opdracht

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Kraam. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 OPLEIDING tot Verzorgende-IG Kraam Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak C Gevorderd KD 2012 Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2011-2012 Fase: gevorderd Naam student:. Albeda

Nadere informatie

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...

Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen... Archief studentenvraagbaak...2 Afstuderen...2 Afstuderen en vage klachten...2 Assertiviteit...3 Assertiviteit...3 Concentratieproblemen...4 Afleidende gedachten...4 Concentratiestoornissen...5 Depressieve

Nadere informatie

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket

Music for Life 2010. Laat een weeskind niet alleen. Educatief pakket Music for Life 2010 Laat een weeskind niet alleen Educatief pakket Beste leerkracht, Van 18 tot 24 december staat het Glazen Huis van Studio Brussel voor de eerste keer in Antwerpen. Tijdens deze jaarlijkse

Nadere informatie

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske

Waterrecreatie Vereniging Het Twiske Voorwoord Met veel inspiratie maar vooral ook transpiratie is het gelukt. Het handboek voor instructeurs is geboren en zie daar het resultaat: een eerste versie van de handleiding die bewijst dat zeilles

Nadere informatie

Kennis Maken met Onderzoek

Kennis Maken met Onderzoek Kennis Maken met Onderzoek NLT-module voor 4/5 vwo Versie 1.0 Colofon De module Kennis Maken met Onderzoek is bedoeld als voorbereiding op het profielwerkstuk. Deze module kan ook gebruikt worden voor

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw

Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Gastlessen hiv en aids Middenbouw Bovenbouw Inhoud Voorwoord 3 1. Inleiding 6 2. Kern van de les: gevolgen van hiv en aids voor kinderen 8 3. Keuzeonderwerpen en bijbehorende verwerkingsopdrachten 10 A

Nadere informatie