VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEMW. Duurzaam industrieel watergebruik. Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid"

Transcriptie

1 VEMW is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor zakelijke energie- en watergebruikers. VEMW Duurzaam industrieel watergebruik Gezamenlijke opgave voor industrie en overheid Februari 2013

2 VEMW De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) is hét kenniscentrum en dé belangenbehartiger voor de zakelijke energieen watergebruikers. VEMW richt zich op het bevorderen van optimale omstandigheden voor het gebruik van gas, elektriciteit en water.

3 Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Uitdaging 4 2 Duurzaam industrieel watergebruik: rol van de industrie 6 3 Duurzaam industrieel watergebruik: voorbeelden 16 4 Duurzaam industrieel watergebruik: rol van de overheid 24 5 Rol VEMW 28 Bijlage: European Water Stewardship 29

4 2 Samenvatting De verwachting is dat de vraag naar zoet water zal toenemen en het aanbod met name in de zomer zal afnemen. Beschikbaarheid van zoet water is van cruciaal belang voor de waterafhankelijke industrie. Waterafhankelijke bedrijven zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor circa 20% van de totale productiewaarde in Nederland. Een economie zonder voldoende zoet water van de juiste kwaliteit is in Nederland ondenkbaar. Vanwege het toenemende tekort aan zoet water denken steeds meer bedrijven op strategisch niveau na over manieren om hun watergebruik te verduurzamen. Een duurzame omgang met water is voor veel bedrijven dé manier om te anticiperen op een verminderde beschikbaarheid. Bovendien gaan verduurzaming van het watergebruik en verbetering van de energie-efficiëntie vaak hand in hand waardoor kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. VEMW heeft een Ladder voor duurzaam industrieel watergebruik ontwikkeld. Dit is een hulpmiddel voor industriële watergebruikers die op gestructureerde wijze invulling willen geven aan duurzaam watergebruik. Toepassing in de bedrijfsvoering kan leiden tot verbetering van de water-efficiëntie (bijvoorbeeld door hergebruik van water) en tot verdere vermindering van de milieubelasting. Vanwege het grote belang van zoet water voor de Nederlandse economie en welvaart heeft de overheid eveneens een belangrijke rol te vervullen. VEMW vindt dat de overheid er enerzijds voor moet zorgen dat de industrie ook op lange termijn kan beschikken over voldoende water van de juiste kwaliteit; anderzijds vindt VEMW dat de overheid duurzaam industrieel watergebruik moet stimuleren en faciliteren. Meer specifiek vraagt VEMW het volgende van de overheid:

5 3 De belangen van de Nederlandse industrie moeten herkenbaar terugkomen in de binnen het Deltaprogramma op te stellen Nationale zoetwaterstrategie. De zoetwaterstrategie moet de Nederlandse watereconomie waar mogelijk versterken. Zoetwatervoorziening moet een publieke taak blijven die centraal vanuit het Rijk geregisseerd wordt. Koeling door gebruik te maken van oppervlaktewater is duurzaam en moet ook op lange termijn mogelijk blijven. De bescherming van industriële grondwaterwinningen moet een essentieel onderdeel zijn van de door het Rijk op te stellen Structuurvisie voor de Ondergrond. Geen nieuwe heffingen invoeren. Beprijzing van oppervlaktewater door het instellen van een heffing op het gebruik ervan zou een verkeerd signaal genereren voor duurzaam ondernemende bedrijven. De heffing op directe lozingen van reeds gezuiverd water (ofwel de verontreinigingsheffing) reguleert niet en dient al langere tijd geen milieudoel meer. De heffing belemmert bedrijven die willen investeren in duurzame oplossingen en moet afgeschaft worden. De overheid dient (onderzoek naar) hergebruik van industrieel afvalwater en terugwinning van componenten in afvalwater te stimuleren. Waterschappen moeten samen met bedrijven zoeken naar duurzame oplossingen. De grondslag van de zuiveringsheffing behoeft aanpassing. Uitgangspunt moet zijn een kostengeoriënteerde heffing die op duurzame elementen is gebaseerd. VEMW draagt zorg voor een effectieve inbreng van de belangen van waterafhankelijke bedrijven in beleidsprocessen en biedt haar leden een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring.

6 4 1. Uitdaging Nederland is uniek vanwege haar water. Door te leven en te werken met water heeft ons land zich kunnen ontwikkelen tot een welvarend land. Een veilige, bereikbare en leefbare delta die toegang biedt tot voldoende water van de juiste kwaliteit is een belangrijke vestigingsconditie voor economische activiteiten. De waterafhankelijke industrie is direct verantwoordelijk voor circa 20% 1 van de totale productiewaarde in Nederland. Een economie zonder voldoende water van de juiste kwaliteit is in Nederland ondenkbaar. De industrie gebruikt zoet water voor diverse doeleinden. Naar schatting tachtig tot negentig procent van het water dat de industrie gebruikt wordt ingezet voor koeling. Deze wijze van koelen is relatief duurzaam. Het gebruik van oppervlaktewater om te koelen leidt namelijk tot aanzienlijk minder uitstoot van CO 2 dan het gebruik van koeltorens of luchtkoeling. Voorts gebruikt de industrie kwalitatief hoogwaardig zoet water als grondstof voor de productie. De verwachting is dat de vraag naar zoet water zal toenemen en het aanbod met name in de zomer zal afnemen 2. Binnen het Nationale Deltaprogramma wordt onderzocht hoe Nederland de zoetwatervoorziening op termijn kan veiligstellen. 1 Bron: VEMW, Bron: Zoetwatervoorziening in Nederland, Landelijke analyse knelpunten in de 21e eeuw, Deltares, 2011

7 De Nederlandse overheid dient er vanuit haar verantwoordelijkheid voor de zoetwatervoorziening voor te zorgen dat de industrie ook op lange termijn gebruik kan maken van voldoende zoet water van de juiste kwaliteit. De belangen van industriële gebruikers van water dienen herkenbaar terug te komen in de op te stellen nieuwe strategie voor zoet water. De waterafhankelijke industrie in Nederland ziet het als haar verantwoordelijkheid om water zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Industriële watergebruikers streven naar een duurzame omgang met zoetwater gericht op vermindering van watergerelateerde risico s. Er is een ontwikkeling zichtbaar van nieuwe methoden en technologieën om duurzaam watergebruik te realiseren. De door VEMW ontwikkelde ladder voor duurzaam industrieel watergebruik is een belangrijk hulpmiddel voor het identificeren van kansen en mogelijkheden om het watergebruik verder te verduurzamen. Door toepassing van de ladder in de bedrijfsvoering kunnen industriële watergebruikers invulling geven aan onder meer het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik (bijvoorbeeld door hergebruik van water) én aan het verder verminderen van de milieubelasting. dat industriële gebruikers van zoet water blijvend kunnen beschikken over voldoende zoet water van de juiste kwaliteit; anderzijds dient zij een klimaat te scheppen waarin innovaties worden gestimuleerd en knelpunten, die duurzaam industrieel watergebruik in de weg staan, worden weggenomen. VEMW vervult als belangenorganisatie en kenniscentrum een belangrijke coördinerende rol inzake het bevorderen van duurzaam industrieel watergebruik. Zo biedt VEMW haar leden, die opereren in verschillende industriële sectoren, onder meer een platform voor uitwisseling van kennis, ervaring en identificatie van knelpunten die duurzaam watergebruik in de weg staan. Dit maakt VEMW een vanzelfsprekende partner voor de overheid bij de beleidsvorming en de voorbereiding van wet- en regelgeving. 5 Duurzaam industrieel watergebruik verdient het om te worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Hier is tevens een belangrijke taak voor de Nederlandse overheid weggelegd. Deze taak is tweeledig. Enerzijds dient zij de toekomstige inrichting van de zoetwatervoorziening zodanig vorm te geven

8 6 2. Duurzaam industrieel watergebruik: rol van de industrie 2.1 Inleiding De industrie in Nederland heeft veel aandacht voor de waterafhankelijkheid van productieprocessen. Daarbij gaan risicobeheersing, kostenbesparing en verantwoord omgaan met water hand in hand. Om te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen moeten industriële bedrijven in toenemende mate op strategisch niveau nadenken over de watervoorziening. Duurzaam industrieel watergebruik is voor veel bedrijven dé manier om te anticiperen op een verminderde beschikbaarheid van zoetwater van de juiste kwaliteit. Bovendien gaan duurzaam watergebruik en verbetering van de energie-efficiënte vaak hand in hand waardoor kostenbesparingen kunnen worden gerealiseerd. Steeds meer bedrijven zoeken oplossingen voor het toenemend tekort aan zoet water. Zo hebben in 2012 in Rio de Janeiro multinationals uit verschillende landen het Water Mandate van Global Compact, het bedrijvennetwerk van de Verenigde Naties, ondertekend. Onder hen bevinden zich zes Nederlandse multinationals uit de zogenaamde Dutch Sustainable Growth Coalition: HEINEKEN, AkzoNobel, Shell, Unilever, Philips en DSM. Uiteraard is een duurzame omgang met water niet alleen voorbehouden aan de voornoemde multinationals. Ook voor andere industriële watergebruikers is het van belang om duurzaamheid in relatie tot water onderdeel te laten uitmaken van de bedrijfsstrategie. Alvorens wordt ingegaan op duurzaam watergebruik en de wijze waarop de industrie daar invulling aan kan geven, wordt eerst een aantal begrippen nader belicht.

9 Industriële watergebruikers Centraal in deze nota staan industriële watergebruikers (exclusief de energiebedrijven): bedrijven die water in ruime hoeveelheden in het proces of product gebruiken. Het gaat om bedrijven die oppervlaktewater gebruiken als ook om bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater en/of drinkwater. Deze bedrijven behoren voor het overgrote deel tot één van de sectoren in onderstaande tabel. 7 Sector Waterafhankelijkheid Chemie (basis- De sector gebruikt water voor het productieproces en eindproducten) (bijvoorbeeld om te koelen) én in het product zelf. Voedingsmiddelen Water is een belangrijke grondstof. De sector is volledig afhankelijk van oppervlaktewater en grondwater van superieure kwaliteit. Basismetaal Het smelten van metalen uit erts of via hergebruik vraagt met name veel koelwater dat vooral uit oppervlaktewater wordt betrokken. Papierindustrie Water heeft een centrale rol in de papierproductie, als onderdeel van papier en als medium tijdens de papierproductie. Er wordt gebruik gemaakt van grondwater en oppervlaktewater. Raffinaderijen Er wordt in een raffinaderij intensief gebruik gemaakt van oppervlaktewater, als proceswater en voor koeling. Overige industrie Water, zowel oppervlaktewater als grondwater, (waaronder wordt gebruikt voor diverse toepassingen zoals textiel, kleding schoonmaken, spoelen, koelen, transport én als en leder) grondstof voor de productie.

10 8 Industrieel watergebruik en waterverbruik Relevant is het verschil tussen watergebruik en waterverbruik. Onder watergebruik wordt doorgaans verstaan het aanwenden van water voor een bepaald doel, zonder dat, binnen het beschouwde systeem, de beschikbare hoeveelheid water vermindert. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het gebruik van oppervlaktewater voor koeling. Na toepassing wordt dit water (met een hogere temperatuur) weer teruggegeven aan het systeem. In het geval van waterverbruik, bijvoorbeeld in het geval water als grondstof wordt aangewend voor de productie, leidt de aanwending van het water tot een vermindering van de beschikbare hoeveelheid water binnen het beschouwde systeem. In deze notitie wordt de term watergebruik gehanteerd voor zowel het gebruik van water als het verbruik ervan. In onderstaande tabel 3 worden per sector cijfers gepresenteerd over het gebruik van oppervlaktewater (OW), grondwater (GW) en drinkwater (DW) in miljoenen m³ (2009). In de genoemde sectoren zijn zo n vestigingen actief, het merendeel in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemie OW GW DW TOTAAL Chemie Voedingsmiddelen Basismetaal Papier en karton Raffinaderijen Overige industrie Totaal (miljoen m 3 ) Het verbruik van zogenaamd ander water, zoals industriewater en gedemineraliseerd water, is niet in deze cijfers inbegrepen. 2. Energiebedrijven zijn eveneens relatief grote watergebruikers. Zij gebruikten in miljoen m³ oppervlaktewater voor koeling. 3. Een deel van het gebruikte oppervlaktewater betreft zout water. In de sector basismetaal is het merendeel van het gebruikte oppervlaktewater zout. 3 Bron: CBS

11 2.2 Duurzaam industrieel watergebruik: definitie en toepassing Definitie Bedrijven die duurzaam industrieel watergebruik in de praktijk brengen, streven op systematische wijze naar continue verbetering op de volgende gebieden: - vermindering van de onttrekking van zoet water aan de omgeving; - verhoging van de waterefficiëntie in de productieketen; - vermindering van emissies naar het watermilieu. Duurzaam industrieel watergebruik betreft dus zowel kwantitatieve issues (vermindering van watergebruik) als kwalitatieve issues (vermindering van emissies naar het watermilieu). Uiteraard dienen activiteiten die leiden tot een duurzamere omgang met water altijd te worden beoordeeld op gevolgen voor andere milieu aspecten. Zo kan een verhoogde inspanning met betrekking tot het zuiveren van water leiden tot een hoger gebruik van energie. Centraal staat een integrale blik op duurzaamheid. Doel is een lagere integrale milieubelasting Toepassing: ladder voor duurzaam industrieel watergebruik De definitie roept de vraag op hoe industriële watergebruikers invulling kunnen geven aan duurzaam industrieel watergebruik. VEMW introduceert daartoe een ladder voor duurzaam industrieel watergebruik. Een industriële watergebruiker kan invulling geven aan duurzaam watergebruik door deze ladder in de bedrijfsvoering te hanteren. De ladder is afgeleid van de zogenaamde ladder van Lansink voor afvalbeheer. De ladder voor duurzaam industrieel watergebruik is opgebouwd uit vijf treden die overeenkomen met een voorkeursvolgorde voor de omgang met water binnen een bedrijf. Uitgangspunt is dat het bedrijfsbeleid prioriteit moet geven aan het zoveel mogelijk beperken van de onttrekking van water aan het systeem (preventie). Dit staat bovenaan de ladder. Indien dit niet of beperkt haalbaar is, gaat de voorkeur uit naar hergebruik van deelstromen, gericht op het zoveel mogelijk verminderen van het ontstaan van water dat niet meer kan worden (her)gebruikt. Als afvalwater ontstaat, dient het water zo min mogelijk verontreinigingen te bevatten. Waar verontreiniging niet kan worden voorkomen, dient dit (na zuivering) op een zo hoogwaardig mogelijke wijze ingezet te worden middels nuttige toepassing van dit effluent en/of van de componenten in dit effluent zoals nutriënten en energie. De lozing van effluent vertegenwoordigt de laagste trede van de waterladder. 9

12 10 Preventie W A T E R A S S E S S M E N T S Hergebruik Voorkomen verontreiniging Nuttig toepassen: terugwinnen van energie en nutriënten W A T E R A W A R E N E S S Verantwoorde lozing VEMW-Ladder voor duurzaam industrieel watergebruik

13 Er zijn twee met elkaar samenhangende randvoorwaarden voor duurzaam industrieel watergebruik: 11 Water assessments. Voor een effectieve sturing op duurzaam watergebruik is vereist dat er inzicht bestaat in de (omvang van de) waterstromen binnen het bedrijf en waar mogelijk in de totale productieketen (Waterfootprint). Daartoe moet het bedrijf onderzoek doen (bijvoorbeeld in de vorm van corporate waterassessments). Op basis van de resultaten van dit onderzoek worden mogelijkheden voor waterbesparing en optimalisatie van het watergebruik zichtbaar. Water awareness. Essentieel is dat een industriële watergebruiker zich bewust is van de watergerelateerde risico s waaraan het bedrijf is blootgesteld, inclusief de gevolgen daarvan. Daartoe is onder meer van belang dat duurzaam watergebruik een plek krijgt op de agenda van het (top)management van het bedrijf en het belang ervan wordt uitgedragen.

14 Ladder voor duurzaam industrieel watergebruik in de praktijk De ladder voor duurzaam industrieel watergebruik: - is een hulpmiddel voor industriële watergebruikers die op gestructureerde wijze invulling willen geven aan duurzaam watergebruik; - geeft richting aan initiatieven en maatregelen gericht op minder gebruik van water en/of vermindering van de belasting van het milieu; - kan dienen als handreiking voor de formulering van een strategie ten behoeve van een duurzame omgang met water en vermindering van watergerelateerde risico s. In de volgende paragrafen wordt een nadere toelichting gegeven op de onderdelen van de ladder Minder gebruik van water Preventie Zuinig omgaan met zoet water is van belang voor industriële watergebruikers in allerlei sectoren. Steeds meer bedrijven formuleren doelen met betrekking tot het watergebruik in het productieproces. Veel bedrijven zijn er in geslaagd om het watergebruik terug te brengen. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan watergebruikers in de voedingsmiddelenindustrie die in staat zijn gebleken aanzienlijk minder water te gebruiken voor de productie van een eenheid product (bijvoorbeeld bier of frisdrank). Dit is onder andere gerealiseerd door middel van het gericht doorvoeren van aanpassingen in machines, productieprocessen en/of productieketens. Mogelijkheden voor preventie zijn nog lang niet uitgeput. Preventie zal voor industriële watergebruikers ook in de toekomst een speerpunt zijn. Dat betekent onder meer: de waterstromen en het watergebruik in beeld brengen, onderzoek doen naar mogelijkheden om het watergebruik te rationaliseren en optimaliseren én het toepassen van innovatieve waterbesparingsconcepten en -technieken. Industriële watergebruikers zullen daarbij in toenemende mate moeten samenwerken met partners in de productieketen om zo in de gehele keten efficiënter om te gaan met water. Doel is het gebruik van water te reduceren en de onttrekking van water aan het systeem op ecologisch én economisch verantwoorde wijze te laten plaatsvinden. Hergebruik Voor de industrie wordt waterhergebruik steeds interessanter. Water kan, na te zijn gebruikt in het productieproces, op diverse plaatsen in het productieproces opnieuw worden ingezet. Kostenverlaging is naast verduurzaming een belangrijke reden om water opnieuw te gebruiken. Zo zijn de kosten van lozing van afvalwater de laatste jaren fors gestegen. Ook besparing op energiekosten kan een drijfveer zijn om

15 in hergebruik te investeren. Koeling of verhitting van water vereist veel energie. Met waterhergebruik kan hierop worden bespaard. Waterhergebruik biedt bovendien mogelijkheden om de productiecapaciteit te vergroten zonder méér (grond) water te gebruiken of te onttrekken. De laatste jaren zijn er verschillende nieuwe technologieën beschikbaar gekomen waarmee proceswater maar ook afvalwater kan worden behandeld met als doel om dit te hergebruiken in het proces. In veel gevallen bleek het mogelijk om met een combinatie van bestaande en nieuwe technologieën de juiste kwaliteit water te bereiken in een gesloten watersysteem. De onzekerheden die een aantal jaren geleden nog aanwezig waren, zijn steeds beter te ondervangen. Van belang blijft dat productkwaliteit en voedselveiligheid (in de voedingsmiddelenindustrie) in het geval van hergebruik moeten kunnen worden gegarandeerd. De verwachting is dat hergebruik van water een steeds belangrijkere stap zal worden in de industriële waterhuishouding. In dat licht is ook van belang dat de Europese Commissie heeft aangegeven wetgeving op dit gebied serieus te overwegen. Negentien Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen, het Europese platform voor duurzame chemische industrie SusChem en het Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP) zijn een samenwerkingsverband aangegaan met als doel het creëren van een doorbraak op het gebied van integraal en energie-efficiënt watermanagement. Daarvoor zullen de betrokken partijen nieuwe technologieën ontwikkelen en in de praktijk testen. De onderzoeksprojecten die uit het samenwerkingsverband voortvloeien zijn onder andere gericht op hergebruik van water Lagere milieubelasting Voorkomen verontreiniging Kwalitatief goed water is voor industriële watergebruikers een uitgangspunt. Dit geldt vooral voor bedrijven die water als grondstof voor de productie gebruiken. De industrie ondersteunt daarom het Europese beleid (Kaderrichtlijn Water) om tot een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit te komen. Industriële watergebruikers zijn zich ten volle bewust van de impact van hun bedrijfsactiviteiten op het watermilieu. Europese wetgeving op het gebied van stoffen (REACH) maar ook de voornoemde Kaderrichtlijn Water hebben ervoor gezorgd dat bedrijven preventieve maatregelen hebben getroffen met het oog op het voorkomen van verontreiniging. Industriële watergebruikers kunnen op verschillende manieren invulling geven aan de verdere vermindering van de belasting van het milieu. Als voorbeeld wordt verwezen naar een papierfabriek die een aanzienlijke reductie van het gebruik van chemicaliën (van belang voor een goede werking van de biologische zuivering) heeft gerealiseerd door gebruik te maken van een alternatief, namelijk een stikstof- en fosfaatrijke deelstroom van het waterschap. 13

16 14 Nuttig toepassen: terugwinnen van energie en nutriënten Hergebruik van (gezuiverd) effluent slaat twee vliegen in één klap: het vermindert zowel de inname van zoet water als de lozing van afvalwater. Het kan gaan om hergebruik van het eigen effluent maar ook om hergebruik van effluenten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Deze kunnen, na zuivering, als kwalitatief hoogwaardig proceswater worden ingezet of als bron dienen voor de opwerking tot gedemineraliseerd water. Ook samenwerking tussen bedrijven, of tussen bedrijven en waterschappen biedt mogelijkheden. Door effluenten van elkaar te gebruiken is minder water nodig. Bovendien kan de effluentstroom van het ene bedrijf in sommige gevallen nuttig worden toegepast door een ander bedrijf waardoor beide bedrijven kosten kunnen besparen en milieurendement kunnen genereren. Via hergebruik van effluent kan een bijdrage worden geleverd aan meer regionale zelfvoorzienendheid op het gebied van water. Er wordt niet alleen ingezet op hergebruik van effluent; ook componenten in het effluent, bijvoorbeeld fosfaat, worden steeds vaker nuttig toegepast. De industrie maakt in toenemende mate de slag van waterzuivering naar hergebruik en nuttige toepassing van grondstoffen en reststromen. Nu nog wordt een aanzienlijke hoeveelheid in proceswater opgeloste stoffen via het zuiveren vernietigd en/of verdund en via rioolof oppervlaktewater afgevoerd. De toenemende schaarste aan grondstoffen en energie dwingt de samenleving echter om de kansen te benutten om waarde te creëren uit de componenten (waaronder ook warmte) in het water. Bovendien kan effluent van een bepaalde samenstelling de doelmatige werking van rioolwaterzuiveringsinstallaties bevorderen hetgeen bijdraagt aan de vermindering van de zuiveringskosten. Deze initiatieven passen naadloos bij het op economisch verantwoorde wijze realiseren van een duurzame omgang met (afval)water. Verantwoorde lozing De steeds hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van het afvalwater hebben ervoor gezorgd dat bedrijven fors hebben geïnvesteerd in (aanvullende) zuiveringstechnieken. Bedrijven passen de best beschikbare technieken toe om ervoor te zorgen dat zij aan de wettelijke eisen kunnen voldoen. Er zijn door de industrie grote inspanningen verricht op het punt van de reductie van emissies naar het watermilieu. Dat heeft er onder meer toe geleid dat de vervuiling door zuurstofbindende stoffen is teruggebracht tot een niveau dat niet meer als probleem wordt gezien. De industrie loost goed water dat aan alle eisen voldoet en in veel gevallen al de kwaliteit van het ontvangende water evenaart of dat zelfs overstijgt. De grootste bron van verontreiniging van het oppervlaktewater is niet langer de industrie,

17 daar deze zich aan strenge lozingsnormen moet houden. Diffuse bronnen, zoals landbouw, verkeer en huishoudens spelen tegenwoordig de belangrijkste rol. Industriële watergebruikers zullen waar mogelijk en kosteneffectief maatregelen nemen om de emissies naar het watermilieu verder te reduceren. koepelorganisaties en universiteiten) samenwerken. EWS is gebaseerd op een (Europese) standaard voor verantwoord gebruik van water. Voor meer informatie over EWS wordt verwezen naar de bijlage Diversiteit De diversiteit binnen de industriële watergebruikers is groot: een chemisch bedrijf dat water met name als hulpstof inzet is moeilijk te vergelijken met een voedingsmiddelenbedrijf dat water vooral als grondstof beschouwt. De grote diversiteit in bedrijven en ketens brengt met zich mee dat bedrijven bij de toepassing van de ladder voor een eigen invulling zullen kiezen en daarbij verschillende accenten zullen leggen. Uiteraard zijn er, naast de gepresenteerde ladder voor duurzaam industrieel watergebruik, meer hulpmiddelen die watergebruikers kunnen hanteren. Een andere, min of meer vergelijkbare, benadering is water stewardship. Water stewardship heeft als doel duidelijke stappen te formuleren die leiden tot duurzaam watergebruik. Het concept is bottom-up en vrijwillig geïnitieerd door een aantal industriële en agrarische grootverbruikers, zoals BASF en Coca Cola, en is uitgekristalliseerd in een publiek privaat partnership, European Water Stewardship (EWS), waarin diverse organisaties (bedrijven,

18 16 3. Duurzaam industrieel watergebruik: voorbeelden Profiel HEINEKEN is een Nederlandse multinational in de bier- en drankensector en is actief in 178 landen. Met een totaal biervolume van 164,6, miljoen hectoliter in 2011 behoort HEINEKEN tot een van de grootste brouwerijen van de wereld. Productie vindt plaats in 140 brouwerijen in 71 landen, met in totaal circa medewerkers. Ruim de helft van de afzet vindt plaats in Europa. HEINEKEN Nederland produceerde in ,5 miljoen hectoliter bier en 3 miljoen hectoliter frisdranken en water. In Nederland beschikt HEINEKEN over 3 brouwerijen: Zoeterwoude, Den Bosch en Wijlre en een fabriek waar frisdranken worden geproduceerd (Vrumona in Bunnik). In Nederland zijn ruim 3000 werknemers bij HEINEKEN werkzaam. De Nederlandse industrie is volop bezig met duurzaam industrieel watergebruik en heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Duurzaam watergebruik zal de komende jaren een nog prominentere positie innemen op de strategische agenda van industriële watergebruikers. In deze paragraaf wordt aan de hand van een viertal voorbeelden geschetst op welke wijze industriële watergebruikers in Nederland invulling (gaan) geven aan duurzaam industrieel watergebruik. Het belang van water Om bier te kunnen brouwen is water nodig. Dit water is nodig in het productieproces (als grondstof voor de productie en als spoel- en reinigingsmiddel) maar ook bij de teelt van gewassen die worden gebruikt. In het productieproces gebruikt HEINEKEN zowel grondwater (afkomstig van meerdere eigen bronnen) als drinkwater (ingekocht bij het drinkwaterbedrijf). De beschikbaarheid van schoon water is voor HEINEKEN van vitaal belang. Om die reden krijgt water binnen HEINEKEN veel aandacht. Voor andere toonaangevende brouwers zoals Bavaria en Grolsch geldt dit evenzeer.

19 Resultaten In 2010 startte HEINEKEN wereldwijd het Brewing a Better Future programma met als doel om over tien jaar de groenste brouwer ter wereld te zijn. HEINEKEN Nederland richt zich binnen dit programma op een aantal speerpunten, waaronder water. HEINEKEN heeft haar pijlen in de afgelopen jaren gericht op waterefficiëntie. Die inspanningen betalen zich uit. Zo is wereldwijd het gemiddelde watergebruik van 2010 naar 2011 teruggebracht van 4,5 naar 4,3 hectoliter water per hectoliter bier. Reductie van het watergebruik geschiedt door middel van een groot aantal projecten. Er zijn in 2011 alleen al bij de brouwerij in Den Bosch zo n dertig waterbesparingsprojecten uitgevoerd, waarvan het optimaliseren van automatische reinigingprocessen een voorbeeld is. HEINEKEN heeft de afgelopen jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de Waterfootprint van de diverse brouwerijen hetgeen heeft geleid tot meer inzicht in het watergebruik in de keten. Dit stelt HEINEKEN in staat om het watergebruik nog beter te sturen. gemeenschappen. In waterschaarse gebieden compenseert de brouwerij het volume water dat niet in gezuiverde vorm terug wordt gegeven aan het lokale stroomgebied met projecten die de waterretentie of biodiversiteit in het stroomgebied moeten vergroten. Voorts zal HEINEKEN de prestaties van de verschillende brouwerijen op het gebied van waterefficiëntie en energie-efficiëntie periodiek met elkaar vergelijken. Dergelijke benchmarks leveren belangrijke stuurinformatie voor het management. In onderstaande figuur worden de bereikte resultaten en ambities gevisualiseerd: 17 Ambities Het doel is om het watergebruik wereldwijd terug te brengen (van 4,3 hectoliter in 2011) tot 3,7 hectoliter per hectoliter bier in 2020 (zie figuur). Om dit doel te bereiken zullen de nodige inspanningen worden verricht. Zo worden de komende jaren diverse projecten op het gebied van waterbesparing gerealiseerd. Daarbij zal vooral veel aandacht uitgaan naar brouwerijen die in waterschaarse gebieden opereren. HEINEKEN werkt daarbij nauw samen met lokale partners en Waterverbruik, resultaat en doelstelling hl/hl bier + soft drink + cider + water hl/hl 5,4 5,2 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 3,0 Commitment Brewing a Better Future 25% verbetering

20 18 Profiel Industriewater Eerbeek (IWE) verzorgt de zuivering van het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie. Papierfabrieken gebruiken veel water als grondstof, als koelmedium, maar met name als transportmiddel. Na meerdere malen te zijn gebruikt, kan het water zijn functie niet meer vervullen en is afvoeren noodzakelijk. Bij afvoer hoort zuiveren. In 1961 hebben de papierfabrieken de handen ineen geslagen en gingen zij de zuivering in gezamenlijkheid uitvoeren. IWE verwerkt jaarlijks circa 4 miljoen m³ water en een vuilvracht vergelijkbaar met een stad als Utrecht. Het afvalwater wordt op een duurzame en innovatieve manier gezuiverd. Het belang van water Water heeft een centrale rol in de papierproductie, zowel als onderdeel van papier als ook als medium tijdens de papierproductie. In papier bevindt zich 4% tot 10% water, afhankelijk van de papiersoort. Water zorgt er voor dat de papiervezels met elkaar worden verbonden. Papier zonder water zou als los zand uit elkaar vallen. Het principe van papier maken berust op het toevoegen en daarna weer verwijderen van water. Water dient als transportmiddel voor de vezels, maar maakt het ook mogelijk dat de papiervezels efficiënt kunnen worden gemalen. Vlak voor de papiermachine wordt de vezelmassa nog eens extra verdund. Deze verdunning is nodig om het te vormen papier een egale vezelverdeling mee te geven. Naast het water dat nodig is voor de productie van papier, is relatief veel water nodig voor het koelen van de machines. Resultaten In de afgelopen jaren heeft de papier- en kartonindustrie belangrijke resultaten behaald in efficiënter watergebruik. Het totale gebruik van water is in de afgelopen 15 jaar gehalveerd. Het gebruik van grondwater is sterk teruggebracht. Voor veel productcategorieën is het proceswaterverbruik per ton papier sterk verlaagd. Interne waterkringlopen zijn zoveel mogelijk gesloten. Meer dan 95% van het opgepompte water wordt gereinigd teruggegeven aan de natuur. Door te investeren in innovatie heeft IWE ervoor gezorgd dat het effluent (het gereinigde water) voor 99,8% is gereinigd en ruimschoots voldoet aan de lozingsnormen. IWE beschouwt het

OP weg 2030. NEWater

OP weg 2030. NEWater OP weg naar de RWZI 2030 NEWater 2010 11 OP WEG NAAR de RWZI van 2030 RWZI2030NL NEWater RWZI2030NL 2 Het op een hoog niveau inzamelen en zuiveren van afvalwater is in de laatste decennia in Nederland

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress

Scenario Planning. waterketen. toekomstbeelden 2023. Your business technologists. Powering progress Scenario Planning waterketen toekomstbeelden 2023 Your business technologists. Powering progress Voorwoord De afgelopen decennia is de rol en opzet van (semi-)publieke organisaties in de waterketen - drinkwaterbedrijven,

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen

De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen De keten ontketend De wgs-visie op de afvalwaterketen Waterschap Groot Salland Decosnummer: 2013-4089 Zwolle, april 2013 1 Inhoudsopgave Het lonkend perspectief... 4 Hoofdstuk 1: Inleiding... 5 Deze visie...

Nadere informatie

Margarine Vetten Oliën

Margarine Vetten Oliën Productschap Margarine Vetten Oliën Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Op weg naar energiezuinige processen en een biobased economy Routekaart MVO Een gezamenlijk

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord

brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord brabantsenergieaccoord brabantsenergieakkoord Presentatie 20 maart 2015 Initiatiefnemers van dit Brabantse Energieakkoord zijn vertegenwoordigers van de Brabantse Milieufederatie (BMF), de Brabants-Zeeuwse

Nadere informatie

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN

HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN HET DRAAIT OM WATER WATERCYCLUSPLAN 2010-2015 WN_cyclus_coverCS4_coverDEF.indd 1 30-9-10 10:17 INHOUD Voorwoord 4 Waternet en de Watercyclus 7 Watercyclusplan 8 Waternet 10 De kernwaarden van Waternet

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 535 Toekomstagenda Milieu Nr. 2 NOTA Inhoudsopgave blz. Voorwoord 5 1 Veranderend Milieubeleid 7 1.1 De uitdaging: een gezonde en veilige leefomgeving

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Strategie biogastransitie Achterhoek

Strategie biogastransitie Achterhoek Strategie biogastransitie Achterhoek Versie 25 maart 2013 Datum: 25 maart 2013 Schrijvers: Roland Bus, kwartiermaker biogastransitie Achterhoek (r.bus@regio-achterhoek.nl) Bart Steverink, In2Systems Opdrachtgever:

Nadere informatie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie

Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie Energietransitie geeft Nederland nieuwe energie 2005-39 27 april 2005 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Waarom op pad naar een duurzame energievoorziening?

Nadere informatie

B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen

B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen B-76 Green Deal Verduurzaming Nuttige Toepassing AEC-bodemassen - Ministerie van Infrastructuur en Milieu - Afvalenergiecentrales Bodemassen zijn het residu bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu

Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen werken aan een duurzame ontwikkeling We willen de wereld beter achterlaten dan we haar aantroffen Voortgangsrapportage 2007 Toekomstagenda Milieu Samen

Nadere informatie

Water als driver van een vitale stad

Water als driver van een vitale stad 1 GO WITH THE FLOW Water als driver van een vitale stad Een bijdrage van de waterschappen aan de Agenda Stad bij het congres op 15 April 2015 met bijdragen van: Waterschap Aa en Maas Hoogheemraadschap

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE

MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE O M G E V I N G E N M I L I E U MEERJARENPROGRAMMA BODEM & ONDERGROND 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE Meerjarenprogramma Bodem & Ondergrond 2015-2019 BESTUURLIJKE VERSIE vastgesteld door Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER

Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Milieubeleidsplan gemeente Heerenveen STAP NU OVER Vastgesteld door de gemeenteraad van Heerenveen op 21 april 2008 1 Inhoudsopgave Samenvatting...3 1.Inleiding...4 2.Stap nu over: visie en ambitie...6

Nadere informatie

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek

ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek NieuWe Final l report SaNitatie op WijkNiveau ErvaringEn met de toegepaste technologie op de demo-site lemmerweg-oost in sneek rapport 2014 W02 I Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat

Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat Quickscan Strategische Notitie Energie & Klimaat April 2010 Inhoudsopgave QUICKSCAN STRATEGISCHE NOTITIE ENERGIE & KLIMAAT 1 HOOFDRAPPORT 5 1.1 INTRODUCTIE 5 1.2 ACHTERGROND & AANLEIDING 5 1.3 AMBITIE

Nadere informatie