Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management, voltijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid 1

2 2.1.1 Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met havo-diploma tot Student met havo-diploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Student met vwo-diploma tot Student met vwo-diploma vanaf Overzicht van mbo-domeinen die geen directe toegang geven tot hbo-sectoren het mbo-domein techniek en procesindustrie naar de hbo-sector economie het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector gezondheidszorg het mbo-domein handel en ondernemerschap naar de hbo-sector techniek het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector gezondheidszorg het mbo-domein economie en administratie naar de hbo-sector techniek het mbo-domein zorg en welzijn naar de hbo-sector economie het mbo-domein voedsel, natuur en leefomgeving naar de hbo-sector economie 2.1.1a Bijzondere nadere vooropleidingseisen Niet van toepassing. 2

3 2.1.2 Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) (art. 2.3 lid 4 OER HZ - mbo) (art. 2.3a lid 67 OER HZ - Pabo) HZ Schakelcursus economie 2015 De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 17 augustus, dinsdag 18 augustus, woensdag 19 augustus, donderdag 20 augustus en vrijdag 212 augustus. Op maandag 24 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 10 juli Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 3

4 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) Niet van toepassing Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) Niet van toepassing. 2.2 Iichting opleiding en onderwijs Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Basiskenmerken van de opleiding De gemeenschappelijke basis van waaruit de hr-professionals handelen is samengevat in 11 kerntaken van het beroep (landelijk opleidingsprofiel HRM). Deze kerntaken zijn kenmerkend voor de HRM opleiding en zijn hieronder in beknopte versie weergegeven: 1.Initieert en ontwikkelt activiteiten op hr werkterreinen, zowel binnen nationale als internationale context. 2.Is verantwoordelijk voor de informatievoorziening op het gebied van HRM, richt informatiesystemen in en beheert deze. 3.Adviseert het management over inhoud en aanpak van hr werkterreinen, arbeidsverhoudingen etc. 4.Ontwikkelt activiteiten op het terrein van interne- en externe arbeidsmarkttransities. 5.Ontwikkelt activiteiten op het terrein van competentie ontwikkeling en talentmanagement, loopbaanontwikkeling. 4

5 6.Adviseert het management over HR activiteiten ter optimalisatie van primaire processen. 7.Maakt financiële verkenningen, berekeningen en kosten-baten analyses op HR werkterreinen. 8.Anticipeert op ontwikkelingen en reageert op ontwikkelingen in organisatiestrategie en cultuur. 9.Is in staat om de rol van effectief hr-leiderschap vorm te geven. 10.Levert door middel van praktijkgericht onderzoek een bijdrage aan de verbetering en innovatie van organisatie en beroepspraktijk. 11.Is een reflective practitioner met oog voor het belang van corporate governance en ethiek. Heeft een kritische en onderzoekende houding t.o.v. de eigen beroepspraktijk en is in staat om sturing te geven aan zijn eigen ontwikkeling. Omgevingsontwikkelingen De samenleving en de economie veranderen ingrijpend en onomkeerbaar. En dat geldt zeker ook voor de arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen. Snel voortgaande automatisering zorgt voor jobless growth, een toename van de activiteiten en omzet, zonder dat dit gepaard gaat met groei in werkgelegenheid. Daarnaast is er sprake van steeds grotere turbulentie op afzetmarkten van bedrijven en bezuinigingen bij de overheid. Door dit alles is er een toename van flexibele contracten te zien. Aan de kant van de werknemers wordt gesteld dat jongere generaties heel andere eisen stellen aan werk dan hun voorgangers. De grote uitdaging voor HRM is: Hoe verbinden we deze ontwikkelingen met de behoefte van bedrijven aan een grote betrokkenheid van medewerkers en de noodzaak van innovatie. Kansen voor opleiding en beroep Politieke, economische, sociale en technologische ontwikkelingen zorgen voor een snel veranderende context op het terrein van HRM. De HRM er onderzoekt hoe invulling gegeven kan worden aan moderne arbeidsrelaties en omgegaan wordt met het spanningsveld tussen flexibiliteit en betrokkenheid van medewerkers. De arbeidsmarkt en organisaties vragen om afgestudeerden die niet alleen veel weten en procedurele kenniskunnen toepassen, maar vooral ook afgestudeerden die resultaatgericht, doelgericht en succesvol kunnen handelen in gevarieerde, nieuwe, onbekende situaties. Voor de HRM student is daarom naast gedegen vakkennis, het ontwikkelen van communicatief vermogen, vermogen tot samenwerking, in staat zijn tot het maken van analyses, methodisch denken en probleem oplossen essentieel. Contexten, functies (categorieën, voorbeelden), Hr-professionals zijn werkzaam bij verschillende organisaties en in verschillende functies, zowel in de private als in de publieke sector als mede in nationale of internationale setting. De organisaties waarin onze studenten terechtkomen, zijn divers voor wat betreft omvang. De omvang varieert van minder dan tien medewerkers (een re-integratiebureau bijvoorbeeld) tot 5

6 enkele tienduizenden medewerkers (een multinational) en alles wat hier tussen zit. Ook verschillen de organisaties in cultuur; denk aan de verschillen tussen innovatieve organisaties, bureaucratische organisaties en professionele organisaties (en alle tussenvormen die hierbij aanwezig zijn). Deze verschillen hebben grote gevolgen voor de inbedding van hrm in organisaties, het gebruik van instrumenten, de rol en positie van de hr-professionals en de uitvoering van hr. Zowel op het terrein van organisatieontwikkeling als van persoonlijke ontwikkeling komen we allerlei functies tegen. Zonder te streven naar volledigheid, zien we de hr-professional terug in verschillende rollen: hr-adviseur, personeelsadviseur, Human Resource Manager, Human Resource Development manager, loopbaanbegeleider of adviseur, trajectbegeleider, re-integratieconsultent, vakbondsbestuurder etc. Deze rollen kunnen in een dienstverband worden uitgevoerd, maar ook als zelfstandig professional. De HRM opleiding leidt op voor een breed beroepsprofiel Competenties (art 3.2 OER HZ) De competenties en deeltaken voor de opleiding Human Resource Management zijn de volgende: Geldend voor studenten die gestart zijn in of eerder: Startcompetentie 1, Ontwikkelen van visie en beleid De HRM-er is in staat om vanuit zijn expertise op strategisch niveau adequaat beleid en visie te ontwikkelen en hierover te communiceren waarbij hij effectief de sociale processen verbindt met de technische, economische en commerciële processen in de organisatie, om de organisatie zo succesvol mogelijk te doen zijn ontwikkelt op strategisch niveau visie en beleid 1.2 draagt zorg voor de verbinding tussen de sociale processen met de technische, economische en commerciële processen Startcompetentie 2. Ontwikkelen, implementeren van, en werken met personeelsinstrumenten De HRM-er is in staat om vanuit het geformuleerde strategische beleid van de organisatie, die personele middelen in te zetten die leiden tot een effectieve organisatie. Hij activeert daartoe de in- door- en uitstroom van personeel zodanig dat de strategische doelstellingen van de organisatie optimaal bereikt worden, met inachtneming van sociaal maatschappelijke en ethische aspecten ontwikkelt personeelsinstrumenten vanuit het geformuleerde strategisch beleid 2.2. implementeert ontwikkelde personeelsinstrumenten 6

7 2.3. adviseert hoe en welke personeelsinstrumenten in te zetten om in-, door- en uitstroom te activeren binnen de strategische, tactische & operationele doelstellingen van de organisatie Startcompetentie 3, Begeleiden & coachen De HRM-er is in staat de doelstellingen van de individuele medewerker met die van de organisatie te verbinden, om zowel voor het individu als de organisatie een succesvol resultaat te bereiken. Als actieve gesprekspartner voor management en medewerker optimaliseert hij de effectiviteit van de organisatie legt verbinding tussen de doelstellingen van individu(en) en organisatie en stemt deze waar mogelijk op elkaar af adviseert management en medewerker(s) vanuit verschillende rollen over hoe verbindingen tot stand kunnen komen begeleidt het proces dat moet leiden tot optimalisatie van de organisatie effectiviteit. Startcompetenties 4, Probleemaanpak De HRM-er is in staat om (complexe) probleem situaties tijdig te signaleren, analyseren en aan te pakken, zodanig dat de effectiviteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Hij weet daartoe de juiste actoren en middelen te mobiliseren om negatieve ontwikkelingen te voorkomen en/of op te lossen signaleert zelfstandig vraagstukken op sociaal en organisatorisch vlak analyseert de geconstateerde vraagstukken mobiliseert de juiste actoren en middelen. 7

8 Startcompetentie 5, Professionaliseren De HRM-er werkt voortdurend proactief aan zijn eigen professionaliteit, volgt de actuele ontwikkelingen in het eigen vakgebied en daarbuiten op zowel nationaal als internationaal niveau, vormt daar een uitgesproken visie op, en kan deze vervolgens integreren in zijn eigen handelen maar kan daardoor ook zelf een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de HR professie volgt actief de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen en vormt zich daar een visie op zet waar nodig zijn eigen onderzoek op om zijn visie te verantwoorden en/of participeert daartoe in een breder onderzoek 5.3. integreert zijn visie (op de ontwikkelingen in zijn vakgebied en aanverwante domeinen) in zijn eigen taakuitvoering 5.4. draagt zijn onderbouwde visie op ontwikkelingen in zijn vakgebied actief uit (bv. via publicaties, lezingen, gastcolleges) Startcompetentie 6, Onderzoeken De hbo-bachelor HRM stelt een onderzoeksvraag op, bedenkt een methode om daarop een antwoord te krijgen, verzamelt en analyseert gegevens, formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag en doet verslag aan derden van het geheel aan activiteiten en bevindingen. 6.1 De hbo-bachelor HRM doet een voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. 6.2 De hbo-bachelor HRM voert het onderzoek zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel (laten) uit, monitort voortgang en kwaliteit en stuurt waar nodig bij. 6.3 De hbo-bachelor HRM interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. Daarnaast evalueert hij resultaten en het proces en doet hiervan verslag. 6.4 De hbo-bachelor HRM gedraagt zich volgens de bij onderzoek horende (ethische) gedragsnormen 8

9 Geldend voor studenten die zijn gestart in het schooljaar of daarna: BT1 VISIE EN BELEID ONTWIKKELEN De BBA ontwikkelt in samenwerking met anderen de visie en het beleid van een organisatie. Hij overbrugt hiervoor taal- en cultuurverschillen en respecteert de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen en houdt bij oordeel- en besluitvorming rekening met ondernemingsrecht en de ethische aspecten daarvan. DT1.1 Secundaire informatie op macro- en mesoniveau verzamelen en interpreteren. Ld1.1.1 Ld1.1.2 Je kunt meso- en macro-economische ontwikkelingen uitleggen op basis van beproefde economische modellen. Je kunt de impact op de organisatie van meso- en macro-economische ontwikkelingen verklaren op basis van beproefde analysetechnieken. DT1.2 Plannen op strategisch, tactisch en operationeel niveau ontwerpen en zo de continuïteit van de organisatie waarborgen. Ld1.2.1 Ld1.2.2 Ld1.2.3 Je kunt de strategische doelen van een organisatie verklaren aan de hand van het businessmodel. Je kunt op basis van de gekozen strategie een ondernemingsplan voor de organisatie uitwerken. Je kunt uit het ondernemingsplan een tactisch beleidsplan destilleren en dit plan omzetten in operationele acties. 9

10 Ld1.2.4 Ld1.2.5 Je kunt de aansprakelijkheidsrisico s van de bestuurders benoemen. Je kunt de risico s van verbintenissen en de financiële consequenties ervan benoemen. DT1.3 Stakeholders informeren over de financiële en sociale situatie van de organisatie. Ld1.3.1 Je kunt financiële en sociale informatie van de organisatie produceren en rapporteren. BT2 OPLOSSINGEN ONTWERPEN De BBA ontwerpt en formuleert planmatig en methodisch oplossingen voor een probleem in een organisatie. DT2.1 Probleem definiëren Ld2.1.1 Je kunt een organisatieprobleem signaleren en verklaren op basis van relevante begrippen, theorieën en modellen. DT2.2 Conceptueel ontwerp maken Ld2.2.1 Ld2.2.2 Ld2.2.3 Je kunt verschillende oplossingen formuleren en een keuze maken uit meerdere alternatieven. Je kunt maatregelen aanbevelen en verdedigen die het probleem in de organisatie oplossen of die de situatie optimaliseren. Je kunt interne en externe informatiestromen ontwikkelen en beheersen van met behulp van een MIS 10

11 DT2.3 Implementeren en evalueren Ld2.3.1 Ld2.3.1 Je kunt een plan van aanpak voor de implementatie van maatregelen opstellen Je kunt een evaluatieonderzoek uitvoeren. BT3 ONDERZOEKEN De BBA stelt een onderzoeksvraag op, bedenkt een methode om daarop een antwoord te krijgen, verzamelt en analyseert gegevens, formuleert een antwoord op de onderzoeksvraag en doet verslag aan derden van het geheel aan activiteiten en bevindingen. DT3.1 ONDERZOEK VOORBEREIDEN Een voorstel doen voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. Ld3.1.1 Ld3.2.1 Je kunt een probleemstelling formuleren (het geheel van probleemschets, onderzoeksvraag en doelstelling). Je kunt bronnenonderzoek uitvoeren. Ld3.2.3 Je kunt een onderzoek opzetten en dit vastleggen in een onderzoeksvoorstel (= plan van aanpak voor onderzoek). DT3.2 ONDERZOEK UITVOEREN Onderzoek uitvoeren zoals beschreven in het onderzoeksvoorstel, voortgang en kwaliteit monitoren en waar nodig bijsturen. 11

12 Ld3.2.1 Ld2.3.2 Je kunt de benodigde data verzamelen en de verzamelde gegevens op geschikte wijze verwerken tot informatie, zodat zinvolle interpretatie mogelijk wordt. Je kunt voortgang en kwaliteit van de uitvoering monitoren en bijsturen indien nodig en de kwaliteit van het resultaat toetsen aan de gestelde eisen. DT3.3 ONDERZOEK AFRONDEN De verzamelde en gestructureerde gegevens interpreteren en conclusies trekken ten aanzien van de onderzoeksvraag. Resultaten en het proces evalueren en hiervan verslag doen. Ld3.3.1 Ld2.3.2 Je kunt betekenis verlenen aan de gevonden en verwerkte gegevens. Je kunt over onderzoek rapporteren. ONDERZOEKERSHOUDING Ld3.1.1 Je kunt je gedrag aanpassen aan bij onderzoek horende normen, beroepsethiek, attitude en verantwoordelijkheden. BT4 PERSOONLIJKE EN PROFESSIONELE ONTWIKKELING (ONDERNEMENDHEID EN STUDIELOOPBAANCOACHING) De BBA ontwikkelt een ondernemende houding, hij reflecteert op eigen ervaringen en ontwikkelingen en communiceert hierover met de bij zijn (studie)loopbaan betrokken partijen. 12

13 DT4.1 Op verantwoorde wijze studie- en beroepskeuzes maken. Ld4.1.1 Ld4.1.2 Je kunt beschrijven wie je bent, wat je kunt en wat je wil. Je kunt VC-cursussen, stages, minoren en onderzoeksopdrachten kiezen die bij jouw wensen en capaciteiten passen. DT4.2 De eigen persoonlijke competentieontwikkeling zelfstandig vormgeven en hierover op basis van een portfolio communiceren. Ld4.2.1 Ld4.2.2 Je kunt precies aangeven wie je bent, wat je kunt, en wat je nog moet leren. Je kunt jouw talenten gebruiken in studie, werk en vrije tijd. DT4.3 Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen studievoortgang (optimaal studieverloop) Ld4.3.1 Je kunt je eigen leerproces sturen. DT4.4 Een ondersteunend sociaal netwerk inzetten Ld4.4.1 Je kunt aangeven wie jou waarmee kan helpen en je kunt deze hulp bijtijds ioepen. DT4.5 Leervaardigheden verwerven Ld4.5.1 Je kunt duurzaam effectief en efficiënt studeren. BT5 HR BELEID EN VISIE ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN (was C1) De HR-professional adviseert het management over de inhoud en aanpak van de hr-werkterreinen, de interne en externe arbeidsverhoudingen, organisatieontwikkeling, organisatieontwerp, taakontwerp en de daaruit voortkomende implementatievraagstukken. Hij anticipeert op de 13

14 gewenste organisatiestrategie en organisatiecultuur, en vertaalt strategie- en cultuurveranderingen naar hr-werkterreinen en -uitvoeringspraktijken. Hij adviseert het management over hr-activiteiten op een zodanige wijze dat (primaire) processen binnen de organisatie geoptimaliseerd worden. Daarbij formuleert hij meetbare hr-doelstellingen, assisteert het management bij de uitvoering van de activiteiten, evalueert deze en relateert de uitkomsten aan de organisatieuitkomsten/resultaten. DT5.1 Een strategisch HR-beleidsplan opstellen dat actief bijdraagt aan de realisatie van de organisatiestrategie. Ld5.1.1 Ld5.1.2 Ld5.1.3 Je kunt de organisatiestrategie, ontwikkeling en doelen analyseren in de omgevings- en beroepscontext. Je kunt organisatievraagstukken systematisch en methodisch aanpakken, relevante gegevens verzamelen en interpreteren en je een oordeel vormen. Je houdt daarbij rekening met de sociaal-maatschappelijke, beroepsethische aspecten en (wetenschappelijke) onderzoek criteria. Je kunt bij de gemaakte analyses en beoordelingen een aansluitend en stimulerend HR beleid op organisatieniveau formuleren. Daarbij kun je de toegevoegde waarde van het HR-beleid zichtbaar en meetbaar maken. DT5.2 Een doelgericht HR-advies opstellen (op organisatie- of onderdeelniveau op grond van een strategisch, innovatief HR-beleidsplan). Ld5.2.1 Je kunt het HR-beleid concretiseren in een advies over HR-werkterreinen en de inzet van HR-instrumenten inclusief een financiële paragraaf. 14

15 Ld5.2.2 Ld5.2.3 Je kunt de verwachte resultaten van je advies toetsen aan de gewenste resultaten van het management en kunt het advies adequaat bijstellen. (commitment verwerven). Je kunt als gevolg van je advies de consequenties voor iichting, werkwijze en competenties van de afdeling HR in beeld brengen en daarover adviseren. DT5.3 Een resultaatgericht HR implementatieplan opstellen (als vervolg op en binnen het kader van de HR adviesnota) Ld5.3.1 Ld5.3.2 Ld5.3.3 Je kunt een resultaatgericht implementatieplan maken, inclusief voorstellen ten aanzien van verandermanagement. Je kunt de PDCA cyclus toepassen in afstemming met het lijnmanagement (incl verandermanagement) Je kunt de uitvoering begeleiden en ondersteunen en de eindverantwoordelijkheid beleggen waar die thuis hoort. DT5.4 Structureel monitoren van voortgang en realisatie van het implementatieplan en bijsturen waar nodig. Ld5.4.1 Ld5.4.2 Ld5.4.3 Je kunt een set passende stuur- en kengetallen opstellen voor adequate resultaatmeting. Je kunt de procesvoortgang monitoren, bewaken en evalueren door analyse en interpretatie van de resultaatmeting. Je kunt voortgangsrapportages opstellen en bijsturingvoorstellen doen, passend bij het managementniveau. 15

16 BT6 PERSONEELSMANAGEMENT ( was C2; strategisch personeelsmanagement operationaliseren) De hr-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van interne- en externearbeidsmarkttransities, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. Hij ontwikkelt activiteiten op het terrein van talentmanagement, loopbaanontwikkeling en loopbaanbegeleiding, op medewerker en organisatieniveau, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. De hr-professional ontwikkelt activiteiten op het terrein van instroom, doorstroom en uitstroom met behulp van relevante HR-instrumenten, op medewerker- en organisatieniveau, voert deze uit, evalueert deze en stelt ze zo nodig bij. DT6.1 Activiteiten ontwikkelen op het gebied van instroom. Ld6.1.1 Ld6.1.2 Ld6.1.3 Ld6.1.4 Ld6.1.5 Ld6.1.6 Je kunt een analyse maken van de huidige arbeidsmarktontwikkelingen en de consequenties hiervan voor de organisatie. Je kunt uitgaande van de strategie van de organisatie een analyse maken van het huidige personeel. Je kunt een wervingsplan maken gebaseerd op de korte- en langetermijnvraag van de organisatie. Je kunt een sollicitatiegesprek voeren. Je kunt toetsen of een wervingscampagne effectief is geweest. Je kunt aangeven hoe een wervingscampagne tussentijds bij te stellen. DT6.2 Activiteiten ontwikkelen op het gebied van doorstroom. Ld6.2.1 Je kunt verdedigen waarom het van belang is de juiste medewerker op de juiste plek te hebben en hoe je hier invloed op kunt uitoefenen 16

17 Ld6.2.2 Ld6.2.3 Ld6.2.4 Ld6.2.5 Ld6.2.6 Je kunt arbeidsrecht toepassen Je kunt door performancemanagement de doorstroom van medewerkers bevorderen. Je kunt door functiewaardering waarde toekennen aan functies. Je kunt op organisatieniveau en op medewerkerniveau het instrumentarium toepassen dat bijdraagt aan een gezond leefklimaat in een organisatie. -Je kunt een opleidingsplan voortvloeiend uit organisatiedoelen opstellen met aandacht voor effectiviteit van opleiden DT6.3 Activiteiten ontwikkelen op het gebied van uitstroom. Ld6.3.1 Ld6.3.2 Ld6.3.3 Ld6.3.4 Je kunt verschillende manieren van uitstroom benoemen en relateren aan de strategische HR-planning Je kunt de wijze van een pensioenberekening, van een ontbindingsvergoeding en van een WW-uitkering (en WIA )benoemen en berekenen Je kunt arbeidsrecht toepassen Je kunt een ontbindingsovereenkomst beschrijven en bent in staat gevolgen van keuzes in beeld te brengen Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) 17

18 Iichting van de opleiding: Nationale B Human Resource Management naam: Internationale B Human Resource Management naam: Verleende Bachelor, Bc graad: Studieduur: 4 jaar Studielast 60 EC propedeutische fase: Studielast 180 EC hoofdfase: Variant: Voltijd, Deeltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate Niet van toepassing degree: Gezamenlijke Niet van toepassing opleiding: Versneld HBO Niet van toepassing (Vwo) traject 18

19 Gelden voor studenten die zijn gestart in het schooljaar of eerder 19

20 Geldend voor studenten die zijn gestart in het schooljaar

21 Geldend voor studenten die zijn gestart in het schooljaar

22 22

23 Geldend voor studenten die zijn gestart in het schooljaar

24 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU Titel: Schriftelijke Taalvaardigheid Aantal EC: 2,5 Aantal contacturen: 12 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus leer je de beginselen van professionele schriftelijke communicatie. De basis is correct taalgebruik, maar dat alleen is niet genoeg. Je zult ook in de toon en stijl moeten kiezen die past bij de context waarin je communiceert. Dat betekent dat je niet alleen een korte opfriscursus spelling krijgt, maar ook in een aantal concrete communicatiesituaties verschillende stijlregisters leert hanteren. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de dividueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings factor na ontvangs 1 X X Tussentoets spelling % X X Eindtoets spelling, formuleren & structureren %

25 Semester 1 CU13520 Titel: Meso en Macro Economie Aantal EC: 5 Aantal contacturen: 28 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze course komen de analyse van bedrijfstakken en macro-economische ontwikkelingen aan de orde. De actualiteit speelt een grote rol. Je leert het economische en financiële nieuws te analyseren en interpreteren. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de dividueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings factor na ontvangs 1 X X Paper % X X Casustoets macro-economie %

26 Semester 1 CU13521 Titel: Marketingplanningsproces Aantal EC: 5 Aantal contacturen: 28 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Kennis van het marketingplanningsproces is onontbeerlijk voor alle BBA-studenten. De cursus biedt dan ook een solide basis aan marketingkennis. Je legt een theoretische basis aan de hand van de zogenoemde vier p s: prijs, product, promotie en plaats. Door het uitvoeren van opdrachten doorloop je stap voor stap het marketingplanningsproces. Dit proces mondt uit in het schrijven van een marketingplan. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de dividueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm) 1 X X Kennistoets eerste deel lesstof Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, modellen] 2 X X Kennistoets tweede deel lesstof Individueel, multiple choice [begrippen, vocabulaire, modellen] eindtoets 3 X X Marketingplan Groepswerk, schriftelijk Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings factor na ontvangs 1.1 & % & % %

27 Semester 1 CU13534 Titel: Privaatrecht Aantal EC: 5 Aantal contacturen: 38 Verplicht: Ja Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: In deze cursus vergaar je, na een inleiding in het recht, basiskennis van het overeenkomsten- en aansprakelijkheidsrecht en van het ondernemingsrecht. Ook leer je enkele belangrijke juridische vaardigheden aan. Zo leer je hoe je relevante regelgeving kunt vinden, hoe je een eenvoudige juridische case kunt oplossen en oefen je met het maken van contracten. Je stelt één of meerdere contracten en/of algemene voorwaarden op en je voert een juridische risicoanalyse uit. Alleen met een degelijke basiskennis van het overeenkomsten- en aansprakelijkheidsrecht en het ondernemingsrecht en de beheersing van enkele belangrijke juridische vaardigheden ben je in staat een adviserende of management-ondersteunende functie op Hbo-niveau te vervullen. Vorm (benoem of het een mondeling (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets is, en ook of de dividueel (I) of in een groep(je) (G) wordt afgenomen, en beschrijf de toetsvorm) Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) Wegings factor na ontvangs 1 X X Open vragen/casusleiding recht en % verbintenisseecht (tussentoets) 2 X X Opstellen overeenkomst en algemene % voorwaarden 3 X X Uitvoeren juridische risicoanalyse % X X Open vragen/casustoets ondernemingsrecht (eindtoets) %

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Human Resource Management [34609] voltijd / deeltijd Accreditatietermijn: 01-01-2012 t/m 31-12-2017 INHOUDSOPGAVE INLEIDING:

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 2 - Step Forward I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg

Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Amersfoort, 22 juni 2010 Landelijk overleg opleidingen Management in de Zorg Inhoudsopgave Inleiding 3 Opleiding Management in de Zorg 4 Deel 1 Beroepsprofiel Management in Zorg en Dienstverlening 5 1.1.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Delta Management Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs

Nadere informatie

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences HZ University of Applied Sciences Bedrijfseconomie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 1/53 NQA HZ University of Applied Sciences: Bedrijfseconomie - BOB 2/53

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Opleiding Creatieve Therapie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs...

Nadere informatie