HBO-V met uitstroomprofiel Management.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO-V met uitstroomprofiel Management."

Transcriptie

1 HBO-V met uitstroomprofiel Management. Gemaakt door: Melanie de Jong Studentnummer: HBO-V Docent: Marlies Wierts Stageplaats: Zorg en Innovatie Centrum Sevagram te Heerlen Stagebegeleiders: Anny Hupperetz en Marcha Vroomen Uitstroomprofiel: AGZ, management Gemaakt tijdens het afstudeerjaar van de Hbo-v Faculteit Gezondheid en Zorg Hogeschool Zuyd

2 Voorwoord: Dit is het Masterpiece (afstudeerscriptie) voor de Hbo-V. Mijn differentiatierichting is de algemene gezondheidszorg, mijn gekozen kwalificatiegebied is management. Ik wil graag een aantal mensen bedanken voor hun hulp gedurende dit verdiepingsjaar; Allereerst wil ik mijn peer Sharon Glastra en mijn tutor bedanken voor de feedback die zij me hebben gegeven op de ingeleverde verslagen en hun hulp bij moeilijkheden en vragen. Ik wil Dhr. Clement (locatiemanager VKH-A) bedanken voor het aanleveren van informatie en zijn begeleiding tijdens het maken van de verschillende verslagen en het uiteindelijke masterpiece. Daarnaast wil ik graag mijn werkbegeleiders Anny Hupperetz en Marcha Vroomen bedanken voor hun inbreng en feedback gedurende dit afstudeerjaar. Zij zorgden voor optimale leer- en ervaringsmomenten tijdens mijn stage. Daarnaast kon ik voor hulp altijd bij hen terecht. 1

3 Samenvatting: Dit is het masterpiece oftewel afstudeerscriptie voor de HBO-V. Tijdens het laatste jaar van de HBO-V studeer ik af in het uitstroomprofiel management. Het laatste jaar bestaat uit 4 perioden; Maior 1, Minor 1, Minor 2 en Maior 2. Gedurende Maior 1 heb ik een literatuurstudie gemaakt over Diagnose Behandel Combinaties (DBC) en marktwerking in de gezondheidszorg. In Minor 1 heb ik de voorgeschreven minor people and businessmanagement gevolgd. Minor 2 bestaat uit een kwalitatief onderzoek naar de invoering van Dbc s en het werken met Dbc s binnen de GGZ en klinische gezondheidszorg. Daarnaast heb ik een literatuurstudie gedaan naar de ontwikkelingen m.b.t. Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie en reactiveringszorg. Dit stuk is gemaakt in de Maior 2 en is de leidraad voor de uiteindelijke afstudeerpresentatie. Ik kan helaas de uitkomsten nog niet implementeren. Wel is het verbeterpunt; fungeren als een pilotinstelling al in werking gezet. De andere uitkomsten van het kwalitatief onderzoek en de literatuurstudies zijn aangereikt aan het management van Sevagram. Het is de bedoeling dat deze gebruikt worden bij het starten van het systeem binnen de instelling. Als toevoeging en ter discussiepunt is er een extra hoofdstuk over kwaliteit van zorg versus kosten van zorg. Het is de bedoeling dat dit een discussie zal creëren tijdens de presentatie. Als afsluiting heb ik een reflectie geschreven over alles wat ik het afgelopen jaar heb gedaan en geleerd. Het was een zeer leerzaam en absoluut geen makkelijk jaar. Summary: This is the masterpiece or graduation thesis for the nursing bachelor. During the last year of the nursing education I study to the outflow profile management. The last year consists of 4 periods; Maior 1, Minor 1, Minor 2 and Maior 2. During Maior 1 I ve made a literature study about Diagnose Treatment Combinations (DTC) and market in the healthcare. In Minor 1 I followed the prescribed minor people and businessmanagement. Minor 2 consists of a qualitative research for the introduction of Dtc s and working with Dtc s in the mental healtcare and clinical healthcare. Besides this I ve made a literature study about the developments for Dtc s and health market in the rehabilitation and reactivation healthcare. This piece is made in Maior 2 and is the guideline for the graduation presentation. Unfortunately I can t implement the outcome of this year. There s a improvement point in use; the VKH-A is specified as pilot facility. The other outcoms from the qualitative research and the literature study s will be hand over to the management from Sevagram. It s the intention that these will be used for the start in working with the system. As application and for discussion I ve made a chapter about quality in healtcare versus the cost in healthcare. It s the intention dat this will leed to a discussion during the presentation. As closure I ve written a reflection about everything I ve learned and made the last year. This was a instructive and absolutely not a easy year. 2

4 Inhoudsopgave: Pag. Inleiding: 4 1. Maior 1: Literatuuronderzoek. 1,1 Onderzoeksvraag. 5 1,2 Analyse. 6 1,3 Nabeschouwing Minor 1:People and bisunessmanagement Minor 2: Literatuuronderzoek. 3,1 Onderzoeksvraag. 11 3,2 Analyse. 12 3,3, Nabeschouwing Minor 2: Kwalitatief onderzoek. 4.1 Onderzoeksvraag. 16 4,2 Resultaten. 17 4,3 Verbeterpunten Kwaliteit van zorg tegenover de kosten van zorg Reflectie. 6,1 Proces. 26 6,2 Stage. 26 6,3 Literatuurstudies. 26 6,4 Kwalitatief onderzoek. 26 6,5 Implementeren en veranderen. 27 6,6 People and businessmanagement. 27 6,7 Pico. 27 6,8 Conclusie. 27 Literatuurlijst 28 Bijlagen 29 3

5 Inleiding: Het afstudeerverslag dat voor u ligt is gemaakt tijdens het verdiepingsjaar van de HBO-V. Deze scriptie wordt ook wel het masterpiece genoemd. Het masterpiece bestaat in dit geval uit 3 samengevoegde stukken. Deze stukken zijn 2 literatuurstudies, een minor en 1 kwalitatief onderzoek: - Literatuurstudie: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? - Minor: People and businessmanagement. - Literatuurstudie: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnose Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? - Kwalitatief onderzoek: Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? De centrale vraag voor het Masterpiece is: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg nu en in de toekomst en hoe kan de invoering en het werken met Dbc s verbeterd worden? (Pico, 2002) Mijn stage tijdens het verdiepingsjaar loop ik bij het Zorg en Innovatie Centrum (ZIC) in de verpleegkliniek te Heerlen. Het ZIC staat bekend om het grote aantal studenten van verschillende niveaus dat hier stage loopt. De cliëntenpopulatie bestaat uit cliënten vanaf 55 jaar deze komen voornamelijk voor revalidatie/reactivering. De maximale verblijfsduur voor de cliënten is een half jaar, maar dit kan vanwege de complexiteit van zorg en wachtlijsten weleens langer zijn. Dit masterpiece is bestemd voor het management van Sevagram. Op vraag van het management is dit masterpiece gemaakt ter voorbereiding op de invoering van de revalidatie (geriatrie) Dbc s. Dit masterpiece wordt dan ook gepresenteerd op Sevagram. In dit stuk zijn de resultaten/conclusies, verbeterpunten en nabeschouwingen van de gemaakte verslagen te zien. Men moet dit dus zijn als een soort uitgebreide samenvatting. De verslagen zijn apart op te vragen bij Melanie de Jong. Leeswijzer: In hoofdstuk 1 wordt de literatuurstudie van maior 1 besproken. Hoofdstuk 2 laat de resultaten van de minor People and businessmanagement zien. In hoofdstuk 3 wordt de literatuurstudie van minor 2 behandeld. Hoofdstuk 4 bestaat uit het kwalitatief onderzoek. Het voorlaatste hoofdstuk heeft als doel mensen aan het denken te zetten over de kwaliteit van zorg. Dit hoofdstuk is een toevoeging op de verslagen vanuit het gehele verdiepingsjaar. Tijdens hoofdstuk 6 reflecteer ik op het verdiepingsjaar. 4

6 1. Maior 1 1,1 Onderzoeksvraag: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? (Pico, 2002) Subvragen: Wat is een Diagnose behandel combinatie? Wat is de Wet Marktordening Gezondheidszorg? Hoe worden Dbc s samengesteld? Waarom maakt men gebruik van Dbc s? Wat zijn de voor- en nadelen van het Dbc-systeem? Wat is marktwerking in de gezondheidszorg? Hoe bevordert het ministerie de marktwerking in de gezondheidszorg? Wat betekent het Dbc-systeem voor de cliënt? Welke verschillen merk je als cliënt, wanneer je zorg nodig hebt? Hoe komt de cliënt te weten met welk instelling/zorgaanbieder de verzekeraar afspraken heeft gemaakt? Wat kan de cliënt doen als de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de zorgaanbieder van je keuze? Zitten er nog andere nadelen voor de cliënt aan het nieuwe systeem van Dbc's? Wordt de kwaliteit van de zorg voor de cliënt beter? Doel literatuuronderzoek: Mijn kennis betreffende Dbc s en marktwerking binnen de gezondheidszorg verdiepen. Tijdens mijn literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van de empirische cyclus volgens Bouter en van Dongen. 5

7 1,2 Analyse van de gevonden literatuur Beantwoording Pico-vraagstelling: Wat betekenen Dbc s en marktwerking voor de gezondheidszorg? (Pico, 2002) Mijn doelgroep de algemene gezondheidszorg is breed genomen. Dbc s worden zoals beschreven momenteel toegepast binnen de GGZ en de klinische zorg (ziekenhuizen). Doordat ik voornamelijk algemene informatie, wetgeving en voor- en nadelen van Dbc s benoemd heb, is dit wel bruikbaar en informatief voor de gezondheidszorg in het algemeen. Marktwerking is momenteel een hot item binnen de gehele gezondheidszorg en past dus prima binnen mijn doelgroep. De informatie die ik heb beschreven, is als inleiding op veranderingen in Dbc s en marktwerking goed bruikbaar voor managers. Ik heb duidelijk zichtbaar gekregen wat alle veranderingen zijn binnen wetgeving en marktwerking zowel voor de gezondheidszorg als de cliënt zelf. De gestelde subvragen om tot mijn hoofdvraag te komen, zijn allemaal beantwoord. Het is duidelijk dat er veel aan het veranderen is in het huidige zorgsysteem. Het ministerie geeft steeds meer vrijheid aan zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers (cliënten). Er is dan ook veel in de wetgeving veranderd. Zo is er sinds 2006 de WMG (Wet Marktordening Gezondheidszorg). Deze bevorderd onder andere een vrije marktwerking tussen de 3 partijen in de gezondheidsmarkt. Er bestaat wel nog regels om dit proces te bewaken. Het ministerie blijft namelijk toch de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg garanderen. De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) bewaakt dit en zorgt ervoor dat de marktwerking in de zorg optimaal blijft functioneren. De taken van de NZA staan ook beschreven in de WMG. Onder deze wetgeving vallen ook de Dbc s. De definitie voor Dbc s is: het geheel van prestaties van zorginstelling en medisch specialist, voortvloeiende uit de zorgvraag waarvoor de patiënt de medisch specialist in de zorginstelling consulteert (Dr. Linders J.J.M.2005). De Dbc-systematiek is in 2005 ingevoerd in de klinische zorg en 2006 in de GGZ. Dbc s zullen op de duur moeten bijdragen aan de marktwerking in de gezondheidszorg, doordat zorgverleners en zorgverzekeraars onderhandelen over Dbc s. Hierdoor kunnen dan ook geleverde zorg en prijzen van zorgverleners vergeleken worden met elkaar. De doelstelling is dat deze systematiek zorgverleners stimuleert tot het leveren van hoge kwaliteit zorg. Een Dbc bestaat uit drie assen; - Zorgtype: De aard van de Dbc. - Diagnose: zorgvraag/aandoening van de patiënt. - Behandeling: Dit geeft aan wat de uitgevoerde behandeling is of zal zijn. Er zijn A- en B segment Dbc s: Het A-segment bevat Dbc s die een vaste landelijke prijs hebben. Bij het B-segment wordt onderhandeld met zorgverzekeraars over het volume, de prijs en kwaliteit. Er zijn nog ontzettend veel voor- en nadelen aan de Dbc-systematiek. Er zijn verontrustende nadelen bv. bewaken privacy gegevens cliënt. Maar aan deze maatregelen is men hard aan het werk. De gezondheidszorg bestaat uit 3 marktpartijen. Namelijk de zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgvragers. Patiënten vragen zorg en de zorgaanbieder biedt zorg aan. De zorgverzekeraar koopt zorg in bij zorgaanbieders. Patiënten sluiten verzekeringen af en bieden zorgverzekeraars verzekeringen aan. Een kenmerk van marktwerking is dat vragers vrij zijn in de keuze waar vandaan zij een product afnemen en aanbieders vrij zijn in de vorm van het geleverde product en de prijs van het geleverde product. Vragers en aanbieders kunnen met elkaar onderhandelen en aanbieders concurreren met elkaar om de samenwerking met de afnemer. De gezondheidsmarkt is een gereguleerde markt. Het ministerie bewaakt, maar bevorderd ook de marktwerking. Dit gebeurt aan de hand van een aantal wetten; namelijk de WTZi en WMG. Er is duidelijk zichtbaar wat de samenhang is tussen marktwerking en Dbc s. 6

8 Maar wat betekent dit voor de cliënt? De cliënt kan meer keuze/inspraak hebben op de zorg die hij gaat krijgen. Maar er zijn ook hiaten; soms moet de cliënt bijbetalen, waar heeft de zorgverzekering contracten mee, wordt de privacy bewaakt? Het blijkt dat de marktwerking en Dbc s nog volop in groei zijn. 7

9 1,3 Nabeschouwing voor het maken van deze literatuurstudie In dit hoofdstuk kijk ik terug op het maken van deze literatuurstudie. Dit wil ik doen aan de hand van een reflectie die alles omvattend is. De reflectiemethode die ik hiervoor gekozen heb, is het reflectiemodel van Korthagen (Korthagen 1998) Fase: Handelen Reflectie: Wat wil(de) ik bereiken, uitproberen? Ik wilde een literatuurstudie maken voor mijn maior 1. De literatuurstudie gaat over een onderwerp dat in overleg met werkbegeleiding en de locatiemanager is gekozen. Het is dus leerzaam voor mij en bruikbaar binnen de instelling. De literatuurstudie is bruikbaar voor mijn masterpiece. Terugblikken Formuleren van essentiële aspecten Ik wilde meer leren over het maken van een literatuurstudie aan de hand van de cyclus van Bouter en van Dongen. Daarnaast wilde ik meer leren over het zoeken van evidence based literatuur. Wat gebeurde er met mij? In eerste instantie was het lastig het onderwerp af te bakenen. Ik vond ontzettend veel literatuur over Dbc s. Vandaar dat ik uiteindelijk mijn vraagstelling goed heb afgebakend. Hier heeft veel tijd in gezeten. Toen de vraagstelling duidelijk was, heb ik de relevante literatuur geordend. Dit ging me goed af! De redactionele richtlijnen op blackboard waren erg duidelijk, waardoor ik deze literatuur goed kon opstellen. Ik ben blij met het eindresultaat. Ik heb een goed link kunnen leggen tussen Dbc s, marktwerking en veranderingen in het zorgstelsel. Ik heb het voor iedereen begrijpelijk kunnen opzetten. Het is dus leesbaar en begrijpbaar voor iedereen. Wat betekent dit en wat leer ik hieruit? Wat gebeurde er met de anderen? Het onderwerp is in overleg met mijn werkbegeleiding en de locatiemanager gekozen. Men was dus blij dat ik dit onderwerp gebruikte, omdat hier vraag naar was. De uiteindelijke afbakening werd door mijn werkbegeleiding ook goed gekeurd. Het eindresultaat: Dit is terug te vonden in de criterialijsten, feedback en nabeschouwing.ik heb de feedback van de werkbegeleider en Peerassesor gebruikt en voor het definitief inleveren de studie aangepast hiernaar. Ik heb dus geleerd hoe ik de cyclus van Bouter en van Dongen moet toepassen. Ik kan nu beter evidence based literatuur zoeken. Hier heb ik meer ervaring in opgedaan. Ik heb ervaring opgedaan in het samenvatten van grote stukken tekst. 8

10 Ik heb geleerd wat Dbc s zijn, wat marktwerking in de gezondheidszorg is en wat dit alles voor invloed op de cliënt heeft. Alternatieven en keuzes Wat kan ik anders doen? Wat neem ik me voor? Ik wil in het vervolg proberen zo snel mogelijk mijn onderzoeksvraag af te bakenen. Nu is daar toch veel tijd in gaan zitten. Dat kan ik dan voorkomen. Ik wil meer ervaring opdoen in het maken van literatuurstudies. Dit binnen verschillende onderwerpen. Je leert hier ontzettend veel van, doordat je actief met literatuur bezig bent. Deze literatuurstudie is aangereikt aan het management van Sevagram. Zij hebben aangegeven dat de literatuurstudie duidelijk en toepasbaar is bij de 1 e informatievoorziening. 9

11 2. Minor 1 People and Businessmanagement Dit is een voorgeschreven platform minor gegeven op de Hogeschool Zuyd. Deze minor bevat 5 modules die gaan over organisatie en management in brede zin. Ik heb ervoor gekozen deze minor te volgen, zodat ik meer inzicht in het management kreeg. De theorie van deze minor was goed toe te passen binnen mijn stage in het management. Hieronder vindt u de uitslag/beoordeling van de minor. Module: Minor management Beoordelaar: drs. R. Heine & Dhr Ritzen. Datum: 16 febr 2009 Student: Melanie de jong Goed Verbeterbaar Heine: Uitstekende beschrijving van het P-beleid van drie verschillende organisaties, voldoende eigen beschouwing en evaluatie. Interessant en goed geschreven werkstuk, Geen duidelijke minpunten. Adviezen hadden wat meer ruimte kunnen krijgen. Ritzen: De aanbevelingen zijn helder en duidelijk en kunnen eenduidig afgeleid worden uit het interview. De vragen die aan mevr. Van Kleef gesteld zijn geven een helder beeld van een verandertraject. Stuk over strategie en externe organisatie is logisch opgebouwd, maar ook hier trekken jullie geen conclusies. Op blz 1 komt de missie aan bod, op blz. 1 en 2 voeren jullie en SWOT-analyse uit maar trekken hier geen enkele conclusie uit. Ook in de aanbevelingen komen jullie niet terug op deze items. Daardoor ontstaat een wat onevenwichtig beeld over het geheel. DE mening/opmerkingen van mevr. Van Kleef worden daardoor alleen aan jullie eigen, subjectieve, inschatting getoetst. cijfer (mod 4): 9 (20%) cijfer (mod 1/5) 7 (80%) Eindcijfer: 7,4 De uitwerkingen van de modules zijn op te vragen bij Melanie de Jong. 10

12 3. Minor 2 Literatuurstudie 3,1 Onderzoeksvraag: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnose Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? (Pico, 2002) Mijn persoonlijk doel van dit literatuuronderzoek: Mijn kennis betreffende Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg verdiepen. Tijdens mijn literatuuronderzoek zal ik gebruik maken van de empirische cyclus volgens Bouter en van Dongen. Tijdens dit literatuuronderzoek ga ik mijn kennis over de ontwikkelingen van Dbc s binnen de revalidatiezorg verder verdiepen. Deze literatuurstudie moet ervoor zorgen dat de laatste ontwikkelingen overzichtelijk onder elkaar staan. Uiteindelijk hoop ik dat Sevagram dit kan hanteren als voorbereiding op de invoering van Dbc s. Deze literatuurstudie hoort bij de literatuurstudie van maior 1. De literatuurstudie van Maior 1 is algemeen en deze literatuurstudie kijkt vanuit hier naar de ontwikkelingen, consequenties voor de revalidatie en reactiveringszorg. Dit is dan van belang voor Sevagram bij de voorbereiding op de komende overheveling. 11

13 3,2 Analyse van de gevonden literatuur: Beantwoording Pico-vraagstelling: Wat zijn de huidige ontwikkelingen m.b.t. Diagnosen Behandel Combinaties en marktwerking binnen de revalidatie- en reactiveringzorg? (Pico, 2002) Mijn doelgroep de revalidatie- en reactiveringzorg is al een afgebakende groep. Dbc s worden zoals beschreven momenteel toegepast binnen de GGZ en de klinische zorg (ziekenhuizen). Hier is dan ook ontzettend veel informatie over te verkrijgen. Het was wat lastiger toepasbare informatie voor de revalidatie- en reactivatiezorg te vinden. Veel van de beschikbare informatie is erg basaal of algemeen. Met wat hulp heb ik goed toepasbare informatie gevonden die aansluit op mijn vraagstelling. De informatie die ik heb beschreven, is als inleiding op veranderingen in Dbc s en marktwerking binnen de revalidatie en reactiveringzorg goed bruikbaar voor managers. Als inleiding is te zien dat er al een hele geschiedenis vooraf gaat aan de ontwikkeling en invoering van Dbc s. Deze geschiedenis loopt vanaf 1995 tot momenteel. Er staan echter nog steeds grote ontwikkelingen aan te komen. Revalidatie-instellingen en revalidatieafdelingen van ziekenhuizen werken al met de Dbcsystematiek. De revalidatie-instellingen vallen onder categorale instellingen. Categoraal betekent gericht op een specifieke groep. Per 1 januari 2009 gaan revalidatie-instellingen en ziekenhuisafdelingen over op declaratie van Dbc s. De revalidatiezorg sluit dan aan bij de landelijke systematiek van prestatiebeschrijving en financiering die per 2005 is ingevoerd voor de ziekenhuiszorg: de DBC systematiek. Om dit mogelijk te maken wordt er al sinds 1 januari 2007 geregistreerd met behulp van een DBC typeringslijst en een lijst zorgactiviteiten. In 2009 is sprake van een (budget) vangnet. Dit kan gecreëerd woorden door het nog een jaar registreren van Revalidatie Behandeluren (RBU) en verpleegdagen. Ook worden tussen RN en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) afspraken gemaakt over de overloopsituatie van 2008 naar Reactivering (Geriatrische revalidatie) is een onderdeel van de verleende zorg in verpleeghuizen. Deze zorg wordt uit de AWBZ gefinancierd en de cliënten komen meestal vanuit het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Het voornemen van de staatssecretaris is om per de reactivering over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. Mede op aandringen van ActiZ is besloten om in het najaar te bekijken of de overheveling per 2011 kan worden uitgevoerd. Vanaf 1 januari 2009 wordt in de AWBZ intramurale zorg de eerste stap gemaakt naar de zorgzwaartebekostiging. Dit betekent dat het vaststellen van het instellingsbudget nog zal plaatsvinden op basis van het oude bekostigingssysteem, maar dat er tevens productieafspraken in termen van zorgzwaartepakketten (ZZP-en) gemaakt moeten worden. Naast de intramurale zorg ontvangen (geriatrische) revalidatie cliënten ook vaak andere vormen van (na)zorg. Het betreft dan vaak zorg in de vorm van dagbehandeling, poliklinische behandeling en/of extramurale nazorg. Hoe dit financieel zal gaan uitzien is per zorg/behandeling besproken. Met de overheveling van (geriatrische) revalidatiezorg van de AWBZ naar de Zvw per 2010 valt (geriatrische) revalidatiezorg onder een nieuw wettelijk kader met een eigen sturingsregime. Deze overheveling heeft vele consequenties. Onder de kopjes; Revalidatie, Dbc s, pollissen, zorgcontractering, zorginhoud en de gevolgen voor AWBZ zorgorganisaties die (geriatrische) revalidatie als Zvw aanspraak gaan leveren. Het DIS verzamelt en verwerkt alle DBC- en wachtlijstgegevens. Het uitgangspunt is dat alleen die gegevens worden vastgelegd, waarover door geregistreerde partijen afspraken zijn gemaakt. Het DIS is gebouwd in opdracht van het Ministerie van VWS en is nu onderdeel van DBC-Onderhoud. M.b.t. de privacybewaking is al veel opspraak geweest rondom het Dbc-systeem. De taak van het DIS hierin is; De data die bij het DIS worden 12

14 aangeleverd, zijn geanonimiseerd. Dit betekent dat er geen informatie van een individuele patiënt aan een diagnose en behandeling kan worden gekoppeld, die naar die patiënt te herleiden is. Een Keten-dbc is een Dbc, waarbij de zorg in de gehele keten van de verschillende zorgaanbieders wordt beschreven en gefinancierd. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden m.b.t. Keten-dbc startend in het ziekenhuis en een Keten-dbc startend na ontslag uit het ziekenhuis. De voor- en nadelen hiervan worden beschreven. Zoals terug te lezen dus veel ontwikkelingen op dit moment, maar ook nog veel onduidelijkheid. 13

15 3,3 Nabeschouwing voor het maken van deze literatuurstudie: In dit hoofdstuk kijk ik terug op het maken van deze literatuurstudie. Dit wil ik doen aan de hand van een reflectie die alles omvattend is. De reflectiemethode die ik hiervoor gekozen heb, is het reflectiemodel van Korthagen (Korthagen, 1998) Fase: Handelen Terugblikken Formuleren van essentiële aspecten Reflectie: Wat wil(de) ik bereiken, uitproberen? Ik wilde een literatuurstudie maken voor mijn minor 2. De literatuurstudie gaat over een onderwerp dat in overleg met werkbegeleiding en de locatiemanager is gekozen. Het is dus leerzaam voor mij en bruikbaar binnen de instelling. De literatuurstudie zal in combinatie met de literatuurstudie en het onderzoek voorafgaande aan dit stuk het masterpiece gaan vormen. Deze drie stukken vormen een mooi geheel. Ik wilde meer leren over het maken van een literatuurstudie aan de hand van de cyclus van Bouter en van Dongen. Daarnaast wilde ik meer leren over het zoeken van evidence based literatuur. Wat gebeurde er met mij? Wat gebeurde er met de In eerste instantie was het lastig de anderen? juiste up to date literatuur te vinden. Het onderwerp is in overleg met Aangezien het om ontwikkelingen mijn werkbegeleiding en de gaat, kan de literatuur niet te oud zijn. locatiemanager gekozen. Men Deze evidence based literatuur moet was dus blij dat ik dit onderwerp juist bijgewerkt zijn tot de dag van gebruikte, omdat hier vraag naar vandaag. Dit was een hele klus. is. De vraagstelling had ik snel De uiteindelijke afbakening werd afgebakend, omdat dit vanuit overleg door mijn werkbegeleiding en snel duidelijk was. tutor ook goed gekeurd. De redactionele richtlijnen op blackboard waren erg duidelijk, Het eindresultaat: waardoor ik deze literatuur goed kon opstellen. Het gemaakte stuk werd Ik ben blij met het eindresultaat. Ik allereerst beoordeeld door mijn heb een goed link kunnen leggen werkbegeleider. Vanuit hier kreeg tussen Dbc s, marktwerking en ik feedback. Dit ging voornamelijk veranderingen in de revalidatie- en over de indeling van het stuk en reactiveringzorg. Ik heb het voor de samenvatting. De iedereen begrijpelijk kunnen samenvatting was erg basaal en opzetten. Het is dus leesbaar en wekte geen verdere interesse. Dit begrijpbaar voor iedereen. heb ik aangepast. Wat betekent dit en wat leer ik hieruit? Ik heb dus geleerd hoe ik de cyclus van Bouter en van Dongen moet toepassen. Ik kan nu beter evidence based literatuur zoeken. Hier heb ik meer ervaring in opgedaan. Ik heb ervaring opgedaan in het samenvatten van grote stukken tekst. Ik heb geleerd wat ontwikkelingen zijn in het financieringssysteem binnen de revalidatie- en reactiveringzorg. Vanuit mijn vorige literatuurstudie kwam naar voren dat ik als doel had beter de zoekvraag af te bakenen. Dit is mij nu ontzettend goed afgegaan. 14

16 Alternatieven en keuzes Wat kan ik anders doen? Wat neem ik me voor? Ik wil meer ervaring opdoen in het maken van literatuurstudies. Dit binnen verschillende onderwerpen. Je leert hier ontzettend veel van, doordat je actief met literatuur bezig bent. Ik wil meer up to date bronnen kunnen vinden binnen verschillende categorieën en onderwerpen. Deze literatuurstudie is in samenwerking met en voor het management van Sevagram gemaakt. De huidige ontwikkelingen zijn bedoeld als informatie voor het management zodat zij hiermee bekend zijn. Daarbij is terug te vinden hoe het systeem er op dit moment voor hen zal gaan uitzien en hoe toe te passen. 15

17 4. Minor 2 Kwalitatief onderzoek 4,1 De onderzoeksvraag is: Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? (Pico, 2002) De aanleiding voor dit kwalitatief onderzoek is dat er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van marktwerking en Dbc s in de gezondheidszorg. Vanuit het zoeken van evidence based literatuur voor de besproken voorafgaande literatuurstudies blijkt dat men dit niet altijd positief ervaart en er veel nadelen aan vast zitten. Vandaar de keuze dit onderzoek te doen als opvolging op deze studie, zodat dit in de toekomst verkomen en verbetert kan worden. Binnen de revalidatie/reactivatiezorg zijn er momenteel veel ontwikkelingen in het werken met Dbc s. Zoals het er naar uitziet zal het niet meer lang duren voordat dit systeem binnen de revalidatieafdelingen in verpleegklinieken ingevoerd wordt. Vandaar ook de vraag vanuit het management om hier onderzoek naar te doen en verbeterpunten te formuleren die de overgang makkelijker doen verlopen en het systeem beter hanteerbaar maakt. Subvragen: Hoe verliep de voorbereiding van personeel (artsen) op de invoering van Dbc s? Zijn er aanspreekpunten voor personeel voor vragen over Dbc s? Is hier vraag naar? Hoe heeft men de invoerperiode van de Dbc-systematiek ervaren? Welke voordelen van het Dbc-systeem zijn merkbaar? Welke nadelen van het Dbc-systeem zijn merkbaar? Is er marktwerking ontstaan vanuit Dbc s merkbaar binnen de gezondheidszorg? Zijn Dbc s positief voor de kwaliteit van zorg? Zijn cliënten zich bewust van de invoering van Dbc s? Wat zou men anders aanpakken bij de invoering van Dbc s? Hebben Dbc s toegevoegde waarde voor de gezondheidszorg? 16

18 4,2 Resultaten/conclusies vanuit de analyse van de enquêtes (zie bijlage): Hieronder vindt u de resultaten en daaruit gevormde conclusies. Deze zijn afgeleid vanuit de analyse van de afgenomen enquêtes. De deelnemers: Het merendeel van de geënquêteerden is afgestudeerd arts en werkzaam binnen de klinische gezondheidszorg. Zij zijn bijna allemaal zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de Dbc s. De enquêteurs werken een uiteenlopend aantal jaren met Dbc s. Het langste is 14jaar (pilot) en het kortste is 2 jaar. Het merendeel werkt 4 jaar met Dbc s. Dit zijn dus enquêteurs die werken met Dbc s en hier kennis en ervaring mee hebben. De informatievoorziening tijdens de startperiode: De grootste groep geeft aan dat ze voldoende vooraf zijn ingelicht over de Dbc-systematiek. De inlichting bestond uiteenlopend uit: Schriftelijke informatie (of via mail), Zelfstudie (internet, beroepsgroep, tijdschriften, enz.), Mondelinge informatie, Ict-instructie, Ondersteuning Dbc-helpdesk, voorbereidingsbijeenkomsten/workshops en Instructie door supervisor. De enquêteurs hebben deze inlichting verschillend ervaren. Gegeven antwoorden zijn: voldoende, complex/tijdrovend, goed, matig, vervelend, prima, naar en zakelijk. De antwoorden zijn dus erg verschillend. Dit komt duidelijk niet overeen met het gegeven antwoord van de meerderheid op de vraag of de voorlichting vooraf voldoende was. Als deze namelijk voldoende was, zouden de antwoorden meer overeenkomen. Daarnaast zitten er toch nog wat negatievere antwoorden tussen. De opleiding in werken met Dbc s: Er bestaat een duidelijke verdeeldheid in het aantal enquêteurs dat wel of niet is opgeleid in Dbc s door de instelling. Uit de antwoorden blijkt wel dat het merendeel (10) niet of onvoldoende door de instelling is opgeleid in het werken met Dbc s. Deze instructies bestonden uiteenlopend uit: schriftelijke instructie, lessen en begeleiding, bijeenkomsten, korte instructie, globale informatie, handleiding, workshops, deskundige voorhanden en 6 enquêteurs gaven geen toepasbaar antwoord. Deze opleiding voor het werken met Dbc s werd verschillend ervaren. Hier leest u enkele antwoorden: helder en duidelijk, noodzakelijk, oninteressant, goed, vervelend, ok, autodidact, saai, zinvol, prima en 7 enquêteurs gaven geen duidelijk antwoord. Het merendeel geeft aan dat er binnen de werkplek een aanspreekpunt voor vragen en problemen betreffende Dbc s is en maakt hier ook gebruik van. Een klein gedeelte geeft aan dat het aanspreekpunt er wel is, maar hier geen gebruik van maakt. Binnen een kleine groep enquêteurs is er geen aanspreekpunt. Het is dus opvallend dat men aangeeft dat er geen of te weinig scholing plaats heeft gevonden. Daarnaast zijn de manieren van opleiding erg verschillend en werden dezen ook uiteenlopend ervaren. Het werken met Dbc s: De startperiode in het werken met Dbc s wordt door de enquêteurs verschillend ervaren. De gegeven antwoorden zijn: pure wanhoop, moeizaam, rommelig, moeilijk, redelijk, langzaam/duidelijk, spelenderwijs, stroef, tijdrovend en zonder grote problemen. Het merendeel is dus niet of niet geheel positief. Bij de vraag hoe het werken met Dbc s op dit moment gaat, zijn de antwoorden niet veel positiever. Er zijn duidelijk al een aantal nadelen af te leiden uit de antwoorden. De volgende antwoorden werden gegeven: Tijdrovend, zinloos, redelijk toepasbaar, veel administratie, saai, nog veel onduidelijk, lastig, veel ondoorzichtige regels, nog veel onduidelijk, Maakt transparant, stroef, vervelend en een bureaucratische ballast. Uit deze vragen blijkt dat artsen zowel de startperiode als het huidige werken met Dbc s als een ballast ervaren. 17

19 De voor- en nadelen: Een belangrijk punt van de enquête zijn de voor- en nadelen. Bij de voordelen geeft het merendeel aan dat er geen voordelen merkbaar zijn. Voordelen die wel genoemd worden zijn: Een meer rechtvaardige honorering van specialisten, transparantie en een betere financiële systematiek en prijsbewustzijn. Voor de nadelen is als grootste nadeel de administratieve last naar voren gekomen. Andere genoemde nadelen waren: onbetrouwbare diagnose, onder- en overdiagnose en onvoldoende privacybewaking. Een klein deel gaf aan geen nadelen te ondervinden. De meeste enquêteurs geven aan de nadelen meer te merken dan de voordelen. Het is duidelijk te lezen dat de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. Marktwerking: Allereerst is de vraag gesteld met welk segment de enquêteurs werkzaam zijn. Deze vraag werd gesteld, omdat marktwerking plaatsvindt binnen het B-segment. Het grootste deel werkt met beide segmenten. Hierna komt een klein deel dat alleen met het a- of b-segment werkt. Bijna alle enquêteurs geven aan geen marktwerking te merken binnen het B-segment. Het merendeel gaf dan ook geen antwoord op de vraag of deze marktwerking positief is. In het B-segment is als doelstelling marktwerking te creëren. Doordat de grote groep met beide segmenten werkt, zou dit dus merkbaar moeten zijn. Dit is helaas niet het geval. De gevolgen voor de cliënt: Er wordt duidelijk aangegeven; dat het merendeel van de cliënten/patiënten zich niet bewust is van de invoering van Dbc s. Het is dan ook logisch dat er vanuit cliënten/patiënten geen vraag is naar informatie over contracten met zorgverzekeraars. Dit geldt alleen voor uitzonderingen. Daarnaast blijkt uit de gegeven antwoorden dat de artsen dit niet als hun taak zien of zich hier helemaal niet van bewust zijn. Draagt dit bij aan marktwerking en transparantie? Bij de nadelen kwam de privacybewaking duidelijk naar voren. Artsen hebben verschillende antwoorden op hoe zij deze privacy bewaken: ICT-systematiek, Geen rol/taak in, kan ik niet bewaken, EPD, gebeurt door ziekenhuis, taak organisatie, goede informatie naar alle betrokken medewerkers, zoals protocol voorschrijft en geen bewuste maatregelen. Het valt dus op dat de artsen het vooral niet als hun taak zien en hier ook niks aan doen. Dit is vreemd, omdat het wel duidelijk als nadeel aangegeven wordt. Het meest gegeven antwoord op de vraag of Dbc s positief zijn voor de kwaliteit van zorg is nee. Enkele enquêteurs geven hier een verklaring bij: geldverslindend, teveel tijd voor administratie, trage systematiek, niet alle zorg in Dbc, geen relatie Dbc s en kwaliteit, ondoorzichtig, ingewikkeld en maakt zorg duur. Een klein gedeelte heeft geen uitgesproken mening. Daarnaast zijn er 2 deelnemers die het wel positief vinden voor de kwaliteit van zorg. Redenen hiervoor zijn; GGZ-zorg wordt normaler en controleerbaar. Het merendeel ziet geen risico tot een prijzenslag. Hoewel bijna de helft dit wel ziet. De meningen zijn hierover dus verdeeld. Het doel van Dbc s is een efficiënte, praktische bedrijfsvoering die patiënten/cliënten optimaal helpt tegen zo laag mogelijke kosten. De grote meerderheid geeft aan dat dit doel niet behaald of haalbaar is. De terugblik op de startperiode en het huidig werken met Dbc s: Als de enquêteurs terugkijken naar de startperiode zouden ze verschillende zaken anders aanpakken. Hier volgen een aantal gegeven antwoorden: (vanwege het belang van deze vraag volgen ze puntsgewijs) Beginnen met meer pilot-groepen. Zij meer laten steunen, prikkelen en faciliteren. Aantal Dbc s kleiner houden en beter definiëren. Heel anders. Teveel verborgen agenda s. Alles is gebaseerd op bezuinigingen. Geen Dbc s. De oude declaratiewijze van prijs per verrichting was eerlijker. Veel overzichtelijker maken met minder Dbc s en betere uitleg voor introductie. 18

20 Dbc s afschaffen en op een ander systeem overgaan. De rest van de gegeven antwoorden zijn niet toepasbaar als antwoord. Het grootste deel van de enquêteurs geeft aan op dit moment geen behoefte te hebben aan meer begeleiding bij het werken met Dbc s. Het merendeel geeft wel aan dat ze geen toegevoegde waarde zien in Dbc s voor de gezondheidszorg. De enquête: Gemiddeld nam de enquête 12,26 minuten in beslag. Dit valt dus netjes binnen de gestelde 15 minuten. De uitleg was duidelijk en de vragen waren helder geformuleerd. De enquêteurs hadden genoeg antwoord ruimte. Het gemiddeld gegeven cijfer is een 6,9. Hoe verliep de invoering van Dbc s en hoe verloopt het werken met Dbc s momenteel binnen de GGZ en de klinische gezondheidszorg? Zoals te lezen is de invoering niet geheel soepel verlopen. Het wordt dan ook als negatief ervaren. De enquêteurs geven aan voldoende ingelicht te zijn vooraf, maar het blijkt dat deze inlichting niet voldoende op hun wensen en kennis afgestemd was. Opvallend is dat de meeste enquêteurs niet voldoende is opgeleid in het werken met Dbc s. Er is echter wel een meerderheid die aangeeft dat er een aanspreekpunt binnen de instelling is en hier ook gebruik van maakt. De ervaringen in het werken met Dbc s worden ook niet al te positief ervaren. De nadelen zijn meer merkbaar dan de voordelen. Er is duidelijk geen marktwerking merkbaar binnen het b-segment. Cliënten zijn zich niet bewust van de invoering en vragen hier dus ook niet naar. De enquêteur vindt het niet positief voor de kwaliteit van zorg en er wordt een kans op prijzenslag gezien. Veel enquêteurs zien de Dbc-systematiek liever afgeschaft worden. 19

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 44 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Masterpiece Autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem Een beeld vormen en in kaart brengen van de autonomie bij de geriatrische zorgvrager na invoering van het Baxtersysteem

Nadere informatie

Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg

Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg Student-onderzoeker: Onderwijsinstituut: Opleiding: Opdrachtgever: Elske Dieuwke de Ruiter Universiteit Maastricht,

Nadere informatie

Voorwaarden voor vergoeding

Voorwaarden voor vergoeding Voorwaarden voor vergoeding Introductie in de procedures voor de aanvraag van een DBC. Mr. Ron de Graaff 12 maart 2008 Vergoeding medische technologie Extramuraal (Regeling Hulpmiddelen) AWBZ gefinancierde

Nadere informatie

Handleiding voor de leerling

Handleiding voor de leerling Handleiding voor de leerling Inhoudopgave Inleiding blz. 3 Hoe pak je het aan? blz. 4 Taken blz. 5 t/m 9 Invulblad taak 1 blz. 10 Invulblad hoofd- en deelvragen blz. 11 Plan van aanpak blz. 12 Logboek

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Logopedie in de DBC systematiek

Logopedie in de DBC systematiek Logopedie in de DBC systematiek 28 november 2012 Ingeborg van Dijke/ Jolien Ewalds DBC-Onderhoud i.van.dijke@dbconderhoud.nl 2 Inhoud 1. Hoezo Diagnose Behandel Combinaties (DBC s)? 2. Hoe werkt het systeem

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016

informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 informatie profielwerkstuk havo avondlyceum CAL handleiding H5 2015-2016 Inhoud: Inleiding 2 Tijdsplanning 3 Logboek 4 Voorbeeld logboek 5 Verslag 6 Bronvermelding 7 Weging/ eindcijfer 8 pws-informatieboekje

Nadere informatie

Blok 1 - Voeding en ziekte

Blok 1 - Voeding en ziekte Reflectie jaar 2 Algemeen Nadat ik mijn propedeuse heb behaald kon ik mij in het volgende studiejaar compleet richten op het begin van de hoofdfase. Ik heb in het tweede jaar veel geleerd en mijzelf verder

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Eindverslag SLB module 12

Eindverslag SLB module 12 Eindverslag SLB module 12 Marthe Verwater HDT 3C 0901129 Inhoudsopgave: Eindreflectie.. Blz.3 Reflectieverslag les 1.. Blz.4 Reflectieverslag les 2.. Blz.6 Reflectieverslag les 3.. Blz.8 2 Eindreflectie

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 27 juni 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag CZ/FBI-2800834 9 okt. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Experiment

Nadere informatie

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken

Eindopdracht Verbeterplan zorg aan chronisch zieken OEFENTOETS 2 Dit document bevat een uitwerking van de eindopdracht behorende bij de Praktijkcursus Gezondheidszorg, namelijk het schrijven van een verbeterplan voor de zorg aan chronisch zieke patiënten

Nadere informatie

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015

Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 Enquête zorgcontractering geriatrische revalidatiezorg 2015 De vragenlijst start met algemene vragen rondom de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in 2014. De vragen over de zorgcontractering 2015 vindt

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg

Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Inventariserend onderzoek geriatrische revalidatiezorg Een onderzoek naar de stand van zaken van de geriatrische revalidatiezorg na de overheveling vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels:

Stappen deelcijfer weging 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 totaalcijfer 10,0 Spelregels: Stappen deelcijfer weging 1 Onderzoeksvragen 10,0 6% 0,6 2 Hypothese 10,0 4% 0,4 3 Materiaal en methode 10,0 10% 1,0 4 Uitvoeren van het onderzoek en inleiding 10,0 30% 3,0 5 Verslaglegging 10,0 20% 2,0

Nadere informatie

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Herziening zorgstelsel. Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 689 Herziening zorgstelsel Nr. VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld ------------------ In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg

De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg De DBC-systematiek in de ziekenhuiszorg DBC s zijn nog maar onlangs geïntroduceerd en de systematiek doorloopt momenteel de groeistadia naar volwassenheid. Inmiddels is ook duidelijk hoe de ontwikkeling

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA

SGE70\'DHEID ^ SEP.20B SCANPLAZA Nederlandse Zorgautoriteit Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.L Schippers Postbus 20350 W 0 L K SGE70\'DHEID ^ SEP.20B Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012

Instructie DBC-registratie Klinische genetica v ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Instructie DBC-registratie Klinische genetica v20110701 ingangsdatum instructie 1 januari 2012 Deze instructie bevat de regels die gelden voor alle DBC s die geopend zijn vanaf 1 januari 2011 en eventueel

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 49 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk 2015-2016

Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Het Sectorwerkstuk 2015-2016 Inhoud Inleiding... 3 Het Sectorwerkstuk... 4 De opbouw... 4 De voorbereiding... 5 Het onderzoek... 6 De verwerking... 7 De presentatie... 7 Het filmpje... 7 Het werkstuk...

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen

Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen Juridische aspecten van behandel- en vergoedingsbeslissingen NVTAG Symposium Juridische kaders van HTA 7 juni 2007 Koosje van Lessen Kloeke k.vanlessenkloeke@leijnseartz.com 1 Inleiding -Welke partijen

Nadere informatie

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek

De kosten en vergoedingenvan een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet

Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen. Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet Vergelijkingssites voor zorgverzekeringen Tweede onderzoek naar kwaliteit van vergelijkingssites voor zorgverzekeringen op het internet december 2008 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding

Nadere informatie

Diagnose Behandel Combinatie (DBC)

Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Wat is een Diagnose Behandel Combinatie (DBC) Sinds 2005 is de manier waarop zorgverzekeraars betalen voor de zorg die ziekenhuizen verlenen veranderd. De verschillende

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Regulering CI/16/12c / algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) revalidatiecentra (100) zelfstandige behandelcentra (291) Zorginstituut Nederland FMS, ZKN, NVZ, NFU, ZN, RN, Zorgverzekeraars

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Sites voor de intramurale fysiotherapie

Sites voor de intramurale fysiotherapie Sites voor de intramurale fysiotherapie In bijgaand document een overzicht van sites waarop informatie is te vinden over onderwerpen die van belang kunnen zijn voor de intramuraal werkende fysiotherapeut.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 10 februari 2009 Betreft Overheveling zorg AWBZ naar Zvw > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Besluit van houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met de aanpassing van het verplicht eigen risico en de uitbreiding van de groep verzekerden met meerjarige, onvermijdbare zorgkosten

Nadere informatie

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ

Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Visie op langdurige zorg: 4 beloftes van Coöperatie VGZ Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven. A. Einstein Visie op langdurige zorg De langdurige zorg

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen

Zorgcontinuüm en rollen m.b.t. voorschrijven van stomahulpmiddelen Het voorschrijven van stoma, kan alleen in context gehele (stoma)zorg worden gezien. Het is geen eenmalig maar meer een cyclisch gebeuren. Door evaluatie hulpmiddel maar vooral door de veranderde omstandigheden

Nadere informatie

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg

Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg BELEIDSREGEL Kostprijsberekening geriatrische revalidatiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, sub b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Reflectie op het onderzoek

Reflectie op het onderzoek Reflectie op het onderzoek Naar aanleiding van mijn gehouden onderzoek omtrent ICT-communicatie op het HMC wil ik terugkijken naar mijn handelen en de verworven kennis. Een terugblik op de aanpak, het

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012

DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud en DIS 31 oktober 2012 DBC-Onderhoud Zorgprestaties (DBC s) De Diagnose Behandeling Combinatie (DBC) is in Nederland ingevoerd om transparantie in de zorg te stimuleren. Faciliteert het belonen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beroepsrol Behandelaar

Beroepsrol Behandelaar Beroepsrol Behandelaar Het behandelplan is het centrale beroepsproduct van de voedingskundige/diëtist als behandelaar. Het is geen enkelvoudig product, maar eerder een leidraad aan de hand waarvan andere

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6

Samenvatting. Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Samenvatting Scores Interactie Informatiewaarde Werkrelevantie Totale waardering 8,6 8,7 8,7 8,6 Uit de opmerkingen van de deelnemers blijkt dat zij de training als leerzaam, interactief en praktijkgericht

Nadere informatie

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013

Student: Jolien Vrolijk, 10022090. College jaar: 2012-2013. Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 STAGEVERSLAG 3 (WEEK 10 T/M 14) Student: Jolien Vrolijk, 10022090 College jaar: 2012-2013 Stage periode: 01-09-2012 t/m 01-02-2013 Lokatie: Technological Educational Institute of Crete in Sitia (TEI) Jaar:

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Op naar de Zorgverzekeringswet! De Zorgspecials van Cure4 Voorkom liquiditeitsproblemen in 2013 De transitie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Owise app

Beoordelingsrapport Owise app Beoordelingsrapport Owise app Met OWise heb je alle gegevens over je leven met borstkanker bij elkaar via een mobiele app of website. Jij voert ze in en OWise geeft je inzicht en overzicht terug. OWise

Nadere informatie

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem

Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Van binnen naar buiten: ervaringen uit LPD plus MO Buitenhof in Haarlem Franka Meiland Els Paap To Vermoolen Info: fj.meiland@vumc.nl; e.paap@sintjacob.nl Quality of Care EMGO Institute for Health and

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014

Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Vragenlijst Geriatrische revalidatiezorg: productie 2013 en zorgcontractering 2014 Gebruik dit formulier s.v.p. alleen als ondersteuning bij het invullen van de online vragenlijst. Alleen online ingevulde

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Vragen over de ziekenhuisrekening

Vragen over de ziekenhuisrekening Vragen over de ziekenhuisrekening Ziekenhuis Gelderse Vallei Na afloop van uw behandeling in het ziekenhuis stuurt het ziekenhuis de rekening. Soms betaalt u deze rekening zelf, soms betaalt uw zorgverzekeraar

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044

ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop ADHD ziekenhuiszorg voor de Jeugd in 2015 uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500593 Lbr. 15/044 bijlage(n)

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

Voorbeeld adviesrapport MedValue

Voorbeeld adviesrapport MedValue Voorbeeld adviesrapport MedValue (de werkelijke naam van de innovatie en het ziektebeeld zijn verwijderd omdat anders bedrijfsgevoelige informatie van de klant openbaar wordt) Dit onafhankelijke advies

Nadere informatie

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg

Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg Aanvulling op inkoopbeleid Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015-2016 Ingangsdatum 1 januari 2016 Inkoopbeleid huisartsen en multidisciplinaire zorg De afgelopen jaren is de zorgvraag in Nederland

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? . Ziekenhuiszorg in 2015: wat krijgt u vergoed? Gaat u binnenkort naar het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? In deze folder vindt u informatie over het betalen

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool

Sectorwerkstuk. Kandinsky College. locatie Sint Jorisschool Sectorwerkstuk Kandinsky College locatie Sint Jorisschool schooljaar 2015-2016 1 Wat is het sectorwerkstuk? Het sectorwerkstuk is een werkstuk dat je maakt in klas vier over de door jou gekozen sector.

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie