Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van Oord Nederland Datum 7 mei 2013 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24"

Transcriptie

1

2 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 2 van 24 Inhoudsopgave 1 Inleiding Basisgegevens Beschrijving van de organisatie Verantwoordelijkheden Basisjaar Rapportageperiode Verificatie Afbakening Organisatorische grenzen Emissies van deelnemingen Emissies van Joint Ventures Emissies van aanbieders Wijzigingen in de organisatie Berekeningsmethodiek Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren Wijzigingen berekeningsmethodiek Uitsluitingen Opname van CO Biomassa Directe en indirecte emissies Herberekening basisjaar & historische gegevens Emissies Emissie 2012 per categorie Directe emissies (scope 1) Indirecte emissies (scope 2) Overige indirecte emissies (scope 3) Emissies van projecten onder gunning van de CO 2 -prestatieladder Onzekerheid Bijlage 1 Referentietabel...18 Bijlage 2 Documentenstroom CO 2 -footprint 2012 (SAWP )...19 Van Oord Nederland Paans Van Oord Mijnster Zand- en Grinthandel Van Oord DMC (concernleverancier) Bijlage 3 CO 2 -footprintoverzicht 2012 (SAWP # )...22 Bijlage 4 Emissies basisjaar (SAWP # )...23 Bijlage 5 CO 2 -footprint projecten onder gunning (SAWP # )...24

3 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 3 van 24 1 Inleiding Het duurzaamheidsbeleid van Van Oord Nederland (VON) is in belangrijke mate gericht op onze CO₂uitstoot. Ons doel is om in 2015 de energy efficiency van onze activiteiten met minimaal 5% ten opzichte van het ijkjaar 2010 te verbeteren. Energie-efficiencydoelstellingen op dat gebied zijn onderdeel van de jaarplannen van elke afdeling. Dit CO 2 -footprintverslag beschrijft de vaststelling van de organisatorische grenzen (ofwel de organisational boundary) van Van Oord Nederland bv en geeft de directe en indirecte emissies (scope 1, 2 en 3) weer welke binnen deze grenzen veroorzaakt zijn over het jaar Het opstellen van de periodieke rapportage is onderdeel van de stuurcyclus binnen het energiemanagementsysteem dat in het kader van het energiereductiebeleid en de CO 2 -prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus staat beschreven in het Van Oord Managementsysteem. De systematiek die gebruikt is om tot de footprint te komen is volgens de NEN-ISO en de CO 2 -prestatieladder versie 2.1. Dit rapport dekt de vereisten uit paragraaf 7.3 en een gedeelte van paragraaf 7.4 van de norm. In de bijlage is een referentietabel opgenomen.

4 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 4 van 24 2 Basisgegevens 2.1 Beschrijving van de organisatie Van Oord Nederland maakt onderdeel uit van een wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind). Wij zijn een innovatieve partner voor onze opdrachtgevers en dragen al meer dan honderd jaar bij aan de infrastructuur voor de wereld van morgen. De groeiende wereldbevolking heeft behoefte aan meer ruimte en de vraag naar energie stijgt voortdurend. Toenemende wereldhandel vraagt om meer en betere havenfaciliteiten, terwijl klimaatverandering kustgebieden bedreigt. Van Oord biedt innovatieve oplossingen voor deze wereldwijde maritieme uitdagingen; nu en in de toekomst. 2.2 Verantwoordelijkheden De directievertegenwoordiger van Van Oord Nederland bv is eindverantwoordelijke voor de inhoud van dit CO 2 -footprintverslag. De verantwoordelijkheid voor volledige en correcte footprintinformatie van bedrijfsonderdelen en projecten is volgens onderstaande tabel. Tabel 1: Verantwoordelijkheden Bedrijfsonderdeel Eindverantwoordelijke Stuurcyclus en contactpersoon emissie-inventaris Van Oord Nederland bv Dhr. J. Schaart Dhr. N. Belkadi Paans Van Oord bv Dhr. C.A. Paans Dhr. N. Belkadi Mijnster Zand- en Grindhandel bv Dhr. T.J. Groeneveld Dhr. N. Belkadi Projecten onder gunning CO 2 -presatieladder Projectmanager Dhr. C.A.D. van Velzen Van Oord Dredging & Marine Contractors bv* Dhr. J. de Jong Dhr. F. de Waard Van Oord Personeels bv* Dhr. A.J.M. van Schaik Dhr. F. de Waard Van Oord Equipment bv* Dhr. J. de Jong Dhr. F. de Waard * Concernaanbieder, zie voor uitleg 2.3 Basisjaar In 2010 heeft Van Oord Nederland voor het eerst door een certificerende instelling haar footprint laten verifiëren over de uitstoot in In 2009 is voor het eerst op systematische wijze het energieverbruik en de CO 2 emissie vastgesteld en wordt gehanteerd als basisjaar waarnaar gerefereerd wordt in de ISO Over voorgaande jaren is de betrouwbaarheid en toegankelijkheid van gegevens te beperkt geweest om de CO 2 -emissie met zekerheid te kunnen vaststellen. 2.4 Rapportageperiode Dit rapport beschrijft de gegevens gebaseerd op het kalenderjaar 2012, dat wil zeggen van 1 januari 2012 tot en met 31 december Wijzigingen in de organisatorische grenzen en de emissieinventaris zullen ten opzichte van 2009 worden gerapporteerd. 2.5 Verificatie Verificatie van de organisatorische grenzen, emissie-inventaris en CO 2 -uitstoot vindt jaarlijks plaats door de certificerende instelling Lloyd s Register. De CO 2 -footprint 2012 is van 27 t/m 30 mei 2013 geverifieerd.

5 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 5 van 24 3 Afbakening 3.1 Organisatorische grenzen Bij het bepalen van de organisatorische grenzen is VON als top van de hiërarchie genomen en is voor de operational control benadering conform het GHG-protocol gekozen. In de CO 2 -prestatieladder is deze methode aangeduid als methode 1. De organisatorische grens is in figuur 1 aangegeven met het oranje vlak. De operational control-benadering betekent dat in de footprint alle CO 2 -bronnen worden meegenomen die onder de operationele controle staan van Van Oord Nederland bv. Figuur 1: Organisatorische grens Van Oord Nederland bv Van Oord nv Van Oord Marine bv Van Oord Groep nv Van Oord Personeels bv Van Oord Offshore bv Van Oord Waterbouw bv Van Oord DMC bv Van Oord Equipment bv Van Oord Nederland bv Mijnster Beheer bv Paans Van Oord bv Zeezand IJmuiden vof Ballast Van Oord Grondstoffen vof Van Oord Nederland Concernaanbieder Deelneming Emissies van deelnemingen Van Oord Nederland bv heeft twee langlopende deelnemingen. Dit zijn Zeezand IJmuiden VOF en Ballast Van Oord grondstoffen VOF. Van Oord Nederland bv is de penvoerder en heeft operationele controle over Zeezand IJmuiden VOF. De emissies van Zeezand IJmuiden VOF zijn daarom meegenomen in de emissiebepaling. Ballast Nedam is penvoerder voor Ballast Van Oord grondstoffen VOF en heeft operationele controle over deze onderneming. Daarom wordt alleen de emissie van Ballast Van Oord grondstoffen VOF die veroorzaakt wordt door Van Oord Nederland bv meegeteld als directe (scope 1) emissie van Van Oord Nederland bv Emissies van Joint Ventures Joint Ventures tussen Van Oord Nederland bv en andere ondernemingen ten behoeve van de uitvoering van projecten zijn niet in de organisatorische grens opgenomen. Deze joint ventures zijn van tijdelijke aard en produceren zelf relatief niet of nauwelijks scope 1 of 2 emissies. De overige

6 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 6 van 24 indirecte (scope 3) emissies van deze joint ventures, veroorzaakt door Van Oord Nederland bv, worden meegenomen als directe (scope 1) emissies van Van Oord Nederland bv. In figuur 2 is dit weergegeven. Figuur 2: Emissie van Joint Ventures Joint Venture Scope 1 Scope 3 Scope 1 Van Oord Nederland bv Joint Venture partner Emissies van aanbieders Op basis van een A/C-aanbiedersanalyse 1 is vastgesteld dat een aantal onderdelen van het Van Oord concern als concernaanbieders aangemerkt worden. Deze onderdelen kunnen echter niet in hun geheel onder de organisatorische grens van Van Oord Nederland bv worden gebracht i.v.m. met de complexe internationale structuur van deze concernaanbieders. Gekozen is voor de benadering dat de emissie van de concernaanbieders ten behoeve van de projecten, personeel en kantoren van Van Oord Nederland expliciet wordt uitgerekend en als scope 1 en 2 emissies door concernaanbieders wordt weergegeven. In figuur 1 is te zien welke onderdelen concernaanbieders zijn voor Van Oord Nederland bv. De belangrijkste concernaanbieder binnen het Van Oord concern is Van Oord Equipment bv en neemt het grootste deel van de directe (scope 1) emissies van het Van Oord concern voor haar rekening. De emissiestroom wordt bepaald door het brandstofverbruik van het materieel dat op projecten van Van Oord Nederland bv werkt. Het volledige overzicht van concernaanbieders met bijbehorende emissiestromen staan in onderstaande tabel. 1 Een A-aanbieder is een leverancier die behoort tot de grootste leveranciers van het bedrijf die samen verantwoordelijk zijn voor tenminste 80% van de inkoopomzet. Een C-aanbieder (concernaanbieder) is een aanbieder die een zeggenschapsrelatie heeft (financiële en of operationele controle) binnen hetzelfde concern als de ontvanger van de aanbieding. Of anders gezegd aanbieder en ontvanger zijn beide geheel of gedeeltelijk lid (in termen van zeggenschap, control, eigendom, etc.) van hetzelfde concern. Zie edocs document #

7 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 7 van 24 Tabel 2: Concernaanbieders en hun emissiestromen Concernleverancier Emissiestroom Scope Van Oord Equipment bv - Brandstofverbruik van materieel 1 Van Oord Dredging and Marine Contractors bv - Leaseauto gebruik 1 - Vliegtuiggebruik 2 - Verbruik van smeeroliën en vetten 3 Van Oord Personeels bv - Zakelijk gebruik privéauto's 1 - Woon/werkverkeer 3 Van Oord Groep nv - Elektriciteit kantoor Gorinchem 2 De concernonderdelen bepalen samen jaarlijks een eigen CO 2 -footprint volgens de ISO norm en presenteren dit separaat om dubbeltelling te voorkomen. 3.2 Wijzigingen in de organisatie In 2011 is door de directie besloten om de drie regiokantoren van Van Oord Nederland in Vlissingen, IJmuiden en Bolsward te sluiten. Het kantoor in IJmuiden is gesloten in 2011 maar wordt sinds de sluiting gebruikt als projectkantoor voor het project Onderhoud Vaargeulen (projectnummer ). Dit betekent dat de sluiting geen effect heeft op de totale CO 2 -footprint 2011 van Van Oord Nederland. De regiokantoren in Vlissingen en Bolsward zijn medio 2012 gesloten. De emissies van beide kantoren zijn dus alleen in de eerste helft van 2012 meegerekend in de CO 2 -footprint van Van Oord Nederland. Zie bijlage 1 voor een gedetailleerd overzicht van de emissies in 2012.

8 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 8 van 24 4 Berekeningsmethodiek 4.1 Actuele berekeningsmethodiek & conversiefactoren Omdat deze Periodieke rapportage onderdeel is van een CO 2 -prestatieladder certificaat wordt de methodiek aangehouden zoals voorgeschreven in het Handboek 2.1, geldig m.i.v. 18 juli 2012, zoals uitgegeven door de SKAO. Deze methode schrijft voor om, afwijkend van het GHG protocol, business air travel en personal cars for business travel tot Scope 2 te rekenen (zie figuur 3). De gebruikte conversiefactoren zijn afkomstig uit het SKAO Handboek 2.1 bijlage C Conversiefactoren, geldig m.i.v. 18 juli Figuur 3: Systematiek definitie scope 1, 2 en 3 conform het Handboek CO 2 prestatieladder 2.1 van SKAO d.d. 18 juli De methodiek voor het vaststellen van de emissie-inventaris en het berekenen van de CO 2 uitstoot is voor VON vastgelegd in de werkinstructie VOMS-PR3.10-NL-IN-01 Instructie CO 2 -footprint vaststellen (SAWP-# ). Voor de concernaanbieders van Van Oord Nederland is de methodiek voor het vaststellen van de emissie-inventaris en het berekenen van de CO 2 uitstoot vastgelegd in de werkinstructie VOMS-PR3.09-IN-02 Instruction CO 2 footprint calculation corporate (SAWP- # ). Figuur 4 geeft schematisch weer hoe de informatie om tot de CO 2 -footprint te komen wordt verzameld (zie ook bijlage 2). Figuur 4: Overzicht CO 2 -footprint informatiestroom Bronnen Registraties Deeloverzichten Emissieinventarissen CO 2 - Footprint overzicht CO 2 - Fooprint verslag Gegevens Fabrikant Opgaves leverantiers Facturen Brandstofrapporten ABW #... EBS #... # CO2-footprint overzicht Fuel database #... Emissieinventarislijst # CO2-footprint verslag In bijlage 2 is op detailniveau te zien welke documenten voor de bovenstaande stappen zijn gebruik voor de CO 2 -footprint van 2012.

9 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 9 van Wijzigingen berekeningsmethodiek Voor het vaststellen van de footprint 2012 zijn geen wijzigingen in de berekeningsmethodiek van kracht ten opzichte van het basisjaar. 4.3 Uitsluitingen Koelgassen van airco's worden conform de normering van de CO 2 -Prestatieladder niet meegenomen in de scope 1 en 2 emissies. Ook wordt er niet gerapporteerd over gasflessen m.n. t.b.v. laswerkzaamheden. Uit een basisonderzoek is gebleken dat de emissie hiervan te gering is om bij te houden. 4.4 Opname van CO 2 In de vaststelling van de CO 2 footprint is alleen sprake van een bijdrage vanuit bronnen. Afvangen en opslaan van CO 2 door middel van sinks en reservoirs zijn niet van toepassing geweest in Biomassa Van Oord Nederland heeft in 2012 geen CO 2 uitgestoten door het verbranden van biomassa.

10 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 10 van 24 5 Directe en indirecte emissies In dit hoofdstuk worden de scope en 1, 2 en 3 emissies van Van Oord Nederland bv gepresenteerd en per scope toegelicht. 5.1 Herberekening basisjaar & historische gegevens Om de CO 2 -footprint van 2012 op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken met het basisjaar wordt normaalgesproken de CO 2 -footprint van het basisjaar (2009) opnieuw berekend met eventueel gewijzigde berekeningsmethodieken. Omdat in 2012 geen wijzigingen hebben plaatsgevonden blijven de basisjaargegevens zoals vorig jaar berekend van kracht. Figuur 5 geeft de CO 2 -emissies van het basisjaar per scope weer. In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht van het basisjaar te vinden. Figuur 5: Emissies basisjaar (2009)* Directe emissies - scope 1 224,639 Indirecte emissies - scope 2 Overige indirecte emissies - scope ,023 Totaal 228,056 * Zoals berekend in het CO 2-footprintrapport , , , , , Emissies In tabel 3 is te zien hoe de CO 2 -footprint vanaf het basisjaar in 2009 zich heeft ontwikkeld. Tabel 3: Overzicht CO 2 emissies In ton CO (basisjaar) Direct (scope 1) 224, ,991 97,384 64,120 Indirect (scope 2) Overig indirect (scope 3) 3,023 -* Totaal 228, ,469 98,847 64,865 * Geen herberekening gedaan Emissie 2012 per categorie Om een sprekend vergelijk te kunnen maken tussen de verschillende CO 2 emitterende activiteiten binnen Van Oord Nederland is de totale CO 2 -emissie in deze paragraaf onderverdeeld in een aantal categorieën, te weten: - Brandstof t.b.v. materieel (voornamelijk schepen en drooggrondverzetmaterieel) - Smeeroliën t.b.v. materieel - Gebouwen (gas- en elektraverbruik van gebruikte gebouwen) - Zakelijk autogebruik (leaseauto s, bedrijfsauto s en zakelijk gereden kilometers met privéauto s)

11 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 11 van 24 - Vliegtuiggebruik - Woon/werkverkeer In figuur 5 is van elke categorie de procentuele bijdrage van de totale CO 2 -emissie weergegeven. Tussen haakjes is vermeld binnen welke scope de emissie te rekenen is. In bijlage 4 is een totaaloverzicht opgenomen van de CO 2 emissies per emissiestroom binnen de organisatorische grenzen van Van Oord Nederland. Figuur 5: Emissies Van Oord Nederland 2012 per emissiestroomcategorie Smeeroliën en vetten t.b.v. materieel (scope 3) 0.74% Gebouwen (scope 1 en 2) 0.71% Zakelijk autogebruik (scope 1 en 2) 1.36% Vliegtuiggebruik (scope 2) 0.14% Woon/werkverkeer (scope 3) 0.05% Brandstof t.b.v. materieel (scope 1) 97.47% Directe emissies (scope 1) In figuur 6 zijn de scope 1 emissies uiteengezet waarbij de brandstof voor materieel, gebouwen en bedrijfsauto s per bedrijfsonderdeel is weergegeven.

12 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 12 van 24 Figuur 6: Scope 1 emissies Van Oord Nederland (in Ton CO 2 ) MGO materieel Van Oord Nederland bv MGO materieel Paans Van Oord bv MGO materieel Mijnster Zand- en Grinthandel bv LPG materieel Van Oord Nederland MGO materieel Van Oord Equipment bv* HFO materieel Van Oord Equipment bv* Aardgas werf Werkendam Aardgas kantoor Gorinchem* Aardgas kantoor Vlissingen ,290 2,262 2,026 1,644 3,538 4,318 3,721 4,772 5,670 26,545 35,491 58,764 27,130 49, ,368 Brandstof bedrijfsauto's Van Oord Nederland bv Brandstof bedrijfsauto's Paans Van Oord bv Brandstof bedrijfsauto's Mijnster Brandstof leaseauto's* TOTAAL ,120 97, , (basisjaar) *Concernaanbieding De directe emissies kunnen worden toegeschreven aan de volgende groepen energiestromen: - Brandstofverbruik ten behoeve van materieel - Brandstofverbruik ten behoeve van gebouwen - Leaseauto s Brandstof ten behoeve van materieel De CO 2 emissie van het materieel wordt bepaald op basis van het brandstofverbruik van het materieel in eigendom van VON en dochterbedrijven Paans Van Oord en Mijnster. Daarnaast wordt aan de footprint de CO 2 emissie door materieel in eigendom van Van Oord Equipment bv op projecten van VON toegerekend. De brandstof wordt berekend op basis van de weekrapportages. De soorten gebruikte brandstof kunnen worden onderverdeeld in: - MGO (Marine Gas Oil oftewel diesel) - HFO (Heavy Fuel Oil oftewel zware stookolie) - LPG (Liquified Petrol Gas) De brandstof wordt voor het grootste deel door onderstaand type materieel gebruikt: - Van Oord Nederland: voornamelijk drooggrondverzetmaterieel (graafmachines, kiepauto s en bulldozers) - Paans Van Oord: voornamelijk kraanschepen t.b.v. baggerwerk

13 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 13 van 24 - Mijnster Zand- en Grinthandel: voornamelijk zandtransportschepen - Van Oord Equipment bv: voornamelijk sleephopperzuigers en cutterzuigers Brandstofverbruik ten behoeve van gebouwen De uitstoot als gevolg van het gebruik van aardas voor verwarming van gebouwen en koken behoort tot de directe emissies. Van Oord Nederland maakte in 2012 gebruik van een kantoor in Gorinchem, een werf in Werkendam en regiokantoren in Vlissingen en Bolsward. Deze kantoren zijn medio 2012 gesloten als regiokantoor. De emissie ten gevolge van de verbranding van aardgas op de Werf Werkendam en het regiokantoor Vlissingen zijn gebaseerd op energiefacturen. Het regiokantoor in Bolsward heeft geen of een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid aardgas gebruikt. Het kantoor in Gorinchem is in eigendom bij Van Oord Groep nv en het ter beschikking stellen van deze locatie aan VON is een concernleverantie. De emissie ten gevolge van de verbranding van aardgas is gebaseerd op de inkoopfacturen van het hele pand. Deze worden naar rato van de omzet van gebruikers van het pand, voor 34,78% toegerekend aan VON. Leaseauto s Het leaseautoprogramma wordt voor alle Van Oord bedrijfsonderdelen centraal geregeld en uitgevoerd door Van Oord DMC. De uitstoot wordt bepaald aan de hand van opgave door de leasemaatschappij van gebruikte brandstof. Voor leaseauto s worden zakelijke en privé-kilometers zonder onderscheid meegenomen in de berekening van scope 1 emissie. Naar rato van het aantal leaseauto s in gebruik door VON wordt de uitstoot toegerekend aan VON. In 2012 waren er 132 auto s in gebruik bij VON op een totaal van de 504 leaseauto s. Derhalve is 26,19% van de uitstoot toegerekend aan VON Indirecte emissies (scope 2) In figuur 7 zijn de scope 2 emissies uiteengezet waarbij de ingekochte elektriciteit is onderverdeeld in de locaties waar Van Oord Nederland gebruik van maakt. Figuur 7: Scope 2 emissies Van Oord Nederland (in Ton CO 2 ) Grijze stroom kantoor Gorinchem* Grijze stroom werf Werkendam Grijze stroom regiokantoor IJmuiden Grijze stroom regiokantoor Vlissingen Grijze stroom regiokantoor Bolsward/Drachten Grijze stroom projectkantoor IJmuiden (154302) Zakelijk gebruik privéauto's* Vliegtuiggebruik* TOTAAL (basisjaar) *Concernaanbieding

14 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 14 van 24 De indirecte emissies kunnen worden toegeschreven aan in de volgende energiestromen: - Inkoop elektriciteit - Zakelijk gebruik privéauto s - Vliegtuiggebruik Inkoop elektriciteit Van Oord Nederland maakte in 2012 gebruik van een kantoor in Gorinchem, een werf in Werkendam en regiokantoren in Vlissingen en Bolsward. Deze kantoren zijn medio 2012 gesloten als regiokantoor. Kantoor Gorinchem Het kantoor in Gorinchem is in eigendom bij Van Oord Groep nv en het ter beschikking stellen van deze locatie aan VON is een concernleverantie. De emissie ten gevolge van de inkoop van elektriciteit is gebaseerd op de inkoopfacturen van het hele pand. Deze worden naar rato van de omzet van gebruikers van het pand, voor 34,78% toegerekend aan VON. Werf Werkendam De emissie ten gevolge van de inkoop van elektriciteit is gebaseerd op energiefacturen. Regiokantoor Vlissingen De emissie ten gevolge van de inkoop van elektriciteit is gebaseerd op energiefacturen. Regiokantoor Bolsward/Drachten Het regiokantoor in Bolsward bestond tot medio 2012 uit een kamer welke ter beschikking gesteld was binnen het kantoor van zustermaatschappij Wicks. Deze organisatie valt buiten de boundary van VON. Er is slechts één verbruiksmeter voor de gehele locatie (kantoor inclusief werkplaats en magazijn) dus het verbruik van dit regiokantoor is niet apart geregistreerd. Gezien de zeer geringe invloed op de totale CO 2 uitstoot is over 2012 de helft van het verbruik van 2011 als basis genomen voor de emissies. In het basisjaar stond dit regiokantoor in Drachten. Zakelijk gebruik privéauto s Al het personeel van Van Oord staan op de loonlijst bij Van Oord Personeels bv. Zakelijk gereden kilometers met privé auto s worden daarom door Van Oord Personeels bv doorbelast aan VON. Hier is dus sprake van een concernleverantie vanuit Van Oord Personeels bv. Er wordt periodiek opgave gedaan van de emissies aan de hand van gedeclareerde kilometers. De toerekening van deze uitstoot aan VON gebeurt op basis van de omzet van VON t.o.v. de concernomzet. Vliegtuiggebruik Vliegkilometers worden voornamelijk gemaakt door niet-nederlandse bemanningsleden op schepen van Van Oord Equipment bv. Vliegreizen worden geboekt door het externe reisbureau BCD business travel en via Van Oord DMC bv doorbelast aan projecten van VON. Hier is dus sprake van een concernleverantie vanuit Van Oord DMC bv. Er wordt halfjaarlijks opgave gedaan van de emissie aan de hand van gevlogen afstanden Overige indirecte emissies (scope 3) Een deel van de scope 3 emissies van Van Oord Nederland is op basis van de lijst met meest materiële emissies in kaart gebracht. Over 2012 zitten hierbij de verbruikte smeeroliën en vetten en de emissies uit woon/werkkilometers die werknemers van Van Oord Nederland afgelegd hebben. In figuur 8 zijn de emissies als gevolg van deze energiestromen weergegeven.

15 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 15 van 24 Figuur 8: Scope 3 emissies Van Oord Nederland (in Ton CO 2 ) Smeeroliën en vetten Van Oord Nederland bv Smeeroliën en vetten Paans Van Oord bv Smeeroliën en vetten Mijnster Smeeroliën en vetten Van Oord Equipment bv* Brandstof voor woon/werkverkeer* ,950 TOTAAL , (basisjaar) *Concernaanbieding Brandstof voor woon/werkverkeer Werknemers van Van Oord die geen lease auto rijden ontvangen een kilometervergoeding. De afstanden hiervoor worden geregistreerd door de afdeling Personnel & Organisation. Halfjaarlijks worden er voor Van Oord Nederland overzichten gegenereerd uit het personeelssysteem (EBS). Omdat de vorm van woon/werkverkeer niet voor elke werknemer bekend en geregistreerd is wordt voor de CO 2 -uitstoot de conversiefactor gebruik voor brandstoftype niet bekend (210 gco2/km). Hiermee de meest veilige factor gekozen, ervan uitgaande dat iedereen met een personenauto komt. Verbruik van smeeroliën en vetten De bepaling van de CO 2 uitstoot door gebruik van smeeroliën en vetten gebeurt op basis van de hoeveelheid ingekochte smeermiddelen aan boord van schepen. De uitstoot toegerekend aan VON is bepaald op basis van de gerapporteerde hoeveelheden van de schepen van Van Oord Equipment bv en de schepen in het bezit van VON, Paans en Mijnster Emissies van projecten onder gunning van de CO 2 -prestatieladder In 2012 waren er drie projecten in uitvoering onder gunning van de CO 2 -prestatieladder: - Meerjarig onderhoud vaargeulen en havens (projectnummer ) - Meerjarig onderhoud Nederrijn en Lek (projectnummer ) - Groot Onderhoud Vaarwegen (projectnummer ) De certificering verplicht ons om voor dit project specifieke inzicht te verschaffen in de CO 2 -emissies. In figuur 9, 10 en 11 zijn de CO 2 -emissies per energiestroom weergegeven per project. In bijlage 5 is een compleet overzicht te vinden van de emissies per scope voor deze projecten.

16 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 16 van 24 Figuur 9: Emissies 2012 project Meerjarig onderhoud vaargeulen en havens (in Ton CO 2 ) MGO materieel Van Oord Equipment bv* HFO materieel Van Oord Equipment bv* Brandstof leaseauto's* Grijze stroom projectkantoor Vliegtuiggebruik <= 700 km* Vliegtuiggebruik > 700 km < 2500 km* Vliegtuiggebruik > 2500 km* 1, , Smeeroliën en vetten Van Oord Equipment bv* Brandstof ingehuurd materieel , Brandstof voor woon/werkverkeer 0.29 TOTAAL 1, , *Concernaanbieding Figuur 10: Emissies 2012 project Meerjarig onderhoud Nederrijn en Lek (in Ton CO 2 ) MGO materieel Paans Van Oord bv en Mijnster Zakelijk gebruik privéauto's* Brandstofverbruik onderaannemers TOTAAL *Concernaanbieding Figuur 11: Emissies 2012 project Groot Onderhoud Vaarwegen (GOVa) (in Ton CO 2 ) *Concernaanbieding MGO materieel Paans Van Oord bv Diesel bedrijfsauto's Paans Van Oord bv Brandstof leaseauto's* MGO materieel onderaannemers Brandstof woon/werkverkeer TOTAAL , , Onzekerheid Bij het interpreteren van de gegevens moet rekening gehouden worden met een aantal factoren die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid van de gegenereerde data. Hierbij moet gedacht worden aan: 1. Nauwkeurigheid van de wekelijkse handmatige brandstofpeilingen 2. Fouten bij de handmatige invoer van gegevens in bestanden 3. Aannames in het brandstofverbruik per draaiuur van droog grondverzet materieel

17 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 17 van Mogelijk ongecontroleerde leveringen van brandstof aan derden 5. Inschatting i.p.v. vaste gegevens regiokantoren 6. Onbekend in welke vorm en verhouding van en naar het werk gereisd wordt Ad 1 en 2: Deze punten zijn voornamelijk van toepassing op de grote hoeveelheid bunkeringen en rapportagemomenten van de schepen die door Van Oord Equipement bv worden ingezet op de projecten van VON. Dit betreft een bijdrage aan de uitstoot van een concernaanbieder. Interne verificaties worden regelmatig gedaan en op basis hiervan worden corrigerende maatregelen doorgevoerd. Ad 3: We verwachten hier betrouwbare aannames te hebben gedaan. Inzicht in het werkelijke brandstofverbruik vanuit metingen zal de nauwkeurigheid voor drooggrondverzetmachines kunnen verbeteren, maar op de totale CO 2 emissie zal dit een zeer geringe invloed hebben omdat het aandeel van de uitstoot van deze machines op het totaal klein is (ca. 1% van de totale uitstoot). Ad 4: Het is theoretisch mogelijk dat brandstof die officieel geleverd is aan onze eigen tanks wordt afgenomen door onderaannemers op projecten zonder dat dit in de administratie zichtbaar wordt. We praten hier echter ook over zeer kleine hoeveelheden die op het totaal niet van invloed zullen zijn. Mogelijke overschatting op onze eigen emissies door dit fenomeen ligt in orde grootte van tienden van procenten. Ad 5: Vanwege het ontbreken en niet te kunnen achterhalen van verbruiksgegevens van de kantoren in Bolsward is een inschatting gemaakt op basis van een vergelijkbare situatie. De mogelijke onzekerheid van deze inschatting zal naar verwachting vele malen minder zijn dan tienden van procenten gezien het zeer geringe aandeel van het energieverbruik van kantoren t.o.v. het gasolieverbruik van het materieel. Bovendien is het kantoor in Bolsward per medio 2012 opgeheven. Ad 6: Om de uitstoot uit het woon/werkverkeer te bepalen (scope 3) is van elke medewerker die geen gebruik maakt van een leaseauto is een lijst samengesteld met woon/werkafstanden. De totale afstanden zijn over het jaar gecumuleerd om zo de CO 2 -uitstoot te berekenen. Er is echter niet geregistreerd welke vorm van vervoer de betreffende medewerkers kiezen om van en naar het werk te komen. Als conversiefactor is daarom de categorie Personenvervoer conventionele personenauto Brandstoftype niet bekend aangehouden. Hierdoor is de kans dat de berekende CO 2 -uitstoot iets hoger is dan de werkelijkheid omdat medewerkers die met het openbaar vervoer reizen een lagere uitstoot teweeg brengen. Dit heeft echter minimaal tot geen effect op de totale CO 2 -footprint.

18 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 18 van 24 Bijlage 1 Referentietabel In onderstaande tabel wordt per eis in 7.3 van de NEN-ISO norm gerefereerd naar de paragraaf van dit verslag. Naam ISO Dit verslag Inleiding 1 p a Basisgegevens Beschrijving van de organisatie 2.1 a Verantwoordelijkheden 2.2 b Basisjaar 2.3 j Rapportageperiode 2.4 c Verificatie 2.5 q Afbakening Organisatorische grenzen 3.1 d Wijzigingen organisatie 3.2 Berekeningsmethodiek Actuele berekeningsmethodiek en conversiefactoren 4.1 l, n Wijzigingen berekeningsmethodiek 4.2 m Uitsluitingen 4.3 h Opname van CO 2 (Sinks, reservoirs) 4.4 g Biomassa 4.5 f Emissies Herberekening basisjaar & historische gegevens 5.1 j, k Directe en indirecte emissies 5.2 e, i g Emissies projecten onder gunning Onzekerheden 5.4 o

19 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 19 van 24 Bijlage 2 Documentenstroom CO 2 -footprint 2012 (SAWP ) Van Oord Nederland MGO Van Oord Nederland Smeeroliën en vetten Van Oord Nederland Fuel database # Totals per equipment VON Fabrikant Brandstofverbruik drooggrondverzetmachines Verbruik (niet uit te lezen machines) Vermogen Urenstanden Uitlezing brandstofverbruik VON materieel # Urenstanden machines VON Diesel en Benzine bedrijfsauto s VON # Emissieinventarislijst VON MGO materieel VON Smeeroliën en vetten materieel VON Diesel en Benzine bedrijfsauto s VON Facturen brandstofleveranciers # Brandstofverbruik wagens VON Lijst met CO2 emiterend materieel # CO 2 -footprint overzicht Staat van materiële en vaste activa VON LPG verbruik VON ABW # LPG inkoop Grijze stroom kantoor Ijmuiden Grijze stroom projectkantoor Grijze stroom kantoor Bolsward # Energieverbruik kantoor IJmuiden Aardgas kantoor Vlissingen # Gasverbruik kantoor Vlissingen Aardgas werf Werkendam Grijze stroom werf Werkendam Gas en electrafacturen Werf Werkendam # Energieverbruik werf Werkendam Grijze stroom kantoor Vlissingen # Energieverbruik kantoor Vlissingen

20 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 20 van 24 Paans Van Oord Fuel database # Totals per equipment VON Brandstofverbruik materieel Paans Van Oord Smeerolie en vetten verbruik materieel Paans Van Oord Lijst met CO2 emiterend materieel MGO materieel Paans Van Oord Smeeroliën en vetten materieel Paans Van Oord Diesel en Benzine bedrijfsauto s Paans Van Oord Staat van materiële en vaste activa Paans Van Oord # Emissieinventarislijst Paans Van Oord # CO 2 -footprint overzicht ABW Diesel en Benzine bedrijfsauto s Paans Van Oord Facturen brandstofleveranciers Brandstofverbruik # wagens Paans Van Oord Mijnster Zand- en Grinthandel Smeerolie en vetten verbruik materieel Mijnster Fuel database # Totals per equipment VON Brandstofverbruik materieel Mijnster Facturen brandstofleveranciers Brandstofinkoop # Schepen Mijnster Lijst met CO2 emiterend materieel MGO materieel Mijnster Smeeroliën en vetten materieel Mijnster Diesel en Benzine bedrijfsauto s Mijnster ABW Staat van materiële en vaste activa Mijnster # Emissieinventarislijst Mijnster # CO 2 -footprint overzicht Diesel en Benzine bedrijfsauto s Mijnster Facturen brandstofleveranciers # Brandstofverbruik wagens Mijnster

21 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 21 van 24 Van Oord DMC (concernleverancier) Vliegtuiggebruik # Opgave reisbureau BCD business travel Brandstofverbruik leaseauto s # Opgave leasemaatschappij Arval # Opgave leasemaatschappij Leaseplan Brandstofverbruik VOEq voor VON Smeerolie en vetten verbruik VOEq voor VON Fuel database # Totals per equipment VOEq naar VON Brandstofverbruik VOEq voor VON Smeerolie en vetten verbruik VOEq voor VON # CO 2-footprintoverzicht Van Oord DMC Brandstof materieel VOEq Brandstofverbruik leaseauto s VON Aardgas kantoor Gorinchem Grijze stroom kantoor Gorinchem Zakelijk gebruik privéauto s VON Vliegtuigkilometers VON Smeeroliën en vetten VOEq # CO 2-footprint overzicht Energieverbruiken kantoor Gorinchem ABW Facturen energieleveranciers # Energieverbruik kantoor Gorinchem Zakelijke kilometers privéauto # Overzicht zakelijk gebruik privéauto EBS Brandstof voor woon/werkverkeer # Overzicht afstanden woon/werk

22 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 22 van 24 Bijlage 3 CO 2 -footprintoverzicht 2012 (SAWP # )

23 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 23 van 24 Bijlage 4 Emissies basisjaar (SAWP # )

24 CO 2 -Footprintverslag 2012 Pagina 24 van 24 Bijlage 5 CO 2 -footprint projecten onder gunning (SAWP # )

Van Oord Nederland Datum 08 oktober 2014 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26

Van Oord Nederland Datum 08 oktober 2014 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26 CO 2 -Footprintverslag 2013 Pagina 2 van 26 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start

Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Page 1 of 9 Datum 16/09/2013 Revisie 00 Opm. Start Emissiestromen Page 2 of 9 Baggerprojecten BeNeLux (zonder gunningsvoordeel) Baggerprojecten Buiten BeNeLux (outside boundery) Kantoren Bergen op Zoom

Nadere informatie

CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV

CO2 PRESTATIELADDER JAN DE NUL NV Page 1 of 10 1 Inleiding Het objectief van Jan De Nul Group is om in 2015 de energy efficiency van onze activiteiten met minimaal 5% ten opzichte van het referentiejaar 2012 te verbeteren. Dit CO2-footprintverslag

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv Van Oord Nederland bv Footprint 2010 Area: Van Oord Nederland Page: 2 of 14 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Basisjaar... 4 4. Sinks, reservoirs en biomassa... 4 5. Vaststelling

Nadere informatie

Van Oord Nederland Datum 6 mei 2015 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van Inleiding... 3

Van Oord Nederland Datum 6 mei 2015 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van Inleiding... 3 CO 2 -Footprintverslag 2014 Pagina 2 van 31 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 3

Inhoudsopgave. Inleiding... 3 CO2footprintverslag 2011 4092012 VOMSPR3.10NL Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom

Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom Page 1 of 13 Datum 18/03/2015 19/03/2015 Revisie 00 01 Opm. Basis Opname Bergen-op-Zoom 1 Inleiding Het objectief van Jan De Nul Group is om in 2015 de energy efficiency van onze activiteiten met minimaal

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

1 van 14. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

1 van 14. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 1 van 14 Periodieke rapportage: Jaarrapportage 2012 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 2 van 14 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A B.2 3.0

CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A B.2 3.0 CO 2 -footprintverslag 2016-H1 3.A.1 3.0 5.B.2 3.0 Een transparante blik op CO 2 Sinds Nederland in 2009 startte met de CO2-prestatieladder is er veel veranderd, zowel om ons heen als bij ons intern. Terwijl

Nadere informatie

Periodieke rapportage - H1 2012

Periodieke rapportage - H1 2012 Periodieke rapportage - H1 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4

Nadere informatie

CO 2 -footprintverslag A B.1 2.2

CO 2 -footprintverslag A B.1 2.2 CO 2 -footprintverslag 2015 3.A.1 3.0 5.B.1 2.2 Een transparante blik op CO 2 Sinds Nederland in 2009 startte met de CO2-prestatieladder is er veel veranderd, zowel om ons heen als bij ons intern. Terwijl

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 Periodieke rapportage: Periodiek verslag 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Pon Equipment Rental t/m

Pon Equipment Rental t/m Voortgangsrapportage Pon Rental 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Periodieke rapportage: Verachtert Nederland

Periodieke rapportage: Verachtert Nederland 1 van 14 Periodieke rapportage: Verachtert Nederland Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 2 van 14 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 140641 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder

Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012. Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Periodieke rapportage 2 e halfjaar 2012 Interne CO 2 -rapportage in het kader van de CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisgegevens... 4 1.1 Beschrijving van de organisatie... 4 1.2

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

15/09/2015. J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V.

15/09/2015. J. van Huizen Groenvoorzieningen B.V. Voortgangsrapportage eerste halfjaar 2015 15/09/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3.

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Lomans Beheer B.V. Footprint 2016 Lomans Beheer

Lomans Beheer B.V. Footprint 2016 Lomans Beheer Footprint 2016 Lomans Beheer 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Basisgegevens 2.1. Beschrijving van de organisatie 2.2. Verantwoordelijkheden 2.3. Basisjaar 2.4. Rapportageperiode

Nadere informatie

Scope 1,2 & 3 13/09/2015. Klaver Bik(e)Motion b.v.

Scope 1,2 & 3 13/09/2015. Klaver Bik(e)Motion b.v. Scope 1,2 & 3 overzicht t/m 6-25 13/09/25 Scope 1,2 & 3 overzicht t/m 6-25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

02/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-dec 2014 02/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: Rental 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 H1 CO2-Prestatieladder

Voortgangsrapportage 2015 H1 CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2014. Versie 1, 16-06-2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2014. Versie 1, 16-06-2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2014 Versie 1, 16-06-2015 Van den Herik-Sliedrecht Postadres Postbus 191, 3360 AD Sliedrecht, Bezoekadres Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht telefoon +31-184-412881, telefax +31-184-419821,

Nadere informatie

Lomans Beheer B.V t/m

Lomans Beheer B.V t/m Footprint 2015 Lomans Beheer 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015 H2 CO2-Prestatieladder

Voortgangsrapportage 2015 H2 CO2-Prestatieladder CO2-Prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 4 2.3 Basisjaar... 4 2.4 Rapportageperiode... 4 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage H2 2014

Periodieke rapportage H2 2014 Versie: 1.0 12 januari 2015 Periodieke rapportage H2 2014 AFGEDRUKT D.D. 29 AUGUSTUS 2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 1. Basisgegevens... 3 1.1. Beschrijving van de organisatie... 3

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2013 (1 e halfjaar) Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Auteur Jan ten Cate en Gerda de Raad Versienummer: 2 Versie datum: 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2015-1

Voortgangsrapportage 2015-1 23-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2011 V1 21-09-11 Inhoudopgave Inleiding...3 1 Basisgegevens...4 1.1 Beschrijving van de organisatie...4 1.2 Verantwoordelijkheden...4 1.3 Basisjaar...5 1.4 Rapportageperiode...6

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

01/06/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan-mrt 2015 01/06/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2013. Versie 1, 10-09-2014

PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2013. Versie 1, 10-09-2014 PERIODIEKE RAPPORTAGE H2-2013 Versie 1, 10-09-2014 Van den Herik-Sliedrecht Postadres Postbus 191, 3360 AD Sliedrecht, Bezoekadres Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht telefoon +31-184-412881, telefax +31-184-419821,

Nadere informatie

Voortgangsrapport jan-okt 2015

Voortgangsrapport jan-okt 2015 06-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 Periode 1 januari t/m 31 december 2013 Datum: 27 mei 2014 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V.

25/09/2015. Lokhorst Bouw en Ontwikkeling B.V. Voortgangsrapport jan -jun 2015 25/09/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2012

Periodieke rapportage 2012 Periodieke rapportage 2012 15 april 2013 1-8 15-04-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 3 1.1. Beschrijving van de organisatie... 3 1.2. Verantwoordelijkheden... 4 1.3. Basisjaar... 4 1.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: Sitech 2013 Periode: 1 januari t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage: PENL 2015-1

Periodieke rapportage: PENL 2015-1 29-10-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

1 van 12. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012

1 van 12. Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 1 van 12 Periodieke rapportage: Rapportage 2012 en reductiedoelstellingen 2013 en 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2012 2 van 12 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding

Nadere informatie

Voortgangsverslag en energie actieplan 2014

Voortgangsverslag en energie actieplan 2014 22-11-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

1 van 17. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

1 van 17. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 1 van 17 Periodieke rapportage: Periodieke Voortgangsrapportage Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 2 van 17 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder.

Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. 2013 wk 1t/m26 CO 2-footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling Pagina 1 van 16 CO 2 -Presatieladder Van Oord Nederland bv 2013 week1 t/m 26 CO 2 -footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder. Periodieke voortgangsrapportage 2014

CO 2 prestatieladder. Periodieke voortgangsrapportage 2014 CO 2 prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Pagina Inleiding p 1 1 Basisgegevens 2 Beschrijving

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Scope 1 en 2 2015 januari t/m juni

CO2 Emissie Inventaris Scope 1 en 2 2015 januari t/m juni CO2 Emissie Inventaris Scope 1 en 2 2015 januari t/m juni Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015 VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2015 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 3 september 2015 Inhoud VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 en Q2 2015 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 van 15. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

1 van 15. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 1 van 15 Periodieke rapportage: Verachtert 2013-1 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 2 van 15 Inhoudsopgave Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 1 Versie datum: 1-9-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 Versienummer: 1 Versie datum: 16-09-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2014. Versie 2, 07-10-2014

PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2014. Versie 2, 07-10-2014 PERIODIEKE RAPPORTAGE H1-2014 Versie 2, 07-10-2014 Van den Herik-Sliedrecht Postadres Postbus 191, 3360 AD Sliedrecht, Bezoekadres Industrieweg 24, 3361 HJ Sliedrecht telefoon +31-184-412881, telefax +31-184-419821,

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv

Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1. CO 2 -Presatieladder. edocs#3294765. Van Oord Nederland bv 2013 CO 2-footprint & voortgang behalen reductiedoelstelling Pagina 1 van 17 CO 2 -Presatieladder Van Oord Nederland bv 2013 CO 2 -footprint & voortgang reductiedoelstelling 4.B.2 5.B.1 Van Oord Nederland

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder

Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage H2 2014 CO 2 -prestatieladder 2 maart 2015 1-12 02-03-2015 INHOUDSOPGAVE 1. Basisgegevens... 4 1.1. Beschrijving van de organisatie... 4 1.2. Verantwoordelijkheden... 5 1.3. Basisjaar...

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014

VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014 VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 EN Q2 2014 VAN BOEKEL ZEELAND B.V. Versie 1: 15 september 2014 Inhoud VOORTGANGSRAPPORTAGE Q1 en Q2 2014 1 Inleiding... 3 2 Basisgegevens... 4 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage H2 2016

Periodieke rapportage H2 2016 Periodieke rapportage H2 2016 CO2-Prestatieladder Opdrachtgever Egon van Hooft VolkerRail Nederland Contactpersoon Evelien Ploos van Amstel 06 1010 8345 Rapportage Referentie EP/16190001 Versie 1.0 Datum

Nadere informatie

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT!

LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! LINCON HEEFT NU OOK EEN GEVERIFIEERDE CO 2 FOOTPRINT! Omschrijving Lincon BV Lincon is een ingenieursbureau met zijn wortels in de wereld van beton en betonconstructies. Het bedrijf bestaat al ruim 15

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d.

Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. Periodieke rapportage tot juli 2013 [3.A.1] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d. 11-7-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV

Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV Aannemingsbedrijf Van Zuijlen BV 3.A.1-2 1 e halfjaar 2015 Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Conform niveau 3 op de CO2- prestatieladder 3.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Pon Equipment Holding B.V t/m

Pon Equipment Holding B.V t/m Voortgangsrapportage Sitech 2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Emissie inventaris rapport

Emissie inventaris rapport Emissie inventaris rapport Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Rapport - Auteur: Annieke van Ast Datum: 08-12-2016 Versie: 1.0-1 - Inhoud 1 Inleiding en verantwoording...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie