Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijvenregister Drechtsteden 2009"

Transcriptie

1 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. I.A.C Soffers A. van der Linden augustus 2010

2 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit, Alblasserdam GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Postbus AP Dordrecht Overnemen van delen van de tekst is toegestaan onder voorwaarde van een duidelijke bronvermelding.

3 Inhoud Samenvatting Inleiding Aanleiding en doel Opzet Resultaat Leeswijzer Vestigingen en werkgelegenheid Algemeen beeld Bedrijfstakstructuur Naar vestigingsgrootte Op bedrijventerreinen Ontwikkelingen in detail Pendel Vestigingen en werkgelegenheid Ontwikkeling vestigingen en werkgelegenheid Vestigingen en werkgelegenheid op bedrijventerreinen Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst Bijlage 2 Kaart bedrijventerreinen... 57

4

5 Samenvatting Hoe hebben de bedrijvigheid en werkgelegenheid zich in de Drechtsteden ontwikkeld en wat is de stand van zaken per ? Het antwoord vindt u in dit rapport. In deze samenvatting geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste punten vestigingen in de Drechtsteden Dankzij een groei van 1,9% in 2008 bedraagt het aantal vestigingen 1 per een kleine (9.995). Bijna de helft van deze vestigingen (4.570) bevindt zich in Dordrecht. In alle Drechtstedengemeenten is het aantal vestigingen in 2008 toegenomen. Procentueel gezien heeft de sterkste toename plaatsgevonden in Alblasserdam (+5,5%). De groei van het aantal vestigingen in de Drechtsteden (+3,7%) is iets minder sterk dan landelijk (+4,8%) 2. Lichte stijging van het aantal werkzame personen Het aantal werkzame personen ( 12 uur per week) is in 2008 met 0,9% toegenomen. Dit is een minder sterke stijging dan het jaar ervoor (+2,2%). Wel is de stijging groter dan landelijk gemiddeld (+0,1%). Procentueel gezien zien we de grootste stijging in Papendrecht (+4,2%). In de zakelijke dienstverlening (+839) is het aantal werkzame personen het meest toegenomen. Op de tweede plaats staat de bedrijfstak vervoer/opslag (+456). De twee bedrijfstakken waar de werkgelegenheid juist het meeste is afgenomen zijn industrie/delfstoffen/energie (-311) en gezondheid en welzijn (-211). Een samenvattend overzicht van de ontwikkelingen vindt u in figuur 1 en tabel 1. Figuur 1 Ontwikkeling vestigingen en werkzame personen, % 5,5% 4% 4,2% 2% 2,4% 2,9% 2,7% 2,6% 2,0% 1,9% 1,9% 0% 0,7% 0,2% -0,7% -0,2% 0,9% -2% Alblasserdam Dordrecht HI-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht totaal vestigingen werkzame personen Toelichting: werkzame personen 12 uur per week 1 2 Dit betreft het aantal vestigingen waar minstens één werkzame persoon van 12 uur per week werkzaam is. Dit betreft alle vestigingen, dus inclusief vestigingen met enkel werkzame personen van 1-11 uur per week. Landelijke cijfers van het LISA zijn er alleen volgens deze definitie. Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 5

6 Tabel 1 Bedrijfstakontwikkeling in werkzame personen, gemeente bedrijfstak werkzame personen Alblasserdam handel/reparatie +65 bouwnijverheid +54 zakelijke dienstverlening -21 informatie/communicatie -15 Dordrecht vervoer/opslag +409 bouwnijverheid +177 industrie/delfstoffen/energie -364 zakelijke dienstverlening -149 HI-Ambacht zakelijke dienstverlening +25 informatie/communicatie +23 handel/reparatie -78 industrie/delfstoffen/energie -36 Papendrecht zakelijke dienstverlening +375 landbouw en visserij +77 overheid -92 financiële instellingen -15 Sliedrecht zakelijke dienstverlening +259 vervoer/opslag +26 handel/reparatie -125 gezondheid en welzijn -91 Zwijndrecht zakelijke dienstverlening +314 bouwnijverheid +82 totaal zakelijke dienstverlening +839 vervoer/opslag +456 industrie/delfstoffen/energie -311 gezondheid en welzijn -211 Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Crisis In de stand van zaken per en de ontwikkeling tussen en zien we nog weinig tekenen van de economische crisis, die vooral vanaf begin 2009 grote effecten heeft gehad op de economie. Er is nog steeds sprake van een groei van het aantal vestigingen en werkzame personen, zij het minder sterk dan het jaar ervoor. Naar verwachting zal de uitwerking van de crisis in het bedrijvenregister van volgend jaar wel duidelijk zichtbaar zijn. Meer (recente) informatie over de arbeidsmarkt is te vinden in onze Crisismonitor Drechtsteden, die eens in de twee maanden verschijnt. 3 3 De Crisismonitor Drechtsteden is te downloaden op onze internetsite 6 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

7 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden Deel 1: Rapportage Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 7

8 8 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

9 1 Inleiding Hoe hebben de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de Drechtsteden zich ontwikkeld? Hoe is de situatie in 2009, in de hele Drechtsteden en in de afzonderlijke gemeenten? Dit leest u in het Bedrijvenregister Drechtsteden, de jaarlijkse rapportage van het Onderzoekcentrum Drechtsteden. In dit rapport gaan we in op de stand per 1 januari 2009 en de ontwikkelingen in de periode In dit inleidende hoofdstuk geven we inzicht in de achtergronden, het doel en de opzet van het Bedrijvenregister Drechtsteden. Aan het eind van het hoofdstuk staat een leeswijzer voor de rest van het rapport. 1.1 Aanleiding en doel Het Bedrijvenregister Drechtsteden 2009 maakt deel uit van de Monitor Economie Drechtsteden. Deze monitor presenteert actuele kenmerken en ontwikkelingen van de economie en de arbeidsmarkt in de Drechtsteden. Afgesproken is dat wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) vanaf het jaar 2008 jaarlijks de rapportage Bedrijvenregister Drechtsteden uitbrengen. Regionale informatie over bedrijvigheid en werkgelegenheid is van wezenlijk belang om regionaal economisch beleid te kunnen voeren. Het doel van het Bedrijvenregister Drechtsteden is dan ook: het bieden van een overzicht van de feitelijke ontwikkelingen in aantal vestigingen en in werkgelegenheid in de Drechtsteden. 1.2 Opzet De informatie in het Bedrijvenregister Drechtsteden is gebaseerd op de uitkomsten van de zogenaamde werkgelegenheidsenquête. Wij besteden de uitvoering van de enquête uit aan het Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) dat deel uitmaakt van de Berckenrode Groep Schiedam (BGS). Wij ontvangen jaarlijks een bestand met de enquêtegegevens op bedrijfsniveau voor de Drechtstedengemeenten. De werkgelegenheidsenquête geeft inzicht in het aantal arbeidsplaatsen in de bedrijven en instellingen in de Drechtsteden. De precieze inhoud van de enquête wordt jaarlijks in het najaar in het gebruikersoverleg BZR vastgesteld. Het OCD neemt deel aan dit overleg. De informatie in het bedrijvenregister is gebaseerd op informatie van alle inschrijfplichtige bedrijven met één of meer werkzame personen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voorheen werden de gegevens van de niet-inschrijfplichtige bedrijven en ondernemingen (quartaire sector, zoals overheid, zorg en onderwijs) aangevuld door BRZ. Op 1 juli 2008 werd de nieuwe Handelsregister Wet van kracht. Vanaf dat moment moeten alle ondernemingen en rechtspersonen in het Handelsregister worden ingeschreven, ook degenen die daarvan eerder waren vrijgesteld. Om een constante kwaliteit van het register zo goed mogelijk te garanderen, actualiseert BRZ het bestand jaarlijks door verwerking van mutaties van de Kamer van Koophandel, door periodiek bezoek van bedrijventerreinen en aan de hand van andere bronnen zoals de CD-foongids en de Gouden Gids. Al deze informatie geeft een dekkend register van economische activiteiten en de daarmee samenhangende werkgelegenheid per gemeente. Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 9

10 Overigens is een bijeffect van de nieuwe Handelsregister Wet, een administratieve groei van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid. Daardoor dienen we ons te realiseren dat een klein deel van de werkgelegenheidsgroei en groei in aantal vestigingen in dit rapport, hier mee te maken heeft. Bij de registratie van de werkgelegenheid worden de definities van het LISA (het werkgelegenheidsregister van Nederland) aangehouden. De peildatum voor de actualisering van de werkgelegenheidsgegevens is 1 januari van elk kalenderjaar. De werkgelegenheidsenquête wordt uitgezet onder alle bedrijven en instellingen in de Drechtsteden. De bedrijven die de enquête niet invullen, worden nagebeld om de enquête telefonisch af te nemen. Bij bedrijven met tien of minder arbeidsplaatsen wordt hiertoe één poging gedaan, bij grotere bedrijven twee pogingen. Van bedrijven waarvan geen enquête wordt terugontvangen, wordt na controle of de vestiging nog bestaat het aantal arbeidsplaatsen van het voorgaande jaar opgenomen; dit was dit jaar het geval bij 4% van de vestigingen. 1.3 Resultaat Het bedrijvenregister als onderdeel van de Monitor Economie bestaat uit de volgende producten: Rapport Als onderdeel van de Monitor Economie maken wij jaarlijks een rapportage voor de Drechtsteden. Dit rapport bevat gedetailleerde informatie over de economische- en werkgelegenheidsstructuur in de regio, de regiogemeenten en bedrijventerreinen. Verder biedt het rapport informatie over het aantal vestigingen per bedrijfstak en bedrijfsklasse en het aantal werkzame personen naar geslacht en arbeidsduur per bedrijfstak. Bestand De gemeenten ontvangen een bestand met NAW-gegevens van bedrijven en gegevens van de werkgelegenheidsenquête (activiteit van het bedrijf, aantal werkzame personen naar geslacht en het aantal arbeidsuren). Maandelijks mutatiebestand Elke gemeente ontvangt maandelijks een mutatiebestand waarin de vestiging van nieuwe bedrijven, het opheffen van bestaande bedrijven en verhuisde bedrijven staat vermeld. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van vestigingen en werkgelegenheid. Dit wordt uitgesplitst naar gemeente, bedrijfstak, vestigingsgrootte en bedrijventerreinen. Ook bevat dit hoofdstuk informatie over de pendel tussen gemeenten. De hoofdstukken 3 tot en met 5 bevatten tabellen met meer gedetailleerde cijfermatige informatie. In het rapport maken we een onderscheid tussen kleine banen (1 tot en met 11 uur per week werkzaam) en werkzame personen (12 uur en meer per week werkzaam). Wanneer we spreken over het totaal aantal banen, dan is dit een optelsom van kleine banen en werkzame personen. 10 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

11 De indeling van bedrijven in bedrijfsklassen en bedrijfstakken gebeurt aan de hand van de landelijk geldende SBIcodes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In december 2008 heeft het CBS een nieuwe SBI-indeling gemaakt. In het rapport Bedrijvenregister 2009 presenteren we de informatie dan ook voor het eerst volgens de nieuwe SBI2008-indeling. De informatie in dit rapport presenteren we in tekst, tabellen, figuren en kaartjes. In onderstaand kaartje staan de namen van de gemeenten in het kaartje vermeld. Figuur 1.1 Drechtstedengemeenten Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 11

12 12 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

13 2 Vestigingen en werkgelegenheid Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het aantal vestigingen en in de werkgelegenheid in de Drechtstedengemeenten? En wat is de stand per 1 januari 2009? U leest het in dit hoofdstuk. Voor meer gedetailleerde cijfermatige informatie verwijzen we u naar de hoofdstukken 3, 4 en 5. We beginnen dit hoofdstuk met een algemeen beeld van het aantal vestigingen en de werkgelegenheid per gemeente. Vervolgens splitsen we uit naar bedrijfstak en vestigingsgrootte. Dan zoomen we in op de werkgelegenheid specifiek op bedrijventerreinen. Vervolgens bespreken we de ontwikkelingen op detailniveau per gemeente. We eindigen dit hoofdstuk met informatie over de pendel in en naar de Drechtsteden. 2.1 Algemeen beeld Het aantal vestigingen en de werkgelegenheid kan volgens verschillende definities bekeken worden. Wij kijken in dit rapport vooral naar de werkgelegenheid aan de hand van het aantal werkzame personen. Dit is het aantal personen dat 12 uur per week werkt. Bij het totaal aantal vestigingen tellen we die vestigingen mee met minstens één persoon die 12 uur per week werkt. Vestigingen met enkel parttimers (1-11 uur per week) (vaak ZZP-ers, Zelfstandigen Zonder Personeel) blijven hierbij buiten beschouwing. Voor de volledigheid en vergelijkbaarheid met landelijke registraties, geven we aan het eind van deze paragraaf ook een overzicht van het totaal aantal vestigingen en banen inclusief de vestigingen met enkel parttimers. Vestigingen en werkzame personen 12 uur per week Op tellen de Drechtsteden zo n vestigingen en zo n werkzame personen (tabel 2.1). Zowel het aantal vestigingen als het aantal werkzame personen ( 12 uur per week) is het afgelopen jaar (licht) toegenomen. De toename is wel wat minder sterk dan het jaar ervoor. Het aantal vestigingen is met 1,9% gestegen (183) en het aantal werkzame personen met 0,9% (950). Tabel 2.1 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht totaal Drechtsteden Toelichting: op 1 januari van het jaar Het aantal werkzame personen per inwoners van jaar is het hoogst in Sliedrecht (722) gevolgd door Dordrecht (634). In Hendrik-Ido-Ambacht is dit het laagst (358) (figuur 2.1). Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 13

14 Figuur 2.1 Aantal werkzame personen per inwoners jaar, < 500 De werkgelegenheid is procentueel gezien in 2008 het meest gegroeid in Papendrecht (+4,2%) (tabel 2.2 en figuur 2.2). In Hendrik-Ido-Ambacht (-0,7%) en Sliedrecht (-0,2%) zien we een (zeer) lichte afname. In Hendrik- Ido-Ambacht was er in 2007 ook al sprake van een daling van de werkgelegenheid. Tabel 2.2 Groeipercentage vestigingen en werkzame personen (%) gemeente vestigingen werkzame personen Alblasserdam +4,7 +5,5 +6,6 +2,4 Dordrecht +2,4 +0,7 +1,2 +0,2 Hendrik-Ido-Ambacht -0,1 +2,9-1,6-0,7 Papendrecht +6,0 +2,7 +3,6 +4,2 Sliedrecht +0,2 +2,6 +2,5-0,2 Zwijndrecht +4,3 +2,0 +4,2 +1,9 totaal Drechtsteden +2,8 +1,9 +2,2 +0,9 Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Figuur 2.2 Groeipercentage werkzame personen, kleiner of gelijk aan -4% -1% t/m -3,9% -0,1% t/m -0,9% 0 +0,1% t/m +0,9% +1% t/m +3,9% groter of gelijk aan +4% Vestigingen en alle banen (1-11 uur en 12 uur per week) Om de ontwikkeling van het aantal vestigingen in de Drechtsteden te kunnen vergelijken met de landelijke ontwikkeling, presenteren we hier het aantal vestigingen volgens een andere definitie dan verder in dit rapport. Deze definitie 14 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

15 telt ook de vestigingen mee waar enkel parttimers (1-11 uur per week) werken. Dan ligt het aantal vestigingen in de Drechtsteden zo n 500 hoger en bedraagt per Dit is een toename van 3,7% in Dit is een minder grote toename dan de landelijke toename van 4,8%. Het totaal aantal banen is in 2008 in de Drechtsteden juist sterker gestegen (+1,3%) dan landelijk (+0,3%). Tabel 2.3 Aantal vestigingen en alle banen gemeente vestigingen a alle banen b Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht totaal Drechtsteden a % groei t.o.v. vorig jaar Drechtsteden. +3,0 +3,7. +2,5 +1,3 landelijk. +5,0 +4,8. +2,5 +0,3 Ten behoeve van vergelijkbaarheid met landelijke cijfers, is het aantal vestigingen in deze tabel volgens een andere definitie bepaald dan in de rest van het rapport. In deze tabel worden ook de vestigingen meegeteld waar enkel parttimers (1-11 uur per week) werken. b (1-11 uur en 12 uur per week) Toelichting: op 1 januari van het jaar 2.2 Bedrijfstakstructuur Drechtsteden versus Nederland Per is nu net als voorgaande jaren de meeste werkgelegenheid te vinden in de handel/reparatie (19%) (figuur 2.3). Andere bedrijfstakken met veel werkgelegenheid zijn gezondheid en welzijn (16%), industrie/delfstoffen/ energie (14%), zakelijke dienstverlening (13%) en bouwnijverheid (12%). De bouwnijverheid is in de Drechtsteden duidelijk sterker vertegenwoordigd dan in Nederland. De werkgelegenheid (>12 uur per week) in deze bedrijfstak ligt hier 4 procentpunten hoger dan in Nederland. Ook de handel/reparatie (+3 procentpunten) en vervoer/opslag (+2 procentpunten) scoren hoger in de Drechtsteden. De bedrijfstakken met minder werkgelegenheid zijn vooral: landbouw en visserij (-3 procentpunten), financiële instellingen en cultuur/recreatie/overige dienstverlening (-2 procentpunten). Voor de overige bedrijfstakken geldt dat de werkgelegenheid redelijk overeenkomt met die in Nederland Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 15

16 Figuur 2.3 Aantal werkzame personen per bedrijfstak in de Drechtsteden ( ) en Nederland ( ) landbouw en visserij 0% 3% industrie/delfstoffen/energie bouwnijverheid handel/reparatie 7% 14% 13% 11% 19% 16% vervoer/opslag 5% 7% horeca informatie/communicatie financiële instellingen 2% 3% 2% 4% 1% 4% Drechtsteden Nederland zakelijke dienstverlening 13% 14% overheid onderwijs 5% 6% 6% 7% gezondheid en welzijn 16% 15% cultuur/recreatie/overige dienstverlening 2% 4% Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Bron: LISA voor cijfers Nederland 0% 5% 10% 15% 20% 25% Gemeenten in de Drechtsteden Binnen de Drechtsteden als geheel hebben de gemeenten elk hun eigen werkgelegenheidskarakter. Bepaalde bedrijfstakken zijn in bepaalde gemeenten (aanzienlijk) sterker vertegenwoordigd dan in de andere gemeenten (tabel 2.4). Vooral in Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Papendrecht is dit duidelijk te zien. In Alblasserdam vormen vervoer/opslag (16,4% versus 7,4% Drechtsteden), en handel/reparatie (27,1% versus 19,0% gemiddeld in de Drechtsteden) een relatief groot deel van de werkgelegenheid. In Hendrik-Ido- Ambacht springt handel/reparatie duidelijk naar voren (35,0 versus 19,0 Drechtsteden). In Papendrecht is de bouwnijverheid sterk vertegenwoordigd (27,2% versus 11,5% Drechtsteden). In de andere Drechtsteden is de afwijking van de werkgelegenheid minder groot, maar ook hier zien we bepaalde accenten. Zo is er in Dordrecht relatief veel werkgelegenheid in de bedrijfstakken gezondheid en welzijn (20,1% versus 16,4% Drechtsteden) en overheid (7,8% versus 4,7% Drechtsteden). In Sliedrecht is dit het geval voor 16 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

17 gezondheid en welzijn (21,3% versus 16,4%) en in Zwijndrecht voor zakelijke dienstverlening (17,7% versus 13,4%). Tabel 2.4 Werkzame personen per bedrijfstak, (%) Alb Dordt HIA Pap Slie Zwijn Drechtsteden landbouw en visserij 0,3 0,1 0,7 0,1 0,1 0,3 0,2 industrie/delfstoffen/energie 18,8 14,1 10,3 16,1 15,4 13,2 14,4 bouwnijverheid 7,3 8,6 9,6 27,2 10,4 12,7 11,5 handel/reparatie 27,1 16,0 35,0 17,7 19,9 19,6 19,0 vervoer/opslag 15,6 6,7 5,5 6,3 4,8 8,0 7,2 horeca 2,1 1,9 2,0 1,4 1,0 2,0 1,8 informatie/communicatie 1,5 1,7 2,7 0,7 2,7 1,4 1,7 financiële instellingen 0,6 1,1 2,1 1,2 3,0 1,5 1,4 zakelijke dienstverlening 13,3 12,1 13,8 12,1 13,9 17,7 13,4 overheid 1,5 7,8 2,7 1,3 2,0 1,7 4,7 onderwijs 2,4 7,1 4,1 6,9 3,2 5,5 5,9 gezondheid en welzijn 7,6 20,1 9,2 6,5 21,3 14,3 16,4 cultuur/recreatie/overige dienstverlening 1,8 2,6 2,3 2,6 2,2 2,3 2,4 totaal Toelichting: werkzame personen 12 uur per week. Voor uitzendkrachten geldt dat zij niet worden geregistreerd bij de vestiging waar zij werkzaam zijn, maar bij de uitzendorganisatie waar zij ingeschreven staan (= zakelijke dienstverlening). In figuur 2.4 zien we het aandeel werkzame personen ( 12 uur per week) voor de bedrijfstakken industrie/delfstoffen/energie, bouwnijverheid, handel/reparatie en vervoer/opslag samen. In Alblasserdam (69%) en Papendrecht (67%) vormt dit tweederde deel van de werkgelegenheid. In Dordrecht is dit minder dan de helft (45%). Kijken we naar de bedrijfstakken overheid, onderwijs, gezondheid en welzijn en cultuur/recreatie/overige dienstverlening samen (figuur 2.5), dan scoort Dordrecht juist het hoogst (38%), op enige afstand gevolgd door Sliedrecht (29%) en Zwijndrecht (24%). Figuur 2.4 Aandeel werkzame personen in de industrie, bouw, handel, vervoer, Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 17

18 Figuur 2.5 Aandeel werkzame personen overheid, onderwijs, gezondheid en welzijn, cultuur/recreatie/overige dienstverlening, Toelichting: werkzame personen 12 uur per week 2.3 Naar vestigingsgrootte De werkgelegenheid in de Drechtsteden komt voor een groot deel voor rekening van de middelgrote vestigingen (10 t/m 99 werkzame personen) (figuur 2.6). Zij zorgen voor 42% van de werkgelegenheid en 15% van de vestigingen. Daarnaast bieden de grote vestigingen (vanaf 100 werkzame personen) ook een aanzienlijke werkgelegenheid. Ondanks het geringe aantal grote vestigingen (1%), zorgen deze voor 37% van de werkgelegenheid. De kleine vestigingen (1 tot 10 werknemers) zijn in aantal veruit het ruimst vertegenwoordigd. Qua werkgelegenheid zijn zij goed voor 20% van het aantal werkzame personen. Figuur 2.6 Aantal vestigingen en werkzame personen per naar grootteklasse vestigingen 84% 15% werkzame personen 20% 42% 38% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1-9 vestigingen vestigingen 100+ vestigingen Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Informatie over het aantal vestigingen en werkzame personen binnen het bedrijfsleven vindt u in de tabellen in hoofdstuk 3. Dit betreft het zogenaamde klein-, midden- en grootbedrijf. Hiertoe behoren alle vestigingen behalve vestigingen in de overheid, onderwijs, gezondheid en welzijn en cultuur/recreatie/overige dienstverlening. 18 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

19 2.4 Op bedrijventerreinen De helft van de werkzame personen in de Drechtsteden (49,5%) werkt op een bedrijventerrein (tabel 2.5). Dit is een groter deel dan in het voorgaande jaar. Deze toename doet zich in alle afzonderlijke Drechtstedengemeenten voor, in de ene gemeente wat sterker dan in de andere. De grootste toename van het aandeel op bedrijventerreinen werkzame personen zien we in Sliedrecht (+5,3 procentpunten) en in Papendrecht (+3,2 procentpunten). Per is het aandeel werkzame personen op bedrijventerreinen het grootst in Alblasserdam (68,2%) en het kleinst in Dordrecht (42,7%). Tabel 2.5 Ontwikkeling aandeel werkzame personen op bedrijventerreinen aantal w.p. aantal w.p. bedrijventerrein aandeel w.p. bedrijventerrein aandeel w.p. bedrijventerrein Alblasserdam ,2% 66,7% Dordrecht ,7% 42,3% Hendrik-Ido-Ambacht ,8% 52,8% Papendrecht ,5% 56,3% Sliedrecht ,8% 54,5% Zwijndrecht ,4% 44,6% totaal Drechtsteden ,2% 47,7% Toelichting: werkzame personen (w.p.) 12 uur per week 2.5 Ontwikkelingen in detail In deze paragraaf gaan we in op de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Drechtsteden als totaal en per individuele gemeente. Drechtsteden totaal De werkgelegenheid (>12 uur per week) in de Drechtsteden is de afgelopen twee jaar in ongeveer de helft van de bedrijfstakken in meer of mindere mate gestegen (figuur 2.7). De grootste toename in het afgelopen jaar vond plaats in de zakelijke dienstverlening (+839 werkzame personen), vervoer/opslag (+456) en in de bouwnijverheid (+ 348). De grootste daling vond plaats in de industrie/delfstoffen/energie (-311) en in gezondheid en welzijn (-211). Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 19

20 Figuur 2.7 Aantal werkzame personen per bedrijfstak in de Drechtsteden landbouw en visserij 186 industrie/delfstoffen/energie bouwnijverheid handel/reparatie vervoer/opslag horeca informatie/communicatie financiële instellingen zakelijke dienstverlening overheid onderwijs gezondheid en welzijn cultuur/recreatie/overige dienstverlening Toelichting: werkzame personen 12 uur per week Tabel 2.6 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen totaal Drechtsteden Toelichting: op 1 januari van het jaar 20 Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

21 In de Drechtsteden zijn de belangrijkste ontwikkelingen: Toename van het aantal vestigingen. In 2008 zijn er 183 vestigingen bijgekomen in de Drechtsteden. Deze toename van 1,9% is kleiner dan de toename in het jaar ervoor (+2,8%). Lichte toename van het aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen is met 950 gestegen (+0,9%). Ook dit is een minder grote stijging dan het jaar ervoor (+2,2%). De grootste toename van het aantal werkzame personen deed zich in 2008 voor in de bedrijfstak zakelijke dienstverlening (+839) en vervoer/opslag (+456). In de industrie/delfstoffen/energie zien we in 2008 een aanzienlijke daling van het aantal werkzame personen (-311). Daarnaast treft vooral de bedrijfstak gezondheid en welzijn (-211) en overheid (-123) een daling. Net als in 2007 steeg het aantal kleine banen (1 t/m 11 uur per week) ook in 2008 procentueel gezien sterker dan het aantal grote banen ( 12 uur per week) (+4,8% versus +0,9%). In absolute aantallen gaat het bij de grote banen wel om meer banen. Vergeleken met Nederland (+4,5%) groeit het aantal vestigingen (inclusief vestigingen met alleen parttimers) iets minder hard (+3,7%). Ook het aantal banen (1-11 uur en 12 uur) (+0,3%) groeit minder dan landelijk (+1,3%). Het aantal vestigingen groeit zowel in de Drechtsteden als landelijk net als vorig jaar nog steeds sterker dan het aantal banen (1-11 uur en 12 uur). Deze trend is sterker voor Nederland dan voor de Drechtsteden. Alblasserdam Tabel 2.7 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen Alblasserdam Toelichting: op 1 januari van het jaar In Alblasserdam zien we de volgende ontwikkelingen: Toename aantal vestigingen. Zowel in 2007 (+33) als in 2008 (+40) is het aantal vestigingen in Alblasserdam toegenomen. Toename aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen is in 2007 sterk toegenomen (+404). Ook in 2008 is er sprake van een toename, zij het lichter (+154) dan het jaar ervoor. In de bedrijfstak handel/reparatie (+65), bouwnijverheid (+54) en vervoer/opslag (+48) is het aantal werkzame personen het meest toegenomen in In de zakelijke dienstverlening (-21) en informatie/communicatie (-15) is het aantal werkzame personen gedaald in Het aantal kleine banen (1 t/m 11 uur per week) laat zowel in 2007 als in 2008 een aanzienlijke stijging zien (+5,3% en +7,7%). Dordrecht Tabel 2.8 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen Dordrecht Toelichting: op 1 januari van het jaar Bedrijvigheid en werkgelegenheid in de Drechtsteden 21

22 In Dordrecht zien we de volgende ontwikkelingen: Lichte toename aantal vestigingen. In Dordrecht zien we een toename van 32 vestigingen in In 2007 waren er 105 vestigingen bijgekomen. Zeer lichte toename aantal werkzame personen. In 2008 is het aantal werkzame personen gestegen met 99 (+0,2%). Het jaar daarvoor was er nog sprake van een sterkere toename (+584 werkzame personen (+1,2%). De grootste toename van het aantal werkzame personen betreft de bedrijfstakken vervoer/opslag (+409), bouwnijverheid (+177) en handel/reparatie (+108) in De grootste afname van het aantal werkzame personen in 2008 betreft de bedrijfstakken industrie/delfstoffen/energie (-364), zakelijke dienstverlening (-149) en gezondheid en welzijn (-117). Het aantal kleine banen (1 t/m 11 uur per week) steeg in 2008 duidelijk minder dan in 2007 (+0,7% versus +6,5%). Hendrik-Ido-Ambacht Tabel 2.9 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen Hendrik-Ido-Ambacht Toelichting: op 1 januari van het jaar De belangrijkste ontwikkelingen in Hendrik-Ido-Ambacht zijn: Toename aantal vestigingen. Er zijn 26 vestigingen bijgekomen in Het jaar daarvoor was er nog sprake van een zeer lichte afname (-1). Lichte afname aantal werkzame personen. Ondanks de toename van het aantal vestigingen, is het aantal werkzame personen in 2008 wat gedaald (-42). Ook in het jaar daarvoor was al sprake van een daling (-100). Het aantal kleine banen (1 t/m 11 uur) is in beide jaren wel toegenomen (+42 en +34). De grootste toename van het aantal werkzame personen zien we in de bedrijfstakken zakelijke dienstverlening (+25) en informatie/communicatie (+23). Bedrijfstak met de grootste afname is handel/reparatie (-78). Op de tweede plaats staat industrie/delfstoffen/energie (-36) en onderwijs (-31). Papendrecht Tabel 2.10 Aantal vestigingen en werkzame personen ( 12 uur per week) gemeente vestigingen werkzame personen Papendrecht Toelichting: op 1 januari van het jaar In Papendrecht constateren we het volgende: Toename aantal vestigingen. In 2008 zijn er 26 vestigingen bij gekomen in Papendrecht (+2,7%). Het jaar ervoor was de toename aanzienlijk groter (54 vestigingen erbij, +6,0%). Toename aantal werkzame personen. Het aantal werkzame personen is in 2008 aanzienlijk gestegen (+441, +4,2%). Dit is de sterkste stijging van alle Drechtsteden. Deze stijging is ongeveer even groot als de stijging in Bedrijvenregister Drechtsteden 2009

Werkgelegenheid in de Drechtsteden

Werkgelegenheid in de Drechtsteden Werkgelegenheid in de Bedrijvenregister 2010 Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling 3. Ontwikkeling t.o.v. Nederland 4. Bedrijventerreinen In deze factsheet leest u de meest recente informatie over de werkgelegenheid

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches

Rapport. Maatwerk voor brancheverenigingen. FHI federatie van technologiebranches Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FHI federatie van technologiebranches CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl projectnummer

Nadere informatie

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs

Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Veranderende beleidsbeelden knooppunten - Merten Nefs Knoop Plaats Knooppuntontwikkeling Rijksoverheid Structuurvisie 2012 Regeerakkoord 2012 Concessie 2015 Provincie en regio SprintStad.nl Provincie en

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2012 4 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2012 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Beleids- en Geo-Informatie

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2011

Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Werkgelegenheidsonderzoek 2011 Provincie Groningen Provincie Groningen Drs. Eelco Westerhof

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 214 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen

stad cijfers Inleiding Kerncijfers Werkgelegenheid Toename aantal banen Tabel 1: Banen en vestigingen stad cijfers Inleiding Deze aflevering van Stadcijfers presenteert de nieuwste informatie over de ontwikkeling van het aantal banen en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen. Deze belangrijke

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek 2010

Werkgelegenheidsonderzoek 2010 2010 pr ov i nc i e g r oni ng e n Wer kgel egenhei dsonder zoek Eenanal ysevandeont wi kkel i ngen i ndewer kgel egenhei di nde pr ovi nci egr oni ngen Werkgelegenheidsonderzoek 2010 Werkgelegenheidsonderzoek

Nadere informatie

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid

Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 Vestigingen en Werkgelegenheid Sociaal-economische verkenning Roermond 2015 en De Roermondse werkgelegenheid is de afgelopen vijf jaren afgenomen. Met name de sectoren bouw en industrie kenden in deze periode een afname van de werkgelegenheid.

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013.

Milieubelastingen naar economische activiteit. Federaal Planbureau. Instituut voor de nationale rekeningen 2008-2013. Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2013 September 2015 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel e-mail:

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Leiden

Werkgelegenheid in Leiden maart 2010 Werkgelegenheid in Leiden Jaarlijks publiceert de eenheid Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) de meest actuele cijfers over het aantal bedrijven en werkzame personen in Leiden gebaseerd op het

Nadere informatie

Documentatierapport Patentaanvragen

Documentatierapport Patentaanvragen Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Patentaanvragen Datum: 29 januari 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012

WERKGELEGENHEID REGIO WATERLAND 2012 1.1 Arbeidsplaatsen De regio Waterland telt in totaal 61.070 arbeidsplaatsen (dat zijn werkzame personen). Daarvan werkt 81 procent 12 uur of meer per week (49.480 personen). Het grootste deel van de werkgelegenheid

Nadere informatie

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4

VOORWOORD 1 INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage 'Maastricht aan het Werk 2014. Deze rapportage is een vervolg op de in de afgelopen jaren door E til uitgebrachte publicatiereeks 'Maastricht aan het Werk' en geeft

Nadere informatie

Kengetallen kleine groeiondernemers

Kengetallen kleine groeiondernemers M200913 Kengetallen kleine groeiondernemers Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout dr. J. Meijaard Zoetermeer, juli 2009 1 Inleiding Het Innovatieplatform heeft EIM gevraagd inschattingen te

Nadere informatie

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage

Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014. Rapportage Bedrijvenregister Midden-Brabant 2014 Rapportage Gemeente Tilburg Afdeling Informatievoorziening Team Informatie- en Kenniscentrum Januari 2015 .. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 1 2.

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012

Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 Ontwikkeling werkgelegenheid 2012 www.os-groningen.nl info@os.groningen.nl 050-367 5462 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp)

Nadere informatie

De arbeidsmarkt klimt uit het dal

De arbeidsmarkt klimt uit het dal Trends en ontwikkelingen arbeidsmarkt en onderwijs De arbeidsmarkt klimt uit het dal Het gaat weer beter met de arbeidsmarkt in, ofschoon de werkgelegenheid wederom flink daalde. De werkloosheid ligt nog

Nadere informatie

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013

Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Ontwikkeling werkgelegenheid 2013 Januari 2014 Inleiding Dit vlugschrift beschrijft de ontwikkeling van de werkgelegenheid (in werkzame personen, afgekort wzp) en het aantal vestigingen in de gemeente

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2014 Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek 2014 1 Colofon Deze rapportage is een uitgave van: Provincie Fryslân Afdeling Informatievoorziening Postbus

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant , Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2012 Regio West-Brabant Rapportage Datum: November 2012 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015

Wurkgelegenheid Fryslân. Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 2015 Colofon: Titel: Wurkgelegenheid Fryslân Opdrachtgever: Provincie Fryslân Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Den Haag weer in de lift

Den Haag weer in de lift Themabrief: Economie DSO/Programmamanagement, Strategie en Onderzoek PSO is het strategisch advies- en onderzoeksbureau van DSO; PSO onderzoekt, verzamelt en ontsluit informatie en adviseert over strategie,

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004

Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 Werkgelegenheidsonderzoek provincie Groningen 2004 EEN ANALYSE VAN DE ONTWIKKELINGEN IN DE WERKGELEGENHEID IN DE PROVINCIE GRONINGEN Uitgevoerd door het CAB in opdracht van de provincie Groningen Inhoud

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014

Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant. Tabellenboek Vestigingsregister 2014 Bedrijvigheid & werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellenboek Vestigingsregister 2014 1 Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2014 juni 2015

Nadere informatie

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB

M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB M200413 Beperkte groei werkgelegenheid in het MKB A.M.J. te Peele Zoetermeer, 24 december 2004 Beperkte groei werkgelegenheid MKB in 1999-2002 De werkgelegenheid in het MKB is in 2002 met 3% toegenomen

Nadere informatie

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële

Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Statistiek Financiën van nietfinanciële ondernemingen (NFO) Datum: 8 april 2015 19 april 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant

Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Bedrijvigheid en Werkgelegenheid in Zuidoost-Brabant Tabellen- en trendboek Vestigingenregister 2015 juni 2016 Uitgave: Inlichtingen: Gemeenten Eindhoven en Helmond In samenwerking met Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Werkgelegenheidsonderzoek

Werkgelegenheidsonderzoek Monitor Ruimtelijke Economie Uitkomsten Werkgelegenheidsonderzoek Provincie Utrecht 2011 (Voorlopig) Januari 2012 Afdeling Mobiliteit, Economie en Cultuur Inleiding In de periode april t/m september 2011

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen 2015-02-17 Links: Publicatie BelgoStat Online Algemene informatie Broos herstel in 2013 na krimp in 2012 in Brussel en Wallonië; verdere groeivertraging in 2013 in

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2016 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête Regio West-Brabant Rapportage In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Bedrijfsbureau Ontwikkeling Projectnummer: 10096 Claudius Prinsenlaan 10 4811

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN December 2012 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen steeg in december met 4,5% tot ruim 7.500. Deze maand werden 1.010 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal

Nadere informatie

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest

Insight Entree Baanbrekend. Sectorkeuze advies. Baanbrekend college. Datum 03 juni 2014 Naam Judith Baak Status Getest college Datum 03 juni 2014 Naam Status Getest pagina 1 Samenvatting De resultaten in deze rapportage zijn berekend voor regio Zoetermeer. In deze grafiek combineren we jouw interesses met de kansen op

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, december 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in 2016 Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Rijnmond, Drechtsteden en Gorinchem

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Oktober 2010 (cijfers t/m augustus 2010) Inhoud: 1. Werkloosheid (algemeen) 2. Werkloosheid naar leeftijd (jongeren en ouderen) 3. Vacatures, bedrijven en leegstand 4. Woningmarkt Hoe staan

Nadere informatie

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011

VLUGSCHRIFT. Tabel 1 Kerncijfers van de werkgelegenheid: Werkzame personen en vestigingen. 2007 2008 2009 2010 2011 ontwikkeling 2010-2011 VLUGSCHRIFT Vlugschrift werkgelegenheid 2011 Inleiding In dit vlugschrift wordt de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het aantal vestigingen in de gemeente Groningen beschreven. De gegevens komen uit

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I ECONOMISCHE MONITOR EDE 2015 I In deze economische monitor vindt u cijfers over de werkgelegenheid en de arbeidsmarkt van de gemeente Ede. Van de arbeidsmarkt zijn gegevens opgenomen van de tweede helft

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010

Werken in Noordwest-Holland. Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Werken in Noordwest-Holland Tabellenset Werkgelegenheid 2010 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2011-1777 Datum Augustus 2011 Opdrachtgever

Nadere informatie

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage

Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant. Rapportage Uitkomsten Werkgelegenheidsenquête 2011 Regio West-Brabant Rapportage Datum: Oktober 2011 In opdracht van: Regio West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie NEN-ISO 20252 gecertificeerd

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel In opdracht van de SER Noord-Nederland 2 april 2009 P. Boomsma Kamer van Koophandel 1 1. INLEIDING Noord-Nederland heeft besloten de blik de komende jaren in het bijzonder te richten op Noordoost Europa.

Nadere informatie

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen

Persbericht. Economie verder gekrompen. Centraal Bureau voor de Statistiek. Uitvoer blijft groeien. Minder investeringen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-011 14 februari 2013 9.30 uur Economie verder gekrompen Economie krimpt in vierde kwartaal 0,2 procent t.o.v. kwartaal eerder Ten opzichte van een jaar

Nadere informatie

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL

VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL VERDIENVERMOGEN EN AANPASSINGSVERMOGEN IN DE NOORDVLEUGEL 10 november 2015 Prof. Dr. Oedzge Atzema Olaf Koops Msc Dr. Walter Manshanden Dr. Han Olden Daniel Speldekamp MSc AANLEIDING Regionale koplopers

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt FEBRUARI 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3

Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 Analyse startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 3 1 Rapportage Kwartaalrapport startende bedrijven (in woningen) maandag 25 september 2017 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem

Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem Sectorrapport zakelijke dienstverlening Arnhem 2006-2015 1 juli 2016 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening Team Onderzoek & Statistiek Contactpersonen: Peter Bisseling / José Nieuwenstein

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 1 ECONOMISCHE MONITOR EDE 211 / 1 De economische monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 27 tot 21. De economische monitor is verdeeld in 2 delen. Het thermo

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen FEDA branchevereniging op het gebied van Aandrijf- en Automatiseringstechniek CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag

Nadere informatie

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt

De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt De 50-plussers op de Limburgse arbeidsmarkt SEPTEMBER 2012 INHOUD Blz 1. Bevolking 2 1.1 Totale bevolking 2 1.2 Doorstromingscoëfficiënt 2 1.3 Bevolking op beroepsactieve leeftijd naar socio-economische

Nadere informatie

Wurkgelegenheid Fryslân

Wurkgelegenheid Fryslân Wurkgelegenheidsonderzoek 2010_Opmaak 1 04-06-12 10:45 Pagina 1 Wurkgelegenheid Fryslân Utkomst wurkgelegenheidsûndersiik 20 Doel van dit rapport: Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 20 in Fryslân Uitkomsten

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009)

Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 2009) Crisismonitor Drechtsteden februari 2010 (cijfers tot en met december 9) Op de arbeidsmarkt nog geen, op de woningmarkt wel eerste voorzichtige tekenen van herstel. Dat zijn kort gezegd de conclusies van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen in Groot Rijnmond Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio s Drechtsteden, Gorinchem

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR)

Resultaten werkgelegenheidsonderzoek. Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) Resultaten werkgelegenheidsonderzoek Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) 2015 Maarten Bergmeijer Provincie Utrecht afdeling MEC, team Economie par@provincie-utrecht.nl www.provincie-utrecht.nl/par

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming

Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 13 september 2007 Vier werknemers op tien krijgen opleiding en vorming Vormingsinspanningen van Belgische ondernemingen in 2005 62,5%

Nadere informatie

Kerncijfers Drechtsteden Partner voor beleid

Kerncijfers Drechtsteden Partner voor beleid Kerncijfers Drechtsteden 2010 Partner voor beleid Voorwoord Kerncijfers Drechtsteden, de naam zegt het al; hierin vindt u een overzicht van een aantal kernindicatoren voor de zes Drechtstedengemeenten.

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden

Crisismonitor Drechtsteden Crisismonitor Drechtsteden Versie Zwijndrecht april 211 (cijfers t/m december 21) Inhoud: 1. Werkloosheid 2. Werkloosheid naar leeftijd 3. Vacatures, bedrijven, leegstand 4. Woningmarkt Bijlage Hoe staan

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 4 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 4 2016 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Persbericht PB14 56 11 9 214 15.3 uur CBS: Voorzichtig herstel arbeidsmarkt in het tweede kwartaal Meer werklozen aan de slag Geen verdere daling aantal banen, lichte groei aantal vacatures Aantal banen

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond, augustus 2017 WW daalt licht in augustus In de augustus 2017 is het aantal lopende WW-uitkeringen in de drie arbeidsmarktregio s van Groot

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep

Zzp ers in de provincie Utrecht 2013. Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Zzp ers in de provincie Utrecht 2013 Onderzoek naar een groeiende beroepsgroep Ester Hilhorst Economic Board Utrecht Februari 2014 Inhoud Samenvatting Samenvatting Crisis kost meer banen in 2013 Banenverlies

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek 2007

Statistisch Jaarboek 2007 83 7 84 Economie Geringe toename werkgelegenheid Na enkele jaren van werkgelegenheidsverlies is er sinds 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid in Hengelo. In de periode april 2004-april

Nadere informatie

Beschikbaarheid BiZ-rapporten

Beschikbaarheid BiZ-rapporten Beschikbaarheid BiZ-rapporten Versie: 8 SRA- in Zicht Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E biz@sra.nl I www.sra.nl/biz Inhoudsopgave 1 Advisering, onderzoek en overige specialistische

Nadere informatie

Energieinvesteringsaftrek. Jaarverslag 2013

Energieinvesteringsaftrek. Jaarverslag 2013 Energieinvesteringsaftrek (EIA) Jaarverslag 2013 1 Binnen het Ministerie van Economische Zaken zijn per 1 januari 2014 de uitvoeringsorganisaties Agentschap NL en Dienst Regelingen in één organisatie overgegaan

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 23 4 juni 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2016 kwartaal 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven (in woningen) 07-04-2016 Gemeente Zoetermeer In opdracht van: Analyse bestanden:

Nadere informatie

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1

Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Analyse (door)startende bedrijven (in woningen) Versie 2017 kwartaal 1 Rapport (door)startende bedrijven (in woningen) Zoetermeer - Kwartaal 1 2017 1 Rapportage Kwartaalrapport (door)startende bedrijven

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010)

Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Crisismonitor Drechtsteden augustus 2010 (cijfers tot en met juni 2010) Uit de landelijke pers: Economie groet met 2,1% Voorzichtig herstel aantal banen Herstel uitzendmarkt Werkloosheid blijft afnemen

Nadere informatie

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN

SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKTREGIO DRECHTSTEDEN SNELINFORMATIE ARBEIDSMARKT April 2014 WW-rechten Het aantal WW-uitkeringen neemt in april 2014 met -1,6% af tot 6.552. Deze maand zijn 635 nieuwe WW rechten toegekend. Het aantal beëindigde WW rechten

Nadere informatie

Woonmonitor Drechtsteden 2010

Woonmonitor Drechtsteden 2010 2 Woonmonitor Drechtsteden 2010 Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. J.M.A. Schalk juni 2010 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Impuls Publiciteit,

Nadere informatie

Vacatures West-Brabant 2009

Vacatures West-Brabant 2009 Vacatures West-Brabant 2009 Publicatienummer: 1569 Datum: Oktober 2009 In opdracht van: SES West-Brabant Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Onderzoek en Informatie Projectnummer: 1218 Claudius Prinsenlaan

Nadere informatie

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw

Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2. Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Gemeentebestuur RAADSGRIFFIEl DORDRECHT Ontvangen: ^-/\\ Gemeenteraad Presidium Commissie'lX^elE Griffie DIV team 2 Griffier: \$ \1\l1 ff 1 L. Qr\vv%cxw Dordrecht BESLUIT Nr. PEO/2003/8 Het COLLEGE van

Nadere informatie