Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda"

Transcriptie

1 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda Hoe meet je dit? Een afstudeeropdracht van: Hanneke Reijrink Voor de opleiding Management in de Zorg Avans Hogeschool Februari 2009 In opdracht van: Annevillegroep Breda

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 5 Hoofdstuk 1. Inleiding CVA Prevalentie Europees beleid voor beroerte Fasen van CVA Ketenzorg Hoofdstuk 2. CVA Ketenzorg Stroke Service Breda Cijfers Stroke Service Breda Stroke Service Breda in de praktijk Verloop keten in de praktijk Hoofdstuk 3. Knelpunten gesignaleerd in de huidige ketenzorg Hoofdstuk 4. Kwaliteit van zorg Wat is kwaliteit van zorg Wat is nu eigenlijk patiënttevredenheid? Wat moet er worden gemeten binnen de CVA keten? Patiënttevredenheid metingen binnen de keten Landelijke patiënttevredenheid meting in CVA-ketens Hoofdstuk 5. Conclusie Voldoen de huidige meetmethoden? Voorwaarden Toelichting Voorstel Onderzoeksdoelstelling Voorstel kenmerken onderzoek patiënttevredenheid Prestatie-indicator Hoofdstuk 6: Implementatieplan Achtergronden Doelstelling Activiteiten Stakeholders Risicoanalyse Randvoorwaarden voor succesvolle implementatie Kwaliteitsbewaking Organisatie Planning Noten Contacten Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 2

3 Samenvatting De gezondheidszorg in Nederland is volop in beweging. Een van de ontwikkelingen van de laatste jaren is het ontstaan van zorgketens. Hierbij gaan zorginstellingen in een bepaalde regio samenwerkingsverbanden aan om de zorg voor patiënten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Om de zorg voor patiënten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA) optimaal op elkaar af te stemmen is in regio Breda in 2003 de Stroke Service Breda opgericht. Binnen de Stroke Service Breda zijn er om de kwaliteit van de ketenzorg te waarborgen diverse afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde prestatie-indicatoren. Het verbeteren van de kwaliteit van zorg is volop in ontwikkeling. De kwaliteit wordt meer en meer vanuit het perspectief van de patiënt benaderd; er wordt gesproken over patiëntgerichte of vraaggerichte zorg. Binnen de Stroke Service Breda wordt de kwaliteit van de ketenzorg vanuit patiëntenperspectief nog niet apart gemeten. Het vraagstelling bij dit onderzoek was de volgende: Op welke manier kan de Stroke Service Breda groep zicht krijgen op de kwaliteit van de CVA- ketenzorg vanuit patiëntenoogpunt en hoe kan dit worden geïmplementeerd binnen de keten? Uit dit onderzoek blijkt dat de de deelnemende instellingen van de Stroke Service Breda de tevredenheid van patiënten in het algemeen wèl meten. Iedere instelling doet dit op eigen wijze, vaak ook vanuit verplichte landelijke metingen. Deze onderzoeken blijken echter niet specifiek gericht op de CVA-patiënt en/of op ketenzorg. Hierdoor zijn ze onbruikbaar voor het meten van de kwaliteit van de ketenzorg voor de CVA-patient. Zorgbelang Brabant heeft een onderzoek gehouden naar de tevredenheid van patiënten binnen de Stroke Serivce Breda. Dit was echter een (voorlopig) eenmalige meting en kan dus niet gebruikt worden binnen het kwaliteitsbeleid. In dit onderzoeksrapport is geïnventariseerd wat de tekortkomingen zijn en wat bruikbaarheid is van de bestaande meetmethoden. Daarnaast zijn de voorwaarden opgesteld waaraan een patiënttevredenheidsmeting binnen de Stroke Service Breda moet voldoen. Naar aanleiding van dit onderzoek volgt een voorstel voor een meetmethode en een plan voor de implementatie hiervan. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 3

4 De meest kenmerkende aspecten van de beschreven methode zijn de volgende: Kwantitatieve en kwalitatieve metingen worden gecombineerd. Er wordt gebruikt gemaakt van bestaande contactmomenten tussen de patiënt en de zorgaanbieder De uitkomsten zijn eenvoudig te implementeren binnen de huidige registratiemethoden De resultaten worden meegenomen in het kwaliteitsbeleid van de Stroke Service Breda en regelmatig geëvalueerd. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 4

5 Inleiding Bij de zorg rondom mensen die een beroerte hebben doorgemaakt (CVA) zijn vele behandelaars, hulpverleners en instanties betrokken. De zorg is complex te noemen; de patiënt moet de goede zorg op het juiste moment krijgen. We spreken hierbij van ketenzorg. Daarbij moet de zorg van de verschillende hulpverleners en organisaties op elkaar aansluiten; er zijn afspraken met de betrokken hulpverleners om de zorg rondom de patiënt goed te organiseren. Er zijn in het land op regionaal gebied vele ketens georganiseerd rondom patiënten met een CVA. In de regio Breda e.o. is dit georganiseerd rondom de Annevillegroep: de Stroke Service Breda. Het project is in 2003 gestart met als doel een sluitende CVA -zorgketen te realiseren die CVA-patiënten in Breda en omstreken een state of the art -zorg biedt in alle fasen van de aandoening. In veel ketentrajecten wordt gesproken over 'patiëntcentrale' of 'vraaggerichte' zorg, maar in de praktijk blijkt dit lastig in te richten. Want wat willen patiënten, hun naasten en/of mantelzorgers eigenlijk? En op welke manier kun je hier achter komen? In dit werkstuk heb ik onderzoek gedaan naar bestaande patiënttevredenheidsonderzoeken binnen de Stroke Service Breda en de bruikbaarheid van deze onderzoeken om de tevredenheid van de patiënten over de gehele keten te meten. Binnen de Stroke Service Breda wordt, om de kwaliteit te waarborgen, aan de hand van een monitoringssysteem vooraf opgestelde prestatie-indicatoren getoetst, geëvalueerd en hierna bijgestuurd. De volgende prestatie-indicatoren worden gemeten in het kader van de landelijke benchmark: 1. Functionele gezondheidstoestand: het percentage van patiënten met een acute CVA dat na drie maanden volledig onafhankelijk is. (Heeft geen professionele hulp nodig voor ADL activiteiten) Dit wordt gemeten middels een vragenlijst, te weten de Barthelindex; 2. Percentage van patiënten dat trombolyse ondergaat; 3. Door-to-needle-time: de tijd tussen opname op Spoed Eisende Hulp (SEH) en start trombolyse; 4. Verblijfsplaats na 3 maanden; 5. Mortaliteit. De metingen worden op verschillende momenten bij de deelnemende instellingen uitgevoerd. Daarnaast worden de volgende prestatie-indicatoren in Stroke Service Breda gemeten (geen landelijke benchmark): Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 5

6 1. Woon-situatie aan het eind van de keten of na 6 maanden 2. Instroom/doorstroom: hierbij wordt het aantal opgenomen patiënten, de tijd tussen de neurologische uitval en aankomst SEH, mediane en gemiddelde ligduur per schakel en de tijd tussen indicatiebesluit en vertrek per schakel ( verkeerde beddagen). Probleemstelling Bij het evalueren van de kwaliteit van de zorg is de patiënttevredenheid tevens een belangrijke graadmeter. Dit wordt tot op heden nog niet meegenomen in het kwaliteitsmonitoringssysteem. Er is dus geen zicht op de kwaliteit van het project vanuit patiëntenoogpunt. Het meten van de patiënttevredenheid met betrekking tot de geleverde zorg gebeurt door de diverse deelnemers op geheel eigen wijze. Er is op dit moment door de Annevillegroep geen inzicht in de gebruikte methoden, representativiteit en de eventuele bruikbaarheid van deze onderzoeken in het kader van het meten van de patiënttevredenheid binnen het project Stroke Service. De vraagstelling hierbij is de volgende: Op welke manier kan de Stroke Service Breda groep zicht krijgen op de kwaliteit van de CVA- ketenzorg vanuit patiëntenoogpunt en hoe kan dit worden geïmplementeerd binnen de keten? Gebruikte methode Om inzicht te krijgen in de verschillende patiënttevredenheidsmetingen binnen de keten is een kwalitatief onderzoek opgestart. Hiervoor heb zijn gesprekken gevoerd met sleutelfiguren in de verschillende instellingen van de keten waarbij de volgende vragen centraal stonden: Op welke manier wordt de patiënt tevredenheid gemeten binnen de instelling die deelnemen aan de Stroke Service Breda? Hoe zien deze onderzoeken eruit? Wat is de respons van deze onderzoeken? Wat zijn de resultaten hiervan? Kunnen deze onderzoeken worden gebruikt om de ketenzorg te evalueren? Worden de resultaten gebruikt in de instellingen t.b.v. van kwaliteitsmanagement binnen de genoemde instellingen en hoe? Hoe kijken de genoemde instellingen tegen patiënttevredenheid aan in het kader van het Stroke Service Project? Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 6

7 Hoe verloopt de ketenzorg bij de betreffende instelling? De uitkomsten van deze vragen zijn verwerkt in dit rapport. De bestaande methoden voor het meten van de patiënttevredenheid binnen de keten zijn geanalyseerd. Hierbij zijn bij de verschillende methoden de kenmerken benoemd en zijn de bruikbaarheid en tekortkomingen aangegeven. Ter ondersteuning heb ik een verdiepende literatuurstudie over kwaliteitsmanagement in relatie met patiënt (klant) tevredenheid en het meten van patiënttevredenheid in de gezondheidszorg gedaan. Naar aanleiding van de analyse en literatuurstudie heb ik een format ontwikkeld voor een patiënt tevredenheidsonderzoek in het kader van de Stroke Service Breda. Opbouw van het werkstuk Het rapport bestaat uit twee delen: In dit eerste deel wordt dieper ingegaan op de achtergronden van de Stroke Service Breda. Dit deel bestaat uit drie hoofdstukken: het eerste hoofdstuk beschrijft de achtergronden van CVA en ketenzorg in zijn algemeenheid. In het tweede hoofdstuk wordt de ketenzorg Stroke Service Breda beschreven. In het derde hoofdstuk komen de knelpunten rondom de Stroke Service Breda aan bod. Het tweede deel van dit werkstuk bestaat uit twee hoofdstukken: hoofdstuk 4 en 5. In hoofdstuk 4 worden de verschillende manieren van het meten van patiënttevredenheid in CVA ketenzorg beschreven. In hoofdstuk 5 wordt bekeken of de huidige meetmethoden voldoen en doe ik een voorstel voor een nieuwe opzet om patiënttevredenheid binnen de Stroke Service Breda te meten. In hoofdstuk 6 heb ik een plan van aanpak geschreven voor de implementatie van de patiënttevredenheidsmeting binnen de Stroke Service Breda. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 7

8 DEEL 1: Achtergronden Stroke Service Breda Hoofdstuk 1. Inleiding CVA Onder CVA (Cerebro Vasculair Accident) wordt volgens de Word Health Organisation (WHO) het volgende verstaan: Plotselinge ontstane verschijnselen van een focale stoornis van de hersenfuncties met een duur van meer dan 24 uur of eindigend met de dood, waarvoor geen andere oorzaak aanwezig is dan een vasculaire stoornis. Wanneer de verschijnselen binnen 24 uur verdwijnen, wordt het een TIA genoemd (Transient Ischemic Attack). Een beroerte ofwel CVA is met zijn zware ziektelast en hoge zorgkosten één van de meest ingrijpende ziekten in Nederland. 1.1 Prevalentie Een CVA is samen met de coronaire hartziekten de meest voorkomende hart- en vaatziekten. De jaarlijkse incidentie van een CVA in Nederland in 2001: Mannen Vrouwen Totaal 2,0 per ,7 per per jaar Tabel 1: incidentie CVA 2001 Het betreft vooral oudere mensen, onder de 60 jaar komt het nauwelijks voor. (bron Nationaal Kompas Volksgezondheid). Van de mensen overlijdt ongeveer eenderde; tweederde wordt in het ziekenhuis opgenomen. Na een halfjaar ondervindt hiervan 60% matige of ernstige beperkingen. Daarmee is de beroerte de derde doodsoorzaak en één van de meest invaliderende aandoeningen. Volgens demografische ramingen zal het aantal mensen met een beroerte in 2015 met 35 tot 45% stijgen naar ongeveer CVA-patiënten per jaar. Bovendien overleven relatief steeds meer mensen een beroerte Europees beleid voor beroerte Om het Europese beleid voor beroerte te actualiseren, is er in 2006 in Helsingborg een bijeenkomst gehouden door onder andere de WHO, International Society of International Medicine, (ISIM), de European Stroke Councel (ESC) en de International Stroke Society (ISS). De uitkomsten van deze bijeenkomst is vastgelegd in de Helsingborg Declaration 2006 on Stroke Strategies. Hierin staan de plannen en doelen die gerealiseerd moeten zijn in Edisse-studie, ZonMw / 2001 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 8

9 De volgende vijf belangrijke aspecten zijn hierbij besproken: 1. Organisatie van zorgverlening na een beroerte 2. Beleid voor acute beroerte 3. Preventie 4. Revalidatie na een beroerte 5. Evaluatie van het resultaat van zorg na beroerte en het beoordelen van de kwaliteit. 2 In de bovengenoemde aspecten van de Helsingborg Declaration wordt het organiseren van de zorgverlening rondom CVA-zorg, specifiek het bevorderen van de ketenzorg, genoemd als belangrijke pijler voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor de CVA patiënt Fasen van CVA Bij de zorg voor patiënten die een beroerte hebben doorgemaakt, maken we onderscheid tussen zorg in de acute fase, revalidatiefase en chronische fase. De grenzen tussen deze fasen zijn niet scherp te trekken maar wel kent elke fase een eigen zorgcircuit. Acute fase is gericht op snelle adequate diagnostiek en behandeling De acute fase beslaat één à twee weken. Bijna alle patiënten bij wie sprake lijkt te zijn van een beroerte, worden eerst door de huisarts onderzocht of komen op de Spoed Eisende Hulp van het ziekenhuis. Het is belangrijk om de patiënt bij verdenking van een beroerte zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen voor het vaststellen van de definitieve diagnose en de optimale behandeling. Een behandelmethode (trombolyse) moet binnen een aantal uren na de beroerte worden ingezet. De neuroloog is de belangrijkste medisch specialist die betrokken is bij de zorg voor mensen met een beroerte in de acute fase. Ziekenhuizen hebben voor de zorg voor mensen met een beroerte stroke units ingericht. De Revalidatie fase is gericht op verminderen van beperkingen en het bewerkstelligen van de terugkeer naar de thuissituatie en re-integratie in de maatschappij. De revalidatiefase duurt gemiddeld tot een half jaar na de beroerte. Revalidatie begint meestal in het ziekenhuis en wordt voortgezet in het revalidatiecentrum, poliklinisch in het ziekenhuis, verpleeghuis en/of thuis. Vooral de minder oude patiënten (jonger dan 70 jaar) gaan vanuit het ziekenhuis naar het revalidatiecentrum Helsingborg declaration on Stroke 2006 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 9

10 De Chronische fase beslaat de hele periode na de revalidatiefase en is gericht op het leren omgaan met de beperkingen, acceptatie, verwerking en ondersteuning van de mantelzorg. De aandacht voor de chronische fase is minder groot dan de aandacht voor acute en revalidatiefase. De neuropsychologische gevolgen van een beroerte worden vaak pas in de chronische fase ontdekt Ketenzorg Ketenzorg is het geheel van samenhangende zorginspanningen door verschillende zorgverleners bij een lijder aan een bepaalde ziekte. Dit kan zowel op het gebied van preventie, curatie als verzorging liggen. In 1994 werd er landelijk voor het eerst gesproken over ketenzorg. De overheid trachtte door het versoepelen van de regelgeving en het verstrekken van tijdelijke financiering voor het opzetten van ketens, de zorgverleners en bestuurders te stimuleren te werken in transmurale ketens. De doelstelling hierbij was om de schotten rondom de patiënt weg te nemen en te komen tot een meer efficiënte en doelmatigere zorg. Door het op elkaar afstemmen van processen van eerste- tweede- en derdelijns organisaties ontstond een netwerk van zorgaanbieders. De doelstelling van het afstemmen van deze processen was het realiseren van een zorgcontinuüm, dat zou resulteren in een behandeling met een optimale effectiviteit, klantvriendelijkheid en efficiëntie. 5 Ketenzorg is voornamelijk van belang bij chronische patiëntenzorg (alle ziekten die niet binnen 6 maanden volledig genezen of te genezen zijn of ziekten waarbij over het algemeen geen uitzicht is op volledige genezing). De aard van chronische ziekten maakt dat langdurige zorg noodzakelijk is en dat er vaak meerder zorgaanbieders betrokken zijn bij de zorg voor een specifieke patiënt. De zorg wordt vaak door verschillende sectoren/instellingen in de zorg verleend. De coördinatie van de zorgactiviteiten en de onderlinge afstemming en samenwerking van de zorgaanbieder is hierbij belangrijk. Daarnaast zijn er in de gezondheidzorg sinds 2003 veranderingen gaande waarbij de aanbodgestuurde zorg zich ontwikkelde naar vraaggestuurde zorg. Hierbij wordt de zorg in grote mate bepaald door de behoefte van de patiënt. Dit betekent ook dat het zorgaanbod flexibel, samenhangend en integraal moet zijn. 6 Het samenwerken kan overigens een spanningsveld opleveren met de vraaggestuurde zorg waarbij marktwerking stees belangrijker wordt Nieboer, Repels e.a.: Stroke Service gespiegeld, Hoofdrapport haalbaarheidsstudie Benchmark CVA ketens, mei Baan, Afstemming in de Zorg, een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening, RIVM rapport nr /2003 Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 10

11 Hoofdstuk 2. CVA Ketenzorg De behandeling van een CVA beperkt zich meestal niet alleen tot het ziekenhuis; in 40 % van de gevallen neemt het herstel langere tijd in beslag. Er zijn dus vaak meerdere hulpverleners en instellingen betrokken bij de CVA zorg. Goede afgestemde zorg is van groot belang. Vooral omdat in het begin van de revalidatiefase de grootste winst, wat betreft herstel, kan worden geboekt. Gedurende deze fase lijkt het afstemmen van de verschillende zorgaanbieders een essentiële voorwaarde voor goede zorg. 5 Om de acute, revalidatie- en chronische fase zo accuraat en snel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zijn er in regionaal verband in Nederland zogenaamde Stroke services ontstaan waarbij verschillende zorgaanbieders zich hebben verenigd. Stroke services zijn regionale zorgketens van zorgverleners die gezamenlijk een integrale, deskundige en samenhangende zorg en behandeling van patiënten met een beroerte waarborgen in alle fasen van de aandoening. De belangrijkste betrokkenen bij de Stroke Services zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, revalidatiecentra, thuiszorgorganisaties, huisartsen en zorgverzekeraars. Inmiddels is heel Nederland voorzien van Stroke services. 4 Op het gebied van patiënttevredenheid voor de CVA-ketenzorg is er geen (nog) geen landelijke standaard ontwikkeld. 2.1 Stroke Service Breda De Stroke service Breda was tot 1 januari 2009 ondergebracht bij de Annevillegroep. De Annevillegroep zorgde voor het projectmanagement van het Stroke Service Project. Ze was hierbij verantwoordelijk voor de ketenregie: de organisatie en coördinatie van de ketenzorg betreffende CVA. Vanaf 1 januari 2009 is de Stroke Service Breda geborgd in het Amphia Ziekenhuis, afdeling neurologie. Het is als project afgesloten bij de Annevillegroep. In het project zijn de doelstellingen behaald: er is een sluitende CVA-zorgketen in Breda e.o. gerealiseerd. Er zijn afspraken gemaakt over de continuïteit en kwaliteit van de zorg; dit is vastgelegd in een ketenprotocol. Deze samenwerking is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die in november 2008 is ondertekend door de ketenpartners. In deze samenwerkingsovereenkomst staan de rechten, plichten en voorwaarden waaraan de ketenpartners zich conformeren betreffende de Stroke Service Breda. In deze samenwerkingsovereenkomst staat niets over de meting van patiënttevredenheid. Een belangrijke verandering ten opzicht van de periode 5 Nieboer, Repels e.a.: Stroke Service gespiegeld, Hoofdrapport haalbaarheidsstudie Benchmark CVA ketens, mei Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 11

12 voor 2009, is de organisatie van de keten. Deze zal vanaf 1 januari 2009 bestaan uit een voorzitter, een ketenregisseur, een ketenadviseur, een overlegorgaan met functionarissen met beslissingsbevoegdheid uit het hogere management, een overlegorgaan met zorgprofessionals en een meetgroep. Belangrijke beslissingen ten aanzien van veranderingen in de keten zullen in eerste instantie moeten worden gefiateerd door het overlegorgaan met functionarissen met beslissingsbevoegdheid. Alle personen zijn afkomstig vanuit de ketenpartners zelf. De regievoering van de keten en de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de keten komt te liggen bij de ketenpartners zelf. 2.2 Cijfers Stroke Service Breda In 2007 zijn er binnen de Stroke Service Breda in totaal 647 patiënten in het Amphia ziekenhuis opgenomen met een CVA op de afdeling neurologie. De gemiddelde ligduur is ongeveer 13 dagen. (Bij aanvang van de Stroke Service in 2004 was dit 16 dagen). Van de 647 patiënten krijgen er 63 trombolyse (9,7 %). Uitstroom vanuit het ziekenhuis (zie tabel 2) 1. Van de 647 patiënten die er in 2007 zijn opgenomen gaat het grootste deel (367 patiënten = 43,9%) terug naar huis zonder thuiszorg. Hiervan is er voor 83 patiënten een AIV gesprek aangevraagd (21,6 %) patiënten gaan naar huis met Thuiszorg (6,9 %) patiënten ( 1,7 %) blijven in het ziekenhuis; zij worden opgenomen op overige afdelingen patiënten worden opgenomen in het revalidatiecentrum (6 %) patiënten worden opgenomen in het verpleegtehuis (22,7 %) 6. Helaas zijn 99 patiënten komen te overlijden (15 %) 7. De overige 20 patiënten gaan naar een instelling buiten de keten. (3,9 %) 1. Huis zonder Thuiszorg 2. Huis met Thuiszorg 3. Ziekenhuis 4. Revalidatiecentrum 5. Verpleeghuis 6. Mortuarium 7. Instelling b.k. Totaal N [AIV] N % N % N % N % N % N % N % N % ,9 45 6,90 11,0 1, ,0 22, , ,0 Tabel 2: uitstroom vanuit Amphia www. Annevillegroep.nl Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 12

13 2.3 Stroke Service Breda in de praktijk De Stroke Service Breda is in 2003 gestart met als doel een sluitende CVA -zorgketen (Stroke Service) te realiseren die CVA-patiënten in Breda en omstreken een state of the art -zorg biedt in alle fasen van de aandoening. Doel van de samenwerking in de keten is een verbetering van de levenskwaliteit van de patiënt en een voorspoedige terugkeer naar zijn oorspronkelijke leefsituatie. In de praktijk betekent dit onder meer: snelle diagnose; soepele doorstroming zodat de CVA-patiënten zo spoedig mogelijk op de juiste plaats in de zorgketen komen; zorgverleners tijdig beschikken over volledige patiëntinformatie, zodat de behandeling en begeleiding adequaat worden voortgezet; waarborgen van nazorg; deskundigheidsbevordering van de zorgprofessionals; aansluiten bij de landelijke ontwikkelingen op het terrein van CVA zorg. De deelnemers van het project Stroke Service Breda zijn: Amphia Ziekenhuis; Huisartsenkring West-Brabant; Revalidatiecentrum Breda; RGF Zuidwest Nederland; Thuiszorginstellingen: Thuiszorg Breda, Thebe Mark en Maasmond, Markenlanden, Huispitaal; Verpleeghuizen: Circonflex, De Riethorst/Stromenland, De Volckaert, Avoord, Aeneas/oranjehaeve, Elisabeth Breda; Verzorgingshuizen gekoppeld aan de genoemde verpleeghuizen; Stichting Zorgbelang Brabant (vertegenwoordigen patiëntenverenigingen, gehandicaptenorganisaties, ouderenbonden en cliëntenraden uit Brabant). Deze vervult een klankbordfunctie. 7 7 www. Annevillegroep.nl Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 13

14 Figuur 1: het verzorgingsgebied van de Annevillegroep. 2.4 Verloop keten in de praktijk De keten start in de meeste gevallen bij de Huisarts of bij de Spoedeisende hulp. Snelle herkenning van de problematiek is essentieel om de behandelmogelijkheden zo groot mogelijk te houden. Bij het vermoeden van een CVA is het belangrijk dat de patiënt zo snel mogelijk wordt opgenomen in het ziekenhuis (Amphia). Ziekenhuis Na opname worden er onderzoeken gedaan en een diagnose gesteld. Wanneer de diagnose CVA wordt gesteld, krijgt de patiënt een CVA code, welke door de gehele keten door wordt gebruikt. De noodzakelijke en mogelijke behandelingen worden opgestart. In het Amphia ziekenhuis wordt een dossier aangemaakt, waarbij de personalia, medische, verpleegkundige en paramedische behandelingen worden geregistreerd. Dit gebeurt handmatig in een papieren dossier. Daarnaast maakt men gebruik van een ketenregistratie systeem via de PC, waarbij diverse parameters worden geregistreerd als ligduur, uitslagen van testen als de Barthel score, EMV, spiekrachtmeting en MSE (testen op gebied van functioneren van de patiënt op fysiek en mentaal gebied). De parameters zijn van belang voor het kunnen meten van de kwaliteit van de (keten)zorg: de prestatieindicatoren. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 14

15 Patiënten krijgen voorlichting betreffende het verloop van hun ziektebeeld via diverse kanalen: mondeling van de arts, verpleegkundige of paramedici. Daarnaast zijn er folders beschikbaar en het Patiënten Informatie Dossier (PID). Dit PID is een informatiemap voor de patiënt speciaal ontwikkeld voor ketenbrede informatievoorziening. Iedere patiënt met de diagnose krijgt dit PID aangereikt. Daarnaast krijgt de patiënt bij ontslag uit het ziekenhuis een papieren overdrachtsdossier CVA.. Hierin komt algemene informatie over de patiënt, het ontslagbericht met daarin een medisch deel, verpleegkundig deel en evt. een paramedisch deel. Dit overdrachtsdossier is bedoeld voor de vervolgbehandeling in de CVA keten. Het is een transmuraal dossier: het dossier blijft eigendom van de patiënt. De patiënt krijgt voor ontslag een gesprek met een Transferverpleegkundige (TVP) in geval er alleen thuiszorg wordt ingezet of met Maatschappelijk Werk (MW) wanneer de patiënt wordt opgenomen in het revalidatiecentrum of verpleeghuis. Hierin wordt besproken wat de mogelijkheden zijn voor de vervolgstappen. Er zijn een aantal mogelijkheden binnen de keten: 1. Opname in een revalidatiecentrum; 2. Opname in een verpleeghuis; 3. Naar huis met thuiszorg; 4. Naar huis zonder thuiszorg. De patiënt wordt in deze keuzemogelijkheden gestuurd/ begeleid door de behandelaren en de TVP of MW. Wanneer de patiënt naar huis gaat zonder thuiszorg dan wordt er door de afdeling neurologie een AIV gesprek (Advies, Instructie en Voorlichtingsgesprek) aangevraagd bij de thuiszorgorganisatie naar keuze. Revalidatiecentrum De revalidatieartsen van het revalidatiecentrum nemen deel aan het Multi Disciplinair Overleg (MDO) in het Amphia. In dit MDO vindt er overleg plaats tussen de revalidatiearts en de neuroloog en wordt beoordeeld of een patiënt geschikt is voor behandeling in het revalidatiecentrum. Indien er een indicatie is voor behandeling in het revalidatiecentrum vindt er een aanmelding plaats. In het revalidatiecentrum vindt er bij de opname een intake plaats door de verpleging en de door de arts. Om de 6 weken vindt er in het revalidatiecentrum tevens een MDO plaats om de voortgang en behandeling van de patiënt te bespreken. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 15

16 Verpleeghuis De aanmelding vanuit het Amphia naar een van de verpleeghuizen gebeurt via een fax. Deze informatie betreft o.a. de diagnosecode van de patiënt, een beschrijving van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt op lichamelijk en cognitief gebied en medicatieoverdracht. De verpleeghuizen geven aan dat deze informatie in de praktijk te summier is. Er vindt bij aanvang van de opname een nieuwe intake plaats. Sommige instellingen kiezen ervoor om de patiënt te bezoeken in het ziekenhuis om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierdoor kan de afdeling zich vast voorbereiden op de komst van de patiënt en vice versa. Dit kan onnodige verplaatsingen voorkomen in het verpleeghuis. Bij opname in het verpleeghuis kan worden gekozen voor opname op de revalidatieafdeling of op de long-stay afdeling, afhankelijk van de belastbaarheid, leeftijd, motivatie en prognose van de betreffende patiënt. Naar huis met thuiszorg Patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis gaan en zorg nodig hebben op gebied van verzorging, verpleging of ondersteunende begeleiding kunnen deze zorg van de thuiszorg verkrijgen. De transferverpleegkundige van het ziekenhuis regelt de benodigde AWBZ indicatie en zorgt dat deze bij de betreffende thuiszorgorganisatie komt. De patiënt krijgt van uit het ziekenhuis het overdrachtsdossier mee naar huis. Hierin kan de verpleegkundige de benodigde informatie vinden. De indicatie kan tijdelijk zijn, maar dit kan ook voor langere (onbepaalde tijd) worden ingezet. Naar huis zonder thuiszorg. Wanneer de patiënt vanuit het ziekenhuis naar huis gaat zonder thuiszorg wordt er altijd een Advies gesprek Instructie en Voorlichting (AIV) aangevraagd. Dit is een gesprek dat de patiënt krijgt aangeboden bij thuiskomst en wordt uitgevoerd door een verpleegkundige van een thuiszorgorganisatie. Het gesprek is opgenomen in het nazorg protocol en dient als een soort vangnet. De patiënt krijgt in het ziekenhuis twee vragenlijsten mee: een vragenlijst over de gevolgen van een CVA voor de patiënt en de CRA-D (vragenlijst over de ervaren zorg vanuit mantelzorg oogpunt). De verpleegkundige van de thuiszorgorganisatie krijgt de informatie over de patiënt vanuit het ziekenhuis. Ze neemt binnen 6 weken na ontslag contact op met de patiënt om ze een AIV gesprek aan te bieden. Ongeveer 25 tot 50 % van de patiënten geeft aan geen problemen meer te ervaren en geen behoefte te hebben aan een gesprek. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 16

17 Bij de overige patiënten brengt de verpleegkundige de patiënt een huisbezoek. In dit huisbezoek komen o.a. aan de hand van de vragenlijsten en een lijst met gespreksonderwerpen het functioneren van de patiënt op allerlei gebied aan de orde. Tevens wordt de Barthelscore en het registratieformulier Thuiszorg ingevuld. De uitkomst van deze formulieren worden geregistreerd. Daarnaast heeft het gesprek een signalerende functie naar bijvoorbeeld behandelaars of huisarts en ondersteunende functie bij bijvoorbeeld aanvragen van 1 e lijns paramedische zorg, AWBZ zorg of WMO voorzieningen. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 17

18 Hoofdstuk 3. Knelpunten gesignaleerd in de huidige ketenzorg Om een beeld te krijgen van de samenwerking in de Stroke Service Breda is er in 2005 een audit gehouden binnen de keten. Deze audit is gehouden door een extern adviseur in samenwerking met de Annevillegroep. De doelstellingen van de gehouden audit waren de volgende: 1. Het vergroten van de leermogelijkheden in de keten; 2. Vaststellen van de status van de ontwikkeling van de keten en het benoemen van verbeterpunten. In januari 2006 is er een rapport verschenen over de ketenaudit. Hieronder beschrijf ik in het kort de resultaten die uit deze audit naar voren zijn gekomen: Wanneer er over een keten wordt gesproken zou deze aan de volgende kenmerken moeten voldoen: - er is sprake van onderlinge afhankelijkheid - er heeft een zekere machtsdistributie plaatsgevonden - er zijn doelen voor de keten geformuleerd - er is een bedrijfscultuur van aaneengesloten processen - er is overeenstemming over het inzetten van middelen voor de keten - alle aspecten van de bedrijfsvoering zijn in beeld. Tijdens de audit bleek dat er onduidelijkheid was over de status van de keten: is het een keten met bovenstaande kenmerken of is er sprake van een netwerk van organisaties die, veel losser dan de keten, streven naar een gemeenschappelijk doel. Tijdens deze audit zijn een 8-tal gesprekthema s geformuleerd waaruit een rode draad is geformuleerd. De conclusies en aanbevelingen zijn gerefereerd aan het INK managementmodel. Samenvattend zijn de volgende onderwerpen besproken, met de daarbij behorende rode draad 1. De mate waarin de deelnemers zich realiseren dat ze in een keten werken en wat men daarvan verwacht. Rode draad bij de bevindingen: Er is onvoldoende ketengevoel doordat de het beleidssysteem (stuurgroep) en het operationele systeem (betrokkenen op werkvloer) weinig structureel contact hebben. Deelnemers vallen terug op het belang van de eigen organisatie. Desondanks is er wel degelijk een ketenbesef gegroeid in de keten. De informatiestroom, zowel rond de individuele patiënt als rond het systeem van afspraken in de keten is kwetsbaar en onvoldoende doorontwikkeld om als ketenstrategie te dienen. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 18

19 8 2. Diverse aspecten zijn niet meegenomen in de keten, maar blijken achteraf van groot belang te zijn voor de keten. Hiermee wordt onder ander de GGZ bedoeld als vergeten schakel en de onderbelichte rol van de nazorg. Rode draad: de PDCA cirkel van Deming is nog niet gesloten, er wordt nog te weinig geëvalueerd. Daarnaast blijkt dat de organisaties nog niet klaar zijn voor het ketendenken. Er heerst binnen de verschillende instellingen een eigen cultuur, welke moet worden omgebogen naar een meer samenwerkingsgerichte cultuur. 3. Knelpunten in procesgang: instroom, doorstroom en uitstroom. Rode draad: er is te weinig zicht op en inzicht in de keten wat betreft de producten, diensten en beëindigen van de keten. De nazorg is nog niet optimaal; dit vraagt nog om een ketenbrede benadering en betere afstemming. 4. Coördinatie over de keten en tussen de schakels. Rode draad: de communicatie tussen de stuurgroep, de meetgroep en de huidige coördinatie naar de deelnemers in de keten is onvoldoende om de keten verder te kunnen optimaliseren. 5. Deskundigheid in de keten als geheel. Rode draad: de deskundigheidsbevordering in de keten is een belangrijk aandachtsgebied. Er zou een database kunnen worden opgezet voor de keten, waarin kennis en ervaring zou kunnen worden opgeslagen. 6. Het maximaal haalbare patiëntenresultaat. Rode draad: er is weinig onderlinge bekendheid van de resultaten van de keten (prestatie-indicatoren). Er is geen ketenbrede resultaatgerichtheid (patiënttevredenheid). De sociale en organisatorische meerwaarde van de keten (bv. betere scholingskansen, en efficiency) wordt zo nauwelijks ervaren 7. De financiering in de keten en informatievoorziening. Rode draad: er is geen duidelijke financiële strategie, er is geen duidelijkheid voor de deelnemers voor de toekomst ten aanzien van investering en kostenverdeling voor het CVA project. Er is geen compleet procesmodel ten aanzien van de informatiestromen binnen de keten. 8. Samenwerking binnen de keten. Rode draad: een duidelijke visie voor de totale keten die wordt gedragen, moeten worden doorontwikkeld. 8 Eindrapport Ketenaudit Stoke Serivce Breda Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 19

20 Bij de audit komt bij thema 6 de patiënttevredenheid als aandachtspunt naar voren. De bevindingen ten aanzien van de patiënttevredenheid zijn de volgende: Er is geen patiënttevredenheidsonderzoek wat betreft de ketenzorg CVA in zijn algemeenheid, Er is binnen de keten weinig inzicht wat de patiënt er zelf van vindt, Er gebeurt weinig aan nazorg, Er is onduidelijkheid over wat andere instellingen doen op het gebied van patiënttevredenheid, Er is weinig contact binnen de keten, De parameters van de prestatie-indicatoren worden slecht gemeten of doorgegeven binnen enkele instellingen, Voor sommigen binnen de keten wordt het ontbreken van negatieve signalen opgevangen als goed resultaat. Samenvattend bleek uit de audit dat er veel is bereikt, o.a. op gebied van productontwikkeling en protocollen, maar dat er nog veel aandachtspunten zijn die de ketenzorg kunnen verbeteren. Naar aanleiding van de aanbevelingen zijn er door de Stroke Service verbeterpunten geformuleerd die zijn aangepakt. Enkele belangrijke voorbeelden hiervan zijn de volgende: er is een nazorgprotocol opgesteld, er zijn veranderingen doorgevoerd ten aanzien van ketenregistratie, er is een kennisuitwisselingsprogramma gemaakt ter bevordering van communicatie en het ketengevoel en er worden met regelmaat (paramedische) kennisbijeenkomsten georganiseerd. Met het afsluiten van het project en het borgen van de Stroke Service Breda in 2009 zijn de belangrijkste doelstellingen die bij het oprichten van de Stoke Service zijn opgesteld behaald. Ten aanzien van de patiënttevredenheid zijn er nog geen concrete initiatieven ontplooid. Patiënttevredenheid in de Stroke Service Breda. Hoe meet je dit? 20

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners

Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de CQ-index. Uitkomsten CQ-index VV&T vertegenwoordigers van bewoners Stichting SHDH De Rijp september november Publicatie van (delen van) deze rapportage

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

De De stem van patiënten en en consumenten

De De stem van patiënten en en consumenten NEDERLANDSE NEDERLANDSE PATIËNTEN PATIËNTEN CONSUMENTEN CONSUMENTEN FEDERATIE FEDERATIE Zorgpaden herstelgerichte zorg De De stem van patiënten en en consumenten Wat patiënten belangrijk vinden Zorgpaden

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt

Registratie van buitenlandse specialisten 2. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. KNMG-standpunt Registratie van buitenlandse specialisten 2 Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen KNMG-standpunt Beleid & Advies Opleiding & Registratie Medisch Contact & Artsennet Colofon Sterke medische zorg voor

Nadere informatie

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis

Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Patiënt op 1 Patiënten betrekken bij de zorg in het ziekenhuis Een handboek Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO www.cbo.nl patientop1@cbo.nl

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard?

Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Vasculair risicomanagement in de tweede lijn: volgens de zorgstandaard? Meting in de tweede lijn S. Snoeijs (NIVEL) A. Strijbis (Platform Vitale Vaten/Hartstichting) M. Bos (Hartstichting) L. van Dijk

Nadere informatie

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005

Willens in ketens. FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Willens in ketens FENAC, SIAC, Siméa en Beleidsgroep Gezinsbegeleiding: Rapport van de werkgroep Visie op de ketenstructuur, april 2005 Bureau AudCom: Mv/bur/2004/5469 Samenwerken in de keten in de sector

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorg

Zorg voor de mantelzorg Zorg voor de mantelzorg Drs. Anne Visser-Meily Dr. Caroline van Heugten De ontwikkeling van deze richtlijnen en aanbevelingen werd gefinancierd door het ZonMw Beleid- en Praktijkprogramma Chronisch Zieken

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage

Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg. Onderbouwende bijlage Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage Februari 2013 Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende bijlage 2 Zorgverzekeraars Nederland Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg Onderbouwende

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

Meerjarenprogramma 2014-2017

Meerjarenprogramma 2014-2017 Meerjarenprogramma 2014-2017 14 februari 2014 Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz Postbus 20062 3502 LB UTRECHT T 030 282 33 02 M secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl 1 Inleiding 03 2 Achtergronden

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis.

Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Strategische waarde van zorglogistieke bedrijfsvoering voor het algemeen ziekenhuis. Leonard van den Pol Master of Health Business Administration Erasmus CMDZ Rotterdam 15 maart 2006 Voorwoord Voor u ligt

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen

Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg. Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen ict-zorg: VERPLEEGKUNDIGEN aan zet! ICT-ZORG: VERPLEEGKUNDIGEN AAN ZET! Boodschappen vanaf de werkvloer over de implementatie van ICT in de zorg Rolien de Jong Jorien Kruijswijk Jansen STG / Health Management

Nadere informatie