De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen. IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg. Resultaten"

Transcriptie

1 De werkplaats voor Duurzaam Ondernemen IVVU-leergang Duurzaamheid in de zorg Resultaten

2 R A P P O R T A G E G E G E V E N S Rotterdam, 29 januari 2013 Projectnummer Stimular: 465 Opdrachtgever: IVVU (Vereniging van instellingen voor verpleging en verzorging in Utrecht) Contactpersoon: dhr. K. Weevers t f e C O L O F O N Stichting Stimular is de werkplaats voor Duurzaam Ondernemen! Wij verspreiden kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelen praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Dit doen we zonder winstoogmerk. Ons doel is dat ondernemers en managers in alle beslissingen duurzaamheid meenemen. Kenmerken van onze werkwijze zijn maatwerk, heldere communicatie en inspirerende contacten met ondernemers. Stichting Stimular Scheepmakershaven 27c 3011 VA Rotterdam t f e i Tenzij schriftelijk anders overeengekomen blijft het gedachtegoed in dit document eigendom van Stimular en mag het door de opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor eigen gebruik. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze diensten onze algemene voorwaarden van toepassing.

3 D E L E E R G A N G Aanleiding De leergang duurzaamheid in de zorg is speciaal voor zorginstellingen ontwikkeld, omdat steeds duidelijker wordt dat duurzaamheid óók hun zorg is. TNO heeft door onderzoek aangetoond dat verpleeg- en verzorgingshuizen tot bijna 25% kunnen besparen op energiekosten. Daarnaast zijn nog andere milieumaatregelen mogelijk. Zorgorganisaties zijn, op grond van de Wet Milieubeheer, verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen die zich in een periode van 5 jaar of korter kunnen terugverdienen. Het is de verwachting dat gemeenten op (korte) termijn in toenemende mate gaan handhaven. Organisatie IVVU heeft het initiatief genomen om de leergang te laten ontwikkelen en deze aan haar leden aan te bieden. Stichting Stimular ontwikkelde en verzorgde de leergang. IVVU heeft Stimular gevraagd vanwege haar praktische ervaring met duurzaam ondernemen en omdat Stimular 2 belangrijke tools voor de sector heeft ontwikkeld; de Milieubarometer en de Milieuthermometer Zorg. Tevens levert Stimular de directeur voor het Milieu Platform Zorgsector, de vereniging voor duurzame bedrijfsvoering voor en door intramurale zorginstellingen. De leergang is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Amersfoort, die daarmee heeft gestimuleerd dat zorgorganisaties uit Amersfoort hebben deelgenomen aan de leergang en stappen hebben gezet naar duurzaamheid. Deelnemers Dertien instellingen deden mee aan de leergang. Enkele instellingen werden door twee personen vertegenwoordigd. De deelnemers hadden verschillende functies binnen de organisaties, zoals medewerker technische dienst, beleidsmedewerker en facilitair manager. De deelnemende instellingen zijn: Bartholomeus Gasthuis, Utrecht Beweging 3.0, Amersfoort Mgr. Blomstichting, Amersfoort De Koperhorst, Amersfoort De Rijnhoven, Harmelen I.S.Z. De Brug, Driebergen (2 personen) Maria Dommer Stichting, Maarsen O.L.V.S. locatie Agnietenhove, Amersfoort Vecht en IJssel, Utrecht/ IJsselstein Warande, Zeist Zorg- en wooncentra De Haven, Bunschoten (2 personen) Zorggroep Charim, Veenendaal Zorgspectrum, Nieuwegein Programma De leergang bestond uit zes bijeenkomsten van een dagdeel. Daarin zijn onder meer aan bod gekomen: Wat betekent duurzaamheid voor de zorg en waar liggen de praktische aangrijpingspunten Werken aan een duurzame bedrijfsvoering met de Milieuthermometer Registeren en analyseren van de milieuprestatie met de Milieubarometer 3

4 Besparen van energie en water Afval scheiden en verminderen Mogelijkheden voor subsidies Communiceren over duurzaamheid Daarnaast waren er rondleidingen bij de deelnemers en hebben gastsprekers hun kennis en ervaring gedeeld, bijvoorbeeld over de Milieubarometer, Milieuthermometer, gebouwbeheersysteem en subsidies. In de tweede module waren we te gast bij de Hogeschool Utrecht, waarbij een aanbod is gedaan om studenten in te zetten op dit thema. De zesde module was in het belevingscentrum van Wolter & Dros waar vele nieuwe technieken te zien zijn. Milieuthermometer en Milieubarometer In het vervolg van dit rapport wordt met name in gegaan op de resultaten die zijn geboekt met de instrumenten Milieuthermometer en Milieubarometer. Door de leergang is er voor het eerst een milieubenchmark gerealiseerd van 16 locaties. In 2013 wordt een vervolg aan de toepassing van deze instrumenten te geven. Cursisten in het belevingscentrum van Wolter & Dros. Door deze bijeenkomsten is onze organisatie zich nu meer bewust van haar milieu-impact. We realiseren ons dat het zin heeft wat te doen. José Goossens, Mgr. Blomstichting 4

5 G E B R U I K V A N D E M I L I E U T H E R M O M E T E R Als kapstok voor een duurzame bedrijfsvoering van de instelling is de Milieuthermometer Zorg ingezet. In de Milieuthermometer worden 16 thema s behandeld. Hiermee heeft een zorginstelling de beschikking over een handzaam systeem voor milieuzorg. Over het instrument De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door de vereniging Milieuplatform Zorgsector (MPZ) in samenwerking met SMK (Stichting Milieukeur). Deze Milieuthermometer bestaat uit een set criteria voor een duurzame bedrijfsvoering en vormt de basis voor een praktisch milieuzorgsysteem. Met dit systeem ziet een instelling snel welke maatregelen al zijn uitgevoerd en welke maatregelen uit te voeren zijn (eventueel op termijn). Deelnemers aan de Milieuthermometer kunnen een bronzen, zilveren of gouden certificaat halen. Het bronzen niveau is net iets meer dan het voldoen aan milieuwetgeving; het gouden niveau is gekoppeld aan het officiële nationale keurmerk Milieukeur. Milieuthermometers van de deelnemers Thema s Milieuthermometer Zorg 1 Milieumanagement 9 Catering 2 Energie 10 Reiniging 3 Water 11 Vervoer 4 Afvalwater 12 Inkoopbeleid 5 Bodem 13 Verbouw/nieuwbouw 6 Lucht 14 Groenbeheer 7 Afval 15 Papier 8 Gevaarlijke stoffen 16 Textiel Tijdens de leergang hebben alle deelnemers een instructie gehad over het gebruik van de Milieuthermometer en de wijze waarop de resultaten kunnen worden geanalyseerd. Vier deelnemers hebben de Milieuthermometer tijdens de leergang gescoord. Zij gaven aan hierdoor snel inzicht te hebben gekregen in de maatregelen die al waren gerealiseerd, maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd en een besparing kunnen opleveren en maatregelen die nog niet gerealiseerd kunnen worden omdat tijd, menskracht of middelen ontbreken. Drie deelnemers hebben aangegeven na de leergang alsnog de Milieuthermometer in te vullen om hiermee hun milieubeleid vorm te geven. De deelnemers gaven bij afronding van de leergang aan nog niet te weten of hun instelling door gaat met de Milieuthermometer (wel of niet gecertificeerd). Wij gaan de Milieuthermometer invullen om te kijken wat ons verbeterperspectief is. Hans Versteegen, Maria Dommer Stichting 5

6 In onderstaande grafiek staan de Milieuthermometerscores voor niveau brons van vier deelnemers. De Milieuthermometer bevat voor dat niveau 42 verplichte maatregelen. Voorbeelden zijn: informeren van medewerkers over milieubeleid, milieuprogramma en activiteiten; alleen gebruik maken van minder milieubelastende schoonmaakmiddelen; het stimuleren van woon-werkverkeer met de fiets en openbaar vervoer. Een aantal van de verplichte maatregelen zijn niet van toepassing voor de vier deelnemers. Bijvoorbeeld omdat ze geen koelinstallatie hebben, of geen grote tuin. Drie van de vier locaties voldoen na een eerste inventarisatie al aan een kleine 30 verplichte maatregelen (voldoet, of niet van toepassing). Deelnemer 3 is goed op weg om te voldoen aan alle verplichte maatregelen; de maatregelen die nog niet voldoen zijn in uitvoer of in onderzoek. Daarnaast moeten er voor het bronzen niveau 6 extra (keuze) maatregelen uitgevoerd worden. Dat is voor de deelnemers geen probleem, drie van hen voldoen zelfs aan 15 van de keuze maatregelen. Voorbeelden zijn: gebruik van duurzame energie (inkoop of eigen productie; gebruik van waterzuinige stortbakken voor toilet spoeling; douches met thermostatische mengkranen. 6

7 G E B R U I K V A N D E M I L I E U B A R O M E T E R Deelnemers hebben gedurende de leergang de milieuprestatie van minimaal één locatie in kaart gebracht. Aan de hand van de facturen uit de boekhouding en het jaaroverzicht van onder andere de energie- en afvalleveranciers hebben ze hun milieuprioriteiten in beeld gebracht. Over het instrument De Milieubarometer is een praktisch online meet-instrument waarmee thans ruim locaties, waaronder 130 ziekenhuizen en zorginstellingen werken. De Milieubarometer maakt de milieuscore, CO 2 -footprint en bijbehorende kosten van een bedrijf of instelling eenvoudig en snel zichtbaar. De Milieubarometer berekent op basis van de ingevulde gegevens zoals kwh elektriciteit en vervoerskilometers de milieubelasting van de bedrijfsvoering. De omrekening naar milieubelasting is op basis van de schaduwprijs-methodiek van CE Delft. Hierin worden kosten toegekend aan milieueffecten zoals broeikaseffect, verzuring en vermesting. Milieubarometer gemiddelde deelnemer Het taartdiagram toont de gemiddelde Milieubarometer van de deelnemers aan de IVVUleergang. Uit de grafiek blijkt dat bedrijfsafval zorgt voor de grootste milieubelasting (40%), gevolgd door brandstoffen voor verwarming (29%). Elektriciteitsverbruik levert een bijdrage van 25 % en water en afvalwater 5%. Emissies (bijv. van gelekte koelmiddelen) en gevaarlijk afval zorgen samen voor minder dan 1% van de milieubelasting. Bij het berekenen van het gemiddelde zijn de onderdelen woon-werkverkeer, zakelijk verkeer en goederenverkeer niet meegenomen, aangezien veel instellingen deze thema s niet in beeld hebben. Op basis van een eerdere benchmark van Friese zorginstellingen schat Stimular dat woon-werkverkeer 5% extra milieubelasting oplevert. De milieubelasting van zakelijk verkeer (personenvervoer tussen locaties) en goederenvervoer (tussen locaties) is waarschijnlijk kleiner. Milieubarometers van de deelnemers De 12 deelnemende instellingen hebben de Milieubarometer voor minimaal 1 locatie ingevuld. Twee organisaties hebben ook gegevens van andere locaties ingevoerd. De gegevens betreffen 2011, het meest recente afgesloten jaar. Hieronder staan de Milieubarometers van de deelnemers op een rij. In de eerste kolom staat de gemiddelde Milieubarometer van de deelnemers. Deze grafiek toont de milieubelasting per appartement. 7

8 Niet elke instelling/locatie heeft alle milieuthema s ingevuld, wat betekent dat sommige grafieken minder kleuren hebben. Dit houdt dus niet automatisch in dat deze locaties deze milieubelasting niet hebben. Zo heeft bijvoorbeeld locatie nr. 8 het thema afval niet ingevuld en ontbreekt de kleur donkerblauw in de grafiek. Sommige verschillen zijn te verklaren door eigenschappen van de locatie. Stadsverwarming heeft een lage milieubelasting (nr. 2 en 13); oude monumentale gebouwen hebben een hoog gasgebruik (nr. 3 en 11) en keukens en wasserijen zijn grote energieverbruikers (nr. 9 en 12). Soms resulteert een maatregel in een zichtbaar lagere milieubelasting. Zo gebruikt nr. 17 groene stroom. De milieubelasting daarvan is lager dan van gewone elektriciteit, daarom is het aandeel van oranje kleiner (dan bij het gebruik van grijze stroom). Echter, niet alle hoge en lage scores kunnen verklaard worden en dat was aanleiding tot extra onderzoek door de deelnemers. Zo is het sproeien van de tuin waarschijnlijk de verklaring voor een twee maal gemiddeld waterverbruik. Een zendmast voor telefonie blijkt onverwachts een hoge elektriciteitsverbruiker. De onderlinge discussie over de verschillen in de Milieubarometer heeft de deelnemers veel inzicht opgeleverd in de milieuprestatie en de bijbehorende kosten. CO 2 -footprint van de deelnemers De CO 2 -uitstoot van deze 16 locaties was op basis van beschikbare gegevens ton CO 2 in Deze CO 2 -uitstoot is te vergelijken met de CO 2 -winst van draaiuren van een forse windmolen op zee. Dat zijn de jaarlijkse draaiuren van 3 windmolens. De totale CO 2 -uitstoot is ook te vergelijken met de CO 2 -winst van vierkante meter zonnepanelen. Of met 38 miljoen kilometers rijden met een gemiddelde personenwagen. Dat komt overeen met 960 rondjes over de evenaar. De Milieubarometer is een handige tool om zelf eens goed naar je cijfers te kijken. Brenda Buijtenhuis, O.L.V.S. Amersfoort 8

9 Kengetallen De deelnemers hebben ook nader ingezoomd op een aantal kengetallen, waarvan er hier drie opgenomen zijn. Voor elektriciteit zijn er meerdere interessante kengetallen, bijvoorbeeld verbruik per appartement of per vierkante meter. Die samen geven aan waar nader onderzoek nodig is en of er verbetermogelijkheden zijn. Het percentage nachtof dalverbruik is een interessant kengetal omdat het inzicht geeft of er veel sluipverbruikers zijn. Enkele locaties hebben een opvallend lager nachtverbruik dan andere. Het hoge nachtverbruik bleek onder meer te verklaren door het dagritme van de bewoners (vroeg opstaan, en vroeg naar bed). Ook zijn prijzen bekeken. Die geven direct aanknopingspunten om te onderhandelen met leveranciers. 9

10 A C T I E S V A N D E D E E L N E M E R S Doel van de leergang was het geleerde direct in de praktijk te brengen. In de bijeenkomsten zijn deze ervaringen uitgewisseld; er zijn meer dan 100 acties besproken. Voorbeelden van uitgevoerde acties zijn: Uitvoeren energieonderzoek, o.a. voorzetramen, ondersteuningsventilator in hoge ruimtes en zuinigere verlichting Standaard dubbelzijdig en zwart-wit printen Duurzaamheid in het vastgoedbeleid opnemen Zuinigere verlichting: o.a. bewegingssensoren, dimmen, HF-TL en LED Bewustwordingsacties: o.a. 1-op-1 contacten, nieuwsbrieven en actiedag (bijv. printvrije dag) Tijdklok op de biljartverwarming Voorbeelden van geplande acties zijn: Alle maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar uitvoeren Beleid voor duurzaamheid maken Papierverbruik terugdringen, mede m.b.v. het elektronisch patiëntendossier Milieuzorgsysteem opzetten Verlichting vernieuwen Hoeveelheid afval verminderen, beter afval scheiden Spanningsverlaging onderzoeken Ik wist niet dat er al zo veel oplossingen zijn om met name de energiekosten te reduceren. Harmen Hagg, Zorg- en wooncentra De Haven Naar aanleiding van de tip om een tijdschakelklok op de biljartverwarming te zetten ben ik gaan meten: vermogen =821 Watt; uurverbruik = 345 Wh; jaarverbruik = kwh. Dus een besparing van ruim kwh op jaarbasis dankzij een tijdschakelaar. Bedankt voor de tip! Huib van Dijk, Zorg en wooncentrum De Haven 10

11 De IVVU en de deelnemers aan de leergang doen mee aan de campagne Zorg voor energie van Vereniging Milieuplatform Zorgsector. De deelnemers gaan energie op de agenda zetten binnen hun instelling. 11

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten?

Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Hoe klimaatneutraal zijn gemeenten? Een vergelijking van verschillende gemeentelijke plannen voor een klimaatneutrale organisatie Auteur Instituut Onderwijseenheid Britta van der Zanden Stichting Stimular

Nadere informatie

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014

Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Eindrapportage 2015 Blauwzaam Energieconvenant II Resultaten 2011-2014 Opgesteld door: Rianne van der Veen Stichting Stimular Rotterdam, 30 juli 2015 In samenwerking met de 18 deelnemers van Blauwzaam

Nadere informatie

MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont"

MKB-Ondernemers: Duurzaam ondernemen loont M I L I E U T I P S VOOR HET MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF VOOR WIE? Voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Laat u inspireren! MKB-Ondernemers: "Duurzaam ondernemen loont" Via milieuzorg naar duurzaam

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag van Zalsman

Duurzaamheidsverslag van Zalsman Duurzaamheidsverslag van Zalsman Dit is het eerste gedrukte duurzaamheidsverslag van Zalsman, geproduceerd op onze meest innovatieve printer: De Ricoh VC60000. Een allround alleskunner en één van de eersten

Nadere informatie

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft?

Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte wet milieubeheer wie durft? Verruimde reikwijdte: geen luxe maar noodzaak Afvalpreventie: een oude bekende Energiebesparing: in opmars Verkeer en vervoer: een lastiger onderwerp Grondstoffen:

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Handleiding. Congreslocaties

Handleiding. Congreslocaties Handleiding Congreslocaties 2009-2010 Voorwoord De Green Key, hét keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven in de toerisme- en recreatiebranche, is in toenemende mate een symbool waaraan kwaliteitsbedrijven

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie

Energiebesparing via de Wet milieubeheer. Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Energiebesparing via de Wet milieubeheer Raming van het potentieel in de dienstensector en de industrie Rapport Delft, mei 2013 Opgesteld door: L.M.L. (Lonneke) Wielders A. (Ab) de Buck C. (Cor) Leguijt

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15

CO2-Prestatieladder. Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep. Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 CO2-Prestatieladder Actieve deelname initiatieven Klaver Giant Groep Actieve deelname initiatieven (2014.001) Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Inventarisatie sector- en

Nadere informatie

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond

Energiebesparing bij datacenters. Regio Rijnmond Energiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Ernergiebesparing bij datacenters Regio Rijnmond Auteur (s) : F. Baan, C. de Laat Afdeling : Gemeenten en MKB Documentnummer : 21528556 Datum : februari

Nadere informatie

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor.

MKB-Milieubarometer. Achtergronden, herzien 2004. Rapport. M.I. (Margret) Groot M.J. (Martijn) Blom. Oplossingen voor. CE Oplossingen voor milieu, milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft Delft 180 2611 HH HH Delft tel: tel: 0152 2 150 150 fax: fax: 0152 2 150 151 e-mail: ce@ce.nl website: website:

Nadere informatie

Klimaatneutrale dienst

Klimaatneutrale dienst Klimaatneutrale dienst U heeft het voornemen om een klimaatneutrale dienst op de markt te brengen en wilt dit op een verantwoorde manier oppakken. Hieronder worden daar richtlijnen voor gegeven. Gradatie

Nadere informatie

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago

Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago Goed voor uw portemonnee Goed voor het milieu Goed voor uw imago Duurzaam ondernemen in Amsterdam. Ondernemende ondernemers doen het. Want slim omgaan met energie, water, afval en vervoer bespaart geld

Nadere informatie

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden

REGELGEVING. Gebouwen voor het verrichten van. medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling, het bieden R08 REGELGEVING Informatieblad Energiebesparing Waterbesparing Afvalpreventie Zorgsector Afvalscheiding Afvalwater Gebouwen voor het verrichten van medische of paramedische controle, onderzoek, behandeling,

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt

Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Ing. B.G.G. Verbong Id. nr. 0509744 TU Eindhoven Augustus 2005 Energiemanagement in de geliberaliseerde energiemarkt Datum Augustus 2005 Auteur Afstudeerbedrijf

Nadere informatie

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020

Velsen, Stad van de Wind. Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Velsen, Stad van de Wind Klimaatprogramma Gemeente Velsen 2010-2020 Inhoudsopgave 3 Inleiding en doel 4 Velsen in vogelvlucht 5 Projecten 6 Financiering van de projecten 8 Projecten in uitvoering 12 Projecten

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal

Invulling Stichting Nederland CO2 Neutraal. 3.D.1_2 Actieve deelname Nederland CO2 Neutraal Actieve Deelname Initiatief Nederland CO 2 Neutraal Inleiding Dit document is gemaakt om te laten zien op welke wijze het initiatief van Stichting Nederland CO2 Neutraal voldoet aan de eisen van de CO2-Prestatieladder.

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 Haarlem

CO2-monitor 2013 Haarlem CO2-monitor 2013 Haarlem 1. Samenvatting en conclusies. Zes jaar monitoring Voor u ligt de zesde editie van de CO2-monitor van Haarlem. Hierin ziet u een verloop van het energieverbruik vanaf 2008, het

Nadere informatie

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013.

CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma. BK Groep. Periode 2012 t/m 2015. Versienummer: 1.2. Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013. CO2-beleidsplan & milieuzorgprogramma Periode 2012 t/m 2015 Versienummer: 1.2 Plaats, datum: IJmuiden, 22 mei 2013 Auteur: drs. M. van Alphen Autorisatie: de heer A. Zijl Paraaf: bk groep Dokweg 17A Postbus

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie