JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, , EA VERZ , LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, 15-12-2010, 1189978 EA VERZ 10-1717, LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure"

Transcriptie

1 JAR 2011/76 Kantonrechter Amsterdam, , EA VERZ , LJN BO8932 Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Aflevering 2011 afl. 5 College Kantonrechter Amsterdam Datum 15 december 2010 Rolnummer EA VERZ LJN BO8932 Rechter(s) Partijen Noot mr. Berkhout Slotervaartziekenhuis BV te Amsterdam, verzoekster, gemachtigde: mr. C. van Kimmenade, tegen de werknemer te Oegstgeest, verweerder, gemachtigde: mr. J. van Hulst. mr. dr. G.W. van der Voet Trefwoorden Arbitragebeding, Kantonrechter onbevoegd in ontbindingsprocedure Regelgeving BW - 7:685 Rv Rv ; lid 5 Rv » Samenvatting De werknemer is op 1 februari 1996 bij de werkgever in dienst getreden als medisch specialist. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat geschillen uit de arbeidsovereenkomst worden beslecht door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Op 3 april 2009 heeft de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het Scheidsgerecht gedaan. Op 30 juni 2009 heeft het Scheidsgerecht de arbeidsovereenkomst per 1 september 2009 ontbonden (het eerste arbitrale vonnis). Bij vonnis van 4 augustus 2010 heeft de Rechtbank Utrecht het eerste arbitrale vonnis vernietigd. De werkgever is tegen dit oordeel in hoger beroep gegaan. Op het beroep is nog niet beslist. Intussen heeft de werkgever een voorwaardelijk (tweede) ontbindingsverzoek ingediend bij het Scheidsgerecht, welk verzoek is afgewezen (het tweede arbitrale vonnis). De werkgever verzoekt nu de kantonrechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen een arbitragebeding geldt. Bij het bestaan van een geldige overeenkomst tot arbitrage dient de gewone rechter zich ingevolge art.

2 1022 Rv, indien er tijdig een beroep op is gedaan, onbevoegd te verklaren om van het geschil kennis te nemen. Voor herleving van de bevoegdheid van de kantonrechter vereist art Rv uitdrukkelijk dat het vonnis waarbij een arbitraal vonnis is vernietigd, onherroepelijk is geworden. Het vernietigingsvonnis van de Rechtbank Utrecht is echter nog niet onherroepelijk geworden, nu daartegen door de werkgever hoger beroep is ingesteld. Het bepaalde in art. 7:685 BW dat te allen tijde een verzoek tot ontbinding kan worden gedaan, brengt niet mee dat een arbitrageovereenkomst niet zou gelden. Daarnaast heeft het Scheidsgerecht zich in beide ontbindingsverzoeken bevoegd verklaard, zodat evenmin op grond van het bepaalde in art lid 5 Rv bevoegdheid van de gewone rechter kan worden aangenomen. De kantonrechter verklaart de werkgever dan ook niet-ontvankelijk in zijn verzoek. NB. Arbitrage is toegestaan in het arbeidsrecht (NJ 1974/92 en «JAR» 1994/60). Er kan echter niet worden afgeweken van de regel dat te allen tijde om ontbinding kan worden verzocht («JAR» 1998/127). Vgl. «JAR» 2000/216 waarin de kantonrechter zich nietontvankelijk achtte wegens het arbitragebeding. Zie anders «JAR» 1997/226 waarin het arbitragebeding opzij werd gezet wegens strijd met de goede procesorde. beslissing/besluit» Uitspraak Verloop van de procedure (...; red.) Beoordeling van het verzoek 1. Als gesteld en onvoldoende weersproken kan van het volgende worden uitgegaan: a. Verweerder, geboren op 4 januari 1958, is op 1 februari 1996 in dienst van verzoekster getreden als medisch specialist. b. In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat geschillen uit de arbeidsovereenkomst worden beslecht door het Scheidsgerecht voor de Nederlandse Ziekenhuizen, thans het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. c. Verzoekster heeft op 3 april 2009 een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij het Scheidsgerecht gedaan. Bij vonnis van 30 juni 2009 (hierna: het eerste arbitrale vonnis) heeft het Scheidsgerecht de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 september 2009 ontbonden. d. Bij vonnis van 4 augustus 2010 (hierna: het vernietigingsvonnis) heeft de rechtbank te Utrecht het arbitrale vonnis vernietigd. e. Verzoekster is van het vernietigingsvonnis in hoger beroep gegaan. Op het beroep is nog niet beslist. f. Verzoekster heeft op 27 augustus 2010 bij het Scheidsgerecht een voorwaardelijk tweede ontbindingsverzoek gedaan, namelijk voor zover in rechte zou komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst nog bestaat.

3 g. De eerste mondelinge behandeling van het onderhavige, bij de kantonrechter ingediende voorwaardelijke ontbindingsverzoek is in overleg met en instemming van beide partijen aangehouden totdat de behandeling door het Scheidsgerecht zou hebben plaatsgehad. h. Bij arbitraal vonnis van 18 november 2010 heeft het Scheidsgerecht zich bevoegd verklaard om van het daar gedane voorwaardelijke, tweede, ontbindingsverzoek kennis te nemen. Zij heeft het verzoek vervolgens afgewezen omdat zij de handelwijze van verzoekster in de gegeven omstandigheden strijdig achtte met de eisen van een goede procesorde. 2. Partijen zijn het erover eens dat thans alleen over de bevoegdheid van de kantonrechter om van het verzoek kennis te nemen, zal worden beslist. 3. Bij verzoekschrift van 8 oktober 2010 heeft verzoekster voorwaardelijk verzocht de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden, primair wegens een dringende reden en subsidiair op grond van verandering van omstandigheden. 4. Verzoekster stelt dat de kantonrechter bevoegd is ondanks dat in artikel 1067 Rv is bepaald dat de bevoegdheid van de gewone rechter herleeft zodra het vonnis waarbij een arbitraal vonnis is vernietigd, onherroepelijk is geworden terwijl vast staat dat het vonnis van de rechtbank Utrecht nog niet onherroepelijk is geworden. Zij beroept zich er op dat in artikel 7:685 BW is bepaald dat iedere partij te allen tijde bevoegd is zich tot de kantonrechter te wenden en het in strijd zou komen met de eisen van een goede procesorde indien verzoekster geen mogelijkheid zou hebben om een ontbindingsverzoek te doen onder de gegeven omstandigheden. Subsidiair betoogt zij de ontbindingsbeschikking uit te spreken onder de opschortende voorwaarde dat het vernietigingsvonnis van de rechtbank Utrecht onherroepelijk is geworden. Dan immers herleeft de bevoegdheid van de kantonrechter en staat vast dat de arbeidsovereenkomst niet is ontbonden, aldus verzoekster. 5. Verweerder heeft voor alle weren een beroep gedaan op de onbevoegdheid van de kantonrechter. Dit verweer treft doel. Niet in geschil is dat tussen partijen een arbitrage-beding geldt. Bij het bestaan van een geldige overeenkomst tot arbitrage dient de gewone rechter zich ingevolge artikel 1022 Rv, indien er tijdig een beroep op is gedaan, onbevoegd te verklaren om van het geschil kennis te nemen. Voor herleving van de bevoegdheid van i.c. de kantonrechter vereist artikel 1067 Rv uitdrukkelijk dat het vonnis waarbij een arbitraal vonnis is vernietigd, onherroepelijk is geworden. Het vernietigingsvonnis van de rechtbank Utrecht is nog niet onherroepelijk geworden, nu daartegen door verzoekster hoger beroep is ingesteld. De bevoegdheid van de kantonrechter is derhalve nog niet herleefd. 6. Reeds lang is in de jurisprudentie en literatuur uitgemaakt dat het bepaalde in artikel 7:685 BW dat te allen tijde een verzoek tot ontbinding kan worden gedaan, niet meebrengt dat een arbitrageovereenkomst niet zou gelden voor partijen. Niet valt in te zien hoe dat in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. Dit klemt te meer nu verzoekster zelf tegen het vernietigingsvonnis hoger beroep heeft ingesteld. Zonder dat hoger beroep was het vernietigingsvonnis onherroepelijk geworden en was de kantonrechter wel bevoegd geweest om over het ontbindingsverzoek te oordelen. 7. Het Scheidsgerecht heeft zich in beide ontbindingsverzoeken bevoegd verklaard, zodat evenmin op grond van het bepaalde in artikel 1052 lid 5 Rv bevoegdheid van de gewone rechter kan worden aangenomen. 8. Het subsidiaire standpunt van verzoekster, dat de kantonrechter onder de opschortende voorwaarde dat zij op enig moment bevoegd zou raken de ontbinding zou kunnen

4 uitspreken, kan evenmin worden gevolgd. De kantonrechter is eenvoudigweg thans niet bevoegd en kan zich daarom niet uitspreken over de inhoud van het verzoek. 9. Het vorenstaande leidt er toe dat verzoekster niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar verzoek. 10. Verweerder heeft verzocht verzoekster te veroordelen tot betaling van ,= aan proceskosten, althans een in redelijkheid te bepalen bedrag. Hij stelt daartoe dat hij hoge kosten aan rechtsbijstand moet betalen door alle procedures waarin verzoekster hem, tegen beter weten in, heeft betrokken. 11. Ingevolge artikel 289 Rv kan een van partijen bij eindbeschikking in de proceskosten worden veroordeeld, waarbij de rechter niet gehouden is het Liquidatietarief in acht te nemen. Verweerder heeft aangegeven geen exacte opgave te kunnen doen van de in de onderhavige procedure gemaakte kosten, gelet op de omstandigheid dat partijen met elkaar in een aantal procedures zijn betrokken en de werkzaamheden daarvoor door elkaar heen lopen. Onder deze omstandigheden worden de proceskosten van verweerder begroot op 2.000,=. Verzoekster wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld tot betaling daarvan aan verweerder. Beslissing De kantonrechter: I. verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek; II. veroordeelt verzoekster in de proceskosten aan de zijde van verweerder gevallen, tot aan deze uitspraak begroot op 2.000,=; III. verklaart de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.» Noot In de onderhavige zaak heeft het Slotervaartziekenhuis de arbeidsovereenkomst met één van haar chirurgen met ingang van 1 september 2009 laten ontbinden door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg (hierna: het Scheidsgerecht ), wegens (kort samengevat) een vertrouwensbreuk ten gevolge van een medische misser. Op de arbeidsovereenkomst met de chirurg was de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (hierna: AMS ) van toepassing, waarvan een beding onderdeel uitmaakt dat ertoe strekt alle (arbeidsrechtelijke) geschillen tussen partijen in arbitrage te doen beslechten door het Scheidsgerecht. Op grond van dit arbitragebeding was het Scheidsgerecht dus bij uitsluiting bevoegd om van het ontbindingsverzoek kennis te nemen (artikel 1020 jo. artikel 1022 lid 1 Rv). Nu de Hoge Raad reeds in 1973 heeft uitgemaakt dat arbitrage in het arbeidsrecht is toegestaan (HR 14 december 1973, NJ 1974, 92m.nt. PZ), is dit op zichzelf niet bijzonder. Wel bijzonder is dat het arbitragevonnis op 4 augustus 2010 door de Rechtbank Utrecht werd vernietigd (LJN: BN3804). De rechter kan een arbitraal vonnis vernietigen op één van de volgende (in artikel 1065 lid 1 Rv limitatief opgesomde) gronden: (a) de arbitrage is niet geldig overeengekomen, (b) de arbitragecommissie is in strijd met de daarvoor afgesproken regels samengesteld, (c) de arbitragecommissie heeft zich niet gehouden aan zijn opdracht, (d) de arbiters hebben het vonnis niet ondertekend of niet gemotiveerd, of (e) het arbitragevonnis is in strijd met de openbare orde of de goede zeden. Ondanks het feit dat er terughoudendheid dient te worden betracht bij de toepassing van artikel 1065 lid 1 sub e Rv vernietigde de Rechtbank

5 Utrecht het arbitragevonnis in kwestie op deze laatstgenoemde grond, omdat het onderzoek naar vertrouwensherstel niet onpartijdig had plaatsgevonden. Bovendien was de specialist niet in de gelegenheid gesteld om deugdelijk op het onderzoeksrapport te reageren. Naar het oordeel van de rechtbank waren de regels van een goede procesorde en de fundamentele beginselen van procesrecht in het bijzonder het beginsel van gelijke behandeling/equality of arms (artikel 1039 Rv en artikel 6 EVRM) daardoor in zodanige mate geschonden, dat het arbitrale vonnis moest worden vernietigd. Het Slotervaartziekenhuis ging tegen deze uitspraak van de rechtbank in beroep. Omdat de arbeidsovereenkomst met de specialist door het vonnis was blijven bestaan, besloot zij tevens een voorwaardelijk ontbindingsverzoek in te dienen om het risico van de loonvordering in tijd te beperken. Het Slotervaartziekenhuis twijfelde echter over de vraag bij welk gerecht zij dit voorwaardelijk ontbindingsverzoek zou moeten indienen. Om het zekere voor het onzekere te nemen, diende het ziekenhuis het voorwaardelijke ontbindingsverzoek daarom zowel in bij het Scheidsgerecht, als bij de Kantonrechter Amsterdam. De Kantonrechter Amsterdam hield de behandeling van het voorwaardelijke ontbindingsverzoek daarop aan, in afwachting van het oordeel van Scheidsgerecht. Het Scheidsgerecht achtte zich vervolgens bevoegd om van het voorwaardelijke ontbindingsverzoek kennis te nemen, omdat de vernietiging van het arbitragevonnis nog niet onherroepelijk was geworden en de bevoegdheid van gewone rechter dientengevolge nog niet herleefd (artikel 1067 Rv). Opmerkelijk genoeg wees het Scheidsgerecht het voorwaardelijk ontbindingsverzoek vervolgens af, omdat het indienen van het voorwaardelijk ontbindingsverzoek in de gegeven omstandigheden in strijd zou zijn met de eisen van een goede procesorde. Het Scheidsgerecht doelde op het feit dat het gevolg van de voorwaardelijke ontbinding zou intreden op het moment dat de vernietiging van de (eerste) arbitrale ontbindingsbeschikking onherroepelijk zou komen vast te staan. Op dat moment zou op grond van artikel 1067 Rv echter tevens de bevoegdheid van de gewone rechter herleven. Het Scheidsgerecht meende om die reden dat het over zijn eigen graf zou regeren indien het desondanks toch tot voorwaardelijke ontbinding zou overgaan. Dit achtte het Scheidsgerecht niet gepast. Bovengenoemd oordeel van het Scheidsgerecht is naar mijn mening onjuist, omdat het gevolg van de voorwaardelijke ontbinding niet in zou treden met ingang van de dag waarop de uitspraak van de Rechtbank Utrecht onherroepelijk zou zijn geworden, maar juist met ingang van de (veel eerdere) dag waarop voorwaardelijke ontbinding heeft plaatsgevonden: een datum waarop de gewone rechter niet bevoegd was. Bovendien ging het niet om hetzelfde ontbindingsverzoek, maar om een nieuw ontbindingsverzoek met een ander (voorwaardelijk) karakter, waaraan bovendien nieuwe feiten (mede) ten grondslag waren gelegd. Was het Scheidsgerecht wel tot voorwaardelijke ontbinding overgegaan, dan had deze beschikking, indien daartoe aanleiding mocht blijken te bestaan, evengoed vernietigd kunnen worden op grond van artikel 1065 Rv. De weg tot de gewone rechter was daarmee kortom niet afgesneden geweest. Mogelijk zag het Scheidsgerecht het vooruitlopend op het onherroepelijke oordeel van het hof omtrent de geldigheid van zijn eerdere ontbindingsbeschikking niet zitten om het onderzoek naar de mogelijkheden tot herstel van het vertrouwen in de chirurg opnieuw te doen plaatsvinden. Door te oordelen zoals het heeft gedaan, heeft het Scheidsgerecht naar mijn mening echter onvoldoende gewicht toegekend aan het gerechtvaardigde belang van het Slotervaartziekenhuis bij het voorwaardelijke ontbindingsverzoek (gelegen in het zoveel mogelijk beperken van de loonvordering van de chirurg).

6 Nu het Slotervaartziekenhuis bij Scheidsgerecht bot had gevangen, wendde het ziekenhuis zich met het voorwaardelijk ontbindingsverzoek opnieuw tot de Kantonrechter Amsterdam en stelde zich op het standpunt dat de kantonrechter ondanks het bepaalde in artikel 1067 Rv bevoegd was om kennis te nemen van het verzoek vanwege de woorden te allen tijde in artikel 7:685 lid 1 BW. De kantonrechter wijst er in de onderhavige zaak echter terecht op dat reeds lang is uitgemaakt dat te allen tijde niet ziet op de bevoegdheid van de kantonrechter om van dit verzoek kennis te nemen (zie HR 14 december 1973, NJ 1974, 92m.nt. PZ en in het verlengde daarvan: HR 22 november 1985, NJ 1986, 275 en HR 17 januari 2003, JAR 2003/40). De woorden te allen tijde zien daarentegen slechts op de mogelijkheid om een ontbindingsverzoek in te dienen (zie HR 20 maart 1998, JAR 1998/127 (Grady/Stogon)).De bevoegdheid van de rechter c.q. de arbiter om een vergoeding toe te kennen kan voorts evenmin worden uitgesloten (zie HR 2 april 2004, JAR 2004/112). De Kantonrechter Amsterdam kon dan ook niet anders dan zichzelf onbevoegd verklaren, ten gevolge waarvan het Slotervaartziekenhuis tussen wal en schip belandde. Deze uitspraak onderstreept het belang van kwalitatief goede geschillenbeslechting in het arbeidsrecht. Aan alternatieve geschillenbeslechting kunnen veel voordelen zijn verbonden (zoals laagdrempeligheid, snelheid en specifieke deskundigheid), maar indien zaken als onpartijdigheid, onafhankelijkheid en/of juridische deskundigheid onvoldoende zijn gewaarborgd, kunnen partijen er in de praktijk zoals in casu ook verder mee van huis geraken (zie ook: C.J. Loonstra en G.W. van der Voet, De kwaliteit en wenselijkheid van alternatieve geschillenprocedures in CAO s,arbeid Integraal 2007/2, p. 65 e.v.). mr. dr. G.W. van der Voet,

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders?

De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? ONTSLAG De vaststellingsovereenkomst in strijd met dwingend arbeidsrecht; een panacee tegen knellende kaders? MR. DR. R.L. VAN HEUSDEN 1 In de arbeidsrechtpraktijk worden beëindigingsovereenkomsten vaak

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht

Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Actuele rechtspraak De arbeidsovereenkomst - het ontslagrecht Baijings en Statenbank revisited Onder welke omstandigheden loopt een werknemer niet op tegen een niet ontvankelijkheid, als hij schadevergoeding

Nadere informatie

De procedure na cassatie en verwijzing

De procedure na cassatie en verwijzing De procedure na cassatie en verwijzing M r. N. T. D e m p s e y * 1 Gecasseerd; en (hoe) nu verder? Indien de Hoge Raad op grond van de aangevoerde cassatiemiddelen overgaat tot vernietiging van de bestreden

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210

zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 vonnis RECHTBANK DEN HAAG Team handel zaaknummer / rolnummer: C/09/437955 / HA ZA 13-210 Vonnis in incident van in de zaak van: 1. de rechtspersoon naar buitenlands recht FKP SOJUZPLODOIMPORT, 2. de rechtspersoon

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen

7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 7 De verplichting om de rechtsgronden aan te vullen 1 INLEIDING Art. 48 (oud) Rv bepaalt dat de rechter verplicht is om ambtshalve de rechtsgronden aan te vullen. Deze bepaling omvat echter meer dan alleen

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 223 d.d. 22 september 2011 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. B.F. Keulen en dr. B.C. de Vries, leden, en mr. D.J. Olthoff, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan)

Een terugblik en een bespreking van de uitspraak van de Hoge Raad van 23 maart 2012 (Davelaar/Allspan) aanknopingspunten voor de vraag of het instellen van de deelgeschillenregeling al dan niet zinvol is. Tot slot oordelen rechters verschillend over de omvang van de kosten. Dat leidt tot zeer grote verschillen

Nadere informatie

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft

Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Het schriftelijkheidsvereiste en het (non-)concurrentiebeding bij (stilzwijgende) verlenging: wie schrijft, die blijft Mr. R.C. Sies Al ruim honderd jaar 1 worstelen juristen met het schriftelijkheidsvereiste

Nadere informatie

Wat er niet in de Ontslagregeling staat

Wat er niet in de Ontslagregeling staat Focus 1189 Wat er niet in de Ontslagregeling staat En de gevolgen daarvan Jaap van Slooten 1 De parlementaire behandeling van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli aanstaande in werking treedt maakte

Nadere informatie

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1

Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 Een voorstel tot verbetering van de procedure tot naleving van de Wms 1 In de Wet medezeggenschap op scholen ( Wms ) staat dat de Landelijke geschillencommissie Wms bevoegd is in, onder meer, geschillen

Nadere informatie

Conversie en opvolgend werkgeverschap

Conversie en opvolgend werkgeverschap De omzetting van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek Conversie en opvolgend werkgeverschap Afstudeerscriptie

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog?

Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Mr. dr. M.R. Ruygvoorn* Bestaat de tweede fase uit Plas/Valburg nog? Deze vraag houdt de gemoederen al geruime tijd bezig, met name na het arrest JPO/CBB. 1

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel?

Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? Civielrechtelijke aansprakelijkheid van de CWI: trend of randverschijnsel? P.S. van Minnen* en W.A. Zondag 1 Inleiding Het ontslagrecht voor de rechtspraktijk de kern van het arbeidsrecht weet het wetenschappelijk

Nadere informatie

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom?

Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Wet openbaarheid van bestuur: Gaat het om de informatie of om de dwangsom? Onderzoek naar de mogelijkheden om bij een WOB-verzoek misbruik van de Wet dwangsom te voorkomen in relatie tot artikel 3, derde

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

HET MOTIEF ALS MOTIVERING?

HET MOTIEF ALS MOTIVERING? HET MOTIEF ALS MOTIVERING? Een onderzoek naar de rol van de motieftheorie in de jurisprudentie van de Hoge Raad en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bij de beoordeling van de bovengrens

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht

De vordering tot dooronderhandelen nader belicht verdieping Ars Aequi september 2012 613 De vordering tot dooronderhandelen nader belicht M.R. Ruygvoorn* Een partij die in de precontractuele fase onderhandelingen afbreekt wanneer dat onaanvaardbaar is

Nadere informatie