Leergang Operationeel Management

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang Operationeel Management"

Transcriptie

1 Inleiding De Academie Gezondheidszorg van Saxion biedt de leergang Operationeel Management voor de sectoren Gezondheidszorg en Welzijn aan. Bij alle contractactiviteiten van de Academie Gezondheidszorg van Saxion staat de wisselwerking tussen leren en werken, Saxion, werkveld, bedrijven en organisaties centraal. Doel De Leergang Operationeel Management bereidt u voor op het direct leiding geven aan uitvoerenden (professionals/beroepsbeoefenaren) dan wel op het leiding en begeleiding geven vanuit een coördinerende functie. Aan het eind van de opleiding beschikt u over de noodzakelijke kennis van operationeel management in de zorg- en de welzijnssector. Daarnaast heeft u de vereiste vaardigheden in het leidinggeven geoefend. Ook kent u de methodiek om opgedane kennis in de praktijk toe te passen, het transferprincipe. In deze leergang wordt gedurende de lessen en door middel van praktijkopdrachten de relatie met de praktijk gelegd. Dit betekent dat actuele ontwikkelingen aan de orde komen, maar tevens dat van u gevraagd wordt uw ervaringen in te brengen die u hebt opgedaan in het werkveld. Er is bewust voor gekozen in de leergang ook veel vaardigheidstrainingen op te nemen. In deze trainingen wordt geoefend aan de hand van de diverse managementrollen. Hierdoor verkrijgt u inzicht in uw eigen handelen. Het oefenen hiervan gebeurt in een veilige situatie. In de leergang wordt frequent gewerkt met zelfanalyses. Hierdoor wordt u zich bewust van uw uitgangspositie c.q. beginsituatie. U komt er achter wat u als manager beheerst, wat u als manager mist en wat u als manager wilt leren. Doelgroep U werkt in de gezondheidszorg of de welzijnssector in een relevante (leidinggevende) functie. Dit laatste betekent dat u in uw huidige werkomgeving de opdrachten voor de leergang kunt en mag uitvoeren. U bent in dienst van een organisatie, of werkt als zelfstandig ondernemer in de gezondheidszorg of de welzijnssector. Het is niet strikt noodzakelijk dat u al een leidinggevende functie heeft. U heeft een hbo-werk- en denkniveau. Als de gegevens in uw inschrijving aan bovenstaande vereisten voldoen, dan nodigen wij u uit voor een intakegesprek. Bij- en nascholing professionals De opbouw en invulling van de Leergang Operationeel Management is geheel afgestemd op de situatie en de behoeften van professionals. Alle opdrachten uit het onderwijs kunnen direct worden toegepast in de eigen werksetting en zijn daarmee onmiddellijk operationeel ondersteunend Vanzelfsprekend wordt rekening gehouden met individuele studentkenmerken, zoals verschillende leerstijlen en verschillende achtergronden. Waar mogelijk en met handhaving van het eindniveau kunnen u verkorte leerroutes worden aangeboden.

2 Inhoud Deze leergang bevat kennismodulen en vaardigheidsmodulen. In de vaardigheidsmodulen worden onder meer de 8 rollen van de manager uitgewerkt. Als basis hiervoor wordt het Handboek managementvaardigheden van R.E. Quinn en S.E. Faerman gebruikt. 0. Introductiemodule 1. Kennismodule: Externe Ontwikkeling De organisaties in de zorg- en welzijnssector hebben te maken met verschillende krachten en markten. Verschillende belangen moeten behartigd worden. Waaruit bestaat nu deze omgeving? Wie zijn uw klanten? Welke sturingsmechanismen zijn bepalend voor de organisatie? Wat is de rol van de overheid, de financiers, de klanten, wetgeving e.d.? De stof wordt behandeld vanuit kansen en bedreigingen. 2. Kennismodule: Interne ontwikkelingen in organisaties Aansluitend op de eerste module, waarin vooral de externe ontwikkelingen en sturingsmechanismen zijn beschreven, wordt in deze module bekeken wat de gevolgen hiervan zijn voor de interne organisatie. Hoe reageert/acteert men (defensief, offensief)? Op instellings- en organisatieniveau worden de volgende vragen behandeld: hoe kijkt u tegen uw organisatie aan? Welke structuur, communicatieprocessen en cultuur heersen er? Enkele begrippen die hierbij een rol spelen zijn omgeving, regiovisie, beleidsvorming, samenwerking en strategisch management. 3. Vaardigheidsmodule: Rationeel doelmodel met de rollen: bestuurdersrol producentenrol Een manager in de rol van bestuurder wordt geacht verwachtingen duidelijk te maken door onder meer planning en het stellen van doelen. De bestuurdersrol definieert in veel opzichten de stereotype sterke of grote leider. Hij is besluitvaardig, neemt initiatieven. Leiders die in deze rol excelleren, beschikken over visies die anderen kunnen volgen. Zij nemen de leiding en zorgen ervoor dat dingen gebeuren. Daarom worden zij als grote en sterke leiders beschouwd. De drie belangrijkste vaardigheden van de bestuurdersrol zijn: initiatief nemen, visie hebben, doelen stellen; ontwerpen en organiseren; effectief delegeren. De tweede rol die voortkomt uit het rationele doelmodel is de producentenrol. Deze rol is een logische aanvulling op de bestuurdersrol. De manager is zelf productief, gemotiveerd en toont inzet. Van managers in deze rol wordt ook verwacht dat ze taakgeoriënteerd zijn, zich richten op werk en grote belangstelling hebben voor de taak waar ze zelf en waar anderen mee bezig zijn.

3 De drie kernvaardigheden zijn hier: productief werken; een productieve werkomgeving bevorderen; tijd- en stressmanagement. 4. Kennismodule: Financiën, budgettering In deze module wordt een aantal basisbegrippen vanuit de bedrijfseconomie uitgelegd, nader gedefinieerd en met elkaar in verband gebracht. De begrippen worden gerelateerd aan actuele ontwikkelingen bij zorgaanbieders, Rijksoverheid en zorgverzekeraars. 5. Kennismodule: Kwaliteit In deze module wordt actuele wet- en regelgeving behandeld en de implicaties ervan voor het praktijkveld, leidinggevenden en organisatie. Daarnaast worden de volgende kwaliteitsmodellen behandeld: het INK-managementmodel het HKZ-model het MIK V-model en het begrip Investors in People 6. Kennismodule: Beleid; managementinformatiesystemen op operationeel niveau Beleid, beleidsuitvoering en communicatie zijn in deze module drie belangrijke begrippen. Hoe wordt beleid geformuleerd, onderbouwd en geïmplementeerd. Welke systemen komen daarbij aan de orde? Systemen in een organisatie zijn de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd wordt. Een systeem kan geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd zijn. 7. Vaardigheidsmodule: Intern procesmodel met de rollen: coördinatorrol; controleursrol. In zijn rol van coördinator heeft de manager als taak ervoor te zorgen dat de werkstroom soepel verloopt en dat activiteiten worden uitgevoerd volgens hun relatieve belangrijkheid, met een minimum aan conflicten tussen individuen, werkgroepen of werkeenheden. De coördinator moet erop toezien dat de juiste mensen op de juiste plaats en op het juiste moment de juiste taak verrichten. Bij het uitoefenen van de coördinatorrol is de manager afhankelijk van drie vaardigheden, die nauw met elkaar verbonden zijn: projectmanagement; taken ontwerpen; crossfunctioneel management. Deze drie vaardigheden zijn doorslaggevend voor voltooien van werk in een organisatie. Zij zijn fundamenteel voor het dagelijks functioneren van een organisatie en het behoud van haar stabiliteit en continuïteit. De taken van een controleur kunnen in geen enkele organisatie worden genegeerd. De rol kan getypeerd worden als: kennis hebben van de procedures van de werkeenheid en deze kunnen

4 toetsen. Controleurs letten op essentiële signalen van hun team, maar houden daarnaast ook hun eigen werk in de gaten. De werkzaamheden van een controleur zullen aan de hand van drie kernvaardigheden worden bestudeerd: controleren van het eigen functioneren; controleren van het collectief functioneren; controleren van het functioneren van de organisatie. 8. Kennismodule: Personeelsbeleid en Personeelsmanagement Een aantal ontwikkelingen en instrumenten van personeelsbeleid wordt uitgelegd en met elkaar in verband gebracht. Onderdelen van de module zijn: beleid ten aanzien van oudere medewerkers, arbeidsomstandigheden, functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek, ziekteverzuim, de lerende organisatie. De arbeidsomstandigheden (arbo) komen hier natuurlijk ook aan de orde. Daarnaast wordt het begrip de lerende innovatieve organisatie behandeld. 9. Vaardigheidsmodule: Human Relations Model met de rollen: mentorrol; stimulatorrol. De rol van mentor kan ook de betrokken, menselijke rol genoemd worden. Deze benaming duidt op een zorgzame en meelevende benadering. Bij het vervullen van de rol van mentor luistert de manager. Hij ondersteunt rechtmatige verzoeken, laat zijn waardering merken, geeft complimenten en eer aan wie eer toekomt. Werknemers zijn belangrijke bedrijfsmiddelen en moeten worden begrepen, gewaardeerd en ontwikkeld. De manager helpt bij de planning van individuele ontwikkeling en zorgt voor mogelijkheden voor training en ontwikkeling van vaardigheden. De drie vaardigheden bij deze rol zijn: inzicht in uzelf en anderen; effectief communiceren; ontwikkeling van ondergeschikten. De stimulator gebruikt voor een deel dezelfde vaardigheden als de mentor, zoals luisteren, empathie en ontvankelijkheid voor de behoeften van anderen. De rol van stimulator gaat echter hoofdzakelijk over werken met groepen. De belangrijkste vaardigheden zijn: teambuilding; participerende besluitvorming; conflictmanagement. 10. Kennismodule: Marketing Marketing is de laatste jaren een steeds belangrijker begrip geworden voor managers binnen de gezondheidszorg. Krimpende budgetten, stijgende kosten en concurrentie nopen instellingen om te zoeken naar andere middelen om hun begroting en exploitatie sluitend te krijgen. De relatie tussen strategische beleidsplanning en marketing komt aan de orde en het maken van een marketingplan.

5 11. Vaardigheidsmodule: Open Systeem Model met de rollen innovatorrol; bemiddelaarsrol. Bij de rol van innovator hoort het gebruik van creativiteit en het begeleiden van veranderingen en overgangen in de organisatie. Op dit moment zijn veranderingen onvermijdelijk, op elk gebied. Bovendien zijn verandering en vernieuwing vaak zelfs wenselijk en noodzakelijk voor het functioneren, groeien en overleven van bedrijven. Aan de orde is tegenwoordig niet het feit dat organisaties veranderingen ondergaan, maar wel hoe men met die veranderingen omgaat. De drie vaardigheden van de innovator zijn: leven met verandering; creatief denken; management van veranderingen. Waar de innovator veranderingen en betere werkmethoden ziet, weet de bemiddelaar deze ideeën effectief te presenteren en te verkopen. In een organisatie heeft een goed idee alleen effect als duidelijk is dat uitvoering ervan voordelen heeft. De vaardigheden van de bemiddelaar zijn: een machtsbasis opbouwen en handhaven; onderhandelen over inzet en overeenstemming; ideeën presenteren. 12. Integratiemodule: De weg naar het meesterschap In deze module vindt integratie plaats van al het geleerde. U maakt een sterkte- en zwakteanalyse van de 8 managementrollen en de daarbij behorende 24 vaardigheden en stelt een ontwikkelplan voor de toekomst op. Het schrijven van een afdelingsbeleidsplan of een projectplan is de afronding van de leergang. Structuur van de opleiding Alle modules starten met een zelfevaluatie. Aan de hand van de uitkomsten hiervan stelt u uw persoonlijke leerdoelen op. Iedere kennismodule wordt in 3 lesweken gegeven en heeft 40 studiebelastingsuren (SBU). De vaardigheidsmodulen en de integratiemodule worden ieder binnen een periode van 6 weken gegeven en omvatten 80 SBU. De totale omvang van de studie bedraagt 700 SBU; dit is inclusief de introductie en het eindgesprek. De modulen worden afgesloten met een toetsende opdracht die individueel moet worden uitgevoerd en waarvoor men minimaal een voldoende dient te halen. Bij de afronding van de leergang ontvangt u een diploma. Algemene informatie Studiedag en -tijden De bijeenkomsten van de leergang vinden plaats op de donderdagmorgen (van 9.00 tot uur) donderdagmiddag ( ) en soms de hele donderdag (van 9.00 tot uur).

6 De leergang start in januari 2015 en wordt afgerond in mei De opleiding vindt doorgang bij voldoende deelname. De uiterste aanmelddatum is 18 december Cursusplaats Saxion, locatie Enschede, gebouw Ko Wieringa Bezoekadres: M.H. Tromplaan 28, Enschede Postadres: Saxion Academie Gezondheidszorg Postbus KB Enschede Kosten: De gehele leergang (12 modulen) kunnen wij u aanbieden voor 5.100,- Voorwaarden hierbij zijn dat u een studiecontract ondertekent waarin u aangeeft de gehele leergang te zullen afnemen en dat u het bedrag in maximaal 4 termijnen betaalt. De prijs is inclusief het boek Handboek managementvaardigheden van R.E. Quinn e.a., het cursusmateriaal van alle modulen en koffie of thee. Daarnaast dient u een beperkt aantal boeken zelf aan te schaffen. Het is mogelijk sommige modulen te volgen (afhankelijk van de groepssamenstelling). U kunt een keuze maken uit de modulen 1 t/m 11. U betaalt dan per kennismodule 420,- en per vaardigheidsmodule 750,- Bij de prijs zijn de cursusmap en koffie of thee inbegrepen, maar het Handboek Managementvaardigheden (R.E. Quinn e.a.) en overige literatuur moet u zelf aanschaffen. Uitvoerenden De uitvoering geschiedt door docenten van Saxion: Hedwig Hilhorst (MSc, MHD) Aart van den Berg Hans Schreurs( MSc, MHSC) Meer informatie: Saxion, Academie Gezondheidszorg Inhoudelijk bij mw. Hedwig Hilhorst [MSc], coördinator van de Leergang Operationeel Management. Telefoon: Praktische informatie kunt u vragen bij Gea Heerink, Academie Gezondheidszorg Telefoon: Wijzigingen voorbehouden

7 Inschrijfprocedure en annuleringsvoorwaarden: Aanmelding leergang: Aanmelding voor de leergang vindt schriftelijk plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmelding. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een schrijven waarin vermeld staat of u als deelnemer geplaatst bent. Vervolgens ontvangt u de benodigde cursusinformatie en informatie over de wijze van betaling. U ondertekent een contract waarmee u zich akkoord verklaart met het, al dan niet in termijnen, betalen van de gehele leergang. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting zijn eventuele invorderingskosten voor uw rekening. Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging van de inschrijving. Annulering kan alleen schriftelijk gebeuren. De datum waarop uw schriftelijke annulering bij de Academie Gezondheidszorg is bepalend. Annulering acht weken of meer vóór aanvang van de cursus leidt tot restitutie van het cursusbedrag minus 150,- bureaukosten. Annulering tussen acht en vier weken voor de cursusaanvang leidt tot restitutie van 50% van het cursusgeld. Indien u binnen vier weken voor aanvang annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. In beginsel kunt u uw cursusplaats niet aan een ander overdragen, dit kan eventueel alleen in overleg met de Academie Gezondheidszorg. Mocht de leergang volgeboekt zijn, dan worden de overinschrijvingen op een wachtlijst geplaatst. In volgorde wordt de lijst geraadpleegd bij vrijkomende plaatsen, of bij een herhaling van de leergang. Wanneer de leergang onvoldoende belangstelling heeft, houdt de Academie Gezondheidszorg zich het recht voor de leergang af te gelasten. Zij die zich hebben ingeschreven ontvangen daarvan schriftelijk bericht. De eventueel betaalde cursusgelden worden per omgaande teruggestort.

8 Aanmelding modulen: U kunt zich voor de modulen 1 t/m 11 separaat inschrijven. Aanmelding voor de modulen vindt schriftelijk plaats. Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Als u zich heeft aangemeld, ontvangt u van ons een schrijven waarin vermeld staat of u als deelnemer geplaatst bent. Vervolgens ontvangt u de cursusinformatie en informatie over de wijze van betaling. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting zijn eventuele invorderingskosten voor uw rekening. Nadat Saxion uw betaling heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving. Annulering kan alleen schriftelijk gebeuren. De datum waarop de schriftelijke annulering bij het Kenniscentrum Gezondheid, Welzijn en Technologie binnenkomt is bepalend. Annulering acht weken of meer vóór aanvang van de module leidt tot restitutie van het cursusbedrag minus 75,- bureaukosten. Annulering tussen acht en vier weken voor de moduleaanvang leidt tot restitutie van 50% van het cursusgeld. Indien u binnen vier weken voor aanvang van de module annuleert, berekenen wij het volledige bedrag. In beginsel kunt u uw cursusplaats niet aan een ander overdragen, dit kan eventueel alleen in overleg met de Academie Gezondheidszorg. Mocht de module volgeboekt zijn, dan worden de overinschrijvingen op een wachtlijst geplaatst. Bij vrijkomende plaatsen, of bij een herhaling van de module, worden cursisten geplaatst op volgorde van hun plek op de wachtlijst. Wanneer de module onvoldoende belangstelling heeft, houdt de Academie Gezondheidszorg zich het recht voor de module af te gelasten. Zij die zich hebben ingeschreven ontvangen schriftelijk bericht van het vervallen van de module. De eventueel betaalde gelden worden per omgaande teruggestort.

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders

Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Training: Leidinggeven voor voorlieden en beginnend uitvoerders Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar worden overgenomen, vermenigvuldigd,

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding

ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding ACADEMIE Hoofd Jeugd Opleiding Seizoen 2013/ 14 HOOFD JEUGD OPLEIDING Algemeen Sinds 2001 is er de opleiding TC I Jeugd. De opleiding TC I Jeugd leidt de deelnemers op voor de functie van Jeugdtrainer

Nadere informatie

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie.

Training: Effectieve Projectbeheersing. Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Training: Effectieve Projectbeheersing Praktische inzichten en toepasbare methodieken binnen de procesindustrie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Didactiek voor HBO-docenten

Didactiek voor HBO-docenten Didactiek voor HBO-docenten Programmagids 2013/2014 Didactiek voor HBO-docenten 2013/2014 Inhoud pagina Didactiek voor HBO-docenten 2 Inleiding 2 Doelgroep 2 Inhoud en doelen 2 Opleiders 7 Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties

BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties BASISCURSUS COACHEN Open Inschrijving Meerdere cursuslocaties CC Excellence 201503 Prospectus Basiscursus Excellent Coachen pagina 1 2015, CC Excellence, Opleiding & Training Postbus 660 9200 AR Drachten

Nadere informatie

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N

BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD UNIT PROFESSIONALS EN ONDERNEMINGEN BACHELOR CLASSES A V O N D O P L E I D I N G E N PBM 2010 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT UNIT PROFESSIONALS EN

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs

Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP Leiderschapsontwikkeling Primair Onderwijs Aanbod 2013 2014 WWW.ECNO.NL ECNO Inleiding Het vak van schoolleiders blijft zich ontwikkelen. De tijd lijkt ver achter ons dat het

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO

Opleiding. Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement. Post HBO Opleiding Mantelzorgondersteuning Makelaarschap en casemanagement Post HBO Colofon STOC BV, Den Haag e-mail: info@stoc.nl http://www.stoc.nl Maart 2014 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE

DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE DE ONDERWIJSKUNDIG MANAGER IN DE TWEEDE FASE kernredactie: H.J.C.M. Stabel MesoConsult B.V. Tilburg november 1998 1998 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Leadership Academy TraineEship voor Young Potentials Veel grote, vooraanstaande organisaties hebben

Nadere informatie

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating...

1 Inleiding... 4. 2 Wie, wat, waar en waarom... 5. 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7. 4 Inschrijving, intake en toelating... Studiegids SOD-I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 5 3 Opleidingsgegevens in het kort... 7 4 Inschrijving, intake en toelating... 10 5 Visie op onderwijs... 11 6 Opleidingsstructuur...

Nadere informatie

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren

el Basiskennis Financieel ma arktgericht Communicere iddle management Notuleen Onderhandel eelsmanagement Presenteren lgemeen management Arbeid echt Arbeidsvoorwaard oachend leidinggeven Debiteuenbeheer Cursussen en Doorgroeien na e start trainingen voor ArbeidsrechtFinan el Basiskennis Financieel ma ondernemende agement

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding

Intern Begeleider in het Primair Onderwijs. Tweejarige post-hbo registeropleiding Intern Begeleider in het Primair Onderwijs Tweejarige post-hbo registeropleiding Programmagids 2015-2017 Intern Begeleider in het Primair Onderwijs 2015/2017 Inhoud pagina Inleiding 2 Doelgroep, profiel

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement

Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Brochure Post-bacheloropleiding Inovatiefvrijwiligersmanagement Informatie leergang 2013-2014 Erika Hokke, coördinator opleiding innovatief vrijwilligersmanagement Innovatief Vrijwilligersmanagament Post

Nadere informatie