Harmelen, 12 november Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:"

Transcriptie

1 Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening:

2 0. Inhoud 0. Inhoud Inleiding Over dit document Betrokkenen CO2-Footrpint Cross reference Beschrijving van de organisatie Verantwoordelijke Rapport periode Afbakening Organisatorische grens (organizational boundary) Scopes Verdeling scope 1 en scope Footprint calculator Brandstofverbruik Overhead Projecten Ontnemen van GHG Overige indirecte emissie Methode Verandering in de methode Bepaling conversiefactoren Gebruikte conversiefactoren Biomassa Onzekerheden Reductiedoelstellingen Beleidsverklaring van de directie Tijdspad Basisjaar Hercalculatie Documentatie Energie audit verslag Over het energie audit verslag Korte termijn (binnen 3jaar): Middellange termijn (3 tot 5 jaar) Lange termijn ( > 5 jaar) Reductiemaatregelen voor projecten Bijlage Verwerking energie Bijlage bandenspanning Bijlage bandenmerk

3 1. Inleiding 1.1 Over dit document Prorail heeft enkele jaren geleden de CO2-prestatieladder ontwikkeld en deze in 2009 toegevoegd aan haar lijst met gunningcriteria. De CO2-prestatieladder heeft als doeleinde dat de inschrijvende organisatie goed inzicht heeft in haar CO2-verbruik, en daarnaast stimuleert het de organisatie om dit verbruik te reduceren. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten. Inmiddels hebben diverse opdrachtgevers de CO2-prestatieladder toegevoegd aan hun lijst met gunningcriteria. Om met de trend binnen de bouwsector mee te gaan heeft de directie van Van Vliet besloten om haar eigen CO2-prestatieladder op te stellen. Door middel van deze ladder wil Van Vliet zich duurzaam ontwikkelen om ook in de toekomst aan de juiste criteria van opdrachtgevers te voldoen. De CO2-prestatieladder van Van Vliet is als volgt opgebouwd. In eerste instantie is een Footprint opgeteld conform ID 3A van het handboek CO2-prestatieladder van 4 april Om het geheel af te maken zijn aan deze Footprint nog ID 3B (het energiemanagement actieplan), ID 3C (het communicatieplan) en ID 3D (het keteninitiatief) toegevoegd, allen conform handboek CO2-prestatieladder van 4 april Voor u ligt ID 3A van de CO2-prestatieladder. Het document heeft de volgende indeling: In hoofdstuk 1 wordt het ID ingeleid. In hoofdstuk 2 wordt de CO2 Footprint beschreven. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de reductiedoelstellingen beschreven. Als laatste geeft hoofdstuk 4 aan hoe de reductiedoelstelling behaald moeten worden door het reductieplan toe te lichten. 1.2 Betrokkenen Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken: Bob Koole Erik Polder Michael Kars Sven Hiskemuller van der Zijden 3

4 2. CO2-Footrpint 2.1 Cross reference Statement in according with ISO Om inzicht te krijgen in het verbruik van energie heeft Van Vliet een emissie inventaris opgesteld. Conform het handboek CO2 prestatieladder van 4 april 2014 dient deze emissie inventaris te voldoen aan de eisen van ISO en het greenhouse gas (GHG) protocol, conform paragraaf 7 van ISO Om zeker te weten dat aan deze eisen wordt voldaan heeft Van Vliet een Cross reference opgesteld met daarin alle eisen van ISO Zie het onderstaande overzicht: ISO : 7.3 GHG Beschrijving: Van toepassing: protocol: A Beschrijving van de Ja organisatie B Verantwoordelijke Ja C Rapport periode Ja 4.1 D Organisational boundaries Ja 4.2 Operational boundaries Ja E, G Directe emissie en Ja ontnemingen van GHG I Indirecte emissie Ja Overige indirecte emissie Nee H Footprint Ja L Methode Ja M Veranderingen in de Nee methode Bepaling Ja conversiefactoren N Gebruikte Ja conversiefactoren 5.1 F Biomassa s Nee Reductiedoelstellingen Ja 5.3 J Basisjaar Ja K Hercalculatie Ja 5.4 O Onzekerheden Ja 6.1 GHG management Ja 6.2 Documentatie Ja 7.2 GHG management Ja P Statement according with ISO Ja 4

5 2.2 Beschrijving van de organisatie Van Vliet is al sinds de jaren dertig actief met het inrichten en beheren van de buitenruimte. In de loop der jaren is de organisatie flink uitgebreid waardoor er nu circa zestig medewerkers actief zijn. Van Vliet verzorgd onder andere grondwerk, riolering, straatwerk, beplanting, beregening, tuinontwerpen, tuinonderhoud, vijvers, verlichting en constructies van hout, metaal of beton. De werkzaamheden van Van Vliet strekken zich uit over een groot gebied. Van het ontwerp en de aanleg van een particuliere tuin tot de technische voorbereiding en aanleg van kantoortuinen en parken en de realisatie van groenvoorzieningen in complete woonwijken en stadsparken. Ook de aanleg van dakbegroeningssystemen, veilige speelplaatsen en het realiseren van maatwerk skatebanen behoren tot de kernactiviteiten van Van Vliet. Bij de realisatie van de verschillende (deel)projecten levert Van Vliet maatwerk op hoog niveau. 2.3 Verantwoordelijke De verantwoordelijkheid ten bate van de CO2 prestatieladder ligt bij directie in de persoon van Bob Koole in samenwerking met het energiemanagement onder leiding van Michael Kars. 2.4 Rapport periode Jaarlijks zal bij Van Vliet de rapportage van de emissies plaatsvinden, en er zal ook gekeken worden naar de vooruitgang betreft de doelstellingen. Zie het energiemanagement actieplan(id 3B). 2.5 Afbakening Organisatorische grens (organizational boundary) De organisatorische grens wordt bij Van Vliet getrokken bij alleen Van Vliet, de organisatie heeft geen zuster- of dochterondernemingen die conform een A/C analyse moeten worden opgenomen binnen de organisatorische grens Scopes Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie scopes gebaseerd op de beheersbaarheid door de organisatie. Daarbij zijn twee categorieën te onderscheiden: directe emissies en indirecte emissies. Scope 1: omvat de directe emissies en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen, het zakelijk vervoer in voertuigen 5

6 die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties. Scope 2: omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stoom of warmte; Scope 3: omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen van derden en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. Aangezien Van Vliet voor niveau 3 op de CO2 prestatieladder is de organisatie verplicht om een inventarisatie van de emissies uit te voeren voor scope 1 en 2. Figuur 1 geeft een overzicht van de indeling van scope 1, 2 en 3. Figuur Verdeling scope 1 en scope 2 De emissie van CO2 verdeeld over scope 1 en scope 2 ziet er als volgt uit: Scope 1 Scope 2 Totaal 444,9 ton 7,3 ton 452,2 ton Van Vliet B.V. is een kleine organisatie omdat de gezamenlijke uitstoot van scope 1 en scope 2 kleiner is dan 500 ton. De verdeling van Scope 1 en 2 wordt hieronder toegelicht door middel van de figuren 2, 3 en 4. 6

7 Verdeling tussen scope 1 en scope 2 1,62% SCOPE 1 SCOPE 2 98,38% Figuur Footprint calculator Op de volgende pagina is de Footprint calculator van Van Vliet toegevoegd (figuur 3). Hieruit is op te maken hoe het verbruik van energie toe te schrijven is aan verschillende onderdelen binnen de organisatie. De verschillende onderdelen bestaan uit: Kantoren; Productielocaties; Wagenpark. Doeleinde van deze verdeling is het in kaart brengen van het aandeel per bedrijfsonderdeel. Op deze wijze kan Van Vliet een gedetailleerd reductie beleid opstellen. Daarnaast is het verbruik uitgesplitst in een overzicht van scope 1, 2 en 3. Dit heeft als resultaat dat er per bedrijfsonderdeel bekeken kan worden voor welke uitstoot (direct of indirect) het verantwoordelijk is. Bij Van Vliet heeft nog geen projecten aangenomen waarop CO2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. Conform het handboek van SKAO voldoet op dit moment een uitsplitsing van overhead (kantoren en wagenpark) en de projectenportefeuille. 7

8 Figuur 3 8

9 2.8 Brandstofverbruik De grootste CO2 emissie van Van Vliet is toe te schrijven aan het verbruik van brandstof. Om duidelijk inzicht te krijgen in het verbruik van brandstof is het brandstofverbruik uitgesplitst in 2 verschillende onderdelen. Het eerste onderdeel is het zogenaamde overhead verbruik daarnaast is het onderdeel projecten toegevoegd Overhead Overhead staat voor de bedrijfsvoering die niet direct verantwoordelijk is voor productie. Hierin is het vervoer van personen binnen Van Vliet een groot onderdeel. Van Vliet heeft voor dit onderdeel gekozen omdat dit een post is waar efficiënter mee om kan worden gegaan Projecten Als tweede post heeft Van Vliet gekozen voor een overzicht van het verbruik van brandstof door het overige materieel. Het erg lastig om het verbruik van deze brandstof te reduceren vanwege het feit dat ze werk gerelateerd zijn. Als er minder gebruik gemaakt wordt van dit materieel zal de stroom van liquide middelen ook afnemen, met het gevolg dat de omzetcijfers zullen dalen. Hierdoor is het reduceren van brandstofgebruik binnen dit bedrijfsonderdeel op de korte termijn (binnen drie jaar) onhaalbaar. Er zijn wel reductiemaatregelen opgesteld voor de projecten welke terug te vinden zijn in hoofdstuk 3.5. Een overzicht van de verdeling tussen bovengenoemde onderdelen staat in figuur 4. 36,00 368,42 Projecten Overhead Figuur 4 9

10 2.9 Ontnemen van GHG Van ontneming van GHG was in 2013 geen sprake Overige indirecte emissie Zoals eerder aangegeven valt de overige indirecte emissie onder scope 3. Deze scope dient niet meegnomen te worden in de CO2 ladder conform het handboek Methode De berekeningen zijn uitgevoerd conform het handboek CO2 prestatieladder van 4 april Verandering in de methode Er heeft zich geen verandering in de methode voorgedaan, wanneer dit wel gebeurt, zal daar direct melding van worden gemaakt bij de betrokken stakeholders. Daarnaast zal het opgenomen worden in het onderdeel verandering in de methode Bepaling conversiefactoren Alle gebruikte conversiefactoren komen uit het handboek CO2 prestatieladder van 4 juli Uitzondering op deze regel zijn adblue en 2takt. Hieronder staat beschreven op welke wijze deze conversiefactoren zijn berekend: 2takt Adblue 2-takt olie bestaat voor 98% uit nafta. De conversiefactor van nafta is 3850 gram CO2 per kilo nafta. Nafta heeft een dichtheid van 0,7 kg/l. Per liter tweetakt wordt de conversiefactor 3850 x 0.7 = 2695 g CO2 per liter. Check HO op ureum kg/l (1.335 is dichtheid puur rho 1,09 ureum) volume 3000 liter 3270 kg/l %-ureum opl. 32,5 % 1062,75 kg ureum 17,7125 mol ureum en mol CO2 779,35 kg CO2 238 g CO2/l 10

11 Gebruikte conversiefactoren Conversiefactor Emissiefactor Eenheid Grijze elektriciteit 455 Gram CO2 per kwh Aardgas 1825 Gram CO2 per M³ Euro Gram CO2 per liter Gasolie 3135 Gram CO2 per liter Diesel 3135 Gram CO2 per liter LPG 1860 Gram CO2 per liter 2-takt 2695 Gram CO2 per liter Ad-blue 238 Gram CO2 per liter Propaan 1530 Gram CO2 per liter 2.14 Biomassa Van Vliet doet niets met biomassa en de verachting is dat dit in de nabije toekomst ook niet gaat gebeuren Onzekerheden De gegevens uit de Footprint zijn gebaseerd op gegevens uit de facturen van leveranciers van energie. Aan de hand van deze facturen is voor heel 2013 het verbruik van de verschillende energiesoorten berekend. Voor een nadere toelichting van het verbruik van energie is op het bedrijfsbureau van Van Vliet een map opgesteld met alle relevante facturen en documenten. De privé gereden kilometers door het personeel met een auto die ter beschikking is gesteld door van Vliet worden meegenomen in de footprint. De scope maakt hier onderscheid in echter de facturen niet. 11

12 3. Reductiedoelstellingen 3.1 Beleidsverklaring van de directie Van Vliet is zich ervan bewust dat de reductie van de CO2 uitstoot een positief effect heeft op het milieu. Echter is het reduceren van CO2 uitstoot een moeilijk proces, en zullen de resultaten niet direct aantoonbaar zijn. Vanwege deze moeilijkheidsgraad heeft Van Vliet gekozen voor een doelstelling die binnen vijf jaar bereikt dient te worden. Vanaf het moment dat de CO2 prestatieladder gecertificeerd wordt zal deze termijn in werking treden. De doelstelling die Van Vliet heeft voor deze periode ziet er als volgt uit: Scope 1 reductie: Besparing op de uitstoot: 15% op brandstof voor verwarming 6,0 ton 11% op voertuigbrandstof van eigen 40,28 ton wagenpark Scope 2 reductie: Besparing op de uitstoot: 96% op elektriciteit 7,04 ton Project reductie Besparing op de uitstoot: 2% op het totaal verbruik 0,72 ton Totaal: Besparing op de uitstoot: 54,1 Over 5 jaar is de CO2-uitstoot gereduceerd met 54, ton, ofwel 12.1% Per jaar is dat 2,42%. 3.2 Tijdspad Certificering Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 jaar 4 jaar 5 2,42 % 4,84 % 7,26 % 9,68 % 12,1 % 3.3 Basisjaar Omdat dit de eerste keer is dat Van Vliet haar CO2 emissie in kaart brengt zal het eerste inventarisatiejaar (2013) ook dienen als basisjaar. 12

13 3.4 Hercalculatie De hercalculatie wordt berekend door middel van de volgende methode: Bereken de hoeveelheid uitgestoten CO2 in kg in het referentiejaar Bereken de omzet in het referentiejaar Bereken de uitgestoten CO2 in uitstoot(kg)/omzet( ) (kilogram per euro omzet) Herzie bovenstaande berekeningen voor het jaar van controle en nacalculatie Bereken de toe/afname van CO2 uitstoot per euro in vergelijking met het referentiejaar Bereken de procentuele toe/afname van de hoeveelheid uitgestoten CO2 in uitstoot(kg)/euro omzet( ) Voor 2013 heeft dit de volgende uitkomst: Documentatie De documentatie wordt verricht op het bedrijfsbureau op Van Vliet, er wordt een map bijgehouden met alle relevante documenten. Als er informatie nodig is voor de CO2 prestatieladder zal deze map geraadpleegd worden. 13

14 4. Energie audit verslag 4.1 Over het energie audit verslag Van Vliet ziet het reduceren van haar CO2 uitstoot als een verplichting ten aanzien van het milieu. Daarnaast voelt f een maatschappelijke verantwoording om haar verbruik van energie te reduceren. Om de reductie van CO2 te kunnen realiseren heeft Van Vliet een aantal CO2 reducerende maatregelen opgesteld. Voor zowel de korte, de middellange en de lange termijn zijn er maatregelen opgesteld die een duurzaam resultaat moeten waarborgen. 4.2 Korte termijn (binnen 3jaar): Van Vliet maakt nog steeds gebruik van grijze stroom. Een snelle en effectieve manier om de CO2 uitstoot te reduceren is om over te stappen op groene stroom. Dit moet een besparing van 34% (uitgaande van overige groene stroom, dus anders dan elektriciteit uit windkracht, waterkracht, Zonne-energie of elektriciteit uit biomassa) deze besparing kan oplopen tot 96% bij afname van elektriciteit uit windenergie of waterenergie.* De buiten en binnen verlichting aanpassen zodat deze minder verbruiken. Dit kan gerealiseerd worden door middel van bewegingssensoren. Daarnaast kunnen de lampen zowel binnen als buiten worden vervangen door een energiezuinige variant. Ieder personeelslid twee maal per jaar zijn bandenspanning laten controleren. Een juiste bandenspanning kan een reductie van 20.8 KG CO2 per (personen)auto per jaar opleveren (zie bijlage 2). Op het bedrijfsbureau van Van Vliet wordt er veel gebruik gemaakt van ICT systemen. Deze systemen zijn deels verantwoordelijk, voor het verbruik van elektriciteit. Bij vervanging van deze systemen zal gekeken worden naar het energieverbruik, en dit zal meegenomen worden in de afweging. Daarnaast kan op de korte termijn een vernieuwde programmering ervoor zorgen dat de systemen eerder naar slaapstand overschakelen waardoor ze minder energie verbruiken. Zoveel mogelijk dubbelzijdig printen. Dit bespaart een grote hoeveelheid papier. Dit zal niet direct een merkbaar resultaat hebben op onze uitstoot van CO2, maar het heeft wel degelijk een reducerend effect. Het zo verstandig mogelijk gebruik maken van airco s, hierbij is een goede communicatie zeer belangrijk. Dit kan een meetbare besparing van elektriciteit tot gevolg hebben. Aanschaf zonnepanelen. Chauffeurs hun voertuig niet meer stationair laten draaien tijdens pauzes e.d. Het nieuwe draaien, De machinist heeft een grote invloed op het brandstofverbruik van materieel draaien volgens deze tips bespaart 10% Efficiëntie van het vervoer van personeel naar de productielocatie herzien. Regelmatig naar diverse alternatieve brandstoffen bekijken of deze van belang kunnen zijn voor onze organisatie. Vooralsnog is dit niet het geval. Radiatorfolie aanbrengen. 14

15 4.3 Middellange termijn (3 tot 5 jaar) Het automatisch op stand-by laten springen van radiatoren op werkplekken waar niemand aanwezig is. Voor deze maatregel zal een nieuw systeem aangelegd moeten worden. Een grote investering, echter kan deze maatregel het verbruik van aardgas dusdanig reduceren dat het op den duur ook geld bespaard. Bij vervanging van banden zal er gekeken worden naar de prestaties van de band die betrekking hebben op het verbruik van het voertuig. Dit verbruik is deels afhankelijk van de rolweerstand van de band. Om de kwaliteit van de band te vergelijken is er een Europees bandenlabel ontwikkeld die ertoe zullen leiden dat het voor Van Vliet (en anderen organisaties) makkelijker wordt banden te vergelijken. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren betreft het brandstofverbruik van het wagenpark (zie bijlage 2). Aanschaven elektrische bromfietsen. De uitstoot per kilometer van een bromfiets/scooter is een stuk lager dan de uitstoot van een auto per kilometer. Bovendien is het in de stad makelijker om met de scooter afstand af te leggen dan dat dit is met de auto. De chauffeurs en bestuurders krijgen binnen deze periode de cursus het nieuwe rijden aangeboden. Het nieuwe rijden kan een brandstofbesparing van 10% opleveren. 4.4 Lange termijn ( > 5 jaar) Bij vervanging van materieel zal de CO2 uitstoot een belangrijke factor in de aankoopafweging worden. Daarnaast geld deze maatregel ook voor nieuwe apparatuur en installaties. (in ieder geval één label zuiniger) Machines op fossiele brandstof op den duur vervangen door machines op elektriciteit. Meer gebruik maken van het zuinigere brandstoffen (Flexifuel, V-power, BP ultimate enz.). 4.5 Reductiemaatregelen voor projecten Ieder personeelslid eens in het kwartaal zijn bandenspanning laten controleren. Een juiste bandenspanning kan een reductie van 20.8 KG CO2 per (personen)auto per jaar opleveren. Bij vervanging van banden zal er gekeken worden naar de prestaties van de band die betrekking hebben op het verbruik van het voertuig. Dit verbruik is deels afhankelijk van de rolweerstand van de band. Om de kwaliteit van de band te vergelijken is er een Europees bandenlabel ontwikkeld die ertoe zullen leiden dat het voor Van Vliet (en anderen organisaties) makkelijker wordt banden te vergelijken. Dit kan een aanzienlijke besparing opleveren betreft het brandstofverbruik van het wagenpark. De chauffeurs en bestuurders krijgen binnen deze periode de cursus het nieuwe rijden aangeboden. Het nieuwe rijden kan een brandstofbesparing van 10% opleveren. Bij vervanging van materieel zal de CO2 uitstoot een belangrijke factor in de aankoopafweging worden. Daarnaast geld deze maatregel ook voor nieuwe apparatuur en installaties. (in ieder geval één label zuiniger) Machines op fossiele brandstof op den duur vervangen door machines op elektriciteit. 15

16 Meer gebruik maken van het zuinigere brandstoffen (Flexifuel, V-power, BP ultimate enz.). Efficiëntie van het vervoer van personeel naar de productielocatie herzien. Het nieuwe draaien, De machinist heeft een grote invloed op het brandstofverbruik van materieel draaien volgens deze tips bespaart 10% *Prioriteit, voorrang op alle andere reducerende maatregelen 16

17 5. Bijlage Verwerking energie. 17

18 5.2 Bijlage bandenspanning 18

19 5.3 Bijlage bandenmerk 19

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder

Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder Klaas Bijlsma B.V. Energie management actieplan CO 2 -Prestatieladder ZWOLLE, SEPTEMBER 2013, VERSIE 1.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder

Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder Bureau Waardenburg B.V. Energiemanagement actieplan CO 2 -Prestatieladder CULEMBORG, APRIL 2015, VERSIE 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 De CO 2-Prestatieladder 4 1.2 Doel van dit rapport 4 1.3 Opbouw

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG

BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG BIJLAGE KAM-JAARVERSLAG 2014 CO2-PRESTATIELADDER Holding Heezen B.V. Boven Zijde 7 5626 EB Eindhoven Datum: 7 mei 2015 1. Rapportage emissie inventaris 1.1 Bedrijfsgegevens Tabel 1: Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder

Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder Grondverzet- en aannemingsbedrijf Van der Meer B.V. Energiemanagement actieplan CO2-Prestatieladder ZWOLLE, MEI 2014, VERSIE 0.1 CK BEDRIJFSADVISERING ROBERT LOUIS, ACCREDITED ASSOCIATE OF THE IIB Inhoudsopgave

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 28 juli 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Communicatieplan Van Vliet ID 3C Harmelen, 28 juli 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2 Betrokkenen... 3 2. Stakeholders...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu.

Nadere informatie