Deelbestrijdingsplan scheepvaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelbestrijdingsplan scheepvaart"

Transcriptie

1 Deelbestrijdingsplan scheepvaart Doc. nummer : 12IT Case nummer : 12.ZK09438 Versie d.d. oktober 2013 Status definitief Versie vastgesteld Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld door afd. Bediening en Beheer WS: L.Nooteboom H. van Kapel en A. Rutters Eindredactie C. Verheijen Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2

2 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN INLEIDING DOEL TAKEN BEVOEGDHEDEN MET BETREKKING TOT VAARWEGEN GEBIEDSINDELING EN SCHEEPVAARTKLASSEN BETROKKEN NETWERKPARTNERS Afspraken netwerkpartners MAATGEVENDE SITUATIES UITWERKING VAN DE AANPAK PER COÖRDINATIEFASE ALARMERING FASE COÖRDINATIEFASE COÖRDINATIEFASE COÖRDINATIEFASE COÖRDINATIEFASE NAZORG EN EVALUATIE BIJZONDERE RISICO S, GEVOLGEN EN TE NEMEN MAATREGELEN IJSVORMING Inleiding Bepalen ijstoestand/vaarmogelijkheid en levering gegevens Fasering en acties bij ijsvorming Vaarverbod en aanvraag inzet ijsbreker SPECIFIEKE LOKALE RISICO S, GEVOLGEN EN MAATREGELEN BIJLAGEN GEBIEDSKAART MET SCHEEPVAARTKLASSEN LAAD- EN LOSPLAATSEN LANGS DE MARK-VLIETBOEZEM Kaart met locaties van laad- en losplaatsen Adressen laad- en losplaatsen langs Mark-Vlietboezem IJSVORMING Kaart meetpunten en vaarmogelijkheden bij ijsvorming Coderingen ijstoestand en vaarmogelijkheid Invulformulier ijscentrum 35 van RWS Noord-Brabant Invulformulier resultaten ijsmetingen waterschap Brabantse Delta Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 2

3 1. Uitgangspunten 1.1. Inleiding Dit Deelbestrijdingsplan Scheepvaart is onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta. Naast dit bestrijdingsplan zijn er nog andere Deelbestrijdingsplannen: zuiveringstechnische werken, waterkwaliteit, waterschaarste, wateroverlast binnendijks en dijkbewaking. Dit Deelbestrijdingsplan Scheepvaart is een handleiding voor de waterbeheerder hoe te handelen bij gebeurtenissen die zijn onderverdeeld naar de mate van ernst: incidenten, calamiteiten en rampen. In dit Deelbestrijdingsplan zijn algemene informatie, voorbereidingsaspecten, fasering, informatievoorziening en dergelijke met betrekking tot scheepvaart opgenomen. Geen enkele calamiteit is gelijk, zodat bij de bestrijding ruimte moet zijn voor een flexibele aanpak. Het Deelbestrijdingsplan is daarom nadrukkelijk geen draaiboek dat de medewerkers van het begin tot het einde van de calamiteit bij de hand neemt. Het geeft vooral richtlijnen voor handelen. Dit Deelbestrijdingsplan draagt bij aan een beter inzicht in de opschaling, coördinatie, bestrijding, methode en organisatie van personeel en middelen bij een calamiteit of ramp als gevolg van gebeurtenissen met betrekking op scheepvaart. Essentieel verschil met de processen uit het Regionaal Basisplan Rampenbestrijding en het Gemeentelijke Rampenplan is de wijze van alarmeren: het waterschap is hierin leidend en het proces van waarnemen en meten behoort tot het domein van het waterschap. De opbouw van het Deelbestrijdingsplan is als volgt: Uitgangspunten; Uitwerking per coördinatiefase; Bijzondere risico s, gevolgen en te nemen maatregelen; Uitgewerkte bijlagen. Het adequaat op gang komen van de bestrijdingsmaatregelen en de wens tot optimaal samenwerken door de betrokken waterbeheerders, gemeenten, brandweer, politie en provincie doet de kans op succes snel toenemen. Dit geeft tevens het belang aan van een parate organisatie en beschikbaarheid van personeel, materieel en materiaal. De wettelijke plicht tot het opstellen van een calamiteitenplan en het houden van oefeningen is vastgelegd in artikel 5.29 van de Waterwet. In het Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta zijn behalve de Deelbestrijdingsplannen ook enkele Supplementen opgenomen zoals een overzichtskaart van het beheergebied, contactgegevens en sjablonen Doel Het doel van dit Deelbestrijdingsplan is om aan te geven op welke wijze de bestrijding van een scheepvaartcalamiteit door bijvoorbeeld een scheepvaartongeval, een gezonken schip of door ijsvorming en de daarmee samenhangende problemen bestuurlijk en operationeel moeten worden gecoördineerd. Een Deelbestrijdingsplan biedt uitvoerende en coördinerende medewerkers van het waterschap ondersteuning bij de bestrijding van een calamiteit. Het geeft zowel het Waterschap Beleidsteam, het Waterschap Operationeel Team als het Waterschap Actie Team op hoofdlijnen inzicht in de mogelijkheden tot bestrijding van een calamiteit, en hun eigen aandeel daarin. Het biedt tevens inzicht in de wijze waarop bij de bestrijding van een calamiteit met externe partijen wordt samengewerkt en de wijze waarop afstemming met deze partijen plaats heeft. Voornaamste doelgroep van een Deelbestrijdingsplan zijn de medewerkers van het waterschap die de bestrijding uitvoeren en coördineren. Een andere doelgroep vormen de externe partners van het waterschap de betrokken zijn bij de calamiteitenbestrijding. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 3

4 1.3. Taken Het waterschap heeft vier taken op het gebied van het waterbeheer te weten: 1. de zorg voor waterkeringen; 2. de zorg voor de waterkwantiteit van oppervlaktewaterlichamen en voor het grondwater; 3. de zorg voor de waterkwaliteit van oppervlaktewaterlichamen; 4. de uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen (rivieren). De uitvoering van deze taak is op grond van de Verordening water Noord-Brabant (in medebewind) opgedragen aan de waterschappen, maar de eindverantwoordelijkheid berust bij de provincie. Ad 1 Waterkering De zorg voor de waterkering houdt in dat de waterkeringen inclusief de daarin gelegen kunstwerken voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen het optreden van een hogere waterstand dan waarvoor de dijken berekend zijn of het bezwijken van de waterkering of een daarin gelegen kunstwerk, waardoor in het te beschermen gebied overstromingen ontstaan. Ad 2 Waterkwantiteit De zorg voor de waterkwantiteit betreft het regelen en beheersen van het waterpeil in oppervlaktewaterlichamen, op een zodanige manier dat er geen wateroverlast optreedt op plaatsen waar dat niet gewenst is en dat er voldoende water beschikbaar is ten behoeve van de zoetwatervoorziening. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen het optreden van wateroverlast bijvoorbeeld ten gevolge van hevige neerslag of watertekort ten gevolge van langdurige droogte. Tevens zijn waterschappen verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer inclusief de vergunningverlening voor alle grondwateronttrekkingen voor zover de provincie hier niet verantwoordelijk voor is. Voor de beregening vanuit het grondwater is een beleidsregel vastgelegd. Risico's verbonden aan deze taak is het waarborgen van voldoende grondwater voor alle gebruiksdoeleinden en het waarborgen van voldoende en schoon grondwater in de diepe ondergrond van de bodem ten behoeve van de drinkwatervoorziening. Ad 3 Waterkwaliteit De zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam behelst het transport en het zuiveren van het afvalwater van gemeentelijke rioleringen en bedrijven, het reguleren van lozingen en het nemen van andere maatregelen in het oppervlaktewaterlichaam. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam bijvoorbeeld door lozing van afvalstoffen óf door een natuurlijke oorzaak of door uitval of ontregeling van een zuiveringstechnisch werk. Ad 4 Vaarwegen De uitvoering van het beheer over de provinciale vaarwegen houdt in dat schepen veilig, vlot en betrouwbaar de aangewezen vaarwegen kunnen bevaren binnen de daar geldende scheepvaartklasse. De risico s die aan het uitvoeren van deze taak verbonden zijn, betreffen aanvaringen met grote materiële gevolgen, schade aan sluizen, bruggen, oevers of andere kunstwerken of aanvaringen met grote gevolgen voor mens en milieu Bevoegdheden met betrekking tot vaarwegen Een aantal oppervlaktewaterlichamen heeft naast andere functies ook een scheepvaartfunctie. Met betrekking tot scheepvaart moet onderscheid gemaakt worden tussen het vaarwegbeheer en het nautisch beheer. In de provinciale Verordening water Noord-Brabant zijn de volgende artikelen opgenomen: Artikel 3.1 Toedeling watersysteembeheer Het waterschap is belast met het beheer van het watersysteem, gelet op de taakomschrijving in artikel 2 van het reglement van het betreffende waterschap op grond van de Waterschapswet. Artikel 3.2 Beheer provinciale vaarwegen door waterschap Brabantse Delta 1. Het vaarwegbeheer van de Mark en Dintel, de Roode Vaart noord en - zuid, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet (inclusief de Steenbergse en Heensche haven), en het Mark-Vlietkanaal berust bij de provincie Noord-Brabant. 2. Waterschap Brabantse Delta is belast met de uitvoering van het beheer over de in het eerste lid genoemde vaarwegen. 3. Het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta is belast met het nautisch beheer over de in het eerste lid genoemde vaarwegen volgens de bepalingen bij of krachtens de Scheepvaartverkeerswet. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 4

5 In de Keur staat met betrekking tot scheepvaart vermeld: Vaarwegbeheer Onder vaarwegbeheer wordt verstaan: de aanleg en het in stand houden van de infrastructurele voorzieningen die nodig zijn voor gebruik van het water door scheepvaart. Het waterschap is namens de provincie vaarwegbeheerder van Mark en Dintel, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Mark-Vlietkanaal, Roode Vaart Noord, Roode Vaart Zuid en de Steenbergsche en Heensche Haven. In de Verordening Water Noord-Brabant heeft de provincie het waterschap belast met het vaarwegbeheer over deze vaarwegen. Het waterschap heeft in de Keur regels gesteld voor het vaarwegbeheer. Voor de overige oppervlaktewaterlichamen is niet uitdrukkelijk vastgelegd wie vaarwegbeheerder is. Vooralsnog geldt dat de zorg voor de vaarweg of havenfunctie blijft berusten bij het overheidslichaam dat die taak reeds onder zich had. Zo blijven bepaalde havens of vaarwegen in vaarwegbeheer bij gemeenten. Nautisch beheer Onder nautisch beheer wordt verstaan: het reguleren van het scheepvaartverkeer op basis van de Scheepvaartverkeerswet. De Scheepvaartverkeerswet en het daarop gebaseerde Binnenvaartpolitiereglement regelen het verkeer op vaarwegen. De nautische beheerder is bevoegd regels te stellen. Over het algemeen heeft het waterschap het nautisch beheer over alle bij hem in beheer zijnde oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied. Het gaat hier met name om de (provinciale) vaarwegen Mark en Dintel, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Mark- Vlietkanaal, Roode Vaart Noord, Roode Vaart Zuid en de Steenbergsche en Heense Haven (zie bijlage 4.1.). Er zijn uitzonderingen hierop (niet uitputtend dus) zoals het Wilhelminakanaal, Markkanaal, Amertak, Oudje Maasje/Zuiderkanaal, de Donge, de singels van Breda en enkele havens. Hier zijn RWS of de gemeenten nautisch beheerder Gebiedsindeling en scheepvaartklassen Waterschap Brabantse Delta heeft ervoor gekozen om voor scheepvaart het beheergebied niet verder onder te verdelen zoals dit in andere deelbestrijdingsplannen soms wel het geval is../. Het beheergebied wordt begrensd: - in het noorden door het Hollandsch Diep, de Amer en de Bergsche Maas; - in het oosten door het Drongelens kanaal, de waterscheidingen in de rest van het gebied richting Tilburg, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog; - in het zuiden door de Belgische grens; - in het westen door het Volkerak/Zoommeer, de Schelde-Rijnverbinding en de grens met de provincie Zeeland. In het supplement Beschikbare kaarten is een kaart opgenomen van het beheergebied. In bijlage 4.1 is een kaart opgenomen waarop de geldende scheepvaartklassen vermeld staan voor het Mark-Vlietkanaal, Mark en Dintel, Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, Steenbergsche/Heensche haven en Roode Vaart noord en zuid Betrokken netwerkpartners In alle gevallen is bij de bestrijding van calamiteiten een goede samenwerking met andere overheden en instanties onontbeerlijk. Het verschilt per calamiteit welke netwerkpartners betrokken zijn of moeten worden. De volgende instanties kunnen een rol hebben bij scheepvaartcalamiteiten in West-Brabant: Provincie Noord-Brabant (i.v.m. vaarwegbeheer Mark, Dintel, Roode Vaart, Roosendaalsche Vliet, Steenbergsche Vliet (incl. Steenbergse en Heense Haven) en Mark-Vlietkanaal); Rijkswaterstaat, regionale dienst Noord-Brabant (i.v.m. het vaarwegbeheer en nautisch beheer van Wilhelminakanaal, Markkanaal, Amertak, Zuiderkanaal, Oude Maasje alsmede voor wateraanvoer Wilhelminakanaal i.h.k.v. Waterakkoord MLNB kalen (zie par ); Rijkswaterstaat, waterdistrict Noord-Brabant in Tilburg (i.v.m. afwateringskanaal Den Bosch Drongelen, Marksluis te Oosterhout en ijscoderingen); Rijkswaterstaat, regionale dienst Zeeland (i.v.m. vluchthaven Dintelsas en Volkerak-Zoommeer); Rijkswaterstaat, regionale dienst Zuid-Holland (i.v.m. Hollandsch Diep, Amer en Bergsche Maas); Rijkswaterstaat, Water Management Centrum Nederland (kennis en informatie over watersysteem); Rijkswaterstaat, Waterkamer (v/h infocentrum binnenwateren: landelijk informatiecentrum voor Nederlandse binnenwateren); Gemeente Geertruidenberg (i.v.m. vaarwegbeheer en nautisch beheer Donge tussen Wilhelminakanaal en Geertruidenberg) Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 5

6 Gemeente Breda (i.v.m. beheer Belcrumhaven, en Krouwelaarhaven); Gemeente Drimmelen (i.v.m. beheer haven van Terheijden); Gemeente Etten-Leur (i.v.m. Leurse haven); Gemeente Moerdijk (i.v.m. haven van Standdaarbuiten); Gemeente Halderberge (i.v.m. haven van Oudenbosch); Gemeente Steenbergen (i.v.m. haven van Dinteloord); Gemeente Roosendaal (i.v.m. Roosendaalsche Haven); Gemeente Waalwijk (havens van Waspik en Capelle); Gemeente(n) in bron- en/of effectgebied (AOV er, burgemeester); Havenschap Moerdijk Openbaar Ministerie (strafvervolging veroorzaker); Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen: Inspectie Verkeer en Waterstaat); Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; Watersportcentra en jachthavens; Bedrijven, o.a. gelegen langs Mark-Vlietboezem; Gebruikers van laad- en losplaatsen langs Mark-Vlietboezem; Stichting Verladersbelangen Binnenscheepvaart N-Brabant; ProRail (i.v.m. spoorbruggen over vaarwegen); Aannemers/loonbedrijven, o.a. met waakvlamovereenkomst (extra mensen en middelen); Bergingsbedrijf BST te Dintelsas (i.v.m. extra mensen en middelen bij scheepvaartcalamiteiten); Een overzicht van alle netwerkpartners met hun contactgegevens is opgenomen in Supplement Afspraken netwerkpartners Met Rijkswaterstaat waterdistrict Noord-Brabant te Tilburg zijn afspraken gemaakt over de berichtgeving. Dit houdt in, dat partijen elkaar wederzijds informeren over scheepvaartaangelegenheden. Ook kunnen urgente berichten telefonisch, per fax of per worden doorgegeven aan Rijkswaterstaat Waterkamer (v/h Infocentrum Binnenwateren). Rijkswaterstaat heeft op de Brabantse kanalen een 4-tal lichtkranten geplaatst. De lichtkranten zijn geplaatst aan de ingangen van het kanalenstelsel in Noord-Brabant en Limburg. Voor ons waterschap zijn de volgende locaties van belang: sluis 1 en de Marksluis, beide in Oosterhout. Voor ons waterschap is het mogelijk om (tekst) boodschappen op deze lichtkrant te laten zetten door Rijkswaterstaat die betrekking hebben op stremming c.q. oponthoud of andere relevante informatie. Verzoeken kunnen ingediend worden bij de afdeling Scheepvaart, Begeleiding en Bediening van het waterdistrict Noord-Brabant. Met ProRail kan contact worden opgenomen voor de bediening van de spoorbrug over de Mark bij Zevenbergen. Met het bergingsbedrijf BST Dintelsas te Dinteloord zijn afspraken gemaakt over inzetbaarheid tijdens scheepvaartcalamiteiten. NB: Zie supplement 3 voor de contactgegevens van genoemde netwerkpartners. In het Waterakkoord Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen (MLNBK) is vastgelegd dat het waterschap zich verplicht, op verzoek van een der andere deelnemers aan dit Waterakkoord, water aan te voeren via de duiker bij Oosterhout en/of de syphon bij Zevenbergen indien het lage peil of de waterkwaliteit op de Mark-Vlietboezem dit vragen en indien dit is toegestaan binnen de grenzen gesteld in het Waterakkoord Midden-Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen. Het Rijk verplicht zich tot het beschikbaar stellen van maximaal 10,7 m3/s aan waterschap Brabantse Delta uit het Wilhelminakanaal voor de handhaving van een voldoende peil op de Mark-Vlietboezem voor de scheepvaart en de aanvoer van water voor de landbouw, met name in het geval dat de wateraanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer onvoldoende is. Omdat het waterschap namens de provincie Noord-Brabant het vaarweg- en nautisch beheer voert over enkele vaarwegen is een overeenkomst gesloten (10UT002736) over vergoeding van gemaakte kosten via een verdeelsleutel Maatgevende situaties Op grond van een aantal risico s zijn er verschillende situaties gedefinieerd waarbinnen het waterschap handelt in de geest van dit Deelbestrijdingsplan. De volgende coördinatiefasen worden daarbij onderscheiden: dagelijkse routine, verhoogde waakzaamheid, voorzorgsmaatregelen, gebiedsbewaking, (dreigende) ramp en herstel/nazorg. Maatgevende situaties waardoor het scheepvaartverkeer (ernstige) schade kan ondervinden zijn: een aanvaring tussen 2 of meer schepen; een aanvaring met een kunstwerk (brug, sluis, etc.); ijsvorming Andere deelbestrijdingsplannen kunnen bij de maatgevende situaties ook relevant zijn. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 6

7 2. Uitwerking van de aanpak per coördinatiefase Binnen het calamiteitenzorgsysteem van waterschap Brabantse Delta worden de volgende coördinatiefasen onderscheiden: Fase 0 dagelijkse werksituatie Coördinatiefase 1 coördinatie op operationeel niveau Coördinatiefase 2 coördinatie op tactisch niveau Coördinatiefase 3 coördinatie op strategisch niveau (één gemeente) Coördinatiefase 4 coördinatie op strategisch niveau (meerdere gemeenten) De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 1 ligt bij de voorzitter van het WAT in samenspraak met de Operationeel Leider. De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 2 ligt bij de voorzitter van het WOT (de OL) in samenspraak met de voorzitter van het WBT (de dijkgraaf). De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 3 ligt bij de voorzitter van het WBT in samenspraak met de Operationeel Leider. De bevoegdheid tot opschaling naar coördinatiefase 4 ligt bij de voorzitter van het WBT (de dijkgraaf) in samenspraak met de burgemeester. De calamiteitenorganisatie wordt niet verder opgeschaald of afgeschaald dan nodig is. Ook al wordt volgens een protocol een bepaalde coördinatiefase bereikt dan is het niet per se noodzakelijk om het bij die coördinatiefase behorende coördinatieteam (WAT/WOT/WBT) te activeren. (Bijvoorbeeld als een alarmeringsfase wordt bereikt maar er zijn geen extra bestrijdingsmaatregelen nodig of als de calamiteit van zeer korte duur is) Alarmering Het opstarten van de daadwerkelijke bestrijding van een incident of calamiteit begint met een alarmering. Het waterschap kan meldingen over scheepvaartcalamiteiten op verschillende manieren ontvangen. Dit kan bijvoorbeeld door de sluiswachters op de post Roode Vaart, een schipper, de politie (te water), de brandweer of de NS in het geval van een spoorbrug. Meldingen over de ontwikkelingen van ijsdiktes worden gedaan door de afd. Onderhoud, team vaarwegen en keringen. De ontvanger van de melding dient onmiddellijk de Coördinatiewacht te verwittigen, die 24 uur bereikbaar is. Deze maakt een eerste inschatting van de aard en omvang van het incident of calamiteit. Hij alarmeert op basis daarvan onmiddellijk de interne medewerkers en eventuele externe instanties die de gebeurtenis zo adequaat mogelijk kunnen bestrijden. Als hij de situatie inschat op coördinatiefase 1, 2, 3 of 4 dan dient de calamiteitenorganisatie te worden opgestart. Hij alarmeert dan de voorzitter van het WAT en brengt hem op de hoogte van de locatie, aard en omvang van het incident of calamiteit. In het supplement Procedure Melding, Alarmering en Opschaling is de procedure uitgebreid beschreven Fase 0 In fase 0 is geen bijzondere coördinatiestructuur nodig. Het incident betreft een gebeurtenis die in de normale operationele werkzaamheden van het waterschap kan en zal worden opgelost. De wachtdienstmedewerkers handelen het incident af. Voor activiteiten n.a.v. ijsvorming in fase 0 zie paragraaf 3.1. Bij iedere gebeurtenis of calamiteit draagt het waterschap zorg voor VEILIGE werkomstandigheden. Dit geldt voor de eigen medewerkers, maar ook bij opdrachtverstrekking aan externe partijen. Hiervoor gelden de van toepassing zijnde instructiekaarten uit het Handboek Veilig Werken op Waterweb Coördinatiefase 1 In deze coördinatiefase van verhoogde waakzaamheid is sprake van een beheersbaar incident dat leidt tot een verslechtering van de situatie maar waarvan de gevolgen overzienbaar zijn. Van deze coördinatiefase is bijvoorbeeld sprake wanneer er een scheepvaartstremming is die van korte duur is en waarbij er geen gevolgen zijn voor de omgeving (overige bedrijvigheid, trein- en/of autoverkeer). Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 7

8 Deze situatie kan zich voordoen als gevolg van: - een aanvaring tussen twee of meer schepen; - een aanvaring van een vaartuig met een kunstwerk (sluis of brug) of waterkering; - een gezonken schip; - te water geraakte auto s of containers; - ijsvorming De verantwoordelijkheid voor het beoordelen van de toestand en de bestrijding ligt bij het afdelingshoofd Bediening en Beheer. De beoordeling geschiedt aan de hand van de aard en de omvang van het incident. Deze situatie blijft bestaan tot de afdeling Bediening en Beheer een bericht uitbrengt waarin is aangegeven dat de normale situatie weer is bereikt of dat er dient te worden opgeschaald naar coördinatiefase 2. In deze coördinatiefase wordt het WAT geactiveerd door de voorzitter van het WAT. Het WOT en WBT zijn niet actief in fase 1, maar worden wel geïnformeerd: de voorzitter van het WOT (Operationeel Leider) en de calamiteitencoördinator worden informatief door de WAT-voorzitter op de hoogte gehouden. De voorzitter van het WBT (dijkgraaf) wordt altijd geïnformeerd door de operationeel leider zodat deze altijd weet wat er in het gebied aan de hand is. Samenstelling WAT Het WAT bestaat uit: - Voorzitter WAT - Plotter (statusbordschrijver). Deze rol kan ook door een van de andere deelnemers vervuld worden. - Notulist = administratieve en secretariële ondersteuning - Vakinhoudelijke deskundigen waaronder de Wachtdienst Waterkwantiteit, een dijkenspecialist en op afstand - de bediener van sluis Roode Vaart (i.v.m. registratie Europa-nummer van schepen). In hoeverre andere vakinhoudelijke deskundigen (tijdelijk) zitting hebben in het WAT wordt bepaald door de WAT-voorzitter. Taken WAT in coördinatiefase 1 Het Waterschap Actie Team houdt zich bezig met de operationele aspecten die bij de bestrijding van een calamiteit een rol spelen. Het WAT stuurt de daadwerkelijke uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen door de buitendienstmedewerkers en de door het WAT ingeschakelde aannemers, loonwerkers e.d. in het veld aan. Taken voorzitter WAT De voorzitter van het WAT heeft tot taak het coördineren van de daadwerkelijke uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen in het veld en de aansturing ervan zoals: - het op- en afschalen van een calamiteit, in samenspraak met de Operationeel Leider; - het (indien nodig) instellen van een zgn. denktank die technische, juridische en/of financiële scenario s kan schetsen en voorleggen aan het WAT; - het vaststellen van overlegmomenten en wie daaraan moeten deelnemen; - het vaststellen van het WAT-verslag waarin o.a. de genomen besluiten zijn vastgelegd; - het periodiek informeren van de Operationeel Leider over de stand van zaken d.m.v. het verslag; - het leggen van contact met het WOT als van de bestaande tactiek moet worden afgeweken (bijv. door beperkte beschikbaarheid personeel of middelen, knelpunten, de prognose van grote gevolgen door bestrijdingsmaatregelen, etc); - het ondersteunen van het WOT bij het bepalen van mogelijke oplossingen; - het coördineren van de bestrijdingsmaatregelen in het veld; - het raadplegen van de Preventiemedewerker voor veilige arbeidsomstandigheden; - het zonodig aanvragen van extra personele en materiële bijstand bij het sectorhoofd; - het zonodig (bij overbelasting van Contactcentrum/Coördinatiewacht) inrichten van een callcenter, via de wachtdienst Facilitaire Zaken en in overleg met de Operationeel Leider. (De wachtdienst FZ belt een telefoniste die vervolgens zorgt voor bemensing van het telefoonteam); - het zonodig regelen van catering, via de wachtdienst Facilitaire Zaken; - overleg/communicatie met netwerkpartijen op uitvoerend niveau. Taken vakinhoudelijke deskundigen: Het Waterschap Actie Team houdt zich bezig met de operationele aspecten die bij de bestrijding van een calamiteit een rol spelen zoals: - het contact en aansturing (eventueel via de teamcoördinator en zijn ondersteuners) van de veldmedewerkers ten behoeve van de uitvoering van de bestrijdingsmaatregelen; - samenwerking en afstemming met externe uitvoerende organisaties; - het initiëren en interpreteren van onderzoek; - het (laten) uitvoeren en interpreteren van metingen; - het vastleggen en inschatten van geleden of veroorzaakte schade; Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 8

9 - het informeren van de contactpersoon verzekeringen bij de afd. FEZ over schade en ongevallen; - het verzamelen van relevante gegevens en feiten en het zo nodig instellen van een onderzoek hiernaar (BOA) i.v.m. kostenverhaal en het zonodig voorbereiden en uitvoeren van de bestuursrechtelijke handhaving (spoedeisende bestuursdwang). De BOA beoordeelt of er procesverbaal moet worden opgemaakt in verband met overtredingen; - het adviseren van de WAT-voorzitter over (verwachte) feiten, maatregelen, knelpunten en alle mogelijke oplossingen. - het verzorgen van de nodige documentatie (WAT-verslag, kaartmateriaal etc.); - het bijhouden van een activiteitenlogboek door de afzonderlijke WAT-leden. Daarnaast de specifieke taken m.b.t. scheepvaartcalamiteiten zoals: - inlichten van de provincie; - maatregelen treffen in overleg met gemeente of provincie, voor het wegverkeer; - maatregelen treffen in overleg met NS voor het treinverkeer; - uitbrengen van scheepvaartberichten, zowel intern als extern o.a. naar RWS t.b.v. vermelding op Teletekst; - de betrokkenen, die in de adreslijsten binnenwater en buitenwater van de Wachtdienst Kwantiteit staan vermeld, per en per brief inlichten. - uitvoeren extra controles / inspecties (boven + onder water) - scheepvaartbegeleiding d.m.v. motorvlet met optische tekens; - afhankelijk van de aard van het ongeval inschakelen Rijkspolitie te water; - het verzamelen van waterkwaliteitsgegevens en indien noodzakelijk waterstandsgegevens, lozingsdebieten of andere relevante gegevens; - monitoren watersystemen - het maken van waterstandvoorspellingen (indien noodzakelijk); - het leggen van een link met mogelijk ook andere Deelbestrijdingsplannen; - het raadplegen van hoofdstuk 3 (Bijzondere risico s, gevolgen en maatregelen). Daarnaast de specifieke taken m.b.t. ijsvorming: zie paragraaf Coördinatiefase 2 Coördinatiefase 2 treedt in werking als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die moeilijk onder controle is te krijgen en waarbij de situatie dreigt te verslechteren. Vaak heeft de gebeurtenis gevolgen voor het gehele waterschap of een groot deel daarvan. Hierdoor is aanvullende coördinatie nodig op tactisch c.q. sectorniveau. Van deze coördinatiefase is bijvoorbeeld sprake als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die leidt tot langdurige of ernstige scheepvaartstremming o.a. door ijsvorming, eventueel gepaard gaande met gevolgen voor de omgeving (overige bedrijvigheid, trein- en of autoverkeer). De Keur geeft in art aan dat door of namens het bestuur de scheepvaart kan worden beperkt of gestremd en dat de maximale vaarsnelheid kan worden aangepast als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de WOT-voorzitter. In deze coördinatiefase wordt het WOT geactiveerd door de voorzitter van het WOT (de Operationeel Leider) op advies van de voorzitter van het WAT. Het WBT is niet actief in coördinatiefase 2 maar de voorzitter van het WBT (dijkgraaf) wordt wel op de hoogte gehouden door de Operationeel Leider. Samenstelling WOT Het WOT bestaat uit: 1. Operationeel Leider = voorzitter van het WOT 2. Voorzitter van het WAT = liaison WAT 3. Communicatieadviseur 4. Calamiteitencoördinator = procesbewaker + plotter (statusbordschrijver) 5. Notulist = administratieve en secretariële ondersteuning 6. Eventuele andere afdelingshoofden die zijn gerelateerd aan de calamiteit. De Operationeel Leider bepaalt, in overleg met de calamiteitencoördinator, in hoeverre afdelingshoofden of vakspecialisten als adviseur zitting hebben in het WOT. Te denken valt aan afdelingshoofden Handhaving, Bediening en Beheer, Onderhoud of Kennis en Advies. Taken WOT in coördinatiefase 2 Het WOT heeft de volgende algemene taken: - De operationele leiding van de calamiteitenbestrijding en het regelen van alles voor zover dat valt binnen het bestaande beleid en de beschikbare bevoegdheden. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 9

10 - Het formuleren van tactische maatregelen dat wil zeggen de vertaling van strategie naar richtlijnen voor de uitvoering; - Het inschakelen van het WAT en het coördineren van de inbreng vanuit het veld bij de bestrijdingsactiviteiten. - Het nemen van besluiten die op managementniveau genomen moeten worden en die niet gedelegeerd kunnen worden aan de voorzitter van het WAT. - Het toetsen van de door het WAT aangedragen beslispunten aan de doelstellingen die vanuit het bestaande beleid of de strategie van het WBT zijn vastgesteld. - Het toevoegen van de juridische en communicatieve context, aan het technisch-inhoudelijk voorstel van het WAT. - Het inlichten van het Openbaar Ministerie gebeurt op advies van Juridische Zaken en wordt besloten in het WOT na overleg met de dijkgraaf. - Het beoordelen van de effectiviteit van de genomen maatregelen en het maken van prognoses over de ontwikkeling van de calamiteit. - Het bijhouden van een activiteitenlogboek door de afzonderlijke leden van het WOT. - Het adviseren van het WBT c.q. voorstellen doen voor de door het WBT te nemen besluiten (bijv. over het aanvragen van personele en materiële bijstand van elders). - Het eventueel opschalen naar coördinatiefase 3 (advies aan WBT) of afschalen naar coördinatiefase 1 (besluit). Als de Veiligheidsregio eveneens is opgeschaald dan gebeurt de op- en afschaling in afstemming met de Veiligheidsregio. - Het (laten) uitvoeren van de nazorg en de evaluatie in opdracht van de werkgroep Calamiteiten Zorgsysteem (CZS). Het WOT heeft de volgende communicatietaken: - coördineren van interne en externe communicatie: periodiek informeren van het WBT; contact onderhouden met het veld via het WAT; onderhouden van contacten en afstemmingsoverleg met externe betrokken organisaties op tactisch coördinerend niveau (bijv. ROT); informeren van de Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van een betrokken gemeente door de calamiteitencoördinator; contact onderhouden met betrokken waterschapsafdelingen; - opstellen van een communicatiestrategie en kernboodschap; - beoordelen van het verslag van de operationele leiding op communicatieaspecten; - adviseren rondom communicatieve implicaties van de gekozen tactiek in het WOT en voorstellen aandragen om hiermee om te gaan; - afstemmen met één of meerdere ondersteunende communicatiemedewerkers die de uitvoerende werkzaamheden op voorlichtingsgebied uitvoeren (opstellen persberichten, kernboodschap, te woord staan burgers, opstellen van informatie die via Internet en Intranet verspreid worden, mediawatching, afhankelijk van de beschikbaarheid van gekwalificeerde voorlichters. Specifieke taken van het WOT m.b.t. scheepvaartcalamiteiten in coördinatiefase 2: - informeren van de provincie (verantwoordelijke voor scheepvaart); - informeren van regionale brandweren en burgemeesters van betrokken gemeenten; - inschakelen van een bergingsbedrijf, hulpverleningsdiensten (brandweer, etc.). - instellen en opheffen van beperking of stremming van de scheepvaart of aanpassing maximale vaarsnelheid op een oppervlaktewaterlichaam (Keur art lid 2: gemandateerd aan WOTvoorzitter). Het instellen van een scheepvaartverbod kan ook nodig zijn i.v.m. hoogwater op Mark, Dintel en/of Roode Vaart Noord; zie par van Deelbestrijdingsplan wateroverlast binnendijks. Voor het instellen van een vaarverbod als gevolg van ijsvorming: zie par eventueel verhogen van de frequentie waarmee scheepvaartberichten worden verspreid. Specifieke taken van het WOT m.b.t. ijsvorming in coördinatiefase 2: zie paragraaf 3.1. Taken WAT in coördinatiefase 2 Idem als coördinatiefase 1 met de volgende aanvullingen: - het informeren en het uitbrengen van adviezen aan het WOT; - het uitvoeren van opdrachten en besluiten vanuit het WOT Coördinatiefase 3 Coördinatiefase 3 treedt in werking als een gebeurtenis heeft plaatsgevonden die dreigt te escaleren en/of waarbij maatregelen gewenst zijn waarin het vastgestelde beleid niet voorziet of die strijdig zijn met dit beleid. De belangen van het waterschap en die van de directe omgeving (binnen één gemeente) kunnen of zullen worden geschaad. Hierdoor is nadrukkelijke coördinatie nodig tussen het waterschap en de algemeen bestuurlijke omgeving (gemeente en provincie). Vooral afstemming op bestuurlijk niveau (burgemeester en dijkgraaf) is nodig. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 10

11 Van deze coördinatiefase is bijvoorbeeld sprake als grote schade aan sluis of brug is ontstaan waardoor het scheepvaartverkeer binnen één gemeente gedurende lange tijd gestremd is. Bij ijsvorming treedt coördinatiefase 3 in werking als er langdurig een situatie is met zeer zwaar drijf- en pakijs en scheepvaart zonder inzet van een ijsbreker niet mogelijk is (zie paragraaf 3.1.). In deze coördinatiefase wordt het WBT geactiveerd. Of daadwerkelijk deze coördinatiefase ingesteld wordt, wordt besloten door de voorzitter van het WBT (dijkgraaf) op advies van de voorzitter van het WOT (Operationeel Leider). Ramp In artikel 1 van de Wet Veiligheidsregio s wordt een ramp aangemerkt als een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. Als de betrokken burgemeester de situatie beoordeelt als een (dreigende) ramp of een niet beheersbare situatie kan hij beslissen tot opschaling naar GRIP 3 (dreigende) ramp. Dat betekent dat de betrokken burgemeester het opperbevel heeft. Het waterschap behoudt dan wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de hem toegewezen taken. Het invullen van deze taken verloopt altijd in overleg met de betrokken burgemeester. Samenstelling WBT Het WBT bestaat uit: 1. Dijkgraaf = voorzitter van het WBT en eindverantwoordelijke 2. Secretaris-Directeur = secretaris/adviseur 3. Operationeel Leider (OL) = liaison WOT 4. Hoofd van de afdeling Communicatie = communicatie adviseur 5. Calamiteitencoördinator = procesbewaker + plotter (statusbordschrijver) 6. Notulist = administratieve en secretariële ondersteuning 7. Eventuele andere sector- of afdelingshoofden die zijn gerelateerd aan de calamiteit. In hoeverre anderen (tijdelijk) zitting hebben in het WBT wordt bepaald door de voorzitter van het WBT. Taken WBT in coördinatiefase 3 Algemene taken van het WBT: - het in bestuurlijke zin leiding geven aan de calamiteitenorganisatie; - het formuleren van nieuw beleid en strategieën met betrekking tot de bestrijding van een calamiteit (zonodig in samenspraak met andere organisaties), zoals het stellen van doelen, benaderingswijzen in grote lijnen, het beschikbaar stellen van (bijbehorende) middelen; - het beoordelen van de (inhoudelijke en procesmatige) kwaliteit van de bestrijding: worden de door het WBT gestelde doelen bereikt met de gevolgde aanpak? - het bewaken van de juiste gang van zaken tijdens de calamiteitenbestrijding (kwaliteitszorg); - het faciliteren van het WOT door het nemen van besluiten die voor de bestrijding noodzakelijk zijn; - het initiëren van de nazorg en de evaluatie; - het aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover dit niet geschiedt op operationeel niveau; - het bewaken van het imago van de calamiteitenorganisatie en het waterschap; - het i.o.m. de Veiligheidsregio instellen van gebiedsbewaking als er sprake is van mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid; - het inbrengen van het waterschapsbeleid en -deskundigheid indien wordt samengewerkt met andere bestrijdingsorganisaties; - de bestuurlijke afstemming met externe bestuurders; eventueel zorgen voor een liaison (verbinding) naar de crisisstaf van de burgemeester of van de Commissaris van de Koning; - bij GRIP 3: deelnemen aan het Gemeentelijk Beleidsteam door de dijkgraaf als de burgemeester daartoe verzoekt; - het bijhouden van een logboek door de afzonderlijke leden van het WBT; - het terugschalen van de calamiteitenorganisatie naar coördinatiefase 2 of lager. Inhoudelijke taken met betrekking tot bestuurlijke en strategische analyse: - De strategische rol van het WBT bepalen in verhouding tot het WOT. - Gevolgen voor de continuïteit van de normale taakuitvoering. - Veiligheid eigen medewerkers en burgers. - Gevolgen voor milieu en andere neveneffecten. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 11

12 - Juridische gevolgen (bv aansprakelijkheid, bevoegdheden, mandaat). - Financiële gevolgen voor waterschap. - Communicatieaspecten o.a. gevolgen voor acceptatie en beleving van de bevolking. - Gevolgen voor interne en externe bestuurlijke verhoudingen en samenwerking. - Haalbaarheid. Communicatietaken van het WBT: - Het vaststellen van het door de communicatieadviseur voorgestelde communicatiestrategie op basis van omgevingsanalyse, scenario-ontwikkeling, behoud imago door lange-termijndenken en de daaraan verbonden consequenties; - de woordvoering o.b.v. kernboodschap en adviezen van communicatieadviseur; - het geven van voorlichting aan bevolking en media; - het informeren van de burgemeester (gemeentebesturen) en overige betrokken bestuurders van externe instanties door de dijkgraaf en de Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid van de betrokken gemeente door de calamiteitencoördinator; - afstemming met andere organisaties t.b.v. eenduidige berichtgeving; - bij GRIP 3: de communicatieadviseur levert samen met de voorlichter van de gemeente een bijdrage aan de voorlichting. Specifieke taken van het WBT met betrekking tot de ijsvorming: zie paragraaf 3.1. Algemene taken WOT in coördinatiefase 3: Idem als coördinatiefase 2 met de volgende aanvullingen: - het geven van een briefing door de OL in het WBT zodat het WBT een goed beeld kan schetsen van de operationele context, de juridische en communicatie-implicaties; - de voorbereiding van besluitvorming op bestuurlijk niveau met een goede onderbouwing ten behoeve van de briefing van OL aan het WBT; - het informeren en het uitbrengen van adviezen aan het WBT voor de door het WBT te nemen besluiten (bijv. over het aanvragen van personele en materiële bijstand van elders); - het vertalen van de besluiten van het WBT in instructies voor de uitvoerende organisatie; - zonodig een overleg initiëren met de Veiligheidsregio (brandweer, gemeente, politie). Algemene taken WAT in coördinatiefase 3: Idem als coördinatiefase 1 en Coördinatiefase 4 Coördinatiefase 4 treedt in werking als de gebeurtenis voldoet aan een of meerdere criteria die horen bij de definitie van een ramp (zie paragraaf 2.5) en waarvan het effectgebied in meerdere gemeenten valt. Als niet beheersbare situaties ontstaan kan op beslissing van de voorzitter van de Veiligheidsregio opschaling plaatsvinden naar GRIP 4 (dreigende) ramp. Dat betekent dat binnen de bestuurlijke kolom een Regionaal Beleidsteam (RBT) actief kan zijn. De dijkgraaf is adviseur van de RBT-voorzitter (= voorzitter van Veiligheidsregio). Het waterschap behoudt bij een ramp wel zijn eigen verantwoordelijkheid voor de hem toegewezen taken met betrekking tot de technische zorg voor de waterstaatswerken. Het invullen van deze taken verloopt altijd in overleg met de betrokken burgemeesters. Taken WBT in coördinatiefase 4 Idem als coördinatiefase 3. Specifieke taken van het WBT: bij GRIP 4: deelnemen aan het Regionaal Beleidsteam (RBT) door de dijkgraaf als de voorzitter van de Veiligheidsregio daartoe verzoekt. Taken WOT in coördinatiefase 4: Idem als coördinatiefase 3. Taken WAT in coördinatiefase 4: Idem als coördinatiefase 3. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 12

13 2.7. Nazorg en evaluatie Nazorg Onderdelen van de nazorg zijn: a) personele aspecten zoals zorg voor het personeel dat bij de calamiteitenbestrijding betrokken is geweest. Te denken valt hierbij aan regeling overuren en toepassen slaapurenregeling maar ook bijv. psychosociale hulp door gespecialiseerde hulpverleners in situaties waarbij medewerkers zijn geconfronteerd met traumatiserende ervaringen, oververmoeidheid, stress etc.; b) juridische aspecten zoals het verhalen van kosten, de afhandeling van (schade)claims, behandelen van bezwaar en beroep en het rechtvaardigen van het gevoerde beleid; c) financiële aspecten zoals betaling van facturen en schadevergoedingen; d) waterstaatkundige aspecten zoals herstel van schade, bewaking en inspecties in het veld; e) afronding van voorlichting over de calamiteit. De coördinatie van de diverse activiteiten vindt plaats door de Werkgroep Calamiteitenzorg in het kader van de integrale calamiteitenzorg. Evaluatie Na gehele afschaling van een calamiteit wordt zo spoedig mogelijk door de calamiteitencoördinator een schriftelijke evaluatie opgesteld met als doel na te gaan welke zaken goed gaan en welke leerpunten getrokken kunnen worden voor de calamiteitenorganisatie. Indien wenselijk wordt ook geëvalueerd met betrokken externe partijen om te komen tot een gezamenlijke, integrale evaluatie van de calamiteit. De evaluatierapporten worden voorgelegd aan de werkgroep CZS die nagaat op welke wijze de leerpunten kunnen worden omgezet in positieve resultaten. De verbeterpunten worden zo nodig verwerkt in het Calamiteitenplan, Deelbestrijdingsplannen en Supplementen. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 13

14 3. Bijzondere risico s, gevolgen en te nemen maatregelen 3.1. IJsvorming Inleiding De basis voor de omgang met ijsvorming in het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is de DB-nota ijsbeleid (15 december 2009; Corsa oud 09I003580). In dit deelbestrijdingsplan wordt het beleid verder uitgewerkt, mede op basis van de ervaringen van de afgelopen winters. In eerste instantie wordt het proces van het bepalen van de ijstoestand en het leveren van gegevens beschreven, vervolgens de acties die nodig zijn gedurende ijsvorming en tenslotte hoe om moet worden gegaan met de aanvragen voor een ijsbreker of aanvragen van individuele schippers om toch te mogen varen ondanks een vaarverbod Bepalen ijstoestand/vaarmogelijkheid en levering gegevens Vorst Actie door Aanhoudend? ja Start ijsdiktemetingen, beoordelen ijstoestand en vaarmogelijkheid -cf. VIK 29 -meetpunten Wsbd wsbd en trajecten RWS in bijlage codering in bijlage voor 10.00u - Nee Tevens start acties paragraaf Wachtdienst kwantiteit (bepaalt start metingen) Coordinatiewacht Coördinatiewacht (andere acties) Afdeling onderhoud Afdeling Team vaarwegen onderhoud en keringen Leveren gegevens ijstoestand - telefonisch aan RWS (10.00u) en - via aan wachtdienst kwantiteit Invulformulier wsbd in bijlage Invulformulier wsbd in bijlage RWS levert gegevens aan -Teletekst -Infocentrum - binnenwateren Afdeling onderhoud Team vaarwegen en Afdeling keringen onderhoud Leveren aan RWS: Pim Leveren Zebregs aan RWS of zijn vervanger Tilburg: P.Zebregs of zijn vervanger Afschaling naar fase 0 en aanhoudende dooi? Wachtdienst Wachtdienst kwantiteit kwantiteit ja Einde metingen Coördinatiewacht Coordinatiewacht Kaarten en formulieren ook beschikbaar via G:\Algemeen\CalamiteitenInfo\ijsvorming Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 14

15 Fasering en acties bij ijsvorming Fase Actie Actie door Opmerking Fase 0 IJsvorming van 0 tot 4 cm dikte waarbij er geen of nauwelijks hinder voor de scheepvaart is (code AA tot EC) Start acties conform paragraaf Wateren niet zijnde vaarwegen 1. automatische stuwen op handbediening instellen; 2. krooshekreinigers bij gemalen op handbediening instellen; 3. pompregimes van betrokken gemalen aanpassen, zodat alleen het kwelwater verpompt wordt en peilschommelingen beperkt blijven Coördinatiewacht Peilbeheerder -> ondersteunend peilbeheerders Vaarwegen 1. Bepalen ijstoestand en vaarmogelijkheid (zie paragraaf 3.1.2) Afdeling Onderhoud, team vaarwegen en keringen 2. Het bedienbaar houden van de sluizen Dintelsas, Benedensas, Roode Vaart en Schipdiep Afdeling Onderhoud, team vaarwegen en keringen Bericht op internet en intranet Inhoud: - Veiligheidsaspecten met betrekking tot betreden ijs zijn verantwoordelijkheid gemeente. - Aangepast bemalingsregime op wateren niet zijnde vaarwegen. Mogelijk gevaarlijke situaties bij stuwen sluizen en gemalen. Afdeling Communicatie Fase 1 IJsvorming van 4 tot 8 cm dikte waarbij er nog wel scheepvaart mogelijk is maar de mogelijkheden snel kunnen veranderen (code EC tot code KK) WAT activeren + informeren OL + communicatie + calamiteitencoördinator Acties afdeling onderhoud en communicatie als bij fase 0 Verzenden persbericht WAT-voorzitter (op aangeven Coördinatiewacht) Afdeling Onderhoud Afdeling Communicatie Fase 2 IJsvorming van 8 tot 12 cm dikte en alleen varen mogelijk in konvooi of met een sleepboot (vanaf code KK tot code SL). WOT activeren + informeren dijkgraaf + informeren provincie Instellen, opheffen of gedeeltelijk intrekken van een vaarverbod of aanpassing maximale vaarsnelheid in verband met schade aan oevers/kades/kunstwerken waarbij ook een afweging plaats vindt met economische belangen en schaatsrecreatie (imago). Hiervan op de hoogte brengen: a) afdeling Communicatie (t.b.v. persbericht); WOT-voorzitter (op aangeven WAT-voorzitter) WOT-voorzitter Contactcentrum Voor aanvragen tot gedeeltelijke intrekking van het vaarverbod door individuele schippers en aanvragen ijsbreker: Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 15

16 Fase Actie Actie door Opmerking b) afdeling Bediening en Beheer (i.v.m. sluizen en bruggen) c) afdeling Handhaving (i.v.m. naleving verbod); d) contactcentrum (t.b.v. uitbrengen van een scheepvaartbericht); e) Provincie Noord-Brabant f) RWS Dienst Noord-Brabant district Tilburg (t.b.v. vermelding op Teletekst). g) Coördinatiewacht zie paragraaf Fase 3 IJsvorming met ijsdiktes van 12 cm of meer en waarbij scheepvaart zonder ijsbreker niet mogelijk is (code SL t/m code OX) Acties afdeling onderhoud en communicatie als bij fase 1 echter bij een scheepvaartverbod is het bedienbaar houden niet meer noodzakelijk (tenzij afvoergolf wordt verwacht) WBT activeren Afdeling Onderhoud Afdeling Communicatie WBT-voorzitter (op aangeven WOT-voorzitter) Vaarverbod en aanvraag inzet ijsbreker Vaarverbod De bevoegdheid tot het instellen van een vaarverbod is gemandateerd aan de Operationeel Leider. De BOA wordt ingelicht als de kans bestaat dat een schip toch in- of uitvaart, ondanks een verbod. Uit de ervaringen van de afgelopen winters is gebleken dat er met name van het gedeelte tussen de Manderssluis en de Prinslandsbrug, tijdens een vaarverbod, verzoeken komen van individuele schippers om in- of uit te mogen varen. De Operationeel Leider is bevoegd om het vaarverbod gedeeltelijk in te trekken voor een bepaald traject zodat daar toch gevaren kan worden. (Ontheffing is niet mogelijk.) Criteria bij het plaatselijk intrekken van een vaarverbod of en (laten) inzetten van een ijsbreker zijn: a) risico op schade aan oevers/kades/kunstwerken; b) het (financieel) belang van de scheepvaart/aanvrager c) schaatsrecreatie. Hierbij speelt het imago van het waterschap een belangrijke rol. Inzet van ijsbreker Het waterschap heeft als beleid dat er door het waterschap geen ijsbreker ingezet wordt om de vaarwegen bevaarbaar te houden en is daar ook niet toe verplicht. Het inzetten van een ijsbreker kan gedaan worden op verzoek van één of meerdere bedrijven en wordt van geval tot geval beoordeeld door de Operationeel Leider in overleg met de voorzitter van het WBT. De criteria bij het (laten) inzetten van een ijsbreker zijn dezelfde als de criteria voor het plaatselijk intrekken van een vaarverbod (zie hierboven). Door RWS wordt het Markkanaal zo lang mogelijk bevaarbaar gehouden met een ijsbreker. Daarbij wordt ook het gedeelte van de Mark tot Breda gebroken. Als het ijs vanaf het begin wordt gebroken treedt er nauwelijks schade op aan oevers. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 16

17 3.2. Specifieke lokale risico s, gevolgen en maatregelen Risico s Gevolgen Maatregel Aanvaring van een schip met een kade, kunstwerk (brug, viaduct, etc) of met een ander schip. Zodanige schade aan kunstwerk en/of gezonken schip, waardoor scheepvaart gehinderd wordt c.q. niet meer mogelijk is. - Met een vaartuig het overige scheepvaartverkeer waarschuwen met de bijbehorende optische tekens. - (Laten) herstellen schade aan kunstwerk. - Scheepvaartweg vrij laten maken, zodat scheepvaartweg weer bevaarbaar is. Laag water op de Mark- Vlietboezem Hoogwater (hoger dan 0,80+NAP bij De Hillen) op Mark, Dintel en/of Roode Vaart Noord Doorvaart van scheepvaart wordt belemmerd bij een onvoldoende peil op de Mark-Vlietboezem. Door hoge afvoeren/stroomsnelheden kunnen (on)geladen schepen problemen krijgen met het passeren van spoorbruggen, uit koers lopen en schade aan keringen veroorzaken. Conform waterakkoord MLNBK (zie par. 1.6): a) water aanvoeren via de duiker bij Oosterhout indien daarom wordt verzocht; b) RWS verzoeken tot het beschikbaar stellen van max. 10,7 m3/s uit het Wilhelminakanaal. Zie ook DBP Waterschaarste. Het instellen van een scheepvaartverbod. Zie daarvoor DBP wateroverlast binnendijks. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 17

18 EELBESTRIJDINGSPLAN SCHEEPVAART - oktober Bijlagen 4.1. Gebiedskaart met scheepvaartklassen Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 18

19 4.2. Laad- en losplaatsen langs de Mark-Vlietboezem Kaart met locaties van laad- en losplaatsen Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 19

20 EELBESTRIJDINGSPLAN SCHEEPVAART - oktober Adressen laad- en losplaatsen langs Mark-Vlietboezem Locatie Adres laad- en losplaats nr. op kaart 1. Hekven AE BREDA 2. Steenen Hoofd AK BREDA 3. Steenen Hoofd AJ BREDA 4. Steenen Hoofd AK BREDA 5. Regenbeemd AT BREDA 6. Nw Bredasebaan BP BREDA 7. Nw Bredasebaan BP BREDA 8. Zuiddijk 2b 4771 PB LANGEWEG 9. Zeedijk 25 en NM ETTEN-LEUR 10. Zeedijk NM ETTEN-LEUR 11. Zeedijk NM ETTEN-LEUR 12. Havendijk 15 Oudenbosch 13. Oudlandsedijk TB OUDENBOSCH 14. Molenstraat AB STANDDAARBUITEN 15. Havendijk TA OUDENBOSCH 16. West Vaardeke ME OUDENBOSCH 17. St. Antoinedijk loswal 4751 SC OUD-GASTEL 18. St. Antoinedijk SC OUD-GASTEL 19. St. Antoinedijk SC OUD-GASTEL 20. St. Antoinedijk SC OUD GASTEL 21. Fabrieksstraat AD STAMPERSGAT 22. Noordzeedijk TL DINTELOORD 23. Havenweg RM DINTELOORD 24. Markweg Zuid 1c 4794 SN HEIJNINGEN 25. Industrieweg SX HEIJNINGEN 26. Noordlangeweg SJ HEIJNINGEN 27. Sluisweg SW HEIJNINGEN 28. Glasweg TB HEIJNINGEN 29. Glasweg TB HEIJNINGEN 30. Mannesmannweg SL HEIJNINGEN 31. Oost Havendijk 13a 4707 AD ROOSENDAAL 32. Borchwerf RG ROOSENDAAL 33. Ziel RS ROOSENDAAL 34. Ziel RS ROOSENDAAL 35. Oostelijke Havendijk RA ROOSENDAAL 36. Schansdijk 8a 4761 RH ZEVENBERGEN 37. Schansdijk RH ZEVENBERGEN 38. Roode Vaart RC MOERDIJK 39. Roode Vaart RC MOERDIJK 40. Scheepswerf Moerdijk Moerdijk De eigenaren of gebruikers van de laad- en losplaatsen en hun telefoonnummers zijn opgenomen in Supplement Contactgegevens netwerkpartners. Handboek Calamiteitenzorg Waterschap Brabantse Delta deel 2 20

Deelbestrijdingsplan dijkbewaking

Deelbestrijdingsplan dijkbewaking Deelbestrijdingsplan dijkbewaking Doc. nummer : 12IT031874 Case nummer : 12.ZK09438 Versie oktober 2013, versie 4.5.5. Status definitief Versie 4.0.0. vastgesteld Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld

Nadere informatie

Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit

Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit Deelbestrijdingsplan waterkwaliteit Doc. nummer : 12IT031877 Case nummer : 12.ZK09438 Datum oktober 2013, versie 4.5.5. Status definitief Versie 4.0.0. vastgesteld door Algemeen Bestuur in mei 2011 Opgesteld

Nadere informatie

Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken

Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken Deelbestrijdingsplan zuiveringstechnische werken Doc. nummer : 12IT031876 Case nummer : 12.ZK09438 Datum oktober 2013, versie 4.5.5 Status Definitief Versie 4.0.0. vastgesteld door AB mei 2011 Opgesteld

Nadere informatie

Crisiscommunicatieplan

Crisiscommunicatieplan Crisiscommunicatieplan Opgesteld door: Afd. Bestuursondersteuning en communicatie, Werkgroep crisiscommunicatieplan Versie: 1.1 september 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Doel... 1 Aanpak... 1 Doelgroepen...

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BL)LAGE(N) 'ƒ"-""". AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN D&H 14 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0600185 VOORTGANG ACTIEPUNTEN EVALUATIE AANPAK HEVIGE NEERSLAG SEPTEMBER

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

3 Oppervlaktewater en waterkering

3 Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart crisistypen (dreigend) hoogwater (dreigend) laagwater (dreigende) waterverontreiniging en verontreiniging

Nadere informatie

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland

Calamiteitenplan van Waterschap Rivierenland van Waterschap Rivierenland opgesteld door: dhr. drs. E.F.M. Janssen vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april 2013 status: definitief Inhoud

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening Gelderland 2009; Provinciale Staten Vergadering d.d. 11 november 2009 Besluit nr. PS2009-593 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 juli 2009, nr. PS2009-593 inzake de Vaarwegverordening

Nadere informatie

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding

B0500589 AAN DE VERENIGDE VERGADERING STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG. 1. Aanleiding DATUM VERGADERING 29 SeptBITlber 2005 AGENDAPUNTNUMMER BIJLAGE^) Geen DATUM BEHANDÊUNG IN o&h 30 augustus 2005 AAN DE VERENIGDE VERGADERING B0500589 STAND VAN ZAKEN CALAMITEITENZORG 1. Aanleiding Op 30

Nadere informatie

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1

Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 vergunninghouder Scheepvaartwegen Waver en Oude Waver Datum 3 maart 2015 Casecode W-15.00287 Kenmerk 15.020852 Verkeersbesluit Vaarwegen AGV- 1 Varen met bovenmaats schip Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is verleend. De Grave-Antverpia Mevrouw S. Tychon Bld. Zénobe Gramme 33 B-4040 HERSTAL België Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 12 december

Nadere informatie

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN CABA 26-01-2010 Agendapunt: CABA 7 Sittard, 23 november 2009 AAN DE COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Onderwerp: Vaststelling geactualiseerd Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Het

Nadere informatie

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021

Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten Ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 Kaarten deel 1: kaart 1 t/m 6 Kaart 1: Kaart 2: Kaart 3: Kaart 4: Kaart 5: Kaart 6: Risicogebieden Overstromingsrisico s Waterkeringen in beheer bij waterschap

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1

Calamiteitenplan Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Inhoud Bladzijde 1 Inleiding... 3 1.1 Kader, doel en doelgroep... 3 1.2 Uitgangspunten... 3 1.3 Afbakening... 4 2 Risicoanalyse... 4 2.1 Omschrijving... 4 2.2 Overzicht...

Nadere informatie

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg

Waterschap en bluswatervoorziening. Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 1 Presentatie door Niels Robbemont, beleidsadviseur calamiteitenzorg 2 waterschap Hollandse Delta is, naast Rijkswaterstaat en de waterbedrijven, één van de mogelijke leveranciers van bluswater op de Zuid-Hollandse

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 3 - Oppervlaktewater en waterkering 3 Oppervlaktewater en waterkering Voor de Noordzee, zie bestuurlijke netwerkkaart Noordzee en zeescheepvaart Versie

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013

Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013 Jaarverslag Calamiteitenzorg 2013 Waterschap Brabantse Delta Doc.nr. 13IT001423 Zaak nr. 13.ZK00664 1 Colofon Opdrachtgever Samensteller Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ Breda T 076 564

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2015 2018

Calamiteitenplan 2015 2018 Calamiteitenplan 2015 2018 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het college van dijkgraaf en hoogheemraden op 25 augustus 2015 Hoogheemraadschap de Stichtse RijnlandenPostbus

Nadere informatie

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding

Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR54284_1 1 juni 2016 Verordening brandveilidheid en brandweerzorg en rampenbestrijding De raad van de gemeente Leek; gelet op: - artikel 1, tweede lid, artikel 12

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Waterkwaliteit

Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland. Waterkwaliteit Calamiteitenbestrijdingsplan van Waterschap Rivierenland Waterkwaliteit opgesteld door: Robert Vink vastgesteld door: college van dijkgraaf en heemraden Waterschap Rivierenland vastgesteld op: 9 april

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân

CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân CALAMITEITENPLAN Wetterskip Fryslân d.d. 7 juni 2007 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Leeswijzer... 5 3 Wetterskip Fryslân en calamiteiten... 6 3.1 Criteria voor calamiteiten... 6 3.2 Inperking... 7

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei

Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Calamiteitenplan Waterschap Peel en Maasvallei Opgesteld door: Ron Hendrikx, Waterschap Peel en Maasvallei Versie: 1.1, september 2012 Vastgesteld door DB d.d.: 2 juni 2010 Vastgesteld door AB d.d. 7 juli

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Beleidsplan Calamiteitenzorg

Beleidsplan Calamiteitenzorg versie 2.0, 01-09-2011 Versiebeheer Naam Bert de Graaf Functie Coördinator crisismanagement Unit Beheer & Onderhoud Proces Calamiteitenzorg Suggesties voor aanpassingen en wijzigingen kunt u bij de beheerder

Nadere informatie

Calamiteiten in de energievoorziening

Calamiteiten in de energievoorziening Calamiteiten in de energievoorziening Samenwerking tussen de Netbeheerder en de Gemeente / Veiligheidsregio Ton Harteveld Manager Bedrijfsvoering Lustrumcongres Inspectie OOV 12 december 2007 2 Inhoud

Nadere informatie

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding

December 2006. Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding December 2006 Overzicht organisaties en diensten mogelijk betrokken bij de rampenbestrijding Overzicht betrokken diensten en organisaties Op basis van artikel 3, lid 5, onderdeel b van de Wet Rampen en

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad

Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Nautisch Veiligheidsplan, leidraad Havenbedrijf Rotterdam N.V. Divisie Havenmeester Wilhelminakade 909 3072 AP Rotterdam evenementendhmr@portofrotterdam.com Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Gebruik van dit veiligheidsplan

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland

Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland Calamiteitenplan Waterschap Zuiderzeeland 2014 beheerder: cal. coördinator januari 2014 Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Nadere informatie

Modelconvenant calamiteitenzender

Modelconvenant calamiteitenzender Modelconvenant calamiteitenzender Opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van provincies, veiligheidsregio s en regionale omroepen. Versie 1.0 d.d. 1 januari

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 23-11-2015 B Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Kooiman, A.I.L. D&H 08-12-2015 H - Geparafeerd agendapunt 3.b.5 1228963 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERGUNNING PROJECT PLAN EN LEGGERWIJZIGING VLIETZONE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 december 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra

Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12. onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Commissie Bestuur en Veiligheid, 5 februari 2007, agendapunt 12 onderwerp: Calamiteitenplannen storing gas en elektra Inleiding Middels een rondje langs de veiligheidsregio s (in oprichting) is Essent

Nadere informatie

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend

SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT. Vergadering ARHO dd 23 april 2009. Agendapunt 4: DigiSeph. Opinierend/besluitvormend SEPH MIDDEN- EN WEST-BRABANT Vergadering ARHO dd 23 april 2009 Agendapunt 4: DigiSeph Status: Opinierend/besluitvormend Door het Seph is een enquête uitgezet over DigiSeph. Daarnaast is gekeken naar het

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem

B & W-nota. Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem Onderwerp Vaststelling Notitie Een kwaliteitsslag in de Rampenbestrijdingsorganisatie van Haarlem B & W-nota Portefeuille mr. J.J.H. Pop Auteur P. Abma Telefoon 023 5114489 E-mail: pabma@haarlem.nl PD/Veiligheid/2005/547

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 21 november, nr. 72 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 5 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water.

SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. SOS formulier versie 4.1.0 Voor het rapporteren van een afgehandeld scheepsongeval of ander voorval te water. Met het formulier moet u een scheepsongeval of ander voorval te water melden. Indien nodig,

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas

Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas Het geactualiseerde Calamiteitenplan Waterschap Roer en Overmaas is vastgesteld door het algemeen bestuur op 12 mei 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1

Nadere informatie

Veilig varen op de Gouwe

Veilig varen op de Gouwe Veilig varen op de Gouwe Door de komst van de overslagterminal (het Alpherium) langs de Gouwe in Alphen aan den Rijn is er meer containerscheepvaart op de Gouwe. De provincie Zuid-Holland is vaarwegbeheerder

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN 2012 2015

CALAMITEITENPLAN 2012 2015 CALAMITEITENPLAN 2012 2015 WATERSCHAP DE DOMMEL Deel 2 van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem Zaaknummer : Z8951 Documentnummer : I8677 Versie : 3.0.0 Status : Definitief Formele vaststelling 1 : Algemeen

Nadere informatie

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Aanwijzingsbesluit toezicht en opsporing Delfland (kenmerk 1149572) Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland Gelet op het bepaalde bij of krachtens artikel 85 van

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water

Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner. Droge voeten en schoon water Het waterschap als vernieuwde handhavingspartner Ron Bouwman Afdelingshoofd Vergunningverlening & Handhaving Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 06 31654101 r.bouwman@hhsk.nl Inwoners: 700.000

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen

MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT. op afstand bedienen MAGAZINE VOOR MEDEWERKERS VAN RIJKSWATERSTAAT DECEMBER 2015 Bruggen en sluizen op afstand bedienen 01-KRACHT_Cover.indd 1 23-11-15 11:35 REPORTAGE Blauwe golf door ritsend bedienen Buiten timmert de aannemer

Nadere informatie

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015

Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015. op voordracht van het college van dijkgraaf en heemraden van 6 oktober 2015 WATERSCHAPSBLAD 22 Officiële uitgave van Waterschap Rivierenland. Nr. 9953 december 2015 Wijziging Legesverordening Waterschap Rivierenland 2015 Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland; op voordracht

Nadere informatie

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012

Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs. 11 juni 2012 Watercalamiteiten voor communicatieadviseurs 11 juni 2012 Programma Introductie Voorstelronde Water gaat over grenzen: veel partijen Film Hoogwater in Groningen Zeven watercalamiteiten Samenwerking versterken,

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 16 - Spoorvervoer 16 Spoorvervoer Versie april 2012 crisistypen treinongeval gevolgen van een treinongeval voor het milieu verstoring openbare orde andere

Nadere informatie

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties

Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Rampenplan Gemeente Assen 2007 Deel VI: Calamiteitenplannen waterschappen en overige organisaties Ramenplan Gemeente Assen 2007 versie 9 mei 2007 1. Inleiding Naast het gemeentelijk rampenplan hebben verschillende

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu M.E.RBEOORDELINGSNOTITIE STROOMLIJN MAAS, DEELGEBIED 3, TRANCHE 1 Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum RWS-2016/4724 Onderwerp

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 12 - Nooddrinkwater en noodwater 12 Nooddrinkwater en noodwater Versie oktober 2013 Crisistypen (dreigende) verstoring van de openbare drinkwatervoorziening

Nadere informatie

Onderdeel 1, basale vragen

Onderdeel 1, basale vragen Introductietekst De risicokaart is een kaart op internet (www.risicokaart.nl) met informatie over risico s in uw omgeving. Denk bijvoorbeeld aan transporten met gevaarlijke stoffen, bedrijven die met gevaarlijke

Nadere informatie

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten

Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Drinkwater met natte voeten. Continuïteit van de Drinkwatervoorziening bij Rampen en grote Incidenten Movaris Utrecht, 4 november 2013 Eric Adamse Vitens Water Security, Risk & Crisis Management Vitens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster Crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op 17 april 2012 Status:

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013)

DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľuaľï 2013. COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) DATUM VERGADERING 21 maart 2013 BIJLAGE(N) 1 AGENDAPUNTNUMMER j į) DATUM BEHANDELING IN D&H 12 febľ"uaľï 2013 COMMISSIE 0 MBH (6 maart 2013) AAN DE VERENIGDE VERGADERING AANVRAAG PROJECTINVESTERINGSKREDIET

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement a. Functie adviseur gevaarlijke stoffen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub a Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur. Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon:

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur. Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon: Paraaf Portefetnilehouder: Paraaf Directeur: X X X Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Besluit Dagelijks Bestuur Hamerpunt (B-besluit) Directie: Afdeling; Behandelend ambtenaar: Telefoon: Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG a 1 1 > Retouradres: Postbus 20901, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 16 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks

Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid. Waterveiligheid buitendijks Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en Veiligheid Waterveiligheid buitendijks In ons land wonen ruim 100.000 mensen buitendijks langs de rivieren, de grote meren en de kust. Zij wonen aan de waterzijde

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college,

Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH. Geachte college, Aan: Het college van Gedeputeerde Staten Provincie Noord-Brabant Postbus 90151 5200 MC s HERTOGENBOSCH Uw kenmerk : Datum : 13 oktober 2011 Ons kenmerk : DZH/RO/Wonen 2011-668 Contactpersoon : P. Vermeulen

Nadere informatie

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend. Dierenpension Disorojo De heer C.J.M. van Nijnatten Stoofdijk 17 4651 SB STEENBERGEN Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Barcode : Behandeld door : Doorkiesnummer : Datum : Verzenddatum : 3 april

Nadere informatie

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta

Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Woensdag 28 november, nr.73 Uitgave van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta. Pagina 1 van 7 Officiële bekendmakingen waterschap Brabantse Delta Waterschap Brabantse Delta publiceert sinds

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van 25 mei 1998, houdende regels over tegemoetkoming in de schade en de kosten in geval van overstromingen door zoet water, aardbevingen of andere rampen en zware ongevallen (Wet tegemoetkoming schade

Nadere informatie

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân

BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân BESTRIJDINGSPLAN WATERZUIVERING Wetterskip Fryslân d.d. 9 september 2013-1 - Inhoudsopgave Lijst met afkortingen:... 4 1 Inleiding en doelstelling... 5 2 Risicovolle situaties en calamiteitenscenario s...

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL. Proces Calamiteitenzorg (CZ) Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem

CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL. Proces Calamiteitenzorg (CZ) Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem CALAMITEITENPLAN WATERSCHAP DE DOMMEL Onderdeel van het Handboek Calamiteitenzorgsysteem Proces Calamiteitenzorg (CZ) Procesmanager : Jo van de Griend Auteur : Dries van Roosmalen (Adviseur crisisbeheersing)

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013

Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET Nummer 2013.0052 Sittard, 30 augustus 2013 1 Onderwerp Toepassen van artikel 4.7, lid 1 van de Keur van het Waterschap Roer en Overmaas met betrekking tot het vrijstellen

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-.

Doel van de notitie: Besluitvorming door AB over een uitvoeringskrediet voor de doorontwikkeling van de verkeerstoren watersystemen van 650.000,-. Vergadering algemeen bestuur van 11 december 2013 Behandelend ambtenaar: C.B.M. van den Berg Beleidsveldbeheerder: A. Meuleman Portefeuillehouder: C. Coppens Zaaknr. : 13.ZK06003/13.B0382 Kenmerk : 13IT017666

Nadere informatie

Versie 14-05-2009 1/6

Versie 14-05-2009 1/6 Versie 14-05-2009 1/6 Draaiboek : 11 Titel: Draaiboekcoördinator: Ontruimen en evacueren Gerrit Kok Doelstelling: Bij crises kunnen zich dermate grote risico's voor de veiligheid van mens en dier in de

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Calamiteitenplan. Colofon. Onderdeel Handboek Crisisbeheersing. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Calamiteitenplan Calamiteitenplan Onderdeel Handboek Crisisbeheersing Colofon In opdracht van: Samensteller(s): Cluster crisisbeheersing HHSK Vaststelling: Vastgesteld door Dijkgraaf en Hoogheemraden op

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht?

1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? 2. Een zorgplicht, wat wordt er van mij verwacht? FAQ s 1. Een ja, tenzij Keur, is nu alles zonder meer toegestaan? Nee, Rijnland geeft vertrouwen en ruimte waar dat kan en stelt voorwaarden waar dat moet. Iedereen heeft minimaal de verplichting om zorgvuldig

Nadere informatie

Productbeschrijvingen generiek

Productbeschrijvingen generiek en generiek 108 Totaalbeeld Toelichting Het totaalbeeld is een informatieproduct dat wordt gegenereerd in de multidisciplinaire hoofdas van de crisisbeheersingsorganisatie in het landelijk crisismanagementsysteem

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Calamiteitenplan 2011. Hoogheemraadschap van Rijnland

Calamiteitenplan 2011. Hoogheemraadschap van Rijnland Calamiteitenplan 2011 Hoogheemraadschap van Rijnland 1 2 Documentbeheer Naam document Calamiteitenplan 2011 Versienummer en datum 2.6, 15 december 2010 Corsa-registranummer 10.40959 Vaststellingsdatum

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat

Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro. Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Nota van Beantwoording Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro Concept- ontwerpbestemmingsplan Stadscentrum / Dorpsstraat Gemeente Zoetermeer Afdeling Stadsontwikkeling Februari 2013 1 Op 18 september 2012

Nadere informatie

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren

Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek. Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Watermanagement en het stuwensemble Nederrijn en Lek Voldoende zoetwater, bevaarbare rivieren Rijkswaterstaat beheert de grote rivieren in Nederland. Het stuwensemble Nederrijn en Lek speelt hierin een

Nadere informatie

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen.

De hier bovengenoemde publieke organisaties hierna gezamenlijk genoemd: Partijen. Convenant voor samenwerkingsafspraken tussen VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND HOOGHEEMRAADSCHAP VAN SCHIELAND EN DE KRIMPENERWAARD WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA Betreft:

Nadere informatie

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008

Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg. Breed Management Overleg 11 juni 2008 Activiteiten Bureau Calamiteitenzorg Breed Management Overleg 11 juni 2008 Bureau Calamiteitenzorg Formatie: 2,9 fte (4 medewerkers) 1 leerarbeidsplek Haagse Hogeschool Beleidsprodukten: 3310: Voorbereiding

Nadere informatie

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden.

Hierbij beantwoord ik de vragen van het lid Van Helvert (CDA) over het station in Eijsden. > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456 0000 F 070-456

Nadere informatie

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur

Lokale eenheden. Lokale eenheden. burenhulp. 100 centrale. OVD opschaling. Gouverneur BIJLAGE 1 BIJSTAND BRANDWEER Lokaal incident Lokale eenheden succesvol Bestrijding gevolgen eenheden Lokale eenheden burenhulp Lokale eenheden Extra bijstand Massale ontplooiing GMZ Middelburg 100 centrale

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie