Ruim baan voor de generalist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruim baan voor de generalist"

Transcriptie

1 Coverstory

2 Ruim baan voor de generalist Zorg is dé banenmotor van het nieuwe millennium. Het wemelt dus van de opleidingen die zich richten op zorgprofessionals. Maar leveren die wel wat we straks nodig hebben? Door Joost Bijlsma In stormachtige tijden zoeken mensen een veilige haven. Dit uit zich in een grote populariteit van opleidingen die mensen scholen in een beroep in de zorg. Geen wonder. De sector biedt zinvol werk en heeft de naam zekerheid te bieden. De vraag naar zorg zal alleen maar verder stijgen in ons vergrijzende land, denken aspirant-studenten. Dat is niet zo n vreemde gedachte. Want zorg is in het nieuwe millennium dé banenmotor van ons land geweest. Driekwart van de ongeveer half miljoen nieuwe banen tussen 2000 en 2010 waren zorgbanen (bron: ROA). Numerus fixus We zouden kunnen redeneren dat de populariteit van zorgopleidingen over de top moet zijn. Overheidsbezuinigingen hakken er de laatste jaren in en de spoeling wordt dunner. Een indicatie biedt een onderzoek van Kiwa Carity. Daaruit blijkt dat sinds 2012 een einde is gekomen aan de sterke groei van de klinische productie van ziekenhuizen. Maar wie denkt dat dergelijke berichten het enthousiasme temperen, zit er voorlopig nog naast. In ieder geval bij hoogopgeleiden blijft een baan in de zorg gewild. Hogescholen kregen vorig jaar een kleine meer aanmeldingen voor hbo-verpleegkundigen te verstouwen dan in Dit noopte nagenoeg alle instellingen tot het instellen van een numerus fixus. En ook universitaire geneeskundestudies zagen hun aanmeldingen sterk stijgen, met zo n 500 would be-artsen. Dit past in een stijgende lijn, waarbij het aantal studenten dat arts wil worden in tien jaar met 70 procent is gestegen. Deze aantrekkingskracht van de zorg is onderwijsorganisaties niet ontgaan. De sector is er meer dan ooit in trek. Hogescholen spelen in op deze kans om meer leerlingen te scoren. Dat doen ze met allerlei nieuwe gespecialiseerde health-studies. Zorgorganisaties nemen de nieuwe professionals en managers die dit opleverde vaak gretig af. Fragmentering De vraag is wat dit betekent voor het zorgberoepenveld in Marian Kaljouw bracht in kaart wat de 1,3 miljoen zorgprofessionals in Nederland precies doen. De voorzitter nr. 7-8 juli 2014 Skipr 11

3 Specialistische beroepen hebben vaak hogere status dan generalistische beroepen van de commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen van Zorginstituut Nederland stuitte daarbij op een forse fragmentering. We hebben in ons landje ruim zorgberoepen en zorgopleidingen. Soms heeft dezelfde opleiding veertien verschillende curricula. Kaljouw maakt zich zorgen of de opleidingen wel kunnen leveren wat in de toekomst nodig is. Haar commissie werkt met een nieuwe definitie van gezondheid, denktanks en de modernste meetmethoden (zie kader zorgvraag in kaart). Die maken prognoses tot 2030 mogelijk. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met demografische ontwikkelingen en verwachte innovaties. Dat leidt tot verrassende ontdekkingen. Kaljouw: Zo horen we vaak dat diabetes hét probleem van de toekomst wordt. Maar dat is nog maar de vraag. Want het is een ziekte die we mogelijk kunnen voorkomen. Wij verwachten dat andere aandoeningen een nog grotere impact op de zorgvraag hebben, zoals problemen met het bewegingsapparaat en meervoudige, chronische aandoeningen. Om hierop in te spelen, is volgens Kaljouw een ander aanbod op de arbeidsmarkt nodig dan nu. Toen we het huidige aanbod zorgberoepen naast de toekomstige behoefte legten, schrokken we, vertelt Kaljouw. Uit onze cijfers blijkt een duidelijke mismatch. Waar wringt de schoen precies? We hebben veel te veel specialisten. En dan bedoel ik niet alleen medisch-specialisten, maar ook specialisten op andere terreinen. Een voorbeeld is de diabetesverpleegkundige. Er is bijna geen levende ziel meer te vinden die alleen diabetes heeft. Het is daarom veel beter om mensen op te leiden die van meer aandoeningen verstand hebben. Volgens Kaljouw hebben we in de toekomst weer veel meer generalisten nodig. Maar die zijn zeldzaam. Zij geeft voor de vuist weg twee verklaringen hoe het zover heeft kunnen komen: De ene verklaring is dat specialistische beroepen vaak een hogere status hebben dan generalistische. De andere verklaring is dat aanbod zijn eigen vraag creëert. Als er veel artsen zijn die een bepaalde operatie kunnen doen, dan vinden er meer van zulke operaties plaats. Kleine vijver Net als andere zorgberoepen voor hoogopgeleiden lijkt het vak van zorgmanager of bestuurder eveneens aan populairiteit te winnen. Dat is lastiger vast te stellen, omdat managers verschillende aanvliegroutes hebben. Ze komen lang niet altijd rechtstreeks van een opleiding. Vaak gaat het om doorstromende zorgprofessionals of managers van buiten. Wat een aanwijzing voor stijgende populariteit van het vak van zorgmanager kan zijn, is de groei van opleidingen in die richting. Directeur Pauline Meurs van Erasmus Centrum voor Management Development in de zorg (CMDz) zag de concurrentie in opleidingen voor bestuurders in ieder geval snel toenemen. Wij zijn nu twintig jaar bezig met programma s voor die doelgroep. Toen we begonnen, waren we de enige. Nu zien we er veel meer. Busi- Zorgvraag in kaart De commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen adviseert de minister van VWS over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg. Haar doel is om (naar verwachting dit jaar nog) een nieuwe beroepenstructuur voor de zorg te ontwikkelen en een visie over opleidingen. Als richtpunt voor wat er straks nodig is aan innovaties in beroepen en opleidingen moet de verwachte zorgvraag in 2030 in kaart gebracht worden. De commissie raadpleegt daartoe onder meer betrokkenen en belanghebbenden. In drie regionale broedplaatsen wordt met lokale partijen nagedacht over de vraag wat er op basis van de zorgvraag in 2030 nodig is aan zorg in de regio. nr. 7-8 juli 2014 Skipr 13

4 Coverstory Kwaliteitsstempel Als antwoord op maatschappelijke twijfels over de kundigheid van zorgbestuurders is de bestuurdersvereniging NVZD een accreditatietraject gestart. Om dit kwaliteitsstempel te bemachtigen, moet een bestuurder lid zijn of worden van een intervisiegroep. Verder moet hij of zij een zelfevaluatie, ontwikkelplan en cv aanleveren. Hierover spreekt de bestuurder met twee onafhankelijke auditoren die hem of haar beoordelen. Centraal staan vijf expertisegebieden: technisch/ inhoudelijke knowhow, procesarchitect zijn, maatschappelijke inbedding, communicatie & verantwoording afleggen en persoonlijke professionaliteit. In februari zijn de eerste zes bestuurders geaccrediteerd: Bert van der Hoek van Lentis, Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra van Cordaan, Freek Korver van Zorgpartners Friesland, Cathy van Beek van het Radboudumc en Jan Fidder van Gelre Ziekenhuizen. De accreditatie moet elke drie jaar worden herhaald. De NVZD werkt aan een register met alle geaccrediteerden. nessschool TIAS begeeft zich op dit terrein en Nyenrode doet pogingen. Hetzelfde geldt voor adviesbureaus en hogescholen. Meurs vindt dit niet altijd een even goede ontwikkeling. Iedereen vist in dezelfde kleine vijver die ook wat krimpt door het terugdringen van overhead bij organisaties. Een beetje concurrentie is goed. Maar het is niet verstandig om telkens maar weer nieuwe opleidingen uit de grond te stampen. Dat zorgt voor fragmentatie en kwaliteitsverlies. Bovendien wordt het lastiger om goede docenten te vinden. Affaires Ook bij de opleidingen voor zorgmanagers en zorgbestuurders rijst de vraag of deze voldoende bieden wat nodig is. Affaires in de zorg hebben geleid tot kritiek op het kwaliteitsniveau. Dit bracht zorgbestuurdersvereniging NVZD ertoe accreditaties te ontwikkelen (zie kader kwaliteitsstempel). Geaccrediteerde bestuurders moeten zich eens in de drie jaar inspannen om de accreditatie te behouden. Staatssecretaris Martin van Rijn van VWS reikte de eerste zes accreditaties begin dit jaar uit. Hij vindt het niet meer dan normaal dat bestuurders, net als zorgprofessionals, zich regelmatig bijspijkeren. Dat past in een tijd waarin op bijna alle aspecten van het vak van zorgbestuurder enorme veranderingen plaatsvinden, zei hij in Lucide. Grote transities, zoals decentralisatie van de zorg en verduurzaming, vergen veel van bestuurders. Dan hebben we het nog niet gehad over de veranderingen die innovaties nog teweeg zullen brengen. Meurs ziet in die transities vooralsnog geen reden voor ingrijpende wijzingen van de opleidingen van Erasmus CMDz in Rotterdam. In de twintig jaar dat ik bezig ben, zijn transities, stelselwijzigingen en innovaties met regelmaat voorbijgekomen. De transitie naar de Zorgverzekeringswet bijvoorbeeld was ook niet misselijk. Veranderingen zijn een constante in het leven van een zorgbestuurder. Het is volgens Meurs de kunst om het lespakket jaarlijks aan te passen aan actualiteiten. Op dit moment zijn we sterk bezig met decentralisatie en zelfmanagement. Zo bewegen we mee met wat er speelt. Verder hebben we bij onze masterclass meer aandacht voor de interface tussen techniek en zorg. Die hadden we een tijdje wat minder op de agenda. Ze vindt het belangrijk dat bestuurders technologische vernieuwingen op de voet volgen. Als voorzitter van innovatieorganisatie ZonMw ziet zij enorme doorbraken in het verschiet, zoals personalized care. Dat gaat grote consequenties voor zorgverlening hebben en daarmee ook voor de inrichting van organisaties. Geen group think Nardo van der Meer, director HealthLAB van TIAS Business School, is uitgesprokener dan Meurs. Hij durft de stelling aan dat het huidige onderwijs onvoldoende in staat is om de zorgmanagers en zorgbestuurders van de toekomst af te leveren. Hij ziet te vaak een gat van onbegrip tussen zorgmanagers en zorgprofessionals. Ook denkt Van der Meer dat zorgmanagers te conservatief zijn bij onderwerpen als innovatie en duurzaamheid. Bestuurders in de zorg lopen op alle fronten achter de fanfare aan. Ze kijken vaak niet verder dan hun eigen organisatie. Een voorbeeld zijn elektronische patiëntendossiers. We hebben in ons land straks veel verschillende systemen die onderling niet met elkaar kunnen communiceren. Dat is hopeloos. In de Verenigde Staten hebben consortia van ziekenhuizen gezegd: het moet daar en daar aan voldoen, anders kopen we het niet. Van der Meer vindt het belangrijk dat zorgbestuurders meer buiten hun eigen kringen kijken. Het zou volgens hem goed zijn als ze vaker best practices, ook uit andere branches, oppikken. Ook moeten ze meer contacten leggen met mensen met andere expertises, zoals ICT ers of beoefenaren van andere zorgdisciplines. 14 Skipr nr. 7-8 juli 2014

5 Wij doen dit bijvoorbeeld in onze Master of Health. Iets wat volgens Van der Meer ook nog beter kan, is opleidingen toespitsen op het individu. Opleidingen zoals de onze legden altijd nadruk op het overdragen van zoveel mogelijk kennis in de volle breedte. Ze leidden op tot een algemene manager. We zijn dat aan het veranderen. Wij willen per deelnemer nagaan wat de persoonlijke competenties zijn. Zo ontdekken we de zwakke punten waar we vervolgens op focussen. Zoals we in de gezondheidszorg naar meer personalized medicine gaan, moeten we in het onderwijs naar meer personalized education. De zorgmanager of -bestuurder van de toekomst moet nog meer een generalist zijn die zich evenwichtig ontwikkelt op alle terreinen. Maar het is een menselijk trekje om meer te doen van wat we al goed kunnen. Wij proberen te stimuleren om ook de dingen buiten de eigen comfortzone beter te ontwikkelen. Eilandje Of het nu gaat om zorgmanagers of -professionals, van hun eigen eiland afkomen wordt steeds belangrijker door alle veranderingen in de zorg. Dat zou ook voor de opleidingen consequenties moeten krijgen. Kaljouw vindt dat het actualiseren van opleidingen voor zorgprofessionals hoger bij zorgbestuurders op de agenda moet komen te staan. Zij kunnen een grote rol spelen bij het bepalen van het opleidingenaanbod door aan te geven wat ze nodig hebben. Als ze zich daar vroeger meer mee hadden bemoeid, was het nooit zo uit de hand gelopen met die fragmentatie. Een bestuurder die duidelijk wijst op het belang van aanpassingen van de opleidingen is Peter Nouwens (op Skipr-blog). De bestuursvoorzitter van de stichting Prisma stelt dat in de discussie over de huidige veranderingen in de zorg de rol van de professional onvoldoende aandacht krijgt. Het beroep verandert en krijgt een andere inhoud, met meer accent op regie- en coördinatietaken. Dit krijgt volgens hem in de discussie over bijvoorbeeld de langdurige zorg nog te weinig aandacht. Hij pleit onder meer voor inhoudelijke aanpassing van scholing en opleidingen. Complexer Hij vindt daarbij de vers opgeleide, jonge medici aan zijn zijde. In hun visie Coach, Cure & Care 2025 schreven zij vorig jaar dat de nadruk bij zorgopleidingen nog steeds veel te veel ligt op de technische aspecten van het vak (kader 3). Volgens Nienke Kessels, voorzitter van de Landelijke Organisatie Van Aspirant-Huisartsen (LOVAH), willen jonge artsen vooral meer leren over management en organisatie. Iedereen krijgt daar mee te maken en in toenemende mate. De huisarts is een goed voorbeeld. Want ons beroep wordt complexer. De afgelopen vijf à tien jaar zijn er steeds meer taken bijgekomen. Het voeren van een praktijk is ingewikkelder geworden. Een toenemend aantal taken is van de tweede naar de eerste lijn gekomen. En de arts wordt steeds meer een regisseur van zorg die moet leren om contact te leggen met organisaties in zijn omgeving. Dat vergt meer dan alleen medische skills. Skills Kessels denkt dat meer skills in management en organisatie burn-outs kunnen voorkomen. Zij hoopt ook dat extra aandacht daarvoor zal leiden tot een groeiend aantal huisartsen dat voor bestuurlijke loopbanen kiest. Het zou een gemiste kans zijn als de zorgbestuurder met medische achtergrond uitsterft. Tijdig aandacht hiervoor in de opleiding is essentieel. Van der Meer vindt ook dat meer artsen zorgbestuurder moeten worden. Waarom? Het is gemakkelijker om een dokter te leren managen, dan om een manager te leren wat het betekent om een dokter te zijn. Veranderingen Coach, Cure & Care 2025 is de gezamenlijke toekomstvisie van de nieuwe generatie zorgprofessionals. Ze vinden dat toekomstige artsen en apothekers meer moeten optreden als coach die samen met de patiënt tot een besluit komt. Ook moeten de mogelijkheden van e-health beter worden benut. De jonge zorgprofessionals pleiten verder voor wijzigingen in de opleidingen. Volgens hen vergen veranderingen in de zorg andere competenties. In de opleidingen zou daarom meer aandacht moeten zijn voor financiering, organisatie en management. Dat is in hun ogen nodig om zorgprofessionals gelijkwaardige gesprekspartners te laten blijven van verzekeraars en managers. Ook pleiten ze voor een andere houding ten opzichte van samenwerken. De hiërarchische cultuur met individuele, autonome, paternalistische dokters en apothekers heeft in 2025 plaatsgemaakt voor een aanspreekcultuur die is gebaseerd op teamwork en discipline. nr. 7-8 juli 2014 Skipr 15

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren

Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren Colofon Auteurs Dr. Marian Kaljouw en Dr. Katja van Vliet Onder redactie van De Commissie Innovatie Zorgberoepen

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±<

>±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ }±< >±{ kennissynthese }±< >±{ De wijkverpleegkundige }±< >±{ van }±< vandaag en morgen >±{ }±< Rollen, samenwerking en deskundigheid van wijkverpleegkundigen >±{ }±< >±{ }±

Nadere informatie

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding

Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding Nurse Practitioner en Physician Assistant: positionering en opleiding oktober 2005 drs D.C. Duchatteau, MBA L.J. Schmit Jongbloed,

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD

Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD 20 De IMAGINEbijeen komsten zijn bedoeld om te inspireren en om instrumenten aan te reiken. Een nieuw kwaliteitsprogramma binnen de zorgsector IMAGINE: DOKTERS IN THE LEAD Onlangs startte een nieuw kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST. Standpunten Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ZORG IN DE TOEKOMST Standpunten Over de NVZ De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is in twintig jaar tijd uitgegroeid tot een invloedrijke belangenbehartiger

Nadere informatie

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017

Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 Human Capital Agenda Zorg en Welzijn Limburg 2013-2017 HUMAN CAPITAL AGENDA ZORG EN WELZIJN LIMBURG 2013-2017 In opdracht van Zorg aan Zet ondersteund door Provincie Limburg Onderzocht en samengesteld

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur

3. Samenhangend standpunt 4. Aansturen en verantwoordelijkheidsverdeling rond opleidingen en beroepenstructuur Standpunt op de rapporten De Zorg van Morgen, flexibiliteit en samenhang (Commissie Implementatie Opleidingscontinuüm en Taakherschikking, 2003), De arts van straks, een nieuw medisch opleidingscontinuüm

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Evidence-Based Care in Nursing

Evidence-Based Care in Nursing OPENBARE LES Connie Dekker-van Doorn Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel 1 Evidence-Based Care in Nursing Het voordeel van de twijfel Hogeschool Rotterdam Uitgeverij Colofon ISBN:

Nadere informatie

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement

Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven. Signalement Moet alles wat kan? Vragen rond medische beslissingen bij het begin en einde van het leven Signalement Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. Vooruitgang vraagt om onderzoek en

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel

Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Vraagsturing: de professional aan zet Piet Alblas en Rogier van Boxtel Het managen van professionals staat al vele jaren op de managementagenda. In dit artikel laten we zien hoe internettechnologie de

Nadere informatie

persoons gerichte zorg

persoons gerichte zorg persoons gerichte zorg White paper Hoe maak je een succes van persoonsgerichte zorg? Doortje Boshuizen, Jeanny Engels, Marloes Versleijen, Hans Vlek, Marjolein Rebel, Stannie Driessen Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Artikel RadboudUMC Radboud Magazine De gelijkwaardige patiënt. Het gaat niet om de gemiddelden, het gaat om die ene persoon

Artikel RadboudUMC Radboud Magazine De gelijkwaardige patiënt. Het gaat niet om de gemiddelden, het gaat om die ene persoon De gelijkwaardige patiënt Het gaat niet om de gemiddelden, het gaat om die ene persoon Het Radboudumc wil persoonsgerichte zorg geven. En trekt daar veel aandacht mee. Over een ziekenhuis met een op het

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg

Werkprogramma 2015. Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Werkprogramma 2015 Kenniscentrum voor Langdurende Zorg Inhoudsopgave Wat we willen bereiken 5 1. Over dit werkprogramma 1.1. Beleidsprioriteiten VWS 8 1.2. Onze thema s 9 1.3. Onze doelgroepen 11 1.4.

Nadere informatie

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform

Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Zorg voor mensen, mensen voor de zorg Arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector richting 2025 Advies van het Zorginnovatieplatform Inhoudsopgave 1. Inleiding: De noodzaak om het arbeidsaanbod van zorgpersoneel

Nadere informatie