HBO-V met uitstroomprofiel Management.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO-V met uitstroomprofiel Management."

Transcriptie

1 HBO-V met uitstroomprofiel Management. Gemaakt door: Melanie de Jong Studentnummer: HBO-V Docent: Marlies Wierts Stageplaats: Zorg en Innovatie Centrum Sevagram te Heerlen Stagebegeleiders: Anny Hupperetz en Marcha Vroomen Uitstroomprofiel: AGZ, management Gemaakt tijdens het afstudeerjaar van de Hbo-v Faculteit Gezondheid en Zorg Hogeschool Zuyd

2 Voorwoord: Dit is het Masterpiece (afstudeerscriptie) voor de Hbo-V. Mijn differentiatierichting is de algemene gezondheidszorg, mijn gekozen kwalificatiegebied is management. Ik wil graag een aantal mensen bedanken voor hun hulp gedurende dit verdiepingsjaar; Allereerst wil ik mijn peer Sharon Glastra en mijn tutor bedanken voor de feedback die zij me hebben gegeven op de ingeleverde verslagen en hun hulp bij moeilijkheden en vragen. Ik wil Dhr. Clement (locatiemanager VKH-A) bedanken voor het aanleveren van informatie en zijn begeleiding tijdens het maken van de verschillende verslagen en het uiteindelijke masterpiece. Daarnaast wil ik graag mijn werkbegeleiders Anny Hupperetz en Marcha Vroomen bedanken voor hun inbreng en feedback gedurende dit afstudeerjaar. Zij zorgden voor optimale leer- en ervaringsmomenten tijdens mijn stage. Daarnaast kon ik voor hulp altijd bij hen terecht. 1

3 Samenvatting: Dit is het masterpiece oftewel afstudeerscriptie voor de HBO-V. Tijdens het laatste jaar van de HBO-V studeer ik af in het uitstroomprofiel management. Het laatste jaar bestaat uit 4 perioden; Maior 1, Minor 1, Minor 2 en Maior 2. Gedurende Maior 1 heb ik een literatuurstudie gemaakt over Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en marktwerking in de gezondheidszorg. In Minor 1 heb ik de voorgeschreven minor people and businessmanagement gevolgd. Minor 2 bestaat uit een kwalitatief onderzoek naar de invoering van Dbc s en het werken met Dbc s binnen de GGZ en klinische gezondheidszorg. Daarnaast heb ik een literatuurstudie gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie en reactiveringszorg. Dit stuk is gemaakt in de Maior 2 en is de leidraad voor de uiteindelijke afstudeerpresentatie. Ik kan helaas de uitkomsten nog niet implementeren. Wel is het verbeterpunt; fungeren als een pilotinstelling al in werking gezet. De andere uitkomsten van het kwalitatief onderzoek en de literatuurstudies zijn aangereikt aan het management van Sevagram. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden bij het starten van het systeem binnen de instelling. Als toevoeging en ter discussiepunt is er een extra hoofdstuk over kwaliteit van zorg versus kosten van zorg. Het is de bedoeling dat dit een discussie zal creëren tijdens de presentatie. Als afsluiting heb ik een reflectie geschreven over alles wat ik het afgelopen jaar heb gedaan en geleerd. Het was een zeer leerzaam en absoluut geen makkelijk jaar. Summary: This is the masterpiece or graduation thesis for the nursing bachelor. During the last year of the nursing education I study to the outflow profile management. The last year consists of 4 periods; Maior 1, Minor 1, Minor 2 and Maior 2. During Maior 1 I ve made a literature study about Diagnose Treatment Combinations (DTC) and market in the healthcare. In Minor 1 I followed the prescribed minor people and businessmanagement. Minor 2 consists of a qualitative research for the introduction of Dtc s and working with Dtc s in the mental healtcare and clinical healthcare. Besides this I ve made a literature study about the developments for Dtc s and health market in the rehabilitation and reactivation healthcare. This piece is made in Maior 2 and is the guideline for the graduation presentation. Unfortunately I can t implement the outcome of this year. There s a improvement point in use; the VKH-A is specified as pilot facility. The other outcoms from the qualitative research and the literature study s will be hand over to the management from Sevagram. It s the intention that these will be used for the start in working with the system. As application and for discussion I ve made a chapter about quality in healtcare versus the cost in healthcare. It s the intention dat this will leed to a discussion during the presentation. As closure I ve written a reflection about everything I ve learned and made the last year. This was a instructive and absolutely not a easy year. 2

4 Inhoudsopgave: Pag. Inleiding: 4 1. Maior 1: Literatuuronderzoek. 1,1 Onderzoeksvraag. 5 1,2 Analyse. 6 1,3 Nabeschouwing Minor 1:People and bisunessmanagement Minor 2: Literatuuronderzoek. 3,1 Onderzoeksvraag. 11 3,2 Analyse. 12 3,3, Nabeschouwing Minor 2: Kwalitatief onderzoek. 4.1 Onderzoeksvraag. 16 4,2 Resultaten. 17 4,3 Verbeterpunten Kwaliteit van zorg tegenover de kosten van zorg Reflectie. 6,1 Proces. 26 6,2 Stage. 26 6,3 Literatuurstudies. 26 6,4 Kwalitatief onderzoek. 26 6,5 Implementeren en veranderen. 27 6,6 People and businessmanagement. 27 6,7 Pico. 27 6,8 Conclusie. 27 Literatuurlijst 28 Bijlagen 29 3

5 Inleiding: Het afstudeerverslag dat voor u ligt is gemaakt tijdens het verdiepingsjaar van de HBO-V. Deze scriptie wordt ook wel het masterpiece genoemd. Het masterpiece bestaat in dit geval uit 3 samengevoegde stukken. Deze stukken zijn 2 literatuurstudies, een minor en 1 kwalitatief onderzoek: - Literatuurstudie: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? - Minor: People and businessmanagement. - Literatuurstudie: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnose Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? - Kwalitatief onderzoek: Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? De centrale vraag voor het Masterpiece is: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg nu en in de toekomst en hoe kan de invoering en het werken met Dbc s verbeterd worden? (Pico, 2002) Mijn stage tijdens het verdiepingsjaar loop ik bij het Zorg en Innovatie Centrum (ZIC) in de verpleegkliniek te Heerlen. Het ZIC staat bekend om het grote aantal studenten van verschillende niveaus dat hier stage loopt. De cliëntenpopulatie bestaat uit cliënten vanaf 55 jaar deze komen voornamelijk voor revalidatie/reactivering. De maximale verblijfsduur voor de cliënten is een half jaar, maar dit kan vanwege de complexiteit van zorg en wachtlijsten weleens langer zijn. Dit masterpiece is bestemd voor het management van Sevagram. Op vraag van het management is dit masterpiece gemaakt ter voorbereiding op de invoering van de revalidatie (geriatrie) Dbc s. Dit masterpiece wordt dan ook gepresenteerd op Sevagram. In dit stuk zijn de resultaten/conclusies, verbeterpunten en nabeschouwingen van de gemaakte verslagen te zien. Men moet dit dus zijn als een soort uitgebreide samenvatting. De verslagen zijn apart op te vragen bij Melanie de Jong. Leeswijzer: In hoofdstuk 1 wordt de literatuurstudie van maior 1 besproken. Hoofdstuk 2 laat de resultaten van de minor People and businessmanagement zien. In hoofdstuk 3 wordt de literatuurstudie van minor 2 behandeld. Hoofdstuk 4 bestaat uit het kwalitatief onderzoek. Het voorlaatste hoofdstuk heeft als doel mensen aan het denken te zetten over de kwaliteit van zorg. Dit hoofdstuk is een toevoeging op de verslagen vanuit het gehele verdiepingsjaar. Tijdens hoofdstuk 6 reflecteer ik op het verdiepingsjaar. 4

6 1. Maior 1 1,1 Onderzoeksvraag: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? (Pico, 2002) Subvragen: Wat is een Diagnose behandel combinatie? Wat is de Wet Marktordening Gezondheidszorg? Hoe worden Dbc s samengesteld? Waarom maakt men gebruik van Dbc s? Wat zijn de voor- en nadelen van het Dbc-systeem? Wat is marktwerking in de gezondheidszorg? Hoe bevordert het ministerie de marktwerking in de gezondheidszorg? Wat betekent het Dbc-systeem voor de cliënt? Welke verschillen merk je als cliënt, wanneer je zorg nodig hebt? Hoe komt de cliënt te weten met welk instelling/zorgaanbieder de verzekeraar afspraken heeft gemaakt? Wat kan de cliënt doen als de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van je keuze? Zitten er nog andere nadelen voor de cliënt aan het nieuwe systeem van Dbc's? Wordt de kwaliteit van de zorg voor de cliënt beter? Doel literatuuronderzoek: Mijn kennis betreffende Dbc s en marktwerking binnen de gezondheidszorg verdiepen. Tijdens mijn literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van de empirische cyclus volgens Bouter en van Dongen. 5

7 1,2 Analyse van de gevonden literatuur Beantwoording Pico-vraagstelling: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? (Pico, 2002) Mijn doelgroep de algemene gezondheidszorg is breed genomen. Dbc s worden zoals beschreven momenteel toegepast binnen de GGZ en de klinische zorg (ziekenhuizen). Doordat ik voornamelijk algemene informatie, wetgeving en voor- en nadelen van Dbc s benoemd heb, is dit wel bruikbaar en informatief voor de gezondheidszorg in het algemeen. Marktwerking is momenteel een hot item binnen de gehele gezondheidszorg en past dus prima binnen mijn doelgroep. De informatie die ik heb beschreven, is als inleiding op veranderingen in Dbc s en marktwerking goed bruikbaar voor managers. Ik heb duidelijk zichtbaar gekregen wat alle veranderingen zijn binnen wetgeving en marktwerking zowel voor de gezondheidszorg als de cliënt zelf. De gestelde subvragen om tot mijn hoofdvraag te komen, zijn allemaal beantwoord. Het is duidelijk dat er veel aan het veranderen is in het huidige zorgsysteem. Het ministerie geeft steeds meer vrijheid aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers (cliënten). Er is dan ook veel in de wetgeving veranderd. Zo is er sinds 2006 de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg). Deze bevorderd onder andere een vrije marktwerking tussen de 3 partijen in de gezondheidsmarkt. Er bestaat wel nog regels om dit proces te bewaken. Het ministerie blijft namelijk toch de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg garanderen. De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bewaakt dit en zorgt ervoor dat de marktwerking in de zorg optimaal blijft functioneren. De taken van de NZA staan ook beschreven in de WMG. Onder deze wetgeving vallen ook de Dbc s. De definitie voor Dbc s is: het geheel van prestaties van zorginstelling en medisch specialist, voortvloeiende uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in de zorginstelling consulteert (Dr. Linders J.J.M.2005). De Dbc-systematiek is in 2005 ingevoerd in de klinische zorg en 2006 in de GGZ. Dbc s zullen op de duur moeten bijdragen aan de marktwerking in de gezondheidszorg, doordat zorgverleners en zorgverzekeraars onderhandelen over Dbc s. Hierdoor kunnen dan ook geleverde zorg en prijzen van zorgverleners vergeleken worden met elkaar. De doelstelling is dat deze systematiek zorgverleners stimuleert tot het leveren van hoge kwaliteit zorg. Een Dbc bestaat uit drie assen; - Zorgtype: De aard van de Dbc. - Diagnose: zorgvraag/aandoening van de patiënt. - Behandeling: Dit geeft aan wat de uitgevoerde behandeling is of zal zijn. Er zijn A- en B segment Dbc s: Het A-segment bevat Dbc s die een vaste landelijke prijs hebben. Bij het B-segment wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het volume, de prijs en kwaliteit. Er zijn nog ontzettend veel voor- en nadelen aan de Dbc-systematiek. Er zijn verontrustende nadelen bv. bewaken privacy gegevens cliënt. Maar aan deze maatregelen is men hard aan het werk. De gezondheidszorg bestaat uit 3 marktpartijen. Namelijk de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers. Patiënten vragen zorg en de zorgaanbieder biedt zorg aan. De zorgverzekeraar koopt zorg in bij zorgaanbieders. Patiënten sluiten verzekeringen af en bieden zorgverzekeraars verzekeringen aan. Een kenmerk van marktwerking is dat vragers vrij zijn in de keuze waar vandaan zij een product afnemen en aanbieders vrij zijn in de vorm van het geleverde product en de prijs van het geleverde product. Vragers en aanbieders kunnen met elkaar onderhandelen en aanbieders concurreren met elkaar om de samenwerking met de afnemer. De gezondheidsmarkt is een gereguleerde markt. Het ministerie bewaakt, maar bevorderd ook de marktwerking. Dit gebeurt aan de hand van een aantal wetten; namelijk de WTZi en WMG. Er is duidelijk zichtbaar wat de samenhang is tussen marktwerking en Dbc s. 6

8 Maar wat betekent dit voor de cliënt? De cliënt kan meer keuze/inspraak hebben op de zorg die hij gaat krijgen. Maar er zijn ook hiaten; soms moet de cliënt bijbetalen, waar heeft de zorgverzekering contracten mee, wordt de privacy bewaakt? Het blijkt dat de marktwerking en Dbc s nog volop in groei zijn. 7

9 1,3 Nabeschouwing voor het maken van deze literatuurstudie In dit hoofdstuk kijk ik terug op het maken van deze literatuurstudie. Dit wil ik doen aan de hand van een reflectie die alles omvattend is. De reflectiemethode die ik hiervoor gekozen heb, is het reflectiemodel van Korthagen (Korthagen 1998) Fase: Handelen Reflectie: Wat wil(de) ik bereiken, uitproberen? Ik wilde een literatuurstudie maken voor mijn maior 1. De literatuurstudie gaat over een onderwerp dat in overleg met werkbegeleiding en de locatiemanager is gekozen. Het is dus leerzaam voor mij en bruikbaar binnen de instelling. De literatuurstudie is bruikbaar voor mijn masterpiece. Terugblikken Formuleren van essentiële aspecten Ik wilde meer leren over het maken van een literatuurstudie aan de hand van de cyclus van Bouter en van Dongen. Daarnaast wilde ik meer leren over het zoeken van evidence based literatuur. Wat gebeurde er met mij? In eerste instantie was het lastig het onderwerp af te bakenen. Ik vond ontzettend veel literatuur over Dbc s. Vandaar dat ik uiteindelijk mijn vraagstelling goed heb afgebakend. Hier heeft veel tijd in gezeten. Toen de vraagstelling duidelijk was, heb ik de relevante literatuur geordend. Dit ging me goed af! De redactionele richtlijnen op blackboard waren erg duidelijk, waardoor ik deze literatuur goed kon opstellen. Ik ben blij met het eindresultaat. Ik heb een goed link kunnen leggen tussen Dbc s, marktwerking en veranderingen in het zorgstelsel. Ik heb het voor iedereen begrijpelijk kunnen opzetten. Het is dus leesbaar en begrijpbaar voor iedereen. Wat betekent dit en wat leer ik hieruit? Wat gebeurde er met de anderen? Het onderwerp is in overleg met mijn werkbegeleiding en de locatiemanager gekozen. Men was dus blij dat ik dit onderwerp gebruikte, omdat hier vraag naar was. De uiteindelijke afbakening werd door mijn werkbegeleiding ook goed gekeurd. Het eindresultaat: Dit is terug te vonden in de criterialijsten, feedback en nabeschouwing.ik heb de feedback van de werkbegeleider en Peerassesor gebruikt en voor het definitief inleveren de studie aangepast hiernaar. Ik heb dus geleerd hoe ik de cyclus van Bouter en van Dongen moet toepassen. Ik kan nu beter evidence based literatuur zoeken. Hier heb ik meer ervaring in opgedaan. Ik heb ervaring opgedaan in het samenvatten van grote stukken tekst. 8

10 Ik heb geleerd wat Dbc s zijn, wat marktwerking in de gezondheidszorg is en wat dit alles voor invloed op de cliënt heeft. Alternatieven en keuzes Wat kan ik anders doen? Wat neem ik me voor? Ik wil in het vervolg proberen zo snel mogelijk mijn onderzoeksvraag af te bakenen. Nu is daar toch veel tijd in gaan zitten. Dat kan ik dan voorkomen. Ik wil meer ervaring opdoen in het maken van literatuurstudies. Dit binnen verschillende onderwerpen. Je leert hier ontzettend veel van, doordat je actief met literatuur bezig bent. Deze literatuurstudie is aangereikt aan het management van Sevagram. Zij hebben aangegeven dat de literatuurstudie duidelijk en toepasbaar is bij de 1 e informatievoorziening. 9

11 2. Minor 1 People and Businessmanagement Dit is een voorgeschreven platform minor gegeven op de Hogeschool Zuyd. Deze minor bevat 5 modules die gaan over organisatie en management in brede zin. Ik heb ervoor gekozen deze minor te volgen, zodat ik meer inzicht in het management kreeg. De theorie van deze minor was goed toe te passen binnen mijn stage in het management. Hieronder vindt u de uitslag/beoordeling van de minor. Module: Minor management Beoordelaar: drs. R. Heine & Dhr Ritzen. Datum: 16 febr 2009 Student: Melanie de jong Goed Verbeterbaar Heine: Uitstekende beschrijving van het P-beleid van drie verschillende organisaties, voldoende eigen beschouwing en evaluatie. Interessant en goed geschreven werkstuk, Geen duidelijke minpunten. Adviezen hadden wat meer ruimte kunnen krijgen. Ritzen: De aanbevelingen zijn helder en duidelijk en kunnen eenduidig afgeleid worden uit het interview. De vragen die aan mevr. Van Kleef gesteld zijn geven een helder beeld van een verandertraject. Stuk over strategie en externe organisatie is logisch opgebouwd, maar ook hier trekken jullie geen conclusies. Op blz 1 komt de missie aan bod, op blz. 1 en 2 voeren jullie en SWOT-analyse uit maar trekken hier geen enkele conclusie uit. Ook in de aanbevelingen komen jullie niet terug op deze items. Daardoor ontstaat een wat onevenwichtig beeld over het geheel. DE mening/opmerkingen van mevr. Van Kleef worden daardoor alleen aan jullie eigen, subjectieve, inschatting getoetst. cijfer (mod 4): 9 (20%) cijfer (mod 1/5) 7 (80%) Eindcijfer: 7,4 De uitwerkingen van de modules zijn op te vragen bij Melanie de Jong. 10

12 3. Minor 2 Literatuurstudie 3,1 Onderzoeksvraag: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnose Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? (Pico, 2002) Mijn persoonlijk doel van dit literatuuronderzoek: Mijn kennis betreffende Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg verdiepen. Tijdens mijn literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van de empirische cyclus volgens Bouter en van Dongen. Tijdens dit literatuuronderzoek ga ik mijn kennis over de ontwikkelingen van Dbc s binnen de revalidatiezorg verder verdiepen. Deze literatuurstudie moet ervoor zorgen dat de laatste ontwikkelingen overzichtelijk onder elkaar staan. Uiteindelijk hoop ik dat Sevagram dit kan hanteren als voorbereiding op de invoering van Dbc s. Deze literatuurstudie hoort bij de literatuurstudie van maior 1. De literatuurstudie van Maior 1 is algemeen en deze literatuurstudie kijkt vanuit hier naar de ontwikkelingen, consequenties voor de revalidatie en reactiveringszorg. Dit is dan van belang voor Sevagram bij de voorbereiding op de komende overheveling. 11

13 3,2 Analyse van de gevonden literatuur: Beantwoording Pico-vraagstelling: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnosen Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? (Pico, 2002) Mijn doelgroep de revalidatie- en reactiveringzorg is al een afgebakende groep. Dbc s worden zoals beschreven momenteel toegepast binnen de GGZ en de klinische zorg (ziekenhuizen). Hier is dan ook ontzettend veel informatie over te verkrijgen. Het was wat lastiger toepasbare informatie voor de revalidatie- en reactivatiezorg te vinden. Veel van de beschikbare informatie is erg basaal of algemeen. Met wat hulp heb ik goed toepasbare informatie gevonden die aansluit op mijn vraagstelling. De informatie die ik heb beschreven, is als inleiding op veranderingen in Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie en reactiveringzorg goed bruikbaar voor managers. Als inleiding is te zien dat er al een hele geschiedenis vooraf gaat aan de ontwikkeling en invoering van Dbc s. Deze geschiedenis loopt vanaf 1995 tot momenteel. Er staan echter nog steeds grote ontwikkelingen aan te komen. Revalidatie-instellingen en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen werken al met de Dbcsystematiek. De revalidatie-instellingen vallen onder categorale instellingen. Categoraal betekent gericht op een specifieke groep. Per 1 januari 2009 gaan revalidatie-instellingen en ziekenhuisafdelingen over op declaratie van Dbc s. De revalidatiezorg sluit dan aan bij de landelijke systematiek van prestatiebeschrijving en financiering die per 2005 is ingevoerd voor de ziekenhuiszorg: de DBC systematiek. Om dit mogelijk te maken wordt er al sinds 1 januari 2007 geregistreerd met behulp van een DBC typeringslijst en een lijst zorgactiviteiten. In 2009 is sprake van een (budget) vangnet. Dit kan gecreëerd woorden door het nog een jaar registreren van Revalidatie Behandeluren (RBU) en verpleegdagen. Ook worden tussen RN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over de overloopsituatie van 2008 naar Reactivering (Geriatrische revalidatie) is een onderdeel van de verleende zorg in verpleeghuizen. Deze zorg wordt uit de AWBZ gefinancierd en de cliënten komen meestal vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het voornemen van de staatssecretaris is om per de reactivering over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Mede op aandringen van ActiZ is besloten om in het najaar te bekijken of de overheveling per 2011 kan worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2009 wordt in de AWBZ intramurale zorg de eerste stap gemaakt naar de zorgzwaartebekostiging. Dit betekent dat het vaststellen van het instellingsbudget nog zal plaatsvinden op basis van het oude bekostigingssysteem, maar dat er tevens productieafspraken in termen van zorgzwaartepakketten (ZZP-en) gemaakt moeten worden. Naast de intramurale zorg ontvangen (geriatrische) revalidatie cliënten ook vaak andere vormen van (na)zorg. Het betreft dan vaak zorg in de vorm van dagbehandeling, poliklinische behandeling en/of extramurale nazorg. Hoe dit financieel zal gaan uitzien is per zorg/behandeling besproken. Met de overheveling van (geriatrische) revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw per 2010 valt (geriatrische) revalidatiezorg onder een nieuw wettelijk kader met een eigen sturingsregime. Deze overheveling heeft vele consequenties. Onder de kopjes; Revalidatie, Dbc s, pollissen, zorgcontractering, zorginhoud en de gevolgen voor AWBZ zorgorganisaties die (geriatrische) revalidatie als Zvw aanspraak gaan leveren. Het DIS verzamelt en verwerkt alle DBC- en wachtlijstgegevens. Het uitgangspunt is dat alleen die gegevens worden vastgelegd, waarover door geregistreerde partijen afspraken zijn gemaakt. Het DIS is gebouwd in opdracht van het Ministerie van VWS en is nu onderdeel van DBC-Onderhoud. M.b.t. de privacybewaking is al veel opspraak geweest rondom het Dbc-systeem. De taak van het DIS hierin is; De data die bij het DIS worden 12

14 aangeleverd, zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat er geen informatie van een individuele patiënt aan een diagnose en behandeling kan worden gekoppeld, die naar die patiënt te herleiden is. Een Keten-dbc is een Dbc, waarbij de zorg in de gehele keten van de verschillende zorgaanbieders wordt beschreven en gefinancierd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden m.b.t. Keten-dbc startend in het ziekenhuis en een Keten-dbc startend na ontslag uit het ziekenhuis. De voor- en nadelen hiervan worden beschreven. Zoals terug te lezen dus veel ontwikkelingen op dit moment, maar ook nog veel onduidelijkheid. 13

15 3,3 Nabeschouwing voor het maken van deze literatuurstudie: In dit hoofdstuk kijk ik terug op het maken van deze literatuurstudie. Dit wil ik doen aan de hand van een reflectie die alles omvattend is. De reflectiemethode die ik hiervoor gekozen heb, is het reflectiemodel van Korthagen (Korthagen, 1998) Fase: Handelen Terugblikken Formuleren van essentiële aspecten Reflectie: Wat wil(de) ik bereiken, uitproberen? Ik wilde een literatuurstudie maken voor mijn minor 2. De literatuurstudie gaat over een onderwerp dat in overleg met werkbegeleiding en de locatiemanager is gekozen. Het is dus leerzaam voor mij en bruikbaar binnen de instelling. De literatuurstudie zal in combinatie met de literatuurstudie en het onderzoek voorafgaande aan dit stuk het masterpiece gaan vormen. Deze drie stukken vormen een mooi geheel. Ik wilde meer leren over het maken van een literatuurstudie aan de hand van de cyclus van Bouter en van Dongen. Daarnaast wilde ik meer leren over het zoeken van evidence based literatuur. Wat gebeurde er met mij? Wat gebeurde er met de In eerste instantie was het lastig de anderen? juiste up to date literatuur te vinden. Het onderwerp is in overleg met Aangezien het om ontwikkelingen mijn werkbegeleiding en de gaat, kan de literatuur niet te oud zijn. locatiemanager gekozen. Men Deze evidence based literatuur moet was dus blij dat ik dit onderwerp juist bijgewerkt zijn tot de dag van gebruikte, omdat hier vraag naar vandaag. Dit was een hele klus. is. De vraagstelling had ik snel De uiteindelijke afbakening werd afgebakend, omdat dit vanuit overleg door mijn werkbegeleiding en snel duidelijk was. tutor ook goed gekeurd. De redactionele richtlijnen op blackboard waren erg duidelijk, Het eindresultaat: waardoor ik deze literatuur goed kon opstellen. Het gemaakte stuk werd Ik ben blij met het eindresultaat. Ik allereerst beoordeeld door mijn heb een goed link kunnen leggen werkbegeleider. Vanuit hier kreeg tussen Dbc s, marktwerking en ik feedback. Dit ging voornamelijk veranderingen in de revalidatie- en over de indeling van het stuk en reactiveringzorg. Ik heb het voor de samenvatting. De iedereen begrijpelijk kunnen samenvatting was erg basaal en opzetten. Het is dus leesbaar en wekte geen verdere interesse. Dit begrijpbaar voor iedereen. heb ik aangepast. Wat betekent dit en wat leer ik hieruit? Ik heb dus geleerd hoe ik de cyclus van Bouter en van Dongen moet toepassen. Ik kan nu beter evidence based literatuur zoeken. Hier heb ik meer ervaring in opgedaan. Ik heb ervaring opgedaan in het samenvatten van grote stukken tekst. Ik heb geleerd wat ontwikkelingen zijn in het financieringssysteem binnen de revalidatie- en reactiveringzorg. Vanuit mijn vorige literatuurstudie kwam naar voren dat ik als doel had beter de zoekvraag af te bakenen. Dit is mij nu ontzettend goed afgegaan. 14

16 Alternatieven en keuzes Wat kan ik anders doen? Wat neem ik me voor? Ik wil meer ervaring opdoen in het maken van literatuurstudies. Dit binnen verschillende onderwerpen. Je leert hier ontzettend veel van, doordat je actief met literatuur bezig bent. Ik wil meer up to date bronnen kunnen vinden binnen verschillende categorieën en onderwerpen. Deze literatuurstudie is in samenwerking met en voor het management van Sevagram gemaakt. De huidige ontwikkelingen zijn bedoeld als informatie voor het management zodat zij hiermee bekend zijn. Daarbij is terug te vinden hoe het systeem er op dit moment voor hen zal gaan uitzien en hoe toe te passen. 15

17 4. Minor 2 Kwalitatief onderzoek 4,1 De onderzoeksvraag is: Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? (Pico, 2002) De aanleiding voor dit kwalitatief onderzoek is dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van marktwerking en Dbc s in de gezondheidszorg. Vanuit het zoeken van evidence based literatuur voor de besproken voorafgaande literatuurstudies blijkt dat men dit niet altijd positief ervaart en er veel nadelen aan vast zitten. Vandaar de keuze dit onderzoek te doen als opvolging op deze studie, zodat dit in de toekomst verkomen en verbetert kan worden. Binnen de revalidatie/reactivatiezorg zijn er momenteel veel ontwikkelingen in het werken met Dbc s. Zoals het er naar uitziet zal het niet meer lang duren voordat dit systeem binnen de revalidatieafdelingen in verpleegklinieken ingevoerd wordt. Vandaar ook de vraag vanuit het management om hier onderzoek naar te doen en verbeterpunten te formuleren die de overgang makkelijker doen verlopen en het systeem beter hanteerbaar maakt. Subvragen: Hoe verliep de voorbereiding van personeel (artsen) op de invoering van Dbc s? Zijn er aanspreekpunten voor personeel voor vragen over Dbc s? Is hier vraag naar? Hoe heeft men de invoerperiode van de Dbc-systematiek ervaren? Welke voordelen van het Dbc-systeem zijn merkbaar? Welke nadelen van het Dbc-systeem zijn merkbaar? Is er marktwerking ontstaan vanuit Dbc s merkbaar binnen de gezondheidszorg? Zijn Dbc s positief voor de kwaliteit van zorg? Zijn cliënten zich bewust van de invoering van Dbc s? Wat zou men anders aanpakken bij de invoering van Dbc s? Hebben Dbc s toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg? 16

18 4,2 Resultaten/conclusies vanuit de analyse van de enquêtes (zie bijlage): Hieronder vindt u de resultaten en daaruit gevormde conclusies. Deze zijn afgeleid vanuit de analyse van de afgenomen enquêtes. De deelnemers: Het merendeel van de geënquêteerden is afgestudeerd arts en werkzaam binnen de klinische gezondheidszorg. Zij zijn bijna allemaal zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de Dbc s. De enquêteurs werken een uiteenlopend aantal jaren met Dbc s. Het langste is 14jaar (pilot) en het kortste is 2 jaar. Het merendeel werkt 4 jaar met Dbc s. Dit zijn dus enquêteurs die werken met Dbc s en hier kennis en ervaring mee hebben. De informatievoorziening tijdens de startperiode: De grootste groep geeft aan dat ze voldoende vooraf zijn ingelicht over de Dbc-systematiek. De inlichting bestond uiteenlopend uit: Schriftelijke informatie (of via mail), Zelfstudie (internet, beroepsgroep, tijdschriften, enz.), Mondelinge informatie, Ict-instructie, Ondersteuning Dbc-helpdesk, voorbereidingsbijeenkomsten/workshops en Instructie door supervisor. De enquêteurs hebben deze inlichting verschillend ervaren. Gegeven antwoorden zijn: voldoende, complex/tijdrovend, goed, matig, vervelend, prima, naar en zakelijk. De antwoorden zijn dus erg verschillend. Dit komt duidelijk niet overeen met het gegeven antwoord van de meerderheid op de vraag of de voorlichting vooraf voldoende was. Als deze namelijk voldoende was, zouden de antwoorden meer overeenkomen. Daarnaast zitten er toch nog wat negatievere antwoorden tussen. De opleiding in werken met Dbc s: Er bestaat een duidelijke verdeeldheid in het aantal enquêteurs dat wel of niet is opgeleid in Dbc s door de instelling. Uit de antwoorden blijkt wel dat het merendeel (10) niet of onvoldoende door de instelling is opgeleid in het werken met Dbc s. Deze instructies bestonden uiteenlopend uit: schriftelijke instructie, lessen en begeleiding, bijeenkomsten, korte instructie, globale informatie, handleiding, workshops, deskundige voorhanden en 6 enquêteurs gaven geen toepasbaar antwoord. Deze opleiding voor het werken met Dbc s werd verschillend ervaren. Hier leest u enkele antwoorden: helder en duidelijk, noodzakelijk, oninteressant, goed, vervelend, ok, autodidact, saai, zinvol, prima en 7 enquêteurs gaven geen duidelijk antwoord. Het merendeel geeft aan dat er binnen de werkplek een aanspreekpunt voor vragen en problemen betreffende Dbc s is en maakt hier ook gebruik van. Een klein gedeelte geeft aan dat het aanspreekpunt er wel is, maar hier geen gebruik van maakt. Binnen een kleine groep enquêteurs is er geen aanspreekpunt. Het is dus opvallend dat men aangeeft dat er geen of te weinig scholing plaats heeft gevonden. Daarnaast zijn de manieren van opleiding erg verschillend en werden dezen ook uiteenlopend ervaren. Het werken met Dbc s: De startperiode in het werken met Dbc s wordt door de enquêteurs verschillend ervaren. De gegeven antwoorden zijn: pure wanhoop, moeizaam, rommelig, moeilijk, redelijk, langzaam/duidelijk, spelenderwijs, stroef, tijdrovend en zonder grote problemen. Het merendeel is dus niet of niet geheel positief. Bij de vraag hoe het werken met Dbc s op dit moment gaat, zijn de antwoorden niet veel positiever. Er zijn duidelijk al een aantal nadelen af te leiden uit de antwoorden. De volgende antwoorden werden gegeven: Tijdrovend, zinloos, redelijk toepasbaar, veel administratie, saai, nog veel onduidelijk, lastig, veel ondoorzichtige regels, nog veel onduidelijk, Maakt transparant, stroef, vervelend en een bureaucratische ballast. Uit deze vragen blijkt dat artsen zowel de startperiode als het huidige werken met Dbc s als een ballast ervaren. 17

19 De voor- en nadelen: Een belangrijk punt van de enquête zijn de voor- en nadelen. Bij de voordelen geeft het merendeel aan dat er geen voordelen merkbaar zijn. Voordelen die wel genoemd worden zijn: Een meer rechtvaardige honorering van specialisten, transparantie en een betere financiële systematiek en prijsbewustzijn. Voor de nadelen is als grootste nadeel de administratieve last naar voren gekomen. Andere genoemde nadelen waren: onbetrouwbare diagnose, onder- en overdiagnose en onvoldoende privacybewaking. Een klein deel gaf aan geen nadelen te ondervinden. De meeste enquêteurs geven aan de nadelen meer te merken dan de voordelen. Het is duidelijk te lezen dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. Marktwerking: Allereerst is de vraag gesteld met welk segment de enquêteurs werkzaam zijn. Deze vraag werd gesteld, omdat marktwerking plaatsvindt binnen het B-segment. Het grootste deel werkt met beide segmenten. Hierna komt een klein deel dat alleen met het a- of b-segment werkt. Bijna alle enquêteurs geven aan geen marktwerking te merken binnen het B-segment. Het merendeel gaf dan ook geen antwoord op de vraag of deze marktwerking positief is. In het B-segment is als doelstelling marktwerking te creëren. Doordat de grote groep met beide segmenten werkt, zou dit dus merkbaar moeten zijn. Dit is helaas niet het geval. De gevolgen voor de cliënt: Er wordt duidelijk aangegeven; dat het merendeel van de cliënten/patiënten zich niet bewust is van de invoering van Dbc s. Het is dan ook logisch dat er vanuit cliënten/patiënten geen vraag is naar informatie over contracten met zorgverzekeraars. Dit geldt alleen voor uitzonderingen. Daarnaast blijkt uit de gegeven antwoorden dat de artsen dit niet als hun taak zien of zich hier helemaal niet van bewust zijn. Draagt dit bij aan marktwerking en transparantie? Bij de nadelen kwam de privacybewaking duidelijk naar voren. Artsen hebben verschillende antwoorden op hoe zij deze privacy bewaken: ICT-systematiek, Geen rol/taak in, kan ik niet bewaken, EPD, gebeurt door ziekenhuis, taak organisatie, goede informatie naar alle betrokken medewerkers, zoals protocol voorschrijft en geen bewuste maatregelen. Het valt dus op dat de artsen het vooral niet als hun taak zien en hier ook niks aan doen. Dit is vreemd, omdat het wel duidelijk als nadeel aangegeven wordt. Het meest gegeven antwoord op de vraag of Dbc s positief zijn voor de kwaliteit van zorg is nee. Enkele enquêteurs geven hier een verklaring bij: geldverslindend, teveel tijd voor administratie, trage systematiek, niet alle zorg in Dbc, geen relatie Dbc s en kwaliteit, ondoorzichtig, ingewikkeld en maakt zorg duur. Een klein gedeelte heeft geen uitgesproken mening. Daarnaast zijn er 2 deelnemers die het wel positief vinden voor de kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor zijn; GGZ-zorg wordt normaler en controleerbaar. Het merendeel ziet geen risico tot een prijzenslag. Hoewel bijna de helft dit wel ziet. De meningen zijn hierover dus verdeeld. Het doel van Dbc s is een efficiënte, praktische bedrijfsvoering die patiënten/cliënten optimaal helpt tegen zo laag mogelijke kosten. De grote meerderheid geeft aan dat dit doel niet behaald of haalbaar is. De terugblik op de startperiode en het huidig werken met Dbc s: Als de enquêteurs terugkijken naar de startperiode zouden ze verschillende zaken anders aanpakken. Hier volgen een aantal gegeven antwoorden: (vanwege het belang van deze vraag volgen ze puntsgewijs) Beginnen met meer pilot-groepen. Zij meer laten steunen, prikkelen en faciliteren. Aantal Dbc s kleiner houden en beter definiëren. Heel anders. Teveel verborgen agenda s. Alles is gebaseerd op bezuinigingen. Geen Dbc s. De oude declaratiewijze van prijs per verrichting was eerlijker. Veel overzichtelijker maken met minder Dbc s en betere uitleg voor introductie. 18

20 Dbc s afschaffen en op een ander systeem overgaan. De rest van de gegeven antwoorden zijn niet toepasbaar als antwoord. Het grootste deel van de enquêteurs geeft aan op dit moment geen behoefte te hebben aan meer begeleiding bij het werken met Dbc s. Het merendeel geeft wel aan dat ze geen toegevoegde waarde zien in Dbc s voor de gezondheidszorg. De enquête: Gemiddeld nam de enquête 12,26 minuten in beslag. Dit valt dus netjes binnen de gestelde 15 minuten. De uitleg was duidelijk en de vragen waren helder geformuleerd. De enquêteurs hadden genoeg antwoord ruimte. Het gemiddeld gegeven cijfer is een 6,9. Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? Zoals te lezen is de invoering niet geheel soepel verlopen. Het wordt dan ook als negatief ervaren. De enquêteurs geven aan voldoende ingelicht te zijn vooraf, maar het blijkt dat deze inlichting niet voldoende op hun wensen en kennis afgestemd was. Opvallend is dat de meeste enquêteurs niet voldoende is opgeleid in het werken met Dbc s. Er is echter wel een meerderheid die aangeeft dat er een aanspreekpunt binnen de instelling is en hier ook gebruik van maakt. De ervaringen in het werken met Dbc s worden ook niet al te positief ervaren. De nadelen zijn meer merkbaar dan de voordelen. Er is duidelijk geen marktwerking merkbaar binnen het b-segment. Cliënten zijn zich niet bewust van de invoering en vragen hier dus ook niet naar. De enquêteur vindt het niet positief voor de kwaliteit van zorg en er wordt een kans op prijzenslag gezien. Veel enquêteurs zien de Dbc-systematiek liever afgeschaft worden. 19

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen

NIEUWSBRIEF. HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie. Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen NIEUWSBRIEF Een relevante actor in de toekomstige gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen HBO-Verpleegkundige Gerontologie-Geriatrie Rotterdam, 31 maart 2014 Dr. R.J.J. Gobbens, Kenniscentrum Zorginnovatie

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen

Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste. Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Communicatie tussen cardioloog, patiënt en naaste Het perspectief van de cardioloog: Doelen, hindernissen en hulpmiddelen Colofon: Gegevens auteur Naam: Kitty Wouthuysen BAP Adres: IJsvogel 99 3602 XM

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Bachelor Opdracht BK

Bachelor Opdracht BK Bachelor Opdracht BK Van Motivatie naar Prestatie in KPN RETAIL Wessel van Rijkom(s0202495) Bedrijfskunde Bachelorscriptie Universiteit Twente KPN Begeleider Universiteit Twente: dr Henk Kroon Eerste begeleider

Nadere informatie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie

Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie Een onderzoek naar mogelijke verbeterpunten voor het huidige risicomanagementproces binnen de Dienst Vastgoed Defensie J. Dekker Titel: Risicomanagement bij de Dienst Vastgoed Defensie Beschrijving: Een

Nadere informatie

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Samen Wijzer. een mediakompas voor hulpverleners en jongeren. Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Samen Wijzer een mediakompas voor hulpverleners en jongeren Juni, 2012 Christelijke Hogeschool Windesheim Sociaal Pedagogische Hulpverlening Anne van Dolderen Judith Eijgelaar Danita Grasdijk Joyce van

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie