Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost"

Transcriptie

1 Onderwerp: Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg Datum: 20 december 2011 Van: Acute Zorgregio Oost Aanleiding en achtergrond Op dit moment zijn er vier potentiële arbeidskrachten op één pensioengerechtigde, in 2038 zijn er volgens de meeste prognoses van CBS nog maar twee potentiële arbeidskrachten op één pensioengerechtigde. De visvijver voor personeel voor de gezondheidszorg wordt hierdoor automatisch ook kleiner. Recente gegevens van het Zorginnovatiecentrum (2009) wijzen uit dat er grote personeelstekorten in de zorg dreigen. In de komende 15 jaar zal het percentage van de beroepsbevolking dat in de zorg werkt door de toenemende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing moeten verdubbelen van 11% naar 19 22%. Het aantal mensen dat op dit moment voor de zorg kiest loopt echter terug en de uitstroom neemt toe. Dit is deels te wijten aan vergrijzing, maar mogelijk ook aan het slechte imago van de zorg als werkgever. Deze problematiek speelt ook in de spoedzorg. Spoedzorg omvat alle urgente en dringende medische vragen en klachten als gevolg van een aandoening of een ongeval, waarvan behandeling of beoordeling niet langer dan enkele minuten tot 24 uur uitstelbaar is om overlijden of ernstige gezondheidsschade te voorkomen. Spoedzorg wordt verleend door huisartsen, regionale ambulancevoorzieningen, SpoedEisende Hulpafdelingen (SEH s), verloskundigen, acute geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en mobiel medische teams. Bij een toenemende vraag naar spoedzorg is het de vraag of beschikbaarheid en kwaliteit van de spoedzorg gegarandeerd kunnen worden. In een bijeenkomst opgezet door de Acute Zorgregio Oost, waar alle hoofden van SEH s, en ambulancediensten uit de regio aanwezig waren, werd de omvang van deze problematiek helder. In 2009 stonden er in de Acute Zorgregio Oost meer dan 50 vacatures op het terrein van de spoedzorg open. Ook werd geconstateerd dat meer SEH verpleegkundigen bij de ambulance solliciteerden doordat de ambulancesector extra financiële middelen tot zijn beschikking had gekregen voor uitbreiding van personele formatie. De krapte in deze sector wordt nog eens versterkt door de matige carrièreperspectieven. Beschikbare rapporten schetsen een beeld van de te verwachten problemen, veelal vanuit het perspectief van de auteurs. In de huidige studies naar tekorten ontbreekt vaak de focus op de plannen van het huidige personeel. Ook is onvoldoende bekend waarop instromers in de zorg hun keuze baseren. Een geïntegreerde verkenning én aanpak van het probleem in de verschillende schakels binnen de spoedzorgketen in samenwerking met onderwijs en beroepsopleidingen ontbreekt. Ook financieringsschotten in de spoedzorg lijken een knelpunt in een betaalbare oplossing van het probleem. Om die reden is het plan opgepakt om een beeld te schetsen van hoe de arbeidsmarkt binnen de spoedzorg zich regionaal zou kunnen ontwikkelen en mogelijke oplossingen voor tekorten te verkennen teneinde de onderbouwing te leveren voor een breder arbeidsmarktbeleid. Hiertoe werd gekeken naar knelpunten en mogelijkheden met betrekking tot de instroom, de uitstroom en de kwaliteit van personeel in de spoedzorgketen. Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

2 Vraagstelling en opzet rapport De vraagstellingen voor dit project waren: 1. Waar liggen knelpunten in de arbeidsmarkt, vanuit het perspectief van de huidige medewerkers in de spoedzorgketen? 2. Welke mogelijke oplossingen zijn er voor de personele tekorten in de spoedzorg? Hoe kunnen we meer gekwalificeerde mensen opleiden? Hoe kunnen we een beter horizontaal en verticaal loopbaanperspectief bieden? 3. Hoeveel mensen zijn werkzaam als Verpleegkundig Specialist (VS) & Physician Assistent (PA) in de spoedzorg binnen Nederland en wat zijn belemmerende en bevorderende factoren voor de inzet van deze professionals in de spoedzorg in Nederland? Dit project bestond uit drie delen: Deel 1 De arbeidsmarktsituatie vanuit het perspectief van de huidige medewerkers In dit deelproject werden gegevens verzameld over arbeidstevredenheid, burn out, perceptie van kwaliteit van zorg, carrièrepad, carrièreplannen en andere zaken die relevant zijn voor human resource management van verpleegkundigen werkzaam in de spoedzorg. Hierbij werd gebruik gemaakt van een vragenlijst uit de Europese RN4Cast studie. Deze vragenlijst werd verspreid onder alle verpleegkundigen die werken in de acute zorg (intensive care en eerste harthulp) en spoedzorg (regionale ambulancevoorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen en mobiel medische team) in de Acute Zorgregio Oost. Verpleegkundigen uit de acute zorg zijn hierbij betrokken omdat zij vaak instromen in de spoedzorg. De uitkomsten geven een aanwijzing van de te verwachten verschuiving van personeel binnen de keten en mogelijke handvatten voor behoud van personeel. Deel 2 Instroom en behoud van personeel Voor het oplossen van een eventueel tekort lijkt het nodig om zowel de instroom te vergroten als het zittende personeel te behouden. Tot nu toe is niet onderzocht waarom schoolverlaters al dan niet kiezen voor een carrière in de zorg. Mogelijk bestaat er een verkeerd of eenzijdig beeld van de zorg dat bijgesteld kan worden, waardoor in de toekomst meer schoolverlaters voor de zorg gaan kiezen. Om deze vraag te beantwoorden werd onder schoolverlaters en eerstejaars studenten verpleegkunde in de Acute Zorgregio Oost een enquête gehouden. Daarnaast werden op basis van een korte literatuurstudie (quickscan) opleidingsmogelijkheden in de spoedzorg in kaart gebracht en werd een beschrijving gemaakt van de carrièremogelijkheden in de spoedzorg. Deel 3 Onderzoek naar VS en PA in de praktijk In dit deelproject is gekeken naar de huidige inzet van de VS en PA in de diverse onderdelen van de spoedzorgketen (regionale ambulance voorziening, medisch mobiel team en spoedeisende hulp). Middels interviews zijn belemmerende en bevorderende factoren voor het inzetten van de VS en PA in de spoedzorg verzameld. Resultaten Huidige medewerkers Een overgrote meerderheid (93%) van de verpleegkundigen is (zeer) tevreden met de huidige baan. Desondanks overweegt één op de acht verpleegkundigen om binnen het komende jaar te stoppen met werken. De mate van burn out is zorgelijk: 78% van de verpleegkundigen heeft een matige tot hoge burn outscore in de dimensie persoonlijke effectiviteit (= het gevoel dat men minder goed presteert dan in het verleden het geval was en de neiging zichzelf negatief te beoordelen). Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

3 Een kwart van de verpleegkundigen verwacht te stoppen met werken tussen de 50 en 59 jaar. De meest genoemde reden hiervoor is dat het werk fysiek niet meer mogelijk is. 35% van de verpleegkundigen zou op dit moment meer uren per dienst willen werken, terwijl 17% van de verpleegkundigen juist minder uren per dienst zou willen werken. Meer loon en een levensfasebewust personeelsbeleid zijn belangrijke motieven voor verpleegkundigen om meer te gaan werken. De kwaliteit van patiëntenzorg wordt door 80% van de verpleegkundigen als uitstekend tot goed beoordeeld, 97% beoordeelt de patiëntveiligheid als aanvaardbaar tot uitstekend. 20% is echter wel van mening dat de kwaliteit van de patiëntenzorg het afgelopen jaar is afgenomen. 59% van de SEH verpleegkundigen geeft aan dat er onvoldoende personeel is om het werk rond te krijgen. De veiligheid van de werkomgeving wordt door 93% van de verpleegkundigen als aanvaardbaar tot uitstekend beoordeeld. 25% van de verpleegkundigen is er helemaal niet zeker van dat de leiding van de instelling/organisatie actie zal ondernemen om eventuele problemen in de patiëntenzorg op te lossen. In vergelijking met verpleegkundigen werkzaam bij de ambulance en de intensieve zorg valt op dat SEH verpleegkundigen minder tevreden zijn met hun baan, vaker een hoge burnoutscore hebben op de categorieën emotionele uitputting en depersonalisatie, vaker van mening zijn dat de kwaliteit van zorg het afgelopen jaar is afgenomen, de werkomgeving relatief vaker als (zeer) slecht beoordelen én dat ze vaker te maken hebben met verbale agressie. 69% van de ambulanceverpleegkundigen vindt dat er geen carrièremogelijkheden zijn en 63% vindt dat er geen mogelijkheden zijn voor loopbaanontwikkeling. Instroom Redenen om voor beroep in de zorg te kiezen Door schoolverlaters en eerstejaarsstudenten verpleegkunde wordt werken in de zorg gezien als: dankbaar werk waar je veel waardering voor krijgt en mensen helpen genezen na een ernstig ongeluk of operatie. Werken in de zorg wordt niet gezien als een vrouwenberoep, waar mannen softies zijn of een zwaar beroep waar je weinig geld mee verdient. Eerstejaarsstudenten verpleegkunde hebben hun beroepskeuze gebaseerd op positief gekleurde beelden over de zorg. De beroepskeuze wordt bij schoolverlaters en eerstejaarsjaars studenten het meest bepaald door eigen ervaringen en indrukken. Het beeld dat de schoolverlaters hebben over het werken in de zorg wijkt niet (sterk) af van de beroepsprofielen. Dit suggereert dat de teruglopende instroom aan potentiële arbeidskrachten niet te wijten is aan het beeld van de zorg. Anderzijds blijkt dat de uiteindelijke beroepskeuze van schoolverlaters (79% kiest niet voor de zorg) voornamelijk is gebaseerd op verzorgende aspecten van de zorg; dit geldt voor jongens in het bijzonder. Wellicht denken deze jongens dat een overwegend groot deel van het werk uit deze verzorgende aspecten bestaat. Aangezien zij dit mogelijk niet aantrekkelijk vinden kiezen ze niet voor een beroep in de zorg. Voorlichtingsmethoden zoals gastlessen hebben geen belangrijke invloed op het beeld van de zorg en beroepskeuze. Meeloopdagen zijn met name voor eerstejaars HBO studenten verpleegkunde belangrijk voor de beeldvorming en beroepskeuze. Behoud van personeel Vanuit opleidingsperspectief gezien bestaan er horizontale en verticale carrièremogelijkheden voor verpleegkundigen werkzaam in de spoedzorg. Horizontale carrièremogelijkheden betreffen de verdieping in een specialistisch aandachtsgebied, met behoud van bestaande verantwoordelijkheden. De doorgroei van SEH verpleegkundige naar ambulanceverpleegkundige valt hieronder. Verticale carrièremogelijkheden betreffen de Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

4 doorgroei naar een leidinggevende functie of een nieuwe functie, zoals VS of PA met een ander (zwaarder) verantwoordelijkheidsgebied. In theorie is het mogelijk horizontale en verticale carrièrepaden te bewandelen. De praktijk wordt gekenmerkt door verschillende knelpunten. Zo is er over het algemeen sprake van lange (opleidings)trajecten. Bijvoorbeeld het opleidingstraject tot SEH verpleegkundige met intensive care expertise duurt na het behalen van het verpleegkundig diploma nog minimaal 5 6 jaar. Voor een professional die (snel) carrière wil maken duurt een dergelijk traject mogelijk te lang wat aanleiding kan zijn om de patiëntenzorg in dit specialisme te verlaten. Ten aanzien van horizontale loopbaanontwikkeling wordt men veelal geconfronteerd met het feit dat een carrière in de spoedzorg leidt tot een zogenaamde fuikfunctie; door toenemende specialisatie verengd het carrièreperspectief. Verder is er binnen de ambulancezorg nog weinig sprake van horizontale functiedifferentiatie. Dit gebrek aan perspectief kan ook een reden zijn om de patiëntenzorg te verlaten. De mogelijkheden voor verticale loopbaanontwikkeling, via de opleiding tot VS en PA, worden nog onvoldoende benut. Knelpunten bij de implementatie van de functie van VS en NP worden hieronder beschreven. VS en PA in de praktijk Binnen dit onderzoek zijn 51 VS en en 14 PA s gevonden binnen Nederland, die opgeleid zijn in de spoedzorg (peildatum ). Deze functionarissen zijn werkzaam op de SEH en binnen de ambulancezorg. In de ambulancezorg werken de meeste VS en en PA s in de patiëntenzorg in een zelfde functie als collega ambulanceverpleegkundigen zonder deze specialistische vervolgopleiding. Enkele VS en worden ingezet als Rapid Responder. Daarnaast is een deel van de VS en en PA s gedeeltelijk gedetacheerd bij een HAP waar zij als VS of PA in de patiëntenzorg werken. De VS en PA op de SEH zijn in hun gespecialiseerde functie werkzaam in de patiëntenzorg en voeren specifieke, gespecialiseerde verpleegkundige en/of medische handelingen uit met een hoge mate van zelfstandigheid. Terugvalmogelijkheden en/of supervisie van een medisch specialist is hier aanwezig. Tijd en middelen voor het uitvoeren van onderwijs en onderzoekstaken zijn voor de meeste VS en en PA s te beperkt, ondanks dat deze taken wel beschreven zijn in de taakfunctieomschrijving. Alle VS en en PA s zijn zeer tevreden met hun nieuwe beroep. Er bestaat echter wel een verschil in tevredenheid met de uitoefening van functiegerichte taken. VS en en PA s werkzaam op een SEH geven een hogere mate van arbeidstevredenheid aan dan de VS en en PA s werkzaam binnen de ambulancezorg. In de ambulancezorg blijkt de functie van VS en PA nog niet concreet gepositioneerd te zijn. Hieraan ligt ten grondslag dat er geen directe problemen in de patiëntenzorg waren op verpleegkundig en/of medisch terrein waar deze functie een oplossing voor zou kunnen bieden. De functie is vooral ontstaan vanuit individuele motieven en de organisatorische zoektocht naar doorgroeimogelijkheden voor verpleegkundigen in de ambulancezorg. Er is wel een toename van het aantal spoedmeldingen waarbij geen vervoer van de patiënt naar de SEH nodig is, mogelijk zal dit in de toekomst de vraag naar VS en PA s in de ambulancezorg bevorderen. Ook de opkomst van de huisartsenposten geven mogelijk ruimte voor de inzet van VS en PA s. De functie van VS en PA op de SEH blijkt succesvol gepositioneerd te zijn. Dit komt met name doordat de functie een oplossing is voor een aantal problemen zoals een tekort aan artsen en een toenemend aantal zelfverwijzers met laag complexe zorgvragen. Tevens biedt de functie een oplossing voor het gebrek aan continuïteit in het verpleegkundig en/of medisch domein. Andere bevorderende factoren voor de implementatie zijn een duidelijke positionering, een eigen Diagnose Behandel Code (DBC), bekendheid in het ziekenhuis, visie en draagvlak vanuit het management, toename van de patiënttevredenheid, eigen initiatief en intrinsieke motivatie voor het volgen van de opleiding. Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

5 Voor zowel de VS als PA zijn overeenkomstige factoren belemmerend voor de implementatie van de functie. Deze factoren zijn: het ontbreken van een wettelijk kader ten aanzien van de zelfstandige bevoegdheid en het zelfstandig voorschrijven van medicatie; een achterblijvende keuze van beleidsmakers over inzet en positionering; onduidelijkheid over het verschil in inzetbaarheid van beide functies; financiering; terughoudendheid van huisartsen vanwege discussie over de bekostiging van handelingen en weerstand vanuit de medische discipline. Aanbevelingen Uit onze studie blijkt dat een op de acht verpleegkundigen overweegt om binnen het komende jaar te stoppen met werken. Een kwart van de verpleegkundigen verwacht te stoppen met werken tussen de 50 en 59 jaar en geeft aan dat de belangrijkste reden hiervoor is dat het werk fysiek niet meer mogelijk is. Uit interviews met managers blijkt dat er nog niet genoeg gedaan wordt aan het boeien en binden van medewerkers en ook niet aan het bevorderen van mobiliteit door de hele keten heen. Verpleegkundigen geven verder aan dat een levensfasebewust personeelsbeleid en meer loon een motivatie zou zijn om meer uren te werken. Hier liggen aanknopingspunten voor het behoud van personeel. Twee belangrijke aandachtsgebieden voor het oplossen van het arbeidsmarktprobleem zijn het verbeteren van opleidingstrajecten en het boeien en binden van medewerkers. OPLEIDINGSTRAJECTEN Instroom en behoud van personeel binnen de spoedzorg kan verbeterd worden door aanpak van het initiële opleidingstraject en van competentiegericht, brede vervolgopleidingtrajecten. Initiële opleidingstrajecten Er is behoefte aan een functiegericht, korter en meer op de spoedzorg toegespitst initieel opleidingstraject. Hiertoe zijn verschillende mogelijke trajecten ontwikkeld, zoals de Bachelor Medische Hulpverlening. Hoewel verwacht wordt dat de opleiding bachelor Medisch Hulpverlener en de minor High Care zullen leiden tot een grotere aantrekkingskracht voor potentiële professionals in de spoedzorg, dient de haalbaarheid en effectiviteit van de inzet van deze afgestudeerden voor de spoedzorgketen nog onderzocht te worden. Bij het werven van schoolverlaters is het belangrijk te weten dat hun beroepskeuze het meest bepaald wordt door eigen ervaringen en indrukken. Dit suggereert dat ervaringen als patiënt of familielid in belangrijke mate meetellen. Het is daarom aan te bevelen dat zorg instellingen (ook om die reden) aandacht besteden aan bejegening, klantvriendelijkheid en patiënttevredenheid. Inhoudelijke voorlichting over het werken in de zorg moet informatie geven over andere aspecten van het verpleegkundig beroep, naast de verzorgende dimensie. Mogelijk kunnen hierdoor schoolverlaters gevonden worden die zich aangetrokken voelen door de meer technische en acute aspecten van de spoedzorg. Gezien de verschillen in motieven tussen MBO en HBO studenten verpleegkunde ten aanzien van hun beroepskeuze is het aan te bevelen dat zorginstellingen en opleidingsinstellingen zich richten op de specifieke doelgroep die zij willen aantrekken. Verder is het belangrijk dat opleidingen en zorginstellingen gezamenlijk trajecten aan de studenten aanbieden. Studenten moeten de mogelijkheid krijgen om in een vroeg stadium van hun opleiding reeds kennis te maken met het werkveld van de spoedzorg. Voorlichtingsmethoden moeten worden afgestemd op de huidige generatie schoolverlaters. Conservatieve voorlichtingsmethodieken zoals gastlessen lijken immers geen belangrijke Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

6 invloed te hebben op het beeld van de zorg en beroepskeuze. De huidige generatie jongeren bereik je niet (meer) met folders en een standje. De manier van benaderen in termen van communicatie moet meer aansluiten bij hun eigen wereld, te denken valt aan gebruik van sociale media en video s. Vervolgonderzoek naar de redenen van uitval in de opleiding verpleegkunde kan mogelijk antwoord geven op de vraag in hoeverre deze uitval te maken heeft met vooraf bestaande beelden van de zorg die niet overeen blijken te komen met de praktijk. Het is aan te bevelen dat zorgorganisaties zich open stellen voor deze ontwikkelingen en onderzoeken of dergelijke (trainee)opleidingstrajecten aan de verwachtingen voldoen. Competentiegericht, breed vervolgopleidingtraject Voor het personeel dat al werkzaam is in de spoedzorg is het belangrijk dat er een competentiegericht, breed vervolgopleidingtraject (horizontaal en verticaal) komt. Dergelijke trajecten zijn reeds geïmplementeerd. Echter, de praktijkcomponent van deze opleidingstrajecten dient nog verbeterd te worden en ook hier kunnen opleidingstrajecten verkort worden door gezamenlijk op te leiden. Daarnaast zouden mogelijkheden voor inhoudelijke verdieping in een bestaande functie als aandachtsfunctionaris (horizontale doorgroei) meer benut moeten worden. Tevens is het aan te bevelen dat werkgeversorganisaties in de spoedzorg zoals ambulancevoorzieningen, ziekenhuizen met SEH en IC/CC afdelingen en huisartsenposten in overleg met opleidingsinstituten samenwerken aan het verbeteren van de praktijkcomponent van brede competentiegerichte vervolgopleidingen. Landelijk zijn er verschillen in de competenties voor de specialistische vervolgopleiding voor VS (Master of Advanced Nursing Practice). Ditzelfde geldt ook voor de PA opleidingen (Master Physician Assistent) in Nederland. Het verdient dan ook aanbeveling om eenduidige competentieprofielen te ontwikkelen, een apart profiel voor de VS en PA, en daartoe op te leiden. Dit is ondersteunend bij de implementatie van de functie VS en PA en schept helderheid over de verwachtingen ten aanzien van deze functionarissen specifiek binnen het veld van de spoedzorg. BOEIEN EN BINDEN VAN MEDEWERKERS Voor het behoud van het huidige personeel is beleid noodzakelijk gericht op het boeien en binden van medewerkers, ofwel loopbaanbeleid, leeftijdsbewust personeelsbeleid, leiderschap, regionale samenwerking en financiering. Loopbaanbeleid Het is noodzakelijk dat in het personeelsbeleid binnen de spoedzorgketen meer aandacht wordt besteed aan loopbaanwensen van professionals zodat een aantrekkelijker ontplooiingsperspectief ontstaat. Hierbij valt te denken aan: functiedifferentiatie (horizontaal of verticaal), taakverschuiving (tussen arts en verpleegkundige) en jobrotation. Voorbeelden hiervan zijn het inzetten van nieuwe beroepen als VS of PA (emergency care / spoedzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugd of geriatrie); het ontwikkelen van low care en/of observatie units op de SEH; verdere invoering van spoedposten met inzet van VS of PA; het invoeren van de functie triagist/centralist met een verpleegkundige achtergrond conform het daartoe ontwikkelde competentieprofiel; en het meer gestalte geven aan de samenwerking tussen SEH en defensie of het inzetten van de PA bij eerstelijns ritten in de huisartsenzorg. Het is aan te bevelen periodiek (jaarlijks) te inventariseren hoeveel mensen er in de spoedzorg werken, wat hun loopbaanwensen zijn en waar de tekorten zijn. Deze periodieke inventarisaties maken het mogelijk om snel te anticiperen op verschuivingen. Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

7 Professionals moeten gestimuleerd worden om bewust na te denken over hun behoefte aan of de noodzaak tot het doorgroeien naar een andere functie op hetzelfde of een hoger kwalificatieniveau. Instrumenten hiervoor zijn een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, loopbaanscan of loopbaandiagnose. Daarnaast dient er in het HRM beleid aandacht te zijn voor de doelgroepbenadering waarbij aangesloten wordt bij de waardepatronen van de nieuwe generatie potentiële werknemers in de zorg. Het verdient aanbeveling om beleid te ontwikkelen met ruimte voor autonomie en zelfontplooiing als motiverende factoren en dienstverbanden die aansluiten op de persoonlijke situatie. Nieuwe mogelijkheden voor loopbaanbeleid kunnen ook voortkomen uit een veranderde organisatie van de spoedzorg, die samenhangt met verbetering van doelmatigheid van de spoedzorg. Bijvoorbeeld het doelmatiger organiseren van SEH s en de spreiding hiervan binnen Nederland kan zorgen voor een toenemend volume op de SEH s, waarbij het effectief is VS of PA in te zetten in de patiëntenzorg. Ook kunnen inloopcentra voor spoedzorg gedurende daguren mogelijk plaats bieden aan gespecialiseerde ambulance of SEHverpleegkundigen. Om de spoedzorg behapbaar, betaalbaar en boeiend te houden verdient het aanbeveling nieuwe modellen van spoedzorg te verkennen en te evalueren. In het algemeen scoort het werkveld van de SEH slechter dan de ambulancezorg en intensieve zorg. We kunnen hierbij nog niet aangeven in hoeverre de zorgelijke resultaten van de SEH gerelateerd zijn aan de nieuwe kwaliteitsprofielen van de participerende SEH s in het onderzoek. Het verdient aanbeveling om in een toekomstige studie nader te onderzoeken of hier mogelijke verbanden zijn. Leeftijdsbewust personeelsbeleid Op dit moment ontbreekt binnen zorginstellingen in het algemeen een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Een kwart van de verpleegkundigen in ons onderzoek verwacht te stoppen tussen de 50 en 59 jaar omdat het werken onder acute omstandigheden en het beoordelen van complexe situaties fysiek niet meer mogelijk is. Voor deze hoogopgeleide professionals met veel ervaring lijken er wel mogelijkheden te zijn in andere sectoren van de zorg, bijvoorbeeld ambulanceverpleegkundigen die ingezet worden op de huisartsenpost, of op observatieafdelingen bij de SEH. We bevelen dan ook aan om nieuwe experimenten op te zetten aangaande leeftijdsbewust personeelsbeleid en deze te evalueren. Samenwerking buiten de muren van de eigen zorginstelling lijkt hierbij wenselijk (zie regionale samenwerking). Kijkend naar de veranderingen binnen het werkveld van de zorg, zoals super en subspecialisatie, en geografische concentratie liggen er wellicht kansen hierbij nieuwe zorgmodellen te verkennen. Leiderschap De verpleegkundigen in de spoedzorg scoren zorgelijk hoog op de dimensie persoonlijke effectiviteit van de burn out schaal. Essentieel om een burn out te voorkomen is een actieve rol van het management. Naast de ontwikkeling van persoonlijke ontwikkelingsplannen voor medewerkers is het belangrijk dat er vanuit de medewerkers vertrouwen is in het leiderschap van het management. Uit de respons op de vragenlijst blijkt dat dit punt verbetering behoeft. Een andere rol voor het management ligt in de verbetering van de positionering van VS en PA binnen de eigen organisaties. Naast de visie op de functie van VS en PA hoort dat taakfunctieomschrijvingen worden ontwikkeld. De leidinggevende dient de implementatie van de functie van VS en PA te faciliteren en bewaken. Regionale samenwerking. Om arbeidsmarktproblematiek voor de langere termijn op te lossen is het noodzakelijk dat, naast interne verbeteracties, ook wordt samengewerkt op regionaal niveau door Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

8 zorgorganisaties en opleidingsinstituten. Samenwerking biedt mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van het zorgveld te vergroten. Voorbeeld daarvan is de mogelijkheid om een gevarieerd stageaanbod voor nieuwe instroom aan te kunnen bieden binnen een kort opleidingstraject. Tegelijkertijd kan samenwerking de loopbaanmogelijkheden van de zittende verpleegkundigen verbeteren door hen de mogelijkheden van jobrotation (of carrousel) en duobanen aan te bieden. Ook actief stimuleren dat mensen een werk pad ingaan waarbij ze bijvoorbeeld na SEH, naar ambulance en vervolgens naar de HAP gaan, is aan te bevelen. Een knelpunt bij de ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven is dat er een verschil bestaat tussen de perceptie van arbeidsmarktproblematiek op bestuurlijk en operationeel niveau. Voorwaarde om regionale samenwerkingsinitiatieven tot een succes te maken is bestuurlijk en tactisch/operationeel draagvlak van betrokken ketenpartners in een (acute zorg)regio. Gezien de focus in het ROAZ op optimaliseren van de acute zorgketen verdient het aanbeveling dat het onderwerp Arbeidsmarktproblematiek in de spoedzorg en specifiek de kloof tussen de beleving van bestuurders en het operationeel management prominent op de agenda van het ROAZ komt. Financiering Een andere belangrijke voorwaarde voor oplossing van arbeidsmarktproblematiek is dat schotten in de financiering opgeheven moeten worden. Deze belemmeren immers onder meer de bekostiging van een VS/PA, de samenwerking tussen organisaties (carrousel) en het ontwikkelen van regionale activiteiten. De middelen die beschikbaar zijn voor leeftijdsbewust personeelsbeleid in de ambulancezorg, worden op dit moment ingezet voor de afvloeiregeling van het huidige personeel op de leeftijd van 55 jaar, terwijl een deel van deze mensen wel door wil werken en de nieuwe medewerkers geen recht meer hebben op deze regeling. Het is aan te raden deze middelen actief inzetten voor leeftijdsbewust personeelsbeleid. Managementsamenvatting Rapport Arbeidsmarktstudie Spoedzorg

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet

Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Loopbanen van verpleegkundigen Waarom de ene verpleegkundige wel een loopbaanstap maakt en de ander niet Managementsamenvatting Aanleiding en onderwerp Dit onderzoek is gedaan naar aanleiding van een verwacht

Nadere informatie

Werkend leren in de jeugdhulpverlening

Werkend leren in de jeugdhulpverlening Werkend leren in de jeugdhulpverlening en welzijnssector Nulmeting Samenvatting Een onderzoek in opdracht van Sectorfonds Welzijn Bernadette Holmes-Wijnker Jaap Bouwmeester B2796 Leiden, 1 oktober 2003

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

AMBULANCEZORG IN 2025:

AMBULANCEZORG IN 2025: AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland AMBULANCEZORG IN 2025: Zorgcoördinatie en mobiele zorg Visiedocument Ambulancezorg Nederland ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting

Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9. Samenvatting Chapter 9 Samenvatting CHAPTER 9 Samenvatting 155 Chapter 9 Samenvatting SAMENVATTING Richtlijnen en protocollen worden ontwikkeld om de variatie van professioneel handelen te reduceren, om kwaliteit van

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft de regering aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft de regering aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2015? De Rijksbegroting VWS 2015 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de Zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Dit advies bevat de reactie van de Sociaal-Economische Raad op de adviesaanvraag over het voorkómen van arbeidsmarktknelpunten in de collectieve sector. Hierover hebben de ministers van

Nadere informatie

Quickscan Bouw 2012 samenvatting

Quickscan Bouw 2012 samenvatting 2012 samenvatting Vraag & aanbod personeel in de bouw sector KBB 2012.26 Curaçao, mei 2013 Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven curaçao tel

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG

EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG EINDRAPPORT PREPARATORY GRANT SPOEDZORG Inleiding De spoedzorg verandert. Het aantal zorgvragen bij huisartsenposten neemt toe. Afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) kennen een groot aantal zelfverwijzers,

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ROAZ Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

Durf te zorgen! In opdracht van:

Durf te zorgen! In opdracht van: Durf te zorgen! Samenvatting Concept: Durf te zorgen! Doelgroep: Jongens op een VMBO, HAVO of VWO opleiding, die nog een keuze moeten maken voor een vervolgopleiding (14 20 jaar). Deze doelgroep brengt

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2014? De Rijksbegroting VWS 2014 langs de meetlat van V&VN 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de zorgmeetlat opgebouwd?

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

Hoe houden we voldoende IC-verpleegkundigen? Toon van Galen verpleegkundig hoofd intensive care volwassenen VU medisch centrum

Hoe houden we voldoende IC-verpleegkundigen? Toon van Galen verpleegkundig hoofd intensive care volwassenen VU medisch centrum Hoe houden we voldoende IC-verpleegkundigen? Toon van Galen verpleegkundig hoofd intensive care volwassenen VU medisch centrum Inhoud presentatie Intensieve zorgvraag en verpleegkundig aanbod Nu en straks

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

+ = (Basis) spoedpost

+ = (Basis) spoedpost + = (Basis) spoedpost 1 Landelijke ontwikkelingen (basis) spoedzorg 2 Visie van Achmea 3 Belangrijke coalitiepartners 4 Samenwerkingsvormen tussen de SEH en HAP 5 Hoe ziet volgens Achmea de (basis) spoedzorg

Nadere informatie

50 plussers op de arbeidsmarkt

50 plussers op de arbeidsmarkt 50 plussers op de arbeidsmarkt Onderzoek arbeidsparticipatie 50-plus werknemers in het bedrijfsleven Het 50+ Adviescentrum heeft in de maanden februari tot en met juni 2016 onderzoek gedaan naar de participatie

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen

Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen 24 mei 2005 Jaarbeurs Utrecht Verpleegkundige functies Op zoek naar grenzen Drs. M. de Wee Verpleegkundig hoofd Oncologie TweeSteden ziekenhuis Tilburg Aanleiding tot taakherschikking Tekort aan medisch

Nadere informatie

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1

JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 JEZELF ONTWIKKELEN TOT VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST GGZ? DAT KAN BIJ DE DIMENCE GROEP! Dimence Groep Pagina 1 Ben jij een gedreven senior- of gespecialiseerd psychiatrisch verpleegkundige, werk je al geruime

Nadere informatie

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe

Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Drenthe Zuidoost-Drentse arbeidsmarkt van zorg en welzijn Een regionaal arbeidsmarktonderzoek voor de zorg- en welzijnssector in Zuidoost- Managementsamenvatting Arbeidsmarktinformatie is belangrijk voor de zorg-

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig!

Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! NHG-STANDPUNT Huisarts en spoedzorg Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig! Dokter, ik heb onmiddellijk hulp nodig, want ik ben opeens helemaal niet lekker geworden en ik heb erge pijn in mijn borst en

Nadere informatie

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013

Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 Symposium Grenzen aan de betaalbaarheid van de zorg 6 september 2013 VERONIQUE ESMAN DIRECTEUR CURATIEVE ZORG MINISTERIE VAN VWS WE MOGEN BEST TROTS ZIJN Commonwealth Fund 2010 In vergelijking met 7 westerse

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting 1 Chapter 10 Samenvatting 2 INLEIDING Adequate pijnbehandeling voor traumapatiënten is een complex probleem in de (prehospitale) spoedzorg. Met dit proefschrift willen we inzicht geven in de vroegtijdige,

Nadere informatie

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht

VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht VWS-Discussienotitie Acute zorg 2015: commentaar van een wetenschapper Lezing Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health, Julius Centrum UMC Utrecht Wie ben ik? Hoofd Unit Zorginnovatie Wat houdt een innovatie

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Arbeidsmarktagenda 21

Arbeidsmarktagenda 21 Arbeidsmarktagenda 21 Topsectoren en de HCA Voor de twee agrarische topsectoren is een Human Capital Agenda opgesteld met als doel, de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren, zowel

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek

Hoofdstuk 1: Introductie Hoofdstuk 2: Literatuuronderzoek Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie Basisartsen die recent zijn afgestudeerd werken meestal enkele jaren voordat zij hun vervolgopleiding starten. Hun uiteindelijke beroepskeuze wordt dus enkele jaren

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013

FACTSHEET. Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 FACTSHEET Voorlegger bij rapport Schaal- en synergieeffecten bij de spoedeisende hulp, IPSE studies, juli 2013 De spoedeisende hulp (SEH) staat volop in de belangstelling van het beleid. Het aantal SEH-locaties,

Nadere informatie

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong

Tekst: Gofrie van Lieshout Foto's: Ken Wong Bij onderzoeken die de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de samenwerking in kaart brengen, komt steevast de zorgsector als beste uit de bus. Sinds het bestaan van KBB, nu vier jaar, pakken

Nadere informatie

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag

de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein CR Den Haag Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN

De Zorgmeetlat. Wat belooft het kabinet aan verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN De Zorgmeetlat Wat belooft het kabinet aan 300.000 verpleegkundigen en verzorgenden in 2012? De Rijksbegroting VWS 2012 langs de meetlat van V&VN 19 september 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoe is de

Nadere informatie

Regionaal maximaal opleiden

Regionaal maximaal opleiden Regionaal maximaal opleiden Update aanpak krapte van gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies ROAZ bijeenkomst 2 december 2016 F. Dings, OLVG E. v.d. Meer, BovenIj F. van den

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011

Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober 2011 N A A R E E N D O O R L O P E N D E L E E R L I J N PAT I Ë N T V E I L I G H E I D Advies en plan van aanpak om leren rondom patiëntveiligheid te borgen in het medisch en verpleegkundig onderwijs oktober

Nadere informatie

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20

Visie NVSHA op Rapport. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Medisch-specialistische zorg in 20/20 Visie NVSHA op Rapport Raad voor de Volksgezondheid en Zorg Medisch-specialistische zorg in 20/20 Oktober 2011 Inleiding Eind oktober 2011 is de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) met het rapport

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master?

Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Presentatie, 9 december 2004 Specialisten of generalisten? Bachelor of Master? Dr. Marieke Schuurmans Zij studeerde Gezondheidswetenschappen, afstudeerrichting erplegingswetenschap, aan de Universiteit

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Arbeidsmarkt & behoeftes

Arbeidsmarkt & behoeftes Arbeidsmarkt & behoeftes Minder vacatures, maar de krapte komt snel. CPB verwacht dat NL 750.000 werknemers nodig heeft binnen enkele jaren. We vergrijzen In 2050 is 16% van de mensen ouder dan 65. Vier

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU

Functieprofielen Belang en landelijke implementatie. Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Functieprofielen Belang en landelijke implementatie Dewi Stalpers PhD, RN-ICU Wie ben ik? Van 2003-2011: IC-verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis en Gezondheidswetenschappen (ibmg) Van 2011-2016: promotietraject

Nadere informatie

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN

SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN SAMENWERKEN IN DE PALLIATIEVE ZORG IN DE EERSTELIJN een onderzoek naar de ontwikkeling en implementatie van het Zorgprogramma Palliatieve Eerstelijnszorg in de deelgemeente Rotterdam Kralingen - Crooswijk

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP)

3/2/2014. SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel. Mede-HRMontwikkelingen. Strategische Personeelsplanning (SPP) Vertrouwd met Arbeidszaken SPP Met medezeggenschap! Working nine to 5 6 maart 2014 M.Sikkel Strategische Personeelsplanning (SPP) Vandaag verkennen wij wat SSP is en hoe medezeggenschap hierbij kan ondersteunen

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Programma Kick-off 11 mei 2015

Programma Kick-off 11 mei 2015 WELKOM Programma Kick-off 11 mei 2015 Corrie Broks & Co; Toelichting kaarten; De route tot vandaag; Actieprogramma; De route na vandaag; Intentieverklaring. Toelichting Kaarten Waarom? Hoe te gebruiken?

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters

Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch. keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Lagerhuisdebat spoedzorg shertogenbosch keuzestress in de spoedzorg 26 september en 3 oktober 2014 gespreksleiders Paul Jorna en Marian Frijters Toelichting werkwijze; Landelijke ontwikkelingen Visie en

Nadere informatie

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten?

Consultatievraag 1: Deelt u de analyses van de genoemde rapporten en onderzoeken over schaarste bij medisch specialisten? Bijlage 1 In zijn algemeenheid verrast het de NVvP dat het consultatiedocument is gebaseerd op een studie van de OESO, die vele tekortkomingen kent. Hoewel deze degelijk zijn beschreven in het consultatiedocument,

Nadere informatie

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden

Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Toekomstbestendige Spoedzorg Friese Waddeneilanden Versie: Definitief Datum: 14 januari 2008 Opsteller: Jaap Hatenboer Inleiding Aan de spoedzorg op de Friese Waddeneilanden worden dezelfde kwalitatieve

Nadere informatie

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp

Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Schaal- en synergie-effecten bij de spoedeisende hulp Een literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur van de spoedeisende hulp Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies,

Nadere informatie

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers.

Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Maak afgestudeerden (20-30 jaar) bewust dat een baan in de zorg de mogelijkheid biedt om door te kunnen groeien tot zorgondernemers. Uitdaging zorgsector: meer zorg voor hetzelfde geld. Vraag zorgsector:

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

Einde of nieuw begin?

Einde of nieuw begin? Einde of nieuw begin? Jaap te Velde, vice voorzitter NVSPV Amsterdam 28 september 2005 Wat gaan we doen in het komende 15 minuten. Beperken op hoofdlijnen! SPV wie kent ze niet.? Ontwikkelingen in de zorg

Nadere informatie

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg

Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Ministerie van VWS T.a.v. Mr. drs. B.J. Bruins Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Datum: 20 november 2017 Betreft: Update ontwikkelingen en aanpak van druk in de acute zorg Geachte heer Bruins, Conform verzoek

Nadere informatie

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol?

Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijns zorg Hoe maak je het succesvol? Anderhalvelijnszorg Combinatie generieke eerstelijnszorg en specialistische tweedelijnszorg - Generalistische invalshoek : uitbreiding geïntegreerde eerstelijns

Nadere informatie

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012

Programma espoed. Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Programma espoed Gert Koelewijn Project Manager 23 november 2012 Boodschap Voor het verbeteren van de medicatieveiligheid in de acute zorg zijn standaarden beschikbaar. Zij hebben gegevens nodig Inhoud

Nadere informatie

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011

De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 De ouderwordende verpleegkundige, waardevol in de zorg?! Anita Wassink 2010-2011 Inhoud Situering Onderzoek Resultaten Eigen onderzoek Vergelijking resultaten met ander onderzoek Interpretatie - besluit

Nadere informatie

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten.

Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Overdracht en samenwerking 1 e en 2 e lijns diëtisten bij de dieetbehandeling van ondervoede patiënten. Inleiding Ziekte gerelateerde ondervoeding is nog steeds een groot probleem binnen de Nederlandse

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Ziekenhuissector. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Ziekenhuissector Samenvattend rapport Kenmerk: 20378 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 15 2 Inleiding

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit

Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit Bijlage Tussentijdse bevindingen van het thematoezicht naar de ketenzorg rond psychiatrische patiënten met ernstige somatische comorbiditeit 1 Achtergrond De casus van de heer W., beter bekend als de casus

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + FARMACEUTISCHE SPOEDZORG

Nadere informatie

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils

Artikelen. Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in Ingrid Beckers en Birgit van Gils Minder dynamiek binnen de werkzame beroepsbevolking in 23 Ingrid Beckers en Birgit van Gils In 23 vonden ruim 9 duizend mensen een nieuwe baan. Dat is 13 procent van de werkzame beroepsbevolking. Het aandeel

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg

Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA. Dr. Iris Wallenburg Navigeren door het zorglandschap De ontwikkeling van de VS en PA Dr. Iris Wallenburg wallenburg@bmg.eur.nl Onderzoeken naar taakherschikking EU (FP7) onderzoek (MUNROS): kosten en effecten van taakherschikking

Nadere informatie

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen

DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen DE AANPAK VAN GEWELD TEGEN HANDHAVERS EN HULPVERLENERS doorpakken of downplayen Liesbeth Schuijer Mariska Wijnbelt Nederlandse School voor Openbaar Bestuur Master of Public Administration 2011 2013 Onze

Nadere informatie

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat.

Incidentie. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Adjuvante endocriene therapie; het zorgenkind van de mammae. Transitie van voorlichting onder de maat, naar voorlichting op maat. Incidentie Jaarlijks 13.000 vrouwen diagnose borstkanker Bij elke vrouw

Nadere informatie

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit

Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit Psychiatrie en somatiek erkennen noodzaak tot samenwerking bij psychiatrische patiënten met somatische comorbiditeit De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in 2012 tot begin 2013 een thematoezicht

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2014 Betreft Beroep en opleiding verpleegkundige > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting

ZORG VOOR EEN GOEDE CARRIERE Management samenvatting Meer Mannen in de Zorg en een beter imago Een positief imago en volledige awareness van de werkcondities en carriere mogelijkeden in de Zorg Management samenvatting Om meer mannen te kunnen enthousiasmeren

Nadere informatie

Personeelsvoorziening van de toekomst

Personeelsvoorziening van de toekomst Personeelsvoorziening van de toekomst een transitienetwerk voor Noordoost-Brabant Food & Feed Noordoost-Brabant Wie doet over tien jaar het werk? Waar staat uw bedrijf over tien jaar? De crisis voorbij,

Nadere informatie

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling.

Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. Beleid en implementatie aanpak ouderenmishandeling. 1. Sociaal beleid in breder verband Ontwikkelen beleid: een complex proces Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor preventie en aanpak van grensoverschrijdend

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee )

Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee ) Factsheet arbeidsmarkt Overijssel (bijlage bij Investeringsvoorstel Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2019 ) Economische kerngetallen uit de begroting (kerntaak 5: Regionale Economie) Er zijn 3 kerngetallen

Nadere informatie

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld.

De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere. werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. Discussie zorgverleners over ontwikkeling eerstelijns spoedzorg : De patiënt wil één aanspreekpunt, de huisarts lagere werkdruk en de verzekeraar goede zorg voor het geld. De inwoner van Noord-Nederland

Nadere informatie

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak

Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Gaan en blijven werken in de jeugdzorg Werkbijeenkomst met leden van Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak Datum: 21 april 2009 Tijdstip: 13.00 tot 15.30 Graag nodigen wij u namens Hans Wijers, bestuurder

Nadere informatie

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt:

Werkplan 2016. Arbeidsmarkt. De arbeidsmarktsituatie in de regio Rotterdam wordt de komende jaren door de volgende knelpunten gekenmerkt: Werkplan 2016 Werkplan 2016 Tijdens de strategiesessies met de kerngroepleden, de klankbordgroep en de bestuurders van derotterdamsezorg is benoemd welke arbeidsmarktvraagstukken in 2016 gezamenlijk aangepakt

Nadere informatie

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008

Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Rapportage Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn 2008 Branche Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Bijeenkomst 29 januari 2009 Willem van der Windt Pagina 1 Doel van Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg

Nadere informatie

Improviseren of organiseren?

Improviseren of organiseren? Surviving wachttijden op de SEH Improviseren of organiseren? Venticare congres, 28 mei 2010 J.S.K. Luitse en R.W. Rosmulder SEH Grote Stad: Improviseren of Organiseren! 60-70% zelfverwijzer 15-20% verwezen

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Even voorstellen. Studenten aantallen

Even voorstellen. Studenten aantallen DEEL 1 NUMMER 2 NIEUWSBRIEF Medische Hulpverlening Nr 1. September 2012 Even voorstellen De HBO opleiding Medische Hulpverlening (ook wel BMH) is volop in beweging en dat maakt dat er regelmatig iets nieuws

Nadere informatie