Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda"

Transcriptie

1 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep Breda

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1. Inleiding CVA Prevalentie Europees beleid voor beroerte Fasen van CVA Ketenzorg Hoofdstuk 2. CVA Ketenzorg Stroke Service Breda Cijfers Stroke Service Breda Stroke Service Breda in de praktijk Verloop keten in de praktijk Hoofdstuk 3. Knelpunten gesignaleerd in de huidige ketenzorg Hoofdstuk 4. Kwaliteit van zorg Wat is kwaliteit van zorg Wat is nu eigenlijk patiënttevredenheid? Wat moet er worden gemeten binnen de CVA keten? Patiënttevredenheid metingen binnen de keten Landelijke patiënttevredenheid meting in CVA-ketens Hoofdstuk 5. Conclusie Voldoen de huidige meetmethoden? Voorwaarden Toelichting Voorstel Onderzoeksdoelstelling Voorstel kenmerken onderzoek patiënttevredenheid Prestatie-indicator Hoofdstuk 6: Implementatieplan Achtergronden Doelstelling Activiteiten Stakeholders Risicoanalyse Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie Kwaliteitsbewaking Organisatie Planning Noten Contacten Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 2

3 Samenvatting De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging. Een van de ontwikkelingen van de laatste jaren is het ontstaan van zorgketens. Hierbij gaan zorginstellingen in een bepaalde regio samenwerkingsverbanden aan om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Om de zorg voor patiënten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA) optimaal op elkaar af te stemmen is in regio Breda in 2003 de Stroke Service Breda opgericht. Binnen de Stroke Service Breda zijn er om de kwaliteit van de ketenzorg te waarborgen diverse afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde prestatie-indicatoren. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is volop in ontwikkeling. De kwaliteit wordt meer en meer vanuit het perspectief van de patiënt benaderd; er wordt gesproken over patiëntgerichte of vraaggerichte zorg. Binnen de Stroke Service Breda wordt de kwaliteit van de ketenzorg vanuit patiëntenperspectief nog niet apart gemeten. Het vraagstelling bij dit onderzoek was de volgende: Op welke manier kan de Stroke Service Breda groep zicht krijgen op de kwaliteit van de CVA- ketenzorg vanuit patiëntenoogpunt en hoe kan dit worden geïmplementeerd binnen de keten? Uit dit onderzoek blijkt dat de de deelnemende instellingen van de Stroke Service Breda de tevredenheid van patiënten in het algemeen wèl meten. Iedere instelling doet dit op eigen wijze, vaak ook vanuit verplichte landelijke metingen. Deze onderzoeken blijken echter niet specifiek gericht op de CVA-patiënt en/of op ketenzorg. Hierdoor zijn ze onbruikbaar voor het meten van de kwaliteit van de ketenzorg voor de CVA-patient. Zorgbelang Brabant heeft een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van patiënten binnen de Stroke Serivce Breda. Dit was echter een (voorlopig) eenmalige meting en kan dus niet gebruikt worden binnen het kwaliteitsbeleid. In dit onderzoeksrapport is geïnventariseerd wat de tekortkomingen zijn en wat bruikbaarheid is van de bestaande meetmethoden. Daarnaast zijn de voorwaarden opgesteld waaraan een patiënttevredenheidsmeting binnen de Stroke Service Breda moet voldoen. Naar aanleiding van dit onderzoek volgt een voorstel voor een meetmethode en een plan voor de implementatie hiervan. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 3

4 De meest kenmerkende aspecten van de beschreven methode zijn de volgende: Kwantitatieve en kwalitatieve metingen worden gecombineerd. Er wordt gebruikt gemaakt van bestaande contactmomenten tussen de patiënt en de zorgaanbieder De uitkomsten zijn eenvoudig te implementeren binnen de huidige registratiemethoden De resultaten worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid van de Stroke Service Breda en regelmatig geëvalueerd. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 4

5 Inleiding Bij de zorg rondom mensen die een beroerte hebben doorgemaakt (CVA) zijn vele behandelaars, hulpverleners en instanties betrokken. De zorg is complex te noemen; de patiënt moet de goede zorg op het juiste moment krijgen. We spreken hierbij van ketenzorg. Daarbij moet de zorg van de verschillende hulpverleners en organisaties op elkaar aansluiten; er zijn afspraken met de betrokken hulpverleners om de zorg rondom de patiënt goed te organiseren. Er zijn in het land op regionaal gebied vele ketens georganiseerd rondom patiënten met een CVA. In de regio Breda e.o. is dit georganiseerd rondom de Annevillegroep: de Stroke Service Breda. Het project is in 2003 gestart met als doel een sluitende CVA -zorgketen te realiseren die CVA-patiënten in Breda en omstreken een state of the art -zorg biedt in alle fasen van de aandoening. In veel ketentrajecten wordt gesproken over 'patiëntcentrale' of 'vraaggerichte' zorg, maar in de praktijk blijkt dit lastig in te richten. Want wat willen patiënten, hun naasten en/of mantelzorgers eigenlijk? En op welke manier kun je hier achter komen? In dit werkstuk heb ik onderzoek gedaan naar bestaande patiënttevredenheidsonderzoeken binnen de Stroke Service Breda en de bruikbaarheid van deze onderzoeken om de tevredenheid van de patiënten over de gehele keten te meten. Binnen de Stroke Service Breda wordt, om de kwaliteit te waarborgen, aan de hand van een monitoringssysteem vooraf opgestelde prestatie-indicatoren getoetst, geëvalueerd en hierna bijgestuurd. De volgende prestatie-indicatoren worden gemeten in het kader van de landelijke benchmark: 1. Functionele gezondheidstoestand: het percentage van patiënten met een acute CVA dat na drie maanden volledig onafhankelijk is. (Heeft geen professionele hulp nodig voor ADL activiteiten) Dit wordt gemeten middels een vragenlijst, te weten de Barthelindex; 2. Percentage van patiënten dat trombolyse ondergaat; 3. Door-to-needle-time: de tijd tussen opname op Spoed Eisende Hulp (SEH) en start trombolyse; 4. Verblijfsplaats na 3 maanden; 5. Mortaliteit. De metingen worden op verschillende momenten bij de deelnemende instellingen uitgevoerd. Daarnaast worden de volgende prestatie-indicatoren in Stroke Service Breda gemeten (geen landelijke benchmark): Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 5

6 1. Woon-situatie aan het eind van de keten of na 6 maanden 2. Instroom/doorstroom: hierbij wordt het aantal opgenomen patiënten, de tijd tussen de neurologische uitval en aankomst SEH, mediane en gemiddelde ligduur per schakel en de tijd tussen indicatiebesluit en vertrek per schakel ( verkeerde beddagen). Probleemstelling Bij het evalueren van de kwaliteit van de zorg is de patiënttevredenheid tevens een belangrijke graadmeter. Dit wordt tot op heden nog niet meegenomen in het kwaliteitsmonitoringssysteem. Er is dus geen zicht op de kwaliteit van het project vanuit patiëntenoogpunt. Het meten van de patiënttevredenheid met betrekking tot de geleverde zorg gebeurt door de diverse deelnemers op geheel eigen wijze. Er is op dit moment door de Annevillegroep geen inzicht in de gebruikte methoden, representativiteit en de eventuele bruikbaarheid van deze onderzoeken in het kader van het meten van de patiënttevredenheid binnen het project Stroke Service. De vraagstelling hierbij is de volgende: Op welke manier kan de Stroke Service Breda groep zicht krijgen op de kwaliteit van de CVA- ketenzorg vanuit patiëntenoogpunt en hoe kan dit worden geïmplementeerd binnen de keten? Gebruikte methode Om inzicht te krijgen in de verschillende patiënttevredenheidsmetingen binnen de keten is een kwalitatief onderzoek opgestart. Hiervoor heb zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de verschillende instellingen van de keten waarbij de volgende vragen centraal stonden: Op welke manier wordt de patiënt tevredenheid gemeten binnen de instelling die deelnemen aan de Stroke Service Breda? Hoe zien deze onderzoeken eruit? Wat is de respons van deze onderzoeken? Wat zijn de resultaten hiervan? Kunnen deze onderzoeken worden gebruikt om de ketenzorg te evalueren? Worden de resultaten gebruikt in de instellingen t.b.v. van kwaliteitsmanagement binnen de genoemde instellingen en hoe? Hoe kijken de genoemde instellingen tegen patiënttevredenheid aan in het kader van het Stroke Service Project? Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 6

7 Hoe verloopt de ketenzorg bij de betreffende instelling? De uitkomsten van deze vragen zijn verwerkt in dit rapport. De bestaande methoden voor het meten van de patiënttevredenheid binnen de keten zijn geanalyseerd. Hierbij zijn bij de verschillende methoden de kenmerken benoemd en zijn de bruikbaarheid en tekortkomingen aangegeven. Ter ondersteuning heb ik een verdiepende literatuurstudie over kwaliteitsmanagement in relatie met patiënt (klant) tevredenheid en het meten van patiënttevredenheid in de gezondheidszorg gedaan. Naar aanleiding van de analyse en literatuurstudie heb ik een format ontwikkeld voor een patiënt tevredenheidsonderzoek in het kader van de Stroke Service Breda. Opbouw van het werkstuk Het rapport bestaat uit twee delen: In dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de achtergronden van de Stroke Service Breda. Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken: het eerste hoofdstuk beschrijft de achtergronden van CVA en ketenzorg in zijn algemeenheid. In het tweede hoofdstuk wordt de ketenzorg Stroke Service Breda beschreven. In het derde hoofdstuk komen de knelpunten rondom de Stroke Service Breda aan bod. Het tweede deel van dit werkstuk bestaat uit twee hoofdstukken: hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 worden de verschillende manieren van het meten van patiënttevredenheid in CVA ketenzorg beschreven. In hoofdstuk 5 wordt bekeken of de huidige meetmethoden voldoen en doe ik een voorstel voor een nieuwe opzet om patiënttevredenheid binnen de Stroke Service Breda te meten. In hoofdstuk 6 heb ik een plan van aanpak geschreven voor de implementatie van de patiënttevredenheidsmeting binnen de Stroke Service Breda. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 7

8 DEEL 1: Achtergronden Stroke Service Breda Hoofdstuk 1. Inleiding CVA Onder CVA (Cerebro Vasculair Accident) wordt volgens de Word Health Organisation (WHO) het volgende verstaan: Plotselinge ontstane verschijnselen van een focale stoornis van de hersenfuncties met een duur van meer dan 24 uur of eindigend met de dood, waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis. Wanneer de verschijnselen binnen 24 uur verdwijnen, wordt het een TIA genoemd (Transient Ischemic Attack). Een beroerte ofwel CVA is met zijn zware ziektelast en hoge zorgkosten één van de meest ingrijpende ziekten in Nederland. 1.1 Prevalentie Een CVA is samen met de coronaire hartziekten de meest voorkomende hart- en vaatziekten. De jaarlijkse incidentie van een CVA in Nederland in 2001: Mannen Vrouwen Totaal 2,0 per ,7 per per jaar Tabel 1: incidentie CVA 2001 Het betreft vooral oudere mensen, onder de 60 jaar komt het nauwelijks voor. (bron Nationaal Kompas Volksgezondheid). Van de mensen overlijdt ongeveer eenderde; tweederde wordt in het ziekenhuis opgenomen. Na een halfjaar ondervindt hiervan 60% matige of ernstige beperkingen. Daarmee is de beroerte de derde doodsoorzaak en één van de meest invaliderende aandoeningen. Volgens demografische ramingen zal het aantal mensen met een beroerte in 2015 met 35 tot 45% stijgen naar ongeveer CVA-patiënten per jaar. Bovendien overleven relatief steeds meer mensen een beroerte Europees beleid voor beroerte Om het Europese beleid voor beroerte te actualiseren, is er in 2006 in Helsingborg een bijeenkomst gehouden door onder andere de WHO, International Society of International Medicine, (ISIM), de European Stroke Councel (ESC) en de International Stroke Society (ISS). De uitkomsten van deze bijeenkomst is vastgelegd in de Helsingborg Declaration 2006 on Stroke Strategies. Hierin staan de plannen en doelen die gerealiseerd moeten zijn in Edisse-studie, ZonMw / 2001 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 8

9 De volgende vijf belangrijke aspecten zijn hierbij besproken: 1. Organisatie van zorgverlening na een beroerte 2. Beleid voor acute beroerte 3. Preventie 4. Revalidatie na een beroerte 5. Evaluatie van het resultaat van zorg na beroerte en het beoordelen van de kwaliteit. 2 In de bovengenoemde aspecten van de Helsingborg Declaration wordt het organiseren van de zorgverlening rondom CVA-zorg, specifiek het bevorderen van de ketenzorg, genoemd als belangrijke pijler voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de CVA patiënt Fasen van CVA Bij de zorg voor patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, maken we onderscheid tussen zorg in de acute fase, revalidatiefase en chronische fase. De grenzen tussen deze fasen zijn niet scherp te trekken maar wel kent elke fase een eigen zorgcircuit. Acute fase is gericht op snelle adequate diagnostiek en behandeling De acute fase beslaat één à twee weken. Bijna alle patiënten bij wie sprake lijkt te zijn van een beroerte, worden eerst door de huisarts onderzocht of komen op de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Het is belangrijk om de patiënt bij verdenking van een beroerte zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen voor het vaststellen van de definitieve diagnose en de optimale behandeling. Een behandelmethode (trombolyse) moet binnen een aantal uren na de beroerte worden ingezet. De neuroloog is de belangrijkste medisch specialist die betrokken is bij de zorg voor mensen met een beroerte in de acute fase. Ziekenhuizen hebben voor de zorg voor mensen met een beroerte stroke units ingericht. De Revalidatie fase is gericht op verminderen van beperkingen en het bewerkstelligen van de terugkeer naar de thuissituatie en re-integratie in de maatschappij. De revalidatiefase duurt gemiddeld tot een half jaar na de beroerte. Revalidatie begint meestal in het ziekenhuis en wordt voortgezet in het revalidatiecentrum, poliklinisch in het ziekenhuis, verpleeghuis en/of thuis. Vooral de minder oude patiënten (jonger dan 70 jaar) gaan vanuit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum Helsingborg declaration on Stroke 2006 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 9

10 De Chronische fase beslaat de hele periode na de revalidatiefase en is gericht op het leren omgaan met de beperkingen, acceptatie, verwerking en ondersteuning van de mantelzorg. De aandacht voor de chronische fase is minder groot dan de aandacht voor acute en revalidatiefase. De neuropsychologische gevolgen van een beroerte worden vaak pas in de chronische fase ontdekt Ketenzorg Ketenzorg is het geheel van samenhangende zorginspanningen door verschillende zorgverleners bij een lijder aan een bepaalde ziekte. Dit kan zowel op het gebied van preventie, curatie als verzorging liggen. In 1994 werd er landelijk voor het eerst gesproken over ketenzorg. De overheid trachtte door het versoepelen van de regelgeving en het verstrekken van tijdelijke financiering voor het opzetten van ketens, de zorgverleners en bestuurders te stimuleren te werken in transmurale ketens. De doelstelling hierbij was om de schotten rondom de patiënt weg te nemen en te komen tot een meer efficiënte en doelmatigere zorg. Door het op elkaar afstemmen van processen van eerste- tweede- en derdelijns organisaties ontstond een netwerk van zorgaanbieders. De doelstelling van het afstemmen van deze processen was het realiseren van een zorgcontinuüm, dat zou resulteren in een behandeling met een optimale effectiviteit, klantvriendelijkheid en efficiëntie. 5 Ketenzorg is voornamelijk van belang bij chronische patiëntenzorg (alle ziekten die niet binnen 6 maanden volledig genezen of te genezen zijn of ziekten waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledige genezing). De aard van chronische ziekten maakt dat langdurige zorg noodzakelijk is en dat er vaak meerder zorgaanbieders betrokken zijn bij de zorg voor een specifieke patiënt. De zorg wordt vaak door verschillende sectoren/instellingen in de zorg verleend. De coördinatie van de zorgactiviteiten en de onderlinge afstemming en samenwerking van de zorgaanbieder is hierbij belangrijk. Daarnaast zijn er in de gezondheidzorg sinds 2003 veranderingen gaande waarbij de aanbodgestuurde zorg zich ontwikkelde naar vraaggestuurde zorg. Hierbij wordt de zorg in grote mate bepaald door de behoefte van de patiënt. Dit betekent ook dat het zorgaanbod flexibel, samenhangend en integraal moet zijn. 6 Het samenwerken kan overigens een spanningsveld opleveren met de vraaggestuurde zorg waarbij marktwerking stees belangrijker wordt Nieboer, Repels e.a.: Stroke Service gespiegeld, Hoofdrapport haalbaarheidsstudie Benchmark CVA ketens, mei Baan, Afstemming in de Zorg, een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening, RIVM rapport nr /2003 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 10

11 Hoofdstuk 2. CVA Ketenzorg De behandeling van een CVA beperkt zich meestal niet alleen tot het ziekenhuis; in 40 % van de gevallen neemt het herstel langere tijd in beslag. Er zijn dus vaak meerdere hulpverleners en instellingen betrokken bij de CVA zorg. Goede afgestemde zorg is van groot belang. Vooral omdat in het begin van de revalidatiefase de grootste winst, wat betreft herstel, kan worden geboekt. Gedurende deze fase lijkt het afstemmen van de verschillende zorgaanbieders een essentiële voorwaarde voor goede zorg. 5 Om de acute, revalidatie- en chronische fase zo accuraat en snel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zijn er in regionaal verband in Nederland zogenaamde Stroke services ontstaan waarbij verschillende zorgaanbieders zich hebben verenigd. Stroke services zijn regionale zorgketens van zorgverleners die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling van patiënten met een beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening. De belangrijkste betrokkenen bij de Stroke Services zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars. Inmiddels is heel Nederland voorzien van Stroke services. 4 Op het gebied van patiënttevredenheid voor de CVA-ketenzorg is er geen (nog) geen landelijke standaard ontwikkeld. 2.1 Stroke Service Breda De Stroke service Breda was tot 1 januari 2009 ondergebracht bij de Annevillegroep. De Annevillegroep zorgde voor het projectmanagement van het Stroke Service Project. Ze was hierbij verantwoordelijk voor de ketenregie: de organisatie en coördinatie van de ketenzorg betreffende CVA. Vanaf 1 januari 2009 is de Stroke Service Breda geborgd in het Amphia Ziekenhuis, afdeling neurologie. Het is als project afgesloten bij de Annevillegroep. In het project zijn de doelstellingen behaald: er is een sluitende CVA-zorgketen in Breda e.o. gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt over de continuïteit en kwaliteit van de zorg; dit is vastgelegd in een ketenprotocol. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die in november 2008 is ondertekend door de ketenpartners. In deze samenwerkingsovereenkomst staan de rechten, plichten en voorwaarden waaraan de ketenpartners zich conformeren betreffende de Stroke Service Breda. In deze samenwerkingsovereenkomst staat niets over de meting van patiënttevredenheid. Een belangrijke verandering ten opzicht van de periode 5 Nieboer, Repels e.a.: Stroke Service gespiegeld, Hoofdrapport haalbaarheidsstudie Benchmark CVA ketens, mei Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 11

12 voor 2009, is de organisatie van de keten. Deze zal vanaf 1 januari 2009 bestaan uit een voorzitter, een ketenregisseur, een ketenadviseur, een overlegorgaan met functionarissen met beslissingsbevoegdheid uit het hogere management, een overlegorgaan met zorgprofessionals en een meetgroep. Belangrijke beslissingen ten aanzien van veranderingen in de keten zullen in eerste instantie moeten worden gefiateerd door het overlegorgaan met functionarissen met beslissingsbevoegdheid. Alle personen zijn afkomstig vanuit de ketenpartners zelf. De regievoering van de keten en de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de keten komt te liggen bij de ketenpartners zelf. 2.2 Cijfers Stroke Service Breda In 2007 zijn er binnen de Stroke Service Breda in totaal 647 patiënten in het Amphia ziekenhuis opgenomen met een CVA op de afdeling neurologie. De gemiddelde ligduur is ongeveer 13 dagen. (Bij aanvang van de Stroke Service in 2004 was dit 16 dagen). Van de 647 patiënten krijgen er 63 trombolyse (9,7 %). Uitstroom vanuit het ziekenhuis (zie tabel 2) 1. Van de 647 patiënten die er in 2007 zijn opgenomen gaat het grootste deel (367 patiënten = 43,9%) terug naar huis zonder thuiszorg. Hiervan is er voor 83 patiënten een AIV gesprek aangevraagd (21,6 %) patiënten gaan naar huis met Thuiszorg (6,9 %) patiënten ( 1,7 %) blijven in het ziekenhuis; zij worden opgenomen op overige afdelingen patiënten worden opgenomen in het revalidatiecentrum (6 %) patiënten worden opgenomen in het verpleegtehuis (22,7 %) 6. Helaas zijn 99 patiënten komen te overlijden (15 %) 7. De overige 20 patiënten gaan naar een instelling buiten de keten. (3,9 %) 1. Huis zonder Thuiszorg 2. Huis met Thuiszorg 3. Ziekenhuis 4. Revalidatiecentrum 5. Verpleeghuis 6. Mortuarium 7. Instelling b.k. Totaal N [AIV] N % N % N % N % N % N % N % N % ,9 45 6,90 11,0 1, ,0 22, , ,0 Tabel 2: uitstroom vanuit Amphia www. Annevillegroep.nl Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 12

13 2.3 Stroke Service Breda in de praktijk De Stroke Service Breda is in 2003 gestart met als doel een sluitende CVA -zorgketen (Stroke Service) te realiseren die CVA-patiënten in Breda en omstreken een state of the art -zorg biedt in alle fasen van de aandoening. Doel van de samenwerking in de keten is een verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt en een voorspoedige terugkeer naar zijn oorspronkelijke leefsituatie. In de praktijk betekent dit onder meer: snelle diagnose; soepele doorstroming zodat de CVA-patiënten zo spoedig mogelijk op de juiste plaats in de zorgketen komen; zorgverleners tijdig beschikken over volledige patiëntinformatie, zodat de behandeling en begeleiding adequaat worden voortgezet; waarborgen van nazorg; deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals; aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het terrein van CVA zorg. De deelnemers van het project Stroke Service Breda zijn: Amphia Ziekenhuis; Huisartsenkring West-Brabant; Revalidatiecentrum Breda; RGF Zuidwest Nederland; Thuiszorginstellingen: Thuiszorg Breda, Thebe Mark en Maasmond, Markenlanden, Huispitaal; Verpleeghuizen: Circonflex, De Riethorst/Stromenland, De Volckaert, Avoord, Aeneas/oranjehaeve, Elisabeth Breda; Verzorgingshuizen gekoppeld aan de genoemde verpleeghuizen; Stichting Zorgbelang Brabant (vertegenwoordigen patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden uit Brabant). Deze vervult een klankbordfunctie. 7 7 www. Annevillegroep.nl Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 13

14 Figuur 1: het verzorgingsgebied van de Annevillegroep. 2.4 Verloop keten in de praktijk De keten start in de meeste gevallen bij de Huisarts of bij de Spoedeisende hulp. Snelle herkenning van de problematiek is essentieel om de behandelmogelijkheden zo groot mogelijk te houden. Bij het vermoeden van een CVA is het belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis (Amphia). Ziekenhuis Na opname worden er onderzoeken gedaan en een diagnose gesteld. Wanneer de diagnose CVA wordt gesteld, krijgt de patiënt een CVA code, welke door de gehele keten door wordt gebruikt. De noodzakelijke en mogelijke behandelingen worden opgestart. In het Amphia ziekenhuis wordt een dossier aangemaakt, waarbij de personalia, medische, verpleegkundige en paramedische behandelingen worden geregistreerd. Dit gebeurt handmatig in een papieren dossier. Daarnaast maakt men gebruik van een ketenregistratie systeem via de PC, waarbij diverse parameters worden geregistreerd als ligduur, uitslagen van testen als de Barthel score, EMV, spiekrachtmeting en MSE (testen op gebied van functioneren van de patiënt op fysiek en mentaal gebied). De parameters zijn van belang voor het kunnen meten van de kwaliteit van de (keten)zorg: de prestatieindicatoren. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 14

15 Patiënten krijgen voorlichting betreffende het verloop van hun ziektebeeld via diverse kanalen: mondeling van de arts, verpleegkundige of paramedici. Daarnaast zijn er folders beschikbaar en het Patiënten Informatie Dossier (PID). Dit PID is een informatiemap voor de patiënt speciaal ontwikkeld voor ketenbrede informatievoorziening. Iedere patiënt met de diagnose krijgt dit PID aangereikt. Daarnaast krijgt de patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis een papieren overdrachtsdossier CVA.. Hierin komt algemene informatie over de patiënt, het ontslagbericht met daarin een medisch deel, verpleegkundig deel en evt. een paramedisch deel. Dit overdrachtsdossier is bedoeld voor de vervolgbehandeling in de CVA keten. Het is een transmuraal dossier: het dossier blijft eigendom van de patiënt. De patiënt krijgt voor ontslag een gesprek met een Transferverpleegkundige (TVP) in geval er alleen thuiszorg wordt ingezet of met Maatschappelijk Werk (MW) wanneer de patiënt wordt opgenomen in het revalidatiecentrum of verpleeghuis. Hierin wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor de vervolgstappen. Er zijn een aantal mogelijkheden binnen de keten: 1. Opname in een revalidatiecentrum; 2. Opname in een verpleeghuis; 3. Naar huis met thuiszorg; 4. Naar huis zonder thuiszorg. De patiënt wordt in deze keuzemogelijkheden gestuurd/ begeleid door de behandelaren en de TVP of MW. Wanneer de patiënt naar huis gaat zonder thuiszorg dan wordt er door de afdeling neurologie een AIV gesprek (Advies, Instructie en Voorlichtingsgesprek) aangevraagd bij de thuiszorgorganisatie naar keuze. Revalidatiecentrum De revalidatieartsen van het revalidatiecentrum nemen deel aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in het Amphia. In dit MDO vindt er overleg plaats tussen de revalidatiearts en de neuroloog en wordt beoordeeld of een patiënt geschikt is voor behandeling in het revalidatiecentrum. Indien er een indicatie is voor behandeling in het revalidatiecentrum vindt er een aanmelding plaats. In het revalidatiecentrum vindt er bij de opname een intake plaats door de verpleging en de door de arts. Om de 6 weken vindt er in het revalidatiecentrum tevens een MDO plaats om de voortgang en behandeling van de patiënt te bespreken. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 15

16 Verpleeghuis De aanmelding vanuit het Amphia naar een van de verpleeghuizen gebeurt via een fax. Deze informatie betreft o.a. de diagnosecode van de patiënt, een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt op lichamelijk en cognitief gebied en medicatieoverdracht. De verpleeghuizen geven aan dat deze informatie in de praktijk te summier is. Er vindt bij aanvang van de opname een nieuwe intake plaats. Sommige instellingen kiezen ervoor om de patiënt te bezoeken in het ziekenhuis om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierdoor kan de afdeling zich vast voorbereiden op de komst van de patiënt en vice versa. Dit kan onnodige verplaatsingen voorkomen in het verpleeghuis. Bij opname in het verpleeghuis kan worden gekozen voor opname op de revalidatieafdeling of op de long-stay afdeling, afhankelijk van de belastbaarheid, leeftijd, motivatie en prognose van de betreffende patiënt. Naar huis met thuiszorg Patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis gaan en zorg nodig hebben op gebied van verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding kunnen deze zorg van de thuiszorg verkrijgen. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis regelt de benodigde AWBZ indicatie en zorgt dat deze bij de betreffende thuiszorgorganisatie komt. De patiënt krijgt van uit het ziekenhuis het overdrachtsdossier mee naar huis. Hierin kan de verpleegkundige de benodigde informatie vinden. De indicatie kan tijdelijk zijn, maar dit kan ook voor langere (onbepaalde tijd) worden ingezet. Naar huis zonder thuiszorg. Wanneer de patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis gaat zonder thuiszorg wordt er altijd een Advies gesprek Instructie en Voorlichting (AIV) aangevraagd. Dit is een gesprek dat de patiënt krijgt aangeboden bij thuiskomst en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. Het gesprek is opgenomen in het nazorg protocol en dient als een soort vangnet. De patiënt krijgt in het ziekenhuis twee vragenlijsten mee: een vragenlijst over de gevolgen van een CVA voor de patiënt en de CRA-D (vragenlijst over de ervaren zorg vanuit mantelzorg oogpunt). De verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie krijgt de informatie over de patiënt vanuit het ziekenhuis. Ze neemt binnen 6 weken na ontslag contact op met de patiënt om ze een AIV gesprek aan te bieden. Ongeveer 25 tot 50 % van de patiënten geeft aan geen problemen meer te ervaren en geen behoefte te hebben aan een gesprek. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 16

17 Bij de overige patiënten brengt de verpleegkundige de patiënt een huisbezoek. In dit huisbezoek komen o.a. aan de hand van de vragenlijsten en een lijst met gespreksonderwerpen het functioneren van de patiënt op allerlei gebied aan de orde. Tevens wordt de Barthelscore en het registratieformulier Thuiszorg ingevuld. De uitkomst van deze formulieren worden geregistreerd. Daarnaast heeft het gesprek een signalerende functie naar bijvoorbeeld behandelaars of huisarts en ondersteunende functie bij bijvoorbeeld aanvragen van 1 e lijns paramedische zorg, AWBZ zorg of WMO voorzieningen. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 17

18 Hoofdstuk 3. Knelpunten gesignaleerd in de huidige ketenzorg Om een beeld te krijgen van de samenwerking in de Stroke Service Breda is er in 2005 een audit gehouden binnen de keten. Deze audit is gehouden door een extern adviseur in samenwerking met de Annevillegroep. De doelstellingen van de gehouden audit waren de volgende: 1. Het vergroten van de leermogelijkheden in de keten; 2. Vaststellen van de status van de ontwikkeling van de keten en het benoemen van verbeterpunten. In januari 2006 is er een rapport verschenen over de ketenaudit. Hieronder beschrijf ik in het kort de resultaten die uit deze audit naar voren zijn gekomen: Wanneer er over een keten wordt gesproken zou deze aan de volgende kenmerken moeten voldoen: - er is sprake van onderlinge afhankelijkheid - er heeft een zekere machtsdistributie plaatsgevonden - er zijn doelen voor de keten geformuleerd - er is een bedrijfscultuur van aaneengesloten processen - er is overeenstemming over het inzetten van middelen voor de keten - alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn in beeld. Tijdens de audit bleek dat er onduidelijkheid was over de status van de keten: is het een keten met bovenstaande kenmerken of is er sprake van een netwerk van organisaties die, veel losser dan de keten, streven naar een gemeenschappelijk doel. Tijdens deze audit zijn een 8-tal gesprekthema s geformuleerd waaruit een rode draad is geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen zijn gerefereerd aan het INK managementmodel. Samenvattend zijn de volgende onderwerpen besproken, met de daarbij behorende rode draad 1. De mate waarin de deelnemers zich realiseren dat ze in een keten werken en wat men daarvan verwacht. Rode draad bij de bevindingen: Er is onvoldoende ketengevoel doordat de het beleidssysteem (stuurgroep) en het operationele systeem (betrokkenen op werkvloer) weinig structureel contact hebben. Deelnemers vallen terug op het belang van de eigen organisatie. Desondanks is er wel degelijk een ketenbesef gegroeid in de keten. De informatiestroom, zowel rond de individuele patiënt als rond het systeem van afspraken in de keten is kwetsbaar en onvoldoende doorontwikkeld om als ketenstrategie te dienen. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 18

19 8 2. Diverse aspecten zijn niet meegenomen in de keten, maar blijken achteraf van groot belang te zijn voor de keten. Hiermee wordt onder ander de GGZ bedoeld als vergeten schakel en de onderbelichte rol van de nazorg. Rode draad: de PDCA cirkel van Deming is nog niet gesloten, er wordt nog te weinig geëvalueerd. Daarnaast blijkt dat de organisaties nog niet klaar zijn voor het ketendenken. Er heerst binnen de verschillende instellingen een eigen cultuur, welke moet worden omgebogen naar een meer samenwerkingsgerichte cultuur. 3. Knelpunten in procesgang: instroom, doorstroom en uitstroom. Rode draad: er is te weinig zicht op en inzicht in de keten wat betreft de producten, diensten en beëindigen van de keten. De nazorg is nog niet optimaal; dit vraagt nog om een ketenbrede benadering en betere afstemming. 4. Coördinatie over de keten en tussen de schakels. Rode draad: de communicatie tussen de stuurgroep, de meetgroep en de huidige coördinatie naar de deelnemers in de keten is onvoldoende om de keten verder te kunnen optimaliseren. 5. Deskundigheid in de keten als geheel. Rode draad: de deskundigheidsbevordering in de keten is een belangrijk aandachtsgebied. Er zou een database kunnen worden opgezet voor de keten, waarin kennis en ervaring zou kunnen worden opgeslagen. 6. Het maximaal haalbare patiëntenresultaat. Rode draad: er is weinig onderlinge bekendheid van de resultaten van de keten (prestatie-indicatoren). Er is geen ketenbrede resultaatgerichtheid (patiënttevredenheid). De sociale en organisatorische meerwaarde van de keten (bv. betere scholingskansen, en efficiency) wordt zo nauwelijks ervaren 7. De financiering in de keten en informatievoorziening. Rode draad: er is geen duidelijke financiële strategie, er is geen duidelijkheid voor de deelnemers voor de toekomst ten aanzien van investering en kostenverdeling voor het CVA project. Er is geen compleet procesmodel ten aanzien van de informatiestromen binnen de keten. 8. Samenwerking binnen de keten. Rode draad: een duidelijke visie voor de totale keten die wordt gedragen, moeten worden doorontwikkeld. 8 Eindrapport Ketenaudit Stoke Serivce Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 19

20 Bij de audit komt bij thema 6 de patiënttevredenheid als aandachtspunt naar voren. De bevindingen ten aanzien van de patiënttevredenheid zijn de volgende: Er is geen patiënttevredenheidsonderzoek wat betreft de ketenzorg CVA in zijn algemeenheid, Er is binnen de keten weinig inzicht wat de patiënt er zelf van vindt, Er gebeurt weinig aan nazorg, Er is onduidelijkheid over wat andere instellingen doen op het gebied van patiënttevredenheid, Er is weinig contact binnen de keten, De parameters van de prestatie-indicatoren worden slecht gemeten of doorgegeven binnen enkele instellingen, Voor sommigen binnen de keten wordt het ontbreken van negatieve signalen opgevangen als goed resultaat. Samenvattend bleek uit de audit dat er veel is bereikt, o.a. op gebied van productontwikkeling en protocollen, maar dat er nog veel aandachtspunten zijn die de ketenzorg kunnen verbeteren. Naar aanleiding van de aanbevelingen zijn er door de Stroke Service verbeterpunten geformuleerd die zijn aangepakt. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn de volgende: er is een nazorgprotocol opgesteld, er zijn veranderingen doorgevoerd ten aanzien van ketenregistratie, er is een kennisuitwisselingsprogramma gemaakt ter bevordering van communicatie en het ketengevoel en er worden met regelmaat (paramedische) kennisbijeenkomsten georganiseerd. Met het afsluiten van het project en het borgen van de Stroke Service Breda in 2009 zijn de belangrijkste doelstellingen die bij het oprichten van de Stoke Service zijn opgesteld behaald. Ten aanzien van de patiënttevredenheid zijn er nog geen concrete initiatieven ontplooid. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 20

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding

CVA-zorg in beeld. Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz. Inleiding CVA-zorg in beeld Zorgprogramma Ketenzorg CVA regio Helmond Quartz Inleiding Jaarlijks worden 45.000 mensen getroffen door een CVA en 200.000 Nederlanders hebben ooit een CVA gehad. CVA is een complexe

Nadere informatie

Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1

Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1 Overdrachtsnotitie borging Stroke Service Breda 1 1. Inleiding Op 1 januari 2009 is Stroke Service Breda e.o. geborgd in het Amphia Ziekenhuis/ afdeling neurologie en als project bij de Vereniging Annevillegroep

Nadere informatie

Wat vinden uw bewoners van de zorg?

Wat vinden uw bewoners van de zorg? Wat vinden uw bewoners van de zorg? Prismantonderzoek naar ervaringen met de zorg in uw instelling (verzorgingshuis) L.G. Bosman dr. D.H.M. Frijters drs. J.J.M. Geraets K.D. Hekkert, MSc. D.J. Homberg,

Nadere informatie

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index

Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index 110309.08/03 Toezicht op de toegankelijkheid en kwaliteit van de veteranenzorg met behulp van de CQ-index Inleiding In oktober 2007 is het Landelijk Zorgsysteem Veteranen (LZV) van start gegaan. Het LZV

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

Coördinatie van zorg in de CVA-keten.

Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Coördinatie van zorg in de CVA-keten. Naar aanleiding van het project Stroke service Breda e.o. komt steeds beter in beeld welke zorgverleners zich bezig houden met een of andere vorm van zorgcoördinatie

Nadere informatie

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt Patiënteninformatie De CVA- keten Delft/Westland/Oostland U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen

Nadere informatie

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland

Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Transferpunt De CVA- keten Delft/Westland/Oostland Inleiding U of één van uw familieleden heeft onlangs een beroerte gehad. In de regio Delft/Westland/Oostland werken verschillende zorginstellingen met

Nadere informatie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie

CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe. Neurologie CVA-Ketenzorg Noordwest-Veluwe Neurologie Inhoudsopgave Wie doen mee aan de ketenzorg?...6 Opname in het ziekenhuis...7 Vervolgtraject...8 Naar huis...8 Klinische geriatrische revalidatie...8 Klinische

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt?

Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Wat als u of uw naaste na een CVA (hersenberoerte) niet naar huis kunt? Stroke Service Breda e.o. In deze folder wordt uitgelegd wat er gebeurd in het ziekenhuis als u of uw naaste niet naar huis kunt

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases:

Het aanbod van de CVA ketenzorg is onderverdeeld in diverse fases: Ketenzorg CVA Wat is een CVA? Als de bloedvoorziening in de hersenen plotseling onderbroken wordt spreekt men van een beroerte. In de medische wereld wordt dit Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd.

Nadere informatie

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA

Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA-ketenzorg CVA Patiënten Informatie Dossier (PID) Cerebro Vasculair Accident (CVA) Onderdeel CVA 2 INHOUDSOPGAVE Noordwest Veluwe... 4 Wie doen mee aan de ketenzorg?... 5 Trombolyse... 5 Stroke-unit... 5 MDO en doorstroming...

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Voorwoord Inleiding Definitie nazorg Werkgroepleden Stroomdiagram nazorg Toelichting nazorgtraject...

Voorwoord Inleiding Definitie nazorg Werkgroepleden Stroomdiagram nazorg Toelichting nazorgtraject... Nazorgprotocol CVA Stroke Service Breda April 2008 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Definitie nazorg... 4 Werkgroepleden... 4 Stroomdiagram nazorg... 5 Toelichting nazorgtraject... 6 Implementatie

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o.

Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. Stroke Service Project Bergen op Zoom e.o. De juiste zorg op de juiste plaats U bent in het Lievensberg ziekenhuis opgenomen omdat u een beroerte heeft gehad. In de medische wereld wordt een beroerte

Nadere informatie

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting

Rapportage. Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Rapportage Werkgroep 7 Kennis en Voorlichting Werkgroepleden Annemiek van Dorst, fysiotherapeut Astrid Lanslots, diëtist Thuiszorg Mark en Maas Judith Vera, fysiotherapeut Marianne Jansen, Huispitaal Janine

Nadere informatie

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44

Stroke-unit. Verpleegafdeling West 44 Stroke-unit Verpleegafdeling West 44 Inleiding U bent opgenomen op de Stroke-unit. De Stroke-unit is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van mensen die een beroerte hebben gehad. Stroke is het

Nadere informatie

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg

CVA Zorgketen regio Helmond. de Nazorg CVA Zorgketen regio Helmond de Nazorg Versie: 5 juli 2010 Ellen van den Einde-Meijer Programmacoördinator CVA ketenzorg Quartz Werkgroep: Mevrouw M. van den Heuvel, verpleegkundig expert De Zorgboog Mevrouw

Nadere informatie

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel

Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Revalidatie na een CVA (beroerte) multidisciplinaire aanpak voor een zo optimaal mogelijk herstel Norschoten Klaverweide 1 3773 AW Barneveld T 0342-40 40 00 E info@norschoten.nl I www.norschoten.nl Revalidatie

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie

VELE HANDEN. In kader van CVA. Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie VELE HANDEN In kader van CVA Chinette Verhagen, Physician Assistant neurologie Informatiebijeenkomst 14-12-2010 aan wijkverpleegkundige betrokken bij CVA patiënten. Inhoud presentatie Wat is CVA Verschillende

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009

Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau. Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Ziekte- en zorgdiagnostiek Dementie Regio Breda, Alphen/Chaam en Baarle Nassau Stand van zaken d.d. 1 juni 2009 Inhoud presentatie Dementie: feiten en cijfers Korte introductie project dementie Stand van

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010

Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging. CVA Keten, regio Noord-Limburg. mei 2010 Deel 2 Conclusies Cliëntenraadpleging CVA Keten, regio Noord-Limburg mei 2010 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7 1.1 Respons...7 1.2 Conclusies...7 1.2.1 Voorzieningen die de cliënt heeft doorlopen...7

Nadere informatie

Nieuwe ontwikkelingen

Nieuwe ontwikkelingen Jaarplan 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Nieuwe ontwikkelingen... 4 Samenwerking met patiëntenvereniging Hersenletsel.nl... 4 Samenwerking met Hersenletselnet Overijssel.... 4 Werkconferentie 2017...

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis

Transmurale zorg. Patiënteninformatie. Transmurale CVA-zorg. Slingeland Ziekenhuis Transmurale zorg Transmurale CVA-zorg i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Inleiding Per jaar krijgen in Nederland ruim 39.500 mensen een beroerte. In de medische wereld wordt dit een cerebro vasculair

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit)

Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Richtlijnen CVA-revalidatie in het verpleeghuis (post stroke unit) Aeneas Verpleeghuis, Breda Avoord Zorg en Wonen, Etten-Leur Circonflex Stichting voor Zorg en Wonen, Zevenbergen De Riethorst Centrum

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Stroke Service Breda

Ontwikkelingsplan Stroke Service Breda Ontwikkelingsplan Stroke Service Breda Ketenzorg belooft veel voor de gezondheidszorg. Kortere of geen wachtlijsten, betere doorverwijzing, goede overdracht van informatie van de ene naar de andere zorgverlener,

Nadere informatie

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt

Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Verslag 1 e fase project optimale transmurale voedingszorg voor de ondervoede patiënt Amsterdam, Januari 2015 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in vroege herkenning en behandeling van

Nadere informatie

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007

Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard Vastgesteld 28 februari 2007 Werkplan 2007 Netwerk Palliatieve Zorg Hoeksche Waard 1. Inleiding In 2005 is het Netwerk Palliatieve Zorg Hoelsche Waard (NPZ HW) gestart met als doel het optimaliseren van de kwaliteit van de palliatieve

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname

Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Zorg in verzorgings- of verpleeghuis na ziekenhuisopname Afdeling transmurale zorg Vooraf Na een ziekenhuisopname kunt u meestal terug naar huis om te herstellen. Soms is er thuis nog aanvullende hulp

Nadere informatie

Stroke-care Unit afdeling neurologie

Stroke-care Unit afdeling neurologie Stroke-care Unit afdeling neurologie Algemeen U heeft een C.V.A. (Cerebro Vasculair Accident) ofwel een beroerte gehad en u bent opgenomen op de Stroke-care Unit van afdeling neurologie 1d. Binnen deze

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten

Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Zorg na ontslag uit het ziekenhuis bij Collum Care patiënten Inleiding Deze folder is bedoeld om u voor te bereiden op het ontslag uit het ziekenhuis na een heupoperatie ten gevolge van een heupfractuur.

Nadere informatie

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw,

Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland. Geachte heer, mevrouw, Aan de directie/raad van bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Revalidatie Nederland Datum Referentie NVZ Referentie RN Pagina 10 april 2015 10010204/dp.cb 15021 1/2 Onderwerp Deelname

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC

Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Resultaten monitor proeftuinen SINGER Samenwerking en INnovatie in GEriatrische Revalidatie Ineke Zekveld LUMC Inhoud presentatie Organisatie proeftuinen Vraagstelling SINGER Conclusies uit eerder onderzoek

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen

Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen Rapportage onderzoeksproject Genieten aan tafel Een toegepast onderzoek naar maaltijdbeleving in verpleeghuizen De samenvatting van de interventie Genieten aan tafel die in zorginstellingen is uitgevoerd,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V La Vie! Gemeten met de CQI index December 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: december 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en werkwijze

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme

Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo Borrendamme Rapportage CQ-index VV&T interviews met bewoners Allévo januari - maart 2014 CQ-index VV&T interviews met bewoners 2014 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013

Nadere informatie

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND

CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND CONVENANT NETWERK PALLIATIEVE ZORG MEPPEL STEENWIJKERLAND Convenant palliatieve zorg Meppel / Steenwijkerland 1-7 Samenwerkingsovereenkomst netwerk voor palliatieve zorg in de regio Meppel Steenwijkerland

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST STROKE SERVICE BREDA E.O. De volgende ketenpartners Stichting Amphia, gevestigd te Breda/Oosterhout, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Suttorp, voorzitter

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal

Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Ervaringen bewoners St. Elisabeth - verpleeghuis Roosendaal Meting 2014 Gemeten met de CQI index November 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: november 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007

Projectvoorstel. Project Dementie subregio Breda. Documentbeheer. Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Projectvoorstel Project Dementie subregio Breda Documentbeheer Cluster/dienst Annevillegroep Datum 5 februari 2007 Opdrachtgever P. Smittenaar a.i. Versie 5 Projectmanager vacature Status definitief Projectnummer

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit

NEUROLOGIE. Opname op de Stroke Unit NEUROLOGIE Opname op de Stroke Unit Opname op de Stroke Unit U bent opgenomen op de Stroke Unit, een onderdeel van de afdeling Neurologie. De Stroke Unit is bedoeld voor mensen die speciale neurologische

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8

Kennisnetwerk CVA Nederland, gebaseerd op het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg van Vilans. Pagina 3 van 8 Evaluatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Evaluatie Jaarplan 2015 CVA-keten Twente... 4 Verbeteren Keteninformatiesysteem... 4 Benchmark... 4 e-overdracht / IZIT... 4 Geketend... 5 KPI s... 5 Organogram

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis

Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis Rapportage CQ-index VV&T Zorg Thuis Allévo Zorg Thuis januari - maart 20 1 Normen Goede Zorg en de CQ-index VV&T 1.1 Visie In het kwaliteitsdocument 2013 1 is vastgelegd waaraan langdurige en/of complexe

Nadere informatie

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013

Jaarverslag MCC Hardenberg 2013 Voorwoord Geachte relatie, Voor u ligt het jaarverslag van het Medisch Coördinerend Centrum Hardenberg (MCCH) 2013, een jaar waarin gezocht is naar mogelijkheden om het MCCH meer toekomstbestendig te maken

Nadere informatie

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ

Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten. Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ Beroerte en een TIA zijn spoedeisende ziekten Rob Bernsen en Marian van Zagten Neurologen JBZ TIA CVA: inhoud + TIA: Rob Bernsen + CVA: Marian van Zagten + Rijbewijs : Rob Bernsen Voorlichting Hartstichting

Nadere informatie

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014

Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 Samenvatting rapportage CQ index Zinzia Zorggroep 2014 J. Hogeling Mei 2014 0 Inleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de vertegenwoordigers van cliëntenraden

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden:

Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Samenwerkingsovereenkomst Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden De organisaties die deelnemen aan het Netwerk Palliatieve Zorg regio Haaglanden: Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo, gevestigd

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG

SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG SAMENVATTING RAPPORTAGE PRESTATIEINDICATOREN CVA ZORGKETEN DEN HAAG 212 Deelnemende instellingen Florence HagaZiekenhuis MCH Haagse Wijk- en WoonZorg Saffier de Residentie Sophia Revalidatie Ziekenhuis

Nadere informatie

Keten Palliatieve Zorg

Keten Palliatieve Zorg Keten Palliatieve Zorg Wat is palliatieve zorg? Palliatieve zorg begint wanneer iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij ongeneeslijk ziek is en behandeling niet meer mogelijk is. Dat is een harde boodschap

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Wanneer wordt het weer zo n feest!!

Wanneer wordt het weer zo n feest!! Ontslag uit het ziekenhuis/verpleeghuis naar de juiste plaats en op het juiste moment!? Wanneer wordt het weer zo n feest!! Feestelijk Uitdagend Zinnelijk Zuiver Yess Een FUZZY workshop waarin u zelf het

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5

DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 9.2.3.5 Zorgleefplan brochure bronnen www.loc.nl, (LOC, zeggenschap in de zorg is de koepelorganisatie van de cliëntenraden van de sectoren verpleging en verzorging,

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI CVA

Werkinstructies voor de CQI CVA Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg na een CVA of beroerte te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding p. 2

Inhoudsopgave. Inleiding p. 2 Visiedocument Inhoudsopgave Inleiding p. 2 1. Het verbeteren van de kwaliteit van de CVA zorg in Nederland p. 4 1.a Preventie en voorlichting over beroerte p. 6 1.b Behandeling, zorg en ondersteuning p.

Nadere informatie

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service

Stroke Service Assen. Zorg op maat na een beroerte. stroke service Stroke Service Assen Zorg op maat na een beroerte z z stroke service assen 1 Stroke Service Assen staat garant voor goede zorg aan inwoners van Assen en omstreken die getroffen zijn door een beroerte.

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg

TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg TIA/ herseninfarct van spoed- naar ketenzorg neurologie Folkert Hoekstra, huisarts Renske van den Berg-Vos, neuroloog ACUTE FASE stroke ketenzorg START CHRONISCHE FASE 3 NHG standaard beroerte nieuwe standaard

Nadere informatie

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm.

Samenvatting. Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm. Samenvatting Nieuwe ontwikkelingen in de palliatieve zorg: kwaliteitsindicatoren en het palliatieve zorgcontinuüm Samenvatting 173 Vanaf halverwege de jaren '90 is palliatieve zorg door de Nederlandse

Nadere informatie

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ

P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ P. de Beurs, psychiater en adviseur voor de IGZ Inleiding De toezichtketen in perspectief Toezicht door IGZ Onderzoek A. Huisman De toezichtketen in perspectief bij suïcides Persoonlijke adviezen Inleiding

Nadere informatie

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht

Inhoud presentatie. Inleiding. Inleiding. Opzet toezicht. Opzet toezicht EMZ1 Overdracht van patiëntengegevens en continuïteit van zorg voor kwetsbare ouderen Ellen Zijp Coördinerend/specialistisch senior inspecteur Landelijke dag transferverpleegkundigen 10 oktober 2015 Inhoud

Nadere informatie

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER)

STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) STAPPENPLAN BIJ HET MODEL STUURYSTEEM DECUBITUS (PROJECT DECUBITUSZORG IN DE DAGELIJKSE PRAKTIJK; DOOR STUREN STEEDS BETER) Juni 2004 INLEIDING Voor u ligt een stappenplan dat gebaseerd is op de CBO-richtlijn

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant

Hersenletselnetwerk Midden-Brabant Hersenletselnetwerk Midden-Brabant Speerpunten en Innovatie 2012 Hersenletselnetwerk Midden-Brabant wil de noodzakelijke afstemming tussen zorg- hulp- en dienstverleners binnen de regionale hersenletselzorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0

Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 Werkinstructies voor de CQI Parkinson versie 1.0 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Parkinson bedoeld? De CQI Parkinson is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor te meten vanuit het perspectief van

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie