in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in de zorg en maatschappelijke dienstverlening."

Transcriptie

1 OPLEIDING KWALITEITSFUNCTIONARIS OKF Algemene informatie over de kernopleiding voor kwaliteitsmanagement Algemene informatie over de kernopleiding voor kwaliteitsmanagement in de zorg en maatschappelijke dienstverlening.

2

3 Succesvolle brede Kernopleiding kwaliteitsmanagement Al sinds 1993 gaat ieder jaar een nieuwe leergang van de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris (OKF) van start. Het CBO en Haimé Consult willen met dit opleidingsaanbod voorzien in de behoefte aan een actuele leer- en ervaringscontext van kwaliteitsmedewerkers in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening en van andere functionarissen met een takenpakket waarin kwaliteitsmanagement een grote rol speelt. In de afgelopen jaren heeft de OKF honderden deelnemers met succes toegerust voor uiteenlopende posities en organisaties in de zorgsector en de maatschappelijke dienstverlening. Visie op de opleiding Aan de OKF ligt een visie ten grondslag waarin drie thema s centraal staan: Variaties in kijken, denken en doen. Kiezen om volgens of met de regels te spelen. Liefde voor het kwaliteitsvak. De docenten zien het als hun opdracht om een palet van mogelijkheden aan te bieden voor het initiëren, implementeren en evalueren van kwaliteitsactiviteiten in een organisatie. Aan de hand hiervan is de deelnemer in staat om op basis van zijn of haar eigen ambities en eigen context keuzes te maken om effectief te handelen. Met liefde voor het vak kwaliteitsmanagement wordt bedoeld dat de opleiding de deelnemers stimuleert om hun keuzes mede te laten bepalen door hun persoonlijke inspiratie, voldoening, plezier en uitdaging in het werk. Aan het einde van de opleiding wordt de deelnemer uitdrukkelijk uitgenodigd om, gegeven de vele mogelijkheden in het kwaliteitsvak, kleur te bekennen. 1

4 Uitgangspunten De volgende uitgangspunten vormen de grondslag voor de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris: De opleiding is op maat gemaakt voor kwaliteitsmedewerkers die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. Alle actuele wet- en regelgeving, modellen, methoden, instrumenten en werkwijzen op het gebied van kwaliteitsmanagement komen op een verfrissende manier in het programma aan de orde. Kwaliteitsmanagement vereist actuele kennis en vaardigheden op het terrein van kwaliteitskunde en veranderkunde. De Opleiding Kwaliteitsfunctionaris voorziet in operationalisering van deze kennis aan de hand van verschillende vaardigheidsoefeningen, die vervolgens worden toegespitst op de specifieke situatie van de deelnemer. Training van enkele basisvaardigheden gebeurt op een creatieve manier, onder andere door middel van sportmetaforen. Tijdens de opleiding wordt de deelnemer begeleid bij het opzetten en uitvoeren van een kwaliteitsproject binnen zijn of haar eigen organisatie. Dit project moet tot aantoonbare verbeteringen leiden. De deelnemer rapporteert tijdens de opleiding over het verloop en de resultaten van het project en hierop vindt systematische reflectie plaats. Op de zogeheten slotmanifestatie van de opleiding presenteert de deelnemer concrete resultaten van zijn of haar project aan een breed publiek. Het kennisniveau, de vaardigheden en de ambities van iedere individuele deelnemer aan de opleiding zijn uniek. Daarnaast hebben de deelnemers uiteenlopende posities en functies in de verschillende organisaties. Hierdoor is er binnen de OKF sprake van een context die voor iedere deelnemer uniek is. Naast het leren van collega-deelnemers in leergroepen voorziet de opleiding in een persoonlijk leertraject, dat geheel toegespitst is op de situatie van de deelnemer. 2

5 Doel van de opleiding Werkwijze Bij afsluiting van de OKF zijn de volgende resultaten te verwachten: De deelnemer bezit actuele kennis en vaardigheden om in zijn of haar organisatie processen te stroomlijnen of te herontwerpen en kwaliteitsprojecten te initiëren, te begeleiden, te implementeren en te evalueren. De OKF maakt gebruik van uiteenlopende didactische werkvormen, waaronder hoorcolleges, groepsopdrachten, discussies en onderwijsleergesprekken. Deze verschillende werkvormen nodigen de deelnemers uit om de aangeboden kennis en vaardigheden te toetsen aan hun handelen en daarop te reflecteren. De deelnemer is in staat om voor zijn of haar organisatie gestructureerd het kwaliteitsmanagement te (helpen) ontwikkelen en implementeren. De deelnemer is in staat de principes van kwaliteitsmanagement over te dragen aan andere medewerkers van de organisatie, ieder op zijn of haar niveau en met zijn of haar specifieke verantwoordelijkheden. Meer durf Ik heb door de opleiding geleerd om mezelf in de organisatie beter kenbaar te maken met mijn ambities, talenten en tekortkomingen. Gesterkt door meer kennis en meer bagage maar vooral door feedback van mijn medecursisten heb ik meer vertrouwen in mezelf gekregen en vooral meer durf. Ik merk dat ik naar mijn teamleden en mijn divisiemanager duidelijker en daardoor effectiever ben. Stella Broeks Teammanager en Kwaliteitsfunctionaris Revalidatiecentrum Het Roessingh 3

6 Deelnemers en begeleiding Het maximale aantal deelnemers aan de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris is vastgesteld op tweeëntwintig. Om de continuïteit van het leerproces te bevorderen, is er sprake van permanente intensieve begeleiding door twee kerndocenten. Onderdelen van de opleiding worden verzorgd door aansprekende gastdocenten die in de praktijk bij grote zorginstellingen, universiteiten en in het bedrijfsleven hun sporen hebben verdiend. Opleidingsprogramma De OKF omvat - inclusief een slotmanifestatie en een terugkomdag - in totaal veertien dagen, die over een heel jaar verspreid zijn. De opleiding is opgebouwd uit zes blokken van twee aaneengesloten dagen. De OKF bestaat uit specifieke onderdelen. Daarbij gaat het niet alleen om het verwerven van kennis, het oefenen van technieken en vaardigheden op het gebied van kwaliteitsmanagement, maar ook om coaching. ONBeTAALBAre GASTdOCeNTeN Ik heb genoten van de kennismaking en ontmoeting met bijzondere gastdocenten. Door hun praktijkervaring en inzet werden bepaalde onderwerpen goed uitgediept. Mensen als Rene Mijnders, Patrick Corstiaans en Miel Otto hebben mij absoluut verrijkt. Hoewel ik de opleiding best prijzig vind, waren de gastdocenten onbetaalbaar goed. Ik weet nu beter waar het in de breedte en de diepte bij kwaliteitsmanagement om gaat. Instrumenten Gerrit van roekel, arts Kwaliteitscoördinator Regionale Ondersteuning en Service Eerstelijnszorg ROSE Rode draad in de opleiding is gestalte geven aan een gestructureerde aanpak van integraal kwaliteitsmanagement en de beheersing en verbetering van zorgprocessen in zorginstellingen en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. 4

7 De opleiding voorziet in het aanreiken en oefenen van de concepten, technieken en vaardigheden die hiervoor noodzakelijk zijn: Ontwikkelingen binnen het kwaliteitsmanagement, zoals de oorsprong en de leerscholen, het eerste, tweede en derde generatie kwaliteitsdenken, ordeningsprincipes, beleid en wetgeving. Theorie, toepassing en instrumentarium voor verbeterprojecten, zoals business proces redesign, projectmanagement, projectbeheersing, doorbraakprojecten, meettechnieken en borging. Kennis over de achtergrond en toepassing van modellen, zoals het EFQM/INK-model en de Nolan-systematiek. Kennis van en inzicht in actuele landelijke kwaliteitsprogramma s zoals Doorbraak, (Klinische) Zorgpaden, Richtlijnontwikkeling, Zelfmanagement, Hospitality and Service en verschillende innovatieprogramma s in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Kennis van en inzicht in ontwikkelingen zoals de invoering van het nieuwe zorgstelsels, gereguleerde marktwerking en de invoering van herstructureringen in de zorg en maatschappelijke dienstverlening. Manieren om inzicht te krijgen in de dominante waarden van een organisatie. Theorie, toepassing en instrumentarium ter ondersteuning van leiderschap, bijvoorbeeld leiderschapsstijlen, communicatie en het opzetten van een kwaliteitsbeleid. Theorie en toepassing van instrumentarium voor sturing, zoals indicatoren en managementinformatiesystemen. Rollen van de kwaliteitsfunctionaris in een organisatie als coach, inspirator, initiator, motor, expert en presentator. Het organiseren en inhoudelijk vormgeven en uitvoeren van de slotmanifestatie van de opleiding. Actuele ontwikkelingen op het vlak van accrediteren, certificeren en auditen. Aan bod komen hierbij de procedurele opbouw van een interne en externe audit, en de ondersteuning, voorbereiding, begeleiding en uitvoering van een audit. De nadruk ligt op de essentie van het auditen: het zorgen voor verantwoording en transparantie. Elke opleidingsdag kent een evenwichtig ritme van concepten, instrumenten en vaardigheden. 5

8 Coachingsbijeenkomsten en persoonlijke coaching Naast het aanbieden van kennis door de kerndocenten en gastdocenten binnen uiteenlopende didactische werkvormen is de OKF ook gericht op integratie van de opgedane kennis en de toepassing daarvan in de praktijk. Met het oog hierop worden coachingsbijeenkomsten georganiseerd; een coachgroep bestaat uit de helft van het totale aantal deelnemers en wordt begeleid door een kerndocent. Na het eerste blok van de opleiding begint elk volgende blok met een coachingsbijeenkomst van gemiddeld drie uur. Daarnaast ontvangt elke deelnemer persoonlijke coaching. De coachingsbijeenkomsten hebben als doel om de deelnemers bewust te maken van hun eigen dominante denk- en handelingspatronen en duidelijk te maken welke effecten deze patronen in de dagelijkse praktijk (kunnen) hebben op anderen en op het project dat zij in het kader van de opleiding moeten uitvoeren. Uitgangspunt voor de coachingsbijeenkomsten vormt het project dat de deelnemers moeten uitvoeren en de voortgang daarvan. De deelnemers geven vooraf aan welke vragen, dilemma s en gemaakte keuzes zij tijdens een coachbijeenkomst willen bespreken. De interventies van de coach tijdens de coachingsbijeenkomsten richten zich op de intergratie van de aangeboden theorie en de uit te voeren opdracht en op de ontwikkeling van coachvaardig-heden van de deelnemers.

9 Het GROW-concept vormt hierbij het uitgangspunt. Het GROW-model staat voor Goal (doelbepaling), Reality (de realiteit waar de deelnemer zich op dit moment in bevindt), Options (welke opties zijn er voor de deelnemer?) en Will (wat gaat de deelnemer concreet ondernemen en hoe gemotiveerd is hij daarvoor?). Centraal staat het waarom van de keuzes en de daarbij behorende argumentatie, en niet zozeer welke keuzen de deelnemers maken. Dit dwingt de deelnemers om na te gaan welke argumenten zij hanteren en om welke reden. Op deze manier worden de deelnemers zich bewust van hun dominante handelings- en werkwijze en de effecten die deze kunnen hebben op anderen. Coaching Iedere deelnemer aan de OKF heeft recht op een bezoek van zijn of haar coach op de werklocatie. Op deze manier kan de coach beter inzicht verwerven in de context waarbinnen de deelnemer moet handelen. De deelnemer leert met de coach de eigen organisatie met andere ogen te zien. Vanzelfsprekendheden worden besproken en op hun functionaliteit in het licht van het kwaliteitsvak bezien. Het blijkt dat een dergelijk moment van onverdeelde aandacht van de coach voor de deelnemer en diens context motiverend werkt voor de uitoefening van het vak. denken IN MOGeLIJKHedeN Ik durfde nooit zo mijn creativiteit te tonen. Door de opleiding voel ik mij uitgenodigd om buiten de kaders te denken en veel creatiever met problemen om te gaan. Ik werk in een behoorlijk serieuze setting en juist daar is het nodig om te zoeken naar nieuwe wegen en oplossingen. Ik ben door de opleiding gevoed met innovaties en denken in mogelijkheden in plaats van bezwaren. De deelnemer neemt zelf het initiatief voor de planning van zo n bezoek en voor het samenstellen van het programma en de doelen daarvan. Voor het locatiebezoek van de coach is binnen de opleiding, exclusief reistijd, één dagdeel beschikbaar. De deelnemer is vrij om al dan niet van de gelegenheid tot een locatiebezoek gebruik te maken. Irene dingemans Communicatiedeskundige, voorheen Kwaliteitsfunctionaris Integraal Kankercentrum Nederland, locatie Amsterdam 7

10 Slotmanifestatie De slotmanifestatie ter afsluiting van de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris is bedoeld om het veld te informeren over de status quo van het vak kwaliteitsmanagement in de zorg en de maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast leggen de deelnemers tijdens deze dag verantwoording af over wat zij tijdens de opleiding hebben geleerd. De slotmanifestatie wordt volledig door de deelnemers zelf georganiseerd; de docenten vervullen een faciliterende en coachende rol. OP een HIGHer LeVeL Toen ik aan de opleiding begon, was ik confused over het onderwerp Kwaliteit. Na de opleiding ben ik nog steeds confused maar wel op een much higher level. Het vak is veel breder en gevarieerder dan ik aanvankelijk dacht. Ik associeerde kwaliteit vooral met certifi cering en audits. Het buiten de kaders klantgericht denken en handelen spreekt mij het meeste aan. Theo dekkers Manager Radiotherapeutisch Instituut Slotmanifestaties hebben een thema dat als een rode draad door de dag heen loopt. Voorbeelden van thema s in de afgelopen jaren zijn Spelen met kwaliteit, Dat kan hier niet!, Ownership in de zorg en De touwtjes in handen. Tijdens de dag verzorgen de deelnemers een posterpresentatie van hun kwaliteitsproject(en). Ook de ontwikkeling van kwaliteitsmanagement binnen de eigen organisatie kan onderwerp van de presentatie zijn. De slotmanifestatie wordt afgesloten met de uitreiking van het certifi caat van de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris. 8

11 Afronden van de opleiding Het succesvol afsluiten van de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris vereist de volgende inspanningen: Deelname aan de veertien opleidingsdagen, inclusief de organisatie van de slotmanifestatie. Deelname aan leergroepen in de vorm van intervisie. Voorbereiding, succesvolle uitvoering en evaluatie van de praktijkopdracht in de organisatie van de deelnemer. Praktische informatie Doelgroep De Opleiding Kwaliteitsfunctionaris is bedoeld voor functionarissen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening die voor ten minste de helft van hun arbeidstijd belast zijn met kwaliteitsmanagement. Frequentie De opleiding wordt één keer per jaar georganiseerd. Ingeval van een wachtlijst kan tussentijds een extra opleiding starten. Locatie De meerdaagse opleidingsblokken vinden plaats in een goed geoutilleerd conferentiecentrum in het midden van Nederland. Bij locatiebezoek wordt bij voorkeur gekozen voor organisaties die innovatief zijn op het gebeid van kwaliteit, zoals Humanitas Akropolis Rotterdam, Shell en Schiphol. Het leren vindt onder andere plaats aan de hand van een illustratief werkbezoek en een gastcollege door de gastheer of gastvrouw van de organisatie. De slotmanifestatie wordt gehouden op een locatie die de deelnemers zelf bepalen. Toelatingseisen De deelnemer is voor minimaal 50% werkzaam als kwaliteitsfunctionaris in een organisatie voor gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening of houdt zich vanuit een andere functie minimaal 50% bezig met kwaliteitsmanagement. De deelnemers zijn in staat om met afstand kritisch op hun eigen organisatie en hun eigen handelen kunnen reflecteren. De organisatie waar de deelnemer werkt, is bereid de deelnemer de mogelijkheid te geven om een kwaliteitsproject uit te voeren en te presenteren. 9

12 Organisatie en leiding De organisatie en uitvoering van de Opleiding Kwaliteitsfunctionarissen is in handen van het CBO en Haimé Consult. Bijdragen aan de opleiding worden geleverd door gastdocenten die afkomstig zijn van onder andere KNMG, de Universiteit voor de Humanistiek, de Erasmus Management School en andere gerenommeerde instituten en instellingen die actief zijn op het gebied van kwaliteitsmanagement. Aanmeldingsprocedure Aanmelding voor deelname aan de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris is mogelijk door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier op te sturen naar het CBO, Postbus 20064, 3502 LB Utrecht. Aangemelde personen worden op volgorde van binnenkomst ingedeeld bij de eerstvolgende opleiding. 10

13 TALeNTeN ONTWIKKeLeN Het is de kunst om als coach er uit te halen wat er in zit. Het gaat erom dat mensen hun talenten ontplooien. Te vaak proberen leidinggevenden hun eigen gedachten en ideeën in de hoofden van hun medewerkers te krijgen. Ik noem dat geen coaching. rené Mijnders Roeicoach en Gastdocent OKF Intakegesprek Aan de toelating tot de opleiding gaan intakegesprekken vooraf, waarvan de planning in onderling overleg plaatsvindt. Deze zijn bedoeld om de verplichtingen vanuit de opleiding en de verwachtingen van de kandidaten te verhelderen. Certificaat Als een deelnemer na afloop van de opleiding voldoet aan de eisen die zijn gesteld, krijgt hij of zij het certificaat van de Opleiding Kwaliteitsfunctionaris uitgereikt.

14 Meer informatie Voor vragen na het lezen van deze brochure kan contact worden opgenomen met: CBO Postbus LB Utrecht T F E PASSIe IS LIJdeN Het woord passie associëren mensen vaak met vuur en gedrevenheid. Het betekent Leidenschaft. Echt gepassioneerd werken betekent dat je bereid bent het lijden op de koop toe te nemen om je doel te bereiken. Als mensen zeggen dat ze ambitieus zijn en gepassioneerd willen werken, maar ze zijn bang voor heilige huisjes en confrontaties, dan wordt hun handelen betekenisloos. Marius Buiting Senior Adviseur CBO en Gastdocent OKF 12

15 Colofon Deze brochure is een uitgave van het CBO en Haimé Consult B.V. Website kwaliteitsacademie Nederland Fotografie Flickr.com, Istockphoto.com & Shutterstock.com Drukwerk en vormgeving IMAGO Printing BV 13

16 We don t see things as they are We see them as we are Anaïs Nin

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Beantwoord jij deze vragen met ja Heb jij

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties In zes blokken van twee dagen en een blok van drie dagen kunnen deelnemers leren om zelfstandig organisatieopstellingen

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers De apotheker is de coach! coaching van medewerkers Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in een complexe werkomgeving. Je

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN

AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN AMSTERDAM 2015-16 MASTER IN COACHING JE KAN ANDEREN PAS COACHEN ALS JE JEZELF KAN COACHEN FEMKE DEKKER Voormalig roeister, driemaal actief op de Olympische Spelen Trainer Mentale Kracht bij de Politie

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid

Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 7-daagse training: Leiderschap met Ziel en Zakelijkheid Duurzaam en waardevol leiderschap

Nadere informatie

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl

Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl Focus on talent and ambition Leiderschapsversterkend Programma www. mlacademy.nl The task of the leader is to get his people from where they are to where they have not been. Henry A. Kissinger Als leidinggevende

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Red Belt. To make it work as a flow experience

Red Belt. To make it work as a flow experience Red Belt To make it work as a flow experience Houding, gedrag, competenties en toolbox gericht stimuleren van gedrag dat verbeteren en groeien ondersteunt. Red Belt Training Met de Red Belt training leert

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Loopbaancoaching Module 2

Loopbaancoaching Module 2 Loopbaancoaching Module 2 Tijdens deze tweede module binnen de leergang Loopbaanbegeleiding wordt je klaargestoomd om aan de slag te gaan als loopbaancoach. Actuele ontwikkelingen, zoals de flexibilisering

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O)

Professionalisering en Positionering HRM- en P&O-adviseurs (PP&O) INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE Newtonlaan 209 3584 BH Utrecht Tel. 030-291 30 00 fax 030-291 30 13 email sioo@sioo.nl web www.sioo.nl Professionalisering en Positionering

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het

Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het Opleiding Professional Coaching & Leiderschap Een ontwikkelpad voor leidinggevenden, professionals, (aspirant) coaches en ieder ander die het verschil wil maken Imagination is more important than knowledge

Nadere informatie

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek

De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek De apotheker is de coach! coaching van medewerkers in de apotheek Inleiding Als apotheker heb je een breed en veeleisend takenpakket in

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Periode maart t/m juni 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen www.huisartsvanmorgen.nl P R A K T I J K M A N A G E M E N T De opleiding tot praktijkmanager

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

Certified ISO Risk Management Professional

Certified ISO Risk Management Professional Certified ISO 31000 Risk Management Professional informatie over de driedaagse training inclusief examen organisatie MdP Management, Consulting & Training website email mobiel KvK www.mdpmct.com info@mdpmct.com

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

DRAGERS VAN VERANDERING

DRAGERS VAN VERANDERING DRAGERS VAN VERANDERING Jezelf leren inzetten om veranderprocessen te doen slagen WAAROM DIT PROGRAMMA? Zachte skills voor meetbare resultaten Veranderprocessen slagen voor een belangrijk deel door de

Nadere informatie

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer

2013-2014. Opleiding tot mindfulnesstrainer 2013-2014 Opleiding tot mindfulnesstrainer 1 Opleiding tot mindfulness trainer Inleiding Mindfulness wordt in toenemende mate onderdeel van behandelingen in de algemene en geestelijke gezondheidszorg.

Nadere informatie

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN

TOELATINGSEISEN STUDIEBELASTING EXAMEN EN CERTIFICERING FISCAAL VOORDEEL KOSTEN TOELATINGSEISEN Sales Leadership maakt deel uit van het programma Leadership in Marketing & Sales. Deelname aan het programma is aan een aantal voorwaarden verbonden. U kunt de opleiding Accountmanager

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Traject Leiderschap. Aanpak traject

Traject Leiderschap. Aanpak traject Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur individuele coaching. Er wordt

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Programma SIO Leergang

Programma SIO Leergang Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 Stichting SIO Postbus 693 4200 AR Gorinchem T +31 (0) 183-645 029 E info@stichtingsio.nl www.stichtingsio.nl Programma SIO Leergang Voorjaar 2015 1. De Leergang & docenten

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Traject Leiderschap 2015-2016

Traject Leiderschap 2015-2016 Traject Leiderschap 2015-2016 Aanpak traject Het is de bedoeling om voor de deelnemers een leertraject uit te werken dat bestaat uit een kick-off, 3 workshops van een halve dag, gecombineerd met 2*2uur

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg

Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Leiderschapsontwikkeling Samen op weg Enkele cijfers Stad Gent 4437 personeelsleden 581 leidinggevenden coördinerend tot operationeel Diverse beleidsthema s Verschillen in leiderschapsstijl, ervaring

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS

Leergang Teamcoaching. Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Leergang Teamcoaching Grip op teams DÉ LEERGANG VOOR SUCCESVOLLERE TEAMS Heb jij nog grip op de teams waarmee je werkt? Iedereen

Nadere informatie

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl.

Opleiding. Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen. www.huisartsvanmorgen.nl. Opleiding Praktijkmanagement in de huisartsenzorg Dé opleiding voor en door praktijkmanagers van morgen Periode September t/m december 2016 11 modules verdeeld over 6 lesdagen Locatie Bergse Bossen in Driebergen

Nadere informatie

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.

Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015. VAKBEKWAAMHEID start op 13.04. Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 TAAKBEKWAAMHEID start op 12.10.2015 VAKBEKWAAMHEID start op 13.04.2015 Professional coaching

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Brochure Lean Trainingen 2017

Brochure Lean Trainingen 2017 Brochure Lean Trainingen 2017 Fijn dat je interesse hebt in onze trainingen! Lean Public ontwikkelt mens en organisatie vanuit de Leanfilosofie. Wij geloven in de kracht van Lean en zien het als onze missie

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Deskundigheidsbevordering. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Deskundigheidsbevordering Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Deskundigheidsbevordering 3 1.1 Meerdaagse opleidingen 3 1.1.1 Opleiding voor (nieuwe) IKZ-coördinatoren

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met

training PrOJeCtmanagement In samenwerking met TRAINING PROJECTMANAGEMENT In samenwerking met kleine trainingsruimte Programma Projectmanagement ( 3 x 2 Dagen) Module 1 : 2 x 2 Dagen Groepscommunicatie Hoe stelt u zich op in een groep en hoe haalt

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

MPA. Master of Public Administration. Nederlandse School voor Openbaar Bestuur MPA Master of Public Administration Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Voorwoord De NSOB wil opleiden voor een hoogwaardig openbaar bestuur. Met geavanceerde en uitdagende opleidingen voor het topsegment

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2015 2017 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Specialist Development Leergang: KOERS

Specialist Development Leergang: KOERS Specialist Development leergang KOERS Pagina 1 van 7 Specialist Development Leergang: KOERS "The future belongs to those who see possibilities before they become obvious." De Specialist Development Leergang

Nadere informatie

De kunst jezelf en anderen te leiden

De kunst jezelf en anderen te leiden 4D organisatieontwikkeling & opleiding individu groep taak context TGI-opleiding 2016 2018 De kunst jezelf en anderen te leiden 1 TGI, de kunst jezelf en anderen te leiden Als leidinggevende, projectleider,

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

Masterclass Controlling FAMO

Masterclass Controlling FAMO Masterclass Controlling FAMO Een programma voor Controlling bij de lokale overheid Het Zijlstra Center van de Vrije Universiteit heeft in samenwerking met de FAMO een praktijkprogramma voor Controlling

Nadere informatie

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren

!!!! !!!! 1. Professioneel adviseren Professioneel adviseren In deze zesdaagse opleiding krijg je de kans om in een veilige omgeving de eigen sterkere en zwakkere kanten te onderkennen en te werken aan je ontwikkelpunten als consultant. Je

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN

PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN PRAKTIJKWORKSHOP: COACH UW VERKOPERS TOT SALESKAMPIOENEN Als verkooptrainer én leiderschapscoach neemt Freek Rooze u mee in een intrigerend traject van coachen en verkopen. U zult merken dat het coachen

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com

Team Alignment. En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Transformational Programs by TLC www.tlc-nederland.com Team Alignment En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Team Alignment Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur over de voortgang van een

Nadere informatie

NLP Business Practitioner Training

NLP Business Practitioner Training NLP Business Practitioner Training Sturen met Emotionele Intelligentie Bent u toe aan een doorbraak? Wat levert NLP u op? Inspiratie en focus Persoonlijke effectiviteit Communicatieve kracht Persoonlijke

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie

PROFESSIONAL LEARNINg & DEvELOPMENT. MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement. de maakindustrie PROFESSIONAL LEARNINg DEvELOPMENT MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie MASTERCLASS Open InnOvatIemanagement In de maakindustrie AMBITIE, ACTIE EN RESULTAAT IN INNOvATIE De Universiteit

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie