De postmaster beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De postmaster beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam"

Transcriptie

1 De postmaster beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam Inleiding. In 1998 is het beroep van Gezondheidszorgpsycholoog in de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) opgenomen. In deze wet worden de opleidingsvereisten en de profielen van zowel de medische beroepen als de psychologische beroepen in de Gezondheidszorg omschreven. Uit de wet voortvloeiend werden de opleidingsvereisten voor en de omschrijvingen van de verschillende beroepen in de Gezondheidszorg vastgesteld. Artikel 3 van de wet regelt de basisberoepen, artikel 14 de specialismen. De Gezondheidszorg psycholoog, vanaf nu af te korten als GZ-psycholoog is een basisberoep. De Klinisch Psycholoog (KP) is het specialisme van de GZ psycholoog. Vanaf 1998 zijn landelijk door de minster erkende opleidingen tot Gezondheidszorgpsycholoog gestart. Basispsychologen kunnen na hun master psychologie en na de vereiste, via de wet geregelde postmaster beroepsopleidingen gevolgd te hebben, worden geregistreerd in het BIG register. Zij hebben dan een door de overheid erkende status, zij vallen dan onder het staatstuchtrecht en zij kunnen zich periodiek laten herregistreren. Dit geldt voor iedere BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg. Met de inwerkingtreding van de wet BIG is dan ook een belangrijke stap gezet in de bevordering van de kwaliteit van de patiëntenzorg. De opleidingsstructuur. Ten behoeve van de opleiding tot GZ-psycholoog heeft de Minister van VWS een regioindeling gemaakt, waarbij zes opleidingsregio s zijn gedefinieerd. In elk van deze zes regio s wordt een opleiding vormgegeven door twee of drie partijen: de universiteit uit de desbetreffende regio, de praktijkinstellingen, die praktijkopleidingsplaatsen leveren aan de opleiding en al dan niet een extern organiserend bureau. De zes plaatsen waar nu een opleiding tot GZ psycholoog loopt zijn Groningen, Utrecht, Leiden/Rotterdam, Nijmegen en Eindhoven/Maastricht en Amsterdam. Leiden/Rotterdam is verreweg de grootste regio: deze reikt tot in Zeeland. In elke regio zijn destijds stichtingen opgericht onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de opleidingen worden vormgegeven. In het Bestuur van de Stichtingen zijn de regionale universiteit (en), de praktijkinstellingen en het regionaal organiserend bureau middels zetels vertegenwoordigd. De Leids/Rotterdamse opleiding valt onder het Bestuur van de Stichting PDO GGZ Leiden/Rotterdam. Aan het hoofd van elke opleiding staat een hoofdopleider die vanuit de regionale universiteit is benoemd. Hij of zij is verantwoordelijk voor de inhoud van de gehele opleiding. De hoofdopleider werkt nauw samen met het organiserend bureau, die de manager van de opleidingen levert. De manager stuurt het proces. Tenslotte zijn de praktijkopleiders, professionals die in de praktijkinstellingen werkzaam zijn een derde belangrijke partij in de opleiding. De praktijkopleiders zijn verantwoordelijk voor een goed opleidingsklimaat in de praktijkinstelling. Grote praktijkinstellingen hebben een P-opleider, ofwel een coördinerend praktijkopleider die de meerdere praktijkopleiders, die in de instelling werkzaam zijn aanstuurt. Alle partijen hebben verantwoording af te leggen aan het Bestuur van de Stichtingen Postmaster Opleidingen. Deze opleidingsstructuur geldt voor alle hieronder te noemen beroepen.

2 De verschillende beroepen en de opleidingen De GZ Psycholoog De opleiding tot GZ-psycholoog is een tweejarige opleiding. De opleideling werkt gedurende twee jaren 4 dagen per week (32 uren) in een daartoe door de hoofdopleider aangewezen/erkende praktijkinstelling onder supervisie. Hij sluit daartoe een arbeidsovereenkomst met de betreffende praktijkinstelling. De opleideling wordt ingeschaald in CAO schaal (aanloop schaal beginnend psycholoog). Naast deze praktijkwerkzaamheden volgt de opleideling 6 uren cursorisch onderwijs per week. In de regio Leiden/Rotterdam worden de lessen gegeven bij de RINO groep te Utrecht, het coördinerend bureau van deze opleiding. Ongeveer de helft van het cursorische deel van de opleiding wordt besteed aan Diagnostiek en Indicatiestelling (200 uren) de andere helft aan Behandeling (ongeveer 200 uren).het betreft hier uitdrukkelijk niet de psychotherapie in zijn volle omvang, maar wel het kunnen toepassen van verschillende, vooral klachtgerichte interventietechnieken en behandelrichtlijnen. Daarnaast is aandacht voor overige onderwerpen als ethiek, psychofarmacologie, seksuologie etc. Er zijn twee varianten: een opleiding met het accent op Volwassenen en Ouderen en een opleiding met het accent op Kinderen en Jeugdigen. De laatste opleiding wordt in Leiden vormgegeven in samenwerking met de opleiding tot Orthopedagoog Generalist, georganiseerd door de PDBO-Randstad. De opleideling ontvangt binnen de praktijkinstellingen over de twee jaren 45 uren aan supervisie over Diagnostiek en Indicatiestelling en 45 uren supervisie over Behandeling. Het betreft dus een zogenaamd duaal leren traject, waarbij integratie tussen technischtheoretisch onderwijs en praktijkwerkzaamheden zoveel mogelijk wordt nagestreefd. Alhoewel deeltijdopleidingen wel mogelijk zijn (men volgt de cursusonderdelen wel in twee jaren, maar verspreidt de praktijkuren over vier jaren), gaat de voorkeur van instellingen, maar ook van kandidaten, nog vooral uit naar een voltijdse opleiding. De specialist Klinisch Psycholoog. Na de tweejarige opleiding tot GZ psycholoog kan een vierjarig opleidingstraject volgen, waarin men wordt opgeleid tot Klinisch Psycholoog. Alhoewel de opleiding nominaal drie jaren duurt is met alle praktijkinstellingen afgesproken de opleideling voor vier jaren aan te stellen, zodat er meer ruimte is om aan de vele taakeisen te kunnen voldoen. De aanstelling is voor drie dagen per week, eenmaal per maand is er cursorisch onderwijs gedurende een blok van 15 uren bij de RINO groep te Utrecht (dit geldt voor de opleiding verzorgd door de Stichtingen PDO GGZ Utrecht en Leiden/Rotterdam). De opleiding tot KP bevat drie grote onderdelen: specialistische psychodiagnostiek (diagnostiek van complexe pathologie, inclusief comorbiditeit waarbij ook gebruik gemaakt wordt van specialistische diagnostische instrumenten), een verdieping van de behandelvaardigheden, waar het nu wel uitdrukkelijk de psychotherapie betreft, en een opleiding in het doen van wetenschappelijk onderzoek. Tenslotte vormt een belangrijk opleidingsonderdeel het leren uitvoeren van managementtaken. De KPer verenigt dus een aantal belangrijke professionele vaardigheden in zich: diagnostiek (ook de complexe), de psychotherapie en het wetenschappelijk onderzoek/management. De specialist Klinisch Neuropsycholoog. Dit is het meest recent erkende specialisme, met dezelfde grote onderdelen als de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog, maar dan met nadruk op de Klinische Neuropsychologie. De Psychotherapeut.

3 In de context van de vormgeving van de opleiding tot Klinisch Psycholoog, die eveneens de opleiding tot Psychotherapeut bevat, is destijds door de Minister besloten het toen bestaande artikel 3 register voor Psychotherapeut op termijn te sluiten. Dit om de helderheid van de beroepenstructuur te waarborgen. Uit het veld is tegen dat besluit echter een zeer heftig protest gekomen, hetgeen ertoe heeft geleid dat het BIG Register voor Psychotherapeuten weer is geopend. Een en ander heeft tot gevolg gehad dat er landelijk weer opleidingen tot psychotherapeut zijn gestart, nadat deze aanvankelijk waren stopgezet. Na de studie psychologie kan men nu dus ook weer de opleiding tot Psychotherapeut gaan volgen. Overwegend is echter de visie van zowel de opleiders als de praktijkinstellingen dat het gewenst is dat een psychotherapeut eerst is opgeleid tot GZ psycholoog. Dit in verband met het feit dat in laatstgenoemde opleiding, in tegenstelling tot in de opleiding tot Psychotherapeut, de psychodiagnostiek een belangrijke plaats inneemt. Inmiddels is er een overgangsregeling tot stand gekomen in een samenwerking tussen de Kamer GZ en de kamer Psychotherapeut voor GZ psychologen die ook Psychotherapeut willen worden. Deze GZ psychologen kunnen een verkorte opleiding van twee jaren tot Psychotherapeut volgen, na de tweejarige GZ opleiding. Daarnaast is er ook een verkorte opleiding tot GZ psycholoog voor Psychotherapeuten. Ook is er inmiddels een verkorte route tot Klinisch Psycholoog mogelijk voor die GZ psychologen die inmiddels ook psychotherapeut zijn. Tenslotte kunnen de mensen die in de nieuwe opleidingsstructuur zijn opgeleid tot Klinisch Psycholoog zich ook via de Kamer Psychotherapeut laten inschrijven in het artikel 3 wet BIG register Psychotherapeut. Op deze wijze wordt gepoogd de herintroductie van de mogelijkheid tot registratie als Psychotherapeut zoveel mogelijk helder te incorporeren in de bestaande beroepenstructuur. De vooropleidingseisen Vooropleidingseisen ten behoeve van de PDO tot GZ-psycholoog. De opleiding tot GZ psycholoog staat open voor afgestudeerde psychologen, orthopedagogen en geestelijke gezondheidskundigen (een opleiding die aan de Universiteit van Maastricht wordt vormgegeven). Wel dient men daarnaast voldaan te hebben aan bepaalde vooropleidingsvakken met een bepaalde omvang. De vakken die in de vooropleiding moeten zijn gevolgd en hun respectievelijke omvang staat hieronder opgesomd. Daarnaast wordt aangeven welke vakken in de bachelor en masterprogramma s van de Opleiding Psychologie van de Universiteit Leiden corresponderen met de betreffende vooropleidingseis. 1. Klinische Psychologie /Orthopedagogiek/: 6 ECTS 2. Persoonlijkheidsleer: 6 punten. Totaal: 12 ECTS Wordt gerealiseerd door Propedeuse: Inleiding Klinische, Gezondheids- en Persoonlijkheidspsychologie: 5ECTS PLUS Inleiding in de Psychologie: 5 ECTS, PLUS Twee ECTS van het tweedejaarsvak Stress. 3. Ontwikkelingspsychologie: 6 punten Wordt gerealiseerd door Propedeuse Ontwikkelingspsychologie: 5 ECTS PLUS 1 ECTS van Ontwikkelingspsychopathologie, tweede jaar. 4. Psychopathologie: 9 punten Wordt gerealiseerd door: Bachelor 3 specialisatie specifieke deel: Psychopathologie, Diagnostiek en Behandeling, 10 ECTS OF door Bachelor 3, gemeenschappelijke cursussen: Biologische aspecten psychopathologie (5 ECTS) EN Psychopathologie (5 ECTS; voor alle tracks exlusief CAP, voor wie dit laatste 5 ECTS blok niet gemeenschappelijk is. ). Het extra punt gaat naar 7. OF (voor CAP) door specialisatie specifieke onderdeel Sociaal emotionele ontwikkeling (10 ECTS; CAP). Het extra punt gaat dan naar Neuropsychologie: 6 punten

4 Kan gerealiseerd worden door Propedeuse: Cognitieve Psychologie en Biopsychologie, 10 ECTS OF door Bachelor specialisatie onderdeel derde jaar: Klinische Neuropsychologie: 10 ECTS 6. Diagnostische modellen en strategieën: 11 punten. Wordt gerealiseerd door tweedejaarsblokken psychometrie en psychodiagnostiek: 10 ECTS PLUS 1 ECTS van 5-punts Masteronderdeel: Clinical interviewing (track Clinical Psychology(CP)) OF plus 1 punt van 5-punts Master onderdeel Assessment and interventions in chronic disease (track Health Psychology (HP)) OF plus 1 ECTS van het 5 ECTS Bacheloronderdeel Advanced psychodiagnostics I OF PLUS 1 ECTS van het Masteronderdeel Advanced psycho-diagnostics II (track CAP) OF plus 1 ECTS van het Masteronderdeel Adult and Old Age clinical neuropsychology, theory and assessment (5 ECTS) (track Clinical Neuropsychology (CNP)) OF plus 1 ECTS van het Masteronderdeel Child Neuropsychology: theory and assessment of neurodevelopmental disorders (5 ECTS) van de track CNP. 7. Behandelingsmodellen en strategieën: 11 punten. Wordt gerealiseerd door Masteronderdelen Basic Therapeutic Skills (tracks CP en HP; 5 ECTS) PLUS Cognitive Behavioural Interventions (tracks CP en HP; 5 ECTS) OF door Behaviour training with children (5 ECTS) PLUS CBT with young people (track CAP; 5 ECTS) OF door Intervention strategies in Clinical Neuropsychology:theory (5 ECTS) PLUS Intervention strategies in Clinical Neuropsychology: practical training (5 ECTS). PLUS 1 punt uit Bachelor specialisatie specifieke onderdeel (CP/CNP/HP) derde jaar: Psychopathologie, diagnostiek en behandeling OF PLUS 1 punt uit specialisatie specifieke onderdeel Sociaal-emotionele ontwikkeling van CAP 8.Gespreksvoering, observatie, rapportage: 11 punten Wordt gerealiseerd door Eerstejaarsvak Academische Vaardigheden (Tutoraat) van 5 punten en het Tweedejaars bachelorvak: Interpersoonlijke beroepsvaardigheden: 5 punten PLUS 1 ECTS van 5-punts Masteronderdeel: Clinical interviewing (track Clinical Psychology(CP) OF plus 1 punt van 5-punts Master onderdeel Assessment and interventions in chronic disease (track Health Psychology (HP)) OF plus 1 ECTS van het Masteronderdeel Advanced psychodiagnostics II (track CAP) OF plus 1 ECTS van van het Masteronderdeel Adult and Old Age clinical neuropsychology practice (5 ECTS) (track Clinical Neuropsychology (CN)) OF plus 1 ECTS van het Masteronderdeel Child Neuropsychology practice of neurodevelopmental disorders (5 ECTS) van de track CN. 9.Wetenschappelijk onderzoek: 23 ECTS Wordt gerealiseerd Master Thesis (20 punten), plus 3 punten uit Bachelorproject (Alle tracks). 10. Stage van tenminste 520 uren, bestaande uit Diagnostiek, Behandeling en Indicatiestellling, 19 ECTS Toelichting bij stage Een van de wettelijke vooropleidingseisen voor de gz-opleiding is dat kandidaten een stage moeten hebben gelopen van tenminste 520 uren, bestaande uit diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Wanneer een kandidaat tijdens zijn/haar vooropleiding geen stage heeft gelopen dan kan aan deze eis worden voldaan door middel van relevante postmaster/postmaster werkervaring. Voor de invulling van de stage/werkervaring gelden de volgende uitgangspunten: - de stage moet tenminste 520 uren omvatten die besteed zijn aan diagnostiek, indicatiestelling en behandeling;

5 o tenminste 20% van de tijd moet besteed zijn aan het actief uitvoeren van diagnostiek en indicatiestelling (de overige 80% moet dan besteed zijn aan behandeling) o tenminste 20% van de tijd moet besteed zijn aan het actief uitvoeren van behandelingen (de overige 80% moet dan besteed zijn aan diagnostiek en indicatiestelling) - onder diagnostiek en indicatiestelling wordt verstaan: o het doen van intakes o onderzoeken van de klacht o psychodiagnostiek met behulp van tests en interviews o het afnemen van een anamnese - onder behandeling wordt o.a. verstaan: o begeleiding o ondersteuning o bespreken opdrachten - een deel van de stage kan bestaan uit het passief volgen van klinische werkzaamheden, maar dit deel mag niet groter zijn dan 40% van de totale stage. Voor de rest van de tijd (tenminste 60%) dienen studenten actief te participeren in klinische werkzaamheden. 11. Vervolgens zijn er de onderdelen Organisatie en Juridische aspecten van de Gezondheidszorg (2 punten). Men kan aan deze vooropleidingseis voldoen tijdens de stage. Men bestudeert het boek van J.M.D. Boot Organisatie van de Gezondheidzorg en dit wordt besproken, inclusief de thema s die men op dit gebied tegen komt in de praktijk tijdens de stagebegeleidingsgroepjes. In het stageverslag dient expliciet aandacht te zijn voor de juridische en organisatorische aspecten van de gezondheidszorg, zoals men die is tegengekomen tijdens de stagewerkzaamheden. Tenslotte dienen er tenminste drie diagnostische casussen met voldoende variëteit wat betreft vraagstelling en instrumentkeuze tijdens de stage vervaardigd te worden onder supervisie van een erkend supervisor op de stageplek (Klinisch Psycholoog NIP, of door NIP Cie. BAPD erkend supervisor) of door docent supervisor aan Universiteit verbonden. Dee stage zal zoveel mogelijk plaatsvinden in prakrijksinstellingen, die tevens zijn verbonden aan de postmaster opleiding tot GZ psycholoog. Op de website van de sectie Klinische en Gezondheidspsychologie is een uitgebreide handleiding ten behoeve van de stage beschikbaar. De eisen ten aanzien van psychodiagnostiek worden voor psychologen geoperationaliseerd door de Basis Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD). De BAPD wordt tegelijkertijd met het doctoraalexamen of uiterlijk een half jaar daarna (in Leiden) uitgereikt. Men voldoet hieraan als volgt: Zowel in het bachelor- als in het masterprogramma van de verschillende tracks zijn theoretische onderdelen opgenomen die vereist zijn voor de BAPD. Daarnaast dient men in de stage diagnostische onderzoeken onder supervisie te hebben uitgevoerd. Drie daarvan worden beoordeeld in het kader van de BAPD. Dat kan door een erkende supervisor in de praktijkinstelling (een Klinisch Psychololoog NIP, een K&J Psycholoog NIP supervisor, een NVO supervisor, dan wel een door de Cie. BAPD van het NIP erkende supervisor). Als een

6 dergelijke supervisor op de praktijkplaats aanwezig is, wordt de supervisie over de klinische werkzaamheden gedelegeerd en volstaat een supervisieverklaring van de desbetreffende supervisor. Wel dient de student dan drie reflectieverslagen in bij de universiteitsdocent. In dergelijke reflectieverslagen wordt omschreven wat de vraagstelling was, wordt de keuze van de instrumenten onderbouwd in het licht van de vraagstelling, worden de gegevens geïntegreerd en wordt stilgestaan bij tegenstrijdigheden, leerpunten, relevante theorie etc. Als een dergelijke gekwalificeerde supervisor niet aanwezig is, dan dienen drie casus te worden beoordeeld door een diagnostiek docent, verbonden aan de universiteit. Een dergelijke docent is qq supervisor voor de BAPD, maar niet op persoonlijke titel. Hij of zij verliest dus het supervisorschap als hij of zij de universiteit verlaat. Er hoeven geen casus gestuurd te worden naar het NIP, de Cie BAPD van het NIP beoordeelt alleen aanvragen van mensen die de BAPD niet hebben gehaald via de universitaire route. In geen geval worden diagnostische rapporten opgenomen in het stageverslag, ook niet geanonimiseerd.. Vooropleidingseisen ten behoeve van de PMO tot Psychotherapeut. Zij die de postmaster opleiding tot Psychotherapeut wensen te volgen, dienen aan de volgende vooropleidingseisen voldaan te hebben (Vooropleidingsvakken AMvB Psychotherapeut 1998): 1. Persoonlijkheidsleer 2. Psychofysiologie of psychosomatiek 3. Psychopathologie 4. Ontwikkelingspsychologie 5. Psychofarmacologie 6. Cultuurgebonden psychische problematiek 7. Seksuologie 8. Gespreksvoering 9. Interactietraining 10. Stage van 30 werkdagen in een GGZ-instelling Het vak seksuologie wordt gemeenschappelijk in het tweede jaar van de Bachelorfase aangeboden (5 ECTS). Het vak psychofarmacologie wordt aangeboden als gemeenschappelijk Bachelor vak: Biologische aspecten psychopathologie. (5 ECTS). Aan de eis van Cultuurgebonden Psychische Problematiek kan men voldoen door het volgen van het gemeenschappelijke Bachelorvak: Cultureel Aspecten Gezondheid (5 ECTS) Kort samengevat: het vak Organisatie en Juridische Aspecten van de Gezondheidszorg is alleen een verplicht vak in het kader van de toelating tot de postmaster opleiding tot GZ-psycholoog. De vakken Cultuurgebonden Psychische Problematiek, Seksuologie en Psychofarmacologie zijn alleen verplichte vakken voor toelating tot de postmaster opleiding tot Psychotherapeut. Sollicitatie en toelating tot de opleiding. Wanneer men aan alle vooropleidingseisen voldoet, meldt men zich met een opgave van de gevolgde vakken bij het SPON te Nijmegen. Deze opgave is te verkrijgen bij de onderwijsdienst. Men kan zich het gehele jaar melden om zich te laten toetsen, echter er zijn

7 twee officiële aanmeldingsmomenten. Aanmelding kan voor 1 maart voor de opleidingen die starten per september van datzelfde jaar en voor 1 juli voor de opleidingen die starten in januari van het daaropvolgende jaar. Het SPON is de opleidingsinstelling die tevens de centrale aanmelding en schriftelijke selectie doet. Daar wordt gecontroleerd of men aan alle vooropleidingseisen heeft voldaan. Als dit het geval is ontvangt men de zogenaamd SPON verklaring. Zonder deze is toelating tot de GZ opleiding niet mogelijk. Als men de SPON verklaring heeft, kan men zich melden bij een of meerdere of zelfs alle landelijke opleidingsinstellingen (RINO s). Men ontvangt dan een vacaturebundel en gaat solliciteren naar een opleidingsplek in een of meer van de participerende praktijkinstellingen. Pas als men voor een opleidingsplek is aangenomen, wordt men voorgedragen als opleidingskandidaat aan de betreffende hoofdlopleider. Hij of zij beslist uiteindelijk of men definitief tot de opleiding wordt toegelaten. Duidelijk is dat het zwaartepunt van de selectie ligt bij de praktijkinstellingen, zij zoeken kandidaten die het beste passen bij het klimaat in hun instelling. Het is niet eenvoudig om een opleidingsplaats te bemachtigen. Aanvankelijk, bij de start van de opleidingen in 1998, had dit alles te maken met het beperkte aantal opleidingsplaatsen, 84 in totaal, 14 per regio. Dit aantal was bepaald door het Coördinerend Orgaan Nascholing en Opleiding. (CONO). Deze plaatsen werden ook gesubsidieerd, ofwel de praktijkinstellingen ontvingen en bedrag om deels te voorzien in de opleidingskosten bijvoorbeeld de kosten voor supervisie en om te compenseren voor productieverlies. De opleidingen vonden destijds uitsluitend plaats bij instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Een jaar later werden plaatsen toegevoegd die buiten de GGZ vielen. Deze plaatsen ontvingen geen subsidie. Geleidelijk is het aantal plaatsen fors uitgebreid, maar het aantal gesubsidieerde plaatsen is 14 gebleven. Inmiddels worden GZ psychologen opgeleid bij GGZ-instellingen, ziekenhuizen, revalidatie instellingen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, instellingen op het gebied van de jeugdzorg, de forensische zorg, de verslavingszorg en bij vrijgevestigde praktijken. Alle instellingen voldoen aan de eisen die aan praktijkinstellingen worden gesteld, alhoewel sommige instellingen verplicht worden daartoe een samenwerkingsverband met een andere instelling aan te gaan. Naast het feit dat het aantal opleidingsplaatsen vanaf 1998 fors is toegenomen tot 395 in 2005, met vooral een flinke groei in 2004 en daarna stagnatie in 2005, is het aantal kandidaten ook fors gestegen, van 389 in 2000 tot 2150 in 2005 (Bron: Rapport van het Landelijk Overleg GZZ Opleidingsinstellingen (LOGO) over de Centrale Aanmelding, Hella Koonen, SPON, Nijmegen). In 2005 was de kans op een opleidingsplek in ieder geval kleiner dan in voorgaande jaren. Dit was mede het gevolg van het feit dat steeds meer instellingen zijn gaan werken met zogenaamde voorgedragen kandidaten. De instellingen nemen basispsychologen aan, bekijken hun functioneren over een bepaalde tijd en besluiten vervolgens de betreffende psycholoog al dan niet voor een opleidingplek voor te dragen. Hiermee is de sollicitatieprocedure in feite ten opzichte van de start van de opleiding naar voren geschoven. Alleen in Utrecht werkt men nog voornamelijk met open plaatsen en niet met interne kandidaten. Groningen werkt vrijwel uitsluitend met interne kandidaten. Tot slot De opleiding tot GZ psycholoog en het beroep van Gezondheidszorgpsycholoog heeft zich inmiddels een stevige positie in de praktijk van de Gezondheidszorg verworven. De uitwerking van allerlei kwaliteitswetten, de wensen/eisen van financiers en de ambities van de instellingen voor Gezondheidszorg hebben ertoe geleid dat instellingen vrijwel uitsluitend aan diegenen, die als Gezondheidszorg psycholoog zijn geregistreerd vaste banen aanbieden. In vrijwel alle vacatures wordt de eis van registratie als GZ psycholoog dan ook genoemd. Vrijwel alle afgestudeerde GZ psychologen hebben een baan.

8 Op dit moment wordt gewerkt aan Profielen van de GZ-psycholoog. De opleiding tot GZ psycholoog, met name het cursorisch gedeelte, is generalistisch en dus breed. Er komen veel onderwerpen aan de orde. Niet alle onderdelen sluiten altijd even goed aan bij de praktijk waarin de betreffende opleideling werkt. In dat kader is de behoefte ontstaan tot verdere scholing speciaal toegespitst op het betreffende werkveld. Het is echter niet de bedoeling een nieuw beroep te creëren. Het profiel is ook zeker niet bedoeld als specialisering. Het is een aanvulling op de GZ opleiding, van bijvoorbeeld een jaar, waarin de algemene principes die men leert in de GZ opleiding worden toegespitst op een bepaalde werksetting, zoals bijvoorbeeld de eerstelijnsgezondheidszorg, verslavingszorg, de forensische zorg, de ouderenzorg en de seksuologie. Hiermee wordt in feite een al bestaande situatie geformaliseerd. Vele GZ psychologen volgen na hun GZ opleiding specifieke vervolgopleidingen om adequaat te kunnen werken in een bepaalde setting. Deze extra opleiding kan nu verzilverd worden in de vorm van een Profiel. Het initiatief voor de instelling van Profiel dient te liggen bij het betreffende segment van de beroepsgroep. De rol van de Kamer GZ psycholoog beperkt zich tot toetsing van voorstellen tot instelling van eenprofiel. De criteria hiervoor zullen worden opgesteld in samenspraak met de beroepsverenigingen, die zouden kunnen certificeren. Adressen regionale postmaster opleidingen Elk jaar wordt een folder gemaakt met adressen, ook van participerende praktijkinstellingen. Deze folder is op te vragen bij het SPON te Nijmegen. Voor inlichtingen m.b.t. de regio Leiden / Rotterdam kan men zich wenden tot de RINO groep, St. Jacobsstraat 12-14, 3511 BS Utrecht. Tel

De postmaster beroepsopleidingen (27 juni 2011) Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdopleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam

De postmaster beroepsopleidingen (27 juni 2011) Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdopleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam De postmaster beroepsopleidingen (27 juni 2011) Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdopleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam Inleiding. In 1998 is het beroep van Gezondheidszorgpsycholoog in de wet BIG (Beroepen

Nadere informatie

De postdoctorale beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam

De postdoctorale beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam De postdoctorale beroepsopleidingen. Dr. E.H.M. Eurelings-Bontekoe, Hoofdpleider PDO GGZ Leiden-Rotterdam Inleiding. In 1998 is het beroep van Gezondheidszorgpsycholoog in de wet BIG (Beroepen in de Individuele

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding 2015-2019. Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2015-2019 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog

Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog Informatie over de post-master opleiding tot GZpsycholoog A. Van psycholoog tot psychotherapeut Als je de masteropleiding Psychologie hebt afgerond, ben je psycholoog (een onbeschermde titel!) en dus gedragsdeskundige/gedragswetenschapper.

Nadere informatie

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid. Voorlichting 19 Maart 2014 Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid Voorlichting 19 Maart 2014 WELKOM Dr. Maaike Cima (Onderwijs Directeur/ Forensische Psychologie) Drs. Liselotte den Boer (Kinderen & Jeugd en Stage Coördinator)

Nadere informatie

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020)

Klinisch Psycholoog. specialistische opleiding Leidseplein PR Amsterdam T (020) F (020) Klinisch Psycholoog specialistische opleiding 2017-2021 Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam T (020) 625 08 03 F (020) 625 59 79 E info@rino.nl W www.rino.nl Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 2. DOELSTELLING...

Nadere informatie

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs

Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Organisatie en Inrichting van het Onderwijs Inleiding De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog (gz-opleiding) is een postdoctorale beroepsopleiding voor psychologen en pedagogen die werkzaam willen zijn

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

Praktijkopleidingsplaats pt verkort

Praktijkopleidingsplaats pt verkort Praktijkopleidingsplaats pt verkort Inleiding De verkorte opleiding tot psychotherapeut is een opleiding die voortbouwt op de opleiding tot gz-psycholoog. De uren (psychotherapeutische) behandeling die

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage?

Doel stage. Clinical Masters Internship. Wat voor soort plekken zijn er? Masters BUL + Wanneer begin je aan een stage? Clinical Masters Internship STAGES BIJ KLINISCHE-PSCHOLOGIE WAT & HOE? 15 maart 2006 Marc Cleiren Stagecoordinator Klinische Psychologie Doel stage Kennismaken praktijk GGZ en-of Kennismaken praktijk onderzoek

Nadere informatie

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Profielschets lid College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut Ex. artikel 4 van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. Algemeen Het

Nadere informatie

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014

Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 10 maart 2014 Datum inwerkingtreding: 1 januari 2014 Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie

Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Organisatie en inrichting van het onderwijs

Organisatie en inrichting van het onderwijs Organisatie en inrichting Inleiding De specialistische opleiding tot klinisch psycholoog (Art.14 Wet BIG) (kp-opleiding) is een opleiding die voortbouwt op de postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO

Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsontwikkeling & beroepsregistratie voor gedragswetenschappers 2017 NIP/NVO Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien,

Nadere informatie

Registraties. Overzicht. Wet BIG Gezondheidszorgpsycholoog Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog

Registraties. Overzicht. Wet BIG Gezondheidszorgpsycholoog Psychotherapeut Klinisch Psycholoog Klinisch Neuropsycholoog Registraties Een van de doelstellingen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsbeoefening. Scholing en het opdoen van werkervaring waarborgen

Nadere informatie

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG

KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG KAMER GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Naam instelling: Contactpersoon/ Praktijkopleider: Postdoctorale/postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Eisen en desiderata praktijkopleidingsinstellingen en

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 155 Besluit van 17 maart 1998, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de psychotherapeut (Besluit psychotherapeut) Wij

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 156 Besluit van 17 maart 1998, houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de gezondheidszorgpsycholoog (Besluit gezondheidszorgpsycholoog)

Nadere informatie

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap

Vereniging EMDR Nederland. Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Informatie over opleiding en lidmaatschap Vereniging EMDR Nederland Een aparte vereniging voor EMDR Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) heeft een eigen theoretisch

Nadere informatie

Derde Studiejaar Psychologie

Derde Studiejaar Psychologie Derde Studiejaar Psychologie Sinem Akgün Studieadviseur Studieadviseur Programma: Studieopbouw 3de jaar (Sinem Akgün) Bachelorproject (Wido la Heij) Honours Research Bachelorproject (Fenna Poletiek) Opbouw

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Opleidings- en Examenreglement Postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist Artikel 1. Opleiding Rino Zuid organiseert een opleiding tot orthopedagoog-generalist. Deze postmaster opleiding tot orthopedagoog-generalist

Nadere informatie

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut

Examenreglement. Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Examenreglement Postacademische (G)GZ-opleiding tot psychotherapeut Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam : het

Nadere informatie

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie?

NL Klaas Visser 2014. mastermogelijkheden psychologie. Mastermogelijkheden. Hoe verder na een bachelor Psychologie? Mastermogelijkheden Hoe verder na een bachelor Psychologie? 1 Doel vandaag Beeld geven van Bachelor Master in Nederland Toegespitst op Psychologie Verschillen en overeenkomsten tussen opleidingen Psychologie

Nadere informatie

Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP

Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP Op basis van het Reglement voor het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP d.d. 29 oktober 1993. NB! Wanneer u vóór 1 september 1993 bent afgestudeerd is een overgangsregeling

Nadere informatie

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut,

opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, Algemene Voorwaarden bij het register voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. (Algemene Voorwaarden Opleidingsregister) Vastgesteld

Nadere informatie

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/

Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Universiteit Leiden, traject Orthopedagogiek http://www.pedagogiek.leidenuniv.nl/ Overzicht basisvakken A (26 oude studiepunten = ca 38 ECTS) A Algemene orthopedagogiek (12) Inleiding in de Pedagogische

Nadere informatie

Opbouw 2e en 3e bachelorjaar. Psychologie

Opbouw 2e en 3e bachelorjaar. Psychologie Opbouw 2e en 3e bachelorjaar Psychologie Deze voorlichting BSA Opbouw studie IBV Aanmelden voor vakken Ingangseisen Maken studieplan BSA Jaar 1: 40 ec (van de 60) waarvan 1 M&T vak Jaar 2: propedeuse halen

Nadere informatie

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens

08-10-15. M ast eravond. is geïndiceerd bij: Wat is neuropsychologie. Klinische neuropsychologie. Kerngegevens 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag avond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie Taal

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht

Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog. maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht Ontwikkelingen in de opleiding tot klinisch psycholoog maarten j. m.van son hoofdopleider utrecht drs zielknijper in de grauwe razer (directeur neuro-paedagogische kliniek/voorzitter opsporing- en voogdijraad)

Nadere informatie

Kamer Psychotherapeut

Kamer Psychotherapeut Kamer Psychotherapeut Regelingen van de Kamer Psychotherapeut betreffende toetsing toelating, vrijstellingen en vereisten betreffende opleiding tot psychotherapeut Utrecht, 8 september 2015 Inleiding Sinds

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Opleidings- en Examenreglement. Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Opleidings- en Examenreglement Post MSc opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Artikel 1. Opleiding De Algemene Maatregel van Bestuur, Besluit Gezondheidszorgpsycholoog, d.d. 17 maart 1998, Wet BIG nummer

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog COLLEGE SPE CIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYC HO LOOG Besluit CSG 2006-1 Nadere eisen en voorwaarden ten aanzien van supervisie en leertherapie in de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog [Besluit

Nadere informatie

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd.

Onze ervaringen met de wijze waarop de wet voor ons beroep functioneert zijn gemengd. Beantwoording vragen Wetsevaluatie BIG 17 juni 2013 Ervaring & visie 1. Wat zijn de ervaringen van uw organisatie met de Wet BIG? De NVGzP is in september 2012 opgericht als vereniging van (BIG-geregistreerde)

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1028. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1028 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden

Voorlichting specialisaties. Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Voorlichting specialisaties Specialisaties Inhoud Bachelor Tracks / Aantekeningen Inhoud Master Kiezen van specialisatie Aanmelden Opleiding Psychologie Jaar Inhoud Afsluitend diploma 1e 2e Propedeuse;

Nadere informatie

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep

Conferentie. en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Conferentie 'Opleiden tot GZ-psycholoog en psychotherapeut in de eerstelijns- en vrijgevestigde praktijk' Rob Laane beleidscoördinator VGZ 25-04-2013 Rinogroep Verleden en heden psychotherapeut/psycholoog

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Is zwaar weer een kans of een risico? De aanleiding- GZ-psycholoog geen hoofdbehandelaar. Inhoud. geen aardig verjaardagscadeau!!!

Is zwaar weer een kans of een risico? De aanleiding- GZ-psycholoog geen hoofdbehandelaar. Inhoud. geen aardig verjaardagscadeau!!! Is zwaar weer een kans of een risico? De beroepsvorming van de GZ-psycholoog en zijn specialismen Prof. Dr. Giel Hutschemaekers Klinische Psychologie Faculteit der Sociale Wetenschappen De aanleiding-

Nadere informatie

Studiegids Psychologie

Studiegids Psychologie Studiegids Psychologie 2009-2010 Universiteit Leiden FSW Instituut Psychologie Wassenaarseweg 52 Postbus 9555 2300 RB Leiden 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 e-studiegids Psychologie 2009-2010...5 Bachelorprogramma...6

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

R E G L E M E N T L O G O V E R K L A R I N G E N

R E G L E M E N T L O G O V E R K L A R I N G E N R E G L E M E N T L O G O V E R K L A R I N G E N vastgesteld door de vereniging LOGO op 8 september 2015 PREAMBULE In het Reglement LOGO-verklaringen zijn de voorwaarden opgenomen voor het verkrijgen

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 1 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE)

INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) INSCHRIJFWIJZER VOOR DE POSTPROPEDEUSE (TWEEDE EN DERDEJAARS STUDENTEN PSYCHOLOGIE) Aanmelding vakken eerste semester Vanaf dinsdag 6 juli (24.00 uur) tot maandag 30 augustus (24.00 uur) 2010 kunt u zich

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER

OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER OPLEIDINGSREGLEMENT RELATIE- EN GEZINSTHERAPEUT (SYSTEEMTHERAPEUT) EN SYSTEEMTHERAPEUTISCH WERKER Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie 25 november 2014 W.G. Plein 209 T (020) 612 30 78

Nadere informatie

Master - Universiteit Utrecht

Master - Universiteit Utrecht 2 Wat is neuropsychologie Neuropsychologie kijkt naar de relatie tussen het (dysfunctionele) brein en het (verstoorde) gedrag Masteravond Welkom bij de master Neuropsychologie Chris Dijkerman Perceptie

Nadere informatie

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

M1221. Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis M1221 Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34)

verenigingen BIG-registratie Andere of aanvullende registers Periode en kosten AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ (Artikel 34) Pagina 1 van 7 Overzicht kosten (her)registratie in (kwaliteits)registers en BIG-registers van de FBZ-verenigingen, 4 maart 2015 AC-HOP n.v.t. n.v.t. n.v.t. AVBZ - Optometrist en Orthoptist - Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek

Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek Predoctoraal / master praktijkstage Diagnostiek Standplaatsen: Diemen: vluchtelingen en asielzoekers Oegstgeest: getroffenen WOII, veteranen, naoorlogse generatie (NOG) en vluchtelingen Aantal opleidingsplaatsen:

Nadere informatie

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3

- Artikel 14: inhoud van aanvraag: aanvrager Uitwerking artikel 14: inhoud van de aanvraag... 3 Beleidsregels accreditatie herregistratie Vastgesteld door de Accreditatiecommissie herregistratie van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt) op 17 mei 2017. Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Opleiding Psychologie Masterroute KP

Opleiding Psychologie Masterroute KP Opleiding Psychologie Masterroute KP Master Your Talent 19 november 2012 Ineke Wessel Contact Twee coördinatoren Wiljo van Hout Ineke Wessel Eén e-mailadres: Mastercoordinator-K@rug.nl Wetenschappelijke

Nadere informatie

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek

Premasterstudenten & Academische Route studenten. (Forensische) Orthopedagogiek Premasterstudenten & Academische Route studenten (Forensische) Orthopedagogiek 2015-2016 Monique Jongerius & Geke Meessen Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POWL 2 Informatie per traject Onderwijsprogramma

Nadere informatie

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog

Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Opleidings- en examenreglement specialistische beroepsopleiding tot Klinisch Psycholoog Inleiding: achtergrond van de opleiding Voor gezondheidszorgpsychologen bestaat de mogelijkheid een specialistische

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening

Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening me nse nkennis Postmaster opleiding diagnostiek in de jeugdzorg en jeugdhulpverlening Door te werken met de laatste wetenschappelijke inzichten, vergroot je de kans dat je adviezen juist blijken. Postmaster

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist

Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Aanmeldingsformulier voor de registratie tot IMH-Specialist Vereniging DAIMH Dutch Association for Infant Mental Health Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam Telefoon 020 4216120 Fax 020 6255979 E-mail info@daimh.nl

Nadere informatie

Diagnostiekbrochure Juli 2010

Diagnostiekbrochure Juli 2010 Diagnostiekbrochure Juli 2010 Faculteit psychologie Inleiding Alvorens in te gaan op de diagnostiekstage voor studenten van de faculteit Psychologie, schetsen wij een beeld van de doelstellingen en werkwijze

Nadere informatie

Het Praktijkonderwijs

Het Praktijkonderwijs Het Praktijkonderwijs 3.1 Omvang en organisatie van de opleiding vindt plaats bij een erkende praktijkinstelling en heeft een omvang van 2980 uur. Dit is inclusief 90 uur voor supervisie en 100 uur voor

Nadere informatie

Vergelijking opleidingen GGZ beroepen eindrapportage 26 september 2013

Vergelijking opleidingen GGZ beroepen eindrapportage 26 september 2013 Vergelijking opleidingen GGZ beroepen eindrapportage 26 september 2013 Vergelijking opleidingen GGZ beroepen eindrapportage 26 september 2013 drs. D.C. Duchatteau, MBA E.P. Lammers, M.Sc. LSJ Medisch Projectbureau

Nadere informatie

Concept-AMvB s OG en K&J

Concept-AMvB s OG en K&J Concept-AMvB s OG en K&J Versie CSGP 18 juni 2017 Voorstel nieuwe AMvB Orthopedagoog generalist 1. Algemene bepalingen Voorstel nieuwe AMvB Kinder- en Jeugdpsycholoog 1. Algemene bepalingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie

Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9-mrt-15 1 Master your Talent lezing over de pre-master Psychologie 9 maart 2015 9-mrt-15 2 Inhoud De studie: algemeen Pre-master modules De toelating: wanneer en hoe Opbouw Masteropleiding Studielast

Nadere informatie

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars

Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Voorlichting voor aanstaande 2e jaars Bachelorprogramma 2 e en 3 e jaar Jan van Rooij onderwerpen vooruitkijken: 2 e jaar, 3 e jaar en master ingangseisen voor vakken en master studeren in het buitenland

Nadere informatie

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding

Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Vrijstelling voor de bacheloropleiding of toelating tot de masteropleiding Hebt u in het verleden een hbo- of wo-opleiding 5 afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking

Nadere informatie

Vrijstelling en toelating Psychologie

Vrijstelling en toelating Psychologie 6516508 Heeft u in het verleden een hbo- of wo-opleiding afgerond en wilt u de bacheloropleiding Psychologie volgen dan kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Sommige opleidingsonderdelen, zoals

Nadere informatie

jongeren. het beste in verdieping en

jongeren. het beste in verdieping en Aanbod Permanente vorming Academiejaar 2014 2015 Studiedomein: Psychologie en pedagogische wetenschappen Getuigschrift counseling in existentieel welzijn Getuigschrift gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Nadere informatie

Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist

Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist 1 Algemene voorwaarden praktijkopleidingsinstellingen en opleidelingen voor BIG opleidingen en de opleiding tot orthopedagoog-generalist 1 Begripsomschrijvingen 1. Wet BIG: Wet op de beroepen in de individuele

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie ONDERZOEKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Research Internship onderzoeks-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie

Faculteit der Sociale Wetenschappen Departement Psychologie Sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie PRAKTIJKSTAGE-OVEREENKOMST Clinical Masters Practice Internship praktijk-doctoraalstage KLINISCHE- & GEZONDHEIDSPSYCHOLOGIE (versie 26 januari 2006) Dit is een stage-overeenkomst voor een praktijk-leerperiode

Nadere informatie

Postmaster opleiding seksuologie

Postmaster opleiding seksuologie mensenkennis De docenten komen uit het werkveld. Dit vind ik een plus, op deze manier worden theorie en praktijk goed met elkaar verbonden. Postmaster opleiding seksuologie Postmaster opleiding seksuologie

Nadere informatie

Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis

Introductiecursus. Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG. mensenkennis Introductiecursus Gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG mensenkennis Introductiecursus voor gedragsdeskundigen van de behandelcentra LVG-jeugd/SG LVG Een initiatief van de Vereniging

Nadere informatie

Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog

Stichting Postacademische (G)GZ-opleidingen Amsterdam. Examenreglement. Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Examenreglement Postacademische beroepsopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog Artikel 1. Begripsomschrijving In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Opleidingsinstelling: de instelling die als taak

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Aangepast(e) toets of examenonderdeel Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem

Nadere informatie

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog,

gelet op het advies van de Registratiecommissie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog, COLLEGE SPECIALISMEN GEZONDHEIDSZORGPSYCHOLOOG Besluit CSG 2007-5 Procedures, eisen en voorwaarden voor de erkenning van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders, praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

OPLEIDINGSOVEREENKOMST

OPLEIDINGSOVEREENKOMST Academisch Centrum Sociale Wetenschappen Toernooiveld 5 Postbus 6909 6503 GK NIJMEGEN Telefoon: (024) 361 25 11 Fax (024) 361 61 17 www.spon-opleidingen.nl OPLEIDINGSOVEREENKOMST Het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

(Forensische) Orthopedagogiek

(Forensische) Orthopedagogiek Schakelstudenten (Forensische) Orthopedagogiek 2014-2015 Samantha Limburg M.Sc. Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW Drs. Marian Haringsma Studieadviseur & Onderwijsbeleidsmedewerker POW 2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010. Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog

Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010. Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Onderwijs en Examenregeling (OER) 2010 Postmaster opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog Stichtingen PDO-GGZ Utrecht en Leiden/Rotterdam St. Jacobsstraat 12-14 3511 BS Utrecht T (030) 230 84 00 F (030)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie 1 Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Psychologie U2014/02478 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie