De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie"

Transcriptie

1 De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten Brussel Juni 2009

2

3 V L I R Vlaamse Interuniversitaire Raad De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Medisch- Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten Brussel Juni 2009

4 De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Een gedrukte versie van dit rapport kan tegen betaling bekomen worden op: VLIR-secretariaat, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel T +32 (0) F +32 (0) Het rapport is elektronisch beschikbaar op Wettelijk depot D/2009/2939/5

5 Voorwoord van de voorzitter van de VLIR De visitatiecommissie brengt met dit rapport verslag uit over haar evaluatie van de academische opleidingen Medisch-sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten. Tevens geeft zij toelichting bij de aan de evaluatie ten grondslag liggende motivering, de conclusies en de aanbevelingen die resulteren uit het kwaliteitsonderzoek dat zij heeft verricht naar de desbetreffende opleidingen. Dit initiatief kadert in de opdracht die de Vlaamse overheid gaf aan de Vlaamse universiteiten en aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) betreffende de externe kwaliteitszorg van het academisch onderwijs. De visitatiecommissie verrichtte haar onderzoek en bezocht de betrokken opleidingen in het najaar Zij volgde daarbij de visitatieprocedure zoals vastgelegd in de Handleiding Onderwijsvisitaties VLIR/VLHORA (Brussel, februari 2005). Naast belangrijke suggesties en aanbevelingen voor continue verbetering van het academisch onderwijs, heeft de commissie een oordeel geformuleerd over de kwaliteit van de opleidingen. Tevens heeft zij een evaluatiescore gegeven aan de zes onderwerpen en de onderliggende facetten van het accreditatiekader van de Nederlands- Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Samen met de kwalitatieve oordelen vormen die scores in de opleidingsrapporten een belangrijk element ten behoeve van de accreditatiebesluiten van de NVAO. Het visitatierapport is in de eerste plaats bedoeld voor de betrokken opleidingen en is vooral gericht op kwaliteitshandhaving en -verbetering. Daarnaast wil het rapport alle belanghebbenden in de samenleving objectief inlichten over de kwaliteit van de geëvalueerde opleidingen. Daarom is het visitatierapport op de webstek van de VLIR publiek gemaakt. De lezer moet er rekening mee houden dat het visitatierapport een momentopname is. Bovendien vertegenwoordigt het slechts één fase in het proces van blijvende zorg voor onderwijskwaliteit. Immers, al na korte tijd kunnen de opleidingen grondig zijn gewijzigd en verbeterd, mede als antwoord op de resultaten van interne onderwijsevaluaties die de betrokken universiteiten zelf uitvoeren, of als reactie op de aanbevelingen van de visitatiecommissie. Graag dank ik namens de VLIR op de eerste plaats de voorzitter en de leden van de visitatiecommissie voor de bestede tijd alsook voor de deskundigheid waarmee zij hun opdracht hebben uitgevoerd. De visitatie was enkel mogelijk dankzij de inzet van velen die binnen de universiteiten betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering ervan. Ook hen willen wij daarvoor onze erkentelijkheid betuigen.

6 Hopelijk ervaren zij in de positieve opmerkingen van de visitatiecommissie een bevestiging van hun inspanningen en vinden zij in de aanbevelingen een bijkomende stimulans om de kwaliteit van het academisch onderwijs aan hun instelling verder te verbeteren. Prof. dr. Marc Vervenne voorzitter VLIR

7 Voorwoord van de voorzitter van de visitatiecommissie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Het concept en de praktijk van het visiteren, het schouwen, het inspecteren aan den lijve zijn zo oud als er instellingen bestaan die doelrationeel handelen en ijveren om te overleven. In de gezondheidszorg is het verschijnsel van de visitatie allerminst nieuw. De voorloper van wat nu als een eigentijdse onderwijsvisitatie wordt gezien, situeerde zich zelfs in het domein van de gezondheidszorg. Bij het begin van de 20ste eeuw, wanneer de verwetenschappelijking van het artsenberoep en de specialisatie van de geneeskunde in een stroomversnelling waren gekomen, rezen in de Verenigde Staten medische scholen als paddenstoelen uit de grond. Abraham Flexner, een pas afgestudeerd educator, kreeg van de Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching de aartsmoeilijke opdracht om de vele medische scholen te bezoeken en een inschatting te maken van de kwaliteit van hun onderwijs 1. Nog vooraleer Flexners rapport was gepubliceerd in 1910, tekende er zich in het medisch zorgaanbod al duidelijk een structuur af van universitaire ziekenhuizen, die nauwe banden hadden met kwaliteitsvolle medische scholen en aan de spits stonden, en de regionale en plaatselijke ziekenhuizen, die meer in de periferie van de wetenschappelijke vooruitgang werkten en zich toelegden op de dagelijkse routine. Het Flexner-model is ons in Europa niet onbekend; we gebruiken er alleen andere begrippen voor en het is gaandeweg meer genuanceerd geworden. Een eeuw later is de situatie niet grondig veranderd maar wel is het concept kwaliteit van onderwijs veel complexer geworden. Deze complexiteit maakt het beoordelen van kwaliteit tot een meerdimensioneel proces, waarin met de verwachtingen van veel verschillende betrokkenen moet worden rekening gehouden. De visitatiecommissie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie heeft met wakkere en kritische aandacht de zelfevaluatierapporten bestudeerd van de zeven academische opleidingen, die de Vlaamse universiteiten op masterniveau inrichten en die het brede terrein bestrijken van de studie van de gezondheidszorg en het in die sector te voeren of gevoerde beleid. Deze rapporten zijn tot stand gekomen in een geest van openheid tussen alle partners van de opleidingen om het kwaliteitsstreven tot uiting te doen komen in de resultaten. De meeste rapporten zijn uiterst g edocumenteerd en rijk aan empirie, statistieken, tijdreeksen, interne reflecties, afwegingen hoe het beter kan en hoe moeilijk het is om veeleisendheid van alle kanten in lijn te brengen met alsmaar schaarser wordende middelen. De zelfevaluatierapporten vormen zonder twijfel de voornaamste bouwstenen, de ruggengraat van de visitatie. Op hun inhoud gaat de commissie verder in tijdens haar bezoeken. De dynamiek van contacten onder opleidingsgenoten, die met het samenstellen van een rapport 1 Paul Starr, The Social Transformation of American Medicine. New York, Basic Books, 1982, blz

8 gepaard gaat, is op zich de beste uitdrukking van hoe belangrijk in de opleiding de permanente zorg voor kwaliteit is. Concreet gezien heeft de visitatiecommissie drie Vlaamse universiteiten bezocht. De K.U.Leuven, UGent en VUB bieden elk een masteropleiding in het management en het beleid van de gezondheidszorg aan. Daarnaast biedt de UGent een masteropleiding in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering aan, en de VUB een masteropleiding in management, zorg en beleid in de gerontologie alsmede een Engelstalige master-na-masteropleiding in gerontological sciences. De VUB biedt samen met de UGent en de UA een master-na-masteropleiding in het beheer van gezondheidsgegevens aan. Haar commentaren, kanttekeningen, motivaties, aanbevelingen formuleert de visitatiecommissie in zes afzonderlijke deelrapporten en in een extra rapport dat de drie opleidingen in het management en het beleid van de gezondheidszorg samen behandelt. Voor specifieke informatie over de oordelen van de commissie is het aangewezen de deelrapporten te gebruiken. Wie de contouren van de zeven bezochte opleidingen over elkaar legt, wordt getroffen door veel gelijkenis. Misschien vormen zij wel de voorafbeelding van een nieuw soort academische opleiding, de emanatie van het levenslang leren tot in de verste consequenties en van wetenschappelijke kennis die niet aarzelt om praxis te worden. Zijn juist de gezondheidswetenschappen niet de wetenschappen die hun bestaansrecht ontlenen aan wat ze in de praktijk vermogen? Ze behoren alle tot de medische faculteit van hun universiteit, maar hebben vertakkingen tot ver daarbuiten. Zij spannen voortdurend een boog en dat is in de eerste plaats te merken aan het profiel van hun studenten. De studentenaantallen zijn beperkt, en het studentenprofiel zelf blijkt zeer hybride. Veel studenten zijn werkstudenten, wat betekent dat zij een betaalde, meestal deeltijdse, maar soms ook voltijdse job hebben en vaak ook partner in een gezin zijn. Dit profiel wijkt sterk af van het profiel van generatiestudenten die op jonge leeftijd geneeskunde-studies aanvatten in dezelfde faculteit. Een behoorlijk aandeel van de studenten van de gevisiteerde opleidingen stroomt in in de masteropleidingen na een schakeljaar en, velen onder hen, na een initiële hogeschoolopleiding, door de band als verpleegkundige. Naast deze groep van instromers is er ook een beperkte maar toch constante groep van afgestudeerde academische bachelors die voor de opleidingen in kwestie kiezen en rechtstreeks of via een voorbereidingsjaar instromen. De zorgervaring van de enen en het gebrek aan zorgervaring van de anderen, en het feit dat de enen vaak al stage hebben gelopen, de anderen nog niet, worden nergens als problematisch ervaren, maar integendeel als een positieve complementariteit beschouwd. Het noopt wel tot specifieke klemtonen in de begeleiding. Het ver werven van voldoende vaardigheid in methoden en technieken van onderzoek is voor nogal wat studenten een ernstig probleem, waaraan wordt gesleuteld door

9 concrete toepassingen en practica. Terwijl in de meeste klassieke opleidingen een strenge selectie gebeurt in het eerste bachelorjaar, schijnt deze zich hier te verleggen naar het schakeljaar. Studenten die daar afhaken, meestal omdat studie, job en gezin niet kunnen worden gecombineerd, verdwijnen doorgaans uit het vizier van de opleiding en dat maakt het bijzonder moeilijk om te remediëren. Het moge vreemd klinken, maar wanneer het profiel van studenten hybride wordt, wordt het tellen van hun aantal allengs moeilijker. Het is eenvoudig om te tellen hoeveel afgestudeerden er zijn in een opleiding, maar het tellen van hoeveel studenten met de opleiding bezig zijn, en parcours de route, is niet meer vanzelfsprekend, want voor de studenten zijn er zovele verschillende situaties: alleen nog maar de masterproef moeten doen, opleidingsonderdelen opnemen van een schakeljaar én een masterjaar, afstuderen in een januari-zittijd, enz. Alle bezochte opleidingen situeren zich op een of andere wijze op een knooppunt van onderwijs en onderzoek. Studenten en afgestudeerden verzekerden de visitatiecommissie dat de aantrekkelijkheid van hun opleiding vooral een zaak is van het vermogen van hun docenten om in de cursus creatief om te gaan met gezondheidswetenschappelijk onderzoek. Docenten die toegang hebben tot de praktijk, het veld uitkammen en serendipity opwekken, brengen de leerinhouden met veel meer diepgang en reliëf. Enkele opleidingen experimenteren in dit verband en bieden in hun programma onderzoekonderwijs aan, een opleidingsonderdeel dat bouwt op de onlosmakelijke band tussen onderzoek en onderwijs. In de organisatorische structuur van de opleidingen betekent dit, dat docenten hun onderzoek vaak meebrengen vanuit andere faculteiten, zoals die van de economische of psychologische wetenschappen, of vanuit andere compartimenten binnen de medische faculteit, zoals maatschappelijke gezondheidszorg, of vanuit een vakgroep met een uitgesproken sociaal-wetenschappelijke basis, zoals medische sociologie. In een uitzonderlijk geval, waar het omwille van een krappe personeelsbezetting niet mogelijk is om zulke vervlechting tot stand te brengen, lijdt de opleiding daaronder en worden weinig studenten zelfs onder de drempel van tien in het masterjaar aangetrokken. Het loskoppelen van onderwijs en onderzoek is een straatje zonder eind. Natuurlijk is het feit dat docenten het initiatief nemen om onderzoek en onderwijs te koppelen, belangrijk, maar het is een tweerichtingsverkeer. De kracht van de opleidingen is ook, dat de studenten onderzoek leren verrichten en daarbij alles aangrijpen wat mogelijk is: colleges, practica, individuele papers, seminaries en finaal de masterproef. In alle opleidingen vormt de masterproef, de vroegere eindverhandeling, het sluitstuk en is zij het opleidingsonderdeel met uitgesproken het grootste aantal studiepunten. In dit opleidingsonderdeel bij uitstek worden kennis, vaardigheden en attitudes aan elkaar gesmeed om zo de eindkwalificatie van een academische masteropleiding te bereiken. Enerzijds stelt men vast dat het concept van de masterproef in volle evolutie is. Er wordt nu veel meer gewerkt in de richting

10 van bijvoorbeeld een publiceerbaar tijdschriftartikel, maar tussen droom en daad blijft er een grote kloof gapen. Anderzijds stelt men vast dat het eenjarige karakter van de masteropleidingen een groot obstakel vormt om de masterproef tijdig af te werken en vandaar ook om af te studeren binnen de decretaal voorziene studieduur. Alle opleidingen springen zeer vindingrijk om met dit gegeven, maar nu lijkt het onafwendbaar dat de eenjarige masteropleiding de facto tweejarig wordt juist wegens de studielast van de masterproef. Wat bij alle gevisiteerde opleidingen opvalt, is dat internationalisering in de betekenis van eigen studenten die een deel van hun opleiding krijgen aan een buitenlandse universiteit, wat dan gepaard gaat met een studieverblijf van bv. één semester aan die buitenlandse universiteit, maar niet op gang komt. Slechts enkele uitzonderlijke gevallen zijn aan de commissie gesignaleerd. Specifiek voor de studenten van de gevisiteerde opleidingen is wel, dat zij werkstudent zijn en dit statuut niet toelaat dat zij in het buitenland verblijven, zeker niet gedurende meerdere maanden. In de gesprekken met de studenten wordt dit helemaal niet als een gemis bestempeld. Studeren in het buitenland mag dan wel verrijkend zijn, maar werkstudenten putten een groot deel van hun motivatie uit de ervaring die zij al hebben opgedaan en die zij theoretisch wensen te duiden, nuanceren en verdiepen. Hun werkervaring beschouwen ze als een alternatief dat zeker opweegt tegen de ervaring van een studieverblijf in het buitenland. Weer is het zo dat de gevisiteerde opleidingen zich ter dege rekenschap hebben gegeven van het bijzondere profiel van hun studenten. Misschien uit noodzaak, maar zeker niet alleen uit noodzaak, hebben zij aan internationalisering vele gezichten gegeven, andere democratische verschijningsvormen die het doelpubliek nabijer zijn dan de lokroep van het buitenland. At home kan er immers ook worden geïnternationaliseerd. Gastcolleges van buitenlandse docenten, aandacht in de colleges voor buitenlandse, internationale of globale thema s, specifieke bibliografische bronnen en vergelijkende studies tonen aan dat het buitenland verwonderlijk dichtbij kan zijn en dat deze werkvormen tot grote voldoening van de studenten kunnen worden gehanteerd. Belangrijk is ook in dit verband dat de docenten participeren in internationaal onderzoek en in ruime mate internationaal publiceren. Een visitatie mag dan wel worden ingeroepen als voorbeeld van externe kwaliteitscontrole van een opleiding er is nog iets wat externer is dan een visitatie, namelijk de evaluatie van de opleiding door het beroepenveld, de werkgevers, de gezondheidszorg sensu lato als afnemer van de diensten van de afgestudeerden, kortom: de arbeidsmarkt. De visitatiecommissie heeft veel aandacht besteed aan de gesprekken met de vertegenwoordigers van het afnemend veld: ziekenhuizen, ouderenvoorzieningen, de thuiszorg, de sector van de gezondheidspromotie en sommige publieke overheden. Het is betreurenswaardig vast te stellen dat het beroepenveld niet klaar ziet in de diploma s en beroepstitels waarin de opleidingen uitmonden. Aan de naamsbekendheid kan nog veel verbeterd worden. Sommige werkgevers

11 verhulden in de gesprekken niet dat de verscheidenheid aan opleidingen in het nieuwe onderwijslandschap ertoe leidt dat er bij aanwervingen nog nauwelijks rekening wordt gehouden met de specifieke competenties van de opleidingen. De visitatiecommissie nodigt de opleidingen dringend uit om het tij te keren en veel uitdrukkelijker dan ooit nodig is geweest, de relaties te intensifiëren met potentiële en effectieve werkgevers voor hun studenten, om hun doelstellingen nog scherper (loepzuiver) in onderling overleg tussen de verschillende opleidingen af te bakenen, en om ruime bekendheid te geven aan de diploma s waartoe zij opleiden. Dit is een grote uitdaging, die concrete actie vergt en intrinsiek deel uitmaakt van elke assessment van de kwaliteit van een opleiding. Organisatorisch gezien, hebben de gevisiteerde opleidingsentiteiten het afgelopen decennium een ware metamorfose ondergaan. Zij hebben zich volledig gereorganiseerd na de bama-hervorming. Zij hebben het domein van de medisch- sociale wetenschappen en de gerontologie meer toekomstgericht op de kaart gezet in Vlaanderen. Doordat de gevisiteerde opleidingen van bij hun oprichting deel uitmaakten van een medische faculteit, hebben zij zich veilig kunnen ontwikkelen. Zij konden over het algemeen beschikken over enkele voltijdse professoren en voor het overige werd de dienst uitgemaakt door professoren die hun hoofdopdracht elders in de faculteit of in een andere faculteit hadden. Met deze koers kon er aanvankelijk goed worden gevaren. Maar naarmate het werven van extern gefinancierd onderzoek meer op het voorplan kwam en afwegingen over de verdeling van onderwijs- en onderzoekstaken belangrijker werden, bleken juist de opleidingen met een kleine academische staf uiterst kwetsbaar. Op dit ogenblik is dit het lot van alle gevisiteerde opleidingen. Er moet worden geroeid met de riemen die men heeft. De academische staf is klein, de administratieve en technische ondersteuning beperkt, de opdrachten immens. Een voorbeeld, waarin de complexiteit van opleidingsentiteiten duidelijk tot uiting komt, situeert zich op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie. Elektronische leerplatformen, online consultatie van bibliotheekcatalogi, online levering van tijdschriftartikels, het online invullen van vragenlijsten bv. in het kader van de evaluatie van docenten behoren tot de dagelijkse praktijk van alle opleidingen. De studenten en afgestudeerden waarmee de commissie heeft gesproken, maakten duidelijk dat deze ICT-toepassingen het leven van een werkstudent wat meer in evenwicht houden want er kan wat meer worden geregeld en afgesproken vanop afstand. In dit klimaat is het niet verwonderlijk dat wanneer er zich kleine problemen voordoen (bv. een examen of college dat wordt verschoven) deze in de regel worden afgedaan als communicatieproblemen. Maar werkstudenten biedt dat geen soelaas want tevergeefs naar de campus komen is het ergste wat ze kan overkomen, nietwaar?

12 De visitatiecommissie heeft tijdens haar vele gesprekken enorm veel opgestoken van alle vakgenoten en hun uitgebreid netwerk: studerenden, alumni, hun respectieve verenigingen, werkgevers, zorginstellingen, hogescholen, beroepsorganisaties, diverse overheden, secretariaatsmedewerkers, onthaalfaciliteiten, opleidingscommissies, diensten voor studieadvies, kwaliteitszorg en internationalisering, bibliotheken en logistieke diensten. De leden van de commissie delen de dromen van al deze partners om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en zo mogelijk nog te verhogen, in opleidingen die focussen op wat mensen het meest waardevol achten in hun leven: hun gezondheid. Zonder de creatieve, didactische, redactionele en organisatorische inbreng van het team van de VLIR zou deze visitatie niet mogelijk zijn geweest. Dank aan Patrick Van den Bosch, Jo Breda en Peter Daerden voor hun deskundige en voortvarende ondersteuning tijdens het gehele visitatieproces. Prof. dr. Herman Meulemans namens de visitatiecommissie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie juni 2009

13 Lijst van gebruikte afkortingen AAP AP ATP CSB DUO ECTS FRIA FTE GAS GB GBL GGS GVO GVO/GB KCO K.U.LEUVEN NVAO POC SIDin TOLEDO UA UGent ULB VLHORA VLIR VTE VUB ZAP Assisterend Academisch Personeel Academisch Personeel Administratief en Technisch Personeel Centrum voor Studie en Begeleiding (VUB) Dienst Universitair Onderwijs (K.U.Leuven) European Credit Transfer System Frailty in Aging (VUB) Full-Time Equivalent Gediplomeerde in de Aanvullende Studies Gezondheidsbevordering (UGent) Geïntegreerd Begeleidingslandschap (VUB) Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies Gezondheidsvoorlichting (UGent) Gezondheidsvoorlichting en -bevordering (UGent) Kwaliteitscel Onderwijs (UGent) Katholieke Universiteit Leuven Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie Permanente Onderwijs Commissie (K.U.Leuven) Studie-Informatiedagen (K.U.Leuven) Toetsen en Leren Doeltreffend Ondersteunen (K.U.Leuven) Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Université Libre de Bruxelles Vlaamse Hogescholenraad Vlaamse Interuniversitaire Raad Voltijds Equivalent Vrije Universiteit Brussel Zelfstandig Academisch Personeel

14

15 Inhoud Voorwoord van de voorzitter van de VLIR 3 Voorwoord van de voorzitter van de visitatiecommissie 5 Lijst met afkortingen 11 Deel 1: Algemeen deel 15 I. De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie 17 II. Het referentiekader 25 III. De opleidingen in vergelijkend perspectief 37 IV. Tabellen met scores, onderwerpen en facetten 51 : Opleidingsrapporten 59 I. Universiteit Gent Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg 61 II. Universiteit Gent Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering 87 III. Vrije Universiteit Brussel Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg 111 IV. Vrije Universiteit Brussel Master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie en master na master in Gerontological Sciences 139 V. Vrije Universiteit Brussel Master na master in het Beheer van Gezondheidsgegevens (interuniversitaire opleiding georganiseerd i.s.m. de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen) 173 VI. Katholieke Universiteit Leuven Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg 191 Bijlagen 217 Bijlage 1: Personalia van de leden van de visitatiecommissie 219 Bijlage 2: Bezoekschema s 227

16

17 Deel 1 Algemeen deel

18

19 IDe onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Inleiding In dit rapport brengt de Visitatiecommissie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie verslag uit van haar bevindingen over de academische opleidingen in het domein van de Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie aan de Vlaamse universiteiten die zij in het najaar 2008, in opdracht van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), heeft bezocht. Dit initiatief kadert in de werkzaamheden van de VLIR inzake externe kwaliteitszorg, waarmee de Vlaamse universiteiten gevolg geven aan de decretale verplichtingen ter zake. De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie 17 Deel 1

20 1 De betrokken opleidingen Ingevolge haar opdracht heeft de commissie de volgende instellingen bezocht: - van 16 t.e.m. 17 oktober 2008: Universiteit Gent! Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg! Master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering - van 1 t.e.m. 4 december 2008: Vrije Universiteit Brussel! Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg! Master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie! Master na master in Gerontological Sciences! Master na master in het Beheer van Gezondheidsgegevens (interuniversitaire opleiding georganiseerd i.s.m. de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen) - van 9 t.e.m. 10 december 2008: Katholieke Universiteit Leuven! Master in het Management en het Beleid van de Gezondheidszorg De volgorde van de bezoeken is uitsluitend bepaald door overwegingen van pragmatisch-organisatorische aard. De commissie is zich ervan bewust dat deze volgorde, zij het impliciet, een invloed kan hebben gehad op de visitatie. Zij heeft er evenwel uiterst zorgvuldig over gewaakt dat in alle opzichten vergelijkbare beoordelingen en adviezen tot stand kwamen. 2 De commissie 2.1. Samenstelling De samenstelling van de commissie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie werd op 4 juli 2008 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De commissie werd vervolgens door de VLIR ingesteld bij besluit van 1 september De visitatiecommissie had bij haar instelling de volgende samenstelling: Voorzitter: - Prof. dr. Herman Meulemans, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit Antwerpen Vakdeskundige leden: - Prof. dr. Anton F. Casparie, emeritus hoogleraar Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam 18 De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Deel 1

21 - Prof. dr. ir. Arie Hasman, hoogleraar Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam; deeltijds hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven Specifiek ten behoeve van de master in de Gezondheidsvoorlichting en -bevordering aan de Universiteit Gent werd aan de commissie toegevoegd: - Prof. dr. Gerjo Kok, hoogleraar Psychologie aan de Universiteit Maastricht Specifiek ten behoeve van de master in Management, Zorg en Beleid in de Gerontologie en de master na master in Gerontological Sciences aan de Vrije U niversiteit Brussel werd aan de commissie toegevoegd: - Prof. dr. Kees Knipscheer, emeritus hoogleraar Sociale Gerontologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam Onderwijskundig lid: - Dr. Kim Waeytens, coördinator kwaliteitszorg aan de Katholieke Hogeschool Leuven Gezien de VVS geen student-leden heeft kunnen voordragen, en er te weinig tijd overbleef om zelf studenten te vinden, kende de visitatiecommissie uiteindelijk geen student-lid. Tijdens elk bezoek heeft de commissie er echter over gewaakt dat het studentenperspectief voldoende gewaarborgd werd. Dhr. Patrick Van den Bosch, stafmedewerker van de Cel Kwaliteitszorg van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), trad op als projectbegeleider en secretaris voor deze visitatie. Mevr. Jo Breda en dhr. Peter Daerden, eveneens stafmedewerkers van de Cel Kwaliteitszorg van de VLIR, traden op als secretaris. Voor korte curricula vitae van de commissieleden wordt verwezen naar Bijlage Taakomschrijving De opdracht aan de commissie die in het instellingsbesluit is omschreven, luidt als volgt: - op basis van de door de faculteiten aan te leveren informatie en door middel van ter plaatse te voeren gesprekken zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van de opleiding (inclusief de kwaliteit van de afgestudeerden) en over de kwaliteit van het onderwijsproces (inclusief de kwaliteit van de onderwijsorganisatie), mede gelet op de eisen/verwachtingen die voortvloeien uit de facultaire taak om iedere student voor te bereiden op de zelfstandige beoefening van de wetenschap of de beroepsmatige toepassing van wetenschappelijke kennis; - het formuleren van aanbevelingen om te komen tot kwaliteitsverbetering; De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie 19 Deel 1

22 - het beoordelen of de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de beoordelingscriteria van het accreditatiekader en het geven van een integraal oordeel over de opleiding waarop de NVAO zich zal baseren bij de accreditatie Werkwijze Voorbereiding Ter voorbereiding van de visitatie werd aan de instellingen gevraagd een uitgebreid zelfevaluatierapport op te stellen. De Cel Kwaliteitszorg van de VLIR heeft hiervoor een visitatieprotocol ter beschikking gesteld, waarin de verwachtingen ten aanzien van de inhoud van het zelfevaluatierapport uitgebreid zijn beschreven. Het zelfevaluatierapport volgt het accreditatiekader. Naast feitelijke beschrijvingen per onderwerp en per facet van het accreditatiekader werd aan de opleidingen ook gevraagd hun toekomstperspectieven kenbaar te maken en een kritische sterktezwakteanalyse op het niveau van het onderwerp op te nemen in het zelfevaluatierapport. Daarnaast werden een aantal verplichte bijlagen opgenomen, onder andere een beschrijving van het programma, cursusbeschrijvingen, examenvragen en studenten- en personeelstabellen. De commissie ontving de zelfevaluatierapporten een aantal maanden voor het eigenlijke bezoek, waardoor zij de gelegenheid kreeg deze documenten vooraf zorgvuldig te bestuderen en het bezoek grondig voor te bereiden. De commissieleden werden bovendien verzocht om voor elke opleiding een tweetal eindverhandelingen te selecteren uit een lijst van recente eindverhandelingen. De geselecteerde eindverhandelingen werden eveneens een aantal weken voor het eigenlijke bezoek door de Cel Kwaliteitszorg aan de commissieleden bezorgd. Elk commissielid heeft bijgevolg per opleiding minstens twee eindverhandelingen grondig gelezen vooraleer het bezoek plaatsvond. De commissie hield haar installatievergadering op 24 september Op dat ogenblik hadden de commissieleden het visitatieprotocol en de zelfevaluatierapporten reeds in hun bezit. Tijdens deze vergadering werden de commissieleden verder ingelicht over het visitatieproces en hebben zij zich concreet voorbereid op de af te leggen bezoeken. Verder heeft de commissie op deze vergadering haar referentiekader geformuleerd (zie hoofdstuk II). Daarnaast werd het programma van de bezoeken opgesteld (zie bijlage 2) en werd een eerste bespreking gehouden van de zelfevaluatierapporten Bezoek aan de instellingen De tweede bron van informatie werd gevormd door de gesprekken die de commissie tijdens haar bezoeken aan de opleidingen heeft gevoerd met alle geledingen die betrokken zijn bij academische programma s in de Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie. Ook werd aan de instellingen gevraagd als een derde bron van informatie om een veelheid van documenten ter inzage te leggen ten behoeve van de 20 De onderwijsvisitatie Medisch-Sociale Wetenschappen en Gerontologie Deel 1

De onderwijsvisitatie Flanders Business School

De onderwijsvisitatie Flanders Business School De onderwijsvisitatie Flanders Business School Een evaluatie van de kwaliteit van de Executive Master of Business Administration met focus op Entrepreneurship aan de Flanders Business School, Antwerpen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur

De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur De onderwijsvisitatie Manama s Economische wetenschappen Toegepaste economische wetenschappen Handelsingenieur Een evaluatie van de kwaliteit van de master-na-masteropleidingen in de Economische wetenschappen,

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek

De onderwijsvisitatie Elektrotechniek De onderwijsvisitatie Elektrotechniek Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Elektrotechniek, Nuclear Fusion Science and Engineering Physics, Fotonica, en Nanowetenschappen en Nanotechnologie

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen

De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen De onderwijsvisitatie Bio-ingenieurswetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de opleidingen Bio-ingenieurswetenschappen en de masters in de deeldomeinen Bio-informatics and Molecular Biology, Land

Nadere informatie

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3

Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 De onderwijsvisitatie Bachelor in het Office management - parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office management aan AP Hogeschool, Hogeschool

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Handelsingenieur en Handelswetenschappen Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleidingen Handelsingenieur, de academische gerichte

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Agro- en biotechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Agro- en biotechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m

Nadere informatie

Industrieel productontwerpen

Industrieel productontwerpen DE ONDERWIJSVISITATIE Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Milieu- en preventiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de academisch gerichte bacheloren masteropleiding Milieu- en preventiemanagement aan de Vlaamse hogescholen

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Orthopedagogie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Orthopedagogie, de bachelor- na bacheloropleiding Orthopedagogisch management

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek

De onderwijsvisitatie Journalistiek. Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek De onderwijsvisitatie Journalistiek Een evaluatie van de kwaliteit van de bacheloropleidingen in de Journalistiek www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel - januari 2014 De onderwijsvisitatie Journalistiek

Nadere informatie

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen

Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen O N D E R W I J S V I S I T A T I E Modetechnologie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Modetechnologie aan de Vlaamse hogescholen V l a a m s e H o g e s c

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Facilitair management

De onderwijsvisitatie Facilitair management ONDERWIJSVISITATIE Facilitair management Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Facilitair management aan de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Vlaamse Hogescholenraad 28

Nadere informatie

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen

Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Netwerkeconomie Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Netwerkeconomie aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 8 juni 2010 De

Nadere informatie

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg

Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg ONDERWIJSVISITATIE Bouw Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bouw aan de XIOS Hogeschool Limburg Vlaamse Hogescholenraad 4 maart 2010 De onderwijsvisitatie Bouw

Nadere informatie

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master)

inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) inno.com Master of ICT Enterprise Architecture (master na master) 7 oktober 2009 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattende conclusie 3 2 Inleiding en verantwoording 5 2.1 Werkwijze

Nadere informatie

HERV I S I T A T I E

HERV I S I T A T I E HERV I S I T A T I E Communicatiemanagement Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Communicatiemanagement aan de XIOS Hogeschool Limburg V l a a m s e H o g e s

Nadere informatie

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde

QANU/Onderwijsvisitatie Geneeskunde Geneeskunde Uitgave: Stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Leidseveer 35 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: +31 (0) 30 236 3800 Fax: +31 (0) 30 236 3805 E-mail: info@qanu.nl Internet:

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL TIASNIMBAS BUSINESS SCHOOL Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA Utrecht Telefoon: 030 230

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam

EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE. Vrije Universiteit Amsterdam EXECUTIVE MASTER OF FINANCE AND CONTROL FACULTEIT DER ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Vrije Universiteit Amsterdam Maart 2011 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk

DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk DE ONDERWIJSVISITATIE VERKORTE PROCEDURE Sociaal werk Een onderzoek naar de kwaliteit van de professionele bacheloropleiding Sociaal werk aan de Hogeschool PXL www.vluhr.be Brussel - februari 2015 DE ONDERWIJSVISITATIE

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor

Erasmushogeschool Brussel. Idea Management - Innovative Business Creation. Professioneel gerichte bachelor Erasmushogeschool Brussel Idea Management - Innovative Business Creation Professioneel gerichte bachelor 22 januari 2014 NVAO Toets Nieuwe Opleiding (Ontwerp van) Adviesrapport Inhoud 1 Samenvattend advies

Nadere informatie

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012

Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012. State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012 State of the Art Rapport en Benchmark rapport van de visitatiecommissie Geneeskunde 2011/2012 QANU augustus 2012 2 QANU / Geneeskunde Onderwijs in Nederland 2012

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal. Hogeschool INHolland, Haarlem Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, deeltijd en duaal Hogeschool INHolland, Haarlem Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie